INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION Andrzej Ambrozik 1, Stanisaw Kruczyski 2, Janusz Jakóbiec 3, Stanisaw Orliski 4 1. Politechnika witokrzyska, Wydzia MiBM, Katedra Pojazdów i Sprztu Mechanicznego, Kielce Al. Tysiclecia PP 7, 2. Politechnika Warszawska, Wydzia SiMR, Instytut Pojazdów, Warszawa ul. Narbutta 84, 3. Instytut Technologii Nafty, Kraków, Kraków ul. ukasiewicza 1, 4. Politechnika Radomska, Wydzia Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Radom ul. Chrobrego 45, tel. (048) , Abstract The paper presents investigation results of the engine AD3.152 fuelled with mineral oil EKODIESEL PLUS-50 and vegetable oil BIODIESEL D-FAME that allows determining injection rate and injected fuel stream disintegration. The tests were made basing on extremal speed characteristic of engine using engine test bench with measurement system of high-speed pressure parameters and lift of injector needle. The aim of the tests was to comparison influence of self-ignition feeding mineral fuel Ekodiesel Plus 50B with select vegetable fuel BIODIESEL D-FAME. Using fuels of different physicochemical properties to compression-ignition engines requires high accuracy of diagnostic parameters measurements in order to learn differences in processes of injection and combustion. Necessity of fulfilling more and more strong standards, concerning emission of toxic components of exhaust gases, forces users of diesel engines to posses quick and precision methods of their technical state assessment and particularly of a combustion process and of injection equipment technical state. Analysis of the obtained diagrams of fuel pressure in the injection pipe and injection needle lift allows determining fuel outlaw rate from the atomizer and fuel stream disintegration info drops. Experimentally obtained indicator diagrams of cylinder pressure were also applied. Keywords: diesel engine, investigation, engine diagnostics, ecological fuels, and environment, combustion processes WPYW ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPONIE SAMOCZYNNYM PALIWEM MINERALNYM I ROLINNYM NA PROCES WTRYSKU ORAZ ROZPAD STRUGI PALIWA Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki bada silnika AD3.152 zasilanego paliwem mineralnym Ekodiesel Plus 50B oraz rolinnym BIODIESEL D-FAME pozwalajce wyznaczy prdkoci wtrysku oraz rozpad strugi paliwa wtryskiwanej do cylindra na krople. Badania wykonano na bazie zewntrznej prdkociowej charakterystyki silnika z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposaonego w system pomiarowy parametrów szybkozmiennych cinie oraz przemieszcze wzniosu iglicy wtryskiwacza. Badania przeprowadzono w celu porównania wpywu zasilania silnika paliwem mineralnym Ekodiesel Plus 50B oraz wybranym paliwem rolinnym BIODIESEL D-FAME. Zastosowanie paliw o rónych waciwociach fizykochemicznych do silników wysokoprnych wymaga duych dokadnoci pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania wystpujcych rónic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spenianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji skadników toksycznych spalin zmusza wspóczesnego uytkownika silników spalinowych o zaponie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego

2 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie sporzdzonych wykresów cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosów iglicy wtryskiwacza umoliwia wyznaczenie: prdkoci wypywu paliwa z rozpylacza oraz rozpad strugi paliwa na krople, wykorzystujc do tego równie eksperymentalne wykresy indykatorowe cinie w cylindrze silnika. Sowa kluczowe: silniki spalinowe, badania hamowniane, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, rodowisko, procesy spalania 1. Wstp Wzrastajce ceny oleju napdowego spowodoway decyzje Rafinerii Trzebina o wznowieniu produkcji estrów metylowych kwasów tuszczowych oleju rzepakowego, zgodnie z wymaganiami jakociowymi dla paliwa (EMKOR) FAME (Fatty Acid Methyl Ester) okrelonymi norm PN-EN Proces wtrysku paliwa jest zoonym, okresowo powtarzajcym si szybkozmiennym procesem zachodzcym w aparaturze wtryskowej. Jednym z do atwo uzyskiwanych i wiarygodnych róde informacji o przebiegu procesu wtrysku s wykresy cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza. Ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne wskaniki pracy silnika w bezporedni sposób zale od wykresu indykatorowego cinienia w cylindrze i przebiegu zmiany w/w wielkoci w ukadzie zasilania silnika paliwem. 2. Cel bada Celem bada jest ocena wpywu zasilania silnika AD3.152 pracujcego wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej dwoma rodzajami paliw ekologicznych tj. wglowodorowym, niskosiarkowym olejem napdowym EKODIESEL PLUS 50B, oraz estrami metylowymi kwasów oleju rzepakowego BIODIESEL D-FAME na: wartoci urednionych ze 100 cykli pracy silnika cinie paliwa w przewodzie wtryskowym, wartoci prdkoci wtrysku paliwa wyznaczone w oparciu o w/w urednione wykresy, prdkoci i czas rozpadu strugi na krople oraz kty i czasy penetracji tej strugi paliwa w cylindrze. 3. Stanowisko badawcze oraz wielkoci fizykochemiczne paliw Badania przeprowadzono na stanowisku, na którym zainstalowano silnik o zaponie samoczynnym AD3.152, z bezporednim wtryskiem paliwa wyposaonym w aparatur wtryskow typ. DPA 3328 F-510 [2]. Stanowisko wyposaone byo w system pomiarowy umoliwiajcy pomiar cinie i innych wielkoci szybkozmiennych. Wybrane waciwoci fizykochemiczne badanych paliw: wglowodorowego EKODIESEL PLUS 50B i rolinnego BIODIESEL D-FAME przedstawiono w tabeli 1. Schemat stanowiska badawczego przedstawia rys.1. 22

3 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Rys.1. Schemat stanowiska badawczego [2]: 1 silnik AD3.152, 2 hamulec wodny HS 75, 3 czujnik temperatury oleju, 4 czujnik temperatury czynnika chodzcego silnik, 5 - nadajnik kta obrotu wau korbowego firmy INTROL Pozna, 6 - komputer PC z kart pomiarow, 7 czujnik cinienia w komorze spalania, 8 - szafa sterowania i kontroli, 9 zestaw wzmacniaczy sygnaów, 10 czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza, 11 czujnik cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym, 12 czujnik temperatury paliwa. Fig.1. Test stand scheme [6]: 1- engine AD3.152, 2- water brake HS75, 3- detector of oil temperature, 4- detector of temperature of engine liquid coolant, 5- transducer of crankshaft rotation angle, 6- computer, 7- pressure detector in combustion chamber, 8- control cubicle, 9- signal amplifiers set, 10- detector of injector needle lift, 11- detector of fuel pressure in injection pipe, 12- detector of fuel temperature. Tabela 1. Wybrane wasnoci fizykochemiczne paliw zastosowanych w badaniach [4] Table 1. Selected physicochemical characteristics of examined fuels [4] PARAMETR EKODIESEL PLUS 50 B BIODIESEL D-FAME Liczba cetanowa 51,5 51,3 Gsto w 20 o C [10 3 kg/m 3 ] 0,836 0,882 Lepko kinematyczna w 40 o C [10-6 m 2 /s] 2,75 4,52 Warto opaowa [MJ/kg] 43,4 38,9 Napicie powierzchniowe , N/m 3,47 3,55 Wasnoci fizykochemiczne dla paliwa naturalnego okrelono wg PN-EN 590, za paliwa FAME wg. PN-EN 590: Opis metody bada W punkcie pomiarowym, odpowiadajcemu prdkoci obrotowej maksymalnego momentu obrotowego n Mo = 1400 obr/min zewntrznej charakterystyki prdkociowej silnika, zarejestrowano 100 kolejnych przebiegów cinienia w cylindrze, cinienia paliwa w przewodzie 23

4 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski wtryskowym oraz wzniosów iglicy wtryskiwacza, przy staym ustawieniu nominalnego kta dynamicznego pocztku toczenia paliwa, równego dpt =15 OWK. Na podstawie zmierzonych wielkoci wyznaczono urednione wartoci: cinienia w cylindrze, cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym, wznios iglicy wtryskiwacza. Po wstpnym przygotowaniu wykresu indykatorowego do dalszej jego analizy obliczano: warto dawki paliwa (m p ) spalonego w czasie 1-go cyklu pracy silnika, wedug zalenoci [3]: Ge m p = 30 n c [kg/cykl] (1) G e godzinowe zuycie paliwa, kg/h, n prdko obrotowa wau korbowego, obr/min, c ilo cylindrów. Pocztkow prdko wypywu strumienia paliwa z wtryskiwacza u p (w przekroju wylotowym rozpylacza) obliczano z zalenoci: 2p [m / s] (2) up p - rónica cinienia cieczy przed otworkiem rozpylacza i cinienia orodka do którego ciecz jest wtryskiwana, Pa, - gsto cieczy, kg/m 3, - wspóczynnik wypywu zaley od konstrukcji rozpylacza. Obliczenie liczby Webera [5]: 2 ou d We [m / s] (3) o - gsto orodka gazowego, do którego nastpuje wtrysk paliwa, kg/m 3, u - prdko cieczy w orodku gazowym, d - rednica otworka rozpylacza WZM, DSL-150 A-38 silnika AD3.152, która jest równa d = 0,28 mm, - napicie powierzchniowe, N/m. Krople paliwa powstae w wyniku pierwotnego rozpadu strugi paliwa ulegaj dalszemu rozpadowi pod warunkiem, e nie uderz o ciank komory spalania. Zakadajc krytyczn warto liczby Webera, (We kr = 10 14) mona okreli maksymaln prdko kropli (o okrelonej rednicy), powyej, której natepuje jej rozpad: ukr We kr [m / s] (4) d o Wtórny rozpad kropel nastpuje na skutek dziaania siy oporów aerodynamicznych ruchu kropel w orodku, w którym panuje podwyszone cinienie gazu. 24

5 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Obliczenia rednicy d kr [1], dla badanych paliw i kilku wzgldnych prdkoci (u) przeprowadzono wedug wzoru: We (5) kr dkr 2 g u - napicie powierzchniowe, N/m, - gsto orodka (dla M omax i n= 1400 obr/min jest = 10,5 kg/m 3 ), We kr - krytyczna warto liczby Webera, u - krytyczne prdkoci kropel. redni rednic kropel obliczano ze wzoru empirycznego w zalenoci od parametrów wtrysku paliwa. redni rednic Sautera (d 32 ) tj. rednic jednorodnego zbioru zastpczych kropel o takiej samej sumarycznej objtoci i takiej samej sumarycznej powierzchni wszystkich kropel jak w danym zbiorze o okrelonym widmie rozpylenia, obliczano ze wzoru zaproponowanego przez Hiroyasu i Kadot [5]: 0,135 0,121 0,131 A( p) [ m] (6) d V 32 g pj p - nadcinienie wtrysku (warto rednia), Pa, V pj - jednostkowa dawka paliwa, mm 3 /cykl, A- staa wtryskiwacza, A = 3,8. Warto wielkoci A obliczono ze wzoru: l A 3 0,28 (7) d gdzie dla badanego rozpylacza WZM, DSL-150 A-38 silnika AD3.152 jest: l - dugo kanalika rozpylacza 4 mm, d - rednica otworka rozpylacza 0,28 mm. Penetracja strugi paliwa zaley od rónicy cinienia wtrysku paliwa i cinienia w cylindrze, gstoci orodka gazowego i gstoci cieczy p, za w mniejszym stopniu od rednicy otworka rozpylacza d. Wedug Hiroyasu [5] chwilow penetracj strugi mona wyznaczy z zalenoci: Dla t t rozpadu, 1/ 2 2(pw p s 0,39 c) t (8) p Dla t> t rozpadu, 1/ 4 2(pwpc) 1/ 2 s 2,95 dt (9) o 25

6 gdzie czas do chwili rozpadu wynosi: A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski t rozpadu W powyszych zalenociach oznaczono: p w - cinienie wtrysku, Pa, p c - cinienie w cylindrze, Pa, o, p - gsto gazu i paliwa, kg/m 3. Kt rozpylenia strugi, wg Abramowicza [1] jest: 29 d g (10) 1/ 2 o(pwpc) tg 2 o 0,13 1 p p (11) p - nadcinienie wtrysku (warto rednia), Pa, 5. Wyniki bada Na rysunku 2, przedstawiono porównanie przebiegu cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym dla badanych paliw, przy prdkoci obrotowej n = 1400 obr/min, odpowiadajcej maksymalnemu momentowi obrotowemu. W tabeli 2 przedstawiono maksymalne wartoci cinienia w przewodzie wtryskowym, pocztkow i krytyczn prdko strumienia wtryskiwanego paliwa do cylindra silnika AD3.152 pracujcego wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej i przy maksymalnym obcieniu silnika. Rys. 2. Przykadowe urednione zalenoci cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym od kta obrotu wau korbowego, przy zasilaniu silnika AD3.152 rónymi paliwami i przy prdkoci obrotowej silnika n=1400 obr/min Fig. 2. Exemplary dependences between fuel pressure in injection pipe versus crankshaft rotation angle for the engine AD3.152 fuelled with examined fuels the engine speed n= 1400 rpm 26

7 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Tabela 2. Maksymalne wartoci cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i prdko pocztkowa oraz prdko krytyczna strumienia wtryskiwanego paliwa w silniku AD3.152 pracujcym wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej i przy obcieniu silnika M omax oraz n= 1400 obr/min, zasilanego rónymi paliwami Table 2. Maximal values of fuel pressure in the injection pipe and initial and critical speed of the stream of injected fuel in the AD3.152 engine working according the external speed characteristic, at maximal load M omax and n= 1400 rpm for investigated fuels Rodzaj paliwa Cinienie paliwa przed otwarciem rozpylacza Prdko pocztkowa strumienia Prdkoci krytyczne kropli P, Pa w p, m/s w e, m/s Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B EKODIESEL PLUS 50-B ,92 158,84 paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME BIODIESEL D-FAME ,80 164,18 Przy zasilaniu silnika paliwami rolinnymi wystpuj wysze cinienia paliwa przed otworem wylotowym z wtryskiwacza, co powoduje wiksze prdkoci wypywu paliwa. Tabela 3. rednia rednica kropel paliwa wg. Sautera Table 3. Mean diameter of fuel drops according to Sauter Nazwa parametru Dawka paliwa Mm 3 / cykl rednia rednica Sautera d 32 m Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME ,2 38,85 Obliczone ze wzoru (10) czasy rozpadu na krople rónych paliw, chwilowe penetracje strugi obliczone wg wzoru (8, 9), przy n Momax = 1200 obr/min i o = 10,5 kg/m 3 przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4.Czasy rozpadu na krople rónych paliw, chwilowa penetracja strugi paliwa przy n Momax = 1200 obr/min Table 4. Time of fuel disintegration into drops and momentareons penetration of fuel stream at n Momax = 1200 rpm Parametr Czasy rozpadu [ms] Chwilowa penetracja strugi [mm] dla t t rozpadu Chwilowa penetracja strugi [mm] dla t> t rozpadu Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME 0,535 0, W tabeli 5 przedstawiono kty rozpylenia rónych paliw, przy pracy silnika AD3.152 wedug charakterystyki obcieniowej i prdkoci obrotowej wau korbowego n= 1400 obr/min 27

8 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski Tabela 5. Kty stoka rozpylenia paliw, przy pracy silnika AD3.152 wg charakterystyki obcieniowej i prdkoci obrotowej wau korbowego n = 1400 obr/min Table 5. Cone angle of investigated fuels atomization at the work of AD3.152 engine according to load characteristic and at the engine speed n= 1400 rpm Kty rozpylenia Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME Wedug Abramowicza 0,1384 0,1366 tg /2 tg /2 7, 50 o 7, 40 o 7. Wnioski Na podstawie otrzymanych wyników bada silnika AD3.152 zasilanego paliwami ekologicznymi: tj. mineralnym EKODIESEL PLUS 50B oraz paliwem rolinnym BIODIESEL D- FAME i pracujcego wedug charakterystyki obcieniowej przy n=1400 obr/min, mona sformuowa nastpujce wnioski: - wartoci urednionych przebiegów cinie rónych paliw w przewodzie wtryskowym s wiksze o 7.7% przy zasilaniu silnika paliwem rolinnym BIODIESEL D-FAME w porównaniu z paliwem wglowodorowym EKODIESEL PLUS 50B przy obcieniu silnika M omax n=1400 obr/min. Ponadto badania wykazay, e: - badane paliwa charakteryzuj si porównywalnym napiciem powierzchniowym, zarówno paliw pochodzenia mineralnego jak i rolinnego, - rednia rednica Sautera badanych paliw rolinnych jest mniejsza ni paliw wglowodorowych, - rednice krytyczne kropel d kr paliw wglowodorowych s wiksze ni paliw rolinnych, gównie z uwagi na ich wiksze napicie powierzchniowe, - pocztkowe prdkoci wtryskiwanego strumienia paliw rolinnych i wglowodorowych s porównywalne, - czasy rozpadu badanych paliw i chwilowa penetracja strug dla badanych paliw okazay si porównywalne, - celowym jest prowadzenie dalszych bada procesów wtrysku paliwa przy zasilaniu silnika zarówno paliwami pochodzenia mineralnego jak i rolinnego. 8. Literatura [1] Abramowicz, G. N., Theory of Turbulent Jets M.I.T, Press Cambridge. Mas, [2] Dokumentacja stanowiska pomiarowego, IEPiM, Politechnika Radomska, Radom [3] Falkowski, H., Ukady wtryskowe silników wysokoprnych. WK, Warszawa [4] PKN ORLEN S.A., Rafineria Trzebinia, wiadectwa jakoci paliw, [5] Orzechowski, Z., Prywer, J., Rozpylanie cieczy, WNT, Warszawa

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM MOTROL, 2006,8A, 13 20 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Andrzej Ambrozik*, Stanisław Kruczyński**, Stanisław Orliński***

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE ANGLE OF INJECTION ADVANCE AND CHARACTERISTICS OF HEAT EMISSION

INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE ANGLE OF INJECTION ADVANCE AND CHARACTERISTICS OF HEAT EMISSION Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 2 INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE ANGLE OF INJECTION ADVANCE AND CHARACTERISTICS OF HEAT EMISSION Andrzej

Bardziej szczegółowo

Andrzej AMBROZIK Piotr ORLIŃSKI Stanisław ORLIŃSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Andrzej AMBROZIK Piotr ORLIŃSKI Stanisław ORLIŃSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Andrzej AMBROZIK Piotr ORLIŃSKI Stanisław ORLIŃSKI WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM RÓŻNYMI PALIWAMI NA PORÓWNANIE KĄTA OPÓŹNIENIA SAMOZAPŁONU W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA INFLUENCE OF DIESEL

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Stanisław KRUCZYŃSKI 1 Piotr ORLIŃSKI 2 Stanisław ORLIŃSKI 3 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Inżynieria Rolnicza ()/00 PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Andrzej Ambrozik Katedra Maszyn Cieplnych, Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Maciej Gis Instytut Transportu Samochodowego WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF MICROEMULSIVE FUEL HYDROCARBON-ESTER-ETHANOL ON CHOSEN PARAMETERS OF DIESEL ENGINES COMBUSTION PROCESS

INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF MICROEMULSIVE FUEL HYDROCARBON-ESTER-ETHANOL ON CHOSEN PARAMETERS OF DIESEL ENGINES COMBUSTION PROCESS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3 2009 INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF MICROEMULSIVE FUEL HYDROCARBON-ESTER-ETHANOL ON CHOSEN PARAMETERS OF DIESEL ENGINES COMBUSTION PROCESS Stanis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.152 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI

ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.152 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI MOTROL, 28, 1, 11 22 ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.12 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński Katedra Maszyn

Bardziej szczegółowo

ORLIŃSKI Stanisław 1 1. WSTĘP

ORLIŃSKI Stanisław 1 1. WSTĘP ORLIŃSKI Stanisław 1 Wpływ zasilania silnika rolniczego Perkins 1104c-44 paliwami estrowo-etanolowymi na wybrane parametry procesu wtrysku i spalania w aspekcie ekologicznym silnik spalinowy, proces wtrysku

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK Andrzej AMBROZIK 1 Tomasz AMBROZIK 2 Piotr ORLIŃSKI 3 Stanisław ORLIŃSKI 4 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, środowisko WPŁYW ZASILANIA PERKINS 1104C MIESZANINĄ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1 OCENA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRACY SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJAMI ROŚLINNYMI 1. Wstęp Problematyka zastosowania

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami ORLIŃSKI Stanisław 1 Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami WSTĘP Obecnie optymalizacja procesu spalania wymieniana

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 2 (193) 2013 Marek Rajewski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu 00-908 Warszawa, ul. ul.

Bardziej szczegółowo

Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels

Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels Article citation info: JAWORSKI, A., et al. Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels. Combustion Engines. 2013, 154(3),

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF LOAD AND FUEL TYPE ON FAST-CHANGING QUANTITIES IN SELF-IGNITION ENGINE

EFFECT OF LOAD AND FUEL TYPE ON FAST-CHANGING QUANTITIES IN SELF-IGNITION ENGINE Journal of KES Powertrain and Transport, Vol. 1, No. 4.2 EFFECT OF LOAD AND FUEL TYPE FAST-CHANGING QUANTITIES IN SELF-IGNITI ENGINE Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczy ski Technical University of Kielce

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 PORÓWNAWCZE OBLICZENIA SYMULACYJNE WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU PALIWA ON i OR W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski, Paweł Krzaczek Katedra Energetyki i Pojazdów,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Stanisław KRUCZYŃSKI, Piotr ORLIŃSKI, Stanisław ORLIŃSKI WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM MIROSŁAW KARCZEWSKI, MICHAŁ WILK PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM DELIVERY PROBLEMS IN A G9T ENGINE SUPPLIED WITH THE FUEL F-34 AND ITS BICOMPONENT MIXTURES

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1 Piotr Orliński 2 Stanisław Orliński 3 WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINAMI OLEJÓW ROŚLINNYCH Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Journal of KONES Internal Combustion Engines 02 No. 1 2 ISSN 31 4005 ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Wincenty

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYK OBCIĄśENIOWYCH SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM ROŚLINNYM I ICH MIESZANINĄ

OCENA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYK OBCIĄśENIOWYCH SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM ROŚLINNYM I ICH MIESZANINĄ MOTROL, 26, 8A, 21 3 OCENA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYK OBCIĄśENIOWYCH SILNIKA O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM ROŚLINNYM I ICH MIESZANINĄ Andrzej Ambrozik*, Dariusz Kurczyński**

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PALIWAMI WĘGLOWODOROWYMI I ROŚLINNYMI NA STOPIEŃ ZADYMIENIA SPALIN. Ryszard Lipski, Stanisław Orliński

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PALIWAMI WĘGLOWODOROWYMI I ROŚLINNYMI NA STOPIEŃ ZADYMIENIA SPALIN. Ryszard Lipski, Stanisław Orliński MOTROL, 2007, 9, 103 110 WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PALIWAMI WĘGLOWODOROWYMI I ROŚLINNYMI NA STOPIEŃ ZADYMIENIA SPALIN Prywatna WyŜsza Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Cezary I. Bocheński*, Krzysztof Warsicki*, Anna M. Bocheńska** * Politechnika Warszawska

Cezary I. Bocheński*, Krzysztof Warsicki*, Anna M. Bocheńska** * Politechnika Warszawska Journal of KONES Internal Combustion Engines 25, vol. 12, 3-4 COMPARISON OF PROCESS OF STREAM CREATION AND DIESEL OIL AND RAPE OIL ESTERS COMBUSTION IN THE RESEARCH COMBUSTION CHAMBER AT SINGLE- AND DIPHASE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Dr inż. Adam USTRZYCKI, Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI,

Bardziej szczegółowo

THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP

THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, No 1-2 THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Tadeusz Kałdoński, Kazimierz Koliński, Józef Pszczółkowski

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalno opónienia samozapłonu paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym

Niepowtarzalno opónienia samozapłonu paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym ARCHIWUM MOTORYZACJI 3-4, pp. 195-209 (2008) Niepowtarzalno opónienia samozapłonu paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym WINCENTY LOTKO Politechnika Radomska Artykuł przedstawia wyniki bada realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Rafał Longwic 1, Wincenty Lotko 2, Krzysztof Górski 2 WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym

Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym MOTROL, 2009, 11c, 65-69 Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Piotr Ignaciuk, Leszek Gil, Andrzej

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU FAME I FAEE

OCENA POZIOMU ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU FAME I FAEE Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 OCENA POZIOMU ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU FAME I FAEE Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Grzegorz Dzieniszewski Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań dual-fuel compression ignition engine result of the investigation Streszczenie Abstract W Instytucie

Bardziej szczegółowo

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej ARCHIWUM MOTORYZACJI, pp. - () Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej SŁAWOMIR LUFT Politechnika Radomska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn W Zakładzie

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIZUALIZACYJNE JAKO METODA OCENY PARAMETRÓW WTRYSKU PALIWA DO SILNIKÓW O ZS

BADANIA WIZUALIZACYJNE JAKO METODA OCENY PARAMETRÓW WTRYSKU PALIWA DO SILNIKÓW O ZS Krzysztof BALAWENDER, Hubert KUSZEWSKI, Kazimierz LEJDA, Krzysztof LEW BADANIA WIZUALIZACYJNE JAKO METODA OCENY PARAMETRÓW WTRYSKU PALIWA DO SILNIKÓW O ZS W artykule przedstawiono stanowisko oraz przykładowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na okres opóźnienia samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym

Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na okres opóźnienia samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym AMBROZIK Tomasz 1 KOSNO Mirosław 2 Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku na okres opóźnienia samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym WSTĘP Obecny rozwój tłokowych silników spalinowych dotyczy doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym

Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym LONGWIC Rafał 1 LOTKO Wincenty 2 KOWALCZYK Jacek 3 SANDER Przemysław 4 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym WSTĘP Historia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Andrzej AMBROZIK, Tomasz AMBROZIK, Dariusz KURCZYŃSKI, Piotr ŁAGOWSKI 1 OPÓŹNIENIE SAMOZAPŁONU W SILNIKU Z WIELOETAPOWYM WTRYSKIEM PALIWA 1. Wstęp Przy analizie

Bardziej szczegółowo

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO

WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Jacek Wasilewski WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Streszczenie. Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych godzinowego i jednostkowego zuŝycia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ KĄTA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU SILNIKA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Andrzej Ambrozik 1, Tomasz Ambrozik 2, Dariusz Kurczyński 3, Piotr Łagowski 4 WIELOETAPOWY WTRYSK PALIWA W SILNIKU MULTIJET 1.3 1. Wstęp Obecnie jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ SKŁADU MIESZANKI SILNIKA ROVER

Bardziej szczegółowo

WINCENTY LOTKO. 1. Wprowadzenie

WINCENTY LOTKO. 1. Wprowadzenie ARHIWUM MTRYZAJI 4, pp. 321-337 (2005) cena opóźnienia samozapłonu silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego WINENTY

Bardziej szczegółowo

Drgania głowicy silnika wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo

Drgania głowicy silnika wysokoprężnego zasilanego dwupaliwowo ANDRZEJ RÓŻYCKI Politechnika Radomska Wydział Mechaniczny W artykule opisano wyniki wstępnych badań, które miały na celu sprawdzenie możliwości zastosowania typowego czujnika stuku, stosowanego w silnikach

Bardziej szczegółowo

COMPARISON OF COMBUSTION PROCESS FOR DIESEL FUEL AND RAPE SEED OIL METHYL ESTERS IN THE CONSTANT VOLUME CHAMBER

COMPARISON OF COMBUSTION PROCESS FOR DIESEL FUEL AND RAPE SEED OIL METHYL ESTERS IN THE CONSTANT VOLUME CHAMBER Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 1 COMPARISON OF COMBUSTION PROCESS FOR DIESEL FUEL AND RAPE SEED OIL METHYL ESTERS IN THE CONSTANT VOLUME CHAMBER Cezary I. Boche ski, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF HEAD VIBRATION IN THE DUAL-FUEL DIESEL ENGINE

ANALYSIS OF HEAD VIBRATION IN THE DUAL-FUEL DIESEL ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol., No. ANALYSIS OF HEAD VIBRATION IN THE DUAL-FUEL DIESEL ENGINE Andrzej Ró ycki Radom Technical University ul. B.Chrobrego 5, - Radom, Poland tel.: +8 8 7,

Bardziej szczegółowo

Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy cz ciowych za pomoc wzorów Leidemanna

Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy cz ciowych za pomoc wzorów Leidemanna ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 49-57 (2005) Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy czciowych za pomoc wzorów Leidemanna KONRAD PRAJWOWSKI GRZEGORZ TARCZYSKI Politechnika Szczeciska Wydzia Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1, Marcin K. Wojs 2, Paweł Mazuruk 3 BUDOWA STANOWISKA DO BADAŃ PALIW EKSPERYMENTALNYCH PŁYNNYCH WYKORZYSTUJĄCEGO SILNIK ROLNICZY O ZAPŁONIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEKTÓRYCH DODATKÓW DO PALIWA NA PARAMETRY ROBOCZE WYSOKOPRĘśNEGO SILNIKA Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM

WPŁYW NIEKTÓRYCH DODATKÓW DO PALIWA NA PARAMETRY ROBOCZE WYSOKOPRĘśNEGO SILNIKA Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM Zbigniew Kiernicki WPŁYW NIEKTÓRYCH DODATKÓW DO PALIWA NA PARAMETRY ROBOCZE WYSOKOPRĘśNEGO SILNIKA Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM Streszczenie. W referacie przedstawiono wyniki badań silnika wysokopręŝnego z

Bardziej szczegółowo

PORÓWNAWCZE CYKLE PRACY SILNIKA Z WIELOETAPOWYM WTRYSKIEM PALIWA

PORÓWNAWCZE CYKLE PRACY SILNIKA Z WIELOETAPOWYM WTRYSKIEM PALIWA Andrzej Ambrozik 1), Tomasz Ambrozik 1), Dariusz Kurczyński 1) Piotr Łagowski 1), Andrzej Suchecki 2) PORÓWNAWCZE CYKLE PRACY SILNIKA Z WIELOETAPOWYM WTRYSKIEM PALIWA Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI

WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU SPALANIA W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANYM MIESZANINAMI OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETANOLEM LUB ETEREM METYLO-TERT-BUTYLOWYM ESTIMATION

Bardziej szczegółowo

OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI W EKSPLOATACJI POLOWEJ

OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI W EKSPLOATACJI POLOWEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI W EKSPLOATACJI POLOWEJ Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 113-121 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Stoeck, Andrzej Borodyn

Tomasz Stoeck, Andrzej Borodyn Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 AFFECT OF CHANGE OF REGULATING PARAMETERS ON COURSE OF EXTERNAL SURFACE CHARACTERISTICS OF UNITARY FUEL CONSUMPTION AND EXHAUST GASES SMOKINESS

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (158) 2010 ISSN 1731-8157 Leszek GIL Piotr IGNACIUK Andrzej NIEWCZAS BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU

STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU Krzysztof BALAWENDER, Kazimierz LEJDA, Adam USTRZYCKI 1 W artykule przedstawiono stanowisko do badania przebiegu procesu

Bardziej szczegółowo

Problemy zasilania wtryskowego ciekłym LPG w silnikach o zapłonie iskrowym

Problemy zasilania wtryskowego ciekłym LPG w silnikach o zapłonie iskrowym ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 47-65 (29) Problemy zasilania wtryskowego ciekłym LPG w silnikach o zapłonie iskrowym KAZIMIERZ LEJDA, ARTUR JAWORSKI Politechnika Rzeszowska W artykule przedstawiono wybrane

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF NITROGEN OXIDES EMISSION IN SELF-IGNITION ENGINE FUELLED WITH DIESEL OIL PLANT FUEL AND THEIR BLENDS

ANALYSIS OF NITROGEN OXIDES EMISSION IN SELF-IGNITION ENGINE FUELLED WITH DIESEL OIL PLANT FUEL AND THEIR BLENDS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 ANALYSIS OF NITROGEN OXIDES EMISSION IN SELF-IGNITION ENGINE FUELLED WITH DIESEL OIL PLANT FUEL AND THEIR BLENDS Andrzej Ambrozik, Dariusz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY BIOPALIW NA MAKRO- I MIKROSTRUKTURĘ ROZPYLANYCH STRUG POMIARY LEPKOŚCI I GĘSTOŚCI UŻYTYCH PALIW BADANIA WSTĘPNE

ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY BIOPALIW NA MAKRO- I MIKROSTRUKTURĘ ROZPYLANYCH STRUG POMIARY LEPKOŚCI I GĘSTOŚCI UŻYTYCH PALIW BADANIA WSTĘPNE Marek Idzior 1, Wojciech Karpiuk 2, Tomasz Borowczyk 3 ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY BIOPALIW NA MAKRO- I MIKROSTRUKTURĘ ROZPYLANYCH STRUG Streszczenie. Przeprowadzone badania miały na celu porównanie procesu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEDWTRYSKU NA ZAJWISKA FALOWE W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW PRZEDWTRYSKU NA ZAJWISKA FALOWE W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM USTRZYCKI Adam Dr inż JAWORSKI Artur Dr inż. KUSZEWSKI Hubert Dr inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW PRZEDWTRYSKU NA ZAJWISKA FALOWE W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WPŁYWU TEMPERATURY NA LEPKOŚĆ DYNAMICZNĄ BIOPALIW ROŚLINNYCH

WYZNACZENIE WPŁYWU TEMPERATURY NA LEPKOŚĆ DYNAMICZNĄ BIOPALIW ROŚLINNYCH Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYZNACZENIE WPŁYWU TEMPERATURY NA LEPKOŚĆ DYNAMICZNĄ BIOPALIW ROŚLINNYCH Grzegorz Wcisło Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN

POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Journal of KONES Internal Combustion Engines No. 1 ISSN 131 POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Sławomir Luft, Marek Gola Politechnika

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC. 1. Wprowadzenie

NAUKA I TECHNIKA. Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC. 1. Wprowadzenie Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC ANALIZA DOBORU MIESZANEK PALIWOWYCH BIOPALIWA I OLEJU NAPĘDOWEGO W ASPEKCIE EMISJI SPALIN AN ANALYSIS OF THE SELECTION OF BIOFUEL AND ENGINE OIL MIXTURES IN VIEW OF EXHAUST

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel. Biokomponenty w paliwach do silników Diesla. wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego. Bio-components in Diesel fuels impact

Euro Oil & Fuel. Biokomponenty w paliwach do silników Diesla. wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego. Bio-components in Diesel fuels impact INSTYTUT NAFTY I GAZU PRACE NAUKOWE INSTYTUTU NAFTY I GAZU NR 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wplyw na emisje i starzenie oleju silnikowego Biocomponents in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Marek Idzior, Wojciech karpiuk, maciej bieliński, tomasz borowczyk, paweł stobnicki * Badanie wpływu liczby i średnicy otworków rozpylacza na parametry wtrysku biopaliw rzepakowych INFLUENCE OF NUMBER

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1 WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW Z SILNIKAMI O ZAPŁONIE ISKROWYM 1. Wprowadzenie Praca przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE

GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE ANDRZEJ RÓŻYCKI Streszczenie Abstract GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE W artykule opisano kryterium, za pomocą

Bardziej szczegółowo

THE CREATING AND BURNING THE AIR AND FUEL MIXTURE UNDER DIESEL ENGINE STARTING

THE CREATING AND BURNING THE AIR AND FUEL MIXTURE UNDER DIESEL ENGINE STARTING Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 1 2 ISSN 1231 4005 THE CREATING AND BURNING THE AIR AND FUEL MIXTURE UNDER DIESEL ENGINE STARTING Józef PSZCZÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW PRACY DWÓCH NOWOCZESNYCH SILNIKÓW TURBODOŁADOWANYCH

ANALIZA PARAMETRÓW PRACY DWÓCH NOWOCZESNYCH SILNIKÓW TURBODOŁADOWANYCH Inżynieria Rolnicza 2(119)/2010 ANALIZA PARAMETRÓW PRACY DWÓCH NOWOCZESNYCH SILNIKÓW TURBODOŁADOWANYCH Michał Walczyna, Dariusz Materek, Jerzy Bieniek Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

MONITORING OF THE COMBUSTION PROCESS QUALITY OF THE TRACTIONAL DIESEL ENGINE IN THE EOBD REQUIREMENTS ASPECT

MONITORING OF THE COMBUSTION PROCESS QUALITY OF THE TRACTIONAL DIESEL ENGINE IN THE EOBD REQUIREMENTS ASPECT Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, 3-4 MONITORING OF THE COMBUSTION PROCESS QUALITY OF THE TRACTIONAL DIESEL ENGINE IN THE EOBD REQUIREMENTS ASPECT Andrzej Piętak Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Krzysztof Rokicki 1, Krzysztof Szczurowski 2, Przemysław Szulim 3, Kamil Lubikowski 4 STANOWISKO DO DIAGNOSTYKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

Bardziej szczegółowo

Keywords: diesel engine, injection, fuel atomization, vibroacoustic methods

Keywords: diesel engine, injection, fuel atomization, vibroacoustic methods Article citation info: MERKISZ, J., MARKOWSKI, J., WALIGÓRSKI, M., PIELECHA, I. The evaluation of the influence of the fuel pressure in the injector on the parameters of vibration of the reaction sleeve

Bardziej szczegółowo

Wpływ zasilania emulsjami wody z estrami metylowymi oleju rzepakowego na parametry ekologiczne i energetyczne silnika o zapłonie samoczynnym

Wpływ zasilania emulsjami wody z estrami metylowymi oleju rzepakowego na parametry ekologiczne i energetyczne silnika o zapłonie samoczynnym ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 361-374 (27) Wpływ zasilania emulsjami wody z estrami metylowymi oleju rzepakowego na parametry ekologiczne i energetyczne silnika o zapłonie samoczynnym KRZYSZTOF BANOT, KAZIMIERZ

Bardziej szczegółowo

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS WSTP Analiza danych uzyskanych podczas eksploatacji pojazdów dowodzi, e w 70...80% przypadków przyczyn niewłaciwego funkcjonowania silników wysokoprnych s niesprawnoci układu zasilania. W zwizku z tym

Bardziej szczegółowo

Porównanie własności użytkowych i ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i bioestrem

Porównanie własności użytkowych i ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i bioestrem MOTROL, 9, c, 6-9 Porównanie własności użytkowych i ekologicznych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i bioestrem Grzegorz Koszałka, Jacek Hunicz, Paweł Kordos Katedra Silników Spalinowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik Dr inż. Tomasz Ambrozik Dr inż. Piotr Łagowski Department of Automotive Engineering and Transport Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Kielce University

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe koncepcji wtryskiwacza wodorowego

Badania stanowiskowe koncepcji wtryskiwacza wodorowego Adam MAJCZAK Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Badania stanowiskowe koncepcji wtryskiwacza wodorowego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WIZUALIAZCJA WTRYSKU I SPALANIA EMULSJI RME Z WODĄ W SILNIKU WYSOKOPRĘśNYM. Jerzy Cisek

WIZUALIAZCJA WTRYSKU I SPALANIA EMULSJI RME Z WODĄ W SILNIKU WYSOKOPRĘśNYM. Jerzy Cisek MOTROL, 2007, 9, 49 55 WIZUALIAZCJA WTRYSKU I SPALANIA EMULSJI Z WODĄ W SILNIKU WYSOKOPRĘśNYM Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Politechnika Krakowska Streszczenie. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola walki F-34 z biokomponentami na parametry użyteczne silnika

Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola walki F-34 z biokomponentami na parametry użyteczne silnika dr inż. Mirosław Karczewski Wydział Mechaniczny Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa E-mail miroslaw.karczewski@wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Kazimierz Lejda, Adam Ustrzycki, Paweł Woś * OZNACZANIE LICZBY CETANOWEJ WYBRANYCH PALIW NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI W ASPEKCIE ICH ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

IDENTIFICATION METHOD OF KNOCK COMBUSTION IN TWO-FUEL COMBUSTION IGNITION ENGINE

IDENTIFICATION METHOD OF KNOCK COMBUSTION IN TWO-FUEL COMBUSTION IGNITION ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 1, No. 8 IDENTIFICATION METHOD OF KNOCK COMBUSTION IN TWO-FUEL COMBUSTION IGNITION ENGINE Andrzej Ró ycki Radom Technical University Institute of Maintenance

Bardziej szczegółowo

DIFFERENCES IN COURSES OF PHYSICOCHEMICAL PROCESSES IN THE SELF-IGNITION DELAY PERIOD WITH COMBUSTION OF MINERAL AND VEGETABLE FUELS

DIFFERENCES IN COURSES OF PHYSICOCHEMICAL PROCESSES IN THE SELF-IGNITION DELAY PERIOD WITH COMBUSTION OF MINERAL AND VEGETABLE FUELS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4 2008 DIFFERENCES IN COURSES OF PHYSICOCHEMICAL PROCESSES IN THE SELF-IGNITION DELAY PERIOD WITH COMBUSTION OF MINERAL AND VEGETABLE FUELS Cezary

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO*

WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO* Inżynieria Rolnicza 5(130)/2011 WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO* Damian Kowalski, Mariusz Graba, Andrzej Lechowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STANU TECHNICZNEGO I REGULACJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW STANU TECHNICZNEGO I REGULACJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW STANU TECHNICZNEGO I REGULACJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE Iwona Romanowska-Słomka Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ 1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Bardziej szczegółowo

PORÓWNAWCZE BADANIA WIZUALIZACYJNE STRUG PALIWA WYPŁYWAJĄCYCH Z WTRYSKIWACZY KLASYCZNEGO I DOŚWIADCZALNEGO

PORÓWNAWCZE BADANIA WIZUALIZACYJNE STRUG PALIWA WYPŁYWAJĄCYCH Z WTRYSKIWACZY KLASYCZNEGO I DOŚWIADCZALNEGO Kazimierz SOWA Tadeusz SIUTA PORÓWNAWCZE BADANIA WIZUALIZACYJNE STRUG PALIWA WYPŁYWAJĄCYCH Z WTRYSKIWACZY KLASYCZNEGO I DOŚWIADCZALNEGO Comparison test visualization of fuel stream injected from standard

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo