Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish. 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Vanish (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit Sp. z o.o., ul. Bronowska 52 lok 7, Warszawa (zwany dalej Organizatorem ). 3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu Uczestnikiem. Dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej Uczestnikiem ). 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w sieci sklepów CARREFOUR w godzinach ich otwarcia. Lista sklepów objętych Konkursem stanowi załącznik nr.1 do niniejszego regulaminu. 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu o ile wprowadzone zmiany nie wpłyną na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. W przypadku dokonania zmian zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie w ciągu 48 godzin od dnia wprowadzenia zmian. 6. Konkurs zaczyna się roku, a kończy w dniu roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie od dnia roku do dnia roku. Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpocznie się roku i trwać będzie do dnia roku. Produkty objęte konkursem, zgodnie z 2 pkt. 1, będą dostępne w sprzedaży również poza terminem konkursu, przy czym zakup przed lub po terminie Konkursu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 7. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgodnie z 2 pkt. 1, zgłoszenie udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych jest Organizator. 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, Nowy Dwór Mazowiecki, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku. 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 11. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz ze zm.). 2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do dnia roku do godz. 23:59:59: a) dokonać jednorazowego zakupu produktu marki Vanish oraz dowolnego produktu następujących marek: Air Wick, Harpic, Finish, Cillit Bang, Woolite Perla, Bryza, Calgon, Lovela; b) wykonać zadanie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: Razem z Vanish..."; c) przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS lub wysłanie zgłoszenia przez stronę WWW: I. wysłanie wiadomości SMS na numer 7043 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem VANISH oraz numerem paragonu (numer systemowy). Przykład formatu treści wiadomości SMS VANISH.Numer paragonu.zadanie konkursowe.

2 II. wysłanie zgłoszenia poprzez stronę zaczynając wiadomość od numeru paragonu (numer systemowy). Przykład formatu treści wiadomości WWW Numer paragonu.zadanie konkursowe. d) zachować oryginał dowodu zakupu produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, pod warunkiem, że data i godzina na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie. Numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach konkursu Organizator przewidział 2 (dwie) nagrody I (pierwszego) stopnia, 10 (dziesięć) nagród II (drugiego) stopnia oraz 15 (piętnaście) nagród III (trzeciego) stopnia, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie: a) Ilość znaków w zgłoszeniu przez formularz www oraz w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków. SMS należy przesłać na numer Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. b) W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane wiadomością SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej (T Mobile, Orange, PLUS, PLAY). W szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. c) Zgłoszenie musi mieć późniejszą datę i godzinę niż data i godzina dokonania zakupu produktów objętych promocją. 4. Nabycie jednego zestawu produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Zakup wielokrotności ilości zestawów produktów potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie. 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w 2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu produktu objętego konkursem). 3 Nagrody i zasady przyznawania nagród 1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: a) Dwie nagrody pierwszego stopnia w postaci bonu turystycznego Itaka o wartości zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 334,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści cztery złote 00/100). Łączna wartość pojedynczej nagrody I stopnia to 3334,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100). b) Dziesięć nagród drugiego stopnia w postaci Smartphone a Nokia Lumia 720 o wartości 1722,00 zł brutto (tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 192,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100). Łączna wartość pojedynczej nagrody II stopnia to 1914,00 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset czternaście złotych 00/100). c) Piętnaście nagród trzeciego stopnia w postaci słuchawek Scull Candy Hesh2 o wartości 307,50 zł brutto (słownie: trzysta siedem złotych 50/100), wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100). Łączna wartość pojedynczej nagrody III stopnia to 342,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote 50/100). 2. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi ,50 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 50/100). 3. Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 3 113,00 zł brutto, zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku

3 dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.)). Organizator potrąci tą kwotę przy wydaniu nagrody. 4. Komisja dokona wyboru dwudziestu jeden najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od do roku, spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z 2 pkt 1. Spośród dwudziestu siedmiu wskazanych przez Komisję zadań konkursowych zostaną wyłonione: dwa najlepiej wykonane zadanie wytypowane do nagrody pierwszego stopnia, dziesięć kolejnych najlepszych zgłoszeń wytypowanych do nagrody drugiego stopnia, oraz piętnaście kolejnych najlepszych zgłoszeń wytypowanych do nagrody trzeciego stopnia, w kolejności wyboru od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej. Komisja wybierze również 10 zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej). 5. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): a) Oryginalność wykonania zadania b) Pomysłowość c) Słownictwo i stylistykę d) Przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora. 6. Zadania Komisji: a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń b) Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez uczestników) c) Sporządzenie listy zwycięzców d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji e) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji 7. Weryfikacja laureatów: a) w ciągu 10 dni od posiedzenia komisji, ze zwycięzcami skontaktuje się Organizator na numer, z którego dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie którego treść jest załącznikiem nr.2 do regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Potwierdzenie zakupu i wypełnione oświadczenie należy przesłać listem poleconym pocztą polską na adres: Columbit Sp. z o.o., ul. Bronowska 52 lok 7, Warszawa z dopiskiem Konkurs Vanish, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą. b) Organizator w celu powiadomienia Uczestnika, wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w konkursie oraz instrukcje w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody. c) W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7 a prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 10 dni roboczych liczonych od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 7 a, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania. d) W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty praw do nagrody przez zwycięzcę i uczestników z listy rezerwowej nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 8. Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem r. 9. Uczestnik traci prawo do nagrody jeśli nie spełni jakiegokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych, nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu (np. wysyłka nagród). 10. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia roku.. 4 Reklamacje

4 1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia na adres: Columbit Sp. z o.o., ul. Bronowska 52 lok 7, Warszawa z dopiskiem Reklamacja Konkurs Vanish. Musi ona zawierać numer telefonu z którego uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis. 2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do roku. 5 Postanowienia końcowe 1. Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Columbit Sp. z o.o., ul. Bronowska 52 lok 7, Warszawa oraz na stronie internetowej 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Załącznik nr. 1 do regulaminu - Lista sklepów objętych Konkursem LP Miasto Kod pocztowy Adres 1 Bełchatów Kolejowa 4 2 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 3 Białystok Wrocławska 20 4 Białystok Wysockiego 67 5 Bielsko-Biała Sarni Stok 2 6 Bolesławiec go Marca 1 7 Bydgoszcz Fordońska Bydgoszcz Jana Pawła II Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 10 Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego Chełm Lwowska Chojnice Bayeux 1 13 Chorzów Parkowa Ciechanów Armii Krajowej Dębica Ks. Nosala 2 16 Elbląg Dąbka Gdańsk Schuberta 102 A 18 Gdańsk Grunwaldzka Gdańsk Przywidzka 6 20 Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 21 Gliwice Lipowa 1 22 Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12

5 23 Gniezno Pałucka 2 24 Gniezno Sobieskiego Grudziądz Konarskiego Inowrocław Wojska Polskiego Jastrzębie Zdrój Podhalańska Jaworzno Wojska Polskiego 2D 29 Kalisz Poznańska Katowice Al. Roździeńskiego Kędzierzyn-Koźle Kozielska Kłodzko ul. Noworudzka 2 33 Konin Paderewskiego 8 34 Kraków Zakopiańska Kraków M.Medweckiego 2 36 Kraków Witosa 7 37 Kraków Pawia 5 38 Kraków Pokoju Krosno Krakowska Kutno Oporowska 6A 41 Kwidzyn Maja Legnica Piłsudskiego Lublin Witosa 6 44 Łódź Kolumny 6/36 45 Łódź Szparagowa 7 46 Łódź Przybyszewskiego 176/ Łódź Bandurskiego Mińsk Mazowiecki Warszawska Mława Targowa Nowy Sącz Węgierska Olkusz Rabsztyńska 2 52 Olsztyn Krasickiego 1 b 53 Opole Dębowa 1 54 Ostróda Jana Pawła II 9/4 55 Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 1 56 Pabianice Popławska 4/20 57 Płock Przemysłowa 1 58 Poznań Szwedzka 6 59 Poznań Solidarności Poznań Górecka Puławy Goscińczyk 2 62 Radomsko Piastowska Rybnik Gliwicka Siedlce Monte Cassino Sieradz Jana Pawła II 63a 66 Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 67 Sochaczew Warszawska Sosnowiec Staszica 8B 69 Starachowice Krzosa 6 70 Starogard Gdański Niepodległości 2a 71 Szczecin Bohaterów Warszawy Szczecin Wiosenna Szczecin Mieszka I Szczytno Wielbarska 1

6 75 Świdnik Lotników Polskich Tarnowskie Góry Kościuszki 5 77 Tczew Braci Grimm 4 78 Toruń Olsztyńska 8 79 Warszawa Głębocka Warszawa Jerozolimskie Warszawa Al. Powstańców Śląskich Warszawa Targowa Warszawa Jana Pawła II Warszawa Wołoska Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 86 Wrocław Gen. Hallera Wrocław Graniczna 2A 88 Zamość Lwowska Zgorzelec Jeleniogórska Zielona Góra Dąbrówki 5 Załącznik nr.2 do regulaminu Oświadczenie Laureata OŚWIADCZENIE LAUREATA Uczestnika konkursu Konkurs Vanish Dane osobowe Uczestnika konkursu Konkurs Vanish a) Imię i nazwisko: b) Rok urodzenia: c) Adres zamieszkania (do wysyłki / na terytorium Polski) a. Ulica: b. Numer domu/mieszkania: c. Kod pocztowy: d. Miejscowość: d) Nr. Telefonu komórkowego, z którego przesłane było zgłoszenie do konkursu: e) Nr. Dowodu osobistego: f) Nr. PESEL: Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Columbit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronowskiej 52/7, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu. Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym prawie do ich treści oraz prawie ich poprawiania. Oświadczam, że spełniam warunki przewidziane w 1 pkt. 3 oraz pkt.8 regulaminu konkursu Konkurs Vanish Oświadczam, że regulamin konkursu Konkurs Vanish jest mi znany. Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę wobec Columbit Sp. z o.o. z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

7 Chcąc wyrazić zgodę na treść oświadczenia w danej klauzuli należy wstawić znak X w puste pole przy treści tej klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje. Miejscowość: Data: Czytelny, własnoręczny podpis:

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent tej zimy!

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent tej zimy! Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent tej zimy! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj prezent tej zimy! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent na Święta!

Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent na Święta! Regulamin konkursu pod nazwą Wygraj prezent na Święta! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj prezent na Święta! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Sprzątnij super nagrody!

Regulamin konkursu pod nazwą Sprzątnij super nagrody! Regulamin konkursu pod nazwą Sprzątnij super nagrody! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Sprzątnij super nagrody! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę!

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę! Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jedź z rodziną na wycieczkę! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Na dobry początek roku

Regulamin konkursu pod nazwą Na dobry początek roku Regulamin konkursu pod nazwą Na dobry początek roku 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Na dobry początek roku (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki!

Regulamin konkursu pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki! Regulamin konkursu pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Supernagrody dla superbohaterki! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny!

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny! Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jedź z rodziną szukać wiosny! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie!

Regulamin konkursu pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie! Regulamin konkursu pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Weź muzykę ze sobą wszędzie! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą

Regulamin konkursu pod nazwą Regulamin konkursu pod nazwą 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Auto salon VICTORIA VYNN (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Organizator Vynn Group Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd Hebe

Regulamin konkursu pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd Hebe Regulamin konkursu pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd Hebe 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygrywaj z Lactacyd - Hebe (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Lactacyd Super-Pharm (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs dla aktywnych

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs dla aktywnych Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs dla aktywnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs dla aktywnych (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% 1 Postanowienia wstępne Organizatorami promocji Kredyt Ratalny 30 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Sprytna Pani Domu (zwany dalej Konkursem ).

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Sprytna Pani Domu (zwany dalej Konkursem ). Regulamin konkursu pod nazwą Sprytna Pani Domu 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Sprytna Pani Domu (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Branders Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest YC Sp. z o. o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca!

Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca! Regulamin konkursu pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Jedź z rodziną w stronę słońca! (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę

Regulamin konkursu pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę Regulamin konkursu pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Kochasz swoich bliskich. Podaruj im zmywarkę. (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Złota jesień złote nagrody

Regulamin konkursu pod nazwą Złota jesień złote nagrody Regulamin konkursu pod nazwą Złota jesień złote nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Złota jesień złote nagrody (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!

Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia! Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia! 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu. Konkurs zwany dalej Konkursem będzie prowadzony pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Ekspresowe nagradzanie REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Ekspresowe nagradzanie " ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Impresariat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 30 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są:

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR Regulamin konkursu pod nazwą MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Masz swoje powody Promocja w CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej:

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Body Diet 24, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin )

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) 1. Definicje: Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Bon Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Konkurs! Wygrana wyprana! POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Konkurs! Wygrana wyprana! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Konkurs! Wygrana wyprana! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs! Wygrana Wyprana (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Świętujemy 150 urodziny Nestlé dalej zwana Promocją jest ZEG Sp. z o.o., z zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU Podkreśl swój styl przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie 08.03-20.03.2017 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Wesoły początek szkoły jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kupuj i wygrywaj!

Regulamin konkursu pod nazwą Kupuj i wygrywaj! Regulamin konkursu pod nazwą Kupuj i wygrywaj! 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj i wygrywaj (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ).

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: #campusrecruitmentpwr 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy Nazwa Konkursu Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Tajemnica Fairy (dalej: "Konkurs"). Organizator Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ

Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex  Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668,

Bardziej szczegółowo

Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja. Postanowienia ogólne

Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje swoich marzeń! I edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Kup ubezpieczenie i wygraj wakacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WSPAniałe chwile z Syrena zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką"

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Spełniaj marzenia z Milką REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką" 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Spełniaj marzenia z Milką" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zdrowe przechowywanie

Zdrowe przechowywanie I. Definicje REGULAMIN AKCJI Zdrowe przechowywanie Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Zdrowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-660 Wrocławska 20 Białystok 15-168 Wysockiego 67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Kozienice 26-900 Warszawska 34 Market Kraków 30-663 Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Market Nowa Sól 67-100 Staszica 10 Market

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. Fotto Lotto (zwanego dalej "KONKURS"). 2. Organizatorem Konkursu (na

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Promocji Świąteczna promocja Visa

Warunki uczestnictwa w Promocji Świąteczna promocja Visa Warunki uczestnictwa w Promocji Świąteczna promocja Visa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizator Promocji 1. Organizatorem promocji Świąteczna promocja Visa (dalej: Promocja ) jest spółka Visa Europe Services,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Szalona 5 z plusem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Szalona 5 z plusem", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą I ja zostanę naukowcem

Regulamin konkursu pod nazwą I ja zostanę naukowcem Regulamin konkursu pod nazwą I ja zostanę naukowcem 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą I ja zostanę naukowcem (zwany dalej Konkursem ). 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą Promocja kawy ziarniste w Carrefour

Bardziej szczegółowo