Programowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie 2006-2014"

Transkrypt

1 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym. b) scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych. c) znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału. d) sortowaniu zbioru metodą bąbelkową. 3. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = "To jest tylko test" zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji a) cin<<s b) cout>>s c) cout<<s d) cin>>s 4. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że a) funkcja zwraca wartość, a procedura nie. b) do funkcji jako parametr można przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość. c) funkcja może być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma. d) do procedury jako parametr można przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość. 5. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera procedure druk(n:integer); begin if n=0 then exit; writeln(n); druk(n-1); end; a) ciągu liczb 5,4,3,2,1. b) liczby 5. c) liczby 0. d) ciągu liczb 1,2,3,4,5. 6. Jaki algorytm przedstawiono poniżej? a) Szukania najmniejszego elementu w zbiorze. b) Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego. c) Sortowania liczb w porządku od największego do najmniejszego. d) Szukania największego elementu w zbiorze. 7. Funkcja test wyznacza int test(char s[ ]) { int i; for (i=0; s[i]>0;i++); return i; } a) liczbę znaków zmiennej s. b) ilość znaków 0 w zmiennej s. c) ilość liczb większych od zera. d) częstość wystąpień znaku 'i'. 8. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na a) łączenie obiektów. b) kopiowanie cech jednego obiektu do innego. c) usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów. d) tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas. 1

2 9. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić : var t:integer; begin write('podaj rok '); readln(x); t:=x div 1000; case t of 1:write('M'); 2:write('MM'); 3:write('MMM'); end; a) pętlą sterującą while... do b) pętlą sterującą for... do c) trzema instrukcjami warunkowymi. d) instrukcją repeat...until 10. Destruktor w języku C++ to metoda a) wywoływana w momencie usuwania obiektu. b) wywoływana w momencie tworzenia obiektu. c) porządkująca pamięć operacyjną po usuniętych obiektach. d) zwalniająca pamięć przydzieloną dynamicznie w obiekcie. 11. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi a) 2 b) 1 c) 3 d) Schemat blokowy przedstawia algorytm a) liniowy. b) warunkowy. c) rekurencyjny. d) iteracyjny. 13. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? a) Obiekt jest reprezentantem klasy. b) Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. c) Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie. d) Klasa jest częścią składową obiektu. 2

3 14. Wywołanie procedury Test (X, Y) polega na Procedure TEST(var A, B: integer); var Pom: integer; begin Pom := A; A := B; B := Pom; end; a) znalezieniu większej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej X. b) znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom c) zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartości. d) zapisaniu w zmiennych X i Y ich podwojonych wartości. 15. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia? a) D b) B c) A d) C 16. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10? a) A b) B c) C d) D 18. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji a) if then else b) repeat until c) goto d) for 20. Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli? k:=5; iloczyn:=1; for n:=10 downto k do iloczyn:=iloczyn*n; a) 3 b) 5 c) 6 d) Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako : a) if ((a!= 0) && (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); b) if ((a!= 0) (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); c) if ((a!= 0) Not (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); d) if ((a!= 0) Or (a < 0)) printf ("a<>0"); else printf("a=0"); 3

4 22. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[a..f, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi: a) 45 b) 15 c) 3 d) Wykonanie komend X=3 ; WYNIK=100 ; if (x>10) WYNIK++ ; else WYNIK=0 ; spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości a) 101 b) 10 c) 100 d) Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na a) przypisanie parametrom wartości typu rzeczywistego. b) usuwanie zmiennych dynamicznych. c) modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją. d) komunikowanie się z drukarką. 25. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x<-5 x>2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej a) - 4 b) 2 c) - 1 d) Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się a) konsolidator. b) kompilator. c) debugger. d) edytor. 28. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?... { int k=1; while (k++<=20) cout << k<< " ";... a) Skoku. b) Wyboru. c) Warunkową. d) Pętli. 29. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do a) obliczania długości wejściowego łańcucha znaków. b) podjęcia decyzji, czy program ma zakończyć działanie. c) wprowadzania wartości określonych zmiennych z klawiatury. d) wywołania funkcji właściwej, zdefiniowanej przez programistę. 30. Przedstawiony fragment programu w języku Pascal zawiera var k : boolean; begin k:=true; if k then writeln('wynik egzaminu pozytywny') else writeln('wynik egzaminu negatywny'); a) instrukcję warunkową. b) instrukcję wyboru. c) instrukcję porównania. d) pętlę warunkową. 4

5 31. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++? short liczba = 0, i = 0; if (liczba <= 0) liczba ++; do { liczba = liczba + 1; i = i - 2; } while (i < 10); a) 3 b) 1 c) 2 d) W języku programowania C/C++ do organizacji pętli stosuje się instrukcję a) do...while b) switch c) break d) if...else 33. Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże się pojęcie hermetyzacja danych? a) Protected b) Volatile c) Static d) Constant 34. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę int s (int n) {if (n>1) return n*s(n-1); else return 1;} a) 120 b) 4 c) 1 d) Przedstawiony schemat blokowy zawiera a) jeden blok operacyjny. b) jeden blok decyzyjny. c) dwa bloki warunkowe. d) jeden blok wejścia - wyjścia. 36. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza a) łącznik stronicowy. b) początek algorytmu. c) wprowadzanie danych. d) wyprowadzanie danych. 5

6 37. W wyniku realizacji algorytmu 1. Pobierz pierwszy element tablicy 2. Za x podstaw pierwszy element tablicy 3. Pobierz następny element tablicy 4. Jeżeli następny element tablicy większy od x, podstaw jego wartość za x 5. Jeżeli nie ma więcej elementów tablicy zakończ, w przeciwnym razie przejdź do punktu 3 otrzyma się a) wartość minimalną tablicy. b) wartość maksymalną tablicy. c) liczbę elementów tablicy. d) wartość średnią elementów tablicy. 38. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to a) X: n=n-1, Y: i=i+1 b) X: n=n+1, Y: i=i+1 c) X: i=i+1, Y: n=n+1 d) X: i=i+1, Y: n=n Zamieszczony algorytm przedstawia strukturę sterującą instrukcji pętli a) For - Downto - Do b) Repeat - Until c) For - Do - To d) While - Do 40. Przedstawiony fragment programu w języku C++ zawiera instrukcję przypisania zmiennej Char a = 'Zapisy w C++'; Char *K = & A; a) A typu Char obiektu K b) A adresu zmiennej K c) K adresu obiektu A d) K wartości zmiennej A 6

7 41. Symbol graficzny instrukcji warunkowej posiada a) tylko wyjście b) tylko wejście c) jedno wejście i dwa wyjścia d) jedno wejście i jedno wyjście 42. Zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona void main() {int k = 2 switch (k) {case1: cout <<"k = 0"; break; case2: cout<<"k = 1"; break; default: cout<<"k>1"; break; }; } a) wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją Case b) warunkiem zawsze spełnionym c) konkretnym warunkiem złożonym d) zbiorem warunków, które mogą być spełnione 43. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++? short liczba = 0, i = 0; if (liczba <= 0) liczba ++; do { liczba = liczba + 1; i = i - 2; } while (i < 10); a) 4 b) 1 c) 3 d) W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. Procedure Zadanie (Var a, b, c: Byte; Var x: Word); W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez a) parametr zaktualizowany b) wartość c) wartość i zmienną d) zmienną 45. Przedstawiony fragment kodu źródłowego Main() { } a) definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznych programu w C++ b) definiuje funkcję main(), która niema argumentów i nie ma zadań do wykonania c) deklaruje początek programu procedurą main() d) deklaruje koniec programu procedurą main() 46. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjne, będzie miał w języku Pascal postać a) If (x > 0) OR (x < 100) Then b) If (x > 0) AND (x < 100) Then c) If (x > 0) MOD (x < 100) Then d) If (x > 0) NOT (x < 100) Then 47. Wynikiem wykonania wrażenia: ((a <= 2) OR (a > 10)) AND (Sqr (a) > 0.5) w języku programowania Pascal dla zmiennej a=2.5 jest a) 0 b) True c) 5 d) False 7

8 48. Symbol przedstawia blok a) komentarz Wejścia/Wyjścia b) operację obliczeń na danych wejściowych c) instrukcji Wejścia/Wyjścia d) wywołanie programu 49. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję a) For wartość_początkowa To wartość_końcowa Do b) While warunek Do c) Case wyrażenie Of d) Repeat Until 50. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość Var x, y, z: Byte x:=3; y:=2; z:=(x + y) div y; a) 5 b) 2 c) 3 d) Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na a) tworzeniu prostych procedur bibliotecznych b) opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany c) zdefiniowaniu najprostszych procedur i stworzeniu na ich podstawie ogólnego rozwiązania d) programowaniu "od szczegółu do ogółu" 52. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od a) końca. b) zera. c) dwóch. d) jedynki. 53. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków? 1. Zacznij algorytm 2. Wprowadź daną: P 3. Wprowadź daną: a 4. Jeśli a=0 to idź do kroku 3 w przeciwnym wypadku Oblicz: H:=2*P/a 5. Wyprowadź wynik: H 6. Zakończ algorytm a) Ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a. b) Dwa niezależne. c) Jeden, a w nim zagnieżdżony drugi. d) Jeden 55. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego? a) C b) B c) A d) D 8

9 56. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do a) wyjaśnienia działania fragmentów programu. b) dołączania innych programów. c) podziału programu na strony. d) uruchamiania fragmentów programu. 57. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku a) wejścia-wyjścia. b) operacyjnym. c) zakończenia. d) warunkowym. 58. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal k:=25; for i:=1 to (k mod 7) do write ('*'); a) 25 b) 1 c) 7 d) Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera 1. Zacznij algorytm 2. Wprowadź wartość współczynnika a 3. Wprowadź wartość współczynnika b 4. Jeśli a=0, to jeśli b=0, to wyprowadź: "nieskończenie wiele rozwiązań" w przeciwnym wypadku wyprowadź: "równania sprzeczne" w przeciwnym wypadku: oblicz: x:=b/a, wyprowadź x 5. Zakończ algortym a) dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową. b) trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe. c) trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe. d) dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową. 60. Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku? a) Operacyjny. b) Wejściowy. c) Warunkowy. d) Decyzyjny. 62. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego a) nazwa_struct b) type_struct c) struct d) type_nazwa_struct 64. W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w każdym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci a) Real b) Char c) Byte d) Integer 9

10 65. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. #include void suma (int a, int b) {a=a+b;} void main() { int a=7, b=3, x; suma(a,b); x=a+b; } Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu? a) 10 b) 7 c) 13 d) Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora a) wyświetli się napis koniec. b) wyświetli się napis stop. c) wyświetli się napis start. d) nic się nie wyświetli. 69. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja a) nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz. b) nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz. c) ma parametr o nazwie void i zwraca wartość na zewnątrz, d) ma parametr o nazwie void i nie zwraca wartości na zewnątrz. 70. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby: a) 0,2,4,6 b) 2,3,4,5 c) 3,4,5,6 d) 0,1,2,3 71. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s? a) s >> cout; b) cout << s; c) s << cout; d) cout >> s; 72. Zdjęcie przedstawia blok a) startu/stopu. b) warunkowy. c) operacyjny. d) wejścia/wyjścia. 73. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione. a) while... b) for... c) do...while... d) if... 10

11 74. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora a) %s b) %l c) %d d) %c 75. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu? a) IF... THEN... ELSE... b) WHILE... DO... c) CASE... OF... d) REPEAT... UNTIL 76. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby a) nieparzyste 1-99 b) parzyste 0-98 c) parzyste d) nieparzyste Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje a) wartość 1 elementom na przekątnej macierzy. b) wartość 0 wszystkim elementom macierzy. c) wartość 0 elementom na przekątnej macierzy. d) wartość 1 wszystkim elementom macierzy. 78. Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę programu głównego? a) Znajdująca się jako ostatnia w programie. b) Nosząca nazwę main. c) Znajdująca się jako pierwsza w programie. d) Typu void. 79. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu? a) 31 b) 34 c) 32 d) Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania? a) Kompilatora. b) Konwertera. c) Linkera. d) Debuggera. 81. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania a) szybkiego. b) przez wybór. c) bąbelkowego. d) przez wstawienie. 11

12 82. Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują a) dwa bloki wykonania działań. b) trzy bloki wykonania działań. c) dwa bloki wprowadzania danych / wyprowadzania wyników. d) trzy bloki decyzyjne. 83. W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis i=i+2? a) i++ b) i=2+ c) i+=2 d) i= Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą a) InitGraph b) RunGraph c) Graph d) StartGraph 85. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję a) iteracyjną. b) warunkową. c) wyboru. d) rekurencyjną. 86. W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL Co oznacza ten skrót? a) Visual Command Label b) Virtual Component Library c) Visual Component Library d) Virtual Command Label 87. Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość? (UWAGA: Zdający otrzymuje 1 pkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi) a) := b) > c) = d) => 88. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania (UWAGA: W kodzie programu występują błędy) a) bąbelkowego. b) przez wstawianie. c) szybkiego. d) przez wybór. 12

13 89. Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki a) decyzyjne. b) operacyjne. c) warunkowe. d) wprowadzania danych. 90. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do a) 1000 b) 100 c) 255 d) Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników? a) A b) B c) C d) D 92. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej? a) Public NowaTablica{9,3,3} As Double b) Public NowaTablica{3} As Double c) Public NowaTablica(9,3,3) As Double d) Public NowaTablica(3) As Double 93. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania a) średniej arytmetycznej. b) sumy. c) pola prostokąta. d) pola kwadratu. 13

14 94. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny? a) A b) B c) C d) D 95. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą a) 4 b) 1 c) 3 d) Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja a) wyboru. b) interacyjna. c) warunkowa. d) rekurencyjna. 97. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję a) wyboru. b) iteracyjną. c) warunkową. d) rekurencyjną. 98. Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako a) A!=B AND C>D b) A!=B && C>D c) A<>B && C>D d) A<>B AND C>D 100. Jaka wartość zmiennej W zostanie wyprowadzona na ekran monitora na koniec działania programu egzamin? a) 28 b) 57 c) 10 d)

15 101. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą "przez wybór (Selection Sort). Ilu porównań wymaga, w najgorszym wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb? a) 10 porównań. b) 4 porównań. c) 6 porównań. d) 8 porównań W przedstawionym fragmencie programu znajduje się a) pętla licznikowa. b) pętla warunkowa, która może nie wykonać się ani razu, jeżeli jej warunek będzie od początku nieprawdziwy. c) pętla warunkowa, która wykona zawsze co najmniej jeden przebieg. d) instrukcja warunkowa Ile razy będzie sprawdzany warunek we fragmencie algorytmu przedstawionym na schemacie blokowym? a) 6 razy. b) 5 razy. c) 7 razy. d) 4 razy Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? a) Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. b) Dziedziczenie polega na tworzeniu klas na podstawie tzw. klas bazowych. c) Klasy tego samego rodzaju należą do jednego obiektu. d) Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie Przedstawiony program realizuje algorytm a) sortujący. b) podstawieniowy. c) iteracyjny. d) rekurencyjny. 15

16 107. Po wykonaniu instrukcji for: zmienna X przyjmie wartość a) 10 b) 7 c) 13 d) Fragment kodu FOR N := 0 TO 800 DO M := M - 2; jest instrukcją a) prostą. b) iteracyjną. c) złożoną. d) wiążącą Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0? a) silnia razy. b) i + 1 razy. c) Ani razu. d) Nieskończoną ilość razy. 16

17 110. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu? a) B b) A c) C d) D 111. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje a) D b) B c) C d) A 112. Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku a) iteracyjnego. b) warunkowego. c) wykonywalnego. c) programu uprzednio zdefiniowanego 113. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis a) Int_ b) Archiwum_nr_321 c) _7liczb d) 12Liczb 17

18 114. Wynikiem wykonania przedstawionej listy kroków jest wypisanie liczby a) 3 b) 4 c) 0 d) Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm a) wyszukiwania elementu najmniejszego (minimum). b) porządkowania przez wstawianie. c) wyszukiwania elementu największego (maksimum). d) sortowania bąbelkowego Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to a) linker. b) konsolidator. c) debugger. d) kompilator Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację a) 1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu całkowitego. b) 1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu znakowego. c) 2 zmiennych do typu znakowego. d) 2 zmiennych do typu całkowitego Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia a) klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych. b) klasy współpracującej z dwoma innymi klasami. c) dwóch publicznych obiektów. d) obiektu z dwiema składowymi publicznymi Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na a) dzieleniu aplikacji na moduły programowe. b) hierarchicznym dzieleniu kodu programu na bloki. c) braku bezpośredniego związku między strukturami a funkcjami. d) definiowaniu nowej klasy przy wykorzystaniu jednej lub kilku klas już istniejących. 18

19 120. Przedstawiony algorytm posortuje liczby a) na dodatnie i ujemne. b) na parzyste i nieparzyste. c) malejąco. d) rosnąco Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości a) 5 i 10 b) 4 i 6 c) 6 i 8 d) 2 i Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb a) 12 i 7 b) 12 i 8 c) 11 i 8 d) 13 i Dla u:=sqrt(4)-1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość a) FALSE b) 2 c) 0 d) TRUE 124. W obiektowym języku programowania klasę P utworzono, wykorzystując istniejącą klasę B. Które określenie nie opisuje tego działania? a) Klasa P generuje klasę B b) Klasa P wywodzi się z klasy B c) Klasa P dziedziczy po klasie B d) Klasa P rozszerza klasę B 125. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisaną mu czynnością a) występuje w I obszarze. b) występuje w II obszarze. c) nie występuje na schemacie. d) występuje w III obszarze Linia programu o treści a:=random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału a) <-5;4> b) <5;15> c) <0;5> d) <5;10> 19

20 127. Wynikiem działania programu jest a) Tekst2Tekst2 b) TekstTekstTekstTekst c) Tekst2 d) TekstTekst 128. Która z wymienionych procedur Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze "zmienną-plikową" i udostępnia go do zapisu w nim danych? a) Append. b) Assign. c) Rewrite. d) Reset Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to a) weryfikacja. b) enkapsulacja. c) konsolidacja. d) kompilacja Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzanych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4? a) 12 b) 10 c) 14 d) 8 20

21 131. Fragment programu jest a) tablicą. b) unitem. c) strukturą. d) procedurą Na rysunku przedstawiono a) obiekt samopodobny. b) krzywe smocze. c) paproć Barnsleya. d) kostkę Mengera Na rysunku przedstawiano blok a) decyzyjny, warunkowy. b) obliczeniowy. c) wejścia/wyjścia. d) wywołania programu Do reprezentacji średniej arytmetycznej należy użyć typu danych a) real. b) longint. c) byte. d) integer Unit, to słowo kluczowe stosowane w Turbo Pascalu przy a) rekordach. b) modułach. c) procedurach. d) funkcjach Schemat blokowy przedstawia algorytm znajdowania 21

22 (UWAGA: Na egzaminie za to pytanie jest przyznawany 1 punkt, niezależnie od odpowiedzi) a) liczby minimalnej w ciągu nieuporządkowanym. b) najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb. c) największego wspólnego dzielnika dwóch liczb. d) liczby maksymalnej w ciągu nieuporządkowanym Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza? a) D b) B c) A d) C 138. Na schemacie blokowym algorytmu zamieszczono symbol graficzny a) dwóch bloków granicznych. b) trzech bloków obliczeniowych. c) dwóch bloków decyzyjnych. d) jednego bloku wejścia/wyjścia Ile symboli graficznych bloków obliczeniowych przedstawiono na schemacie blokowym fragmentu programu? a) 2 b) 1 c) 3 d) Algorytm przedstawiony w postaci listy kroków służy do a) sprawdzenia, która z liczb a i b jest większa. b) sprawdzenia, czy liczby a i b są liczbami pierwszymi. c) obliczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb a i b. d) obliczenia największego wspólnego podzielnika liczb a i b Po wykonaniu przedstawionego fragmentu programu zmienna a będzie miała wartość a) 21 b) 14 c) 7 d) "adr" 22

23 142. Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu? a) 2 b) 1 c) 3 d) Zmienne w oraz t zadeklarowano jako char *w, t[10];. Wskaż przypisanie adresu tablicy t wskaźnikowi w. a) w=&t; b) t[0]=w; c) *w=t; d) w=t; 144. Jakiego typu danych należy użyć w języku C do zadeklarowania zmiennej będącej ilorazem dwóch liczb całkowitych? a) float b) char c) bool d) int 145. Która z wymienionych instrukcji języka C++ powoduje opuszczenie funkcji i w razie potrzeby ustawienie wartości zwracanej? a) continue b) break c) goto d) return 146. W języku C++ switch to instrukcja a) skoku. b) wyboru. c) iteracyjna. d) warunkowa Deklarację tablicy liczb całkowitych o w wierszach i k kolumnach oraz nazwie tab w języku C++ dokonuje się za pomocą zapisu a) int tab[w] [k]; b) tab[w] [k] int; c) float tab[k] [w]; d) int tab[k] [w]; 148. Przedstawiony w ramce program sprawdza czy a) liczba wprowadzonych znaków jest parzysta. b) wprowadzono odpowiednią długość ciągu znaków. c) wprowadzony ciąg znaków jest palindromem. d) ciąg znaków jest typu całkowitego. 23

24 149. Przeanalizuj program podany w tabelce i określ, jaki będzie efekt jego działania. a) Zostanie utworzony plik drugi.txt z wpisem 5, 5.5 oraz pusty plik pierwszy.txt. b) Zostanie utworzony plik pierwszy.txt z wpisem 5, 5.5 oraz pusty plik drugi.txt. c) Zostanie utworzony pusty plik pierwszy.txt oraz plik drugi.txt z wpisem 100. d) Zostanie utworzony plik pierwszy.txt z wpisem 100 oraz plik drugi.txt z wpisem Na rysunku przedstawiono schemat blokowy algorytmu umożliwiający a) obliczenie największego wspólnego dzielnika liczb a i b. b) sortowanie liczb a i b. c) sprawdzenie poprawności wpisania liczb a i b. d) znalezienie najkrótszej drogi pomiędzy punktami a i b Wskaż wyrażenie w języku C++ które generuje liczbę naturalną z zakresu [0;a]. a) s = rand(a) b) s = a + rand()%(a+1) c) s = a + rand(a)% d) s = rand()%(a+1) 152. Na schemacie blokowym algorytmu znajdują się a) dwa bloki obliczeniowe i dwa warunkowe. b) trzy bloki obliczeniowe i jeden warunkowy. c) jeden blok warunkowy i dwa graniczne. d) jeden blok wprowadzania/wyprowadzania danych i dwa wykonywania obliczeń. 24

25 153. Przeanalizuj fragment programu i określ, jaki rodzaj algorytmu realizuje? a) Sortujący. b) Rekurencyjny. c) Podstawieniowy. d) Iteracyjny Przypisanie zmiennej plikowej pliku o nazwie 'Nazwa', w języku Pascal dokonujemy za pomocą instrukcji a) Assign (ZmiennaPlikowa, 'Nazwa'); b) Readln (ZmiennaPlikowa, Element); c) Append (ZmiennaPlikowa); d) Rewrite (ZmiennaPlikowa); 155. Z ilu gwiazdek będzie składał się szlaczek po wykonaniu programu skonstruowanego według podanego algorytmu? a) 1 b) 15 c) 14 d) Liczbę 1 otrzymamy jako wynik działania a) 7 mod 2 b) 7 div 2 c) 7*2 d) 7/ Przeanalizuj program i określ, jaki będzie efekt jego działania. a) Do pliku o nazwie wpisanej przez użytkownika zostanie wpisane słowo "wyniki" b) Do pliku o nazwie wpisanej przez użytkownika zostanie wpisana litera "K" c) Do pliku o nazwie "wyniki" zostanie wpisana nazwa pliku jaką poda użytkownik d) Do pliku o nazwie "nazwa" zostanie wpisane zdanie "wynik<<'k'" 158. Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja a) RunGraph b) InitGraph c) StartGraph d) CioseGraph 25

26 159. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm służy do obliczania a) N-tej potęgi liczby M. b) najmniejszej wielokrotności liczby M. c) N-silni. d) iloczynu liczb N i M Który z symboli graficznych oznacza blok decyzyjny? a) D b) B c) A d) C 161. Wskaż typ zmiennej, która będzie zawierać najbardziej dokładny wynik dzielenia liczb całkowitych? a) short b) long c) int d) float 162. Schemat blokowy zawiera dwa bloki a) wejścia-wyjścia. b) operacji. c) wyboru. d) proceduralne W języku C++ zmienna o pojedynczej precyzji, to zmienna typu a) byte b) float c) char d) integer 164. Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie? a) D b) B c) C d) A 165. Do uruchomienia pliku wykonywalnego, przygotowanego dla innego systemu operacyjnego służy a) emulator. b) debuger. c) kompilator. d) konwerter. 26

27 166. Wynikiem działania przedstawionego fragmentu programu jest wyznaczenie sumy kolejnych wartości a) parzystych zmiennej licznik większych od 100 b) parzystych zmiennej licznik mniejszych od 100 c) nieparzystych zmiennej licznik większych od 100 d) nieparzystych zmiennej licznik mniejszych od Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do... while języka C/C++? a) D b) B c) C d) A 168. Aby przedstawiony fragment programu przypisywał wartość zero co piątemu elementowi tablicy, to w miejscu kropek należy wpisać a) n++5 b) n+=5 c) n=5 d) n= Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b? (UWAGA: Zdający otrzymuje 1 pkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi) a) Największy wspólny dzielnik a i b. b) Wynik dzielenia a przez b. c) Różnica liczb a i b. d) Reszta z dzielenia a przez b Przedstawiona deklaracja dotyczy typu a) wyliczeniowego. b) okrojonego. c) zbiorowego. d) wskaźnikowego. 27

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Część I teoretyczna (pisemna; test) Wybrane zagadnienia z programowania strukturalnego i obiektowego

Część I teoretyczna (pisemna; test) Wybrane zagadnienia z programowania strukturalnego i obiektowego Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 201? ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. Poprawne odpowiedzi zaznaczone są kolorem czerwonym.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. Poprawne odpowiedzi zaznaczone są kolorem czerwonym. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. Poprawne odpowiedzi zaznaczone są kolorem czerwonym. 1. Wypisywanie na ekranie zawartości zmiennej chars =

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. SKN IM-Tech Test sprawdzający wiedzę z zakresu informatyki. Zadanie 1. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji:

Strona 1 z 5. SKN IM-Tech Test sprawdzający wiedzę z zakresu informatyki. Zadanie 1. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji: Zadanie 1. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji: A. if.. then. Else B. repeat.. Until C. goto D. for Zadanie 2. Skrótem VPN określa się: A. wirtualną prywatną sieć komputerową. B.

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji.

1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji. Temat: Technologia informacyjna a informatyka 1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji. Technologia informacyjna (ang.) Information Technology, IT jedna

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Algorytmy metody prezentacji i zapisu Rzut oka na język PASCAL

Wykład IV Algorytmy metody prezentacji i zapisu Rzut oka na język PASCAL Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład IV Algorytmy metody prezentacji i zapisu Rzut oka na język PASCAL 1 Część 1 Pojęcie algorytmu 2 I. Pojęcie algorytmu Trochę historii Pierwsze

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja!

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Krzysztof Grudzień kgrudzi@kis.p.lodz.pl! Zbigniew Chaniecki zch@kis.p.lodz.pl 1 program zajęć - wykład Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Podprogramy. Procedury

Podprogramy. Procedury Podprogramy Turbo Pascal oferuje metody ułatwiające tworzenie struktury programu, szczególnie dotyczy to większych programów. Przy tworzeniu większego programu stosuje się jego podział na kilka mniejszych

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński

WYKŁAD 8. Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady. Programy: c3_1.c..., c3_6.c. Tomasz Zieliński WYKŁAD 8 Funkcje i algorytmy rekurencyjne Proste przykłady Programy: c3_1.c..., c3_6.c Tomasz Zieliński METODY REKURENCYJNE (1) - program c3_1 ======================================================================================================

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Programowanie Pascal - język programowania wysokiego poziomu Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Algorytmy i programowanie

Podstawy Programowania Algorytmy i programowanie Podstawy Programowania Algorytmy i programowanie Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Algorytm Algorytm w matematyce, informatyce, fizyce, itp. lub innej dziedzinie życia,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 12 -

Technologie informacyjne - wykład 12 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 12 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. i 2.

Laboratorium nr 1. i 2. Laboratorium nr 1. i 2. Celem laboratorium jest zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, na przykładzie podstawowych aplikacji z obsługą standardowego wejścia wyjścia, podstawowych

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja standardowa Writeln

Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Język C, instrukcje sterujące (laboratorium)

Język C, instrukcje sterujące (laboratorium) Język C, instrukcje sterujące (laboratorium) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Na podstawie http://pl.wikibooks.org/wiki/c Wstęp Instrukcja warunkowa Instrukcja if/if-else pozwala na warunkowe

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia:

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia: OPERACJE NA PLIKACH Podstawowe pojęcia: plik fizyczny, zbiór informacji w pamięci zewnętrznej wykorzystywany do trwałego przechowywania danych lub jako przedłużenie pamięci operacyjnej w przypadku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja

W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. for (w1;w2;w3) instrukcja Pętle W języku C dostępne są trzy instrukcje, umożliwiające tworzenie pętli: for, while oraz do. Instrukcja for ma następującą postać: for (w1;w2;w3) instrukcja w1, w2, w3 są wyrażeniami Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania. Wykład 1

Podstawy Programowania. Wykład 1 Podstawy Programowania Wykład 1 Jak się uczyć programowania? Wykład i laboratorium Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ Bjarne Stroustrup Język C++ Bruce Eckel Thinking in C++ Tony L. Hansen C++ zadania

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje Funkcje Często w programach spotykamy się z sytuacją, kiedy chcemy wykonać określoną czynność kilka razy np. dodać dwie liczby w trzech miejscach w programie. Oczywiście moglibyśmy to zrobić pisząc trzy

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

1 Powtórzenie wiadomości

1 Powtórzenie wiadomości 1 Powtórzenie wiadomości Zadanie 1 Napisać program, który w trybie dialogu z użytkownikiem przyjmie liczbę całkowitą, a następnie wyświetli informację czy jest to liczba parzysta czy nieparzysta oraz czy

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe algorytmy i ich implementacje w C. Wykład 9

Podstawowe algorytmy i ich implementacje w C. Wykład 9 Wstęp do programowania 1 Podstawowe algorytmy i ich implementacje w C Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 9 Element minimalny i maksymalny zbioru Element minimalny

Bardziej szczegółowo

Język C część 2. Podejmowanie decyzji w programie. if else. switch

Język C część 2. Podejmowanie decyzji w programie. if else. switch Język C część 2 Podejmowanie decyzji w programie if else Instrukcja warunkowa umożliwia wykonanie pewnej instrukcji w zależności od wartości wyrażenia. Wszystkie wartości różne od 0, są w języku C traktowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

Analiza algorytmów zadania podstawowe

Analiza algorytmów zadania podstawowe Analiza algorytmów zadania podstawowe Zadanie 1 Zliczanie Zliczaj(n) 1 r 0 2 for i 1 to n 1 3 do for j i + 1 to n 4 do for k 1 to j 5 do r r + 1 6 return r 0 Jaka wartość zostanie zwrócona przez powyższą

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część piąta Proste typy danych w języku Pascal Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do algorytmiki

Wprowadzenie do algorytmiki Wprowadzenie do algorytmiki Pojecie algorytmu Powszechnie przyjmuje się, że algorytm jest opisem krok po kroku rozwiązania postawionego problemu lub sposób osiągnięcia jakiegoś celu. Wywodzi się z matematyki

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo