REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE 2. e-bon Carrefour - bon zakupowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym wydawany Uczestnikowi Akcji, tekst e - Bonu Carrefour stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator - Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer identyfikacji podatkowej NIP , o kapitale zakładowym w wysokości złotych 4. Placówka - hipermarket Carrefour należący do sieci Carrefour; lista Placówek zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Produkty - Lista Produktów zawarta jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Punkt kasowy - stoisko kasowe znajdujące się w Placówce z wyłączeniem kasy na stoisku alkoholowym. 7. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji; regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w Placówce oraz na stronie internetowej 8. Uczestnik - każda osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. II. Zasady ogólne 1. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 28 sierpnia 2015 roku do dnia 30 sierpnia 2015 roku lub do wyczerpania zapasów na terenie Placówek. 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. III. Warunki uczestnictwa w Akcji Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która dokona w okresie trwania Akcji zakupu Produktów w Placówkach objętych Akcją. IV. Zasady przeprowadzenia Akcji 1. Organizator określa listę Produktów biorących udział w Akcji i dostępnych w Placówkach. 2. Lista Produktów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 1

2 V. Warunki otrzymania e-bonu za zakup Produktu. 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jednorazowo prawo do otrzymania e-bonu za zakup Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Warunkiem otrzymania e-bonu jest nabycie przez Uczestnika Produktu w Placówce w okresie obowiązywania Akcji. 3. Wartość otrzymanego e-bonu uzależniona jest od ostatecznej kwoty figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonane przez Uczestnika zakupu Produktów w Placówce, po uwzględnieniu wszystkich wykorzystanych przez Uczestnika rabatów. Maksymalna wartość otrzymanego do jednej transakcji e- Bonu wynosi do 600,00 złotych brutto tj. e Bony nie będą przyznawane od kwoty wydanej na Produkty przekraczającej 2 000,00 złotych brutto. 4. e-bony będą wydawane w Punkcie Kasowym przez kasjera tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty za Produkty przez Uczestnika. e-bon nie będzie wydawany w innym dniu niż dzień nabycia Produktów oraz tylko i wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za Produkty. Po wydaniu e-bonu kasjer dokona na paragonie fiskalnym adnotacji o treści Bon wydany sztuk.. Wydanie kolejnego e-bonu na podstawie paragonu, na którym znajduje się taka adnotacja nie będzie możliwe. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania e-bonu w przypadku, gdy Uczestnik wielokrotnie dokonuje nabycia Produktów w tym samym dniu podczas trwania Akcji. 6. Akcja łączy się z innymi akcjami i promocjami przeprowadzanymi w Placówkach. W żadnym przypadku wartość przyznanych łącznie Uczestnikowi bonów, w tym e-bonów oraz bonów Carrefour, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi na podstawie innych promocji, w których bierze udział, obowiązujących w tym samym czasie w Placówkach, nie może przekroczyć łącznie kwoty 760 złotych do jednego paragonu. VI. e-bon 1. e-bon jest bonem na okaziciela, uprawniającymi okaziciela e-bonu do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach. Możliwość realizacji e- Bonu w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem produktów w Placówkach. 2. e-bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym, tj. od 31 sierpnia do 30 września 2015 r. 3. W przypadku, gdy wartość zakupionych Produktów będzie niższa od wartości nominalnej e- Bonu Placówka nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e- Bonu Carrefour. 4. W przypadku, gdy wartość Produktów będzie wyższa od wartości e-bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-bonu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 6. e-bon nie podlega wymianie ani zwrotowi. 7. e-bony nie są realizowane w kasach samoobsługowych. VII. Postępowanie reklamacyjne 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od daty zakupu Produktów. 2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Carrefour Polska Sp. z o. o., ul. Targowa 72, Warszawa, z dopiskiem -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE 3. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 2

3 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez klienta w reklamacji. 6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 7. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. VII. Postanowienia końcowe 1. Regulamin akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania Akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub w Internecie na stronie 5. Zmiana Regulaminu Akcji a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmiana Regulaminu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach lub w Internecie na stronie 7. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załącznik nr 1 Tekst na e-bonie e-bon płatniczy Carrefour o wartości: (wg wartości zakupionych prod.) Ważny: r. Zachowaj e-bon I zrealizuj podczas kolejnych zakupów w Carrefour Dziękujemy za zakupy! Zapraszamy ponownie. 3

4 Załącznik nr 2 Lista Placówek, w których obowiązuje akcja. Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Carrefour Bolesławiec 10-go Marca 1 Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Carrefour Bydgoszcz Fordońska 141 Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Carrefour Chełm Lwowska 81 Carrefour Chojnice Bayeux 1 Carrefour Chorzów Parkowa 20 Carrefour Dębica Ks. Nosala 2 Carrefour Elbląg Dąbka 152 Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A Carrefour Gdańsk Przywidzka 6 Carrefour Gdańsk Grunwaldzka 141 Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Carrefour Gliwice Lipowa 1 Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Carrefour Gniezno Pałucka 2 Carrefour Gniezno Sobieskiego 17 Carrefour Grudziądz Konarskiego 45 Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10 Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D Carrefour Kalisz Poznańska Carrefour Katowice Roździeńskiego 200 Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 Carrefour Kłodzko Noworudzka 2 Carrefour Konin Paderewskiego 8 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Carrefour Kraków M.Medweckiego 2 Carrefour Kraków Witosa 7 Carrefour Kraków Pawia 5 Carrefour Kraków Pokoju 44 Carrefour Krosno Krakowska 187 Carrefour Kutno Oporowska 6A Carrefour Kwidzyn 3 Maja 26 Carrefour Legnica Piłsudskiego 84 Carrefour Lublin Witosa 6 Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Łódź Szparagowa 7 Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/178 Carrefour Łódź Bandurskiego 49 Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Carrefour Mława Targowa 13 4

5 Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170 Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2 Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b Carrefour Opole Dębowa 1 Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1 Carrefour Pabianice Popławska 4/20 Carrefour Piła 14-Lutego 26 Carrefour Poznań Solidarności 47 Carrefour Poznań Górecka 30 Carrefour Puławy Goscińczyk 2 Carrefour Radomsko Piastowska 28 Carrefour Rybnik Gliwicka 45 Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a Carrefour Sochaczew Warszawska 119 Carrefour Sosnowiec Staszica 8B Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a Carrefour Szczecin Wiosenna 32 Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Carrefour Szczecin Mieszka I 73 Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Carrefour Tczew Braci Grimm 4 Carrefour Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 Carrefour Toruń Olsztyńska 8 Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82 Carrefour Warszawa Głębocka 15 Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148 Carrefour Warszawa Targowa 72 Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich 126 Carrefour Warszawa Wołoska 12 Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52 Carrefour Wrocław Graniczna 2A Carrefour Zamość Lwowska 56 Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Załącznik nr 3 Lista Produktów objętych akcją. Nazwa Art. KRZESLO LEO CZERWONE KRZESLO OBROTOWE TURBO GTP BRAZ FOTEL CRETOS SKORA CZARNA SPA FOTEL OBROTOWY CLASSIC FOTEL OBROTOWY BYCZA SKORA MARS GTP C24 KRZESLO BIUROWE Z/POD * KRZESLO BIUROWE EXCLUS R128SLO BIUR.NISK.OPAR KRZESLO OBROT.AWANS GTP4 C24 5

6 KRZESLO DZIEC.ALF ECS MIX MARS GTP C73 SZARY FOTEL OBROTOWY FABER GRANAT KRZESLO BIUROWE OBROTOWE BYCZ/SKO TURBO GTP SZARY TURBO GTP CZARNY TURBO GTP GRANAT FOTEL OBROTOWY TANGO FOTEL OBROTOWY BIZNES KRZESLO LEO GRANATOWE FOTEL OBROTOWY FABER CZARNY FOTEL OBROTOWY FABER SZARY KRZESLO BIUROWE FOTEL BIUROWY OBROTOWY HO33935 FOTEL BIUROWY OBROTOWY HO35526 EGER GTP CU14 GRANAT LEON GTP POMARANCZ-CZARNY VIVA ECP WELUR POMARANCZ EGER GTP CU24 BRAZOWY EGMONT GRANAT ALBERT SKORA CZARNA OLAF WELUR CEGLASTY FOTEL OBROTOWY EKSPERT HT-947 CZARN FOTEL OBROTOWY RIO HT-314 ALEX GTP CZERWONY ALEX GTP ZIELONY ALEX GTP NIEBIESKI NESTOR GTP FOTEL ALESTA SKORZANY KRZESLO OBROTOWE JAGA FOTEL OBROTOWY ROGER SKAJ FOTEL SALVA SKORA CZARNA PR STOLECZEK TIROLLO PR FOTEL OPERA FOTEL WERTER KRZESLO MARS GTP CU 11 FOTEL PCV R2 CZARNY 55/55/90 FOTEL BIU L208PCV CZARNY 65/64/116 FOTEL BIURKOWY LY12 63/63/120 FOTEL BIUR LY17 CZARNY 65/62/120 FOTEL OBROTOWY LD8 46/49/94 FOTEL BIURKOWY MAG CZARNY 50/56/106 FOTEL OBROTOWY LD5 41/51/88 FOTEL CR 26PCV CHROM FOTEL KARL PR FOTEL WERTER M43 CZARNY PR FOTEL WERTER M54 BRAZ PR FOTEL ESTAR PR FOTEL MAXIM CZARNY 6

7 FOTEL OBROTOWY LD 4 40/50/87 PR OPARCIE POD PLECY PR FOTEL OBROTOWY R 49 PCV PR FOTEL BIUROWY HEKTOR FOTEL AGAT PCV FOTEL SET PCV FOTEL VIS SKORA FOTEL TAMPA BEZ PODNOZKA FOTEL GALA Z PODNOZKIEM KRZESLO DZIECIECE TORA KRZESLO DZIECIECE TORA KRZESLO DZIECIECE TORA KRZESLO MLODZIEZOWE ARA POMARANCZ KRZESLO MLODZIEZOWE ARA LIMONKA KRZESLO MLODZEZ ARA BRAMK/DINO KRZESLO MLODZIEZOWE ARA BALERINA KRZESLO MLODZ DROGA KRZESLO AMOS GTP WELLOW TAXI KRZESLO AMOS GTP FLAGA USA KRZESLO AMOS GTP PARIS KRZESLO REX FOTEL BIUR K60 FOTEL BIUR K 105 FOTEL BIUR K 113 MATA POD KRZESLO 140/100 MATA POD KRZESLO 100/70 STEND PODKLADKI POD KRZESLO KRZESLO SORENTO ALU KRZESLO ALBA Z OPAR I SIEDZISKIEM FOTEL CZARNY II FOTEL REX II FOTEL HEKTOR II KRZESŁO ARIEL CZARNE STOLIK KOMPUTEROWY BT-4 STOLIK KOMPUTEROWY WABIK BIURKO B1 REGAL PIOTRUS REGAL 80 PIOTRUS SZAFA PIOTRUS SEGMENT MLODZIEZOWY Z BIURK-URWIS BIURKO BN1 NAROZNE BIURKO SOSNOWE MARCIN BIURKO BT-100 SREBRNY STOLIK KOMPUTEROWY BIURKO KOMPUT.SZUF/POL-OLCHA BIURKO MIREK BIURKO DANIEL BIURKO B2 BIURKO DAWID 7

8 BIURKO PATRYK REGAL 2 DRZWIOWY STOLIK KOMPUTEROWY MAXI REGAL NAROZN.SUP.BEZ4108* SZAFA ZERO 01 SZAFA ZERO 02 SZAFA ZERO 05 BIURKO - TOM II. BIURKO DIRECTA BIURKO MICRO H8D BIURKO DEAL 05 REGAL SOSNOWY ODKRYTY STOLIK KOMPUTEROWY METALOWY XJX0121 REGAL PIWNICZNY 3 POLKI REGAL PIWNICZNY 4 POLKI REGAL PIWNICZNY 5 POLEK BIURKO KOMPUTEROWE SMART CZARNY BIURKO KOMP.SZKLANE WYM 116X76.5X60 BIURKO KUBUS REGAL 5 POLKOWY REGAL 1P2D REGAL 702P REGAL 702P2S REGAL 703P REGAL NAROZNY 2P REGAL NAROZNY 3P BIURKO MERCURY SYSTEM LENA 22 REGAL 40 2S1DALU SYSTEM LENA 29 REGAL 80 4D2P SYSTEM LENA 33 REGAL 80 2S1D BIURKO ADAM BIURKO PIOTREK BIURKO STAS BIURKO WITEK BIURKO NAROZNE ARTUR BIURKO BENEK BIURKO BOGDAN BIURKO FILIP BIURKO JACEK BIURKO KRZYSIEK BIURKO MOBILNE MAX BIURKO OLAF BASIC BIURKO BB1D1S DAB MLECZNY+ZIE BASIC REGAL NISKI BREG N68 MLECZNY BASIC REGAL WYSOKI BREG W68 MLECZNY MULTI POLKA 116 BIALY MALAGA REGAL MALY WENGE REGAL OTWARTY 3 POLKI 60/90/35 STOJAK NA CD 20/92/17 8

9 BIURKO TI-SYS OLCHA 120/130/50 BIURKO U GRIP 100/74/50 BIURKO MARIO 120/74/52 BIURKO ALAN 42 KLON 145/79/70 BIURKO ALAN 43 KLON 120/79/70 5 BIURKO ZAK 70/74/50 BIURKO TEAM OLCHA 90/74/50 BIURKO OLA A II 145/92/50 35 BIURKO ENTER III 120/74/50 KRZESLO OBROTOWE MIX FOTEL BIUROWY MIX BIURKO TEDDY 80/80/74 35 BIURKO JOGI 75/90/55 35 BIURKO I CENA MIX 67,5/69,6/44,5 BIURKO CIRI II 81,5/74/52 BIURKO BAJT II 80/74/50 BIURKO BATI 67,5/69,5/44,5 BIURKO WOJTEK 78/75/52 BIURKO WIKTOR 82/74+15/52 5 BIURKO LARA 82/74+34/52 5 BIURKO FRIDAY 82+20/74/52 BIURKO ANNA BIURKO ALEX 98/74/52 35 BIURKO ELF 100/92/58 BIURKO TINA 124/74+16/51 BIURKO MILA 98/77/52 BIURKO KAJA 82/74/52 BIURKO OPEN 100/72/50 BIURKO GRACE 120/77/52 5 BIURKO OPAL 120/74/50 5 BIURKO KLAUDIA 98/77/52 SZFKA KUCH MEWAS 80 OLCHA SYSTEM MEBLOWY D SYSTEM MEBLOWY C BASIC BIURKO 1S BASIC NADSTAWKA NAD BIURKO BIURKO KOMPUTEROWE CT-S1208 PR BIURKO KOMPUTEROWE HABER PR SZKLANE BIURKO NAROZNE CT-R530 PR BIURKO KOMPUTEROWE Z RUCHOMYM BL PR REGAL 5POLKOWY 40 MILANO BIURKO MALIBU NADSTAWKA 180 MALIBU NADSTAWKA 150 MALIBU PANEL 138 MALIBU REGAL 2D MALIBU BIURKO BIURKO PATI SZAFA MDF WYS.210 GL.60 DL.152CM. 9

10 REGAL WENUS 210/240/50 CM. POETRY WITRYNA S40-180CM REGAL FRIDA PR BIURKO JAS PR BIURKO INTER 5 SLIWA BIALY PR SZAFA INTER 4 Z DRAZKIEM PR BIURKO INTER 6 SLIWA BIALY PR REGAL INTER 6 SLIWA PR REGAL INTER 7 SLIWA PR REGAL INTER 8 SLIWA PR BIURKO NEW OLCHA PR BIURKO NEW DAB BIELONY PR BIURKO NEW VENGE PR BIURKO COOL DAB BIELONY PR BIURKO COOL OLCHA PR BIURKO COOL VENGE PR BIURKO IKA DAB BIELONY PR BIURKO IKA OLCHA PR BIURKO IKA VENGE PR BIURKO JAY DAB BIELONY PR BIURKO JAY OLCHA PR BIURKO JAY VENGE PR BIURKO FIVE DAB BIELONY PR BIURKO FIVE OLCHA PR BIURKO FIVE VENGE PR BIURKO BATI DAB BIELONY PR BIURKO BATI VENGE PR BIURKO ROBI DAB BIELONY PR BIURKO ROBI OLCHA PR BIURKO ROBI VENGE PR REGAL KIMI VENGE PR REGAL KIMI OLCHA PR REGAL KIMI DAB BIELONY SZAFA CL OLCHA SZAFA CL WENGE BIURKO IS II VENGE BIURKO IS II OLCHA BIURKO IS II DAB MLECZNY BIURKO IS II SLIWA BIURKO SYLVIE OLCHA BIURKO ANA II DAB MLECZNY BIURKO ANNA BIURKO ANNA BIURKO TED SLIWA BIURKO TED DAB MLECZNY BIURKO TED VENGE BIURKO JAY SLIWA BIURKO MARKO SLIWA BIURKO MARKO DAB MLECZNY 10

11 BIURKO MARKO OLCHA BIURKO MARKO VENGE BIURKO RONDO SLIWA BIURKO RODNO DAB MLECZNY BIURKO RONDO OLCHA BIURKO RONDO VENGE BIURKO SYLVIE SLIWA BIURKO SYLVIE DAB MLECZNY BIURKO SYLVIE VENGE BIURKO NAROZNE HORN SCIANKA VITO BIURKO FARENTI REGAL MIS 1 REGAL PARINI 2 REGAL PARINI 3 REGAL PARINI 4 REGAL AZUROWY NULLO SYSTEM ROMA POLKA DOLNA SYSTEM ROMA POLKA WISZACA 90 SYSTEM ROMA POLKA WISZACA 138 SYSTEM ROMA REGAL SYSTEM ROMA WITRYNA 1D SYSTEM ROMA SZAFA 2D SYSTEM ROMA WITRYNA 2D SYSTEM ROMA WITRYNA WISZACA SYSTEM ROMA BIURKO SYSTEM ROMA KOMODA 138 SYSTEM ROMA KOMODA 90 SYSTEM ROMA STOLIK RTV REGAL AZUROWY LUINI SCIANKA RITA BIURKO OLEK 1 BIURKO DS/B Zestaw Krzys MODO REGAŁ 138 MODO REGAŁ 173 MODO PÓŁKA WISZĄCA BIURKO B-120 BIURKO BN-1 SOO BIURKO B-5 SOO BIURKO B-18 SOO BIURKO BT-3 SOO BIURKO B-3 SOO KOMODA DS/B - 3D/1S BB 02 REGAŁ 3P LIMONKA BB 03 REGAŁ 4P LIMONKA BB 04 SZAFA LIMONKA BB 05 KOMODA 3S LIMONKA BB 07 SKRZYN LIMON 11

12 YOUNG KOMODA YOUNG PÓŁKA WISZĄCA KOMODA DS/B 4S PÓŁKA WISZĄCA 18 SYS 10 OLCHA SZAFKA/BIURKA WISZ SYS 10 OLCHA SŁUPEK SZ +PÓŁKI SYS 10 OLCHA KOMODA 4 SZUFLADY SYS 10 OLCHA REG OTW + SZUFL SYS 10 OLCHA KOM 2D + 4SZ SYS STAR KOM K60 2SZ+1SZ BIAŁY SYS STAR KOM K60 2SZ+3SZ BIAŁY SYS STAR KOM K120 4SZ+2SZ BIAŁY SYS STAR KOM K60 2SZ+1SZ B/LIMON SYS STAR KOM K60 2SZ+3SZ B/LIMON SYS STAR KOM K120 4SZ+2SZ B/LIMON SYS STAR KOM K60 2SZ+1SZ B/FIOLET SYS STAR KOM K60 2SZ+3SZ B/FIOLET SYS STAR KOM K120 4SZ+2SZB/FIOLET SYS STAR KOM K60 2SZ+1SZ B/SZARY SYS STAR KOM K60 2SZ+3SZ B/SZARY SYS STAR KOM K120 4SZ+2SZ B/SZARY SYS STAR PÓŁKA BIAŁY ZESTAW LITTLE FARM KOMODA X42X91 KOMODA 4S - 4 SZUFLADY90X42X91CM NADSTAWKA 120X35X40 REGAL 1D1S40X35X188CM SKRZYNKA POLKA D POW 50X28X20 KOMODA X42X91 KOMODA 4S - 4 SZUFLADY90X42X91CM NADSTAWKA 120X35X40 REGAL 1D1S40X35X188CM SKRZYNKA POLKA D POW 50X28X20 KOMODA X42X91 KOMODA 4S - 4 SZUFLADY90X42X91CM NADSTAWKA 120X35X40 REGAL 1D1S40X35X188CM SKRZYNKA POLKA D POW 50X28X20 BIURKO ROBERT BIURKO NAROZNE SLAWEK BIURKO NAROZNE MARIUSZ BIURKO JAREK BIURKO KOMPUT.DREWNO+METAL* BIURKO KOMPUT.DREWNO+SZKLO* BIURKO KAMIL BIURKO BAMBI BIURKO MACIEK MALAGA BIURKO CARO BIURKO 1D3S JABLON 12

13 QUATRO BIURKO GARDEROBA MARTYNA REGAL AZUR 60/147,5 POLARIS 05 KOMODA 2D2S POLARIS 04 KOMODA 4D POLARIS 01 STOLIK KAWOWY 68/68 KOMODA S4 RETRO STOL KURT 137CM BIURKO IKA SLIWA BIURKO IKA DAB SONOMA BIURKO JAY DAB SONOMA BIURKO ANNA BIURKO GAME OLCHA BIUKO GAME VENGE BIURKO GAME SLIWA BIURKO GAME DAB SONOMA BABY BEST 02 REGAL 3P BABY BEST 03 REGAL 4P BABY BEST 04 SZAFA BABY BEST 05 KOMODA 3S BABY BEST 07 SKRZYNIA REGAL DS/B 01 REGAL DS/B 02 REGAL DS/B 03 SZAFA DS/B 80 BB 08 ŁÓZKO 160X80 Z MATE RÓŻ BB 08 ŁÓZKO 160X80 Z MAT LIM TABORET UNIVERSAL TURKUS TABORET UNIVERSAL ZIELONY TABORET UNIVERSAL CZERWONY Wieszak na ubrania -177CM-BIAŁY YOUNG BIURKO YOUNG REGAŁ YOUNG SZAFA BABY BEST 10 SZAFKA NOCNA RÓŻ BABY BEST 10 SZAFKA NOCNA LIM SYS 10 OLCHA BIURKO SYS 10 OLCHA SZAFA SYS 10 OLCHA PÓŁ-SZAFA SYS STAR SZAFA K60 2D+2SZ BIAŁY SYS STAR SZAFA K60 2D+2SZB/LIMON SYS STAR SZAFA K60 2D+2SZ B/FIOLET SYS STAR SZAFA K60 2D+2SZ B/SZARY SYS STAR BIURKO BIAŁY BIURKO LOBO 110X50X76 KONTENER MOBILNY41X47X56CM SZAFA 2D - 81X52X188CM LOZKO ZE STEL BEZ MATER 204X94X60 KONTENER MOBILNY41X47X56CM 13

14 SZAFA 2D - 81X52X188CM LOZKO ZE STEL BEZ MATER 204X94X60 KONTENER MOBILNY41X47X56CM SZAFA 2D - 81X52X188CM LOZKO ZE STEL BEZ MATER 204X94X60 STÓŁ *76,5*80CM MODO BIURKO 14

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK 1. Postanowienia ogólne 1.1. Program jest prowadzony pod nazwą EURO-GROSIK. 1.2. Organizatorem programu jest : 1.2.1. EURO-APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Back to school 1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Upominkowej Black Red White

Regulamin Karty Upominkowej Black Red White Regulamin Karty Upominkowej Black Red White Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty Upominkowej, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo