SCHEMAT IMPLANTATORA UNIMAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHEMAT IMPLANTATORA UNIMAS"

Transkrypt

1 Domieszkowanie węglika krzemu metodą Jerzy Żuk Instytut Fizyki UMCS, Lublin implantacji jonowej M. Kulik, A. Droździel, K. Pyszniak, M. Turek Instytut Fizyki UMCS, Lublin Mariusz Sochacki, Jan Szmidt Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, Politechnika Warszawska Domieszkowanie węglika krzemu metodą implantacji jonowej Zadania badawcze 1. Określenie profilu domieszki 2. Wygrzewanie poimplantacyjne 3. Badanie defektów 4. Pomiar charakterystyk elektrycznych wytworzonych złączy 5. Badanie stopnia aktywacji domieszki (pomiary Halla) Implantacja wielokrotna SiC jonami glinu i azotu Łącznie ok. 3 implantacji jonami glinu i azotu Całkowita dawka 1.6x 15 cm -2 E=25 kev, D=9.3x 14 cm -2 E=17 kev, D=3.8x 14 cm -2 E=12 kev, D =2.2x 14 cm -2 E= kev, D =5.4x 13 cm -2 E= 8 kev, D =1.3x 13 cm -2 N al ~ 5x 19 cm -3 (plateau) Temperatura implantacji 5 O C Całkowita dawka 7x 14 cm -2 E=25 kev, D=3.7x 14 cm -2 E=16 kev, D=1.7x 14 cm -2 E= kev, D =1.x 14 cm -2 E=55 kev, D =6.5x 13 cm -2 N al ~ 2x 19 cm -3 (plateau) Całkowita dawka 1.43x 16 cm -2 E=25 kev, D=8.3x 15 cm -2 E=17 kev, D=3.4x 15 cm -2 E=12 kev, D =2.x 15 cm -2 E= kev, D =4.9x 14 cm -2 E= 8 kev, D =1.2x 14 cm -2 N al ~ 5x 2 cm -3 (plateau) SCHEMAT IMPLANTATORA UNIMAS 79 Określenie profilu domieszki Metoda emisji optycznej in situ 1.1

2 ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE BOMBARDOWANIU POWIERZCHNI CIAŁA STAŁEGO JONAMI Schemat aparatury do pomiaru emisji optycznej in situ Particle Induced Photon Emission PIPE Implantator UNIMAS 79 Jony pierwotne Elektrony Promieniowanie elektromagnetyczne wtórne fotony, X,γ Rozpylanie jonowe (jony +/-, neutrały) Obszar Zdefektowany Oś opt. Reakcje jądrowe produkty (p,n,α) Cząstki rozproszone Jony pierwotne Wiązka jonowa Próbka Wysoka próżnia Układ soczewek Monochromator Fotopowielacz Zasilacz fotopow. Silnik krokowy A Miernik dawki Tarcza Zderzenia sprężyste Zderzenia niesprężyste Komputer WIDMA OPTYCZNE Ar+(8keV) => Al Ar+(8keV) => Mn Metoda określania profilu domieszki przy zastosowaniu emisji optycznej in situ Przeprowadzono pomiary profili głębokościowych glinu w SiC metodą emisji optycznej in situ. Dla tych eksperymentów wykorzystano spektrometr optyczny sprzężony z dobudowaną do implantatora jonów komorą kolektora. Do podkładki SiC zaimplantowano jony glinu o energii 15 kev i dawce 2.5x16cm-2. Następnie rozpoczęto proces rozpylania tej próbki jonami gazu szlachetnego (argonu lub ksenonu) o energii 8 kev, rejestrując w jego trakcie natężenie linii emisyjnej AlI (39 nm) aż do jej zaniku i mierząc całkowity ładunek zdeponowany przez padające jony na tarczy SiC. Po wyjęciu próbki SiC z komory kolektora, przy pomocy profilometru Talysurf zmierzono głębokość krateru powstałego po jej rozpyleniu. W opisany powyżej sposób uzyskano profile głębokościowe zaimplantowanych atomów glinu w SiC. Omawiany układ służyć też moźe do pomiarów jonoluminecencji. 2,5E+21 2,E+21 1,5E+21 1,E+21 5,E+2 SRIM simulations 3 PIPE Wygrzewanie poimplantacyjne 25 I [ a. u.] 3,E+21 atomic concentration [ at / cm3 ] Profil głębokościowy glinu (15 kev, D=2.5x16cm-2 ) w SiC uzyskany metodą PIPE Procesy wygrzewania przy formowaniu diod p-i-n prowadzono w reaktorze do epitaksji SiC w dobrze kontrolowanych warunkach przy przepływie argonu i w obecności silanu zapobiegającego sublimacji krzemu z powierzchni SiC, przy ciśnieniu hpa, temperaturze 16 C i w czasie 2 minut. 5,E depth [ A ] 3 2. Wygrzewanie poimplantacyjne w piecu Degussa (P.Ł.) przeprowadzone zostało dla próbek pochodzących z każdego z czterech procesów implantacji w atmosferze argonu o ciśnieniu Pa dla temperatur 13, 15 i 16oC, w czasie minut. 3. Stan powierzchni próbek po wygrzaniu wysokotemperaturowym był monitorowany przy pomocy AFM. Wiązka rozpylająca: 8 kev Xe 1.2

3 Określenie profilu domieszki i koncentracji -3 Koncentracja Al [cm ] Badanie defektów (spektroskopia Ramana, RBS-C) 2 Dla próbek 6H-SiC zaimplantowanych jonami glinu oraz azotu wykonano badania porównawcze przy użyciu dwóch metod: spektroskopii 19 Ramana oraz spektrometrii rozproszenia wstecznego Rutherforda w geometrii kanałowania (RBS-C). Obie techniki pozwalają na detekcję uszkodzeń radiacyjnych w warstwie przypowierzchniowej, 18 SRIM symulacja Wyniki SIMS Al impl. Al impl. i wygrzewane 17 2 w tym przypadku o grubości rzędu pół mikrometra oraz wpływ wygrzewania na odbudowę porządku sieci krystalicznej. Podkładki 6H-SiC w trakcie procesów implantacji utrzymywane były 3 4 Głębokość [nm] w temperaturze pokojowej (RT), lub w t=5 C. Parametry obu procesów były identyczne (łączna dawka jonów 3.4 x 15 cm-2 ). Zaimplantowane próbki wygrzewano w temperaturze: 13, 15 lub 16 C przez min. w atmosferze argonu o ciśnieniu Pa. Profile głębokościowe atomów glinu zaimplantowanych w t=5oc do warstwy epi 4H-SiC przed i po wygrzaniu w t=16oc (SIMS, ITE) wraz z profilem otrzymanym z symulacji SRIM. Widma Ramana (w skali logarytmicznej) dla 6H-SiC przed (linia przerywana) i po implantacji jonami Al+ w t = 5oC. (Łączna dawka 1.2x15cm-2) Widma Ramana dla 6H-SiC przed i po implantacji Al w RT oraz w t=5oc, a następnie wygrzanego w 16 oc. Spektrometria rozproszenia wstecznego Rutherforda w geometrii kanałowania (RBS-C) Widma RBS/C (Rossendorf) dla nieimplantowanego 6H-SiC oraz dla próbek Widma Ramana dla 6H-SiC zaimplantowanego Al 6H-SiC implantowanych jonami Al oraz wygrzanych w t=15 oc. (t=5oc) i wygrzanego w 13, 15 i 16oC. 1.3

4 Spektrometria rozproszenia wstecznego Rutherforda w geometrii kanałowania (RBS-C) Badanie defektów (spektroskopia Ramana, RBS-C) Porównując informacje otrzymane przy użyciu spektroskopii mikroramanowskiej oraz techniki RBS-C w badaniach przeprowadzonych na tych samych próbkach 6H-SiC implantowanego jonami Al można stwierdzić, że obie metody są czułe na poziom zdefektowania oraz na stopień odbudowy porządku krystalicznego. Jednak w niektórych przypadkach, np. aby stwierdzić różnicę między odbudową porządku sieci dla SiC zaimplantowanego w RT i w 5C (potem wygrzanego) technika mikro- ramanowska nie daje takich samych możliwości jak RBS-C. Generalnie, technika RBS-C jest bardziej przydatna do ilościowego okreslania stopnia amorfizacji, natomiast spektroskopia Ramana daje cenne informacje strukturalne, o typach wiązań itp.. Widma RBS/C dla nieimplantowanego 6H-SiC oraz dla 6H-SiC implant. jonami Al oraz wygrzanych w t=13 o C. Dioda p-i-n Dioda p-i-n ze strukturą MESA i obszarem typu p+ wytwarzanym w procesie implantacji jonowej. Dawka całkowita 7 x 14 cm -2, energia kev (seria 3) Procesy wygrzewania prowadzono w reaktorze do epitaksji SiC w dobrze kontrolowanych warunkach przy przepływie argonu i w obecności silanu zapobiegającego sublimacji krzemu z powierzchni SiC, przy p= hpa, t=16 C i w czasie 2 minut. Do zdefiniowania izolującego obszaru MESA w zaimplantowanej warstwie powierzchniowej SiC wykorzystano proces reaktywnego trawienia jonowego (RIE). Przed wytrawieniem obszaru MESA wykonano maski SiO2/Cr o grubości 2 nm/ 2 nm i przekroju kołowym. W trakcie trawienia jonowego w czasie 45 s usunięto materiał do głębokości 52 nm. Proces RIE prowadzono przy następujących parametrach: przepływ SF 6 15 ml/min, przepływ O 2 3 ml/min, p=4 Pa, moc 95 W. Po usunięciu maski SiO 2 /Cr wytworzono kontakty omowe do obszarów p+ o średnicy 2 µm, 4 µm i 8 µm. Wykorzystano w tym celu metalizację Ti/Al/Ti ( nm/6 nm/3 nm) osadzaną metodą rozpylania magnetronowego. Kontakty omowe do podłoża zostały wykonane w wyniku osadzania warstwy Ni o grubości 2 nm metodą rozpylania magnetronowego. Warstwy metalizacji zostały wygrzane w temperaturze 5 C w czasie 3 minut w reaktorze RTP w atmosferze argonu w celu przebudowy obszaru przejściowego metal/półprzewodnik i uzyskania kontaktów o liniowej charakterystyce prądowo-napięciowej., I [A],9,8,7,6,5,4,3,2,1 C 1 2C C,,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Rodzina charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V) diody p-i-n (seria 3) zmierzonych w zakresie temperatur 5 C - 5 C dla kierunku przewodzenia. Pomiar charakterystyk elektrycznych wytworzonych złączy do 5 o C Na podstawie analizy charakterystyki prądowo-napieciowej dla kierunku przewodzenia wykreślonej w skali półlogarytmicznej wyznaczono współczynniki nachylenia charakterystyki η wynikające z następującego wzoru: I = I s exp(qv/ηkt), gdzie I s prąd nasycenia, q ładunek elektronu, k stała Boltzmana, T temperatura bezwzględna. Uzyskano następujące wartości współczynnika η: 3,2 (seria 1); 3,18 (seria 2); 2,11 (seria 3). Niższe dawki implantowanego glinu nie zapewniają pełnej kompensacji domieszki w warstwie epitaksjalnej i wpływają na wyższą rezystywność kontaktu omowego do obszaru typu p+, co skutkuje wysoką wartością współczynnika η. W związku z powyższym dokładnej analizie poddano przede wszystkim najlepsze pod tym względem diody serii 3, które posiadają nachylenie charakterystyki typowe dla diody bipolarnej. 1.4

5 J[A/cm 2 ] 2, 18, 16, 14, 12,, 8, 6, 4, 2, C 1 2C C,,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Rodzina charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V) diody p-i-n (seria 3) zmierzonych w zakresie temperatur 5 C - 5 C dla kierunku przewodzenia. Charakterystyki prądowo-napięciowe zmierzono dla kierunku przewodzenia w zakresie temperatur 5 C - 5 C. Napięcie włączenia diody maleje wraz ze wzrostem temperatury. Charakterystyki temperaturowe są do siebie równoległe. Wykorzystując pełną rodzinę charakterystyk określono zmianę napięcia włączenia (V F ) diody p-i-n w funkcji temperatury, która przyjmuje wartość na poziomie -2,22 mv/ C. Napięcie włączenia diody zmienia się od wartości V F = 2,7 V w temperaturze 5 C do wartości V F = 1,7 V w temperaturze 5 C. Charakterystyki zaporowe zmierzono w zakresie napięcia do 1 V. Wzrost prądu zaporowego jest bezpośrednio związany z obniżeniem napięcia wbudowanego złącza p-n, przy czym dioda zachowuje w pełni właściwości prostujące dla pełnego zakresu temperatur 5 C - 5 C. Nachylenie charakterystyki zmierzonej dla kierunku zaporowego wynika z generacji nośników w obszarze ładunku przestrzennego, co potwierdza charakterystyczna zależność prądu od napięcia (I R V R.5 ), szczególnie w przypadku pracy w podwyższonej temperaturze. 3. Badanie stopnia aktywacji domieszki (pomiary Halla) ,E-11 1,E- 1,E-9 1,E-8 1,E-7 1,E-6 1,E-5 I [A] 1,E-4 1,E-3 1,E-2 1,E-1 1,E+ Rodzina charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V) diody p-i-n (seria 3) zmierzonych w zakresie temperatur 5 C - 5 C dla kierunku zaporowego. C 2C 5C Próbki półizolacyjnego SiC poddano procesowi implantacji zgodnie z danymi na rysunku. Po wykonaniu implantacji próbkę poddano wygrzewaniu w 16 C, w czasie 3 min. Ciśnienie: hpa. Przepływ argonu: 3 l/min Przepływ silanu: 3 ml/min Szybkość nagrzewania i chłodzenia ograniczone możliwościami reaktora.do prowadzenia procesów epitaksji warstw SiC EPIGRESS VP58. Następnie wykonano w narożach kwadratowej próbki kontakty omowe z warstw (Ti/Al/Ti = //7 nm). Termiczne formowanie kontaktów omowych wykonano w piecu RTP w t = 11 C i czasie 3 min w atmosferze argonu. Przygotowaną w ten sposób próbkę poddano pomiarom elektrycznym metodą Halla. Uzyskano wartość koncentracji aktywnych akceptorów na poziomie 4,48 x 17 cm -3 (rezystywność materiału na poziomie.81 Ωcm), co stanowi wartość typową dla tak prowadzonego procesu implantacji jonów glinu i wygrzewania. Uzyskany poziom aktywacji elektrycznej jonów glinu (1,5%) nie odbiega od poziomu aktywacji prezentowanego w literaturze (typowo 2%) dla podanego poziomu koncentracji jonów. Uzyskanie materiału o rezystywności poniżej,1 Ωcm jest trudne i może prowadzić do pojawienia się wytrąceń po wygrzewaniu poimplantacyjnym na skutek ograniczonej rozpuszczalności glinu w SiC. Podsumowanie Metodą wielokrotnej implantacji jonami Al przy temperaturze tarczy 5C i w temperaturze pokojowej (RT) wytworzono w SiC obszary o zbliżonym do prostokątnego profilu domieszki i zadanej głębokości. Zaimplantowane warstwy zbadano przy użyciu: spektroskopii Ramana, SIMS, AFM oraz RBS-C. Stwierdzono istnienie zdefektowanych obszarów przypowierzchniowych w SiC zaimplantowanego w 5C i całowitą amorfizację dla próbek zaimplantowanych w t.pokojowej.. Przeprowadzono wygrzewanie poimplantacyjne w temperaturach: 13, 15 i 16 o C i dokładnie przebadano poziom zdefektowania pozostały w SiC. W materiale zaimplantowanym Al wytworzono diody pin po wygrzaniu w 16 C i zmierzono na nich charakterystyki prądowo-napięciowe w zakresie temperatur 5 C - 5 C. Określono zmianę napięcia włączenia (V F ) diody p-i-n w funkcji temperatury, która przyjmuje wartość na poziomie -2,22 mv/ C. Wyznaczono współczynniki nachylenia charakterystyki η = Wykonano pomiar koncentracji nośników w obszarze implantowanym przy użyciu metody Halla wskazują, że prawidłową aktywację domieszki (na poziomie 1.5%) uzyskano dla warstw 4H-SiC zaimplantowanych glinem (koncentracja Al : 3x 19 cm -3 ) wygrzewanych przez 3 min. w przepływie Ar i silanu w t=16 o C. Wykazano możliwość uzyskania profilu głębokościowego zaimplantowanych domieszek na drodze optycznej emisji in situ. Wykaz publikacji będących wynikiem realizacji projektu: 1. Ionization efficiency calculations for cavity thermoionization ion source, M.Turek, K.Pyszniak, A.Droździel, J.Sielanko, Vacuum 82 (28) Hybrid MPI/Open MP Approach to the Parallelisation of Ion Source Plasma Simulations, M. Turek, M. Brzuszek, J. Sielanko, Polish Journal of Environ. Stud. 17 (28) Arc discharge ion source for europium and other refractory metals implantation, M. Turek, S. Prucnal, A. Droździel, K. Pyszniak, Rev. Sci. Instrum. 8 (29) Influence of Electron Impact Ionization on the efficiency of thermoemission ion source, M.Turek, K.Pyszniak, A.Droździel, Vacuum 83 (29) S26-S Parallel Monte Carlo Code for Modelling of High Temperature Ion Sources, Polish Journal of Environ. Stud. 18 (29) Ion Implanted Ohmic Contacts to AlGaN/GaN Structures, B. Boratyński, W. Macherzyński, A. Droździel, K. Pyszniak, J. Electrical Engineering 6(29) Źródło jonów z parownikiem ogrzewanym przez wyładowanie łukowe. Symulacje komputerowe i eksperyment, M. Turek, A. Droździel, K. Pyszniak, S. Prucnal, J. Żuk, Przegląd Elektrotechniczny 2, przyjęte do druku. 8. Badania optyczne politypów 6H-SiC oraz 15R-SiC poddanych wielokrotnej implantacji jonami glinu w podwyższonej temperaturze, M. Kulik, J. Żuk, W. Rzodkiewicz, K. Pyszniak, A. Droździel, M. Turek, S. Prucnal, M. Sochacki, J. Szmidt, Elektronika 7/8 (28) Źródło jonów dla potrzeb implantacji jonami Al, M. Turek, K. Pyszniak, S. Prucnal, A. Droździel, J. Żuk, Elektronika 9 (29) Charakteryzacja diod p-i-n wytworzonych metodą implantacji warstw epitaksjalnych 4H-SiC jonami glinu, N. Kwietniewski, K. Pazio, M. Sochacki, J. Szmidt, A. Droździel, M. Kulik, S. Prucnal, K. Pyszniak, M. Rawski, M. Turek, J. Żuk, Elektronika 6 (29)

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Elektrycznie czynne defekty w krzemie domieszkowanym fosforem poprzez neutronową transmutację krzem-fosfor

Elektrycznie czynne defekty w krzemie domieszkowanym fosforem poprzez neutronową transmutację krzem-fosfor Ka.-ol mw/sz. Andrzej BUKOWSKI, Stanisława STRZELECKA, Barbara SURMA, Ryszard JABŁOŃSKI, Pcweł KAMIŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH ul Kojistruktorska 6, 02-673 Warszawa Elektrycznie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Jarosław Żelazko

Roman Kozłowski, Paweł Kamiński, Jarosław Żelazko WYZNACZANIE KONCENTRACJI CENTRÓW DEFEKTOWYCH W PÓŁPRZEWODNIKACH WYSOKOREZYSTYWNYCH NA PODSTAWIE PRĄŻKÓW WIDMOWYCH LAPLACE A OTRZYMYWANYCH W WYNIKU ANALIZY RELAKSACYJNYCH PRZEBIEGÓW FOTOPRĄDU Roman Kozłowski,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Badanie fednopodno^cl oporności krzemowych warstw epitaksjalnych

Badanie fednopodno^cl oporności krzemowych warstw epitaksjalnych Karol NOWYSZ, Barbara SURMA ONPMP Badanie fednopodno^cl oporności krzemowych warstw epitaksjalnych 1. WSTfP Krzemowe warstwy epitaksjalne sq obecnie podstawowym materiałem stosowanym do wyrobu przyrządów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE SŁAWOMIR KOCH ŚRODOWISKO PROGRAMOWE OPTYMALNEGO PROJEKTOWANIA WOLNOSTOJĄCEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO COMPUTER AIDED

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Termografia aktywna w badaniach materiałów

Termografia aktywna w badaniach materiałów Termografia aktywna w badaniach materiałów Wiera Oliferuk IPPT PAN Warszawa, 1. Wstęp Widmo promieniowania elektromagnetycznego można xxmownie podzielić na kilka zakresów długości (lub częstotliwości)

Bardziej szczegółowo

WYŁADOWANIE MIKROFALOWE (915 MHZ) DUŻEJ MOCY W ARGONIE POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM

WYŁADOWANIE MIKROFALOWE (915 MHZ) DUŻEJ MOCY W ARGONIE POD CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM Robert Miotk, Mariusz Jasiński Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Jerzy Mizeraczyk Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Akademia Morska w Gdyni WYŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni 2 nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29 th -30 th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo