REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej LUKAS Bank S.A.) z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Orląt Lwowskich 1; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy w wysokości: złotych, w całości wpłacony, NIP: , REGON: zwana dalej Bankiem, b) Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych, NIP , REGON zwana dalej Carrefour, zwani łącznie Organizatorami. II. Czas trwania i miejsce Promocji. Promocja obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku w sklepach Carrefour, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zwanych dalej Placówkami, bądź pojedynczo Placówką. Promocja nie obowiązuje przy kasach samoobsługowych. III. Uczestnictwo w Promocji. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która: a) spełnia wymagania formalne stawiane kredytobiorcy przez Bank określone w Regulaminie karty kredytowej Carrefour Visa oraz wymogi niniejszego regulaminu; b) posiada niewykorzystany limit kredytowy w rachunku karty kredytowej Carrefour Visa w kwocie co najmniej równej minimalnej wartości zakupu, określonej w ust. c) poniżej; c) dokona jednorazowej płatności za zakupy (wyszczególnione w jednym paragonie fiskalnym) kartą kredytową Carrefour Visa (główną lub dodatkową) lub Kuponem pierwszego zakupu na łączną kwotę wynoszącą po uwzględnieniu wszelkich dostępnych rabatów naliczanych przy kasie nie mniej niż: 100 zł brutto w przypadku rozłożenia płatności na 5 rat, 200 zł brutto w przypadku rozłożenia płatności na 10 rat; d) przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. c) powyżej poinformuje kasjera o woli skorzystania z Promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% deklarując, na ile miesięcznych rat chce rozłożyć płatność dokonaną kartą kredytową Carrefour Visa. IV. Przedmiot Promocji. 1. Promocja polega na zaoferowaniu Uczestnikowi rozłożenia płatności za zakupy dokonane w Placówkach Carrefour przy użyciu karty kredytowej Carrefour Visa lub Kuponu pierwszego zakupu na raty księgowane na dedykowanych Planach Spłat Ratalnych przez Bank. 2. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Placówkach Carrefour. 3. Kwota transakcji, o której mowa w pkt. III ust. c) zostanie rozłożona na 5 lub 10 równych rat miesięcznych, które Uczestnik zobowiązany jest spłacić zgodnie z Umową o kartę kredytową Carrefour Visa. 1/5

2 4. Premię dla Uczestnika stanowi pokrycie przez Organizatorów kosztów związanych z udzieleniem i obsługą kredytu, za wyjątkiem kosztów ubezpieczenia kredytu, o ile klient wyrazi dobrowolną chęć ubezpieczenia kredytu oraz prowizji za otwarcie wybranego promocyjnego Planu Spłat Ratalnych. 5. Prowizja za otwarcie promocyjnego Planu Spłat Ratalnych wynosi 10 zł i jest naliczana na rachunku kredytowym na początku okresu rozliczeniowego (na najbliższym wyciągu z rachunku karty kredytowej Carrefour Visa), w którym dyspozycja otwarcia promocyjnego Planu Spłat Ratalnych została złożona. Prowizja będzie zaksięgowana na Planie Podstawowym nie wchodząc w sumę spłat promocyjnego Planu Spłat Ratalnych. 6. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia r. dla limitu kredytowego spłacanego w ramach promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0%, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 2,78% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 810 zł, całkowity koszt kredytu 10 zł (w tym odsetki: 0 zł, prowizja za otwarcie promocyjnego Planu Spłat Ratalnych: 10 zł), spłata w 10 miesięcznych równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem nominalnym 0 % (stopa stała), całkowita kwota do zapłaty: 810 zł, kwota raty miesięcznej: 80 zł. Prowizja za otwarcie promocyjnego Planu Spłat Ratalnych jest spłacana w ramach Planu Podstawowego. V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów: osobiście w dowolnym punkcie Usługi finansowe Carrefour (aktualna lista punktów Usługi finansowe Carrefour znajduje się na stronie internetowej osobiście pod numerem infolinii lub (opłata zgodnie z cennikiem operatora), w godz. od 7.00 do 22.00, listem wysłanym na adres Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław, z dopiskiem: Reklamacja promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0%, poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku, drogą elektroniczną na adres Banku dedykowany do kontaktu z Klientami i obsługi reklamacji, faksem na numer wskazany na stronie internetowej Banku. 2. Reklamacja skierowana do Banku musi zawierać kopię paragonu fiskalnego oraz potwierdzenie płatności kartą kredytową Carrefour Visa, jak również dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 3. Reklamacja skierowana do punktu Usługi finansowe Carrefour musi zawierać kopię paragonu fiskalnego oraz potwierdzenie płatności kartą kredytową Carrefour Visa, jak również dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony. W takim przypadku Bank poinformuje Uczestnika o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 6. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu zwykłego na adres podany przez Uczestnika Promocji lub: a. telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego, b. poprzez wysyłkę wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji. 2/5

3 VI. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy o kartę kredytową Carrefour Visa, Regulamin karty kredytowej Carrefour Visa oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank. Dane zbierane są na zasadzie dobrowolności i przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych oraz prawo ich poprawiania. 3. Informacje dotyczące Promocji i regulamin Promocji można otrzymać w Punktach Obsługi Klienta na terenie Placówek, w punktach Usługi finansowe Carrefour, na stronie internetowej Ponadto informacje w przedmiocie Promocji i treści regulaminu udzielane są pod numerem infolinii lub (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w godzinach od 7.00 do Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmiany w niniejszym regulaminie w zakresie Załącznika nr 1 w sytuacji zmiany listy Placówek objętych Promocją, wymienionych w tym Załączniku, z zastrzeżeniem, że taka zmiana nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników. O przedmiotowych zmianach regulaminu Organizatorzy poinformują z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie nowej treści regulaminu w sposób określony w zdaniu następującym. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione w Punktach Obsługi Klienta na terenie Placówek, w punktach Usługi finansowe Carrefour, na stronie internetowej oraz pod numerem infolinii lub (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w godzinach od 7.00 do Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załączniki: Załącznik nr 1 - lista Placówek Carrefour objętych Promocją. 3/5

4 Załącznik nr 1 Lista Placówek Carrefour objętych Promocją. 1 Łódź Kolumny 6/36 2 Kraków Zakopiańska 62 3 Warszawa Głębocka 15 4 Warszawa Jerozolimskie Wrocław Gen. Hallera 52 6 Katowice Roździeńskiego Warszawa Powstańców Śląskich Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 9 Szczecin Bohaterów Warszawy Gdańsk Schuberta 102 A 11 Warszawa Targowa Kraków M.Medweckiego 2 13 Toruń Olsztyńska 8 14 Bydgoszcz Fordońska Sosnowiec Staszica 8B 16 Warszawa Jana Pawła II Zielona Góra Dąbrówki 5 18 Legnica Piłsudskiego Bielsko-Biała Sarni Stok 2 20 Elbląg Dąbka Kraków Witosa 7 22 Łódź Szparagowa 7 23 Łódź Przybyszewskiego 176/ Poznań Szwedzka 6 25 Poznań Solidarności Szczecin Mieszka I Kalisz Poznańska Chorzów Parkowa Zamość Lwowska Zgorzelec Jeleniogórska Tarnowskie Góry Kościuszki 5 32 Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 33 Olsztyn Krasickiego 1 b 34 Rybnik Gliwicka Grudziądz Konarskiego Bydgoszcz Jana Pawła II Jaworzno Wojska Polskiego 2D 38 Puławy Goscińczyk 2 39 Radomsko Piastowska Inowrocław Wojska Polskiego Pabianice Popławska 4/20 42 Łódź Bandurskiego Gliwice Lipowa 1 44 Dębica Ks. Nosala 2 45 Mińsk Mazowiecki Warszawska Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego Starogard Gdański Niepodległości 2a 48 Chojnice Bayeux 1 49 Gniezno Pałucka 2 4/5

5 50 Konin Paderewskiego 8 51 Bełchatów Kolejowa 4 52 Kędzierzyn-Koźle Kozielska Olkusz Rabsztyńska 2 54 Tczew Braci Grimm 4 55 Kwidzyn Maja Kutno Oporowska 6A 57 Sochaczew Warszawska Bolesławiec go Marca 1 59 Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 60 Poznań Górecka Warszawa Wołoska Kraków Pawia 5 63 Gdańsk Grunwaldzka Białystok Wrocławska Lublin Witosa 6 66 Szczecin Wiosenna Kraków Pokoju Białystok Wysockiego Wrocław Graniczna 2A 70 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 71 Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 72 Chełm Lwowska Mława Targowa Kłodzko Noworudzka 2 75 Jastrzębie Zdrój Podhalańska Nowy Sącz Węgierska Oświęcim Powstańców Śląskich 1 78 Gdańsk Przywidzka 6 79 Opole Dębowa 1 80 Piła Lutego Świdnik Lotników Polskich Starachowice Krzosa 6 83 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej Sieradz Jana Pawła II 63a 85 Płock Przemysłowa 1 86 Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 89 Szczytno Wielbarska 1 90 Ostróda Jana Pawła II 9/4 91 Ruda Śląska go Maja Kozienice Warszawska Przemyśl Listopada 4 94 Nowa Sól Staszica Gniezno Sobieskiego Krosno Krakowska Ciechanów Armii Krajowej Siedlce Monte Cassino 77 5/5

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -30% w e-bonie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA

REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -10% w e-bonie: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Opłać rachunki za darmo

Regulamin promocji Opłać rachunki za darmo Regulamin promocji Opłać rachunki za darmo Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady promocji Opłać rachunki za darmo, zwanej dalej Promocją. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY PRODUKT KRAJOWY. Kiełbasa śląska drobiowa. koszt 1 kg - 7,98 zł kraj pochodzenia Hiszpania. kraj pochodzenia Włochy

PRODUKT KRAJOWY PRODUKT KRAJOWY. Kiełbasa śląska drobiowa. koszt 1 kg - 7,98 zł kraj pochodzenia Hiszpania. kraj pochodzenia Włochy Aktualne gazetki na oferta handlowa ważna od 27.04 do 05.05.2015 SUPEROFERTA ostródzka 12 grillowa 8 Kaszanka drobiowa, wieprzowa 6 śląska drobiowa 9 podwawelska 8 500 g Truskawki 500 g koszt 1-7,98 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo