Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym"

Transkrypt

1 LONGWIC Rafał 1 LOTKO Wincenty 2 KOWALCZYK Jacek 3 SANDER Przemysław 4 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym WSTĘP Historia produkcji biopaliwa otrzymywanego z roślin oleistych sięga początku ubiegłego wieku. Oleje roślinne zastosował po raz pierwszy jako paliwo w skonstruowanym przez siebie silniku Rudolf Diesel. Dopiero później po nieudanych próbach z olejem roślinnym do zasilania silnika zastosowano paliwo otrzymywane z ropy naftowej. Według dostępnych obserwacji od połowy lat 60 zużycie energii podwoiło się, natomiast wydobycie ropy naftowej nie wzrasta. Konflikty polityczne, kryzys paliwowy lat 70 ubiegłego wieku oraz coraz częstsze doniesienia o zmniejszających się światowych zasobach energetycznych powodują zintensyfikowanie badań nad paliwami alternatywnymi i ich zastosowaniem w silnikach spalinowych. W odniesieniu do silników o zapłonie samoczynnym prace te prowadzone są głównie w zakresie pozyskiwania paliw nie pochodzących z rafinacji ropy naftowej, które można by stosować samodzielnie lub jako mieszaniny objętościowe z olejem napędowym. Na szczególną uwagę zasługują paliwa pochodzące z roślin oleistych a w warunkach polskich najatrakcyjniejszym surowcem jest olej rzepakowy [1, 2, 3, 4, 5, 10]. Dotychczasowe wykorzystanie oleju rzepakowego jako paliwa Ddotychczasowe badania wskazują, że olej rzepakowy jest jednym z najbardziej kalorycznych produktów roślinnych, a wytwarzany z niego olej ma wartość opałową zbliżoną do powszechnie stosowanych paliw węglowodorowych. W niektórych krajach np. w Niemczech planuje się, aby w ciągu najbliższych kilku lat uzyskać ok. 10% obecnego zużycia paliwa do silników wysokoprężnych w postaci oleju rzepakowego[3]. Najczęstszą formą wykorzystania oleju rzepakowego do napędu silników samochodowych są jego mieszaniny z olejem napędowym. Olej rzepakowy można również poddawać procesowi estryfikacji i otrzymywać paliwo o własnościach fizykochemicznych zbliżonych do oleju napędowego tzw. FAME. Prace w tym zakresie w wielu krajach prowadzone są już na skalę przemysłową. Uzyskiwany na drodze estryfikacji ester metylowy wyższych kwasów tłuszczowych ma własności zbliżone do oleju napędowego. Mmankamentem tego typu rozwiązania jest to, że proces transestryfikacji jest procesem wysoce energochłonnym, a jego ubocznym efektem jest wytwarzanie znacznych ilości gliceryny. Pponadto należy zabezpieczyć stałe dostawy roślin oleistych do produkcji (jest to trudne z uwagi na cykl wegetacyjny roślin). Aktualnie w Polsce paliwo FAME jest dodawane do olejów napędowych w ilości 5% (objętościowo) i traktowane jako standardowe paliwo przeznaczone do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Uważa się że FAME ma korzystny wpływ na poprawę własności smarnych takich mieszanin oraz ograniczenie emisji cząstek stałych PM oraz dwutlenku węgla. [2,3,4,5] Problemy związane ze stosowaniem oleju rzepakowego jako paliwa Zasilanie silnika o ZS czystym olejem rzepakowym jest mocno utrudnione z uwagi na znaczne różnice właściwości fizykochemicznych tego paliwa w odniesieniu do oleju napędowego. Największe trudności dotyczą lepkości. Podstawowe własności fizykochemiczne oleju rzepakowego i oleju napędowego uzyskane na podstawie badań własnych przedstawiono w tabeli 1. Badanym olejem 1 Politechnika Lubelska, Katedra Pojazdów Samochodowych,. 2 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki 3 Politechnika Lubelska, Katedra Pojazdów Samochodowych, doktorant Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej 4 Politechnika Lubelska, Katedra Pojazdów Samochodowych, 3789

2 napędowym był olej ekodiesel plus w odmianie letniej. Olej rzepakowy to spożywczy olej rafinowany ogólnodostępny w handlu detalicznym. Tab. 1. Podstawowe parametry fizykochemiczne oleju rzepakowego i oleju napędowego [2] Rodzaj paliwa Gęstość w temp. 20 C [g/cm 3 ] Lepkość w temp. 40 C [mm 2 /s] Wartość opałowa [MJ/kg] Olej napędowy - 0,84 3,04 43,84 ON Olej rzepakowy - OR 0,90 19,85 37,10 Jednym z głównych parametrów fizykochemicznych paliwa oddziałujących na proces wtrysku, a zatem i pośrednio na proces spalania jest jego lepkość. Zastosowanie paliwa o większej lepkości będzie się wiązać ze zwiększeniem oporów ruchu (tarcia) poruszających się wzajemnie elementów aparatury wtryskowej (tłoczek pompy wtryskowej, zawór odciążający, iglica rozpylacza). Skutkuje to pogorszeniem procesu przygotowania mieszaniny palnej a w rezultacie wpływa na inny niż w przypadku oleju napędowego przebieg procesu spalania. Zaburzenia przebiegu procesu spalania powodują wzrost emisji składników toksycznych spalin głównie tlenków azotu NOx. W związku z powyższymi ograniczeniami czysty olej rzepakowy nie jest stosowany do napędu silników samochodowych w powszechnej eksploatacji pojazdów. Zaobserwowanymi problemami stosowania oleju rzepakowego do zasilania silników są przecieki w sekcji pompy wtryskowej, niepowtarzalność parametrów wtrysku, utrudniona filtracja paliw roślinnych i mieszanin z ON jak również problemy rozruchu silnika (ze względu na inną, wyższą lepkość niż ON) [3]. Względna różnica gęstości paliwa ON w stosunku do OR wynosząca około 7% nie powinna w sposób znaczący wpływać na proces tworzenia mieszaniny palnej, gęstość paliwa decyduje o wielu parametrach strugi rozpylonego paliwa [10]. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że przy tych samych dawkach objętościowych paliw o różnej gęstości, i tej samej wartości opałowej, dawka energetyczna będzie większa dla paliwa o większej gęstości. Zależność ta będzie wprost proporcjonalna od gęstości. Istotnym parametrem paliwa warunkującym jego wtrysk jest moduł sprężystości paliwa. Zmiana modułu sprężystości paliwa o 20% zmienia maksymalne ciśnienie wtrysku o 15%. Większa gęstość OR w stosunku do ON może zatem oddziaływać na nieznaczne zwiększenie maksymalnych ciśnień wtrysku a więc i zwiększenie dawki objętościowej. 1. MIESZANINY OBJETOSCIOWE OLEJU RZEPAKOWEGO Z HEKSANEM Olej rzepakowy jako paliwo silnikowe powinien posiadać właściwości fizykochemiczne zbliżone do normatywnych parametrów oleju napędowego. Do tych parametrów można zaliczyć m.in., napięcie powierzchniowe, gęstość i lepkość W związku z tym podjęto próbę zmiany własności fizykochemicznych oleju rzepakowego poprzez dodatek n-heksanu, co poprawiłoby parametry oleju rzepakowego przy stosunkowo małej ilości objętościowej dodatku [2]. Napięcie powierzchniowe, gęstość i lepkość n-heksanu są znacznie niższe od oleju napędowego. Heksan (C 6 H 14 ) to organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Izomery heksanu są bardzo niereaktywne oraz są często stosowane jako rozpuszczalniki w reakcjach organicznych, ponieważ są wysoce niepolarne. Wchodzą również w skład benzyn. Heksan jest produkowany w wyniku rafinacji ropy naftowej. Wyjściowa mieszanina frakcji silnie zależy od źródła surowca i wymuszenia rafinacji. Przemysłowy produkt (zwykle około 50% wagowych n-heksanu) jest frakcją wrzącą w temperaturze C0. [2,6] Tab. 2. Podstawowe parametry fizykochemiczne n-heksanu [8] Wskaźnik lepkości dynamicznej: ( w temp C): Stan skupienia: ciecz 0,326 mpa s Wskaźnik lepkość kinematycznej: (w temp C): Kolor: bezbarwny 0,50 mm 2 /s 3790

3 Zapach: charakterystyczny Ciśnienie par: 160 mbar ( w temp C) ph: brak danych Gęstość: 0,66 g/ml ( w temp C) Temperatura topnienia: C Ciężar nasypowy: nie dotyczy Rozpuszczalność: w wodzie: 0,00095 g/dm 3 (w temp C); w rozpuszczalnikach organicznych: Temperatura wrzenia: 68 0 C węglowodory ciekłe. Temperatura samozapłonu: C Temperatura zapłonu; C Granice wybuchowości: dolna 1,0% obj.; górna: 8,1 % obj. Została podjęta próba dostosowania własności fizykochemicznych oleju rzepakowego do normatywnych własności oleju napędowego (ON). W wyniku podjętych prób do oleju rzepakowego dodano objętościowo 5%, 10% i 20% dodatku n-heksanu. Badaniom poddano następujące paliwa: olej napędowy - ON; olej rzepakowy - OR; olej rzepakowy z dodatkiem 5% n-heksanu OR5; olej rzepakowy z dodatkiem 10% n-heksanu OR10; olej rzepakowy z dodatkiem 20% n-heksanu - OR20. Jak zaobserwowano to dodanie do oleju rzepakowego 10% (objętościowo) heksanu powodowało uzyskanie własności fizykochemicznych (gęstość, lepkość) zbliżonych do parametrów oleju napędowego ON. Parametry te były stabilne w temperaturze około -20 C. Przygotowanymi mieszaninami oleju rzepakowego z heksanem zasilano silnik AD Ocenie poddano osiągi silnika (moc efektywną, moment obrotowy) jak również skład spalin (NOx, CO, HC) oraz poziom zadymienia spalin. 2. BADANIA EMPIRYCZNE 2.1. Obiekt badań Obiektem badań był trzycylindrowy silnik AD3.152 o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim. Tego rodzaju silniki są nadal wykorzystywane w pojazdach, a szczególnie w ciągnikach rolniczych oraz maszynach budowlanych i agregatach. Podstawowe dane techniczne silnika badawczego przedstawiono w tabeli 3. Do zasilania badanego silnika użyto oleju napędowego ekodiesel w odmianie letniej ON (EDL), czystego oleju rzepakowego OR oraz oleju rzepakowego z dodatkami heksanu. Badania prowadzono dla nominalnej wartości kąta dynamicznego początku tłoczenia paliwa i nominalnego statycznego ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy. Tab. 3 Podstawowe dane techniczne silnika badawczego [1] Maksymalna moc 28 kw przy 2200 obr/min Maksymalny moment obrotowy 139,6 Nm przy 1300 obr/min Prędkość obrotowa biegu jałowego 750 obr/min Objętość skokowa 2,502 dm3 Liczba cylindrów 3 Stopień sprężania 16,5 Średnica cylindrów 0,0914 m Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy maksymalnej 228 g/(kwh) pompa rotacyjna DPA, Układ zasilania końcówki wtryskiwacza typ DSL150A

4 Nominalny kąt dynamicznego początku tłoczenia paliwa Ciśnienie robocze otwarcia wtryskiwaczy System wtrysku 17 oowk przed GMP 17,5 MPa wtrysk bezpośredni 2.2. Stanowisko badawcze Badania realizowano na stanowisku badawczym, którego schemat funkcjonalny przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Schemat stanowiska badawczego: 1 silnik badawczy, 2 wał napędowy, 3 hamulec wodny elektrowirowy, 4 szafa kontrolno-sterująca, 5 komputer PC wraz z kartą pomiarową, 6 generator podstawy czasu, 7 kaseta pomiarowa z zespołem wzmacniaczy, 8 nadajnik kąta obrotu wału korbowego INTROL (rozdzielczość pomiaru 1,4 oowk), 9 czujnik ciśnienia w komorze spalania, 10 wtryskiwacze silnika badawczego, 11 czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza, 12 czujnik ciśnienia paliwa przed wtryskiwaczem, 13 pompa wtryskowa silnika badawczego [1, 9] 2.3. Metodyka badań Badania polegały na wykonaniu dla każdego z badanych paliw (ON, OR, OR5, OR10, OR20) serii pomiarów, które pozwoliły na opracowanie danych niezbędnych do wykreślenia charakterystyk zewnętrznych eksploatacyjnych (w zakresie prędkości obrotowych od 1000 obr/min do 2000 obr/min,). W badaniach wykorzystano dodatkowo analizator AVL DiCOM 4000 oraz dymomierz AVL DiGAS Wyniki badań Na rysunku 3 przedstawiono przebieg momentu obrotowego silnika zarejestrowany w warunkach charakterystyki zewnętrznej eksploatacyjnej. 3792

5 Rys. 2. Przebieg momentu obrotowego dla silnika AD3.152 zasilanego badanymi paliwami Dla wszystkich z badanych paliw maksymalny moment obrotowy osiągnięto przy prędkości 1400 obr/min. Najmniejsze wartości maksymalnego momentu obrotowego uzyskano dla mieszaniny oleju rzepakowego z 10% i 20% dodatkiem heksanu. Moment ten wynosił około 134 Nm. Zbliżone wartości momentu obrotowego uzyskano dla czystego oleju rzepakowego i 5% mieszaniny oleju rzepakowego z heksanem. Moment ten wynosił około 136 Nm. Największe wartości momentu obrotowego uzyskiwano przy zasilaniu czystym olejem napędowym około 143 Nm. Różnica bezwzględna w stosunku do OR20 wynosiła około 9 Nm. W warunkach charakterystyki zewnętrznej badano również ilość składników toksycznych spalin. Na rysunku 3 pokazano zawartość tlenków azotu NOx, na rysunku 4 zawartość węglowodorów HC, na rysunku 5 zawartość tlenku węgla CO a na rysunku 6 zadymienie spalin. Charakterystyczne jest zmniejszenie emisji tlenków azotu względem oleju napędowego przy stosowaniu mieszanin oleju rzepakowego z heksanem. Emisja tlenków azotu jest w tym przypadku mniejsza również w stosunku do spalania czystego oleju rzepakowego. Emisja węglowodorów jest większa przy stosowaniu oleju rzepakowego i jego mieszanin z heksanem w stosunku do oleju napędowego. Największe wartości emisji węglowodorów uzyskiwano dla paliwa OR10. Emisja tlenku węgla jest większa dla oleju rzepakowego i jego mieszanin z heksanem w stosunku do oleju napędowego. Charakterystyczne jest to, że w zakresie prędkości obrotowych od 1200 obr/min do 2000 obr/min emisja tlenku węgla ma dla oleju napędowego przebieg wklęsły z lokalnym minimum (przy około 1600 obr/min) a dla oleju rzepakowego w mieszaninach z heksanem przebieg wypukły z lokalnym maksimum (przy około 1800 obr/min). 3793

6 Rys. 3. Zawartość NOx w spalinach silnika AD3.152 zasilanego badanymi paliwami Rys. 4. Zawartość HC w spalinach silnika AD3.152 zasilanego badanymi paliwami 3794

7 Rys. 5. Zawartość CO w spalinach silnika AD3.152 zasilanego badanymi paliwami Rys. 6. Poziom zadymienia spalin silnika AD3.152 zasilanego badanymi paliwami Stosowanie oleju rzepakowego powodowało wzrost zadymienia spalin w stosunku do oleju napędowego. Dodatek heksanu potęgował to zjawisko, przy czym największe wartości zadymienia uzyskiwano dla paliwa OR

8 3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Na rysunkach od 7 do 11 pokazano procentowe względne zmiany wartości badanych parametrów dla rozpatrywanych paliw w stosunku do wartości uzyskiwanych przy zasilaniu olejem napędowym. Dla przykładu względną zmianę wartości momentu obrotowego dla oleju rzepakowego w stosunku do oleju napędowego obliczono z zależności (1). MOR MON M 100 (1) MON gdzie: M OR moment obrotowy uzyskiwany przy zasilaniu olejem rzepakowym, M ON moment obrotowy uzyskiwany pry zasilaniu olejem napędowym. Analizę zmian różnic względnych obserwowanych parametrów dokonano przy prędkości 1200 obr/min i 1800 obr/min/. Różnice względne w wartościach momentu obrotowego były mniejsze przy wyższej z prędkości obrotowej. Dla 1200 obr/min różnica względna w wartościach momentu obrotowego w stosunku do oleju napędowego była największa dla paliw OR5 i OR10 i wynosiła około -8,5%. Rys. 7. Różnica względna uzyskanego momentu obrotowego silnika AD3.152 zasilanego badanymi mieszaninami oleju rzepakowego z heksanem względem oleju napędowego, przy prędkościach obrotowych 1200 obr/min i 1800 obr/min 3796

9 Rys.8. Różnica względna zawartości NOx w spalinach dla silnika AD3.152 zasilanego badanymi mieszaninami oleju rzepakowego z heksanem względem oleju napędowego, przy prędkościach obrotowych 1200 obr/min i 1800 obr/min. Rys. 9. Różnica względna zawartości CO w spalinach dla silnika AD3.152 zasilanego badanymi mieszaninami oleju rzepakowego z heksanem względem oleju napędowego, przy prędkościach obrotowych 1200 obr/min i 1800 obr/min. 3797

10 Rys.10. Różnica względna zawartości HC w spalinach dla silnika AD3.152 zasilanego badanymi mieszaninami oleju rzepakowego z heksanem względem oleju napędowego, przy prędkościach obrotowych 1200 obr/min i 1800 obr/min. Rys.11. Różnica względna zadymienia spalin dla silnika AD3.152 zasilanego badanymi mieszaninami oleju rzepakowego z heksanem względem oleju napędowego, przy prędkościach obrotowych 1200 obr/min i 1800 obr/min 3798

11 Dla wszystkich z mieszanin oleju rzepakowego z heksanem uzyskiwano zmniejszenie emisji tlenków azotu. Dla paliw OR5 i OR10 uzyskiwano zmniejszenie tej emisji w stosunku do oleju napędowego aż o około -20%. Niestety znacząco wzrastała emisja tlenku węgla zwłaszcza dla większej z prędkości obrotowych. Różnica względna w stosunku do oleju napędowego wynosiła maksymalnie 200% dla paliwa OR5 przy 1800 obr/min. Większe były również wartości emisji węglowodorów. Dla paliwa OR10 i 1800 obr/min różnica względna w stosunku do ON wynosiła około 120%. Zadymienie spalin wzrastało przy zastosowaniu heksanu w stosunku do oelju napędowego średni o około 70%. Niestety stosowanie dodatku heksanu nie polepsza obserwowanych parametrów w stosunku do zasilania silnika olejem napędowym. Otrzymywane są gorsze wyniki niż przy stosowaniu czystego oleju rzepakowego. Wyjątek stanowi emisja NOx, która znacząco zmniejsza się, co oczywiście związane jest ze wzrostem emisji tlenku węgla. Heksan posiada dużą prężność i lotność par przy temperaturze zapłonu zbliżonej do oleju napędowego. Wydaje się, że przed zapłonem oleju napędowego zapalają się w komorze spalania pary heksanu. Zmniejsza to ilość tlenu, który może być wykorzystany w zasadniczym procesie spalania. Wynika stąd znaczący wzrost emisji tlenków węgla i wzrost zadymienia spalin. Mała ilość tlenu w komorze spalania sprzyja zmniejszeniu emisji tlenków węgla. WNIOSKI Zasilanie czystym olejem rzepakowym silników o zapłonie samoczynnym jest utrudnione ze względu na jego własności fizykochemiczne, a zwłaszcza jego lepkość. Problem jest tym większy im niższa jest temperatura otoczenia. Koncepcja proponowana przez autorów pracy oparta jest na zastosowaniu małej objętości rozpuszczalnika w mieszaninie z olejem rzepakowym [2]. Analiza ekonomiczna oraz analiza dostępności różnych rozpuszczalników wykazała, że optymalnym związkiem chemicznym może być heksan. Przy 10% dodatku heksanu do oleju napędowego uzyskiwano wskaźnik lepkości kinematycznej na poziomie wskaźnika dla oleju napędowego i stan ten utrzymywał się nawet do temperatur około -20 C. Niestety nie potwierdziła się robocza teza jaką autorzy postawili na wstępie prac, w której zakładano, że normalizacja lepkości, gęstości i napięcia powierzchniowego dla oleju rzepakowego do wartości jak dla oleju napędowego przyczyni się do poprawy procesu tworzenia mieszaniny palnej, a w rezultacie do poprawy procesu spalania. Wprawdzie uzyskiwano przy stosowaniu heksanu nieznaczne zmniejszenie momentu obrotowego ale znacząco wzrastała emisja tlenku węgla oraz zadymienie spalin. Z uwagi na fakt zmniejszenia emisji tlenków azotu oraz to, że olej rzepakowy jest paliwem odnawialnym (z teoretycznie zamkniętym obiegiem dwutlenku węgla w atmosferze) warto jednak prowadzić dalsze badania w proponowanym kierunku. W kolejnym etapie badań przeanalizowana zostanie możliwość oddziaływania na obserwowane parametry pracy silnika poprzez modyfikacje parametrów regulacyjnych układu wtryskowego. Streszczenie W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy zasilaniu silnika o ZS czystym olejem rzepakowego oraz olejem napędowym. Wyznaczono moment obrotowy silnika w warunkach charakterystyki zewnętrznej eksploatacyjnej oraz określono wielkość emisji składników toksycznych spalin. Analysis of the possibility of the use of hexane in a mixture of rapeseed oil to power a Diesel engine Abstract The article presents an analysis of the possibilities of using hexane mixture with rapeseed oil to power a diesel engine. Rapeseed oil was used to add hexane to the 5%, 10% and 20% (by volume) were sown therein 3799

12 and diesel engine AD The results were compared to results obtained from the test engine power pure rapeseed oil and diesel fuel. The speed external characteristics developed test engine powered fuel investigated and determined the emissions of toxic fumes. BIBLIOGRAFIA 1. Longwic R., Charakterystyka działania silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzania, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin Longwic R., Sander P., Górski K., Jańczuk B., Zdziennicka A., Szymczyk K.,. Nowa koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Technika Transportu Kolejowego 10/2013, Radom Lotko W., Zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Lotko W., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Lotko W., Górski K., Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Lotko M., Lechowski M, Variety areas of car engine faults as an indicator of their quality, TTS 10/ Lotko M., Lechowski M., Notifications about dangerous faults in vehicles as a result of imperfection in quality management system approach in automotive industry, TTS 10/ POCH Sp. z o.o., Karta Charakterystyki Substancji Preparatu. data aktualizacji r. 9. Różycki A., Pomiary ciśnień szybkozmiennych w silniku o zapłonie samoczynnym, Praca zamawiana, Politechnika Radomska, Qi, D.H., Bae, C., Feng, Y.M., Jia, C.C., Bian, Y.Z., Combustion and emission characteristics of a direct injection compression ignition engine using rapeseed oil based micro-emulsions. Fuel ,

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Tomasz OSIPOWICZ WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Celem artykułu było omówienie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1 OCENA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRACY SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJAMI ROŚLINNYMI 1. Wstęp Problematyka zastosowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Rafał Longwic 1, Wincenty Lotko 2, Krzysztof Górski 2 WYBRANE PARAMETRY PROCESU SPALANIA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETEREM ETYLO-TERT-BUTYLOWYM W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK

INFLUENCE OF POWERING 1104C PERKINS WITH MIXTURE OF DIESEL WITH THE ADDITION OF THE ETHANOL TO HIS SIGNS OF THE WORK Andrzej AMBROZIK 1 Tomasz AMBROZIK 2 Piotr ORLIŃSKI 3 Stanisław ORLIŃSKI 4 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika, paliwa ekologiczne, środowisko WPŁYW ZASILANIA PERKINS 1104C MIESZANINĄ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/214 Piotr Orliński 1, Marcin K. Wojs 2, Mieczysław Sikora 3 WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ROLNICZYM O ZS ZASILANYM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Piotr Orliński 1, Stanisław Orliński 2, Marcin K. Wojs 3 WPŁYW OBCIĄŻENIA SILNIKA ROLNICZEGO PERKINS ZASILANEGO BIOPALIWEM Z LNIANKI NA EFEKTYWNE WSKAŹNIKI

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego

Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 403-410 (2006) Ocena emisji składników spalin silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego WINCENTY LOTKO Politechnika

Bardziej szczegółowo

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak *** PORÓWNANIE EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH SILNIKA ZS ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM I BIOPALIWAMI OPARTYMI NA ESTRACH OLEJU LNIANKI I ESTRACH OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44

IMPACT OF FUEL APPLICATIONS MICROEMULSION THE HYDROCARBON -ESTER - ETHANOL INDICATORS FOR EFFECTIVE WORK ENGINE PERKINS C -44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Ewa Fudalej-Kostrzewa Politechnika Poznańska Maciej Gis Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Stanisław KRUCZYŃSKI, Piotr ORLIŃSKI, Stanisław ORLIŃSKI WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE SILNIKA ROLNICZEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 PORÓWNAWCZE OBLICZENIA SYMULACYJNE WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU PALIWA ON i OR W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1 Piotr Orliński 2 Stanisław Orliński 3 WPŁYW ZASILANIA SILNIKA ROLNICZEGO MIESZANINAMI OLEJÓW ROŚLINNYCH Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW ()/ Stanisław W. Kruczyński, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Marlena Owczuk OCENA MOŻLIWOŚCI SPALANIA BIOGAZU W SILNIKU O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM Z DAWKĄ PILOTUJĄCĄ OLEJU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44

WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU ETANOLU DO MIESZANINY OLEJU NAPĘDOWEGO Z ESTREM FAME NA EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE WSKAŹNIKI PRACY SILNIKA PERKINS-1104C-44 Stanisław Kruczyński Instytut Transportu Samochodowego Stanisław Orliński Wyższa Szkoła Biznesu Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska Maciej Gis Instytut Transportu Samochodowego WPŁYW ZASTOSOWANIA DODATKU

Bardziej szczegółowo

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski, Paweł Krzaczek Katedra Energetyki i Pojazdów,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (92)/23 Andrzej Ambrozik, Tomasz Ambrozik 2, Dariusz Kurczyński 3, Piotr Łagowski 4 CHARAKTERYSTYKI WYDZIELANIA CIEPŁA PODCZAS PROCESU SPALANIA OLEJU NAPĘDOWEGO I ESTRÓW

Bardziej szczegółowo

The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine

The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine Article citation info: LEJDA K., KUSZEWSKI H., LEW K. The influence of physicochemical fuel properties on operating parameters in diesel engine. Combustion Engines. 2015, 162(3), 915-920. ISSN 2300-9896.

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS

ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Journal of KONES Internal Combustion Engines 02 No. 1 2 ISSN 31 4005 ASSESSMENT OF THE FUEL DYNAMIC DELIVERY ANGLE INFLUENCE ON THE SELF-IGNITION DELAY IN THE ENGINE FUELLED WITH EKODIESEL PLUS OILS Wincenty

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Konrad PRAJWOWSKI, Tomasz STOECK ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90 Streszczenie W artykule opisana jest elastyczność silnika ANDORIA 4CTi90 obliczona na podstawie rzeczywistej charakterystyki prędkościowej

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM

SAMOCHODY ZASILANE WODOREM Michał BIAŁY, Mirosław WENDEKER, Zdzisław KAMIŃSKI, Piotr JAKLIŃSKI, Agnieszka MALEC SAMOCHODY ZASILANE WODOREM Streszczenie Celem artykułu jest opis przeprowadzonych badań poświęconych stosowaniu wodoru

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie

Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie Perspektywy wykorzystania CNG w polskim transporcie dr inż. Ryszard Wołoszyn Stowarzyszenie NGV Polska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechnika Radomska CNG LNG (83-99% metanu) (90-99% metanu)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/12 Stanisław W. Kruczyński 1, Marcin K. Wojs 2, Piotr Orliński 3 OCENA PRZEMIAN TLENKÓW AZOTU W UTLENIAJĄCYCH REAKTORACH KATALITYCZNYCH SYSTEMU FILTRÓW CZĄSTEK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ KĄTA WYPRZEDZENIA ZAPŁONU SILNIKA

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA DAWKOWANIE PALIWA W ZASOBNIKOWYM UKŁADZIE WTRYSKOWYM SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Dr inż. Adam USTRZYCKI, Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO

PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Inżynieria Rolnicza ()/00 PARAMETRY ENERGETYCZNE I ASPEKT EKOLOGICZNY ZASIALNIA SILNIKA ZS PALIWEM MINERALNYM POCHODZENIA ROŚLINNEGO Andrzej Ambrozik Katedra Maszyn Cieplnych, Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.152 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI

ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.152 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI MOTROL, 28, 1, 11 22 ANALIZA WIELKOŚCI SZYBKOZMIENNYCH SILNIKA AD3.12 UR ZASILANEGO PALIWEM MINERALNYM, PALIWEM POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ICH MIESZANINAMI Andrzej Ambrozik, Dariusz Kurczyński Katedra Maszyn

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Stanisław KRUCZYŃSKI 1 Piotr ORLIŃSKI 2 Stanisław ORLIŃSKI 3 silnik spalinowy, wtrysk paliwa, diagnostyka silnika,

Bardziej szczegółowo

NAUKA I TECHNIKA. Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC. 1. Wprowadzenie

NAUKA I TECHNIKA. Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC. 1. Wprowadzenie Wiesław PIEKARSKI Grzegorz ZAJĄC ANALIZA DOBORU MIESZANEK PALIWOWYCH BIOPALIWA I OLEJU NAPĘDOWEGO W ASPEKCIE EMISJI SPALIN AN ANALYSIS OF THE SELECTION OF BIOFUEL AND ENGINE OIL MIXTURES IN VIEW OF EXHAUST

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYBRANE PROBLEMY STOSOWANIA BIOPALIW DO ZASILANIA SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Grzegorz Dzieniszewski Instytut Techniki, Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/212 Stanisław W. Kruczyński 1, Michał Kurek 2, Patryk Hirszler 3 ANALIZA PROCESU SPALANIA ETANOLU NA CHARAKTERYSTYCE REGULACYJNEJ SKŁADU MIESZANKI SILNIKA ROVER

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI

Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI Wpływ dodatku Panther na toksyczność spalin silnika ZI Dodatki Panther, zaliczane do III grupy dodatków NFS, są koloidalną zawiesiną cząstek o wymiarach 0,05-0,6 mikrometrów miedzi, srebra i ich tlenków

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *

SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań dual-fuel compression ignition engine result of the investigation Streszczenie Abstract W Instytucie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (158) 2010 ISSN 1731-8157 Leszek GIL Piotr IGNACIUK Andrzej NIEWCZAS BADANIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO PALIWAMI ROŚLINNYMI

Bardziej szczegółowo

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku ENERGOCET 76 WPROWADZENIE Energocet 76 jest wielofunkcyjnym dodatkiem do paliwa Diesel stosowanym w celu ulepszenia wydajności paliwa i poprawienia dynamiki pojazdów. Dodatek ten spełnia następujące wymagania:

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1, Marcin K. Wojs 2, Paweł Mazuruk 3 BUDOWA STANOWISKA DO BADAŃ PALIW EKSPERYMENTALNYCH PŁYNNYCH WYKORZYSTUJĄCEGO SILNIK ROLNICZY O ZAPŁONIE

Bardziej szczegółowo

Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels

Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels Article citation info: JAWORSKI, A., et al. Analysis of the influence of injection pressure in common rail system on spray tip penetration of the selected alternative fuels. Combustion Engines. 2013, 154(3),

Bardziej szczegółowo

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii Jacek Biedrzycki Przemysłowy Instytut Motoryzacji 71 Forum Energia - Efekt Środowisko - Ekologiczne formy transportu Warszawa, 31.03.2015r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI

WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI WINCENTY LOTKO, KRZYSZTOF GÓRSKI OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU SPALANIA W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANYM MIESZANINAMI OLEJU NAPĘDOWEGO Z ETANOLEM LUB ETEREM METYLO-TERT-BUTYLOWYM ESTIMATION

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM MOTROL, 2006,8A, 13 20 WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI PALIW NATURALNYCH I ROŚLINNYCH NA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE I ENERGETYCZNE SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Andrzej Ambrozik*, Stanisław Kruczyński**, Stanisław Orliński***

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM

PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM MIROSŁAW KARCZEWSKI, MICHAŁ WILK PROBLEMY ZASILANIA SILNIKA G9T PALIWEM F-34 ORAZ JEGO MIESZANINAMI Z BIOKOMPONENTEM DELIVERY PROBLEMS IN A G9T ENGINE SUPPLIED WITH THE FUEL F-34 AND ITS BICOMPONENT MIXTURES

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Piotr SZCZĘSNY 1 TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW OSOBOWYCH PODCZAS STATYSTYCZNYCH BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH 1. Wstęp Przedstawione w pracy wyniki badań toksyczności

Bardziej szczegółowo

THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP

THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, No 1-2 THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Tadeusz Kałdoński, Kazimierz Koliński, Józef Pszczółkowski

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami

Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami ORLIŃSKI Stanisław 1 Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami WSTĘP Obecnie optymalizacja procesu spalania wymieniana

Bardziej szczegółowo

Badania procesów wtrysku i spalania paliwa rzepakowego w silniku o zapłonie samoczynnym

Badania procesów wtrysku i spalania paliwa rzepakowego w silniku o zapłonie samoczynnym BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 3, 2 Badania procesów wtrysku i spalania paliwa rzepakowego w silniku o zapłonie samoczynnym JEY WALENTYNOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA ZS OLEJAMI ROŚLINNYMI I ICH MIESZANINAMI Z OLEJEM NAPĘDOWYM

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA ZS OLEJAMI ROŚLINNYMI I ICH MIESZANINAMI Z OLEJEM NAPĘDOWYM Maciej Lisowski EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA ZS OLEJAMI ROŚLINNYMI I ICH MIESZANINAMI Z OLEJEM NAPĘDOWYM Streszczenie. W artykule przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO

WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO Michał GĘCA, Adam MAJCZAK, Paweł MAGRYTA, Grzegorz BARAŃSKI, Łukasz GRABOWSKI, Michał BIAŁY WPŁYW PODAWANIA WODORU NA POZIOM ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SAMOZAPŁONOWYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SAMOZAPŁONOWYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SAMOZAPŁONOWYCH PALIW ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE SPALANIA W KOMORZE O STAŁEJ OBJĘTOŚCI Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Mgr inż. Mirosław JAKUBOWSKI W artykule scharakteryzowano aktualnie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1 WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN POJAZDÓW Z SILNIKAMI O ZAPŁONIE ISKROWYM 1. Wprowadzenie Praca przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza

Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Marek Brzeżański Wpływ motoryzacji na jakość powietrza Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME

OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 OKREŚLENIE SKŁADU FRAKCYJNEGO BIOPALIW ROLNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH BIOKOMPONENT CSME Grzegorz Wcisło Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM

WPŁ YW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ROZPYLACZY NA W Ł A Ś CIWOŚ CI U Ż YTECZNE SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM LOTNICZYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 2 (193) 2013 Marek Rajewski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu 00-908 Warszawa, ul. ul.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SILNIKA ZASILANEGO OLEJEM RZEPAKOWYM

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SILNIKA ZASILANEGO OLEJEM RZEPAKOWYM I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 123-132 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org EFEKTYWNOŚĆ PRACY SILNIKA ZASILANEGO OLEJEM

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYK OBCIĄśENIOWYCH SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM ROŚLINNYM I ICH MIESZANINĄ

OCENA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYK OBCIĄśENIOWYCH SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM ROŚLINNYM I ICH MIESZANINĄ MOTROL, 26, 8A, 21 3 OCENA PORÓWNAWCZA CHARAKTERYSTYK OBCIĄśENIOWYCH SILNIKA O ZAPŁIE SAMOCZYNNYM ZASILANEGO OLEJEM NAPĘDOWYM, PALIWEM ROŚLINNYM I ICH MIESZANINĄ Andrzej Ambrozik*, Dariusz Kurczyński**

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO ALTERNATYWA PALIW KONWENCJONALNYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKACH

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO ALTERNATYWA PALIW KONWENCJONALNYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKACH InŜynieria Rolnicza 4/2006 Wiesław Piekarski, Grzegorz Zając, Joanna Szyszlak Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO ALTERNATYWA PALIW KONWENCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym

Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym MOTROL, 2009, 11c, 65-69 Ocena właściwości tribologicznych paliw roślinnych w aspekcie wpływu na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Piotr Ignaciuk, Leszek Gil, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

LOKOMOTYWY SM-42 A8C22 IN THE LOCOMOTIVE SM-42

LOKOMOTYWY SM-42 A8C22 IN THE LOCOMOTIVE SM-42 Jerzy Cisek * WPŁYW MIESZANIN RME Z OLEJEM NAPĘDOWYM NA PARAMETRY PRACY SILNIKA a8c22 LOKOMOTYWY SM-42 EFFECT OF MIXTURES RME WITH DIESEL OIL ON THE OPERATION PARAMETERS OF THE ENGINE A8C22 IN THE LOCOMOTIVE

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH MODELOWANIE ZUŻYCIA PALIWA W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM TYPU DI Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH Krzysztof BALAWENDER, Kazimierz LEJDA 1 W artykule zostało przedstawione modelowanie zużycia paliwa w silniku

Bardziej szczegółowo

OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI W EKSPLOATACJI POLOWEJ

OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI W EKSPLOATACJI POLOWEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 OCENA ZADYMIENIA SPALIN SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO WYBRANYMI PALIWAMI W EKSPLOATACJI POLOWEJ Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas

Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas Article citation info: BRZEŻAŃSKI, M., et al. Investigations of the fuel supply system of stationary combustion engine fed with natural gas. Combustion Engines. 2013, 154(3), 1049-1055. ISSN 0138-0346.

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Eksploatacja samochodów Studia stopnia: I-go Dr inż. Marek Gola 1. Rozwój systemów zmiennych faz rozrządu w silnikach spalinowych. układów rozrządu w tłokowych

Bardziej szczegółowo

Mielec ZAPYTANIE OFERTOWE

Mielec ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec 22-07-2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych

Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie. Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Niskoemisyjne, alternatywne paliwa w transporcie Sławomir Nestorowicz Pełnomocnik Dyrektora ds. Paliw Metanowych Ramowe dokumenty dotyczące stosowania niskoemisyjnych, alternatywnych paliw w transporcie

Bardziej szczegółowo

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO OLEJU ROŚLINNEGO W PROCESIE ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO OLEJU ROŚLINNEGO W PROCESIE ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Grzegorz DZIENISZEWSKI, Paweł KRZACZEK UTYLIZACJA ZUŻYTEGO OLEJU ROŚLINNEGO W PROCESIE ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Streszczenie Zaprezentowano właściwości zużytego oleju rzepakowego pod kątem

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM

WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM 1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 257 Adam KONIUSZY, Bartłomiej BATKO Akademia Rolnicza, Szczecin WPŁYW PALIWA RME W OLEJU NAPĘDOWYM NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE W SKOJARZENIU STAL ALUMINIUM Słowa kluczowe Paliwo

Bardziej szczegółowo

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej

Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej ARCHIWUM MOTORYZACJI, pp. - () Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany wtryskowo paliwem LPG w fazie ciekłej SŁAWOMIR LUFT Politechnika Radomska Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn W Zakładzie

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACYJNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM OLEJEM NAPĘDOWYM Z DODATKIEM FAME

EKSPLOATACYJNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM OLEJEM NAPĘDOWYM Z DODATKIEM FAME Andrzej SUCHECKI, Jacek NOWAKOWSKI EKSPLOATACYJNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM OLEJEM NAPĘDOWYM Z DODATKIEM FAME W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości FAME

Bardziej szczegółowo