INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION Andrzej Ambrozik 1, Stanisaw Kruczyski 2, Janusz Jakóbiec 3, Stanisaw Orliski 4 1. Politechnika witokrzyska, Wydzia MiBM, Katedra Pojazdów i Sprztu Mechanicznego, Kielce Al. Tysiclecia PP 7, 2. Politechnika Warszawska, Wydzia SiMR, Instytut Pojazdów, Warszawa ul. Narbutta 84, 3. Instytut Technologii Nafty, Kraków, Kraków ul. ukasiewicza 1, 4. Politechnika Radomska, Wydzia Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Radom ul. Chrobrego 45, tel. (048) , Abstract The paper presents investigation results of the engine AD3.152 fuelled with mineral oil EKODIESEL PLUS-50 and vegetable oil BIODIESEL D-FAME that allows determining injection rate and injected fuel stream disintegration. The tests were made basing on extremal speed characteristic of engine using engine test bench with measurement system of high-speed pressure parameters and lift of injector needle. The aim of the tests was to comparison influence of self-ignition feeding mineral fuel Ekodiesel Plus 50B with select vegetable fuel BIODIESEL D-FAME. Using fuels of different physicochemical properties to compression-ignition engines requires high accuracy of diagnostic parameters measurements in order to learn differences in processes of injection and combustion. Necessity of fulfilling more and more strong standards, concerning emission of toxic components of exhaust gases, forces users of diesel engines to posses quick and precision methods of their technical state assessment and particularly of a combustion process and of injection equipment technical state. Analysis of the obtained diagrams of fuel pressure in the injection pipe and injection needle lift allows determining fuel outlaw rate from the atomizer and fuel stream disintegration info drops. Experimentally obtained indicator diagrams of cylinder pressure were also applied. Keywords: diesel engine, investigation, engine diagnostics, ecological fuels, and environment, combustion processes WPYW ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPONIE SAMOCZYNNYM PALIWEM MINERALNYM I ROLINNYM NA PROCES WTRYSKU ORAZ ROZPAD STRUGI PALIWA Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki bada silnika AD3.152 zasilanego paliwem mineralnym Ekodiesel Plus 50B oraz rolinnym BIODIESEL D-FAME pozwalajce wyznaczy prdkoci wtrysku oraz rozpad strugi paliwa wtryskiwanej do cylindra na krople. Badania wykonano na bazie zewntrznej prdkociowej charakterystyki silnika z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposaonego w system pomiarowy parametrów szybkozmiennych cinie oraz przemieszcze wzniosu iglicy wtryskiwacza. Badania przeprowadzono w celu porównania wpywu zasilania silnika paliwem mineralnym Ekodiesel Plus 50B oraz wybranym paliwem rolinnym BIODIESEL D-FAME. Zastosowanie paliw o rónych waciwociach fizykochemicznych do silników wysokoprnych wymaga duych dokadnoci pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania wystpujcych rónic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spenianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji skadników toksycznych spalin zmusza wspóczesnego uytkownika silników spalinowych o zaponie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego

2 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie sporzdzonych wykresów cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosów iglicy wtryskiwacza umoliwia wyznaczenie: prdkoci wypywu paliwa z rozpylacza oraz rozpad strugi paliwa na krople, wykorzystujc do tego równie eksperymentalne wykresy indykatorowe cinie w cylindrze silnika. Sowa kluczowe: silniki spalinowe, badania hamowniane, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, rodowisko, procesy spalania 1. Wstp Wzrastajce ceny oleju napdowego spowodoway decyzje Rafinerii Trzebina o wznowieniu produkcji estrów metylowych kwasów tuszczowych oleju rzepakowego, zgodnie z wymaganiami jakociowymi dla paliwa (EMKOR) FAME (Fatty Acid Methyl Ester) okrelonymi norm PN-EN Proces wtrysku paliwa jest zoonym, okresowo powtarzajcym si szybkozmiennym procesem zachodzcym w aparaturze wtryskowej. Jednym z do atwo uzyskiwanych i wiarygodnych róde informacji o przebiegu procesu wtrysku s wykresy cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza. Ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne wskaniki pracy silnika w bezporedni sposób zale od wykresu indykatorowego cinienia w cylindrze i przebiegu zmiany w/w wielkoci w ukadzie zasilania silnika paliwem. 2. Cel bada Celem bada jest ocena wpywu zasilania silnika AD3.152 pracujcego wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej dwoma rodzajami paliw ekologicznych tj. wglowodorowym, niskosiarkowym olejem napdowym EKODIESEL PLUS 50B, oraz estrami metylowymi kwasów oleju rzepakowego BIODIESEL D-FAME na: wartoci urednionych ze 100 cykli pracy silnika cinie paliwa w przewodzie wtryskowym, wartoci prdkoci wtrysku paliwa wyznaczone w oparciu o w/w urednione wykresy, prdkoci i czas rozpadu strugi na krople oraz kty i czasy penetracji tej strugi paliwa w cylindrze. 3. Stanowisko badawcze oraz wielkoci fizykochemiczne paliw Badania przeprowadzono na stanowisku, na którym zainstalowano silnik o zaponie samoczynnym AD3.152, z bezporednim wtryskiem paliwa wyposaonym w aparatur wtryskow typ. DPA 3328 F-510 [2]. Stanowisko wyposaone byo w system pomiarowy umoliwiajcy pomiar cinie i innych wielkoci szybkozmiennych. Wybrane waciwoci fizykochemiczne badanych paliw: wglowodorowego EKODIESEL PLUS 50B i rolinnego BIODIESEL D-FAME przedstawiono w tabeli 1. Schemat stanowiska badawczego przedstawia rys.1. 22

3 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Rys.1. Schemat stanowiska badawczego [2]: 1 silnik AD3.152, 2 hamulec wodny HS 75, 3 czujnik temperatury oleju, 4 czujnik temperatury czynnika chodzcego silnik, 5 - nadajnik kta obrotu wau korbowego firmy INTROL Pozna, 6 - komputer PC z kart pomiarow, 7 czujnik cinienia w komorze spalania, 8 - szafa sterowania i kontroli, 9 zestaw wzmacniaczy sygnaów, 10 czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza, 11 czujnik cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym, 12 czujnik temperatury paliwa. Fig.1. Test stand scheme [6]: 1- engine AD3.152, 2- water brake HS75, 3- detector of oil temperature, 4- detector of temperature of engine liquid coolant, 5- transducer of crankshaft rotation angle, 6- computer, 7- pressure detector in combustion chamber, 8- control cubicle, 9- signal amplifiers set, 10- detector of injector needle lift, 11- detector of fuel pressure in injection pipe, 12- detector of fuel temperature. Tabela 1. Wybrane wasnoci fizykochemiczne paliw zastosowanych w badaniach [4] Table 1. Selected physicochemical characteristics of examined fuels [4] PARAMETR EKODIESEL PLUS 50 B BIODIESEL D-FAME Liczba cetanowa 51,5 51,3 Gsto w 20 o C [10 3 kg/m 3 ] 0,836 0,882 Lepko kinematyczna w 40 o C [10-6 m 2 /s] 2,75 4,52 Warto opaowa [MJ/kg] 43,4 38,9 Napicie powierzchniowe , N/m 3,47 3,55 Wasnoci fizykochemiczne dla paliwa naturalnego okrelono wg PN-EN 590, za paliwa FAME wg. PN-EN 590: Opis metody bada W punkcie pomiarowym, odpowiadajcemu prdkoci obrotowej maksymalnego momentu obrotowego n Mo = 1400 obr/min zewntrznej charakterystyki prdkociowej silnika, zarejestrowano 100 kolejnych przebiegów cinienia w cylindrze, cinienia paliwa w przewodzie 23

4 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski wtryskowym oraz wzniosów iglicy wtryskiwacza, przy staym ustawieniu nominalnego kta dynamicznego pocztku toczenia paliwa, równego dpt =15 OWK. Na podstawie zmierzonych wielkoci wyznaczono urednione wartoci: cinienia w cylindrze, cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym, wznios iglicy wtryskiwacza. Po wstpnym przygotowaniu wykresu indykatorowego do dalszej jego analizy obliczano: warto dawki paliwa (m p ) spalonego w czasie 1-go cyklu pracy silnika, wedug zalenoci [3]: Ge m p = 30 n c [kg/cykl] (1) G e godzinowe zuycie paliwa, kg/h, n prdko obrotowa wau korbowego, obr/min, c ilo cylindrów. Pocztkow prdko wypywu strumienia paliwa z wtryskiwacza u p (w przekroju wylotowym rozpylacza) obliczano z zalenoci: 2p [m / s] (2) up p - rónica cinienia cieczy przed otworkiem rozpylacza i cinienia orodka do którego ciecz jest wtryskiwana, Pa, - gsto cieczy, kg/m 3, - wspóczynnik wypywu zaley od konstrukcji rozpylacza. Obliczenie liczby Webera [5]: 2 ou d We [m / s] (3) o - gsto orodka gazowego, do którego nastpuje wtrysk paliwa, kg/m 3, u - prdko cieczy w orodku gazowym, d - rednica otworka rozpylacza WZM, DSL-150 A-38 silnika AD3.152, która jest równa d = 0,28 mm, - napicie powierzchniowe, N/m. Krople paliwa powstae w wyniku pierwotnego rozpadu strugi paliwa ulegaj dalszemu rozpadowi pod warunkiem, e nie uderz o ciank komory spalania. Zakadajc krytyczn warto liczby Webera, (We kr = 10 14) mona okreli maksymaln prdko kropli (o okrelonej rednicy), powyej, której natepuje jej rozpad: ukr We kr [m / s] (4) d o Wtórny rozpad kropel nastpuje na skutek dziaania siy oporów aerodynamicznych ruchu kropel w orodku, w którym panuje podwyszone cinienie gazu. 24

5 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Obliczenia rednicy d kr [1], dla badanych paliw i kilku wzgldnych prdkoci (u) przeprowadzono wedug wzoru: We (5) kr dkr 2 g u - napicie powierzchniowe, N/m, - gsto orodka (dla M omax i n= 1400 obr/min jest = 10,5 kg/m 3 ), We kr - krytyczna warto liczby Webera, u - krytyczne prdkoci kropel. redni rednic kropel obliczano ze wzoru empirycznego w zalenoci od parametrów wtrysku paliwa. redni rednic Sautera (d 32 ) tj. rednic jednorodnego zbioru zastpczych kropel o takiej samej sumarycznej objtoci i takiej samej sumarycznej powierzchni wszystkich kropel jak w danym zbiorze o okrelonym widmie rozpylenia, obliczano ze wzoru zaproponowanego przez Hiroyasu i Kadot [5]: 0,135 0,121 0,131 A( p) [ m] (6) d V 32 g pj p - nadcinienie wtrysku (warto rednia), Pa, V pj - jednostkowa dawka paliwa, mm 3 /cykl, A- staa wtryskiwacza, A = 3,8. Warto wielkoci A obliczono ze wzoru: l A 3 0,28 (7) d gdzie dla badanego rozpylacza WZM, DSL-150 A-38 silnika AD3.152 jest: l - dugo kanalika rozpylacza 4 mm, d - rednica otworka rozpylacza 0,28 mm. Penetracja strugi paliwa zaley od rónicy cinienia wtrysku paliwa i cinienia w cylindrze, gstoci orodka gazowego i gstoci cieczy p, za w mniejszym stopniu od rednicy otworka rozpylacza d. Wedug Hiroyasu [5] chwilow penetracj strugi mona wyznaczy z zalenoci: Dla t t rozpadu, 1/ 2 2(pw p s 0,39 c) t (8) p Dla t> t rozpadu, 1/ 4 2(pwpc) 1/ 2 s 2,95 dt (9) o 25

6 gdzie czas do chwili rozpadu wynosi: A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski t rozpadu W powyszych zalenociach oznaczono: p w - cinienie wtrysku, Pa, p c - cinienie w cylindrze, Pa, o, p - gsto gazu i paliwa, kg/m 3. Kt rozpylenia strugi, wg Abramowicza [1] jest: 29 d g (10) 1/ 2 o(pwpc) tg 2 o 0,13 1 p p (11) p - nadcinienie wtrysku (warto rednia), Pa, 5. Wyniki bada Na rysunku 2, przedstawiono porównanie przebiegu cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym dla badanych paliw, przy prdkoci obrotowej n = 1400 obr/min, odpowiadajcej maksymalnemu momentowi obrotowemu. W tabeli 2 przedstawiono maksymalne wartoci cinienia w przewodzie wtryskowym, pocztkow i krytyczn prdko strumienia wtryskiwanego paliwa do cylindra silnika AD3.152 pracujcego wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej i przy maksymalnym obcieniu silnika. Rys. 2. Przykadowe urednione zalenoci cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym od kta obrotu wau korbowego, przy zasilaniu silnika AD3.152 rónymi paliwami i przy prdkoci obrotowej silnika n=1400 obr/min Fig. 2. Exemplary dependences between fuel pressure in injection pipe versus crankshaft rotation angle for the engine AD3.152 fuelled with examined fuels the engine speed n= 1400 rpm 26

7 Influence of Diesel Engine Fuelling with Mineral and Vegetable Fuels on the Injection Process Tabela 2. Maksymalne wartoci cinienia paliwa w przewodzie wtryskowym i prdko pocztkowa oraz prdko krytyczna strumienia wtryskiwanego paliwa w silniku AD3.152 pracujcym wedug zewntrznej charakterystyki prdkociowej i przy obcieniu silnika M omax oraz n= 1400 obr/min, zasilanego rónymi paliwami Table 2. Maximal values of fuel pressure in the injection pipe and initial and critical speed of the stream of injected fuel in the AD3.152 engine working according the external speed characteristic, at maximal load M omax and n= 1400 rpm for investigated fuels Rodzaj paliwa Cinienie paliwa przed otwarciem rozpylacza Prdko pocztkowa strumienia Prdkoci krytyczne kropli P, Pa w p, m/s w e, m/s Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B EKODIESEL PLUS 50-B ,92 158,84 paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME BIODIESEL D-FAME ,80 164,18 Przy zasilaniu silnika paliwami rolinnymi wystpuj wysze cinienia paliwa przed otworem wylotowym z wtryskiwacza, co powoduje wiksze prdkoci wypywu paliwa. Tabela 3. rednia rednica kropel paliwa wg. Sautera Table 3. Mean diameter of fuel drops according to Sauter Nazwa parametru Dawka paliwa Mm 3 / cykl rednia rednica Sautera d 32 m Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME ,2 38,85 Obliczone ze wzoru (10) czasy rozpadu na krople rónych paliw, chwilowe penetracje strugi obliczone wg wzoru (8, 9), przy n Momax = 1200 obr/min i o = 10,5 kg/m 3 przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4.Czasy rozpadu na krople rónych paliw, chwilowa penetracja strugi paliwa przy n Momax = 1200 obr/min Table 4. Time of fuel disintegration into drops and momentareons penetration of fuel stream at n Momax = 1200 rpm Parametr Czasy rozpadu [ms] Chwilowa penetracja strugi [mm] dla t t rozpadu Chwilowa penetracja strugi [mm] dla t> t rozpadu Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME 0,535 0, W tabeli 5 przedstawiono kty rozpylenia rónych paliw, przy pracy silnika AD3.152 wedug charakterystyki obcieniowej i prdkoci obrotowej wau korbowego n= 1400 obr/min 27

8 A. Ambrozik, S. Kruczyski, J. Jakóbiec, S. Orliski Tabela 5. Kty stoka rozpylenia paliw, przy pracy silnika AD3.152 wg charakterystyki obcieniowej i prdkoci obrotowej wau korbowego n = 1400 obr/min Table 5. Cone angle of investigated fuels atomization at the work of AD3.152 engine according to load characteristic and at the engine speed n= 1400 rpm Kty rozpylenia Paliwo naturalne EKODIESEL PLUS 50-B Paliwo rolinne BIODIESEL D-FAME Wedug Abramowicza 0,1384 0,1366 tg /2 tg /2 7, 50 o 7, 40 o 7. Wnioski Na podstawie otrzymanych wyników bada silnika AD3.152 zasilanego paliwami ekologicznymi: tj. mineralnym EKODIESEL PLUS 50B oraz paliwem rolinnym BIODIESEL D- FAME i pracujcego wedug charakterystyki obcieniowej przy n=1400 obr/min, mona sformuowa nastpujce wnioski: - wartoci urednionych przebiegów cinie rónych paliw w przewodzie wtryskowym s wiksze o 7.7% przy zasilaniu silnika paliwem rolinnym BIODIESEL D-FAME w porównaniu z paliwem wglowodorowym EKODIESEL PLUS 50B przy obcieniu silnika M omax n=1400 obr/min. Ponadto badania wykazay, e: - badane paliwa charakteryzuj si porównywalnym napiciem powierzchniowym, zarówno paliw pochodzenia mineralnego jak i rolinnego, - rednia rednica Sautera badanych paliw rolinnych jest mniejsza ni paliw wglowodorowych, - rednice krytyczne kropel d kr paliw wglowodorowych s wiksze ni paliw rolinnych, gównie z uwagi na ich wiksze napicie powierzchniowe, - pocztkowe prdkoci wtryskiwanego strumienia paliw rolinnych i wglowodorowych s porównywalne, - czasy rozpadu badanych paliw i chwilowa penetracja strug dla badanych paliw okazay si porównywalne, - celowym jest prowadzenie dalszych bada procesów wtrysku paliwa przy zasilaniu silnika zarówno paliwami pochodzenia mineralnego jak i rolinnego. 8. Literatura [1] Abramowicz, G. N., Theory of Turbulent Jets M.I.T, Press Cambridge. Mas, [2] Dokumentacja stanowiska pomiarowego, IEPiM, Politechnika Radomska, Radom [3] Falkowski, H., Ukady wtryskowe silników wysokoprnych. WK, Warszawa [4] PKN ORLEN S.A., Rafineria Trzebinia, wiadectwa jakoci paliw, [5] Orzechowski, Z., Prywer, J., Rozpylanie cieczy, WNT, Warszawa

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No..8 DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Roman Borecki, Stanis aw Szwaja, Micha Pyrc Czestochowa University of Technology Armii KrajowejStreet

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 113-121 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci DIAGNOSTYKA 3 Spis treci 1 REFERAT WPROWADZAJCY CEMPEL Czesaw - Short History of Diagnostics and Diagnostic Congresses in Poland 3 PUBLIKACJE KONGRESOWE ADAMKIEWICZ Andrzej - Diagnozowanie okrtowych turbinowych

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME

OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME Grzegorz Wcisło Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA

DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, vol. 12, 1-2 DETERMINATION OF A PISTON TDC Krzysztof Z. Mendera, Micha Gruca Cz stochowa University of Technology Institute of Internal Combustion Engines

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby

Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby Wojciech SKIERUCHA, Andrzej WILCZEK INSTYTUT AGROFIZYKI PAN, LUBLIN Polowy system monitorowania wilgotnoci gleby Dr hab. in. Wojciech SKIERUCHA Wojciech Skierucha urodzi si w 1956 r. w Lublinie. Tytu magistra

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

NAUKA I TECHNIKA. Miros³aw WENDEKER Artur GODULA. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Miros³aw WENDEKER Artur GODULA BADANIA EKSPLOATACYJNEJ ZMIENNOŒCI PARAMETRÓW STEROWANIA SILNIKÓW O ZAP ONIE ISKROWYM RESEARCH ON VARIABILITY IN CONTROL PARAMETERS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN REAL-LIFE

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- - # )& )/ % )01 *'%2 # %),3 # $* 24 # & 0)3534 # 6& %% # 01 *%$ # 78)2 # .0) # 9#$% #!&. ! "#$%! "# $ % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*,

Bardziej szczegółowo

PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM

PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 2 2007 PROPOSAL OF TURBINE PROPULSION FOR A NEW GENERATION LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER WITH A CAPACITY OF 250 000-300 000 CBM Zygmunt Górski, Romuald

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

Selected aspects of application of dual fuel marine engines

Selected aspects of application of dual fuel marine engines Selected aspects of application of dual fuel marine engines Tomasz KNIAZIEWICZ Leszek PIASECZNY PTNSS-2012-SS1-104 Selected aspects of application of dual fuel marine engines The paper presents examples

Bardziej szczegółowo

2004 r. Monografie: Publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych:

2004 r. Monografie: Publikacje w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych: 2004 r. Monografie: 1. Juda Z., Diagnostyka pojazdów samochodowych budowa, eksploatacja, naprawa, tom 2 Mechanika ruchu, hałas, diagnostyka komputerowa, mechatronika pojazdów samochodowych, ISBN 83-919887-2-4.

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS

METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Arkadiusz RYCHLIK METODY POMIARU ZUŻYCIA PALIWA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH COMMERCIAL VEHICLES FUEL CONSUMPTION MEASUREMENT METHODS Racjonalna eksploatacja silników spalinowych jest źródłem oszczędności surowców,

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH MOTROL, 27, 9, 93 12 OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH

MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH Technica Agraria 1(2) 2002, 89 93 MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH Mateusz Stasiak, Marek Molenda, Mirosław J. Lipiski Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego PAK vol. 58, nr 10/2012 1 Paweł OBSTAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji

Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji (Podsumowanie seminarium technicznego Paliwa Gazowe w Energetyce i Motoryzacji orgaznizowanego w Instytucie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo