REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa, miejsce prowadzenia oraz czas trwania Konkursu] Konkurs nosi nazwę Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę (dalej: Konkurs) i jest organizowany w okresie od 21 września do 03 października 2011 roku, który jest ostatnim dniem nadsyłania zgłoszeń, na terenie hipermarketów Carrefour (Polska) Sp. z o.o., wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zwanych dalej Hipermarketami Carrefour. 2 [Organizator Konkursu] Organizatorem Konkursu jest EURO RSCG 4D Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP , zwana dalej Organizatorem. 3 [Towary objęte Konkursem] Konkursem objęte są produkty NESTLÉ oznaczone markami: Nestlé z wyjątkiem mlek początkowych dla niemowląt, Nescafé, Nestlé Ice Cream, Nestlé Purina, Gerber z wyjątkiem mlek początkowych dla niemowląt, Winiary, zwane dalej Produktami. 4 [Zadanie konkursowe] Zadanie konkursowe polega na wysłaniu wiadomości SMS z hasłem: NESTLE w taki sposób, aby dotarła ona do Organizatora jak najszybciej tuż po każdej pełnej godzinie zegarowej w dniach trwania Konkursu, ale nie o pełnej godzinie. 5 [Wgląd w regulamin Konkursu] 1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w: a) siedzibie Organizatora: EURO RSCG 4D Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, b) działach obsługi klienta hipermarketów Carrefour biorących udział w Konkursie, c) na stronach internetowych: i 2. Warunki Konkursu są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. Przez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami określonymi w regulaminie Konkursu i akceptuje wszelkie warunki regulaminu Konkursu, jak również zobowiązuje się do ich stosowania.

2 2 II. UCZESTNICY KONKURSU 6 [Uczestnicy Konkursu] 1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które nabędą Produkt nie w związku z działalnością osobistą i zawodową. 2. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby: a) będące pracownikami Organizatora, b) będące pracownikami Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, c) będące pracownikami Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. (zwanej CPP Toruń Pacyfik Sp. z o.o.) z siedzibą w Toruniu d) będące pracownikami Carrefour (Polska) Sp. z o.o., e) członków najbliższych rodzin osób, o którym mowa w pkt a) c), Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie d), rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. III. ZASADY KONKURSU 7 [Warunek udziału w Konkursie] 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie jego trwania, o którym mowa w 1, wykonać następujące czynności w poniższej kolejności: a) zakupić w jednym z hipermarketów Carrefour biorących udział w Konkursie, na podstawie jednego dowodu zakupu, co najmniej cztery dowolnie wybrane Produkty b) zachować oryginał dowodu zakupu, c) wykonać zadanie konkursowe określone w Z zastrzeżeniem 8 ust. 2 każdy z uczestników Konkursu (identyfikowany za pomocą numeru telefonu komórkowego, z którego wysłano wiadomość SMS, o jakiej mowa w 4 ) może wziąć w nim udział tyle razy, ile razy uprzednio spełni warunek, o jakim mowa w ust. 1, z tym że jednorazowe nabycie Produktów (udokumentowane jednym dowodem zakupu) uprawnia do wysłania tylko jednej wiadomości SMSa, nawet jeżeli łączna kwota transakcji stanowi wielokrotność czterech Produktów. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, powinien dokonać zakupu nie mniej niż czterech Produktów udokumentowanych odrębnym dowodem zakupu. 8 [Zasady rywalizacji o nagrody] 1. Uczestnik Konkursu, po dokonaniu zakupu, o jakim mowa w 7 ust. 1 pkt a), powinien w czasie trwania Konkursu wysłać z telefonu komórkowego pod numer: (koszt 1 SMS a to 0,50 zł netto, 0,62 zł. z VAT) jak najszybciej po pełnej godzinie wiadomość SMS zawierającą hasło NESTLE. Wiadomość SMS powinna zostać wysłana w formacie: NESTLE. Wiadomości SMS będą przyjmowane każdego dnia Konkursu od godziny do godziny 20:15 ( 9 cykli konkursu o pełnej godzinie). 2. Każdego dnia trwania Konkursu w każdym cyklu godzinowym, nagrodę godzinową otrzyma dwóch Uczestników Konkursu, których zgłoszenia w formacie o którym mowa w pkt. 1 zostaną zarejestrowane jako pierwsze i drugie spośród wszystkich przesłanych po danej godzinie

3 3 zgłoszeń tj. jak najbliżej po godzinie: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, i Po wysłaniu wiadomości SMS przez uczestnika Konkursu zostanie do niego wysłana wiadomość zwrotna z powiadomieniem o: a) uzyskaniu prawa do nagrody albo b) braku wygranej, albo c) otrzymaniu wiadomości SMS poza przedziałem czasowym przyjmowania wiadomości SMS określonym w ust. 2 d) nieprawidłowym formacie wysłanej wiadomości SMS 4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 c) i d) Uczestnik zostanie również powiadomiony, że może przesłać swoją wiadomość ponownie we właściwym przedziale czasowym i w prawidłowym formacie. 5. Nagrodę dzienną otrzyma Uczestnik którego zgłoszenie zostało przesłane najszybciej tj. w najkrótszym czasie po pełnej godzinie spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych danego dnia. 6. Jeden uczestnik Konkursu (identyfikowany za pomocą jednego numeru telefonu komórkowego) może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody dziennej w całym czasie trwania Konkursu. 7. Jeden uczestnik Konkursu (identyfikowany za pomocą jednego numeru telefonu komórkowego) może uzyskać prawo do nieograniczonej liczby nagród godzinowych - pod warunkiem spełnienia warunków Konkursu określonych niniejszym regulaminem uprawniających do tej nagrody w czasie trwania Konkursu. 8. Każdy Uczestnik Konkursu który wykona zadanie konkursowe o którym mowa w 9 ust. 1 otrzyma zwrotnie wiadomość SMS zawierającą krótką poradę kulinarną lub żywieniową jako nagrodę gwarantowaną. 9. O czasie nadejścia odpowiedzi decyduje chwila zarejestrowania wiadomości SMS w systemie komputerowym wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego wiadomości SMS w imieniu Organizatora. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn leżących po stronie operatora telefonii komórkowej. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożliwości przesłania zwrotnej wiadomości SMS z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności z powodu zmiany numeru telefonu, zaburzeń pracy sieci telefonii komórkowej, braku możliwości kontaktu z uczestnikiem itp. IV. NAGRODY 9 [Nagrody] 1. Nagrodami w Konkursie jest: a) nieograniczona ilość nagród gwarantowanych w postaci krótkiej porady kulinarnej lub żywieniowej o wartości 0,30 złotych każda w każdym dniu w pierwszym tygodniu trwania

4 4 konkursu przesyłany będzie inny zestaw porad, w następnym tygodniu trwania Konkursu przesyłany będzie zestaw porad z poprzedniego tygodnia dobieranej losowo; b) nagrody godzinowe 260 bonów na zakupy w hipermarketach Carrefour o wartości 100,00 zł brutto każdy c) nagrody dzienne 13 readerów PRESTIGIO 7 800X600 TFT o wartości 800 (słownie: osiemset ) złotych brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 88,89 ( słownie: osiemdziesiąt osiem 89/100 ) złotych brutto. 2. Łączna wartość wszystkich nagród godzinowych to ,00 ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy ) złotych brutto. 3. Wartość jednej nagrody dziennej to 888,89 ( słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem 89/100 ) złotych brutto 4. Łączna wartość wszystkich nagród dziennych to ,57 ( słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 57/100 ) złotych brutto. 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 6. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia ich szczególnych właściwości ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 7. Nagrody, które nie zostały wygrane, lub nagrody, do których Laureaci utracili prawo z przyczyn określonych w regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora. 10 [Otrzymanie nagród] 1. Wraz z powiadomieniem o wygranej zgodnie z 8 ust. 2 Laureaci Konkursu przekażą w sposób wskazany przez Organizatora i gwarantujący ich poufność, swoje dane osobowe niezbędne do dostarczenia nagrody. Laureat traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania prawidłowych danych osobowych w ciągu trzech dni od dnia wysłania powiadomienia o wygranej. 2. Niezależnie od przekazania danych osobowych, laureaci Konkursu zobowiązani będą do przesłania pod adresem Organizatora wszystkich oryginałów dowodu zakupu Produktów, jakie laureat powinien posiadać zgodnie z 7 ust. 3 tj. uprawniających Laureata do wysłania tylu wiadomości SMS, ile Laureat wysłał. Kopie dowodu zakupu nie będą akceptowane i nie stanowią podstawy do wydania Laureatowi nagrody. 3. Dowody zakupu Produktów, o jakich mowa w ust. 2, powinny zostać przesłane przez Laureata w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia o wygranej. O zachowaniu tego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym że nie będą brane pod uwagę przesyłki, jakie dotarły do Organizatora później niż 14 dnia od dnia wysłania powiadomienia o wygranej do Laureata. W razie niedopełnienia obowiązku przesłania wszystkich dowodów zakupu w terminie, Laureat traci prawo do nagrody. 4. Nagrody godzinowe i dzienne zostaną wysłane Laureatom pocztą lub przesyłką kurierską w terminie 14 dni od dnia otrzymania dowodów zakupu, o jakich mowa w ust. 3. W przypadku niemożliwości doręczenia nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez Laureata błędnych danych adresowych lub nieodebrania przesyłki przez adresata, laureat traci prawo do nagrody. 5. Nagrody gwarantowane zostaną przesłane na numer telefonu komórkowego z którego przesłano zgłoszenie do udziału w Konkursie.

5 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11 [Sposób składania reklamacji] 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres Organizatora nie później niż do dnia 07 listopada 2011 r. z dopiskiem Nestlé. Poczuj apetyt na dobrą lekturę reklamacja Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane personalne (tj. imię nazwisko oraz adres zamieszkania) zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 2. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z tym, że bez względu na datę stempla pocztowego nie będą uwzględniane reklamacje, jakie wpłyną do Organizatora później niż 14 listopada 2011 r. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 4. O sposobie załatwienia reklamacji uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, listem poleconym. Za datę poinformowania Uczestnika rozumie się datę wysłania przez Organizatora listu poleconego z odpowiedzią na reklamację. 12 [Ochrona danych osobowych] 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją Konkursu. 2. Organizator zapewnia poufność danych osobowych uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 3. Podanie przez uczestników Konkursu ich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymania nagrody. Administratorami danych osobowych są następujące podmioty: Nestlé Polska S. A. w Warszawie, ul. Szturmowa 2, 02, 678 Warszawa, Cereal Partners Poland Toruń- Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul Szosa Lubicka 38/58, które to dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzają do przetwarzania Organizatorowi. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych i prawo ich poprawiania. 13 [Odpowiedzialność] Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) stałą dostępność w czasie trwania Konkursu wszystkich Produktów w hipermarketach Carrefour b) terminy doręczania przesyłek przez pocztę lub firmę kurierską c) działalność operatorów telefonicznych. 14 [Sprawy nieuregulowane] 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

6 6 2. Uczestnicy zobowiązują się do niestosowania mechanicznych środków umożliwiających głosowanie w Konkursie innych niż telefon komórkowy, w tym do nieskorzystania z systemów informatycznych i elektronicznych opracowanych w celu udziału w Konkursie innych niż przewidziane w regulaminie, bądź głosowania w Konkursie, jak również że nie będą stosować działań nieuczciwych, które mogłyby wpłynąć na wynik Konkursu, w tym w szczególności zwiększyć ich szanse na wygraną. Jeżeli Organizator poweźmie podejrzenie użycia powyższych środków, bądź naruszenia regulaminu w inny sposób, ma prawo do usunięcia zgłoszenia Uczestnika z Konkursu bądź pozbawienia Uczestnika prawa do nagrody. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Załącznik nr 1 Lista Hipermarketów Carrefour biorących udział w Konkursie Typ sklepu Marka Miasto Kod pocztowy Adres 1 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź Kolumny 6/36 2 Hipermarkety Carrefour Carrefour Kraków Zakopiańska 62 3 Hipermarkety Carrefour Carrefour Warszawa Głębocka 15 4 Hipermarkety Carrefour Carrefour Warszawa Al. Jerozolimskie Hipermarkety Carrefour Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52 6 Hipermarkety Carrefour Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Al. Jana Nowaka 8 Hipermarkety Carrefour Carrefour Bytom Jeziorańskiego 25 9 Hipermarkety Carrefour Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy Hipermarkety Carrefour Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A 11 Hipermarkety Carrefour Carrefour Warszawa Targowa Hipermarkety Carrefour Carrefour Kraków M.Medweckiego 2 13 Hipermarkety Carrefour Carrefour Toruń Olsztyńska 8 14 Hipermarkety Carrefour Carrefour Bydgoszcz Fordońska Hipermarkety Carrefour Carrefour Sosnowiec Staszica 8B 16 Hipermarkety Carrefour Carrefour Warszawa Jana Pawła II Hipermarkety Carrefour Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 18 Hipermarkety Carrefour Carrefour Legnica Piłsudskiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2 20 Hipermarkety Carrefour Carrefour Elbląg Dąbka Hipermarkety Carrefour Carrefour Jelenia Góra Jana Pawła II Hipermarkety Carrefour Carrefour Kraków Witosa 7 23 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź Szparagowa 7 24 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/ Hipermarkety Carrefour Carrefour Piotrków Trybunalski Sikorskiego 13/17 26 Hipermarkety Carrefour Carrefour Poznań Szwedzka 6 27 Hipermarkety Carrefour Carrefour Poznań Solidarności Hipermarkety Carrefour Carrefour Radom Żółkiewskiego 4 29 Hipermarkety Carrefour Carrefour Szczecin Mieszka I Hipermarkety Carrefour Carrefour Tarnów Błonie 2 31 Hipermarkety Carrefour Carrefour Kalisz Poznańska Hipermarkety Carrefour Carrefour Chorzów Parkowa Hipermarkety Carrefour Carrefour Zamość Lwowska Hipermarkety Carrefour Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska Hipermarkety Carrefour Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5

7 7 36 Hipermarkety Carrefour Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 37 Hipermarkety Carrefour Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b 38 Hipermarkety Carrefour Carrefour Rybnik Gliwicka Hipermarkety Carrefour Carrefour Grudziądz Konarskiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II Hipermarkety Carrefour Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D 42 Hipermarkety Carrefour Carrefour Puławy Goscińczyk 2 43 Hipermarkety Carrefour Carrefour Radomsko Piastowska Hipermarkety Carrefour Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Pabianice Popławska 4/20 46 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź Bandurskiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Gliwice Lipowa 1 48 Hipermarkety Carrefour Carrefour Dębica Ks. Nosala 2 49 Hipermarkety Carrefour Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska Hipermarkety Carrefour Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a 52 Hipermarkety Carrefour Carrefour Chojnice Bayeux 1 53 Hipermarkety Carrefour Carrefour Gniezno Pałucka 2 54 Hipermarkety Carrefour Carrefour Konin Paderewskiego 8 55 Hipermarkety Carrefour Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 56 Hipermarkety Carrefour Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska Hipermarkety Carrefour Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2 58 Hipermarkety Carrefour Carrefour Tczew Braci Grimm 4 59 Hipermarkety Carrefour Carrefour Kwidzyn Maja Hipermarkety Carrefour Carrefour Kutno Oporowska 6A 61 Hipermarkety Carrefour Carrefour Sochaczew Warszawska Hipermarkety Carrefour Carrefour Bolesławiec go Marca 1 63 Hipermarkety Carrefour Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 64 Hipermarkety Carrefour Carrefour Poznań Górecka Hipermarkety Carrefour Carrefour Warszawa Wołoska Hipermarkety Carrefour Carrefour Kraków Pawia 5 67 Hipermarkety Carrefour Carrefour Gdańsk Grunwaldzka Hipermarkety Carrefour Carrefour Białystok Wrocławska Hipermarkety Carrefour Carrefour Lublin Witosa 6 70 Hipermarkety Carrefour Carrefour Szczecin Wiosenna Hipermarkety Carrefour Carrefour Kraków Pokoju Hipermarkety Carrefour Carrefour Białystok Wysockiego Hipermarkety Carrefour Carrefour Wrocław Graniczna 2A 74 Hipermarkety Carrefour Carrefour Biała Podlaska Terebelska 75B 75 Hipermarkety Carrefour Carrefour Bielsko-Biała Mostowa 5 76 Hipermarkety Carrefour Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 77 Hipermarkety Carrefour Carrefour Chełm Lwowska Hipermarkety Carrefour Carrefour Mława Targowa Hipermarkety Carrefour Carrefour Kłodzko ul. Noworudzka 2 80 Hipermarkety Carrefour Carrefour Jastrzębie Zdrój ul. Podhalańska Hipermarkety Carrefour Carrefour Nowy Sącz Węgierska Hipermarkety Carrefour Carrefour Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 1 83 Hipermarkety Carrefour Carrefour Gdańsk Przywidzka 6 84 Hipermarkety Carrefour Carrefour Opole Dębowa 1 85 Hipermarkety Carrefour Carrefour Ciechanów Armii Krajowej 24

8 8

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 30 RAT 0% 1 Postanowienia wstępne Organizatorami promocji Kredyt Ratalny 30 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette

REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette REGULAMIN KONKURSU 3 powody, dla których wybierasz ostrza Gillette 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gillette (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin )

Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) 1. Definicje: Regulamin Oferty promocyjnej Bon Carrefour za Doładowanie Carrefour Mova oraz Mova Mix (dalej Regulamin ) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Bon Carrefour

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR

Regulamin konkursu pod nazwą. MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR Regulamin konkursu pod nazwą MASZ SWOJE POWODY Promocja w CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Masz swoje powody Promocja w CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 30 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 30 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zadbaj o kompleksową ochronę jamy ustnej z blend-a-med

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Zapij głoda w drodze REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Zapij głoda w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zapij głoda w drodze ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Świętujemy 150 urodziny Nestlé 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Świętujemy 150 urodziny Nestlé dalej zwana Promocją jest ZEG Sp. z o.o., z zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY

Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY Regulamin Akcji Promocyjnej WESOŁY POCZĄTEK SZKOŁY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji promocyjnej o nazwie Wesoły początek szkoły jest Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI NAWIGACJA TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć.

REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA. I. Słowniczek użytych pojęć. REGULAMIN PROMOCJI TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Olśnij wszystkich i wygraj! (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Ekspresowe nagradzanie REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Ekspresowe nagradzanie 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Ekspresowe nagradzanie " ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Impresariat

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Zdrowe przechowywanie

Zdrowe przechowywanie I. Definicje REGULAMIN AKCJI Zdrowe przechowywanie Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Zdrowe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU. Podkreśl swój styl. przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU Podkreśl swój styl przeprowadzany na terenie sklepów sieci Carrefour w terminie 08.03-20.03.2017 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex  Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu "Wygraj weekend w Paryżu z Luminarc i Pyrex " Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu jest Dajar Sp. o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-072, ul. Połtawska 6, NIP 669-22-96-668,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Szalona 5 z plusem R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Szalona 5 z plusem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Szalona 5 z plusem", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU BODY DIET 24 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Body Diet 24, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy

Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy Nazwa Konkursu Regulamin konkursu promocyjnego Tajemnica Fairy 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Tajemnica Fairy (dalej: "Konkurs"). Organizator Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Vanish 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs Vanish (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Columbit Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dodaj sobie blasku i wygraj

REGULAMIN KONKURSU Dodaj sobie blasku i wygraj REGULAMIN KONKURSU Dodaj sobie blasku i wygraj zwany dalej Regulaminem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dodaj sobie blasku i wygraj (zw. dalej Konkursem) jest agencja reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką"

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Spełniaj marzenia z Milką REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "Spełniaj marzenia z Milką" 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą "Spełniaj marzenia z Milką" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena

Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena Regulamin Konkursu WSPAniałe chwile z Syrena 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą WSPAniałe chwile z Syrena zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania

REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania REGULAMIN KONKURSU Prosta Taktyka Wygrywania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Prosta Taktyka Wygrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic!

Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! Regulamin Konkursu Poczuj letnią świeżość z Cleanic! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Poczuj letnią świeżość z Cleanic! (zwanym dalej Konkursem ) jest Agnieszka Lancmańska Wnuk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ PROMOCJA KAWY JACOBS ZIARNISTE W CARREFOUR 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą Promocja kawy ziarniste w Carrefour

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima

Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima Regulamin Konkursu Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Perfekcyjne lato ze ściereczkami Prima zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ

Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ Regulamin konkursu URODA ROZKWITA WIOSNĄ 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób, w jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Konkurs Lay s - Carrefour zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU REGULAMIN AKCJI KASA Z WIESZAKA 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Kasa z wieszaka w Parku Handlowym Arena w Gliwicach przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!

Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia! Regulamin konkursu Gillette pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia! 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu. Konkurs zwany dalej Konkursem będzie prowadzony pod nazwą Podaruj sobie komfort golenia!.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup produkty HARIBO za minimum 10 zł i weź worek szkolny za 1 grosz

REGULAMIN PROMOCJI Kup produkty HARIBO za minimum 10 zł i weź worek szkolny za 1 grosz REGULAMIN PROMOCJI Kup produkty HARIBO za minimum 10 zł i weź worek szkolny za 1 grosz I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kup produkty HARIBO za

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY

REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY REGULAMIN AKCJI DNI ZDROWIA I URODY 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Dni Zdrowia i Urody w Centrum Handlowym Borek we Wrocławiu przy Al. Generała Józefa Hallera

Bardziej szczegółowo

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów Tesco, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Wysockiego 67, Białystok Carrefour, ul. Sarni Stok 2, Bielsko-Biała Tesco,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI RACHUNKI DOMOWE BEZ PROWIZJI

REGULAMIN PROMOCJI RACHUNKI DOMOWE BEZ PROWIZJI REGULAMIN PROMOCJI RACHUNKI DOMOWE BEZ PROWIZJI I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-660 Wrocławska 20 Białystok 15-168 Wysockiego 67

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU KONKURSU AKTUALIZACJA z dnia Kroki do bieli Dodaj sobie blasku i wygraj!

REGULAMINU KONKURSU AKTUALIZACJA z dnia Kroki do bieli Dodaj sobie blasku i wygraj! REGULAMINU KONKURSU AKTUALIZACJA z dnia 29.11.2016 2 Kroki do bieli Dodaj sobie blasku i wygraj! zwany dalej Regulaminem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dodaj sobie blasku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ).

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). REGULAMIN AKCJI PROMOCJYJNEJ Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo