1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015"

Transkrypt

1 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur (w tym faktur elektronicznych) wchodzących w życie od 1 stycznia 2015r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumie ć wybrane przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzglę dnieniem praktycznej strony ich stosowania. Podczas spotkania zostan ą omówione regulacje prawno-podatkowe dotyczą ce zasad fakturowania w oparciu o nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usł ug oraz projekt nowego rozporządzenia wykonawczego normującego dodatkowo problematyk ę fakturowania. Dzię ki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będ ą mogli w sposób kompleksowy zaktualizowa ć swoje wiadomoś ci z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT. Integraln ą części ą wykł adu jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki. Zagadnienia - Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym - Niezbędne elementy niewadliwej faktury - Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowią zku podatkowego określonych w art. 19a ustawy - Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania - Faktury w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych - Faktury elektroniczne - problemy praktyczne - Orzecznictwo są dów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie dokumentowania transakcji - Zmiany w przepisach regulujących zasady fakturowania obowiązujące od r. Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Program szkolenia 1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015: - obowiązek implementacji przepisów dyrektywy 2006/112/WE z dnia r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zmienionej dyrektyw ą 2010/45/UE z dnia 13

2 lipca 2010r. w zakresie zasad fakturowania do przepisów prawa krajowego, - przepisy normujące zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur obowiązujące od dnia r., - podatnicy obowiązani do wystawiania faktur po dniu r., - warunkowe zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur w odniesieniu czynności zwolnionych od podatku dokonanych po r., - obligatoryjne elementy informacyjne faktury wystawionej po r., - "faktury uproszczone": - kto i kiedy może wystawi ć faktur ę uproszczon ą, - zakres danych które winny by ć zawarte w fakturze uproszczonej, - przypadki w których podatnik nie ma prawa wystawi ć faktury uproszczonej. - "faktury zbiorcze": - kto i kiedy może wystawi ć faktur ę zbiorcz ą, - zakres danych które winny by ć zawarte w fakturze zbiorczej, - przypadki w których podatnik nie ma prawa wystawi ć faktury zbiorczej. - samofakturowanie po r., - terminy wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotow ą dostaw ę towarów, - rezygnacja z dotychczasowego, generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z dat ą wystawienia faktury (zmiana od r.), - sposób przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w wystawionej fakturze w walucie obcej na złote po dniu 1 stycznia 2015r., - obliczanie kwoty podatku w wystawionej fakturze tzw. metod ą "w stu" (opcja), - odejście od regulacji dotyczących faktur wewnętrznych, - regulacje prawne w zakresie zasad wystawiania faktur korygujących po r., - zasady wystawiania not korygujących po r., - regulacje w zakresie upoważnienia do wystawiania duplikatów faktur po r., - obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury; czy po dniu r. każdy podatnik jest obowiązany do posiadania regulaminu fakturowania? - jurysdykcja podatkowa w zakresie zasad obowiązujących dla udokumentowania transakcji podlegających ustawie o podatku od towarów i usług, - zmiany w zakresie zasad wystawiania (przesyłania) faktur elektronicznych, - zasady przechowywania faktur (nowy art. 112a) po r.. 2. Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT: - podstawowe elementy faktury, - kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze,

3 - rola symbolu PKWiU na dokumencie sprzedaży, - faktura przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, - dokumentowanie sprzedaży paliw (zniesienie obowią zku podawania numeru rejestracyjnego w wystawionej fakturze), - numeracja faktur, - jak prawidłowo określi ć w fakturze "dat ę dostawy" lub wykonania usługi odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, - zaokrąglanie kwot wykazanych na fakturze, - sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej, - moment powstania obowiązku podatkowego a termin wystawienia faktury, - dokumentowanie rabatów, opustów i skont, - przypadek obowiązkowego podpisywania faktur, - faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników, - faktury "walutowe", - faktury VAT RR, - dopuszczalno ść adnotacji na fakturze, - tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostaw ą towaru lub wykonaniem usługi, - zasady dokumentowania dostawy towarów w procedurze uproszczonej, - elementy faktury przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, - faktura przy dostawie nowych środków transportu i wyrobach akcyzowych, - faktury wewnętrzne (opcja); przypadki, tryb, zasady ich wystawiania; dokumentowanie sprzedaży promocyjnej oraz przekazania towarów bez pobrania należności, - szczególne rodzaje faktur, - sposoby dokumentowania transakcji "nietypowych", - faktura wystawiona w trybie art. 108 ustawy o VAT. 3. Istota instytucji refakturowania - studia przypadków: - przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadcze ń, - jak prawidło ustali ć dat ę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności, - refakturowanie a wysoko ść stawki VAT, - czy można refakturowa ć dostaw ę towarów? - aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem, - omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE z dnia r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

4 4. Odpowiedzialno ść wynikają ca z ustawy z dnia r. Kodeks karny skarbowy a wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur VAT. 5. Interpretacje organów podatkowych w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem. 6. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Harmonogram Harmonogram Dzie ń 1 Rejestracja uczestników 9:45-10:00 10:00-11:00 Przerwa 11:00-11:15 11:15-13:00 Obiad 13:00-13:45 13:45-15:00 Przerwa 15:00-15:10 15:10-17:00 Koszt inwestycji W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Informacje dodatkowe W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteś my w stanie zorganizowa ć dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie bę dzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy równie ż przygotowa ć według Państwa wymaga ń oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa. Zapraszamy do kontaktu, Progress Project sp. z o.o. ul. Popularna Warszawa tel fax

5

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 5 kwietnia 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 7 (367) W jaki sposób naliczyć dotacje dla małych szkół... 2 Czy szkoła musi mieć kasę fiskalną, jeśli stołówka obsługuje

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo