UCHWALA Nr LV/352/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA Nr LV/352/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 roku"

Transkrypt

1 UCHWALA Nr LV/352/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (j.t.: Dz.U.2018, poz.995 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (j.t.: Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uch wala, co następuje: l W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25 stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/309/2018 z 27 marca 2018r., Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/323/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr L1/337/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIII/347/2018 z dnia 27 września 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIV/350/2018 z dnia 17 października 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z 30 października 2018r.) wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości ,93 zł pozostają bez zmian. 2. W 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości ,95 zł zmniejsza się o kwotę 20000,00 zł do wysokości ,95 zł. 3. W 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości ,98 zł zwiększa się o kwotę ,00 zł do wysokości ,98 zł. 4. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się zadania pn.: a) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" ,00 zł (dz. 710, rozdz , par. 6067), b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" ,00 zł (dz. 710, rozdz , par. 6069), Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały 5. W 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektów:

2 a) "CyFyzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" - poprzez zwiększenie planu wydatków na 20 18r. o kwotę 20000,00 zł do wysokości l ,01 zł. -2- Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę ,00 zł w następujących pozycjach: Dział 710 rozdz o kwotę ,00 zł kwota po zm ,00 zł Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 20000,00 zł w następujących pozycjach: Dział 710 rozdz Dział 710 rozdz o kwotę o kwotę 17000,00 zł 3000,00 zł kwota po zm. kwota po zm ,52 zł 82909,98 zł 2 W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 rzewodniczący Rady wiatu Kolskiego ;;(1_' Marek Tomicki

3 UZASADNIENIE do Uchwały Nr LV/352/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2018 roku Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu wydatków, które wynikają z następujących przyczyn: I. W 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie ,93 zł. 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę ,00 zł a) dział Działalność usługowa o kwotę 20000,00 zł rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę ,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu. 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę ,00 zł a) dział Działalność usługowa o kwotę 20000,00 zł rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na realizację projektu pn. " Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" w celu podpisania umowy na zakup sprzętu komputerowego w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym. przew~' 'czący Rady Pov 'u V ( Ma ek Tomicki

4 Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16 listopada 2018 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynawie 50000,00 Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce 86016,00 Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi 80000,00 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Miko/ajówek 87000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 63000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P G/ogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P G/ogowa-Chełmno na odcinku drogi w mniejscowości Chełmno Parcele 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów-Rycerzew i 3411Pwm. Rdutów 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele 50000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew - Krzewo ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kielczew Smużny Czwarty ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin - Augustynów na odcinku drogi Chruścin - Augustynów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy ,00 Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym: "Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice", "Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny", ,00 "Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew - Tarnówka" Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Babiak. W tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przyby/ów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak, Przebudowa drogi powiatowej nr , P Brdów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo ,00 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Trzebuchów ,00 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza- Toruńska-3-go Maja ,00 Przebudowa ul.przemysłowej w Kole ,00 Przebudowa ulic:toruńskiej- Towarowej-Piaski w Kole 15000,00 Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie ,00 Przebudowa ulicy PCK w Kole 30000,00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Sienkiewicza a ul. 3 Maja ,00 Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu ,00 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 1 z 4

5 Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy 35000,00 Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, Gospodarka mieszkaniowa 16100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16100,00 Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Prusa w Kole 16100, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 0,00 projektu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 0,00 projektu 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup ,52 oprogramowania i sprzętu komputerowego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82909,98 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 82909,98 oprogramowania i sprzętu komputerowego 750 Administracja publiczna , Rady powiatów 30000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad" 30000, Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41000,00 System wczesnego wykrywania pożaru 22000,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,00 Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole ,00 0, , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 48375, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48375,90 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczym w Kole 48375,90 Strona 2 z 4

6 80115 Technika 30742, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30742,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu 30742, Licea ogólnokształcące 60080, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60080,00 Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole 49980,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP w Kłodawie 10100, Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 50000,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 0,00 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62509,38 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,38 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6753,09 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 6753,09 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,03 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,03 finansów publicznych Dofinansowanie do zadania "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowlanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" Dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole" , ,00 Dofinansowanie do zadania pn.:"rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych ,03 świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ,00 ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej Ratownictwo medyczne 93291,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93291,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 3 z 4

7 < Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 93291, Pozostała działalność 31241,65 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 31241,65 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 31241,65 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole 0,00 Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Blizna ,00 4 Edukacyjna opieka wychowawcza 81133, Internaty i bursy szkolne 81133, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dostawa i montaż urzadzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu Dostawa i montaż urządeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w internacie w ZSRCKU w Kościelcu Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu 40000, , ,00 Razem ,981 Prz.w~ Rady powiatu Marek Tomicki Strona 4 z 4

8 , Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK Jednostka organizacyjna realizująca Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2018 r. programu ,01 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole Powiatu Kolskiego w tym: ,43 zł środki z Unii Europejskiej ,58 zł środki z Budżetu Powiatu ,90 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego w tym: ,69 zł środki z Unii Europejskiej ,21 zł środki z Budżetu Powiatu - 0,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu ,08 Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w 3. rozwoju spoleczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole tureckiego i kolskiego w tym: ,87 zł środki z Unii Europejskiej ,07 zł środki z Budżetu Państwa ,14,00 zł środki z Budżetu Powiatu Strona 1 z 2

9 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia oraz kadry kształcenia zawodowego Ustawicznego w Kościelcu ,35., w tym: ,35 zł środki z Unii Europejskiej ,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 5600,00 wtym: ,00 zł środki z Unii Europejskiej Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, ,65 powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz w tym: stworzenie sieci wymiany danych między ,65 zł środki z Budżetu Powiatu podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ,07 7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w tym: ,98 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,39 środki z Budżetu Państwa zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM ,06 Pnewo 'czący Rady Powiatu Strona 2 z 2 I ~

Plan wydatków majatkowych na 2018 rok

Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XLIV/297/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2018 roku

UCHWALA Nr XLIV/297/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2018 roku UCHWALA Nr XLIV/297/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXXV1/240/2017 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 31 lipca 2017 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

UCHWALA Nr XXXV1/240/2017 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 31 lipca 2017 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok UCHWALA Nr XXXV1/240/2017 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport i łączność 66377783,00 60011 Drogi publiczne krajowe 250000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/219/2017 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/219/2017 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok UCHWAŁA Nr XXXIII/219/2017 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 561/2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 9,08

RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 9,08 Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXIX/229/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok Zmiany w planie wydatków majątkowych dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 600/2018 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz. 2305 UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXII/ Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXII/ Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku ,. UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXII/21112017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień r. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. Na dzień 31.12.2017 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 162 744 201,01 zł Grupa 0 Grunty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2019. Rady Gminy Tarnów Opolski. z dnia 25 lutego 2019 r.

Uchwała Nr /2019. Rady Gminy Tarnów Opolski. z dnia 25 lutego 2019 r. P R O J E K T Uchwała Nr /2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/27/11 IV91/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 22 listopada 2007 r.

Uchwała Nr IV/27/11 IV91/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 22 listopada 2007 r. Uchwała Nr IV/27/11 IV91/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. 22 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. Na podstawie art.12 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku

UCHWALA NR ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku UCHWALA NR 0025.100.141.2016 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r.

Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r. Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 201 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok.

UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. UCHWAŁA NR NR XL /349 /2010 RADY POWIATU SANDOMIERSKIEGO w sprawie zmiany budżetu powiatu sandomierskiego na 2010 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/564/2018 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 16 października 2018 r.

Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/564/2018 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 16 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 19 listopada 2018 r. Poz. 4500 UCHWAŁA NR XXXIV/564/2018 RADY GMINY STĘŻYCA w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2018 Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXV1/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXV1/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXV1/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 roku Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 31 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 273/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 273/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 273/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia szczegółowego planu wydatków.

w sprawie określenia szczegółowego planu wydatków. Uchwała Nr 185/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego planu wydatków. Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r. Projekt z dnia 22 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr XXXIII/240/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia12 października 2017 r

Projekt Uchwała Nr XXXIII/240/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia12 października 2017 r Projekt Uchwała Nr XXXIII/240/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia12 października 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie uchwały nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016 UCHWAŁA NR XVIII.88.2016 RADY POWIATU LESKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1016 UCHWAŁA NR XXXII/233/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO. z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 1107 UCHWAŁA NR XXVIII/100/16 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 259/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 259/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 259/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/216/217 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO zmieniająca uchwałę budżetową na 217 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r. Projekt z dnia 13 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 16 listopada 2017 r.

Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 16 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz. 4856 UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok UHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/128/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/128/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/128/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 23 czerwca 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/232/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/232/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XLVII/232/2018 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/295/2018 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 maja 2018 roku

Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/295/2018 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 24 maja 2018 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 czerwca 2018 r. Poz. 4119 UCHWAŁA NR XXXII/295/2018 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 85/64/2016 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 19 maja 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie

Kraków, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 85/64/2016 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 19 maja 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 czerwca 2016 r Poz 3730 UCHWAŁA NR 85/64/2016 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 10 września 2018 r.

Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 10 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz. 2762 UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 10 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/183/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r.r016 r

Uchwała Nr XXVII/183/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r.r016 r Uchwała Nr XXVII/183/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r.r016 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok UHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2019 2 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 58.125.091,67 zł, z czego: dochody bieżące dochody majątkowe 57.859.791,67 zł 265.300,00 zł 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r. Projekt z dnia 12 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 38 UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY GMINY ZDUNY w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zduny na rok 2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr././2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.

Uchwała nr././2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. Uchwała nr././2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Uchwała nr XXXII Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. Uchwała nr XXXII.161.17 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 375/2017 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE. z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 375/2017 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz. 1899 UCHWAŁA NR 375/2017 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/269/2017 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/269/2017 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXII/269/2017 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLII Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Nr XLII.234.2014 Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1662 UCHWAŁA NR XVIII/133/2016 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/236/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/236/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/236/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/166/2017 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 2 czerwca 2017 r.

Szczecin, dnia 9 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/166/2017 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 2 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 czerwca 2017 r. Poz. 2585 UCHWAŁA NR XXXIV/166/2017 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/264/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/264/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/264/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia Projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXI/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r. Projekt z dnia 11 marca 2019 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/128/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/128/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 UCHWAŁA NR XVI/128/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016 roku Uchwała Nr 140.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. ON.0022.565.2013 Uchwała Nr 565/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 grudnia 215 r. Poz. 7347 UCHWAŁA NR 24.XVIII.215 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 1 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r. Projekt z dnia 5 lipca 2017 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. Projekt zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/235/2017 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 26 października 2017 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/235/2017 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 26 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2017 r. Poz. 9806 UCHWAŁA NR XXVI/235/2017 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 10 lipca 2013 r.

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

Bardziej szczegółowo