Regulamin Akcji Szalona 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Szalona 5"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer identyfikacji podatkowej NIP , o kapitale zakładowym w wysokości złotych. 2. Karta Szalona 5 - wydana Uczestnikowi karta, oznaczona indywidualnym kodem kreskowym. Karta Szalona 5 nie jest kartą kredytową lub płatniczą bądź innym środkiem płatniczym. Wzór Karty Szalona 5 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Karta Rodzinka wydana Uczestnikowi w Placówce Rodzinka karta umożliwiająca przystąpienie do Programu Rodzinka oraz do Akcji w Placówkach Rodzinka. Wzór Karty Rodzinka stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 4. e-bon Carrefour bon zakupowy Carrefour wydawany Uczestnikowi w przypadkach określonych w Regulaminie. Wzór e-bonu Carrefour stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Produkty produkty dostępne w Placówkach z wyjątkiem: a) paliwa; b) papierosów; c) doładowań pre-paid i starterów telefonicznych; d) płatności dokonywanych w kasach w ramach programu Moje Rachunki ; e) alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa); f) preparatów do początkowego żywienia niemowląt; 6. Placówka - sklep należący do sieci Organizatora. Lista Placówek stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 7. Placówka Rodzinka - sklep należący do sieci Organizatora w którym Organizator prowadzi program lojalnościowy Rodzinka. Lista Placówek z Rodzinką stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu. 8. Punkt kasowy - stoisko kasowe znajdujące się w Placówce lub w Placówce Rodzinka z wyłączeniem kasy na stoisku alkoholowym. 9. Akcja akcja marketingowa Szalona 5, której zasady opisane są w niniejszym Regulaminie. 10. Program Rodzinka program lojalnościowy dla stałych klientów Organizatora regulowany odrębnym regulaminem. Regulamin Programu Rodzinka dostępny jest na 11. Wartość Zakupów wartość Produktów nabytych przez Uczestnika podczas jednej Transakcji potwierdzonej wydrukiem niefiskalnym. 12. Transakcja jednorazowy zakup Produktów przez Uczestnika w Placówce lub w Placówce Rodzinka potwierdzony paragonem fiskalnym. 1

2 13. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji. Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w każdej Placówce oraz na stronie internetowej 14. Uczestnik - uczestnikiem Akcji może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 1 lutego 2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku wyłącznie na terenie Placówek oraz Placówek Rodzinka, natomiast realizacja e-bonu odbywać się w terminie od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 04 kwietnia 2015 roku. 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty Szalona 5 lub Karty Rodzinka oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 5. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Akcji warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty Szalona 5 lub Karty Rodzinka może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Akcji uprawnień, łącznie z wykluczeniem z Akcji a w konsekwencji unieważnieniem Karty Szalona 5 lub Karty Rodzinka i utratą zarejestrowanych Transakcji. 3 Warunki uczestnictwa w Akcji 1. W celu wzięcia udziału w Akcji osoba zainteresowana uczestnictwem powinna zgłosić się do Placówki aby otrzymać Kartę Szalona 5. W celu w wzięcia udziału w Akcji w przypadku Placówek Rodzinka osoba zainteresowana uczestnictwem, która nie posiada dotychczas Karty Rodzinka, powinna zgłosić się do Placówki Rodzinka aby otrzymać Kartę Rodzinka i przystąpić do Programu Rodzinka. 2. Uczestnikami Akcji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały w Placówce Karty. Kartę Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Kartę Rodzinka oraz spełniają inne wymogi określone w niniejszym Regulaminie. 3. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania Karty Szalona 5 w Placówkach Rodzinka. 4. Uczestnik poprzez pierwsze użycie Karty Szalona 5 lub Karty Rodzinka potwierdza, że akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie. 4 Karta 1. Posiadanie Karty Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karty Rodzinka jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w Akcji. Karta Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karta Rodzinka może być używana od dnia jej wydania do dnia zakończenia Akcji z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Karta Rodzinka może być używana po zakończeniu Akcji w celach związanych z uczestnictwem w Programie Rodzinka na zasadach określonych w regulaminie Programu Rodzinka. 2

3 2. Karta Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karty Rodzinka jest wydawana Uczestnikowi nieodpłatnie, pozostaje własnością Organizatora oraz jest niezbywalna. Karta Szalona 5 nie jest kartą kredytową lub płatniczą bądź innym środkiem płatniczym. 3. Uczestnik może rozpocząć dokonywanie Transakcji od 01 lutego 2015 roku. Karta Szalona 5 nie może być używana w Sklepach Rodzinka. W Sklepach Rodzinka możliwe jest jedynie korzystanie z Karty Rodzinka. 4. Karta Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karty Rodzinka jest kartą na okaziciela. Jeden Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę Szalona 5. Kartą Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Kartą Rodzinka może posługiwać się Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Kartę Rodzinka jest Uczestnikiem Akcji lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania. 5. Wartości Zakupów zgromadzone na więcej niż jednej Karcie Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karty Rodzinka nie podlegają zsumowaniu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty Szalona 5 oraz używaniem Karty Szalona 5 w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 5 Zasady rejestracji Transakcji 1. W celu zarejestrowania Transakcji na Karcie Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka na Karcie Rodzinka należy okazać kasjerowi Kartę Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Kartę Rodzinka niezwłocznie po rozpoczęciu przez kasjera obsługiwania posiadacza ww. Kart, nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych Produktów nabywanych przez posiadacza Karty Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karty Rodzinka. Jeśli Karta Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka Karta Rodzinka nie zostaną okazane kasjerowi przed zakończeniem Transakcji (wciśnięcie w kasie klawisza Razem ), Transakcja nie zostanie zarejestrowana. Późniejsza rejestracja Transakcji na podstawie paragonów nie jest możliwa. 2. Transakcje są rejestrowane na Karcie Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka na Karcie Rodzinka po ich zakończeniu. Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje o ilości Transakcji na Karcie Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka na Karcie Rodzinka z treści wydruku niefiskalnego. Nie jest możliwe zarejestrowanie więcej niż 1 (słownie: jednej) Transakcji dziennie na Karcie Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka na Karcie Rodzinka. 6 Zasady otrzymania e-bonu 1. Uczestnik, który dokonał w okresie trwania Akcji minimum 5 (słownie: pięciu) Transakcji, które zostały zarejestrowane na Karcie Szalona 5 lub w przypadku Placówek Rodzinka na Karcie Rodzinka, uprawniony będzie do otrzymania e-bonu o wartości nominalnej równej najniższej z wartości brutto dokonanych Transakcji, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wartość przyznanego e-bonu nie może być wyższa niż 500 złotych (słownie: pięćset złotych). 2. e-bony będą wydawane w Punkcie Kasowym przez kasjera tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty za Produkty przez Uczestnika podczas piątej z kolei Transakcji. e-bon nie będzie wydawany w innym dniu niż dzień nabycia Produktów oraz tylko i wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za Produkty. 3. Akcja łączy się z innymi akcjami i promocjami przeprowadzanymi w Placówkach. W żadnym przypadku wartość przyznanych łącznie Uczestnikowi bonów, w tym e-bonów oraz bonów Carrefour, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi na podstawie innych Akcji w których bierze udział, obowiązujących w tym samym czasie w Placówkach, nie może przekroczyć łącznie kwoty 760 złotych do jednego paragonu. 3

4 7 e-bon i jego realizacja 1. e-bon jest bonem na okaziciela, uprawniającymi okaziciela e-bonu do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach. Możliwość realizacji e- Bonu w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem produktów w Placówkach. 2. e-bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie od dnia 01 marca 2015 roku do dnia 04 kwietnia 2015 roku. 3. W przypadku, gdy wartość zakupionych Produktów będzie niższa od wartości nominalnej e- Bonu Placówka nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e- Bonu Carrefour. 4. W przypadku, gdy wartość Produktów będzie wyższa od wartości e-bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 5. e-bony nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. 6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-bonu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 7. e-bon nie podlega wymianie ani zwrotowi. 8 Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Akcji lub nie później niż w terminie do 90 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa Warszawa Z dopiskiem Akcja Szalona Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin, o którym mowa powyżej, może zostać niedotrzymany, Organizator poinformuje Uczestnika o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 9 Postanowienie końcowe 1. Regulamin Akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej 4

5 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub w Internecie na stronie internetowej 4. Zmiana Regulaminu Akcji a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmiana Regulaminu. 5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załącznik nr 1 - Karta Szalona 5 Załącznik nr 2 - Karta Rodzinka 5

6 Załącznik nr 3 - wzór e-bonu Załącznik nr 4 - Lista Placówek biorących udział w Akcji Szalona 5 z Kartą Szalona 5 NAZWA MIASTO KOD ADRES Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Carrefour Bolesławiec go Marca 1 Carrefour Bydgoszcz Fordońska 141 Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Carrefour Chełm Lwowska 81 Carrefour Chojnice Bayeux 1 Carrefour Chorzów Parkowa 20 Carrefour Dębica Ks. Nosala 2 Carrefour Elbląg Dąbka 152 Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A Carrefour Gdańsk Grunwaldzka 141 Carrefour Gdańsk Przywidzka 6 Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Carrefour Gliwice Lipowa 1 Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Carrefour Gniezno Pałucka 2 Carrefour Grudziądz Konarskiego 45 Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D Carrefour Kalisz Poznańska Carrefour Katowice Roździeńskiego 200 Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 6

7 Carrefour Kłodzko Noworudzka 2 Carrefour Konin Paderewskiego 8 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Carrefour Kraków M.Medweckiego 2 Carrefour Kraków Witosa 7 Carrefour Kraków Pawia 5 Carrefour Kraków Pokoju 44 Carrefour Kutno Oporowska 6A Carrefour Kwidzyn Maja 26 Carrefour Legnica Piłsudskiego 84 Carrefour Lublin Witosa 6 Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Łódź Szparagowa 7 Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/178 Carrefour Łódź Bandurskiego 49 Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Carrefour Mława Targowa 13 Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170 Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2 Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b Carrefour Opole Dębowa 1 Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1 Carrefour Pabianice Popławska 4/20 Carrefour Piła lutego 26 Carrefour Poznań Szwedzka 6 Carrefour Poznań Solidarności 47 Carrefour Poznań Górecka 30 Carrefour Puławy Goscińczyk 2 Carrefour Radomsko Piastowska 28 Carrefour Rybnik Gliwicka 45 Carrefour Sochaczew Warszawska 119 Carrefour Sosnowiec Staszica 8B Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Carrefour Szczecin Mieszka I 73 Carrefour Szczecin Wiosenna 32 Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Carrefour Tczew Braci Grimm 4 Carrefour Toruń Olsztyńska 8 Carrefour Warszawa Głębocka 15 Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148 Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich 126 Carrefour Warszawa Targowa 72 Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82 Carrefour Warszawa Wołoska 12 Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52 Carrefour Wrocław Graniczna 2A Carrefour Zamość Lwowska 56 Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 7

8 Załącznik nr 5 - Lista placówek biorących udział w Akcji Szalona 5 z Kartą Rodzinka NAZWA MIASTO ADRES Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Świdnik Lotników Polskich 38 Carrefour Starachowice Krzosa 6 Carrefour Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a Carrefour Płock Przemysłowa 1 Carrefour Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 Carrefour Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 Carrefour Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 Carrefour Szczytno Wielbarska 1 Carrefour Ostróda Jana Pawła II 9/4 Carrefour Ruda Śląska 1-go Maja 310 Carrefour Kozienice Warszawska 34 Carrefour Przemyśl 29 Listopada 4 Carrefour Nowa Sól Staszica 10 Carrefour Gniezno Sobieskiego 17 Carrefour Krosno Krakowska 187 Carrefour Ciechanów Armii Krajowej 24 Carrefour Siedlce Monte Cassino 77 8

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu oszczędnościowego Skarbonka, zwanego dalej Programem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo