Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy"

Transkrypt

1 Nazwa Konkursu Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Tajemnica Fairy (dalej: "Konkurs"). Organizator Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Impresariat Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (kod pocztowy ), ul. Wolbromska 38 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, NIP (dalej: Organizator ). Terminy i zasięg Konkursu 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w wybranych sklepach sieci Carrefour, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: "Sklep", "Sklepy") 4. Konkurs trwa od dnia r. do dnia r. (ostateczny termin wydania nagród). 5. Sprzedaż promocyjna w ramach konkursu trwa od dnia r. do dnia r. 6. Możliwość zgłoszenia udziału w konkursie trwa od dnia r. do dnia r. Produkty objęte Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu 7. Sprzedażą promocyjną w ramach Konkursu objęte są, sprzedawane w sklepach Carrefour objętych niniejszym Konkursem wszystkie produkty marki Fairy (dalej: Produkty, "Produkty promocyjne") Uczestnicy Konkursu 8. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoby poniżej 18 roku życia posiadające zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, które spełnią wymogi Regulaminu ( dalej: Uczestnik, Uczestnik Konkursu ). 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy sklepów Carrefour oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Konkursu. Dane osobowe 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu, są przetwarzane przez Impresariat Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (kod pocztowy ), ul. Wolbromska 38, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, jego realizacji i wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Nagrody w Konkursie 11. W Konkursie przewidziano łącznie 41 nagród (dalej: Nagrody ). Każda nagroda składa się z elementu rzeczowego w postaci zmywarki marki Bosch o wartości rynkowej zł oraz kwoty pieniężnej 1

2 przeznaczonej na refundację podatku od nagrody w wysokości 122 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi zł. Zmywarki przeznaczone na nagrody w konkursie będą wystawione w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w ramach niniejszego konkursu na specjalnie przygotowanych ekspozycjach w wybranych sklepach Carrefour. Biorąc pod uwagę powyższe nagrody będą dostarczone do Laureatów w opakowaniach transportowych innych niż fabryczne. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi zł. Warunki uczestnictwa w Konkursie 12. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: a) w dniach r. dokonać zakupu przynajmniej 2 (dwóch) dowolnych produktów marki Fairy, przy czym zakup ten musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu; b) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie, spełniającego warunki określone w pkt. 13 poniżej (dalej: "Prawidłowe zgłoszenie w Konkursie"), c) zachować do dnia zakończenia konkursu oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (dalej: "Dowód zakupu", Paragon ). d) wykonać inne czynności wskazane w niniejszym Regulaminie, a niewskazane w lit. a) c) powyżej. Prawidłowe zgłoszenie w Konkursie 13. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: "Zgłoszenie"), dla swej ważności i skuteczności wymaga, po uprzednim dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt. 12 a: a) Przesłania wiadomości tekstowej SMS o treści: Fairy wraz z nazwą miejscowości i ulicy, przy której znajduje się sklep Carrefour, w którym dokonano zakupu promocyjnego, numerem paragonu upoważniającym do wzięcia udziału w konkursie oraz dokończeniem hasła: Tajemnica Fairy tkwi. Poszczególne dane w treści SMS-a muszą być oddzielone kropką lub przecinkiem. Poprawna składnia SMSa : FAIRY.Adres Carrefour (miasto,ulica). Nr paragonu. Dokończenie hasła: Tajemnica Fairy tkwi Numer paragonu znajduje się w jego górnej części, w tym samym wierszu, co data wystawienia paragonu, po prawej stronie nad słowami Paragon fiskalny Przykład: FAIRY. Gliwice, Lipowa W jego sile działania. b) Zgłoszenie musi być wysłane w okresie od godz. 00:00 dnia r. do godz. 23:59 dnia r. Zgłoszenie uczestnictwa może zostać dokonane z zachowaniem powyższych terminów, jednakże, dla uznania go za ważne w procesie weryfikacji, może nastąpić wyłącznie po nabyciu Produktu. c) Przesłane Zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. d) SMS należy przesłać na numer Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. e) Treść SMS-a zgłoszeniowego nie powinna przekraczać 480 znaków (3 standardowe SMSy), przy czym opłata w wysokości 0,62 zł będzie pobierana za każde rozpoczęte 160 znaków. Przykład: opłata za Zgłoszenie składające się ze 162 znaków będzie wynosiła 1,24 zł (2 x 0,62 zł) f) W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające warunków określonych powyżej oraz wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego. Zasady konkursu 14. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu (bez względu na liczbę i wartość zakupionych produktów marki Fairy objętych niniejszą promocją) może być przypisany tylko do jednego Zgłoszenia. 15. W przypadku, gdy numer paragonu podany w Zgłoszeniu i przypisany do danego sklepu biorącego udział w konkursie będzie zgłoszony więcej niż jeden raz, Komisja weźmie pod uwagę tylko pierwsze Zgłoszenie z tym numerem, niezależnie, czy Zgłoszenia były wysłane z jednego numeru telefonu, czy z różnych numerów. 2

3 16. Każdy z Uczestników może odebrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 17. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż: a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych w Zgłoszeniu haseł, będących dokończeniem zdania Tajemnica Fairy tkwi (dalej: Hasła ) nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa b) W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych haseł (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych marki Fairy. 18. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą co najmniej 3 osoby (dalej: Komisja ). 19. Zwycięskie Zgłoszenia zostaną wyłonione w drodze obrad Komisji do dnia r. Komisja będzie oceniać w Zgłoszeniach pomysłowość i oryginalność wykonania zadania konkursowego polegającego na dokończeniu hasła Tajemnica Fairy tkwi. Wszystkie prawidłowe Zgłoszenia zostaną podzielone na 80 zbiorów utworzonych według adresu Sklepu uczestniczącego w Konkursie (na podstawie nazwy miejscowości oraz ulicy przesłanych w zgłoszeniu SMS) w myśl zasady, że jeden zbiór zgłoszeń przypada na jeden Sklep. W I etapie spośród zgłoszeń w każdym zbiorze Komisja dokona wyboru 1 najlepszego Zgłoszenia. Następnie, w II etapie ze Zgłoszeń wyłonionych w I etapie Komisja dokona wyboru 40 najlepszych Zgłoszeń, a ich autorzy zostaną umieszczeni na Liście Laureatów ( autorzy najlepszych Zgłoszeń). Z pozostałych Zgłoszeń wybranych w I etapie Komisja wybierze następnie 10 kolejnych Zgłoszeń, które zostaną umieszczone na Liście Rezerwowej z lokatami od 1. ( Zgłoszenie najlepsze) do Jeśli zbiór zgłoszeń przypadających na dany Sklep będzie pusty (brak zgłoszeń z danego Sklepu) lub Komisja uzna Zgłoszenia z danego zbioru za banalne i mało oryginalne, Komisja może wybrać więcej niż jedno Zgłoszenie zarejestrowane w innym zbiorze. 21. Organizator na podstawie decyzji Komisji zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród. 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia, w szczególności w następujących przypadkach: a) zawarcia w Zgłoszeniu treści obraźliwych i wulgaryzmów, treści politycznych, propagandowych, religijnych lub sprzecznych z prawem, b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich, c) gdy Uczestnik nie posiada w pełni praw autorskich do Zgłoszenia 23. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że jego Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. Weryfikacja prawa do nagrody 24. W ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia Laureatów przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z każdym Uczestnikiem oznaczonym jako "Laureat" na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia SMS. Uczestnicy w rozmowie telefonicznej zostaną powiadomieni o wyniku obrad Komisji i procedurze weryfikacji prawa do nagrody. Rozmowy mogą być nagrywane na analogowym lub cyfrowym nośniku informacji w celach dowodowych, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony na początku rozmowy 25. Organizator podejmie pięć prób połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub automatycznej sekretarki albo faxu, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny) 26. Podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie faktu uczestnictwa w Konkursie, spełnienia kryteriów uczestnictwa w Konkursie, a następnie o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu pocztowego oraz poinformowany o konieczności przesłania Organizatorowi w ciągu 3 dni od daty przeprowadzonej rozmowy kopii paragonu potwierdzającego zakupienie Produktów objętych konkursem z 3

4 datą i godziną zakupu wcześniejszą niż data i godzina przesłania Zgłoszenia oraz numerem paragonu zgodnym z numerem paragonu wpisanym w treści Zgłoszenia. Kopię paragonu (skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy lub faxem na nr telefonu: albo dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. W treści maila lub obok paragonu należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do wysyłki nagrody, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Laureata oraz dopisek w temacie wiadomości: Konkurs Fairy. 27. Organizator ma prawo weryfikacji w dowolnym momencie trwania Konkursu poprawności dokonanego przez Uczestnika Zgłoszenia. W tym celu Organizator w czasie rozmowy telefonicznej może zobowiązać Uczestnika do przesłania w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozmowy oryginału dowodu zakupu Produktu (do wglądu). Tylko pozytywna weryfikacja przesłanego dowodu zakupu da Uczestnikowi prawo odbioru Nagrody w Konkursie. 28. Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie zostało wybrane, utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, lub b) w toku weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi została uprzednio przyznana nagroda w myśl zapisów Regulaminu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie, lub c) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody, lub d) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy swojemu uczestnictwu w Konkursie, lub e) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy posiadaniu przez siebie odpowiedniego paragonu, lub f) podczas rozmowy z przedstawicielem Organizatora zaprzeczy spełnianiu przez siebie warunków określonych Regulaminie, lub g) Organizatorowi nie uda się z nim połączyć telefonicznie w trybie przewidzianym w pkt. 23, 24 niniejszego Regulaminu, lub h) przesłany paragon będzie nieczytelny, podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub i) przesłany paragon będzie poświadczał datę lub godzinę późniejszą niż data i godzina wysłania SMS, lub j) przesłany paragon nie będzie poświadczał zakupu produktów objętych Konkursem, lub k) przesłany paragon będzie posiadał inny numer paragonu niż numer wpisany w treści Zgłoszenia, lub l) przesłany paragon będzie poświadczał zakup poza okresem Sprzedaży promocyjnej określonej w pkt. 5 Regulaminu, lub m) sklep będący wystawcą paragonu nie będzie należał do Sklepów uczestniczących w Konkursie 29. W przypadku, gdy któryś z Uczestników, którego zgłoszenie zostało oznaczone jako "Laureat" utraci prawo do otrzymania nagrody, wówczas nastąpi powiadomienie Uczestnika z Listy rezerwowej. Powiadomienie Uczestników z Listy rezerwowej będzie dokonywane w miarę potrzeb weryfikacji zgodnie z lokatą na tej liście od pozycji 1. do pozycji Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych następujących po: a) ostatecznym dniu, w którym powinny wpłynąć wymienione w pkt. 26 materiały uprzednio weryfikowanego Uczestnika który nadesłał Zgłoszenie SMS, lub b) dniu, w którym nie powiodła się ostatnia (piąta) próba połączenia telefonicznego z uprzednio weryfikowanym Uczestnikiem, c) dniu, w którym przedstawiciel Organizatora stwierdził zaistnienie okoliczności opisanych w pkt Weryfikacja zgłoszeń określonych jako "REZERWOWE" będzie prowadzona na warunkach określonych w punktach Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Organizatora. 4

5 Wydanie nagród 32. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane Laureatom najpóźniej w terminie do dnia r. na koszt Organizatora, na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Laureata. Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie potwierdzenia przekazania nagrody. 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród przyznanych w Konkursie. 34. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 35. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród Laureatów pozostaną do dyspozycji Organizatora. Zasady postępowania reklamacyjnego 36. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora. 37. Reklamacja powinna zawierać: dopisek na kopercie: Reklamacja Konkurs Fairy, imię, nazwisko i adresu do korespondencji osoby wnoszącej reklamację, uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, datę i podpis reklamującego. 38. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 39. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Dostępność Regulaminu 40. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: Na pisemny wniosek Uczestnika przesłany na adres siedziby Organizatora i opatrzony zaadresowaną kopertą ze znaczkiem, Regulamin zostanie wysłany pocztą na adres Uczestnika uwidoczniony na załączonej kopercie. Odpowiedzialność Organizatora 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Uczestników. 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu Laureata, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe przekazanie Laureatowi nagrody. 43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmę kurierską i Pocztę Polską listów, paczek i innych przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem. Postanowienia końcowe 44. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody rzeczowej ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 45. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Tajemnica Fairy - lista sklepów Carrefour biorących udział w konkursie. sklep Województwo Miasto Kod pocztowy Adres 5

6 Carrefour łódzkie Łódź Kolumny 6/36 Carrefour małopolskie Kraków Zakopiańska 62 Carrefour mazowieckie Warszawa Głębocka 15 Carrefour mazowieckie Warszawa Jerozolimskie 148 Carrefour dolnośląskie Wrocław Gen. Hallera 52 Carrefour śląskie Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour mazowieckie Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour śląskie Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Carrefour zachodnio - pomorskie Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Carrefour pomorskie Gdańsk Schuberta 102 A Carrefour mazowieckie Warszawa Targowa 72 Carrefour małopolskie Kraków M.Medweckiego 2 Carrefour kujawsko - pomorskie Toruń Olsztyńska 8 Carrefour kujawsko - pomorskie Bydgoszcz Fordońska 141 Carrefour śląskie Sosnowiec Staszica 8B Carrefour mazowieckie Warszawa Jana Pawła II 82 Carrefour lubuskie Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour dolnośląskie Legnica Piłsudskiego 84 Carrefour warmińsko - mazurskie Elbląg Dąbka 152 Carrefour małopolskie Kraków Witosa 7 Carrefour łódzkie Łódź Szparagowa 7 Carrefour łódzkie Łódź Przybyszewskiego 176/178 Carrefour wielkopolskie Poznań Szwedzka 6 Carrefour wielkopolskie Poznań Solidarności 47 Carrefour wielkopolskie Kalisz Poznańska Carrefour śląskie Chorzów Parkowa 20 Carrefour lubelskie Zamość Lwowska 56 Carrefour dolnośląskie Zgorzelec Jeleniogórska 42 Carrefour śląskie Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Carrefour warmińsko - mazurskie Olsztyn Krasickiego 1 b Carrefour śląskie Rybnik Gliwicka 45 Carrefour kujawsko - pomorskie Grudziądz Konarskiego 45 Carrefour kujawsko - pomorskie Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Carrefour śląskie Gliwice Lipowa 1 Carrefour dolnośląskie Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Carrefour wielkopolskie Konin Paderewskiego 8 Carrefour opolskie Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 Carrefour podlaskie Białystok Wrocławska 20 Carrefour lubelskie Lublin Witosa 6 Carrefour zachodnio - pomorskie Szczecin Wiosenna 32 Carrefour śląskie Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Carrefour śląskie Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Carrefour zachodnio - pomorskie Szczecin Mieszka I 73 Carrefour śląskie Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Carrefour śląskie Jaworzno Wojska Polskiego 2D Carrefour lubelskie Puławy Goscińczyk 2 Carrefour łódzkie Radomsko Piastowska 28 Carrefour kujawsko - pomorskie Inowrocław Wojska Polskiego 10 Carrefour łódzkie Pabianice Popławska 4/20 Carrefour łódzkie Łódź Bandurskiego 49 Carrefour podkarpackie Dębica Ks. Nosala 2 Carrefour mazowieckie Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Carrefour pomorskie Starogard Gdański Niepodległości 2a 6

7 Carrefour pomorskie Chojnice Bayeux 1 Carrefour wielkopolskie Gniezno Pałucka 2 Carrefour łódzkie Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour małopolskie Olkusz Rabsztyńska 2 Carrefour pomorskie Tczew Braci Grimm 4 Carrefour pomorskie Kwidzyn Maja 26 Carrefour łódzkie Kutno Oporowska 6A Carrefour mazowieckie Sochaczew Warszawska 119 Carrefour dolnośląskie Bolesławiec go Marca 1 Carrefour kujawsko - pomorskie Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Carrefour wielkopolskie Poznań Górecka 30 Carrefour mazowieckie Warszawa Wołoska 12 Carrefour małopolskie Kraków Pawia 5 Carrefour pomorskie Gdańsk Grunwaldzka 141 Carrefour małopolskie Kraków Pokoju 44 Carrefour podlaskie Białystok Wysockiego 67 Carrefour dolnośląskie Wrocław Graniczna 2A Carrefour lubelskie Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour śląskie Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Carrefour lubelskie Chełm Lwowska 81 Carrefour mazowieckie Mława Targowa 13 Carrefour dolnośląskie Kłodzko ul. Noworudzka 2 Carrefour małopolskie Nowy Sącz Węgierska 170 Carrefour małopolskie Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 1 Carrefour pomorskie Gdańsk Przywidzka 6 Carrefour opolskie Opole Dębowa 1 Carrefour świętokrzyskie STARACHOWICE ul. Prądzyńskiego 1 7

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% 1 Postanowienia wstępne Organizatorami promocji Kredyt Ratalny 30 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR Regulamin konkursu pod nazwą MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Masz swoje powody Promocja w CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "IDEALNY UPOMINEK

REGULAMIN KONKURSU IDEALNY UPOMINEK REGULAMIN KONKURSU "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Idealny Upominek. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 30 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Ekspresowe nagradzanie REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Ekspresowe nagradzanie " ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Impresariat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin )

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) 1. Definicje: Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Bon Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex  Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Wesoły początek szkoły jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką"

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Spełniaj marzenia z Milką REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką" 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Spełniaj marzenia z Milką" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Zagranie o granie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Zagranie o granie (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Swiift

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Szalona 5 z plusem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Szalona 5 z plusem", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK

Regulamin Promocji IDEALNY UPOMINEK Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Idealny upominek (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic!

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Poczuj letnią świeżość z Cleanic! (zwanym dalej Konkursem ) jest Agnieszka Lancmańska Wnuk,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą DBAM O ZDROWIE RODZINY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, w sieci

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą wspaniała SYRENA zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą "Wygraj nagrody z Philips AVENT"

Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą Wygraj nagrody z Philips AVENT Regulamin konkursu promocyjnego pod nazwą "Wygraj nagrody z Philips AVENT" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji"

Regulamin promocji Prosta droga do elegancji Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Prosta droga do elegancji" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja"

Regulamin promocji pod nazwą Laserowa precyzja Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Laserowa precyzja" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style

Regulamin promocji pod nazwą Promocja Click& Style Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja Click& Style" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa Konkursu] Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Wygraj rok darmowej zabawy w Kinderplanecie (zwany dalej Konkursem) 2.[Organizatorem Konkursu]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kup 4move i wygrywaj nagrody z autografem Adama Nawałki POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem Konkursu jest agencja Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Mistrzowskie emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Mistrzowskie emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Mistrzowskie emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Mistrzowskie emocje (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest

Bardziej szczegółowo