INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION Andrzej Ambrozik 1, Stanisaw Kruczyski 2, Janusz Jakóbiec 3, Stanisaw Orliski 4 1. Politechnika witokrzyska, Wydzia MiBM, Katedra Pojazdów i Sprztu Mechanicznego, Kielce Al. Tysiclecia PP 7, 2. Politechnika Warszawska, Wydzia SiMR, Instytut Pojazdów, Warszawa ul. Narbutta 84, 3. Instytut Technologii Nafty, Kraków, Kraków ul. ukasiewicza 1, 4. Politechnika Radomska, Wydzia Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Radom ul. Chrobrego 45, tel. (048) , Abstract The paper presents investigation results of the engine AD3.152 fuelled with mineral oil EKODIESEL PLUS-50 and vegetable oil BIODIESEL D-FAME that allows determining injection rate and injected fuel stream disintegration. The tests were made basing on extremal speed characteristic of engine using engine test bench with measurement system of high-speed pressure parameters and lift of injector needle. The aim of the tests was to comparison influence of self-ignition feeding mineral fuel Ekodiesel Plus 50B with select vegetable fuel BIODIESEL D-FAME. Using fuels of different physicochemical properties to compression-ignition engines requires high accuracy of diagnostic parameters measurements in order to learn differences in processes of injection and combustion. Necessity of fulfilling more and more strong standards, concerning emission of toxic components of exhaust gases, forces users of diesel engines to posses quick and precision methods of their technical state assessment and particularly of a combustion process and of injection equipment technical state. Analysis of the obtained diagrams of fuel pressure in the injection pipe and injection needle lift allows determining fuel outlaw rate from the atomizer and fuel stream disintegration info drops. Experimentally obtained indicator diagrams of cylinder pressure were also applied. Keywords: diesel engine, investigation, engine diagnostics, ecological fuels, and environment, combustion processes WPYW ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPONIE SAMOCZYNNYM PALIWEM MINERALNYM I ROLINNYM NA PROCES WTRYSKU ORAZ ROZPAD STRUGI PALIWA Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki bada silnika AD3.152 zasilanego paliwem mineralnym Ekodiesel Plus 50B oraz rolinnym BIODIESEL D-FAME pozwalajce wyznaczy prdkoci wtrysku oraz rozpad strugi paliwa wtryskiwanej do cylindra na krople. Badania wykonano na bazie zewntrznej prdkociowej charakterystyki silnika z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposaonego w system pomiarowy parametrów szybkozmiennych cinie oraz przemieszcze wzniosu iglicy wtryskiwacza. Badania przeprowadzono w celu porównania wpywu zasilania silnika paliwem mineralnym Ekodiesel Plus 50B oraz wybranym paliwem rolinnym BIODIESEL D-FAME. Zastosowanie paliw o rónych waciwociach fizykochemicznych do silników wysokoprnych wymaga duych dokadnoci pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania wystpujcych rónic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spenianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji skadników toksycznych spalin zmusza wspóczesnego uytkownika silników spalinowych o zaponie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego

2 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie sporzdzonych wykresów cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosów iglicy wtryskiwacza umoliwia wyznaczenie: prdkoci wypywu paliwa z rozpylacza oraz rozpad strugi paliwa na krople, wykorzystujc do tego równie eksperymentalne wykresy indykatorowe cinie w cylindrze silnika. Sowa kluczowe: silniki spalinowe, badania hamowniane, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, rodowisko, procesy spalania 1. Wstp Wzrastajce ceny oleju napdowego spowodoway decyzje Rafinerii Trzebina o wznowieniu produkcji estrów metylowych kwasów tuszczowych oleju rzepakowego, zgodnie z wymaganiami jakociowymi dla paliwa (EMKOR) FAME (Fatty Acid Methyl Ester) okrelonymi norm PN-EN Proces wtrysku paliwa jest zoonym, okresowo powtarzajcym si szybkozmiennym procesem zachodzcym w aparaturze wtryskowej. Jednym z do atwo uzyskiwanych i wiarygodnych róde informacji o przebiegu procesu wtrysku s wykresy cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza. Ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne wskaniki pracy silnika w bezporedni sposób zale od wykresu indykatorowego cinienia w cylindrze i przebiegu zmiany w/w wielkoci w ukadzie zasilania silnika paliwem. 2. Cel bada Celem bada jest ocena wpywu zasilania silnika AD3.152 pracujcego wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej dwoma rodzajami paliw ekologicznych tj. wglowodorowym, niskosiarkowym olejem napdowym EKODIESEL PLUS 50B, oraz estrami metylowymi kwasów oleju rzepakowego BIODIESEL D-FAME na: wartoci urednionych ze 100 cykli pracy silnika cinie paliwa w przewodzie wtryskowym, wartoci prdkoci wtrysku paliwa wyznaczone w oparciu o w/w urednione wykresy, prdkoci i czas rozpadu strugi na krople oraz kty i czasy penetracji tej strugi paliwa w cylindrze. 3. Stanowisko badawcze oraz wielkoci fizykochemiczne paliw Badania przeprowadzono na stanowisku, na którym zainstalowano silnik o zaponie samoczynnym AD3.152, z bezporednim wtryskiem paliwa wyposaonym w aparatur wtryskow typ. DPA 3328 F-510 [2]. Stanowisko wyposaone byo w system pomiarowy umoliwiajcy pomiar cinie i innych wielkoci szybkozmiennych. Wybrane waciwoci fizykochemiczne badanych paliw: wglowodorowego EKODIESEL PLUS 50B i rolinnego BIODIESEL D-FAME przedstawiono w tabeli 1. Schemat stanowiska badawczego przedstawia rys.1. 22

3 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Rys.1. Schemat stanowiska badawczego [2]: 1 silnik AD3.152, 2 hamulec wodny HS 75, 3 czujnik temperatury oleju, 4 czujnik temperatury czynnika chodzcego silnik, 5 - nadajnik kta obrotu wau korbowego firmy INTROL Pozna, 6 - komputer PC z kart pomiarow, 7 czujnik cinienia w komorze spalania, 8 - szafa sterowania i kontroli, 9 zestaw wzmacniaczy sygnaów, 10 czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza, 11 czujnik cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym, 12 czujnik temperatury paliwa. Fig.1. Test stand scheme [6]: 1- engine AD3.152, 2- water brake HS75, 3- detector of oil temperature, 4- detector of temperature of engine liquid coolant, 5- transducer of crankshaft rotation angle, 6- computer, 7- pressure detector in combustion chamber, 8- control cubicle, 9- signal amplifiers set, 10- detector of injector needle lift, 11- detector of fuel pressure in injection pipe, 12- detector of fuel temperature. Tabela 1. Wybrane wasnoci fizykochemiczne paliw zastosowanych w badaniach [4] Table 1. Selected physicochemical characteristics of examined fuels [4] PARAMETR EKODIESEL PLUS 50 B BIODIESEL D-FAME Liczba cetanowa 51,5 51,3 Gsto w 20 o C [10 3 kg/m 3 ] 0,836 0,882 Lepko kinematyczna w 40 o C [10-6 m 2 /s] 2,75 4,52 Warto opaowa [MJ/kg] 43,4 38,9 Napicie powierzchniowe , N/m 3,47 3,55 Wasnoci fizykochemiczne dla paliwa naturalnego okrelono wg PN-EN 590, za paliwa FAME wg. PN-EN 590: Opis metody bada W punkcie pomiarowym, odpowiadajcemu prdkoci obrotowej maksymalnego momentu obrotowego n Mo = 1400 obr/min zewntrznej charakterystyki prdkociowej silnika, zarejestrowano 100 kolejnych przebiegów cinienia w cylindrze, cinienia paliwa w przewodzie 23

4 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski wtryskowym oraz wzniosów iglicy wtryskiwacza, przy staym ustawieniu nominalnego kta dynamicznego pocztku toczenia paliwa, równego dpt =15 OWK. Na podstawie zmierzonych wielkoci wyznaczono urednione wartoci: cinienia w cylindrze, cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym, wznios iglicy wtryskiwacza. Po wstpnym przygotowaniu wykresu indykatorowego do dalszej jego analizy obliczano: warto dawki paliwa (m p ) spalonego w czasie 1-go cyklu pracy silnika, wedug zalenoci [3]: Ge m p = 30 n c [kg/cykl] (1) G e godzinowe zuycie paliwa, kg/h, n prdko obrotowa wau korbowego, obr/min, c ilo cylindrów. Pocztkow prdko wypywu strumienia paliwa z wtryskiwacza u p (w przekroju wylotowym rozpylacza) obliczano z zalenoci: 2p [m / s] (2) up p - rónica cinienia cieczy przed otworkiem rozpylacza i cinienia orodka do którego ciecz jest wtryskiwana, Pa, - gsto cieczy, kg/m 3, - wspóczynnik wypywu zaley od konstrukcji rozpylacza. Obliczenie liczby Webera [5]: 2 ou d We [m / s] (3) o - gsto orodka gazowego, do którego nastpuje wtrysk paliwa, kg/m 3, u - prdko cieczy w orodku gazowym, d - rednica otworka rozpylacza WZM, DSL-150 A-38 silnika AD3.152, która jest równa d = 0,28 mm, - napicie powierzchniowe, N/m. Krople paliwa powstae w wyniku pierwotnego rozpadu strugi paliwa ulegaj dalszemu rozpadowi pod warunkiem, e nie uderz o ciank komory spalania. Zakadajc krytyczn warto liczby Webera, (We kr = 10 14) mona okreli maksymaln prdko kropli (o okrelonej rednicy), powyej, której natepuje jej rozpad: ukr We kr [m / s] (4) d o Wtórny rozpad kropel nastpuje na skutek dziaania siy oporów aerodynamicznych ruchu kropel w orodku, w którym panuje podwyszone cinienie gazu. 24

5 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Obliczenia rednicy d kr [1], dla badanych paliw i kilku wzgldnych prdkoci (u) przeprowadzono wedug wzoru: We (5) kr dkr 2 g u - napicie powierzchniowe, N/m, - gsto orodka (dla M omax i n= 1400 obr/min jest = 10,5 kg/m 3 ), We kr - krytyczna warto liczby Webera, u - krytyczne prdkoci kropel. redni rednic kropel obliczano ze wzoru empirycznego w zalenoci od parametrów wtrysku paliwa. redni rednic Sautera (d 32 ) tj. rednic jednorodnego zbioru zastpczych kropel o takiej samej sumarycznej objtoci i takiej samej sumarycznej powierzchni wszystkich kropel jak w danym zbiorze o okrelonym widmie rozpylenia, obliczano ze wzoru zaproponowanego przez Hiroyasu i Kadot [5]: 0,135 0,121 0,131 A( p) [ m] (6) d V 32 g pj p - nadcinienie wtrysku (warto rednia), Pa, V pj - jednostkowa dawka paliwa, mm 3 /cykl, A- staa wtryskiwacza, A = 3,8. Warto wielkoci A obliczono ze wzoru: l A 3 0,28 (7) d gdzie dla badanego rozpylacza WZM, DSL-150 A-38 silnika AD3.152 jest: l - dugo kanalika rozpylacza 4 mm, d - rednica otworka rozpylacza 0,28 mm. Penetracja strugi paliwa zaley od rónicy cinienia wtrysku paliwa i cinienia w cylindrze, gstoci orodka gazowego i gstoci cieczy p, za w mniejszym stopniu od rednicy otworka rozpylacza d. Wedug Hiroyasu [5] chwilow penetracj strugi mona wyznaczy z zalenoci: Dla t t rozpadu, 1/ 2 2(pw p s 0,39 c) t (8) p Dla t> t rozpadu, 1/ 4 2(pwpc) 1/ 2 s 2,95 dt (9) o 25

6 gdzie czas do chwili rozpadu wynosi: A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski t rozpadu W powyszych zalenociach oznaczono: p w - cinienie wtrysku, Pa, p c - cinienie w cylindrze, Pa, o, p - gsto gazu i paliwa, kg/m 3. Kt rozpylenia strugi, wg Abramowicza [1] jest: 29 d g (10) 1/ 2 o(pwpc) tg 2 o 0,13 1 p p (11) p - nadcinienie wtrysku (warto rednia), Pa, 5. Wyniki bada Na rysunku 2, przedstawiono porównanie przebiegu cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym dla badanych paliw, przy prdkoci obrotowej n = 1400 obr/min, odpowiadajcej maksymalnemu momentowi obrotowemu. W tabeli 2 przedstawiono maksymalne wartoci cinienia w przewodzie wtryskowym, pocztkow i krytyczn prdko strumienia wtryskiwanego paliwa do cylindra silnika AD3.152 pracujcego wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej i przy maksymalnym obcieniu silnika. Rys. 2. Przykadowe urednione zalenoci cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym od kta obrotu wau korbowego, przy zasilaniu silnika AD3.152 rónymi paliwami i przy prdkoci obrotowej silnika n=1400 obr/min Fig. 2. Exemplary dependences between fuel pressure in injection pipe versus crankshaft rotation angle for the engine AD3.152 fuelled with examined fuels the engine speed n= 1400 rpm 26

7 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Tabela 2. Maksymalne wartoci cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i prdko pocztkowa oraz prdko krytyczna strumienia wtryskiwanego paliwa w silniku AD3.152 pracujcym wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej i przy obcieniu silnika M omax oraz n= 1400 obr/min, zasilanego rónymi paliwami Table 2. Maximal values of fuel pressure in the injection pipe and initial and critical speed of the stream of injected fuel in the AD3.152 engine working according the external speed characteristic, at maximal load M omax and n= 1400 rpm for investigated fuels Rodzaj paliwa Cinienie paliwa przed otwarciem rozpylacza Prdko pocztkowa strumienia Prdkoci krytyczne kropli P, Pa w p, m/s w e, m/s Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B EKODIESEL PLUS 50-B ,92 158,84 paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME BIODIESEL D-FAME ,80 164,18 Przy zasilaniu silnika paliwami rolinnymi wystpuj wysze cinienia paliwa przed otworem wylotowym z wtryskiwacza, co powoduje wiksze prdkoci wypywu paliwa. Tabela 3. rednia rednica kropel paliwa wg. Sautera Table 3. Mean diameter of fuel drops according to Sauter Nazwa parametru Dawka paliwa Mm 3 / cykl rednia rednica Sautera d 32 m Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME ,2 38,85 Obliczone ze wzoru (10) czasy rozpadu na krople rónych paliw, chwilowe penetracje strugi obliczone wg wzoru (8, 9), przy n Momax = 1200 obr/min i o = 10,5 kg/m 3 przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4.Czasy rozpadu na krople rónych paliw, chwilowa penetracja strugi paliwa przy n Momax = 1200 obr/min Table 4. Time of fuel disintegration into drops and momentareons penetration of fuel stream at n Momax = 1200 rpm Parametr Czasy rozpadu [ms] Chwilowa penetracja strugi [mm] dla t t rozpadu Chwilowa penetracja strugi [mm] dla t> t rozpadu Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME 0,535 0, W tabeli 5 przedstawiono kty rozpylenia rónych paliw, przy pracy silnika AD3.152 wedug charakterystyki obcieniowej i prdkoci obrotowej wau korbowego n= 1400 obr/min 27

8 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski Tabela 5. Kty stoka rozpylenia paliw, przy pracy silnika AD3.152 wg charakterystyki obcieniowej i prdkoci obrotowej wau korbowego n = 1400 obr/min Table 5. Cone angle of investigated fuels atomization at the work of AD3.152 engine according to load characteristic and at the engine speed n= 1400 rpm Kty rozpylenia Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME Wedug Abramowicza 0,1384 0,1366 tg /2 tg /2 7, 50 o 7, 40 o 7. Wnioski Na podstawie otrzymanych wyników bada silnika AD3.152 zasilanego paliwami ekologicznymi: tj. mineralnym EKODIESEL PLUS 50B oraz paliwem rolinnym BIODIESEL D- FAME i pracujcego wedug charakterystyki obcieniowej przy n=1400 obr/min, mona sformuowa nastpujce wnioski: - wartoci urednionych przebiegów cinie rónych paliw w przewodzie wtryskowym s wiksze o 7.7% przy zasilaniu silnika paliwem rolinnym BIODIESEL D-FAME w porównaniu z paliwem wglowodorowym EKODIESEL PLUS 50B przy obcieniu silnika M omax n=1400 obr/min. Ponadto badania wykazay, e: - badane paliwa charakteryzuj si porównywalnym napiciem powierzchniowym, zarówno paliw pochodzenia mineralnego jak i rolinnego, - rednia rednica Sautera badanych paliw rolinnych jest mniejsza ni paliw wglowodorowych, - rednice krytyczne kropel d kr paliw wglowodorowych s wiksze ni paliw rolinnych, gównie z uwagi na ich wiksze napicie powierzchniowe, - pocztkowe prdkoci wtryskiwanego strumienia paliw rolinnych i wglowodorowych s porównywalne, - czasy rozpadu badanych paliw i chwilowa penetracja strug dla badanych paliw okazay si porównywalne, - celowym jest prowadzenie dalszych bada procesów wtrysku paliwa przy zasilaniu silnika zarówno paliwami pochodzenia mineralnego jak i rolinnego. 8. Literatura [1] Abramowicz, G. N., Theory of Turbulent Jets M.I.T, Press Cambridge. Mas, [2] Dokumentacja stanowiska pomiarowego, IEPiM, Politechnika Radomska, Radom [3] Falkowski, H., Ukady wtryskowe silników wysokoprnych. WK, Warszawa [4] PKN ORLEN S.A., Rafineria Trzebinia, wiadectwa jakoci paliw, [5] Orzechowski, Z., Prywer, J., Rozpylanie cieczy, WNT, Warszawa

Andrzej AMBROZIK Piotr ORLIŃSKI Stanisław ORLIŃSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Andrzej AMBROZIK Piotr ORLIŃSKI Stanisław ORLIŃSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Andrzej AMBROZIK Piotr ORLIŃSKI Stanisław ORLIŃSKI WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM RÓŻNYMI PALIWAMI NA PORÓWNANIE KĄTA OPÓŹNIENIA SAMOZAPŁONU W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA INFLUENCE OF DIESEL

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.152 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI

ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.152 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI MOTROL, 28, 1, 11 22 ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.12 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński Katedra Maszyn

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami ORLIŃSKI Stanisław 1 Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami WSTĘP Obecnie optymalizacja procesu spalania wymieniana

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 2 (193) 2013 Marek Rajewski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu 00-908 Warszawa, ul. ul.

Bardziej szczegółowo

Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels

Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels Article citation info: JAWORSKI, A., et al. Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels. Combustion Engines. 2013, 154(3),

Bardziej szczegółowo

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski, Paweł Krzaczek Katedra Energetyki i Pojazdów,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1 Piotr Orliński 2 Stanisław Orliński 3 WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINAMI OLEJÓW ROŚLINNYCH Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PALIWAMI WĘGLOWODOROWYMI I ROŚLINNYMI NA STOPIEŃ ZADYMIENIA SPALIN. Ryszard Lipski, Stanisław Orliński

WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PALIWAMI WĘGLOWODOROWYMI I ROŚLINNYMI NA STOPIEŃ ZADYMIENIA SPALIN. Ryszard Lipski, Stanisław Orliński MOTROL, 2007, 9, 103 110 WPŁYW ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PALIWAMI WĘGLOWODOROWYMI I ROŚLINNYMI NA STOPIEŃ ZADYMIENIA SPALIN Prywatna WyŜsza Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Journal of KONES Internal Combustion Engines 02 No. 1 2 ISSN 31 4005 ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Wincenty

Bardziej szczegółowo

Cezary I. Bocheński*, Krzysztof Warsicki*, Anna M. Bocheńska** * Politechnika Warszawska

Cezary I. Bocheński*, Krzysztof Warsicki*, Anna M. Bocheńska** * Politechnika Warszawska Journal of KONES Internal Combustion Engines 25, vol. 12, 3-4 COMPARISON OF PROCESS OF STREAM CREATION AND DIESEL OIL AND RAPE OIL ESTERS COMBUSTION IN THE RESEARCH COMBUSTION CHAMBER AT SINGLE- AND DIPHASE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Dr inż. Adam USTRZYCKI, Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI,

Bardziej szczegółowo

THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP

THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, No 1-2 THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Tadeusz Kałdoński, Kazimierz Koliński, Józef Pszczółkowski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Rafał Longwic 1, Wincenty Lotko 2, Krzysztof Górski 2 WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym

Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym LONGWIC Rafał 1 LOTKO Wincenty 2 KOWALCZYK Jacek 3 SANDER Przemysław 4 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym WSTĘP Historia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEDWTRYSKU NA ZAJWISKA FALOWE W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW PRZEDWTRYSKU NA ZAJWISKA FALOWE W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM USTRZYCKI Adam Dr inż JAWORSKI Artur Dr inż. KUSZEWSKI Hubert Dr inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW PRZEDWTRYSKU NA ZAJWISKA FALOWE W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ SKŁADU MIESZANKI SILNIKA ROVER

Bardziej szczegółowo

COMPARISON OF COMBUSTION PROCESS FOR DIESEL FUEL AND RAPE SEED OIL METHYL ESTERS IN THE CONSTANT VOLUME CHAMBER

COMPARISON OF COMBUSTION PROCESS FOR DIESEL FUEL AND RAPE SEED OIL METHYL ESTERS IN THE CONSTANT VOLUME CHAMBER Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 1 COMPARISON OF COMBUSTION PROCESS FOR DIESEL FUEL AND RAPE SEED OIL METHYL ESTERS IN THE CONSTANT VOLUME CHAMBER Cezary I. Boche ski, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO

WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Jacek Wasilewski WPŁYW ZMIANY KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA ZUśYCIE PALIWA PRZEZ SILNIK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Streszczenie. Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych godzinowego i jednostkowego zuŝycia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ KĄTA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU SILNIKA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 113-121 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU

STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU Krzysztof BALAWENDER, Kazimierz LEJDA, Adam USTRZYCKI 1 W artykule przedstawiono stanowisko do badania przebiegu procesu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEKTÓRYCH DODATKÓW DO PALIWA NA PARAMETRY ROBOCZE WYSOKOPRĘśNEGO SILNIKA Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM

WPŁYW NIEKTÓRYCH DODATKÓW DO PALIWA NA PARAMETRY ROBOCZE WYSOKOPRĘśNEGO SILNIKA Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM Zbigniew Kiernicki WPŁYW NIEKTÓRYCH DODATKÓW DO PALIWA NA PARAMETRY ROBOCZE WYSOKOPRĘśNEGO SILNIKA Z WTRYSKIEM BEZPOŚREDNIM Streszczenie. W referacie przedstawiono wyniki badań silnika wysokopręŝnego z

Bardziej szczegółowo

THE CREATING AND BURNING THE AIR AND FUEL MIXTURE UNDER DIESEL ENGINE STARTING

THE CREATING AND BURNING THE AIR AND FUEL MIXTURE UNDER DIESEL ENGINE STARTING Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 1 2 ISSN 1231 4005 THE CREATING AND BURNING THE AIR AND FUEL MIXTURE UNDER DIESEL ENGINE STARTING Józef PSZCZÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN

POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Journal of KONES Internal Combustion Engines No. 1 ISSN 131 POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Sławomir Luft, Marek Gola Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW PRACY DWÓCH NOWOCZESNYCH SILNIKÓW TURBODOŁADOWANYCH

ANALIZA PARAMETRÓW PRACY DWÓCH NOWOCZESNYCH SILNIKÓW TURBODOŁADOWANYCH Inżynieria Rolnicza 2(119)/2010 ANALIZA PARAMETRÓW PRACY DWÓCH NOWOCZESNYCH SILNIKÓW TURBODOŁADOWANYCH Michał Walczyna, Dariusz Materek, Jerzy Bieniek Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

INVESTIGATIONS OF EFFICIENCY OF ACTION MODULAR CARBON BLACK FILTER

INVESTIGATIONS OF EFFICIENCY OF ACTION MODULAR CARBON BLACK FILTER Journal of KONES Internal Combustion Engines 25, vol. 12, 3-4 INVESTIGATIONS OF EFFICIENCY OF ACTION MODULAR CARBON BLACK FILTER Czesław Kolanek, Zbigniew Sroka Katarzyna Topolska, Wojciech Walkowiak Politechnika

Bardziej szczegółowo

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS

I. NIEDOMAGANIA UKŁADU ZASILANIA SILNIKA z ZS WSTP Analiza danych uzyskanych podczas eksploatacji pojazdów dowodzi, e w 70...80% przypadków przyczyn niewłaciwego funkcjonowania silników wysokoprnych s niesprawnoci układu zasilania. W zwizku z tym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

EMISJA SPALIN Z WOZÓW BOJOWYCH ROSOMAK W WARUNKACH POLIGONOWYCH

EMISJA SPALIN Z WOZÓW BOJOWYCH ROSOMAK W WARUNKACH POLIGONOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 211 Jerzy Merkisz Ireneusz Pielecha Jacek Pielecha Politechnika Poznań ska Maciej Szukalski Wyż sza Szkoł a Oficerska Wojsk Lą dowych EMISJA

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU

WPŁYW PALIWA NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik Dr inż. Tomasz Ambrozik Dr inż. Piotr Łagowski Department of Automotive Engineering and Transport Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Kielce University

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STANU TECHNICZNEGO I REGULACJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW STANU TECHNICZNEGO I REGULACJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW STANU TECHNICZNEGO I REGULACJI SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE Iwona Romanowska-Słomka Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME

OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME Grzegorz Wcisło Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie:

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie: František RIEGER**, Edward RZYSKI*** **Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Instytut Inynierii Procesowej, Praha, Republika Czeska ***Politechnika Łódzka, Katedra Aparatury Procesowej, Łód Moc mieszadła

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO*

WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO* Inżynieria Rolnicza 5(130)/2011 WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO* Damian Kowalski, Mariusz Graba, Andrzej Lechowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

PORÓWNAWCZE BADANIA WIZUALIZACYJNE STRUG PALIWA WYPŁYWAJĄCYCH Z WTRYSKIWACZY KLASYCZNEGO I DOŚWIADCZALNEGO

PORÓWNAWCZE BADANIA WIZUALIZACYJNE STRUG PALIWA WYPŁYWAJĄCYCH Z WTRYSKIWACZY KLASYCZNEGO I DOŚWIADCZALNEGO Kazimierz SOWA Tadeusz SIUTA PORÓWNAWCZE BADANIA WIZUALIZACYJNE STRUG PALIWA WYPŁYWAJĄCYCH Z WTRYSKIWACZY KLASYCZNEGO I DOŚWIADCZALNEGO Comparison test visualization of fuel stream injected from standard

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTRAMI METYLOWYMI OLEJU RZEPAKOWEGO

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTRAMI METYLOWYMI OLEJU RZEPAKOWEGO Cezary I. Bocheński, Anna M. Bocheńska BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTRAMI METYLOWYMI OLEJU RZEPAKOWEGO Streszczenie. Nowe paliwa są obecnie testowane jako alternatywne wobec paliw

Bardziej szczegółowo

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK

WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 WAYS TO CORRECTIONS EXPENSIVE ECONOMICS WORK OF ENGINE OF HEAVY LOADED TRUCK Jaromir Mysowski Politechnika Szczeciska Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH MASZYN I AGREGATÓW ROLNICZYCH

TENDENCJE ROZWOJOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH MASZYN I AGREGATÓW ROLNICZYCH prof. dr hab. in. Jerzy MERKISZ Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Poznañska TENDENCJE ROZWOJOWE SILNIKÓW SPALINOWYCH MASZYN I AGREGATÓW ROLNICZYCH Streszczenie W artykule opisano

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Piotr SZCZĘSNY 1 TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW OSOBOWYCH PODCZAS STATYSTYCZNYCH BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH 1. Wstęp Przedstawione w pracy wyniki badań toksyczności

Bardziej szczegółowo

Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 1 2 ISSN 1231 4005

Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 1 2 ISSN 1231 4005 Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 1 2 ISSN 1231 4005 INVESTIGATION OF THE FUEL SPRAY ATOMIZATION SPECTRUM IN COMMON-RAIL SYSTEM FOR DIESEL ENGINES Cezary Bocheński SGGW, Katedra Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Jerzy Cisek 1, Andrzej Mruk 2 WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA ZS ZASILANEGO NATURALNYM OLEJEM RZEPAKOWYM l. Wstęp Przepisy prawne Unii Europejskiej, odnośnie paliw stosowanych

Bardziej szczegółowo

LABORATORYJNA METODA OCENY STANU STOŻKOWEGO WĘZŁA TRIBOLOGICZNEGO ROZPYLACZY SPALINOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH

LABORATORYJNA METODA OCENY STANU STOŻKOWEGO WĘZŁA TRIBOLOGICZNEGO ROZPYLACZY SPALINOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH MOTROL, 2009, 11c, 165-169 LABORATORYJNA METODA OCENY STANU STOŻKOWEGO WĘZŁA TRIBOLOGICZNEGO ROZPYLACZY SPALINOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH Zygmunt Raunmiagi 1, Zbigniew Ranachowski 2 1 Katedra Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH Krzysztof BALAWENDER, Kazimierz LEJDA 1 W artykule zostało przedstawione modelowanie zużycia paliwa w silniku

Bardziej szczegółowo

AN APPROACH TO ACTIVE DAMPING OF DIESEL ENGINE EXHAUST GAS PRESSURE PULSATIONS BY MEANS OF CONTROLLED INJECTION OF AN AIR STREAM

AN APPROACH TO ACTIVE DAMPING OF DIESEL ENGINE EXHAUST GAS PRESSURE PULSATIONS BY MEANS OF CONTROLLED INJECTION OF AN AIR STREAM Journal of KONES Internal Combustion Engines 25, vol. 2, 3-4 AN APPROACH TO ACTIVE DAMPING OF DIESEL ENGINE EXHAUST GAS PRESSURE PULSATIONS BY MEANS OF CONTROLLED INJECTION OF AN AIR STREAM Krzysztof Snopkiewicz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

BADANIA NOWEGO SYSTEMU SPALANIA W SILNIKU DWUSUWOWYM MAŁEJ MOCY BADANIA NOWEGO SYSTEMU SPALANIA W SILNIKU DWUSUWOWYM MAŁEJ MOCY

BADANIA NOWEGO SYSTEMU SPALANIA W SILNIKU DWUSUWOWYM MAŁEJ MOCY BADANIA NOWEGO SYSTEMU SPALANIA W SILNIKU DWUSUWOWYM MAŁEJ MOCY Journal of KONES Internal Combustion Engines 02 No. 3 4 ISSN 31 05 BADANIA NOWEGO SYSTEMU SPALANIA W SILNIKU DWUSUWOWYM MAŁEJ MOCY Wiesław Glinka, Stanisław Siwiec Instytut Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOPALIW (FAME) NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE ROZPYLACZY PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

WPŁYW BIOPALIW (FAME) NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE ROZPYLACZY PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM JERZY CISEK, ANDRZEJ MRUK, WOJCIECH SZCZYPIŃSKI-SALA * WPŁYW BIOPALIW (FAME) NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE ROZPYLACZY PALIWA SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM INFLUENCE OF BIO FUELS (FAME) ON THE EXPLOITATION

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI

DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI 6-2012 T R I B O L O G I A 139 Paweł PIEC * DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI DIAGNOSTICS OF THE WEAR INTENSITY OF ENGINE OIL DURING OPERATION Słowa kluczowe: olej

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

OZNACZANIE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM OZNACZANIE LEPKOŚCI KINEMATYCZNEJ WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Rys. 2. Kolejne etapy pracy łopatek kierownicy turbiny (opis w tekście) Fig. 2. Successive stages of guide apparatus blades running

Rys. 2. Kolejne etapy pracy łopatek kierownicy turbiny (opis w tekście) Fig. 2. Successive stages of guide apparatus blades running Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, vol. 12, 3-4 THE SELECTION OF OPTIMAL CONTROL SYSTEM OF A TURBOCHARGER WITH A CHANGEABLE GEOMETRY OF A TURBINE GUIDE APPARATUS Jerzy Jaskólski Marcin

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr. Kol.1878 Aleksander HORNIK, Piotr GUSTOF KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SILNIKA ZASILANEGO OLEJEM RZEPAKOWYM

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SILNIKA ZASILANEGO OLEJEM RZEPAKOWYM I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 123-132 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org EFEKTYWNOŚĆ PRACY SILNIKA ZASILANEGO OLEJEM

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY RESEARCH OF THE ADAPTIVE CONTROL OF THE INJECTION TIMING IN THE DIESEL ENGINE

PRELIMINARY RESEARCH OF THE ADAPTIVE CONTROL OF THE INJECTION TIMING IN THE DIESEL ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 PRELIMINARY RESEARCH OF THE ADAPTIVE CONTROL OF THE INJECTION TIMING IN THE DIESEL ENGINE Jacek Poleszak Lublin University of Technology Ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Simulation studies of selected characteristics of the injection system the common rail medium-speed research engine

Simulation studies of selected characteristics of the injection system the common rail medium-speed research engine Leszek Piaseczny Mirosław Walkowski PTNSS-2012-SS4-408 Simulation studies of selected characteristics of the injection system the common rail medium-speed research engine Injection Systems of Common Rail

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85 Arkadiusz MAŁEK, Ksenia SIADKOWSKA CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E5 Streszczenie W artykule zaprezentowano metody sporządzania charakterystyk wtrysku paliwa podczas zasilania silnika

Bardziej szczegółowo

Równomierność dawkowania oleju napędowego w silnikach dwupaliwowych

Równomierność dawkowania oleju napędowego w silnikach dwupaliwowych dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak prof. ATH Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ul. Willowa 2, 43-39 Bielsko-Biała, Polska e-mail: zstelmasiak@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka układu zasilania silnika ZS

Charakterystyka układu zasilania silnika ZS Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Charakterystyka układu zasilania silnika ZS Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2011 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH ZDZISŁAW CHŁOPEK 1, JACEK BIEDRZYCKI 2, JAKUB LASOCKI 3, PIOTR WÓJCIK 4 Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Stanisław W. Kruczyński 1, Marcin K. Wojs 2 PALIWA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W UJĘCIU PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH 1. Wstęp Rosnące zainteresowanie paliwami odnawialnymi

Bardziej szczegółowo

Komputerowo wspomagane stanowisko do wyznaczania parametrów wtrysku paliwa

Komputerowo wspomagane stanowisko do wyznaczania parametrów wtrysku paliwa BOROWSKI Przemysław 1 PIELECHA Ireneusz 2 CIEŚLIK Wojciech 3 BUESCHKE Wojciech 4 SKOWRON Maciej 5 Komputerowo wspomagane stanowisko do wyznaczania parametrów wtrysku paliwa WSTĘP Współczesne normy dotyczące

Bardziej szczegółowo

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG Journal of KES Internal Combustion Engines No. ISSN AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG Sławomir Luft, Andrzej Michalczewski Politechnika Radomska Instytut

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Marek Brzeżański 1, Michał Mareczek 2, Wojciech Marek 3, Tadeusz Papuga 4 OKREŚLENIE PARAMETRÓW EKOLOGICZNYCH STACJONARNEGO SILNIKA SPALINOWEGO ZASILANEGO

Bardziej szczegółowo

Józef Nita, Artur Borczuch Politechnika Radomska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn ul. Chrobrego 45 26-600 Radom tel.

Józef Nita, Artur Borczuch Politechnika Radomska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn ul. Chrobrego 45 26-600 Radom tel. Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, No 1-2 PRELIMINARY EVALUATION OF CORRELATION OF CVS AND MODAL TECHNIQUES IN HOMOLOGATION TESTS OF VEHICLE WITH REGARD TO EXHAUST-GAS TOXIC COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zasobnikowych układów paliwowych na podstawie fazowości procesu wtrysku

Diagnostyka zasobnikowych układów paliwowych na podstawie fazowości procesu wtrysku Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Paweł Mazuruk Diagnostyka zasobnikowych układów paliwowych na podstawie fazowości procesu wtrysku Promotor: dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOśLIWOŚCI ZASILANIA SILNIKA DIESLA SUROWYM OLEJEM RZEPAKOWYM

ANALIZA MOśLIWOŚCI ZASILANIA SILNIKA DIESLA SUROWYM OLEJEM RZEPAKOWYM InŜynieria Rolnicza 12/26 Grzegorz Dzieniszewski Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski ANALIZA MOśLIWOŚCI ZASILANIA SILNIKA DIESLA SUROWYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Przedstawiono własności nisko

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO dr in. Marta Góra mgr in. Ryszard Trela Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia Mechaniczny, Politechnika Krakowska BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNOCI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPORÓW WEWNĘ TRZNYCH SILNIKA SPALINOWEGO

POMIARY OPORÓW WEWNĘ TRZNYCH SILNIKA SPALINOWEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 2 (193) 2013 Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu 00-908

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MO LIWO CI DIAGNOZOWANIA APARATURY WTRYSKOWEJ OKR TOWYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH KAZIMIERZ WITKOWSKI

ANALIZA MO LIWO CI DIAGNOZOWANIA APARATURY WTRYSKOWEJ OKR TOWYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH KAZIMIERZ WITKOWSKI ANALIZA MO LIWO CI DIAGNOZOWANIA APARATURY WTRYSKOWEJ OKR TOWYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH KAZIMIERZ WITKOWSKI Streszczenie W referacie przedstawiono problematyk zwi zan z diagnostyk aparatury wtryskowej silników

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

BADANIA STĘŻE Ń ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH SPALIN TURBINOWEGO SILNIKA ŚMIGŁOWEGO W USTALONYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 1 (192) 2013 Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych

Bardziej szczegółowo

INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM

INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 3 4 ISSN 1231 4005 INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM Mirosław Wendeker, Piotr Jakliński Katedra Silników Spalinowych Jacek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (98)/4 Andrzej Bieniek, Mariusz Graba, Krzysztof Prażnowski 3 SYSTEM MONITOROWANIA NIERÓWNOMIERNOŚCI PRACY SILNIKA. Wstęp Silniki spalinowe mają zastosowanie w różnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁ A Ś CIWOŚ CI PŁ YNÓW CHŁ ODZĄ CYCH DO UKŁ ADU CHŁ ODZENIA O PODWYŻ SZONEJ TEMPERATURZE

BADANIE WŁ A Ś CIWOŚ CI PŁ YNÓW CHŁ ODZĄ CYCH DO UKŁ ADU CHŁ ODZENIA O PODWYŻ SZONEJ TEMPERATURZE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 212 Rafał Kkowski Akademia Morska w Gdyni Jerzy Walentynowicz Wojskowa Akademia Techniczna BADANIE WŁ A Ś CIWOŚ CI PŁ YNÓW CHŁ ODZĄ CYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym

Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym CABAN Jacek 1 DROŹDZIEL Paweł 2 WINIARSKI Grzegorz 3 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym Analiza komputerowa, Model i projektowanie, Silnik spalinowy Streszczenie Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego CIECIELĄG Jan 1 Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego WSTĘP Obecne silniki spalinowe charakteryzują się znakomitymi osiągami, niskim spalaniem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości olejów napędowych wykorzystywanych do zasilania silników o ZS z wybranych olsztyńskich stacji paliw

Ocena jakości olejów napędowych wykorzystywanych do zasilania silników o ZS z wybranych olsztyńskich stacji paliw Article citation info: AMBROSEWICZ-WALACIK M., PIĘTAK A. Evaluation of the quality of diesel fuels used for powering diesel engines received from Olsztyn selected petrol stations. Combustion Engines. 2015,

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciekłego dla rónego nadmiaru podawanego powietrza

Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciekłego dla rónego nadmiaru podawanego powietrza 349 Zbigniew Zdrojewsi, Adam Figiel, Stanisław Pero Instytut Inynierii Rolniczej Aademia Rolnicza we Wrocławiu Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciełego dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój silników Diesla

Rozwój silników Diesla W artykule omówiono wpływ zmian wymagań legislacyjnych, stawianych silnikom o zapłonie samoczynnym, na rozwój konstrukcji układów wtryskowych i wynikające stąd nowe oczekiwania wobec współczesnych paliw

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONOUS RECORDING TDC DURING THE CYLINDER PRESSURE ACQUISITION SYNCHRONICZNA REJESTRACJA POŁOŻENIA ZZP W CZASIE INDYKOWANIA SILNIKA

SYNCHRONOUS RECORDING TDC DURING THE CYLINDER PRESSURE ACQUISITION SYNCHRONICZNA REJESTRACJA POŁOŻENIA ZZP W CZASIE INDYKOWANIA SILNIKA Journal of KONES Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, 3-4 SYNCHRONOUS RECORDING TDC DURING THE CYLINDER PRESSURE ACQUISITION Karol Cupiał, Adam Dużyński, Michał Gruca, Janusz Grzelka Politechnika

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz RYCHLIK. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Arkadiusz RYCHLIK. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Arkadiusz RYCHLIK METODA POMIARU ZUŻYCIA PALIWA TŁOKOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ZINDYWIDUALIZOWANYCH PARAMETRÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH WTRYSKU METHOD OF PISTON COMBUSTION ENGINES FUEL CONSUMPTION

Bardziej szczegółowo