Programowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie 2006-2014"

Transkrypt

1 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym. b) scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych. c) znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału. d) sortowaniu zbioru metodą bąbelkową. 3. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = "To jest tylko test" zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji a) cin<<s b) cout>>s c) cout<<s d) cin>>s 4. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że a) funkcja zwraca wartość, a procedura nie. b) do funkcji jako parametr można przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość. c) funkcja może być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma. d) do procedury jako parametr można przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość. 5. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera procedure druk(n:integer); begin if n=0 then exit; writeln(n); druk(n-1); end; a) ciągu liczb 5,4,3,2,1. b) liczby 5. c) liczby 0. d) ciągu liczb 1,2,3,4,5. 6. Jaki algorytm przedstawiono poniżej? a) Szukania najmniejszego elementu w zbiorze. b) Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego. c) Sortowania liczb w porządku od największego do najmniejszego. d) Szukania największego elementu w zbiorze. 7. Funkcja test wyznacza int test(char s[ ]) { int i; for (i=0; s[i]>0;i++); return i; } a) liczbę znaków zmiennej s. b) ilość znaków 0 w zmiennej s. c) ilość liczb większych od zera. d) częstość wystąpień znaku 'i'. 8. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na a) łączenie obiektów. b) kopiowanie cech jednego obiektu do innego. c) usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów. d) tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas. 1

2 9. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić : var t:integer; begin write('podaj rok '); readln(x); t:=x div 1000; case t of 1:write('M'); 2:write('MM'); 3:write('MMM'); end; a) pętlą sterującą while... do b) pętlą sterującą for... do c) trzema instrukcjami warunkowymi. d) instrukcją repeat...until 10. Destruktor w języku C++ to metoda a) wywoływana w momencie usuwania obiektu. b) wywoływana w momencie tworzenia obiektu. c) porządkująca pamięć operacyjną po usuniętych obiektach. d) zwalniająca pamięć przydzieloną dynamicznie w obiekcie. 11. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi a) 2 b) 1 c) 3 d) Schemat blokowy przedstawia algorytm a) liniowy. b) warunkowy. c) rekurencyjny. d) iteracyjny. 13. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? a) Obiekt jest reprezentantem klasy. b) Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. c) Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie. d) Klasa jest częścią składową obiektu. 2

3 14. Wywołanie procedury Test (X, Y) polega na Procedure TEST(var A, B: integer); var Pom: integer; begin Pom := A; A := B; B := Pom; end; a) znalezieniu większej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej X. b) znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom c) zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartości. d) zapisaniu w zmiennych X i Y ich podwojonych wartości. 15. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia? a) D b) B c) A d) C 16. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10? a) A b) B c) C d) D 18. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji a) if then else b) repeat until c) goto d) for 20. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli? k:=5; iloczyn:=1; for n:=10 downto k do iloczyn:=iloczyn*n; a) 3 b) 5 c) 6 d) Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako : a) if ((a!= 0) && (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); b) if ((a!= 0) (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); c) if ((a!= 0) Not (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); d) if ((a!= 0) Or (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); 3

4 22. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[a..f, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi: a) 45 b) 15 c) 3 d) Wykonanie komend X=3 ; WYNIK=100 ; if (x>10) WYNIK++ ; else WYNIK=0 ; spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości a) 101 b) 10 c) 100 d) Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na a) przypisanie parametrom wartości typu rzeczywistego. b) usuwanie zmiennych dynamicznych. c) modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją. d) komunikowanie się z drukarką. 25. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej a) - 4 b) 2 c) - 1 d) Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się a) konsolidator. b) kompilator. c) debugger. d) edytor. 28. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?... { int k=1; while (k++<=20) cout << k<< " ";... a) Skoku. b) Wyboru. c) Warunkową. d) Pętli. 29. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do a) obliczania długości wejściowego łańcucha znaków. b) podjęcia decyzji, czy program ma zakończyć działanie. c) wprowadzania wartości określonych zmiennych z klawiatury. d) wywołania funkcji właściwej, zdefiniowanej przez programistę. 30. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera var k : boolean; begin k:=true; if k then writeln('wynik egzaminu pozytywny') else writeln('wynik egzaminu negatywny'); a) instrukcję warunkową. b) instrukcję wyboru. c) instrukcję porównania. d) pętlę warunkową. 4

5 31. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++? short liczba = 0, i = 0; if (liczba <= 0) liczba ++; do { liczba = liczba + 1; i = i - 2; } while (i < 10); a) 3 b) 1 c) 2 d) W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję a) do...while b) switch c) break d) if...else 33. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych? a) Protected b) Volatile c) Static d) Constant 34. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę int s (int n) {if (n>1) return n*s(n-1); else return 1;} a) 120 b) 4 c) 1 d) Przedstawiony schemat blokowy zawiera a) jeden blok operacyjny. b) jeden blok decyzyjny. c) dwa bloki warunkowe. d) jeden blok wejścia - wyjścia. 36. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza a) łącznik stronicowy. b) początek algorytmu. c) wprowadzanie danych. d) wyprowadzanie danych. 5

6 37. W wyniku realizacji algorytmu 1. Pobierz pierwszy element tablicy 2. Za x podstaw pierwszy element tablicy 3. Pobierz następny element tablicy 4. Jeżeli następny element tablicy większy od x, podstaw jego wartość za x 5. Jeżeli nie ma więcej elementów tablicy zakończ, w przeciwnym razie przejdź do punktu 3 otrzyma się a) wartość minimalną tablicy. b) wartość maksymalną tablicy. c) liczbę elementów tablicy. d) wartość średnią elementów tablicy. 38. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to a) X: n=n-1, Y: i=i+1 b) X: n=n+1, Y: i=i+1 c) X: i=i+1, Y: n=n+1 d) X: i=i+1, Y: n=n Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji pętli a) For - Downto - Do b) Repeat - Until c) For - Do - To d) While - Do 40. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej Char a = 'Zapisy w C++'; Char *K = & A; a) A typu Char obiektu K b) A adresu zmiennej K c) K adresu obiektu A d) K wartości zmiennej A 6

7 41. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada a) tylko wyjście b) tylko wejście c) jedno wejście i dwa wyjścia d) jedno wejście i jedno wyjście 42. Zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona void main() {int k = 2 switch (k) {case1: cout <<"k = 0"; break; case2: cout<<"k = 1"; break; default: cout<<"k>1"; break; }; } a) wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją Case b) warunkiem zawsze spełnionym c) konkretnym warunkiem złożonym d) zbiorem warunków, które mogą być spełnione 43. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++? short liczba = 0, i = 0; if (liczba <= 0) liczba ++; do { liczba = liczba + 1; i = i - 2; } while (i < 10); a) 4 b) 1 c) 3 d) W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. Procedure Zadanie (Var a, b, c: Byte; Var x: Word); W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez a) parametr zaktualizowany b) wartość c) wartość i zmienną d) zmienną 45. Przedstawiony fragment kodu źródłowego Main() { } a) definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznych programu w C++ b) definiuje funkcję main(), która niema argumentów i nie ma zadań do wykonania c) deklaruje początek programu procedurą main() d) deklaruje koniec programu procedurą main() 46. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjne, będzie miał w języku Pascal postać a) If (x > 0) OR (x < 100) Then b) If (x > 0) AND (x < 100) Then c) If (x > 0) MOD (x < 100) Then d) If (x > 0) NOT (x < 100) Then 47. Wynikiem wykonania wrażenia: ((a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr (a) > 0.5) w języku programowania Pascal dla zmiennej a=2.5 jest a) 0 b) True c) 5 d) False 7

8 48. Symbol przedstawia blok a) komentarz Wejścia/Wyjścia b) operację obliczeń na danych wejściowych c) instrukcji Wejścia/Wyjścia d) wywołanie programu 49. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję a) For wartość_początkowa To wartość_końcowa Do b) While warunek Do c) Case wyrażenie Of d) Repeat Until 50. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość Var x, y, z: Byte x:=3; y:=2; z:=(x + y) div y; a) 5 b) 2 c) 3 d) Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na a) tworzeniu prostych procedur bibliotecznych b) opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany c) zdefiniowaniu najprostszych procedur i stworzeniu na ich podstawie ogólnego rozwiązania d) programowaniu "od szczegółu do ogółu" 52. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od a) końca. b) zera. c) dwóch. d) jedynki. 53. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków? 1. Zacznij algorytm 2. Wprowadź daną: P 3. Wprowadź daną: a 4. Jeśli a=0 to idź do kroku 3 w przeciwnym wypadku Oblicz: H:=2*P/a 5. Wyprowadź wynik: H 6. Zakończ algorytm a) Ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a. b) Dwa niezależne. c) Jeden, a w nim zagnieżdżony drugi. d) Jeden 55. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego? a) C b) B c) A d) D 8

9 56. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do a) wyjaśnienia działania fragmentów programu. b) dołączania innych programów. c) podziału programu na strony. d) uruchamiania fragmentów programu. 57. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku a) wejścia-wyjścia. b) operacyjnym. c) zakończenia. d) warunkowym. 58. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal k:=25; for i:=1 to (k mod 7) do write ('*'); a) 25 b) 1 c) 7 d) Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera 1. Zacznij algorytm 2. Wprowadź wartość współczynnika a 3. Wprowadź wartość współczynnika b 4. Jeśli a=0, to jeśli b=0, to wyprowadź: "nieskończenie wiele rozwiązań" w przeciwnym wypadku wyprowadź: "równania sprzeczne" w przeciwnym wypadku: oblicz: x:=b/a, wyprowadź x 5. Zakończ algortym a) dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową. b) trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe. c) trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe. d) dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową. 60. Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku? a) Operacyjny. b) Wejściowy. c) Warunkowy. d) Decyzyjny. 62. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego a) nazwa_struct b) type_struct c) struct d) type_nazwa_struct 64. W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w każdym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci a) Real b) Char c) Byte d) Integer 9

10 65. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. #include void suma (int a, int b) {a=a+b;} void main() { int a=7, b=3, x; suma(a,b); x=a+b; } Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu? a) 10 b) 7 c) 13 d) Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora a) wyświetli się napis koniec. b) wyświetli się napis stop. c) wyświetli się napis start. d) nic się nie wyświetli. 69. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja a) nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz. b) nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz. c) ma parametr o nazwie void i zwraca wartość na zewnątrz, d) ma parametr o nazwie void i nie zwraca wartości na zewnątrz. 70. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby: a) 0,2,4,6 b) 2,3,4,5 c) 3,4,5,6 d) 0,1,2,3 71. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s? a) s >> cout; b) cout << s; c) s << cout; d) cout >> s; 72. Zdjęcie przedstawia blok a) startu/stopu. b) warunkowy. c) operacyjny. d) wejścia/wyjścia. 73. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione. a) while... b) for... c) do...while... d) if... 10

11 74. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora a) %s b) %l c) %d d) %c 75. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu? a) IF... THEN... ELSE... b) WHILE... DO... c) CASE... OF... d) REPEAT... UNTIL 76. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby a) nieparzyste 1-99 b) parzyste 0-98 c) parzyste d) nieparzyste Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje a) wartość 1 elementom na przekątnej macierzy. b) wartość 0 wszystkim elementom macierzy. c) wartość 0 elementom na przekątnej macierzy. d) wartość 1 wszystkim elementom macierzy. 78. Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego? a) Znajdująca się jako ostatnia w programie. b) Nosząca nazwę main. c) Znajdująca się jako pierwsza w programie. d) Typu void. 79. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu? a) 31 b) 34 c) 32 d) Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania? a) Kompilatora. b) Konwertera. c) Linkera. d) Debuggera. 81. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania a) szybkiego. b) przez wybór. c) bąbelkowego. d) przez wstawienie. 11

12 82. Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują a) dwa bloki wykonania działań. b) trzy bloki wykonania działań. c) dwa bloki wprowadzania danych / wyprowadzania wyników. d) trzy bloki decyzyjne. 83. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2? a) i++ b) i=2+ c) i+=2 d) i= Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą a) InitGraph b) RunGraph c) Graph d) StartGraph 85. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję a) iteracyjną. b) warunkową. c) wyboru. d) rekurencyjną. 86. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL Co oznacza ten skrót? a) Visual Command Label b) Virtual Component Library c) Visual Component Library d) Virtual Command Label 87. Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość? (UWAGA: Zdający otrzymuje 1 pkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi) a) := b) > c) = d) => 88. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania (UWAGA: W kodzie programu występują błędy) a) bąbelkowego. b) przez wstawianie. c) szybkiego. d) przez wybór. 12

13 89. Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki a) decyzyjne. b) operacyjne. c) warunkowe. d) wprowadzania danych. 90. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do a) 1000 b) 100 c) 255 d) Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników? a) A b) B c) C d) D 92. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej? a) Public NowaTablica{9,3,3} As Double b) Public NowaTablica{3} As Double c) Public NowaTablica(9,3,3) As Double d) Public NowaTablica(3) As Double 93. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania a) średniej arytmetycznej. b) sumy. c) pola prostokąta. d) pola kwadratu. 13

14 94. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny? a) A b) B c) C d) D 95. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą a) 4 b) 1 c) 3 d) Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja a) wyboru. b) interacyjna. c) warunkowa. d) rekurencyjna. 97. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję a) wyboru. b) iteracyjną. c) warunkową. d) rekurencyjną. 98. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako a) A!=B AND C>D b) A!=B && C>D c) A<>B && C>D d) A<>B AND C>D 100. Jaka wartość zmiennej W zostanie wyprowadzona na ekran monitora na koniec działania programu egzamin? a) 28 b) 57 c) 10 d)

15 101. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą "przez wybór (Selection Sort). Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb? a) 10 porównań. b) 4 porównań. c) 6 porównań. d) 8 porównań W przedstawionym fragmencie programu znajduje się a) pętla licznikowa. b) pętla warunkowa, która może nie wykonać się ani razu, jeżeli jej warunek będzie od początku nieprawdziwy. c) pętla warunkowa, która wykona zawsze co najmniej jeden przebieg. d) instrukcja warunkowa Ile razy będzie sprawdzany warunek we fragmencie algorytmu przedstawionym na schemacie blokowym? a) 6 razy. b) 5 razy. c) 7 razy. d) 4 razy Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? a) Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. b) Dziedziczenie polega na tworzeniu klas na podstawie tzw. klas bazowych. c) Klasy tego samego rodzaju należą do jednego obiektu. d) Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie Przedstawiony program realizuje algorytm a) sortujący. b) podstawieniowy. c) iteracyjny. d) rekurencyjny. 15

16 107. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość a) 10 b) 7 c) 13 d) Fragment kodu FOR N := 0 TO 800 DO M := M - 2; jest instrukcją a) prostą. b) iteracyjną. c) złożoną. d) wiążącą Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0? a) silnia razy. b) i + 1 razy. c) Ani razu. d) Nieskończoną ilość razy. 16

17 110. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu? a) B b) A c) C d) D 111. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje a) D b) B c) C d) A 112. Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku a) iteracyjnego. b) warunkowego. c) wykonywalnego. c) programu uprzednio zdefiniowanego 113. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis a) Int_ b) Archiwum_nr_321 c) _7liczb d) 12Liczb 17

18 114. Wynikiem wykonania przedstawionej listy kroków jest wypisanie liczby a) 3 b) 4 c) 0 d) Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm a) wyszukiwania elementu najmniejszego (minimum). b) porządkowania przez wstawianie. c) wyszukiwania elementu największego (maksimum). d) sortowania bąbelkowego Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to a) linker. b) konsolidator. c) debugger. d) kompilator Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację a) 1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu całkowitego. b) 1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu znakowego. c) 2 zmiennych do typu znakowego. d) 2 zmiennych do typu całkowitego Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia a) klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych. b) klasy współpracującej z dwoma innymi klasami. c) dwóch publicznych obiektów. d) obiektu z dwiema składowymi publicznymi Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na a) dzieleniu aplikacji na moduły programowe. b) hierarchicznym dzieleniu kodu programu na bloki. c) braku bezpośredniego związku między strukturami a funkcjami. d) definiowaniu nowej klasy przy wykorzystaniu jednej lub kilku klas już istniejących. 18

19 120. Przedstawiony algorytm posortuje liczby a) na dodatnie i ujemne. b) na parzyste i nieparzyste. c) malejąco. d) rosnąco Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości a) 5 i 10 b) 4 i 6 c) 6 i 8 d) 2 i Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb a) 12 i 7 b) 12 i 8 c) 11 i 8 d) 13 i Dla u:=sqrt(4)-1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość a) FALSE b) 2 c) 0 d) TRUE 124. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania? a) Klasa P generuje klasę B b) Klasa P wywodzi się z klasy B c) Klasa P dziedziczy po klasie B d) Klasa P rozszerza klasę B 125. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością a) występuje w I obszarze. b) występuje w II obszarze. c) nie występuje na schemacie. d) występuje w III obszarze Linia programu o treści a:=random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału a) <-5;4> b) <5;15> c) <0;5> d) <5;10> 19

20 127. Wynikiem działania programu jest a) Tekst2Tekst2 b) TekstTekstTekstTekst c) Tekst2 d) TekstTekst 128. Która z wymienionych procedur Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze "zmienną-plikową" i udostępnia go do zapisu w nim danych? a) Append. b) Assign. c) Rewrite. d) Reset Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to a) weryfikacja. b) enkapsulacja. c) konsolidacja. d) kompilacja Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzanych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4? a) 12 b) 10 c) 14 d) 8 20

21 131. Fragment programu jest a) tablicą. b) unitem. c) strukturą. d) procedurą Na rysunku przedstawiono a) obiekt samopodobny. b) krzywe smocze. c) paproć Barnsleya. d) kostkę Mengera Na rysunku przedstawiano blok a) decyzyjny, warunkowy. b) obliczeniowy. c) wejścia/wyjścia. d) wywołania programu Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych a) real. b) longint. c) byte. d) integer Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy a) rekordach. b) modułach. c) procedurach. d) funkcjach Schemat blokowy przedstawia algorytm znajdowania 21

22 (UWAGA: Na egzaminie za to pytanie jest przyznawany 1 punkt, niezależnie od odpowiedzi) a) liczby minimalnej w ciągu nieuporządkowanym. b) najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb. c) największego wspólnego dzielnika dwóch liczb. d) liczby maksymalnej w ciągu nieuporządkowanym Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza? a) D b) B c) A d) C 138. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny a) dwóch bloków granicznych. b) trzech bloków obliczeniowych. c) dwóch bloków decyzyjnych. d) jednego bloku wejścia/wyjścia Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu? a) 2 b) 1 c) 3 d) Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do a) sprawdzenia, która z liczb a i b jest większa. b) sprawdzenia, czy liczby a i b są liczbami pierwszymi. c) obliczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb a i b. d) obliczenia największego wspólnego podzielnika liczb a i b Po wykonaniu przedstawionego fragmentu programu zmienna a będzie miała wartość a) 21 b) 14 c) 7 d) "adr" 22

23 142. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu? a) 2 b) 1 c) 3 d) Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w. a) w=&t; b) t[0]=w; c) *w=t; d) w=t; 144. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych? a) float b) char c) bool d) int 145. Która z wymienionych instrukcji języka C++ powoduje opuszczenie funkcji i w razie potrzeby ustawienie wartości zwracanej? a) continue b) break c) goto d) return 146. W języku C++ switch to instrukcja a) skoku. b) wyboru. c) iteracyjna. d) warunkowa Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu a) int tab[w] [k]; b) tab[w] [k] int; c) float tab[k] [w]; d) int tab[k] [w]; 148. Przedstawiony w ramce program sprawdza czy a) liczba wprowadzonych znaków jest parzysta. b) wprowadzono odpowiednią długość ciągu znaków. c) wprowadzony ciąg znaków jest palindromem. d) ciąg znaków jest typu całkowitego. 23

24 149. Przeanalizuj program podany w tabelce i określ, jaki będzie efekt jego działania. a) Zostanie utworzony plik drugi.txt z wpisem 5, 5.5 oraz pusty plik pierwszy.txt. b) Zostanie utworzony plik pierwszy.txt z wpisem 5, 5.5 oraz pusty plik drugi.txt. c) Zostanie utworzony pusty plik pierwszy.txt oraz plik drugi.txt z wpisem 100. d) Zostanie utworzony plik pierwszy.txt z wpisem 100 oraz plik drugi.txt z wpisem Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający a) obliczenie największego wspólnego dzielnika liczb a i b. b) sortowanie liczb a i b. c) sprawdzenie poprawności wpisania liczb a i b. d) znalezienie najkrótszej drogi pomiędzy punktami a i b Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]. a) s = rand(a) b) s = a + rand()%(a+1) c) s = a + rand(a)% d) s = rand()%(a+1) 152. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się a) dwa bloki obliczeniowe i dwa warunkowe. b) trzy bloki obliczeniowe i jeden warunkowy. c) jeden blok warunkowy i dwa graniczne. d) jeden blok wprowadzania/wyprowadzania danych i dwa wykonywania obliczeń. 24

25 153. Przeanalizuj fragment programu i określ, jaki rodzaj algorytmu realizuje? a) Sortujący. b) Rekurencyjny. c) Podstawieniowy. d) Iteracyjny Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji a) Assign (ZmiennaPlikowa, 'Nazwa'); b) Readln (ZmiennaPlikowa, Element); c) Append (ZmiennaPlikowa); d) Rewrite (ZmiennaPlikowa); 155. Z ilu gwiazdek będzie składał się szlaczek po wykonaniu programu skonstruowanego według podanego algorytmu? a) 1 b) 15 c) 14 d) Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania a) 7 mod 2 b) 7 div 2 c) 7*2 d) 7/ Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania. a) Do pliku o nazwie wpisanej przez użytkownika zostanie wpisane słowo "wyniki" b) Do pliku o nazwie wpisanej przez użytkownika zostanie wpisana litera "K" c) Do pliku o nazwie "wyniki" zostanie wpisana nazwa pliku jaką poda użytkownik d) Do pliku o nazwie "nazwa" zostanie wpisane zdanie "wynik<<'k'" 158. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja a) RunGraph b) InitGraph c) StartGraph d) CioseGraph 25

26 159. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm służy do obliczania a) N-tej potęgi liczby M. b) najmniejszej wielokrotności liczby M. c) N-silni. d) iloczynu liczb N i M Który z symboli graficznych oznacza blok decyzyjny? a) D b) B c) A d) C 161. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych? a) short b) long c) int d) float 162. Schemat blokowy zawiera dwa bloki a) wejścia-wyjścia. b) operacji. c) wyboru. d) proceduralne W języku C++ zmienna o pojedynczej precyzji, to zmienna typu a) byte b) float c) char d) integer 164. Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie? a) D b) B c) C d) A 165. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy a) emulator. b) debuger. c) kompilator. d) konwerter. 26

27 166. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości a) parzystych zmiennej licznik większych od 100 b) parzystych zmiennej licznik mniejszych od 100 c) nieparzystych zmiennej licznik większych od 100 d) nieparzystych zmiennej licznik mniejszych od Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do... while języka C/C++? a) D b) B c) C d) A 168. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać a) n++5 b) n+=5 c) n=5 d) n= Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b? (UWAGA: Zdający otrzymuje 1 pkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi) a) Największy wspólny dzielnik a i b. b) Wynik dzielenia a przez b. c) Różnica liczb a i b. d) Reszta z dzielenia a przez b Przedstawiona deklaracja dotyczy typu a) wyliczeniowego. b) okrojonego. c) zbiorowego. d) wskaźnikowego. 27

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk Dobry Sprawdzian Wiedzy Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej technik informatyk CZĘŚĆ I ZESTAWY ZADAŃ WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 2010 Copyright

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Kurs Java TI 312[01]

Kurs Java TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 4 2. Instalacja i narzędzia... 4 3. Beta-kod i maszyna wirtualna... 4 4. Struktura programu... 5 5. Pierwszy program... 5 Przykład 5.1. Program Hello... 5

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo