System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS"

Transkrypt

1 System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalnośd i scenariusze zastosowao BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A Wien Tel.: Fax: BOC Berlin Voßstr. 22 D Berlin Tel.: Fax: BOC Iberica C/ Velázquez, 71 1 lzda. E Madrid Tel.: Fax: BOC Dublin Haddington Hall, 80 Haddington road IRL - Dublin 4 Tel.: Fax: BOC Hellas Mavromichali 16 GR Athens Tel: Fax: BOC Polska Al. Jerozolimskie 109/26 PL Warszawa Tel : Fax :

2 Spis treści 1. Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Przegląd systemu ADONIS Co odróżnia ADONIS od typowych narzędzi służących do modelowania? Komponenty systemu ADONIS Scenariusze zastosowao systemu ADONIS Modelowanie procesów Optymalizacja procesów Procesowe zarządzanie jakością Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunek kosztów procesów z systemem ADONIS -RKP Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Procesowy benchmarking Procesowy rozwój aplikacji / specyfikacja systemów IT Wykorzystanie ADONIS -a do budowy architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture, SOA) Zarządzanie ryzykiem w systemie ADONIS Szczególne cechy systemu ADONIS Dokument ten zawiera informacje wprowadzające do systemu zarządzania procesami biznesowymi ADONIS. Jeżeli jesteście Paostwo zainteresowani dodatkowymi informacjami lub chcecie się dowiedzied więcej o BOC Management Office pakiecie oprogramowania wspierającego zarządzanie, prosimy o kontakt: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 2

3 1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Dynamiczne, osiągające sukcesy przedsiębiorstwa zawdzięczają swoją przewagę konkurencyjną umiejętności dopasowywania procesów biznesowych do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Zarządzanie procesami biznesowymi wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z rosnącą dynamiką na rynkach międzynarodowych oraz zaostrzającą się konkurencją. Na znaczeniu zyskują modelowanie, analiza, symulacja oraz ocena procesów biznesowych. Celem zarządzania procesami biznesowymi jest ich optymalizacja oraz właściwe dopasowanie struktur organizacyjnych, jak również posiadanych zasobów i technologii. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych składa się z reguły z następujących po sobie etapów. Każdy z etapów realizowany jest z użyciem sprawdzonych technik. W rezultacie powstają docelowe, gotowe do wdrożenia procesy biznesowe (ang. TO-BE). Procesy te kształtowane są zgodnie z warunkami ramowymi, celami oraz kryteriami jakościowymi zdefiniowanymi w początkowej fazie projektu. Dlaczego zarządzanie procesami biznesowymi? Postępowanie przy analizie procesów biznesowych Rysunek 1: Postępowanie od ustalenia kryteriów po rozwój modeli docelowych Procedura ta była już z powodzeniem stosowana w wielu projektach. Ustalenie kryteriów: Akwizycja danych: Analiza: Projekt: Ewaluacja: Dokumentacja celów dot. kształtowania procesów, np. ukierunkowanie na klientów poprzez podniesienie jakości. Akwizycja danych, modelowanie i dokumentacja sytuacji obecnej Identyfikacja i ocena możliwości optymalizacji Tworzenie, modelowanie i ocena koncepcji docelowych Porównanie sytuacji obecnej i docelowej oraz ocena stopnia realizacji celów Funkcjonalnośd systemu ADONIS, dostępna w postaci niezależnych komponentów, umożliwia akwizycję danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. W ten sposób narzędzie ADONIS wspiera użytkownika na wszystkich etapach realizacji projektu. Kompleksowe wsparcie przez ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 3

4 2 Przegląd systemu ADONIS ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi służącym do kształtowania procesów biznesowych, produktów, struktur organizacyjnych oraz systemów IT z wykorzystaniem modeli graficznych. Obok graficznego / tabelarycznego modelowania, ADONIS oferuje szereg mechanizmów analizy i oceny służących przykładowo do ustalania zapotrzebowania na personel, kosztów procesu, długości trwania procesu. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji rozbudowaną bibliotekę z algorytmami symulacji. Jednocześnie ADONIS oferuje różnorodne możliwości specyfikacji i rozwijania aplikacji IT, dla których punktem wyjścia jest funkcjonalnośd opisana w procesach biznesowych. Z modeli systemu ADONIS możliwe jest automatyczne generowanie ksiąg organizacyjnych zarówno w formacie HTML jak i w dokumentów WORD. Umożliwia to przekazywanie i publikację treści modeli wraz z ich graficzną reprezentacją np. przez Intranet (również Lotus Notes). Kształtowanie z użyciem modeli Od modelowania do dokumentacji Funkcjonalnośd systemu ADONIS umożliwia akwizycję danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. Wsparcie we wszystkich etapach zarządzania procesami Rysunek 2: Praca z modelami w systemie ADONIS Typowe scenariusze zastosowao systemu ADONIS obejmują: Modelowanie procesów Optymalizację procesów Zarządzanie jakością Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Rachunek kosztów działao/rachunek kosztów procesów Benchmarking procesów Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Bazujący na procesach rozwój/specyfikacja oprogramowania Tworzenie architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture) Typowe scenariusze zastosowao systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 4

5 3 Co odróżnia ADONIS od typowych narzędzi służących do modelowania? ADONIS oferuje możliwości, które daleko wykraczają poza funkcjonalności typowych narzędzi służących do modelowania. Niektóre, wybrane aspekty wyjaśnione są poniżej. Przejrzysta metoda modelowania: Zarządzanie uprawnieniami w systemie ADONIS, pozwala na udostępnienie użytkownikowi koocowemu (np.: dział specjalistyczny, jednostka organizacyjna) tylko tych obiektów (modeli) oraz informacji, które są istotne dla jego celów. Wybrane funkcjonalności systemu ADONIS Powiązanie zewnętrznej dokumentacji/mediów z krokami procesów: ADONIS oferuje możliwośd dołączania do obiektów odnośników do zewnętrznej dokumentacji/mediów np.: stron w intranecie (w tym do dokumentów LN), dokumentów Word, kursów e-learningowych i nagrao instruktażowych. Odnośniki te działają zarówno w samym narzędziu, jak i w opublikowanej dokumentacji HTML. Rozbudowane mechanizmy oceny procesów: ADONIS posiada bogate funkcjonalnie komponenty służące do oceny modeli, jak np.: komponenty analizy i symulacji. Umożliwiają one optymalizację procesów, a także wyliczanie zapotrzebowania na personel i zasoby. Automatyczne sprawdzanie spójności podczas modelowania: ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy umożliwiające automatyczne sprawdzanie spójności tworzonych modeli. W komponencie analizy można dodatkowo tworzyd własne raporty badające spójnośd modeli lub korzystad z już istniejących (np.: podanie wszystkich czynności bez opisu lub bez przypisanej odpowiedzialności itd.). Administracja / zarządzanie uprawnieniami: ADONIS dysponuje systemem zarządzania uprawnieniami dostępu do bazy danych i zapisanych treści (np. procesów). Umożliwia to indywidualne definiowanie praw dla użytkowników systemu ADONIS (przykładowo prawa do uruchamiania wybranych funkcji lub prawa dostępu do poszczególnych grup modeli). ADONIS umożliwia również większej ilości osób modelujących, uporządkowaną i ustrukturyzowaną pracę na tym samym zbiorze modeli zawartych w centralnej bazie danych. Tworzenie wersji / proces zatwierdzania: Każdemu modelowi może zostad przyporządkowany numer wersji, a system wspiera pracę z wieloma wersjami tego samego modelu (m.in. dbając o spójnośd powiązao między modelami). Możliwe jest włączenie mechanizmu zarządzania wersjami, który gwarantuje dodatkowo, że tylko upoważnione osoby będą w stanie dokonywad akceptacji lub archiwizacji modeli, a wszystkie zmiany będą dokonywane zgodnie z procedurami organizacji i odpowiednio zapisywane w historii zmian. Mechanizm ten pozwala na znaczną redukcję nakładu pracy potrzebnego do pracy z dokumentacją np. na potrzeby zarządzania jakością lub certyfikacji. Dodatkowo funkcja porównanie modeli umożliwia ustalenie różnic w treści modeli. Wspieranie relacyjnych baz danych: ADONIS wspiera standardowowo wykorzystywane bazy danych (DB2, Oracle, SQL Server). Umożliwia to łatwą instalację i administrację w oparciu o know-how dostępne w firmie. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 5

6 4 Komponenty systemu ADONIS ADONIS oferowany jest w wersjach Professional oraz Business Edition. ADONIS w wersji "Professional Edition" obejmuje komponenty: akwizycja danych (HOMER komponent akwizycji danych bazujący na Excel-u), modelowanie, analiza, import/export, symulacja, ewaluacja i dokumentacja. Użytkownikami Professional Edition są często pracownicy, którzy przeprowadzają badanie procesów w celu ich optymalizacji. W wersji "Business Edition" system ADONIS obejmuje komponenty: modelowanie, analiza, import/export i dokumentacja. Użytkownikami wersji Business Edition są często pracownicy, którzy przeprowadzają analizę stanu obecnego, bądź sporządzają dokumentację procesów. Business i Professional Edition Rysunek 3: Komponenty systemu ADONIS Komponent modelowania pozwala przedstawid projekt i zmiany modeli przy pomocy edytora graficznego (edytora modeli). Istnieje również możliwośd wykorzystania edytora tabelarycznego do błyskawicznego wprowadzania dużych ilości danych. Przegląd komponentów Obok graficznego tworzenia modeli do dyspozycji jest komponent akwizycji danych HOMER służący wsparciu akwizycji danych z wykorzystaniem systemu MS Excel. Komponent analizy oferuje statyczne, standardowe raporty, a także możliwośd ich indywidualnego definiowania. Użytkownik ma także możliwośd projektowania i tworzenia tabel relacji. Wszystkie raporty mogą byd zapisane w standardowych formatach, np. na potrzeby dalszej analizy w pakietach Office. Przy pomocy komponentu symulacji można dynamicznie przeanalizowad różne scenariusze reorganizacyjne dla procesów biznesowych i struktur organizacyjnych. Oferowane są tutaj cztery algorytmy symulacyjne. Komponent ewaluacji oferuje mechanizmy porównywania i oceny modeli docelowych oraz bieżących procesów, a także mechanizm monitorowania wskaźników procesu KPI controlling. Przy pomocy komponentu dokumentacji z modeli systemu ADONIS może zostad wygenerowana dokumentacja procesów w formacie RTF/DOC (dla WORD) lub w formacie HTML. Umożliwia to np. publikację treści modeli razem z graficzną reprezentacją w sieci wewnętrznej organizacji (również poprzez Lotus Notes). Komponent Import/Export umożliwia eksportowanie istniejących modeli i grup modeli do plików ADL/XML oraz ich importowanie do systemu ADONIS. BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 6

7 5 Scenariusze zastosowao systemu ADONIS 5.1 Modelowanie procesów ADONIS posiada rozbudowany edytor, który udostępnia różnorodne funkcjonalności modelowania i pozwala na dokładne opisywanie procesów i elementów składowych organizacji. W standardowej bibliotece BPMS, obok procesów biznesowych znajdują się również modele produktów, mapy procesów, środowisko pracy (struktura organizacyjna), modele dokumentów, modele systemów IT, jak również diagramy przypadków użycia. Dodatkowo, budowa systemu ADONIS pozwala na praktycznie dowolne poszerzanie wykorzystywanej metody (poprzez Customizing). Przykładowe dodatkowe metody modelowania to BPMN, EPC (SAP R/3), UML, LOVEM, MQSeries Workflow, itd. Rozbudowany edytor modelowania Typy modeli w bibliotece aplikacji BPMS Rysunek 4: Modelowanie w systemie ADONIS Edytor modelowania pozwala na szybkie tworzenie i modyfikowanie modeli z wykorzystaniem podejścia Point & Click. Aby rozpocząd modelowanie należy wybrad (klikając) klasę modelowania (np. czynnośd) na liście obiektów modelowania i umieścid wybrany obiekt na obszarze modelowania. Możliwe jest przechowywanie dodatkowych informacji o obiektach takich jak np. czas trwania, koszty, odpowiedzialnośd za wykonanie czynności, które można umieścid w publikowanej dokumentacji oraz wykorzystad do analiz modeli. Informacje te są przechowywane w tzw. notatnikach obiektów, które otwiera się poprzez podwójne kliknięcie na odpowiednim obiekcie. : Prosta i intuicyjna obsługa systemu pozwala ograniczyd nakłady na szkolenie Interfejs i struktura menu opierające się na standardach dla aplikacji systemu Windows Możliwości modelowania graficznego i tabelarycznego Możliwośd modelowania i ustalania wzajemnych referencji pomiędzy procesami biznesowymi i produktami, aplikacjami IT, jak również strukturami organizacyjnymi Dowolne poszerzanie możliwości prezentacji procesów poprzez Customizing. Dostępnośd zróżnicowanych, dopasowanych do użytkownika widoków / filtrów pozwala na zapoznawanie się z istotnymi dla użytkownika elementami modelu. Sposób modelowania BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 7

8 5.2 Optymalizacja procesów ADONIS oferuje różnorodne możliwości dokonywania analizy i oceny, które wspierają optymalizację procesów biznesowych. Identyfikacja słabych punktów procesu jest możliwa już w komponencie modelowania, gdy wykorzystanie torów modelowania uwidacznia częste zmiany wykonawców czynności lub pętle w procesie Przejrzystośd wewnątrz organizacji Rysunek 5: Model procesu biznesowego w systemie ADONIS Bardziej zaawansowana optymalizacja procesów w systemie ADONIS jest możliwa z wykorzystaniem komponentów: analizy, symulacji oraz ewaluacji. Komponent analizy oferuje statyczne raporty, np.: "Jakie czynności są wykonywane przez rolę referent?" "Pokaż wszystkie czynności o czasie wykonania dłuższym niż pięd minut." "Jakie zasoby wykorzystywane są dla czynności 'sprawdzanie wniosku'?" Do dyspozycji użytkownika są predefiniowane standardowe raporty (z opcją modyfikacji), jak również funkcjonalnośd umożliwiająca tworzenie indywidualnych raportów. ADONIS daje do dyspozycji cztery algorytmy symulacyjne, które umożliwiają ocenę modelu z punktu widzenia długości trwania czynności, zapotrzebowania na personel, czasu oczekiwania, itp. Do porównania stanu obecnego i docelowego służy komponent ewaluacji. Porównanie to jest możliwe dla wszystkich wyników np.: obecny i docelowy czas trwania, obecny i docelowy poziom kosztów. : Przegląd wszystkich procesów biznesowych i zależności występujących między nimi Identyfikacja kluczowych elementów procesów Redukcja czasu trwania dzięki optymalizacji procesów Podniesienie wydajności dzięki optymalizacji procesów Identyfikacja "wąskich gardeł" BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 8

9 5.3 Procesowe zarządzanie jakością ADONIS może stanowid podstawę systemu zarządzania jakością na potrzeby certyfikacji. ADONIS oferuje różnorodne możliwości wspierania certyfikacji jakościowej organizacji. Wymagania wynikające z norm takich jak: ISO 9001:2000 ISO VDA 6 QS 9000, itd. mogą byd w łatwy sposób zobrazowane i przyporządkowane poszczególnym procesom. Na potrzeby graficznej prezentacji oraz analizy systemu zarządzania jakością, w programie ADONIS dostępne są typy modeli, takie jak: modele procesów, modele struktury organizacyjnej, modele zasobów oraz dokumentacji.. Podstawa do budowy systemu zarządzania jakością na potrzeby certyfikacji Wsparcie dla systemu zarządzania jakością Rysunek 6: Procesowe zarządzanie jakością w systemie ADONIS Zintegrowany w systemie ADONIS komponent dokumentacji umożliwia tworzenie w łatwy sposób Ksiąg Jakości w wersji elektronicznej lub drukowanej. Dokumentacja ta może byd przekazana do dyspozycji wszystkim pracownikom, gdyż korzystanie z niej nie wymaga dodatkowych licencji. : Przejrzystośd oraz sprawniejszy przepływ informacji zwiększa motywację pracowników Automatyczna publikacja dokumentacji pozwala na poprawę jej jakości Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych procedur w wygodnej dla nich formie Znacząca redukcja pracy administracyjnej. Komunikacja polityki zarządzania jakością BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 9

10 5.4 Procesowe zarządzanie zasobami ludzkimi Czynnikiem decydującym o sukcesie organizacji jest efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. Symulacja zapotrzebowania na personel daje podstawy do podejmowania decyzji w zakresie przydziału pracowników do zadao. Dodatkową korzyścią jest ustalenie czytelnych zasad podziału pracy. W celu ustalania zapotrzebowania na personel, ADONIS oferuje bibliotekę symulacyjną z czterema algorytmami symulacyjnymi. Przy pomocy biblioteki symulacyjnej mogą byd dokonywane symulacje procesów biznesowych z uwzględnieniem struktury organizacyjnej (lub bez). Wynikami są wartości oczekiwane dla czasów (np. czas przebiegu, czas wykonywania) oraz kosztów procesu biznesowego, jak i jego pojedynczych ścieżek. Dodatkowo, ustalone mogą zostad obciążenia poszczególnych wykonawców, koszty personelu i zapotrzebowanie na personel dla stanowisk lub ról biorących udział w procesie. Możliwe jest również obserwowanie wpływu zmian w środowisku pracy na parametry procesów. Podstawa do podejmowania decyzji Funkcjonalności modułu symulacji Rysunek 7: Algorytm wyliczania : Ustalanie optymalnego zapotrzebowania na personel Scenariusze Best- i Worst-Case oraz obserwacja postępów przy zmianach procesu (porównanie stanu obecnego z docelowym) Łatwośd zrozumienia procesów dzięki graficznej formie prezentacji Stworzenie jednolitej podstawy komunikowania się Wykorzystywanie modeli procesów jako instrukcji pracy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 10

11 5.5 Rachunek kosztów procesów z systemem ADONIS -RKP W ciągu ostatnich 20 lat w prawie wszystkich przedsiębiorstwach udział kosztów pośrednich w poziomie kosztów ogółem sukcesywnie rósł. W tradycyjnym rachunku kosztów, koszty te dzielone są przez globalne klucze podziałowe na miejsca powstawania kosztów. Skutkuje to niewłaściwym podziałem kosztów pomiędzy poszczególnymi produktami a przez to zbyt niską albo błędną kalkulacją cen. Rachunek kosztów procesów, w przeciwieostwie do tradycyjnego rachunku nośników kosztów, umożliwia to przyczynowo-skutkowe i procesowe przyporządkowanie kosztów pośrednich do nośników kosztów. Nośnikami kosztów mogą byd zarówno produkty jak i usługi, które powstały w wyniku procesów. Rozszerzenie systemu ADONIS -RKP służące do rachunku kosztów procesów umożliwia gromadzenie danych dotyczących zapotrzebowania na zasoby w postaci graficznych modeli. Koszty wynikające z wykorzystanie zasobów mogą byd automatycznie wyliczone, a wyniki przesłane do modułu rachunku kosztów procesów, gdzie dokonywane są dalsze obliczenia. Alternatywnie, wymagane koszty można wprowadzid ręcznie do rachunku kosztów procesów. Dodatkowo ADONIS -RKP oferuje obszerne algorytmy symulacyjne służące do głębszej analizy modeli procesów. Deficyty tradycyjnych rachunków kosztów Przyporządkowanie kosztów procesów do produktów Rysunek 8: Zintegrowany rachunek kosztów procesów i graficzne modelowanie przepływów : Osiągnięcie przejrzystości kosztów i procesów w obszarach powstawania kosztów pośrednich (np. w administracji) Ocena i kalkulacja usług/produktów wewnątrz przedsiębiorstwa Poprawa rachunku wyników dla poszczególnych produktów i Klientów (poprzez doliczanie kosztów procesu do produktów, Klientów, segmentów rynku) Prezentacja oddziaływania zmian w przebiegach procesów, eliminowania niepotrzebnych procesów lub modyfikacji liczby przeprowadzonych procesów (symulacja i porównanie wyników różnych scenariuszy) Bliskie rzeczywistości odwzorowanie i sterowanie możliwościami produkcyjnymi oraz wykorzystaniem zasobów Możliwośd łatwego pobierania danych z księgowości dotyczących kosztów poprzez specjalne łącza (ODBC, MS Excel, XML itd.) BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 11

12 5.6 Zarządzanie organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy Dysponowanie aktualnymi informacjami oraz dostarczenie ich do właściwego adresata stanowi dla wielu firm niemałe wyzwanie. Często istotne dla pracowników informacje pochodzą z różnych źródeł, bądź udostępniane są przy pomocy różnych mediów. ADONIS oferuje wiele możliwości, które wspierają aktualny, akceptowany przez pracowników system zarządzania dokumentacją. Na życzenie mogą tutaj zostad zintegrowane mechanizmy wersjonowania jak również rozbudowane funkcjonalności wyszukiwania. Równocześnie do procesów może zostad dołączona zewnętrzna dokumentacja, służąca jako informacja uzupełniająca. Z pomocą komponentu dokumentacji systemu ADONIS, utworzone procesy mogą byd udostępnione w prosty sposób wszystkim pracownikom, którzy nie muszą używad systemu ADONIS w celu korzystania z dokumentacji procesów. Wygląd dokumentacji HTML generowanej przez system ADONIS daje się zmodyfikowad w łatwy sposób i może byd dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Natłok informacji Zarządzanie dokumentacją Łatwe dopasowywanie dokumentacji do potrzeb klienta : Rysunek 9: Przykładowy wygląd dokumentacji HTML Publikowanie dokumentacji i udostępnienie jej w intranecie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami Dostępnośd funkcji wersjonowania zawierającej mechanizm akceptacji modeli procesów Szybka i łatwa aktualizacja dokumentacji procesów Możliwośd tworzenia portali z dostępem dla uprawnionych użytkowników Możliwości dopasowywania wyglądu dokumentacji do Corporate Design BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 12

13 5.7 Procesowy benchmarking Ważnym i efektywnym instrumentem służącym do identyfikacji potencjału w zakresie optymalizacji i konkurencyjności jest benchmarking. Celem procesowego benchmarkingu jest systematyczne porównywanie, jak również przyswajanie najlepszych praktyk (Best Practices). Procesowy benchmarking może byd przeprowadzany zarówno według: kryteriów jakościowych (jak np.: kolejnośd działao, używane zasoby, odpowiedzialne stanowiska) jak również według kryteriów ilościowych (jak np.: dane liczbowe, czas, ilości). Celem tej metody jest ujawnienie różnic w porównaniu z innymi organizacjami, ustalenie przyczyn tych różnic, odkrycie możliwości poprawy, jak również stworzenie planów poprawy konkurencyjności dla wybranych celów. W systemie ADONIS dostępna jest opcjonalnie metoda modelowania umożliwiająca graficzny benchmarking. W modelu porównawczym procesów można m.in. zestawid przebiegi procesów, a przy użyciu specjalnych obiektów procesowych możliwe jest też uwzględnienie w porównaniu elementów procesów, takich jak: stosowane systemy IT lub zaangażowane role. Dodatkowo wykorzystywana metoda pozwala na porównanie struktury procesów oraz zasobów. Jak dobrzy jesteśmy? Budowa modeli porównawczych Rysunek 10: Model porównawczy : Specjalna metoda modelowania do benchmarkingu procesów Wykorzystanie modelu porównawczego do zestawienia dwóch lub więcej procesów Łatwa identyfikacja różnic pomiędzy procesami z punktu widzenia kryteriów: przebiegu, wykorzystania IT, stanowisk i zasobów Zintegrowana metoda postępowania (opis etapów projektu) dla przeprowadzania benchmarkingu BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 13

14 5.8 Procesowy rozwój aplikacji / specyfikacja systemów IT Procesowy rozwój aplikacji charakteryzuje się tym, że procesy techniczne, które są podstawą do budowy lub konfiguracji aplikacji (np. systemy workflow / obiegu dokumentów / ERP) tworzy się w oparciu o procesy biznesowe. Możemy wyróżnid 3 fazy budowy procesowej specyfikacji: Faza 1: Faza 2: Faza 3: Specyfikacja biznesowa systemu, Specyfikacja techniczna systemu oraz Implementacja. Zaletą takiego podejścia jest tworzenie aplikacji ukierunkowanych na procesy biznesowe, a tym samym optymalne wspieranie przez IT procesów w przedsiębiorstwie. W ramach procesowego rozwoju aplikacji, ADONIS wspiera wszystkie trzy zaprezentowane fazy. W fazie 1 opisuje się i ocenia docelowe procesy biznesowe z wykorzystaniem modeli graficznych tak, aby ustalid potrzebne wsparcie ze strony systemu IT. W fazie 2 ma miejsce modelowanie techniczne procesy są rozszerzane o informacje techniczne, takie jak detale wsparcia poszczególnych elementów procesu przez konkretne systemy i technologie. Faza 3 obejmuje implementacje funkcjonalności systemu opisanej za pomocą modeli. Modele te to m.in. modele danych i klas powiązane z odpowiednimi obiektami biznesowymi oraz modele prototypów interfejsów użytkownika (GUI). Modele te mogą byd wykorzystywane jako makiety tworzonych aplikacji. Możliwe jest jednak również automatyczne generowanie kodu (np. BPEL, XMI) na podstawie modeli. Fazy procesowego rozwoju aplikacji Zintegrowane modelowanie w jednym narzędziu przez cały proces rozwoju aplikacji Rysunek 11: Procesowy rozwój aplikacji z systemem ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 14

15 : Zintegrowane modelowanie przy pomocy jednego narzędzia w trakcie rozwoju aplikacji Podstawa do procesowego zarządzania testami Wykorzystanie systemu ADONIS zapewnia wsparcie dla rozwoju aplikacji poprzez: o o o tworzenie biznesowej analizy wymagao oraz specyfikacji zdefiniowanie i dokumentacja wymagao funkcjonalnych w stosunku do aplikacji definiowanie wytycznych dla rozwijanego oprogramowania Podstawa do tworzenia procesowej dokumentacji użytkownika/pomocy online dla rozwijanych aplikacji Różnorodne możliwości oceny rozwijanych aplikacji Prezentacja i łączenie różnych typów modeli (np. procesy biznesowe z modelami technicznymi) Ocena zależności i powiązao elementów architektury docelowej BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 15

16 5.9 Wykorzystanie systemu ADONIS do budowy architektury zorientowanej na usługi (service oriented architecture, SOA) Reorganizacja istniejącej struktury IT na strukturę zorientowaną na usługi daje przedsiębiorstwu możliwośd znacznego uproszczenia swojego środowiska IT. Może to prowadzid do zauważalnej redukcji kosztów i uczynid przedsiębiorstwo znacznie elastyczniejszym w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych. SOA umożliwia w szczególności łatwe i wymagające niewielkich nakładów wdrażanie nowych lub zmienionych procesów biznesowych w oparciu o istniejące już usługi. Jednocześnie SOA poprawia kontrolę środowiska IT w całym przedsiębiorstwie, poprzez gromadzenie szczegółów implementacyjnych wewnątrz zdefiniowanych interfejsów. Znaczne uproszczenie środowiska IT dzięki SOA Większa elastycznośd procesów biznesowych Od modelu procesów biznesowych do wywołania usługi Rysunek 12: Od modelu procesów biznesowych do wywołania usługi ADONIS oferuje szeroką funkcjonalnośd umożliwiającą modelowanie procesów biznesowych jak również identyfikowanie i definiowanie "biznesowych repozytoriów usług" coś, czego nie wspierają techniczne repozytoria usług. Komplementarny do ADONIS -a system ADOit oferuje możliwośd modelowania środowiska IT wraz z aplikacjami i elementami infrastruktury IT. W dalszej kolejności zaplanowana sekwencja usług IT może byd wyeksportowana przykładowo do BPEL i udostępniona innym programom służącym do sterowania usługami. : Wsparcie przy identyfikowaniu i definiowaniu "biznesowych repozytoriów usług" Kompleksowa funkcjonalnośd - od biznesowego modelowania i optymalizacji po wdrożenie techniczne Możliwośd stworzenia łącza BPEL Wspieranie wszystkich elementów i atrybutów ("Complete Element Set") specyfikacji BPMN-1.0 BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 16

17 5.10 Zarządzanie ryzykiem w systemie ADONIS Zarządzanie ryzykiem staje się coraz istotniejszym aspektem planowania i kontroli funkcjonowania organizacji. Wpływają na to szczególnie liczne standardy i normy światowe, jak np. SOX, Basel II, Solvency II. System ADONIS umożliwia procesowe modelowanie, analizowanie i dokumentowanie ryzyka. Punktem wyjścia do procesowego zarządzania ryzykiem jest zdefiniowanie mapy ryzyk. Mapa ryzyk jest graficzną, ustrukturyzowaną reprezentacją ryzyk występujących w procesach. Powiązanie procesów lub czynności z określonym ryzykiem odbywa się poprzez utworzenie referencji do mapy ryzyk (będącej repozytorium ryzyk dla wszystkich procesów). Dla każdego ryzyka można zdefiniowad liczne informacje szczegółowe, jak np.: rodzaj ryzyka (SOX, Basel II, ryzyko operacyjne, IT), opis, prawdopodobieostwo czy też skutek. Dla każdego ryzyka można zdefiniowad czynności lub procesy kontrolne, które użytkownik w graficzny, ustrukturyzowany sposób przedstawia w tzw. mapie kontroli. Również każda kontrola posiada liczne atrybuty, które mogą byd uzupełnione przez użytkownika, jak np.: jakośd kontroli (nadmierna, efektywna, adekwatna, niewystarczająca, nieefektywna), osoba odpowiedzialna, terminy kontroli, itd. Wymienione wartości i atrybuty mogą byd w dowolny sposób dopasowane do charakterystyki organizacji. Zarządzanie ryzykiem Definicja mapy ryzyk / kontroli Powiązanie procesu z ryzykami / kontrolami Rysunek 13: Powiązanie procesu z ryzykami / kontrolami : Wykorzystanie jednego narzędzia zarówno do opisu procesów jak i do definicji ryzyk i kontroli Liczne mechanizmy analizy i raportowania procesów i ryzyk. Dostępnośd zestawieo pokazujących ryzyka i kontrole w określonych procesach i czynnościach Możliwośd definiowania osób odpowiedzialnych poprzez referencje ze strukturą organizacyjną Możliwośd powiązania systemu z zewnętrznymi źródłami danych, np. bazami danych typu Loss- Collection, pozwalając na gromadzenie rzeczywistych danych o ryzykach Moduł do zarządzania ryzykiem może byd zintegrowany z każdą indywidualną konfiguracją Klienta BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 17

18 6 Szczególne cechy systemu ADONIS ADONIS wspiera następujące funkcjonalności: akwizycję danych, modelowanie, analizę, symulację, ewaluację i dokumentację procesów biznesowych. Pokrywa się to z zasadniczymi elementami zarządzania procesami biznesowymi, którymi są, oczywiście w kontekście danego celu: akwizycja danych, modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych. Dzięki temu użytkownik systemu ADONIS otrzymuje wsparcie podczas wszystkich etapów zarządzania procesami biznesowymi. Metodyczne wsparcie w systemie Użytkownicy ADONIS -a potwierdzają, że obsługa systemu jest intuicyjna. Przy narzędziach do modelowania jest to czynnik decydujący o akceptacji danego rozwiązania przez pracowników. Łatwośd obsługi Generowanie dokumentacji HTML przez ADONIS wymaga minimalnego nakładu pracy. Korzystanie z dokumentacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Publikowanie w sieci / Web Publishing ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy, umożliwiające generowanie raportów praktycznie na jedno kliknięcie. Do dyspozycji są różne formaty, przykładowo HTML, WORD, XML, CSV, TXT itp. Tworzenie dokumentacji lub raportów przebiegad może w systemie ADONIS na różne sposoby: Tworzenie ksiąg organizacyjnych/dokumentacji procesów w DOC/HTML przy pomocy komponentów dokumentacyjnych Tworzenie raportów przy pomocy komponentów analizy, np.: podanie wszystkich czynności, które wykonywane są przez pracownika o określonej roli. Raporty mogą bazowad na treści wszystkich modeli/atrybutów. Najpopularniejsze raporty są predefiniowane w systemie. Oprócz tego można definiowad własne raporty w pakiecie administracyjnym systemu ADONIS. Zapisywanie wyników ocen (np. analizy, symulacje) w różnych formatach danych. Łatwe generowanie raportów Koncepcja customizingu umożliwia wdrożenie prawie dowolnych metod w systemie ADONIS. Poprzez to narzędzie może byd łatwo dopasowane do zmienionych / nowych obszarów zastosowao. ADONIS w wersji Client-Server jest licencjonowany w oparciu o model "Concurrent use". Oznacza to że oprogramowanie klienckie może byd zainstalowane na dowolnie wielu komputerach, jednakże liczba równoczesnych połączeo z bazą danych zależy od liczby wykupionych licencji. Możliwośd dostosowywania systemu do potrzeb Klienta Model licencyjny - "Concurrent Use" BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 18

19 ADONIS posiada bibliotekę symulacyjną z czterema algorytmami symulacyjnymi, które stosowane są w zależności od scenariusza: Analiza ścieżki Ustalenie parametrów całego procesu i dla każdej ścieżki, np. ścieżki krytycznej o najdłuższym czasie. Symulacji poddawany jest cały proces główny (łącznie ze wszystkimi jego procesami składowymi) lub pojedynczy proces, bez środowiska pracy (struktura organizacyjna). Analiza obciążenia ("Jak duże jest zapotrzebowanie na personel i zasoby dla symulowanych procesów?"). Symulacji poddawane są jeden lub więcej procesów głównych (łącznie ze wszystkimi zawartymi podprocesami) lub pojedyncze podprocesy oraz środowisko pracy. Analiza wykorzystania (w 2 wariantach: "W jaki sposób wykorzystam mój personel i zasoby optymalnie?"). Symulacji poddawany jest jeden lub więcej procesów głównych (łącznie ze wszystkimi zawartymi podprocesami) lub pojedyncze podprocesy oraz środowisko pracy z użyciem kalendarzy procesów i wykonawców. Rozbudowany komponent symulacji Wszystkie komponenty systemu ADONIS zostały stworzone przez firmę BOC. Zapewnia to pełną integrację oraz niezależnośd od innych firm i ich polityki dot. produktów. Zintegrowany Front- End ADONIS oferuje komponent akwizycji danych HOMER, posiadający różne scenariusze zastosowao. Pozwala on uzyskiwad dane o procesach od ekspertów, którzy nie muszą pracowad bezpośrednio w systemie ADONIS. Współpraca wielu osób odpowiedzialnych za modelowanie, wymaga wspólnego dostępu do aktualnych i poprawnych modeli. Przykładowo dzięki rozbudowanym możliwościom zarządzania prawami dostępu w systemie ADONIS, określona grupa osób ma możliwośd pracy na przyporządkowanym jej zestawie modeli, z przyporządkowaną im konfiguracją. Tym samym zapewniona jest spójnośd oraz dostosowanie prezentacji do potrzeb informacyjnych odbiorców. Automatyczne sprawdzanie spójności podczas modelowania gwarantuje, że osoba modelująca działa zgodnie z ustalonymi zasadami modelowania (przykładowo kontrola powiązao pomiędzy modelami). Akwizycja danych Wspieranie współpracy wielu osób modelujących ADONIS wspiera standardowo stosowane systemy baz danych (DB2, Oracle, SQL Server). Standardowe bazy danych do dużych instalacji BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 19

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły

Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły Mamy przyjemnośd przedstawid ofertę BEZPŁATNEGO URUCHOMIENIA I UŻYTKOWANIA dziennika elektronicznego NOVO Szkoła ułatwiającego pracę szkoły Czym jest NOVO Szkoła?

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Pakiety zintegrowane ERP i SOA

Pakiety zintegrowane ERP i SOA Rozdział: SOA: usługi na miarę, system jak ulał Pakiety zintegrowane ERP i SOA Usługi na sztuki czy kompleksowe pakiety SOA moim zdaniem wyznaczyło nowe kierunki w rozwoju systemów ERPII i nie tylko. Pojawiło

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Nowości w ADONIS 5.0 Produkt BOC Management Office Czerwiec 2012 Agenda Nowości w systemie ADONIS 5.0 ADONIS strategia produktu, dobre praktyki, kontakt

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Aurea BPM Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Agenda 1. Dlaczego BPM jest drogą do lepszej wymiany informacji w firmie 2. Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Sybase Professional Services

Sybase Professional Services Sybase Professional Services Zarządzanie Portfelem Aplikacji Marek Ryński Sybase Polska Dyrektor Zarządzający, DRB Legionowo, 09.2008 W gąszczu IT czyli za co ja mam płacić? (problem) Złożoność technologii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium...

Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium... CyberVision Software 2009-2010 Spis treści: Systemy klasy DMS... 3 System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4 Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5 Repozytorium... 5 Korespondencja... 6 Zadania

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych Kwiecień 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

P2WARE PLANNER SUITE

P2WARE PLANNER SUITE OFERTA MARKETINGOWA P2WARE PLANNER SUITE Dokument ten zawiera krótką charakterystykę oprogramowania P2ware Planner Suite, w skład którego wchodzą programy P2ware Planner Standard, Professional, Developer,

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo