POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN"

Transkrypt

1 Journal of KONES Internal Combustion Engines No. 1 ISSN 131 POSSIBLE IMROVEMENT OF THE MAIN OPERATIONAL PARAMETERS OF SI ENGINES FUELLED WITH INJECTED LIQUID BUTAN Sławomir Luft, Marek Gola Politechnika Radomska, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Al. Chrobrego, 6-6 Radom Abstract During investigation of new fuel system for S.I. engine one-cylinder test engine with sequence injection of liquid butane into suction manifold the set of load characteristics was obtained. There was noticed engine overall efficiency was higher and the drop of NO x and CO emission occurred. Analysis of pressure diagrams shows that the burning rate is lower for gas fuelling as a consequence the maximum pressure was shifted about º of C.A. in comparison with gasoline fuelling. Taking into account the differences of combustion of gas and gasoline some changes of engine regulation were done. The ignition timing for gas fuelling was advanced by º of C.A. After changes the rise of brake torque and engine power in comparison with standard fuelling was observed. Also lower specific fuel consumption for new regulation as well as lower NOx and CO emission was obtained. ANALIZA MOŻLIWOŚCI POPRAWY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW ROBOCZYCH SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM ZASILANEGO WTRYSKOWO CIEKŁYM BUTANEM 1. WSTĘP Jak wynika z zestawień statystycznych w Polsce od kilku lat systematycznie rośnie zużycie gazu ciekłego LPG używanego jako paliwo silnikowe praktycznie wyłącznie do zasilania silników o ZI. Popularność zasilania skroplonymi mieszankami propanu-butanu po stosunkowo nieskomplikowanej modyfikacji silników o ZI stawia Polskę w czołówce państw europejskich, gdy chodzi o zużycie ciekłego LPG do celów silnikowych. Przy zużyciu autogazu wynoszącym w roku tys. ton a w roku już 6 tys. ton [1] Polska znajduje się na trzecim miejscu po Włochach i Holandii w dystrybucji tego paliwa. Powodem tak dużego zainteresowania ciekłym gazem jest relatywnie niska jego cena w stosunku do ceny benzyny. Jak wynika z publikowanych danych [] w roku cena ciekłego propanu-butanu w Polsce tylko w dwóch miesiącach (listopad i grudzień) osiągnęła poziom % ceny benzyny, w pozostałych ciekły gaz był relatywnie tańszy osiągając w czerwcu poziom zaledwie 3% ceny benzyny. Podobne relacje cen utrzymywały się w roku 1 i na początku roku, co każe przypuszczać że ten trend ma charakter trwały i będzie w pozytywny sposób stymulował dalszy rozwój rynku pojazdów zasilanych LPG. Z obserwacji wynika, że instalując systemy zasilania LPG użytkownicy pojazdów czynili to z powodów czysto ekonomicznych i dlatego godzili się z podstawowym mankamentem cechującym wszystkie stosowane dotychczas instalacje gazowe jakim było zauważalne pogorszenie parametrów dynamicznych silnika (momentu obrotowego i mocy użytecznej). Wynika to z faktu, że ciekły LPG w tych systemach przed doprowadzeniem do układu dolotowego jest odparowywany i już w postaci gazowej podawany w układach starszej generacji do mieszalnika lub w układach nowej generacji wtryskiwany (a raczej wdmuchiwany) przez specjalne wtryskiwacze do kolektora dolotowego. W efekcie doprowadzania paliwa gazowego do strumienia zasysanego powietrza następuje zmniejszenie współczynnika napełnienia cylindrów. 16

2 Prowadzone od kilku lat w Zakładzie Silników i Pojazdów Politechniki Radomskiej badania nowego systemu zasilania LPG, w którym nie jest on odparowywany lecz doprowadzany do układu dolotowego silnika o ZI w fazie ciekłej przez wtrysk sekwencyjny do kolektora dolotowego wykazały, że możliwe jest nie tylko wyeliminowanie obniżenia osiągów silnika zasilanego LPG ale również poprawa innych parametrów roboczych w stosunku do standardowego zasilania benzyną [3, ]. Badania prowadzone w innych ośrodkach między innymi w Politechnice Krakowskiej [] przyniosły podobne rezultaty.. PROGRAM BADAŃ SILNIKA Z SYSTEMEM WTRYSKU CIEKŁEGO BUTANU I STANOWISKO BADAWCZE Badania systemu zasilania silnika o ZI ciekłym gazem wtryskiwanym do kolektora dolotowego obejmowały wykonanie pomiarów dla sporządzenia rodziny charakterystyk obciążeniowych z jednoczesnym dokonywaniem rejestracji przebiegu ciśnień w komorze spalania przy użyciu nowoczesnego systemu do indykowania współpracującego z systemem komputerowym bazującym na szybkiej karcie pomiarowej [ 6]. Schemat zasilania silnika z użyciem systemu wtrysku ciekłego gazu przedstawia rys. 1. filtr powietrza zasysanego elektroniczny moduł sterujący zbiornik ciekłego gazu wtryskiwacz ciekłego gazu sonda λ wylot spalin Fig. 1. The scheme of fuelling of SI engine with LPG injected into suction manifold Obiektem badań był jednocylindrowy silnik badawczy o ZI przekonstruowany z dwucylindrowego silnika 17A. w którym wyłączono z pracy -gi cylinder poprzez zaślepienie kanału dolotowego (w ten sposób jeden cylinder generował moc indykowaną a drugi tylko straty mechaniczne). Istotną zmianą jaką wprowadzono w silniku 17A. było zainstalowanie sekwencyjnego wtryskiwacza w ściance kolektora dolotowego w taki sposób, że wtrysk następował do komory mieszankowej kolektora (przed rozdzieleniem się indywidualnych kanałów ssących). Dla pozostawienia możliwości sterowania napełnieniem cylindrów w układzie dolotowym pozostawiono oryginalny dwuprzelotowy gaźnik Weber 3 DGF 7/7 wykorzystując w czasie badań jedynie system przepustnic. Zamiast mieszanki propan butan w badaniach używano czystego n- butanu. Spowodowało to obniżenie prężności gazu zgromadzonego w butli a jednocześnie ułatwiło analizę otrzymanych wyników badań z uwagi na możliwość precyzyjnego określenia niektórych właściwości fizyko-chemicznych, w tym przede wszystkim wartości opałowej paliwa jednoskładnikowego (w przypadku mieszanek propanu z butanem ze względu na zmienność udziału obu składników byłoby to uciążliwe). Badania miały charakter porównawczy, to znaczy dla każdej z wybranych prędkości sporządzano charakterystyki zasilając silnik wg jednego z trzech sposobów: wtryskowo benzyną do grzanego kolektora dolotowego wtryskowo ciekłym butanem do grzanego kolektora dolotowego wtryskowo ciekłym butanem do niegrzanego kolektora dolotowego 17

3 Wykorzystywano do wtrysku paliwa standardowy wtryskiwacz benzynowy o działaniu sekwencyjnym przy czym czas otwarcia wtryskiwacza mógł być przestawiany ręcznie w szerokim zakresie przy wykorzystaniu specjalnego modułu sterującego opracowanego specjalnie dla przeprowadzenia opisywanych badań. Ustawienia czasu otwarcia wtryskiwacza w pojedynczym cyklu były dobierane w ten sposób aby dostosować wielkość dawki wtryskiwanego paliwa do aktualnego poziomu obciążenia silnika przy zachowaniu stechiometrycznego składu mieszanki paliwowo-powietrznej ( λ =1). Zarówno przy zasilaniu silnika benzyną jak i ciekłym butanem wykorzystywano ten sam wtryskiwacz, przy czym w przypadku zasilania benzyną właściwe ciśnienie robocze wytwarzała pompa zasilająca zainstalowana w torze zasilania benzyną a w przypadku zasilania ciekłym butanem wykorzystywano naturalną prężność butanu zgromadzonego w butli. Tor zasilania ciekłym butanem wyposażono w system eliminowania korków parowych, jakie powstają w przypadku miejscowego podwyższenia temperatury ciekłego gazu znajdującego się w instalacji w stanie równowagi. Wypełnianie się elementów instalacji ciekłego gazu fazą lotną uniemożliwiałoby prawidłowe zasilanie paliwem poprzez sekwencyjny wtrysk. 3. WYNIKI BADAŃ Wybrane wyniki podstawowych badań przedstawiono na rys -. Ilustrują one zależność głównych wielkości opisujących pracę silnika od momentu obrotowego jako parametru obciążenia dla wybranej prędkości obrotowej n=6obr/min i trzech wymienionych wyżej sposobów zasilania silnika. Niezależnie od sposobu zasilania zachowywano stały kąt wyprzedzenia zapłonu zgodny z fabryczną regulacją dla przypadku całkowitego obciążenia..8 Ge[kg/h].6 ge*[j/ws] 6. Charakterystyka obciążeniowa n=6 obr/min, αz =3 o OWK 6 T sp [ o C] Temperatura spalin w funkcji momentu obrotowego n=6 obr/min, αz =3 o OWK.. 6 wtrysk butanu do niegrzanego kolektora wtrysk butanu do grzanego kolektora Fig.. Mass fuel consumption G e and specific fuel consumption g e * vs. engine load 3 Fig. 3. Exhaust gas temperature T sp vs. engine load 8 T m [ o C] Temperatura mieszanki w kolektorze w funkcji momentu obrotowego n=6 obr/min, αz =3 o OWK Fig.. Temperature inside suction manifold T m vs. engine load 18

4 Analiza powyższych wykresów wskazuje przede wszystkim, że wtrysk ciekłego butanu eliminuje spadek osiągów silnika jaki cechowały systemy zasilania odparowanym LPG. Przy całkowitym obciążeniu uzyskany przy wtrysku ciekłego butanu moment obrotowy jest porównywalny a dla przypadku wtrysku do niegrzanego kolektora nawet większy niż przy standardowym zasilaniu benzyną. Można to wytłumaczyć obniżeniem temperatury powstającej mieszanki (rys.) i wynikającym z tego poprawieniem napełnienia cylindrów przynajmniej do poziomu właściwego dla wtrysku benzyny do grzanego kolektora. Niezależnie od poprawy osiągów silnika, jaki uzyskano dzięki zmianie sposobu wprowadzania gazu do układu dolotowego badania wykazały, że dla zasilania ciekłym butanem uzyskuje się zauważalne w całym analizowanym zakresie obciążeń zmniejszenie jednostkowego zużycia energii (rys.) o około, J/WS, co oznacza wzrost sprawności ogólnej silnika. Jednocześnie porównanie wyników pomiarów stężeń podstawowych składników spalin wskazuje, że w przypadku zasilania ciekłym butanem następuje obniżenie w spalinach stężenia dwutlenku węgla CO przy porównywalnym jak dla zasilania benzyną poziomie stężenia tlenku węgla CO (rys.). Ten wynikający, jak należy przypuszczać z mniejszego dla butanu niż dla benzyny udziału węgla w elementarnym składzie obu paliw, korzystny efekt obniżenia stężenia składnika odpowiedzialnego za efekt cieplarniany jest dodatkowo wzmocniony przez fakt zmniejszenia wydatku spalin przy porównywalnym obciążeniu z uwagi na mniejsze zużycie paliwa (nie kompensuje tego nieco większe teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalenia jednostkowej masy paliwa dla butanu L t =1, kg powietrza /kg paliwa niż dla benzyny L t =1,9 kg powietrza /kg paliwa). CO, CO [%] Emisja CO i CO przy zmiennym obciążeniu i n= 6 obr/min, αz = 3o OWK wtrysk butanu do grzanego kolektora wtrysk butanu do niegrzanego kolektora Fig.. CO and CO concentration in exhaust gases vs. engine load NO x [ppm] Emisja NO x przy zmiennym obciążeniu i n= 6 obr/min, αz = 3o OWK wtrysk butanu do grzanego kolektora wtrysk butanu do niegrzanego kolektora Fig. 6. NO x concentration in exhaust gases vs. engine load Również w przypadku tlenków azotu NO x wtryskowe zasilanie ciekłym butanem przynosi pozytywny efekt obniżenia ich stężenia w spalinach w całym zakresie obciążeń o -8 ppm co wskazywać może na obniżenie się szczytowych temperatur obiegu (rys 6). Ponieważ również temperatura spalin jest w tym przypadku niższa o -3 o niż dla zasilania benzyną (rys3) świadczyć to może o obniżeniu średniej temperatury obiegu.. ANALIZA PROCESU ROBOCZEGO Opisane powyżej pozytywne zmiany kilku podstawowych parametrów istotnych w ocenie jakości procesu roboczego silnika jakie zaobserwowano dla zasilania wtryskowego ciekłym butanem wymagały wyjaśnienia poprzez analizę procesu roboczego na bazie zarejestrowanych przebiegów ciśnienia dokonywanych w każdym punkcie pomiarowym. Rejestrację przebiegu ciśnień realizowano w kolejnych cyklach roboczych z rozdzielczością co 1, o OWK a następnie na ich podstawie wygenerowano uśredniony wykres indykatorowy otwarty reprezentatywny dla danego punktu pomiarowego (ciśnienia w poszczególnych punktach tego wykresu są średnią arytmetyczną odpowiednich ciśnień ze wszystkich analizowanych cykli roboczych). Takie 19

5 wykresy były przedmiotem analizy polegającej na wyznaczeniu wybranych wielkości charakteryzujących proces roboczy a w szczególności fazę spalania takich jak: maksymalna wartość ciśnienia obiegu p max położenie punktu występowania maksymalnego ciśnienia obiegu scharakteryzowane poprzez kąt przesunięcia tego punktu w stosunku do GMP α Pmax maksymalna prędkość narastania ciśnienia w fazie spalania (dp/dα ) max średnia prędkość narastania ciśnienia w fazie spalania ( Δ p/ Δ α ) śr P max [MPa] 3. α Pmax po GMP 3 [ o OWK] Zależność położenia punktu maksymalnego 9 ciśnienia obiegu od obciążenia silnika n=6 obr/min, αz =3o OWK Zależność maksymalnego ciśnienia obiegu od obciążenia silnika n=6 obr/min, αz =3 o OWK Fig. 7. Maximum cylinder pressure vs. engine load Fig. 8. Maximum pressure location vs. engine load (dp/dα) max. [MPa/ o OWK].18 Zależność maksymalnej prędkości narastania ciśnienia od obciążenia silnika n=6 obr/min, αz =3o OWK (dp/dα) śr.1 [MPa/ o OWK].9 Zależność średniej prędkości narastania ciśnienia od obciążenia silnika n=6 obr/min, αz =3o OWK Fig. 9. Maximum cylinder pressure vise rate vs. engine load Fig. 1. Average cylinder pressure vise rate vs. engine load Wykresy ilustrujące przebiegi tych wielkości w funkcji wartości zmierzonego momentu obrotowego dla badanych sposobów zasilania i wybranej prędkości obrotowej n=6 obr/min przedstawiono na rysunkach 7-1. Wskazują one na zmniejszenie maksymalnego ciśnienia obiegu i zmniejszenie prędkości narastania ciśnienia w fazie spalania dla wtryskowego zasilania ciekłym butanem. Jednocześnie w takim przypadku następuje przesunięcie punktu występowania maksymalnego ciśnienia obiegu o około o OWK dalej za GMP niż dla zasilania benzynowego. Ten efekt spowolnienia procesu spalania, któremu towarzyszy jednak omawiane wcześniej zwiększenie sprawności ogólnej wynikać może z obniżenia temperatur obiegu. To z kolei może być związane z istotnym powiększenie sprawności cieplnej ze względu na zmniejszenie strat ciepła odprowadzanego do ścianek cylindra i ze strumieniem spalin przy obniżeniu się temperatur obiegu. Na rysunkach 11-1 przedstawiono przebiegi sprawności mechanicznej i cieplnej silnika wyliczonych dla badanych sposobów zasilania dla prędkości n=6 obr/min. 16

6 1 ηm [1] Zależność sprawności mechanicznej od obciążenia silnika n=6 obr/min, αz =3o OWK. η c [1] Zależność sprawności cieplnej od obciążenia silnika n=6 obr/min, αz =3 o OWK Fig. 11. Engine overall efficiency vs. engine load Fig. 1. Thermal efficiency vs. engine load Analiza przebiegu sprawności mechanicznej i sprawności cieplnej potwierdza znaczący wpływ powiększenia sprawności cieplnej na ostateczny efekt obniżenia jednostkowego zużycia energii (powiększenia sprawności ogólnej) dla zasilania wtryskowego ciekłym butanem. Potwierdzony analizą procesu roboczego efekt spowolnienia spalania w przypadku zasilania ciekłym butanem wskazuje na potrzebę innej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu dla takiego sposobu zasilania niż w przypadku standardowego zasilania benzyną. Przesunięcie punktu zapłonu w kierunku przyśpieszenia o kąt o OWK stwarzało przesłanki do dalszego powiększenia osiągów silnika i zmniejszenia jednostkowego zużycia energii.. WYNIKI BADAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH W ramach badań uzupełniających uwzględniających omówione powyżej wyniki analizy procesu roboczego sporządzono dla silnika 17 A. w wersji pełnogabarytowej (z włączonym do pracy -gim cylindrem) porównawcze charakterystyki prędkościowe dla 8% obciążenia i zachowanego stechiometrycznego składu mieszanki. W tym przypadku porównano przebiegi momentu obrotowego M o, mocy użytecznej N e, godzinowego zużycia paliwa G e i godzinowego zużycia powietrza G p oraz jednostkowego zużycia energii g e * dla standardowego sekwencyjnego wtrysku benzyny do grzanego kolektora i wtrysku ciekłego butanu do niegrzanego kolektora. Badania uzupełniające uwzględniały dodatkowe przyśpieszenie zapłonu o kąt o OWK dla zasilania ciekłym butanem w stosunku do wartości kąta wyprzedzenia zapłonu realizowanej przy zasilaniu benzyną wg fabrycznej charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu dla stanu całkowitego obciążenia silnika. Dodatkowo porównano temperaturę mieszanki t m, temperaturę spalin t sp oraz stężenia w spalinach: tlenku węgla CO, dwutlenku węgla CO, tlenków azotu NO x i niespalonych węglowodorów HC. Wykresy sporządzonych charakterystyk przedstawiają rysunki Z porównania sporządzonych charakterystyk wynika widoczny przyrost momentu obrotowego i mocy użytecznej w całym badanym zakresie prędkości obrotowych dla przypadku wtryskowego zasilania ciekłym butanem w stosunku do zasilania standardowego benzyną a to potwierdziło wcześniejsze obserwacje co do możliwości zwiększenia osiągów silnika przy tym sposobie zasilania i uwzględnieniu zmienionej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Wzrost ten można uzasadnić w pierwszej kolejności potwierdzonym zwiększeniem napełnienia cylindrów o czym świadczy większe dla wtrysku butanu niż dla zasilania standardowego zużycie godzinowe powietrza (rys 1). Potwierdzono również uzyskanie niższych temperatur mieszanki na co wpływ miało wyłączenie podgrzewania kolektora dla zasilania ciekłym butanem. 161

7 M or [Nm] 6 Wykres mocy zredukowanej i momentu zredukowanego przy zasilaniu wtryskowym benzyną i butanem moc zredukowana () moc zredukowana (wtrysk gazu) moment zredukowany (wtrysk gazu) moment zredukowany () N er [kw] G er Gp [kg/h] [kg/h] 1 1 Wykres godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa oraz godzinowego zużycia powietrza przy zasilaniu wtryskowym benzyną i butanem godzinowe zużycie paliwa () godzinowe zużycie powietrza () godzinowe zużycie powietrza (wtrysk gazu) godzinowe zużycie paliwa (wtrysk gazu) g * e [J/Ws] jednostkowe zużycie paliwa () jednostkowe zużycie paliwa (wtrysk gazu) Fig. 13. Reduced engine torque M or and power N er vs. engine speed Fig. 1. Mass fuel consumption G er mass air consumption G p and specific energy consumption g e * vs. engine speed T m [ o C] 6 Wykres temperatury spalin i temperatury mieszanki w kolektorze dolotowym przy zasilaniu wtryskowym benzyną i butanem temperatura spalin () temperatura spalin (wtrysk gazu) temperatura mieszanki () temperatura mieszanki (wtrysk gazu) T sp [ o C] Fig. 1. Exhaust gas temperature T sp and mixture temperature vs. engine speed 18 CO 1 CO [%] 1 HC [ppm] 1 NO x [ppm] Stężeńia HC i NO x w spalinach przy zasilaniu wtryskowym benzyną i butanem stężenie węglowodorów () stężenie weglowodorów (wtrysk gazu) stężenie tlenków azotu (wtrysk gazu) stężenie tlenków azotu () Stężeńia CO i CO w spalinach przy zasilaniu wtryskowym benzyną i butanem stężenie dwutlenku węgla () 6 6 stężenie dwutlenku węgla (wtrysk gazu) stężenie tlenku węgla () 16 stężenie tlenku węgla (wtrysk gazu) Fig. 16. CO and CO concentration in exhaust gases vs. engine speed Fig. 17. NO x and HC concentration in exhaust gases vs. engine speed Korekta kąta zapłonu oprócz poprawy osiągów silnika spowodowała spektakularny spadek jednostkowego zużycia energii (rys. 1) oraz zauważalne obniżenie temperatury spalin (rys 1). 16

8 Analiza spalin na bazie charakterystyk prędkościowych potwierdziła wcześniejsze obserwacje. Dla zasilania ciekłym butanem przy porównywalnym z zasilaniem benzyną stężeniu w spalinach tlenku węgla następuje obniżenie stężenia dwutlenku węgla i tlenków azotu (rys 16-17). Jednocześnie wyniki analizy analizatorem NDIR wskazują na większe w tym przypadku stężenie niespalonych węglowodorów (rys 18), co niekoniecznie musiałoby się potwierdzić jeśli analiza przeprowadzona byłaby z użyciem analizatora FID z grzaną drogą gazową. 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Wyniki przeprowadzonych badań silnika i analiz jego procesu roboczego wykazały istotny wzrost osiągów po wprowadzeniu systemu zasilania wtryskowego ciekłym butanem i dokonanej korekcie regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu w stosunku do standardowego zasilania wtryskowego benzyną. Jednocześnie uzyskano obniżenie jednostkowego zużycia energii i zmniejszenie w spalinach stężenia dwutlenku węgla i tlenków azotu. Wyniki analiz pokazują, że zaobserwowane pozytywne zmiany są efektem zwiększenia napełnienia cylindrów ale z drugiej strony skutkiem poprawy sprawności cieplnej silnika. Ponieważ opisane efekty zasilania ciekłym butanem wpisują się w światowe trendy gdy chodzi o kształtowanie zmianami konstrukcyjnymi podstawowych parametrów roboczych silnika (dążenie do zmniejszania jednostkowego zużycia energii przy wymuszonym względami ekologicznymi ograniczeniu emisji toksycznych składników spalin) przedstawiony alternatywny sposób zasilania silnika o ZI wydaje się być interesującym rozwiązaniem. 7. LITERATURA 1. Thackray T. Porównanie rozwoju rynku autogazu w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Holandii. Materiały konferencji V Międzynarodowe Forum Gazowe, Warszawa 1. Rudnicki P. Ceny autogazu w r. Przyszłościowy rynek. Materiały konferencji V Międzynarodowe Forum Gazowe, Warszawa 1 3. KowalewiczA., Luft Sł., Gola M., Michalczewski A., Rózycki A.Wybrane aspekty zasilania silników o ZI metodą wtrysku butanu do kolektora dolotowego. Materiały konferencji Silniki Gazowe, Vyśne Rużbachy- Słowacja. Luft Sł., Gola M. Silnik o ZI zasilany wtryskowo ciekłym butanem - wybrane aspekty badań. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej AUTOPROGRES KONMOT. Dutczak J. Wpływ parametrów wtrysku propanu-butanu na wybrane wskaźniki pracy silnika ZI. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska Różycki A. Microkomputer system for measurement of high speed parameters for IC engines. Bratislava 1 8 th EAEC Congres,Bratislava 1, paper n o SAITS

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej ARCHIWUM MOTORYZACJI, pp. - () Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej SŁAWOMIR LUFT Politechnika Radomska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn W Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań dual-fuel compression ignition engine result of the investigation Streszczenie Abstract W Instytucie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM

CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM Krzysztof Motyl, Aleksander Lisowski Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Tomasz OSIPOWICZ WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Celem artykułu było omówienie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR

IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR Journal of KONES Internal Combustion Engines 003, vol. 10, No 1- IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR Dariusz Pietras Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów, Zakład

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ KĄTA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU SILNIKA

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM Michał BIAŁY, Mirosław WENDEKER, Zdzisław KAMIŃSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Agnieszka MALEC SAMOCHODY ZASILANE WODOREM Streszczenie Celem artykułu jest opis przeprowadzonych badań poświęconych stosowaniu wodoru

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1 WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW Z SILNIKAMI O ZAPŁONIE ISKROWYM 1. Wprowadzenie Praca przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Piotr SZCZĘSNY 1 TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW OSOBOWYCH PODCZAS STATYSTYCZNYCH BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH 1. Wstęp Przedstawione w pracy wyniki badań toksyczności

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Władysław Mitianiec 1 WPŁYW BEZPOŚREDNIEGO WTRYSKU PALIWA NA EMISJĘ SPALIN W DWUSUWOWYM SILNIKU SPALINOWYM ZI 1. Wprowadzenie W małej motoryzacji oraz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ SKŁADU MIESZANKI SILNIKA ROVER

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych

Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Analiza wpływu rodzaju instalacji gazowej LPG stosowanych do zasilania silników ZI na emisję substancji szkodliwych Radosław Patyk, Agnieszka Kułakowska Streszczenie W artykule scharakteryzowano aktualnie

Bardziej szczegółowo

Czy technologia Duala Fuel przyśpieszy rozwój rynku NGV w Europie?

Czy technologia Duala Fuel przyśpieszy rozwój rynku NGV w Europie? Czy technologia Duala Fuel przyśpieszy rozwój rynku NGV w Europie? CNG/LPG w POLSCE Polska należy do światowej czołówki : - w ilości pojazdów zasilanych LPG, - w ilości zużywanego autogazu. Przemiany polityczne

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym zasilanego mieszanką propan-butan

Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym zasilanego mieszanką propan-butan ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 607-618 37 Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym

Bardziej szczegółowo

GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE

GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE ANDRZEJ RÓŻYCKI Streszczenie Abstract GRANICA SPALANIA STUKOWEGO W DWUPALIWOWYM SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM KNOCK COMBUSTION LIMIT IN A TWO-FUEL DIESEL ENGINE W artykule opisano kryterium, za pomocą

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ 1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Bardziej szczegółowo

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG

AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG Journal of KES Internal Combustion Engines No. ISSN AN ATTAUPT EXPLAIN IMPROVEMENT OVERALL EFFICIENCY OF DUAL CI ENGINE WITH MAINLY LPG Sławomir Luft, Andrzej Michalczewski Politechnika Radomska Instytut

Bardziej szczegółowo

Keywords: compression ratio, dual-fuel engine, combustion process, natural gas

Keywords: compression ratio, dual-fuel engine, combustion process, natural gas Article citation info: LUFT, S., SKRZEK, T. Effect of the compression ratio on selected combustion process parameters in a natural gas fuelled compression ignition engine operating in a dual-fuel mode.

Bardziej szczegółowo

Opportunity of application of the knock phenomenon and smoke emission for the control of common-rail injection parameters

Opportunity of application of the knock phenomenon and smoke emission for the control of common-rail injection parameters Article citation info: RÓŻYCKI A. Opportunity of application of the knock phenomenon and smoke emission for the control of common-rail injection parameters. Combustion Engines. 1, 1(), 1-1. ISSN -. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1 OCENA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRACY SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJAMI ROŚLINNYMI 1. Wstęp Problematyka zastosowania

Bardziej szczegółowo

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Silniki tłokowe Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Podstawowe typy silnika tłokowego ze względu na zasadę działania Silnik czterosuwowy Silnik dwusuwowy Silnik z wirującym tłokiem silnik Wankla Zasada pracy silnika

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

NIERÓWNOMIERNOŚĆ NAPEŁNIANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI

NIERÓWNOMIERNOŚĆ NAPEŁNIANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI Tomasz KOSZTYŁA NIERÓWNOMIERNOŚĆ NAPEŁNIANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI Streszczenie Praca jest pierwszą z zaplanowanego cyklu badań związanych z nierównomiernością napełniania świeżym ładunkiem. W wielocylindrowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Effect of dual fuelling on selected operating parameters and emission of a turbocharged compression ignition engine

Effect of dual fuelling on selected operating parameters and emission of a turbocharged compression ignition engine Article citation info: RÓŻYCKI, A. Effect of dual fuelling on selected operating parameters and emission of a turbocharged compression ignition engine. Combustion Engines. 3, 5(3), -. ISSN 3-3. Andrzej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM

INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 3 4 ISSN 1231 4005 INVESTIGATION OF THE WIDEBAND SI LAMBDA CONTROLLING SYSTEM Mirosław Wendeker, Piotr Jakliński Katedra Silników Spalinowych Jacek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Marek Brzeżański 1, Michał Mareczek 2, Wojciech Marek 3, Tadeusz Papuga 4 OKREŚLENIE PARAMETRÓW EKOLOGICZNYCH STACJONARNEGO SILNIKA SPALINOWEGO ZASILANEGO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/214 Piotr Orliński 1, Marcin K. Wojs 2, Mieczysław Sikora 3 WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ROLNICZYM O ZS ZASILANYM

Bardziej szczegółowo

ENGINE 6C107 FUELLED WITH LPG SILNIK 6C107 ZASILANY GAZEM PROPAN-BUTAN

ENGINE 6C107 FUELLED WITH LPG SILNIK 6C107 ZASILANY GAZEM PROPAN-BUTAN Journal of KONES Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, 3-4 ENGINE 6C107 FUELLED WITH LPG Wojciech Bardziński Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, e-mail: bls_pimot@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85

CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E85 Arkadiusz MAŁEK, Ksenia SIADKOWSKA CHARAKTERYSTYKA PRACY SILNIKA BENZYNOWEGO ZASILANEGO E5 Streszczenie W artykule zaprezentowano metody sporządzania charakterystyk wtrysku paliwa podczas zasilania silnika

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1 Piotr Orliński 2 Stanisław Orliński 3 WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINAMI OLEJÓW ROŚLINNYCH Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 3 4 ISSN

Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 3 4 ISSN Journal of KES Internal Combustion Engines 22 No. 3 4 ISSN 1231 45 DURABILITY ESTIMATI OF ELEMENTS OF PIST - CRANK-CI ENGINE SYSTEM SUPPLIED MOSTLY WITH LPG Sławomir Luft Politechnika Radomska, Al. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EGR A ZMNIEJSZENIE EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH EGR SYSTEM AND THE PROBLEM OF REDUCING POLLUTANT EMISSION

SYSTEM EGR A ZMNIEJSZENIE EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH EGR SYSTEM AND THE PROBLEM OF REDUCING POLLUTANT EMISSION JERZY JASKÓLSKI, PAWEŁ MIKODA, JAKUB ŁASOCHA SYSTEM EGR A ZMNIEJSZENIE EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH EGR SYSTEM AND THE PROBLEM OF REDUCING POLLUTANT EMISSION Streszczenie Abstract Recyrkulacja spalin

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 2 (193) 2013 Marek Rajewski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu 00-908 Warszawa, ul. ul.

Bardziej szczegółowo

Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas

Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas Article citation info: BRZEŻAŃSKI, M., et al. Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas. Combustion Engines. 2013, 154(3), 1049-1055. ISSN 0138-0346.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Maciej Gis Instytut Transportu Samochodowego WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Ewa Fudalej-Kostrzewa Politechnika Poznańska Maciej Gis Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym OSTAPSKI Wiesław 1 AROMIŃSKI Andrzej 2 Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym WSTĘP Badania hamowniane silników lotniczych w tym pomiary drgań

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C )

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C ) Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Elektronika samochodowa (Kod: ES1C 621 356) Temat: Przepływomierze powietrza

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PARAMETRÓW ROBOCZYCH I EKOLOGICZNYCH SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM ZASILANEGO LPG ORAZ BENZYNĄ

PORÓWNANIE PARAMETRÓW ROBOCZYCH I EKOLOGICZNYCH SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM ZASILANEGO LPG ORAZ BENZYNĄ Tomasz STOECK, Robert KOWALSKI PORÓWNANIE PARAMETRÓW ROBOCZYCH I EKOLOGICZNYCH SILNIKA O ZAPŁONIE ISKROWYM ZASILANEGO LPG ORAZ BENZYNĄ Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, które

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Stanisław KRUCZYŃSKI, Piotr ORLIŃSKI, Stanisław ORLIŃSKI WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK Andrzej AMBROZIK 1 Tomasz AMBROZIK 2 Piotr ORLIŃSKI 3 Stanisław ORLIŃSKI 4 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, środowisko WPŁYW ZASILANIA PERKINS 1104C MIESZANINĄ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO*

WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO* Inżynieria Rolnicza 5(130)/2011 WPŁYW ZASTOSOWANIA WTRYSKU WIELOFAZOWEGO NA PRZEBIEG CIŚNIENIA SPALANIA W CYLINDRZE SILNIKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO* Damian Kowalski, Mariusz Graba, Andrzej Lechowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SKŁADU MIESZANKI NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN PODCZAS ZASILANIA SILNIKA GAZEM ZIEMNYM

WPŁYW SKŁADU MIESZANKI NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN PODCZAS ZASILANIA SILNIKA GAZEM ZIEMNYM BARBARA WORSZTYNOWICZ * WPŁYW SKŁADU MIESZANKI NA EMISJĘ SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN PODCZAS ZASILANIA SILNIKA GAZEM ZIEMNYM IMPACT OF THE COMBUSTIBLE MIXTURE COMPOSITION ON HARMFUL SUBSTANCES EMISSIONS

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) studia niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG

WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG Arkadiusz MAŁEK WYMOGI NORMY EMISJI SPALIN EURO 5 W ODNIESIENIU DO POJAZDÓW ZASILANYCH LPG Streszczenie Celem artykułu jest przybliżenie tematyki związanej z pomiarem emisji spalin pojazdów zasilanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH Zakład Napędów Lotniczych Instytutu Lotnictwa prowadzi prace pomiarowobadawcze w następujących dziedzinach: - badania silników tłokowych i turbowałowych,

Bardziej szczegółowo

Effect of intake hydrogen addition on the performance and emission characteristics of a spark-ignition gasoline engine

Effect of intake hydrogen addition on the performance and emission characteristics of a spark-ignition gasoline engine Article citation info: BARAŃSKI, G., et al. Effect of intake hydrogen addition on the performance and emission characteristics of a spark-ignition gasoline engine. Combustion Engines. 213, 154(3), 442-44.

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM Janusz MYSŁOWSKI ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM Streszczenie W pracy przedstawiono możliwości dynamiczne silników spalinowych o zapłonie iskrowym nowej generacji oraz tych silników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM MOTROL, 2006,8A, 13 20 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Andrzej Ambrozik*, Stanisław Kruczyński**, Stanisław Orliński***

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ANALIZY SKŁADU SPALIN AUTOBUSÓW ZASILANYCH CNG

WYBRANE ASPEKTY ANALIZY SKŁADU SPALIN AUTOBUSÓW ZASILANYCH CNG Piotr SZCZĘSNY, Grażyna ORLICZ-SZCZĘSNA WYBRANE ASPEKTY ANALIZY SKŁADU SPALIN AUTOBUSÓW ZASILANYCH CNG W artykule przedstawiono wyniki analiz składu spalin autobusów komunikacji miejskiej, przystosowanych

Bardziej szczegółowo

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:

Bardziej szczegółowo

Mieszanka paliwowo-powietrzna i składniki spalin

Mieszanka paliwowo-powietrzna i składniki spalin Mieszanka paliwowo-powietrzna i składniki spalin Rys,1 Powstanie mieszanki paliwowo - powietrznej Jeśli paliwo jest w formie płynnej (benzyna, gaz LPG lub LNG) to zanim będzie mogło utworzyć mieszankę

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA I SYMULACJA STATYCZNA STEROWANIA Z CYKLU NA CYKL WTRYSKIEM PALIWA W SILNIKU GDI

SYNTEZA I SYMULACJA STATYCZNA STEROWANIA Z CYKLU NA CYKL WTRYSKIEM PALIWA W SILNIKU GDI ZBIGNIEW WOŁCZYŃSKI * SYNTEZA I SYMULACJA STATYCZNA STEROWANIA Z CYKLU NA CYKL WTRYSKIEM PALIWA W SILNIKU GDI SYNTHESIS AND STATIC SIMULATION OF CYCLE-BY-CYCLE CONTROLLING THE FUEL INJECTION IN GDI ENGINE

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWY SILNIK DWUPALIWOWY ZASILANY GAZEM CNG I OLEJEM NAPĘDOWYM

PROTOTYPOWY SILNIK DWUPALIWOWY ZASILANY GAZEM CNG I OLEJEM NAPĘDOWYM Andrzej KOWALEWICZ PROTOTYPOWY SILNIK DWUPALIWOWY ZASILANY GAZEM CNG I OLEJEM NAPĘDOWYM WSTĘP Gaz naturalny (NG) obok ropy naftowej i węgla jest najważniejszym nośnikiem energii. Ma zastosowanie w energetyce

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

INDICATING OF AN ENGINE FUELLED WITH CNG

INDICATING OF AN ENGINE FUELLED WITH CNG Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 INDICATING OF AN ENGINE FUELLED WITH CNG Andrzej Żółtowski Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 8, 3-31 Warszawa tel.:+48 22 8113231

Bardziej szczegółowo

EFFECTS OF APPLICATION OF NEW COMBUSTION SYS- TEM IN A COMMERCIAL SPARK IGNITION ENGINE

EFFECTS OF APPLICATION OF NEW COMBUSTION SYS- TEM IN A COMMERCIAL SPARK IGNITION ENGINE Tomasz LEŻAŃSKI, Janusz SĘCZYK, Piotr WOLAŃSKI PTNSS 2011 SC 021 EFFECTS OF APPLICATION OF NEW COMBUSTION SYS- TEM IN A COMMERCIAL SPARK IGNITION ENGINE Abstract: The research results of a new combustion

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Inżynieria Rolnicza ()/00 PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Andrzej Ambrozik Katedra Maszyn Cieplnych, Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 403-410 (2006) Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego WINCENTY LOTKO Politechnika

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA SILNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA SILNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO JAKO PALIWA DO ZASILANIA SILNIKÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Prof. dr hab. inż. Kazimierz LEJDA Mgr inż. Marek URBANIK W artykule przedstawiono fizyko-chemiczne parametry gazu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Karol Franciszek Abramek Zmiana stopnia sprężania i jej wpływ na

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBIEGU CIEPLNEGO TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE ISKROWYM Z UWZGLĘDNIENIEM RECYRKULACJI SPALIN

MODELOWANIE OBIEGU CIEPLNEGO TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE ISKROWYM Z UWZGLĘDNIENIEM RECYRKULACJI SPALIN PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2010 z. V M. Sosnowski, 1 W. Tutak, 1 A. Jamrozik, 1 A. Kociszewski Akademia im. Jana Długosza, 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo