efektywności polityki szkoleniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "efektywności polityki szkoleniowej"

Transkrypt

1 Zarządzanie rozwojem pracowników budż etowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej Opis Specjalista ds. szkole ń i rozwoju występuje w firmie w kilku rolach równocześnie. STRATEGIEM - by móc stworzy ć polityk ę rozwoju, czyli zrozumie ć oczekiwania biznesu, oceni ć potrzeby rozwojowe pracowników wynikające z czynników demograficznych i przełoży ć to na założenia i praktyk ę działań rozwojowych. Taki dokument "Założenia i praktyka polityku szkoleniowej z perspektywy róż nych interesariuszy" stworzymy dla każdego uczestnika na warsztacie. DIAGNOSTĄ, żeby móc dostrzega ć i analizowa ć wyzwania biznesowe i przekłada ć je na oczekiwania wobec kompetencji pracowników. Oddziela ć problemy, które da si ę rozwiąza ć dzięki dział aniom rozwojowym od tych, które wymagaj ą zmian systemowych lub wynikaj ą z innych zmiennych. Wiedzie ć, które luki w kompetencjach ludzi da si ę rozwin ąć, gdzie budowa ć na silnych stronach, a gdzie zaproponowa ć zmian ę kontekstu. I dlatego w czasie warsztatu każdy uczestnik wybierze sobie metody diagnozy, które może i chce stosowa ć w swojej firmie do diagnozy biznesowej i personalnej. REALIZATOREM, czyli przygotowuje programy interwencji edukacyjnych oraz programy rozwojowe, wybiera ich realizatorów i ewentualnie sam prowadzi cz ęść zaj ęć. Dlatego w czasie warsztatu przejrzymy rynek metod rozwoju, oferty firm szkoleniowych i sprawdzimy swoje kompetencje trenerskie. EWALUATOREM działa ń edukacyjnych, stosując elementy popularnych metod oceny efektywności i tworząc wł asne sposoby sprawdzenia skuteczności swojej pracy. Dlatego te ż na warsztacie każdy uczestnik sformuł uje swój zestaw metod ewaluacji do zastosowania przy różnych działaniach rozwojowych. Poniewa ż specjalista ds. szkole ń i rozwoju jest te ż POLITYKIEM, który musi umie ć zadba ć o poparcie różnych interesariuszy, NEGOCJATOREM, TERAPEUTĄ

2 , to w czasie ćwicze ń lub dyskusji przyjrzymy si ę równie ż tym rolom. Cele szkolenia - zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem Pracowników w Firmie, - poznanie skutecznych metod szkole ń i rozwoju Pracowników, - nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych w Firmie, - poznanie cyklu zarządzania talentami w Firmie oraz kroków budowania sukcesji, - przygotowanie rocznego planu i budżetu szkole ń - godzenie aspiracji - i potrzeb pracowników z planami strategicznymi i możliwościami firmy. Profil uczestnika Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób biorących udzia ł w tworzeniu i realizacji polityki szkoleniowo rozwojowej Firmy, dla pracowników działów szkole ń i dział ów rozwoju, dla osób, które w codziennej pracy decyduj ą o wyborze firmy szkoleniowej, zajmuj ą si ę planowaniem i budżetowaniem szkole ń, specjalistów ds. szkole ń. Korzyści dla uczestników - będziesz potrafi ł powiąza ć cele szkoleniowe i rozwojowe Pracowników z celami biznesowymi Firmy, - nauczysz si ę jak zwiększy ć efektywno ść działalności szkoleniowej w Twojej Firmie, - nabędziesz umiejętno ść planowania rozwoju dla Talentów i Sukcesorów w Twojej Firmie, - poznasz sposoby angażowania menedżerów w rozwój własnych Pracowników, - poznasz narzędzia efektywnej identyfikacji potrzeb szkoleniowo-rozwojowych, - będziesz potrafi ł tworzy ć plan i budżet szkole ń, - nauczysz si ę jak dobiera ć właściwego partnera szkoleniowego, - poznasz metody mierzenia efektywności szkole ń i będziesz umia ł powiąza ć je z zaplanowanymi szkoleniami. Metody szkolenia Przed warsztatami uczestnicy proszeni będ ą o wypełnienie (najlepiej razem z przełoż onym) arkusza celów udziału w warsztacie, przesłanie w miar ę możliwości swojego opisu zakresu odpowiedzialnoś ci oraz 2-3 zakresów odpowiedzialności, dla których najczęściej prowadzi działania rozwojowe. Po warsztacie trener będzie dostępny przez godzin ę, tak aby każdy uczestnik mia ł możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie czterech dokumentów: - polityka rozwojowa moje firmy, - matryca metod diagnostycznych, - proces projektowania działa ń edukacyjnych i wyboru dostawcy, - metody oceny efektywności działa ń edukacyjnych. Czas trwania

3 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Tworzenie polityki rozwojowej w Firmie - strategiczne podejście do rozwoju Pracowników: - strategia Firmy i kultura ogranizacyjna a zarządzanie rozwojem, - przesłanki biznesowe i demograficzne do budowy polityki rozwojowej, - elementy polityki rozwojowej, - praktyka polskich firm w tworzeniu polityki rozwojowej, - efektywna polityka rozwojowa mojej firmy. 2. Skuteczna identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych: - misja, wizja i strategia firmy a potrzeby szkoleniowo-rozwojowe, - interesariusze planu działa ń rozwojowych Firmy - Kwintet szkoleniowy, - narzędzia wykorzystywane do analizy potrzeb, - założenia Human Performance Improvement, - jak unikn ąć błędów przy badaniu potrzeb rozwojowych, - matryca działa ń rozwojowych dla Firmy. 3. Elementy planu szkoleniowo-rozwojowego: - odbiorcy szkole ń, - tematyka szkole ń, - typy, rodzaje i metody szkole ń, - szkolenia obligatoryjne, - priorytety działa ń szkoleniowych, - kategoryzacja projektów szkoleniowych, - plan szkole ń a specyfika firmy, - kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych. 4. Projektowanie budżetów szkoleniowych: - budowanie budżetu proporcjonalnie i kwotowo, - koszty merytoryczne i około szkoleniowe, - podzia ł na szkolenia zamknięte i otwarte, wewnętrzne i zewnętrzne, - podzia ł środków na szkolenia dla poszczególnych jednostek firmy. 5. Planowanie szkole ń, a dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia wynikają ce z różnorodności oferty dostępnej na rynku): - typy partnera szkoleniowego: trenerzy wewnętrzni, firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, freelancerzy, - źródła poszukiwa ń wewnętrznych i zewnętrznych partnerów szkoleniowych, - proces doboru partnera zewnętrznego. 6. Budowanie ścieżek karier i ścieżek rozwoju:

4 - kluczowe stanowiska z mojej Firmie, - budowanie zespołu kadry rezerwowej, - zarządzanie talentami i plany sukcesji a plany rozwoju, - indywidualne i zespołowe ścieżki rozwoju. 7. Wybrane metody oceny efektywności działa ń szkoleniowo-rozwojowych: - dobór metod ewaluacyjnych, - ocena efektywności metod ą Donalda Kirkparticka, - metody i narzędzia oceny efektywności do zastosowania w mojej firmie. 8. Nowe zjawiska i trendy na rynku działa ń rozwojowych. Harmonogram Harmonogram Dzie ń 1 Dzie ń 2 Rejestracja uczestników 10:45-11:00 11:00-12:00 9:00-11:00 Przerwa 12:00-12:15 11:00-11:15 12:15-14:00 11:15-13:00 Obiad 14:00-14:45 13:00-13:45 14:45-16:00 13:45-15:00 Przerwa 16:00-16:10 15:00-15:10 15:10-18:00 15:10-16:00 Koszt inwestycji W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Informacje dodatkowe W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteś my w stanie zorganizowa ć dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie bę dzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy równie ż przygotowa ć według Państwa wymaga ń oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa. Zapraszamy do kontaktu, Progress Project sp. z o.o. ul. Popularna Warszawa tel fax

5

Transport Intermodalny

Transport Intermodalny Transport Intermodalny Terminy szkolenia 11-12 kwiecie ń 2013r., Kobierzyce - Specjalna Strefa Ekonomiczna 18-19 listopad 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 25-26 wrzesie ń 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D

Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Przygotowanie do certyfikacji Project Management na poziom IPMA D Terminy szkolenia Do ustalenia, Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Szkolenia prowadzone s ą przez członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowo doradczym Programie

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Terminy szkolenia 11-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 12-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** Opis Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie łańcuchem dostaw Opis Po zakończeniu szkolenia w pierwszym dniu, umożliwiamy Państwu skorzystanie z dodatkowych konsultacji, zagadnie ń związanych z tematyk ą wybranego szkolenia, GRATIS. Pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie flot ą samochodową

Zarządzanie flot ą samochodową Zarządzanie flot ą samochodową Terminy szkolenia 14-15 wrzesie ń 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Szkolenie służy przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych.

techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych. Trening oceny wiarygodnoś ci dokumentów poszerzony o techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych. Cele szkolenia Cel szkolenia: - podwyższenie poziomu bezpieczeń stwa banku w zakresie ryzyka kredytowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania

Bardziej szczegółowo

HR MANAGEMENT SERIES

HR MANAGEMENT SERIES HR MANAGEMENT SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Managera HR INFORMACJE HR MANAGEMENT SERIES to seria programów rozwojowych opartych o standardy American

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ

PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Do kogo jest skierowany Profesjonalny Menedżer Szkoleń? Profesjonalny Menedżer Szkoleń adresowany jest do wszystkich osób zarządzających polityką szkoleniową w swoich organizacjach,

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa

Oferta szkoleń i doradztwa Zobaczyć inaczej BIZNES INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA Oferta szkoleń i doradztwa Jeżeli: Działania jednostek organizacyjnych dublują się, ponieważ przebieg procesów biznesowych nie jest opisany. W firmie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo