// Napisz program, który wczytuje 2 liczby i podaje iloraz, iloczyn, sumę i różnicę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "// Napisz program, który wczytuje 2 liczby i podaje iloraz, iloczyn, sumę i różnicę."

Transkrypt

1 // Napisz program, który wczytuje 2 liczby i podaje iloraz, iloczyn, sumę i różnicę. int liczba1,liczba2; printf("\n Podaj pierwsza liczbe:"); scanf("%d",&liczba1); printf("\n Podaj druga liczbe:"); scanf("%d",&liczba2); // deklaracja liczby całkowitej // wczytanie liczby całkowitej printf("\n Iloczyn: %d * %d = %d",liczba1,liczba2,liczba1*liczba2); printf("\n Iloraz: %d : %d = %d",liczba1,liczba2,liczba1/liczba2); printf("\n Suma: %d + %d = %d",liczba1,liczba2,liczba1+liczba2); printf("\n Roznica: %d - %d = %d",liczba1,liczba2,liczba1-liczba2); // Napisz program, który wczytuje 2 liczby i podaje która jest większa lub mniejsza albo czy są one równe. int liczba1,liczba2; printf("\n Podaj pierwsza liczbe:"); scanf("%d",&liczba1); printf("\n Podaj druga liczbe:"); scanf("%d",&liczba2); if(liczba1==liczba2) // jeżeli liczby są sobie równe printf("\n Liczby %d i %d sa sobie rowne.",liczba1,liczba2); // w przeciwnym razie (gdy nie są sobie równe) if(liczba1>liczba2) // jeżeli liczba1 jest większa od liczba2 printf("\n Liczba %d jest wieksza od %d.",liczba1,liczba2); // w przeciwnym razie (gdy liczba1 nie jest większa od liczba2) printf("\n Liczba %d jest mniejsza od %d.",liczba1,liczba2); // Napisz program, który wczytuje dwie liczby całkowite i oblicza pole prostokąta oraz jego obwód. int bok1,bok2; printf("\n Podaj dlugosc pierwszego boku:"); scanf("%d",&bok1); printf("\n Podaj dlugosc drugiego boku:"); scanf("%d",&bok2); printf("\n Pole prostokata: %d",bok1*bok2); printf("\n Obwod prostokata: %d",2*bok1+2*bok2);

2 // Napisz program, który wczytuje 2 liczby i określa czy pierwsza jest wielokrotnością drugiej. int liczba1,liczba2; printf("\n Podaj pierwsza liczbe:"); scanf("%d",&liczba1); printf("\n Podaj druga liczbe:"); scanf("%d",&liczba2); if(liczba1%liczba2==0) // jeżeli reszta z dzielenia liczby1 przez liczbe2 jest równa 0 printf("\n Liczba %d jest wielokrotnoscia liczby %d.",liczba1,liczba2); printf("\n Liczba %d nie jest wielokrotnoscia liczby %d.",liczba1,liczba2); // Napisz program, który obliczy średnie zużycie paliwa. Program powinien pobierać liczbę przejechanych kilometrów i zatankowanych litrów przy każdym tankowaniu. Program powinien obliczyć i wyświetlić zużycie paliwa przy każdym tankowaniu, a także dla wszystkich tankowań. int ilosc,i=0; float droga,objetosc,zuzycie; // deklaracja liczby zmiennoprzecinkowej float suma_drogi,suma_objetosci; suma_drogi=suma_objetosci=0; printf("\n Podaj ilosc tankowan: "); scanf("%d",&ilosc); while(i<ilosc) // wykomuje się póki "i" jest mniejsze od "ilosc printf("\n Tankowanie nr %d \n",i+1); printf(" Podaj liczbe przejechanych kilometrow: "); scanf("%f",&droga); printf(" Podaj ilosc zatankowanych litrow: "); scanf("%f",&objetosc); zuzycie=objetosc/droga; printf(" Zuzycie paliwa: %f litry/km\n\n",zuzycie); suma_drogi=suma_drogi+droga; suma_objetosci=suma_objetosci+objetosc; i++; // "i++" to samo co "i=i+1" zuzycie=suma_objetosci/suma_drogi; printf("\n Srednie zuzycie paliwa: %f litry/km \n",zuzycie); // Napisz program wyświetlający potęgi liczby 2(2,4,8,16..). int ilosc,i=0; long int potega=1; // deklaracja liczby całkowitej printf("\n Podaj ilosc poteg liczby 2 wyswietlenia: "); scanf("%d",&ilosc); printf("\n Potegi liczby 2: "); while(i<ilosc); potega=2*potega; printf("\n %d",potega); i++; // wykomuje się póki "i" jest mniejsze od "ilosc

3 // Napisz program odczytujący promień koła i obliczający oraz wyświetlający średnicę, obwód oraz pole. #include <math.h> // plik nagłówkowy z funkcjami matematycznymi uble promien,srednica,obwod,pole; printf("\n Podaj promien okregu: "); scanf("%lf",&promien); srednica=2*promien; printf("\n Srednica: %lf",srednica); obwod=2*m_pi*promien; // M_PI -> 3,14... printf("\n Obwod: %lf",obwod); pole=m_pi*pow(promien,2); printf("\n Pole: %lf",pole); // Napisz program odczytujący 3 niezerowe wartości zmiennoprzecinkowe(float) oraz określający i wyświetlający informację, czy mogą one stanowić długość boków trójkąta. float a,b,c; printf(" Podaj liczbe \n a = "); scanf("%f",&a); while(a<=0); printf(" Podaj liczbe \n b = "); scanf("%f",&b); while(b<=0); printf(" Podaj liczbe \n c = "); scanf("%f",&c); while(c<=0); if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) // jeżeli są spełnione wszystkie trzy warunki printf("\n Z bokow o podanych dlugosciach mozna utworzyc trojkat."); printf("\n Z bokow o podanych dlugosciach nie mozna utworzyc trojkata."); // Trójkąt prostokątny może mieć boki, których długości są liczbami całkowitymi. Trójka pitagorejska musi spełniać jeden warunek: suma kwadratów dwóch boków musi być równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Znajdź wszystkie trójki pitagorejskie dla wartości nie dłuższych niż 50. int a,b,c; printf("\n Calkowite boki trojkatow prostokatnych mniejsze od 50:\n"); for(a=1;a<50;a++) for(b=a;b<50;b++) for(c=b;c<50;c++) if(a*a+b*b==c*c) printf("\n a = %d\tb = %d\tc = %d",a,b,c);

4 // Napisz funkcję określającą dla pary liczb całkowitych, czy pierwsza jest wielokrotnością drugiej. void wielokrotnosc(int,int ); int x1,x2,x3; //prototyp funkcji wielokrotnosc printf("\n Podaj pierwsza liczbe: "); scanf("%d",&x1); printf("\n Podaj druga liczbe: "); scanf("%d",&x2); wielokrotnosc(x1,x2); //użycie funkcji wielokrotnosc void wielokrotnosc(int x1,int x2) //definicja funkcji wielokrotnosc if(x1%x2==0) printf("\n Liczba %d jest wielokrotnoscia liczby %d.",x1,x2); printf("\n Liczba %d nie jest wielokrotnoscia liczby %d.",x1,x2); // Napisz funkcję min zwracającą najmniejszą z trzech liczb całkowitych. int min(int liczba1,int liczba2,int liczba3) if(liczba1<liczba2&&liczba1<liczba3) return liczba1; if(liczba2<liczba1&&liczba2<liczba3) return liczba2; if(liczba3<liczba1&&liczba3<liczba2) return liczba3; int liczba1,liczba2,liczba3,minimum; printf("\n Podaj pierwsza liczbe: "); scanf("%d",&liczba1); printf("\n Podaj druga liczbe: "); scanf("%d",&liczba2); printf("\n Podaj trzecia liczbe: "); scanf("%d",&liczba3); minimum=min(liczba1,liczba2,liczba3); printf("\n Minimum: %d",minimum);

5 // Liczba jest liczbą pierwszą jeżeli dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie. Napisz funkcję, która określi czy dana liczba jest liczbą pierwszą. int funkcja(int liczba); int liczba; printf("\n Podaj pierwsza liczbe: "); scanf("%d",&liczba); if(funkcja(liczba)==1) printf("\n Podana liczba %d jest liczba pierwsza.",liczba); printf("\n Podana liczba %d nie jest liczba pierwsza.",liczba); int funkcja(int liczba) int i,licznik=0; return licznik; for(i=1;i<0.5*liczba;i++) if(liczba%i==0) licznik++;

6 // Największy wspólny dzielnik x i y jest największą liczbą całkowitą przez którą x i y dzielą się bez reszty. Napisz funkcję, która będzie pobierała dwa argumenty i zwracała NWD. int nwd(int,int ); int x,y,nwd; printf("\n Podaj pierwsza liczbe: "); scanf("%d",&x); printf("\n Podaj pierwsza liczbe: "); scanf("%d",&y); NWD=nwd(x,y); printf("\n NWD = %d",nwd); int nwd(int x,int y) int r; if(x==y) return x; if(x>y) if(x<y) while(x!=y); return x; r=x-y; x=y; y=r; r=y-x; y=x; x=r;

7 // Napisz program sortujący bąbelkowo tablicę. Pamiętaj aby zadbać o wydajność(ponieważ dane w tablicy mogą być już w całości lub w części posortowane, zorganizuj sortowanie tak, aby na końcu każdego przebiegu sprawdzano czy zostały konane jakieś zmiany, jeżeli nie dane są już uporządkowane i należy zakończyć sortowanie). #include <stdlib.h> void sortbabelkowe(int [], int); main () const int wielkosc=10; int tablica[wielkosc]; int indeks; ranmize(); for(indeks=0;indeks<wielkosc;indeks++) tablica[indeks]=ranm(100); // losowanie wartosci elementow tablicy w przedziale sortbabelkowe(tablica,wielkosc); for(indeks=0;indeks<wielkosc;indeks++) printf("\n element %d: %d",indeks,tablica[indeks]); void sortbabelkowe (int tablica [], int wielkosc ) int indeks,temp,info; if(wielkosc<2) info=false; // zamiast false można by zastosować zwykłe 0 for(indeks=1;indeks<wielkosc;indeks++) if(tablica[indeks]<tablica[indeks-1]) temp=tablica[indeks]; tablica[indeks]=tablica[indeks-1]; tablica[indeks-1]=temp; info=true; // zamiast true można by zastosować zwykłe 1 ; wielkosc--; while(info); // póki prawda (1) // Pewne przedsiębiorstwo płaci swoim sprzedawcom wynagrodzenie zależnie od wartości sprzedaży. Sprzedawcy otrzymują 690 zł + 10% swojej sprzedaży brutto w tym miesiącu. Napisz program obliczający pensję sprzedawcy w zależnośći od sprzedaży. #define stala 690 main () float placa(float ); float sprzedaz_brutto,wynagrodzenie; printf("\n Podaj kwote sprzedazy brutto w tym miesiacu: "); scanf("%f",&sprzedaz_brutto); wynagrodzenie=placa(sprzedaz_brutto); printf("\n Wynagrodzenie: %.2f zl.",wynagrodzenie); float placa(float sprzedaz_brutto) return stala+sprzedaz_brutto*0.1;

8 // Napisz program, który odczyta datę w formacie i wyświetli ją w formacie: 25 lipca 2055 roku char data[8]; int miesiac; printf("\n Podaj w formacie dd.mm.rr:\n "); gets(data); printf("\n %c%c ",data[0],data[1]); switch(data[4]) case '1': if(data[3]=='0') printf("stycznia "); printf("listopada "); case '2': if(data[3]=='0') printf("lutego "); printf("grudnia "); case '3': printf("marca "); case '4': printf("kwietnia "); case '5': printf("maja "); case '6': printf("czerwca "); case '7': printf("lipca "); case '8': printf("sierpnia "); case '9': printf("pazdziernika "); printf("20%c%c roku",data[6],data[7]);

9 // Napisz program którego zadaniem będzie konywanie konwersji z systemu metrycznego. Powinien on pozwolić na wprowadzenie nazwy jednostki jako napisy (centymetry, litry, gramy oraz cale, funty, kwarty dla systemu angielskiego). Następnie powinien prosić o wpisanie wielkości i wyświetlać wyniki. #include <string.h> char miara[10]; uble wartosc; printf("\n Wpisz:\n "); printf("centymetr - aby przekonwertowac dlugosc wyrazona w calach na cm\n "); printf("cal - aby przekonwertowac dlugosc wyrazona w cm na cale\n "); printf("litr - aby przekonwertowac objetosc wyrazona w v na cale\n "); printf("kwarta - aby przekonwertowac objetosc wyrazona w litrach na kwarty\n "); printf("gram - aby przekonwertowac mase wyrazona w funtach na gramach\n "); printf("funt - aby przekonwertowac mase wyrazona w gramach na funty\n "); scanf("%s",miara); if(strcmp(miara,"centymetr")==0) // jeżeli łańcuch "miara" jest "centymetrem" printf("\n Podaj dlugosc w calach: "); printf("\n %lf cali",wartosc); wartosc=wartosc*2.54; printf(" = %lf cm",wartosc); if(strcmp(miara,"cal")==0) printf("\n Podaj dlugosc w cm: "); printf("\n %lf cm",wartosc); wartosc=wartosc/2.54; printf(" = %lf cali",wartosc); if(strcmp(miara,"litr")==0) printf("\n Podaj objetosc w kwartach USA: "); printf("\n %lf kwart",wartosc); wartosc=wartosc*1.136; printf(" = %lf litrow",wartosc); if(strcmp(miara,"kwarta")==0) printf("\n Podaj objetosc litrach: "); printf("\n %lf litrow",wartosc); wartosc=wartosc/1.136; printf(" = %lf kwart",wartosc); if(strcmp(miara,"gram")==0) printf("\n Podaj mase w funtach: "); printf("\n %lf funtow",wartosc); wartosc=wartosc* ; printf(" = %lf gramow",wartosc); if(strcmp(miara,"funt")==0) printf("\n Podaj mase w gramach: "); printf("\n %lf gramow",wartosc); wartosc=wartosc/ ; printf(" = %lf funtow",wartosc);

10

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

CZAS 1. Układy pomiaru czasu w komputerze PC

CZAS 1. Układy pomiaru czasu w komputerze PC J. Ułasiewicz Programowanie aplikacji współbieżnych 1 CZAS 1. Układy pomiaru czasu w komputerze PC W typowym komputerze PC do pomiaru czasu przeznaczone są układy: 1. Podtrzymywany zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych.

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych. 1. Systemy liczbowe 1.1. System liczbowy zbiór reguł jednolitego zapisu, nazewnictwa i działao na liczbach. Do zapisywania liczb zawsze używa się pewnego skooczonego zbioru znaków, zwanych cyframi. Cyfry

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo