z dnia 3 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 3 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 RM U C H WA Ł A N R 1 7 / R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata Program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. 4. Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wyniosą zł. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2 Załącznik do uchwały nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. Program wieloletni pn. Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach Wprowadzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) ( ) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 33) dało postawę do funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network w latach oraz uruchomienia nowych instrumentów finansowych gwarancyjnych i kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) oraz uchylającego decyzję nr 1982/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 104) dano znaczące możliwości finansowania i rozwoju MŚP oraz zaoferowano instrumenty finansowe komplementarne do instrumentów programu COSME. Ponadto na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program Kreatywna Europa ( ) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 221) przyjęto program służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w ramach którego przewiduje się nowy instrument finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji działających w tych dwóch sektorach. Natomiast na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ( EaSI ) i zmieniającego decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą

3 Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 238) uruchomiono program mający na celu m.in. ułatwianie dostępu do finansowania osobom w trudnej sytuacji skłonnym założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwom, zarówno w fazie rozruchu, jak i rozwoju, a także przedsiębiorstwom społecznym. Budżet programu COSME, podobnie jak pozostałych ww. programów ramowych Unii Europejskiej (UE), nie jest podzielony na poszczególne kraje i jedynie od aktywności polskich instytucji oraz przedsiębiorstw zależy, jaka część budżetu danego programu zostanie wykorzystana przez beneficjentów z Polski, do których w pierwszej kolejności zaliczają się mali i średni przedsiębiorcy, a także osoby wykonujące wolne zawody, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz, w mniejszym zakresie, organizacje otoczenia biznesu. Ponieważ powyższe programy unijne oraz oferowane w ich ramach instrumenty, w tym instrumenty finansowe, mogą stanowić istotne źródło rozwoju polskich przedsiębiorstw, jak również stanowić uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach programów krajowych i regionalnych, niezbędne jest zapewnienie szerokiej promocji tych programów i ich instrumentów wśród przedsiębiorców oraz zachęcanie do ich wykorzystywania. Niezbędne jest również kontynuowanie promowania dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów finansowych, które zostały uruchomione w ramach programów unijnych obowiązujących w poprzedniej perspektywie finansowej. Nadal dostępne jest dla przedsiębiorców (do 2017 r. lub do wyczerpania środków) preferencyjne finansowanie zwrotne w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 7. Programu ramowego UE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz programu Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress, oferowane przez wybrane instytucje finansowe pośredników tych instrumentów w Polsce 1). Dlatego też opracowany został niniejszy program wieloletni, który stanowi program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649). 1) Do końca października 2014 r. z instrumentów gwarancyjnych programu CIP skorzystało ponad 8 tys. MŚP. W ich wdrażanie zaangażowało się 8 polskich pośredników finansowych (cztery banki, dwa fundusze leasingowe i dwa fundusze poręczeniowe). Ponadto 5 polskich instytucji finansowych (trzy banki, jedna spółka leasingowa i jeden fundusz mikropożyczkowy) zajęło się wdrażaniem instrumentów zwrotnych: 7. Programu Ramowego (komponent RSI) oraz Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Informacje na temat aktualnych pośredników finansowych programów unijnych są dostępne na stronie KPK: 2

4 2. Diagnoza Szczegółowa diagnoza sytuacji polskiej gospodarki oraz sektora przedsiębiorstw została zawarta w przyjętej przez Rząd w dniu 15 stycznia 2013 r. opracowanej w Ministerstwie Gospodarki Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 (SIEG). Również Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP), przyjęty przez Rząd w dniu 8 kwietnia 2014 r., stanowiący program wykonawczy do ww. Strategii, zawiera diagnozę innowacyjności przedsiębiorstw oraz analizę istniejącego systemu wsparcia. Ww. dokumenty, a także wyniki ostatnich badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2), wyraźnie wskazują na kluczową rolę sektora przedsiębiorstw w rozwoju polskiej gospodarki. Pod względem liczby przedsiębiorstw, która wynosi ok. 1,8 mln firm, Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej (UE). Mikro-, małe i średnie firmy w Polsce, podobnie jak w UE, stanowią przeważającą większość działających przedsiębiorstw (99,8%). Jednakże sektor MŚP w Polsce jest w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w całkowitej liczbie firm wynosi 95,9% (w UE 92,5%). Udział małych firm w Polsce (3,1%) jest o połowę mniejszy od średniej dla UE (6,2%), natomiast udział podmiotów średniej wielkości jest zbliżony do średniej unijnej (0,9% Polska, 1,0% UE). W podmiotach sektora MŚP pracowało w 2011 r. ok. 70% ogółu pracujących. Sektor MŚP zatrudniał 60,5% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Ponad 2,4 mln osób stanowiły osoby pracujące na własny rachunek. Polskie przedsiębiorstwa zatrudniały przeciętnie 4,5 osoby, co plasowało je na 18. miejscu wśród 27 krajów europejskich, dla których przeciętna wynosiła 5,3. W 2011 r. działalność inwestycyjną prowadziło 17,2% polskich przedsiębiorstw. Wartość nakładów inwestycyjnych MŚP w 2011 r. wyniosła 80,8 mld zł, a firm dużych 80,4 mld zł. Ww. badania wskazują, że polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyraźnie niższym poziomem rozwoju w porównaniu do innych krajów Europy. Świadczą o tym: relatywnie niski poziom liczby pracujących i zatrudnionych, niski poziom produktywności wyrażony wartością dodaną brutto na jednego pracującego lub jedno przedsiębiorstwo, skala działalności według średnich obrotów, 2) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2013 r. 3

5 ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Wyniki ostatniego badania Innovation Union Scoreboard ) pokazują, że Polska należy do krajów o umiarkowanej innowacyjności i wyprzedza jedynie Rumunię, Łotwę i Bułgarię. W stosunku do poprzedniego badania Polska osiągnęła niewielki postęp, przesuwając się z grupy skromnych innowatorów i wracając do grupy umiarkowanych innowatorów, w której znajdowała się w poprzednich latach. Najlepszy system innowacji posiada Szwecja, na kolejnych miejscach znalazły się: Dania, Niemcy i Finlandia. Państwa te są najlepsze we wszystkich wymiarach: od nakładów na badania i innowacje, poprzez działania przedsiębiorstw na rzecz innowacji, po wyniki w zakresie innowacji i skutki ekonomiczne. Większość wskaźników dla Polski składających się na wskaźnik sumaryczny znajduje się poniżej średniej unijnej. Najmocniejszą stroną Polski są wydatki innowacyjne poza B+R oraz liczba młodzieży posiadającej wykształcenie średnie. Z ostatniego badania wynika, że nastąpiły znaczne spadki wskaźnika dotyczącego innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP współpracujących z innymi podmiotami oraz wskaźnika innowacyjności własnej MŚP. Polskie przedsiębiorstwa są nie tylko mało innowacyjne, ale także w znikomym stopniu uczestniczą w programach ramowych UE. W latach realizowany był 7. Program ramowy UE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Jak pokazują wyniki analizy dotyczącej udziału w tym programie 4), Polska znalazła się na drugiej pozycji pod względem uczestnictwa jednostek naukowych (instytuty badawcze, uczelnie), a jednocześnie na 26 pozycji, biorąc pod uwagę uczestnictwo przemysłu. Niskie zainteresowanie polskiego przemysłu podejmowaniem badań i współpracą europejską w zakresie rozwoju technologii pozostaje najważniejszym problemem oraz wyzwaniem dla zwiększenia udziału Polski w realizowanym obecnie programie Horyzont Również pierwszy konkurs przeprowadzony przez Komisję Europejską w ramach działania pod nazwą Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorców programu Horyzont 2020 wskazał, że polscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem ze skutecznym aplikowaniem o środki finansowe w ramach programów ramowych 5). 3) H. Hollanders, N. Es-Sadki, Innovation Union Scoreboard 2014, EC 2014 oraz Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Streszczenie. Wersja PL. KE, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. 4) A. Siemaszko, A. J. Galik Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE, Warszawa, maj 2014 r. 5) W pierwszym konkursie organizowanym dla firm zainteresowanych udziałem w I fazie tego Instrumentu wśród 155 beneficjentów znalazł się tylko jeden przedsiębiorca z Polski. W konkursie dla przedsiębiorców zainteresowanych II fazą tego Instrumentu na 580 wniosków złożonych do Komisji Europejskiej znalazło się jedynie 11 wniosków z Polski (dla porównania 69 z Hiszpanii, 70 z Włoch i 20 z Węgier). Więcej informacji na ten temat na stronie 4

6 Podstawowymi problemami z punktu widzenia rozwoju firm w Polsce są 6) : dostęp do zasobów, w szczególności środków finansowych, dostęp do odpowiednich zasobów kadrowych i wyposażenia technologicznego, które są szczególnie istotne dla stymulowania potencjału ekonomicznego polskich przedsiębiorstw. Jak wskazują wyniki badań MŚP 7), w 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominującym źródłem finansowania inwestycji MŚP w Polsce były środki własne 63,4%. Na drugim miejscu znalazły się środki pochodzące z kredytów i pożyczek krajowych 17,5%, a na trzecim środki pochodzące z zagranicy 9%. Znacznie mniejsze znaczenie miały pozostałe źródła, takie jak środki budżetowe 3,6%. Im większe przedsiębiorstwo, tym zaangażowanie środków własnych w finansowanie inwestycji jest większe. Przedsiębiorcy angażują w rozwój zewnętrzne źródła finansowania, w sytuacji gdy kapitał własny staje się niewystarczający. Najpopularniejszym zewnętrznym źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw są kredyty i pożyczki. Zdecydowanie najrzadziej wykorzystywane jest zewnętrzne finansowanie kapitałowe. Raport poświęcony analizie luki finansowej w polskich przedsiębiorstwach 8) zwraca uwagę na bardzo dużą wrażliwość małych i średnich przedsiębiorstw na problem niedostępności finansowania, w szczególności w pierwszych latach działalności. Przedsiębiorstwa te mają krótką historię kredytową, mogą zaoferować niewielkie zabezpieczenie, ich przeżywalność jest niska, a dodatkowym czynnikiem ryzyka jest brak profesjonalnej kadry menedżerskiej. Ponadto, jak wynika z ww. raportu oraz innych poświęconych tej tematyce 9), najczęstszymi powodami nieubiegania się o finansowanie zewnętrzne są: obawa przed zadłużaniem się, uznawanie procedur bankowych za zbyt skomplikowane, brak możliwości skorzystania z finansowania (np. ze względu na brak zdolności kredytowej, brak odpowiednich zabezpieczeń) oraz brak wiary w możliwość spłaty zadłużenia. Przedsiębiorcy również bardzo często nie widzą w swoich firmach potrzeb inwestycyjnych. Istotną barierą w wykorzystaniu finansowania zewnętrznego jest również niewielka wiedza przedsiębiorstw na temat instrumentów zwrotnych oraz mechanizmów ich funkcjonowania, a także niedostateczna informacja na ten temat. 6) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2013 r. 7) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2013 r. 8) Raport końcowy Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie , Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, czerwiec 2013 r. 9) Badanie pt. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, marzec 2013 r., Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2013, Bank Pekao S.A., Warszawa, styczeń 2014 r. 5

7 Na niedostateczną wiedzę przedsiębiorców na temat instrumentów finansowych programów ramowych UE wskazują również badania ankietowe przeprowadzone przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 10). Badania zostały przeprowadzone w latach na grupie ponad 3400 przedsiębiorców. Prawie 97% respondentów oceniło swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych programów ramowych jako niewystarczającą, zaś 72% wskazało na potrzebę uzyskania szerszej informacji na ten temat. Jednocześnie 93% przedsiębiorców oświadczyło, że nigdy wcześniej nie korzystało z instrumentów finansowych programów UE, a 78% wskazało, że nie posiada wiedzy o narodowych pośrednikach finansowych i ich ofercie. Dodatkowe badanie przeprowadzone w 2013 r. wśród 2000 przedsiębiorców z całego kraju potwierdziło potrzebę istnienia punktu informacyjno-doradczego zapewniającego w jednym miejscu kompleksowe informacje o wszystkich instrumentach finansowych programów UE (tzw. centrum kompetencyjnego). Na taką potrzebę wskazało 94% przedsiębiorców spośród 700 firm, respondentów tego badania. 3. Cel główny Programu wieloletniego i cele szczegółowe Celem głównym Programu wieloletniego jest zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych. Cele szczegółowe to: 1) zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do zintegrowanych usług oferowanych przez Enterprise Europe Network, w tym z zakresu innowacyjności i internacjonalizacji, 2) poprawa dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego oraz zwiększenie wykorzystywania przez polskie instytucje finansowe oraz przez przedsiębiorców unijnych instrumentów finansowych. Realizacja Programu będzie przyczyniać się do realizacji celów i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska Ze względu na przewidywany horyzont realizacji projektów w ramach programów COSME, Horyzont 2020 (w tym w szczególności dotyczący działalności sieci Enterprise Europe Network), realizacja programu wieloletniego wykracza poza okresy obowiązywania ww. dokumentów. 10) Źródło: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, październik 2014 r. 6

8 Realizacja Programu wieloletniego, dotyczącego wykorzystywania dla rozwoju przedsiębiorstw programów unijnych, przyczyniać się będzie również do realizacji Strategii Europa 2020 Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 opublikowana dnia 3 marca 2010 r. w Komunikacie Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia podkreśla potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Założeniem Strategii jest sprawienie, aby Unia Europejska stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną oraz opartą na wiedzy gospodarką na świecie. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacjach, rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Strategia określiła siedem inicjatyw przewodnich, z których cztery koncentrują się w szczególności na poprawie warunków ramowych i otoczenia biznesowego dla MŚP. Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Jednym z celów zdefiniowanych w Strategii dla obszaru strategicznego Konkurencyjna gospodarka jest zwiększenie innowacyjności gospodarki. Strategia zakłada, że tworzone będą warunki do wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach i budowania w ten sposób silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach polskim, europejskim i globalnym. Wśród działań, które zostaną podjęte, wymienia się m.in. wspieranie rozwoju instrumentów finansowania, oparcie ich na modelu rynkowym, z dominującą rolą mechanizmów kredytowych i funduszy Venture Capital. Podejmowane mają być również inicjatywy na rzecz zaangażowania kapitału zagranicznego. Strategia przewiduje ponadto wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierających 7

9 innowacyjność oraz ułatwienie dostępu do oferowanych przez nie usług. Przedmiotowy program wpisuje się także w kierunek interwencji II.2.2 Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie, który dotyczy m.in. rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym tych udzielających wsparcia finansowego. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 (SIEG) przyjęta przez Rząd w dniu 15 stycznia 2013 r. SIEG określiła kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby polska gospodarka, w perspektywie do 2020 r., stała się innowacyjna i efektywna zasobowo. Jednym z takich kierunków jest ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP. SIEG wskazuje na potrzebę rozwoju wszystkich form finansowania zewnętrznego: systemu pożyczkowego, poręczeniowego, gwarancyjnego, systemu mikrofinansowania, systemu finansowania podwyższonego ryzyka, a także prowadzenia działań informacyjnych i szkoleniowych zachęcających przedsiębiorstwa do korzystania z instrumentów finansowych. Kolejnym kierunkiem działań jest wspieranie procesu umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez m.in. wsparcie ośrodków innowacji w zakresie świadczenia usług internacjonalizacji biznesu. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP) stanowiący program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. W programie tym znalazła się zapowiedź podjęcia działań na rzecz zwiększenia udziału podmiotów z Polski w programach ramowych UE. 4. Priorytety oraz kierunki interwencji Realizacja Programu obejmie dwie główne grupy zadań: 1. Zapewnienie finansowania wkładu własnego polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu o sygnaturze COS-WP Sfinansowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej. Ponadto w Programie przewidziano środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań związanych z realizacją programu wieloletniego oraz udziałem w inicjatywach podejmowanych w ramach programu COSME. 8

10 Ad 1. Sieć Enterprise Europe Network działa od dnia 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MŚP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc im w pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak: izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków krajowych. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Sieć świadczy usługi wsparcia dla przedsiębiorstw za pośrednictwem punktów kontaktowych zlokalizowanych w ponad 50 krajach (EU28, państwa kandydujące: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra, Serbia, inne państwa: Norwegia, Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Izrael, Japonia, Korea Płd., Meksyk, Mołdawia, Rosja, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Ukraina, USA, Indie, Kanada, Maroko). W Polsce w latach działało 30 ośrodków sieci zgrupowanych w 4 konsorcjach 11). Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości sieci Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować się ze sobą, co zapewnia szybkie przekazywanie i uzyskiwanie dokładnych informacji, a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych. Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie zawsze właściwych drzwi, co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MŚP otrzymują informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. W latach ) polska sieć Enterprise Europe Network osiągnęła znaczące rezultaty w swojej działalności. Przykładowo: osób wzięło udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez sieć, osoby skorzystały ze szkoleń organizowanych drogą elektroniczną, 11) 12) Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 1. Dane dotyczące 2014 roku obejmują okres pierwszych trzech kwartałów. 9

11 przedsiębiorców uzyskało wsparcie z zakresu internacjonalizacji i innowacji, 4645 przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach brokerskich i misjach gospodarczych organizowanych przez sieć, na pytań nadesłanych przez przedsiębiorców udzielono odpowiedzi, użytkowników skorzystało z polskiej strony internetowej sieci Enterprise Europe Network (www.een.org.pl). Sieć Enterprise Europe Network uczestniczy w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych i współorganizowanych przez Komisję Europejską. Do najważniejszych można zaliczyć: Misje dla Wzrostu (Missions for Growth), Tydzień MŚP (SME Week) oraz kampanie tematyczne. Sieć współpracuje z agencjami Komisji Europejskiej, takimi jak Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market OHIM) i Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA). Ośrodki sieci współpracują również z organami polskiej administracji na szczeblu krajowym oraz regionalnym, a także regionalnymi i lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu. Działalność ośrodków Enterprise Europe Network jest na bieżąco monitorowana i dobrze oceniana przez Agencję Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dawniej Europejską Agencję do spraw Konkurencyjności i Innowacji) oraz Komisję Europejską. Działalność sieci jest również bardzo dobrze oceniana przez jej klientów 13). Wszystkie rodzaje świadczonych przez sieć usług otrzymały ponad 80% ocen dobrych i bardzo dobrych. Polskie ośrodki w ocenach wypadły jeszcze lepiej, uzyskując ponad 90% ocen dobrych i bardzo dobrych dla pięciu kategorii usług. W całym badaniu wzięło udział ok. 85 tys. klientów sieci (w tym ok. 3,3 tys. klientów polskich ośrodków). 13) Client Satisfaction Survey. Report 2013 przygotowany przez KE. 10

12 Poniższa tabela pokazuje wyniki oceny dla całej sieci oraz dla polskich ośrodków. Lp. Rodzaj usługi Cała sieć Enterprise Europe Network Polskie ośrodki sieci 1 wydarzenia (konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia itp.) 2 usługi partnerskie (misje, spotkania brokerskie itp.) 3 specjalistyczne usługi doradcze (usługi w obszarze umiędzynarodowienia i innowacyjności itp.) 4 usługi informacyjne ogólne (odpowiedzi na pytania itp.) 5 usługi subskrybowane (informacje na temat zamówień, dotyczące legislacji unijnej itp.) 6 publikacje (strony internetowe, newslettery, opracowania itp.) Ocena b. dobra i dobra (%) 87,8 94,0 80,9 92,0 86,4 96,0 87,7 99,0 81,5 93,0 80,5 88,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Client Satisfaction Survey. Report Od 2015 r. finansowanie działalności Enterprise Europe Network zostało zapewnione w ramach programu COSME. Program COSME to kolejny program unijny mający na celu zwiększenie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Szczegółowe cele programu COSME to: poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych, poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie globalnym, poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki, krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości. Program COSME stanowi w znacznym stopniu kontynuację Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji realizowanego w latach w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Główne elementy programu COSME to instrumenty finansowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60% środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane usługi na rzecz 11

13 przedsiębiorców. Realizowane będą również działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz służące promocji przedsiębiorczości. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1287/2013, działania prowadzone w ramach sieci Enterprise Europe Network będą obejmować: świadczenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie unijnych inicjatyw i prawa; zapewnianie wsparcia dla podnoszenia umiejętności zarządczych w celu zwiększania konkurencyjności MŚP; wsparcie mające na celu zwiększenie wiedzy finansowej MŚP, w tym usługi informacyjne i doradcze w zakresie możliwości finansowania, dostępu do finansowania oraz powiązanych systemów coachingu i wsparcia mentorskiego; działania mające na celu zwiększenie dostępu MŚP do wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, klimatu i środowiska naturalnego, a także promowanie unijnych programów i instrumentów finansowych (w tym programu Horyzont 2020 we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi i funduszami strukturalnymi), ułatwianie transgranicznej współpracy biznesowej, transferu badań i rozwoju, technologii i wiedzy oraz tworzenia partnerstw w zakresie technologii i innowacji, zapewnienie kanału komunikacji między MŚP a KE. Działalność sieci będzie przyczyniać się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i promowania kultury przedsiębiorczości. Korzystanie z usług sieci daje MŚP możliwość dostosowania swoich produktów i usług do wymogów Wspólnego Rynku. Umożliwia także nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z UE i spoza obszaru Wspólnego Rynku. Dodatkowo sieć wspiera udział MŚP w programach ramowych oraz w konsultacjach prowadzonych na szczeblu KE. Ośrodki Enterprise Europe Network będą także uczestniczyć w realizacji usług finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie: wsparcia doradczego dla firm, które uzyskały dofinansowanie w ramach Instrumentu MŚP (SME Instrument 14) ) podczas realizacji projektu, 14) Instrument MŚP adresowany jest do firm innowacyjnych zainteresowanych wprowadzeniem na rynek nowego produktu, procesu lub usługi i oferuje wsparcie podczas całego procesu tworzenia innowacji. Faza I (trwająca do 6 miesięcy) dotyczy opracowania studium wykonalności projektu. W ramach tej fazy finansowanie jest udzielane w formie ryczałtu do wysokości euro. W fazie II (trwającej od 12 do 24 miesięcy) nacisk jest położony na dopracowanie rozwijanego rozwiązania poprzez działania takie jak: demonstracja, testowanie, prototypowanie, pilotowanie, zmiana skali, wzornictwo, powielanie rynkowe oraz wszelkie działania mające na celu doprowadzenie innowacyjnego projektu (produktu, procesu, usługi itp.) do stanu gotowości do wprowadzenia na rynek. W tej fazie można otrzymać wsparcie w wysokości do 2,5 mln euro. III faza to pomoc w komercjalizacji projektu, ale nie ma w tej fazie bezpośredniego dofinansowania. MŚP mogą skorzystać z dostępnych unijnych instrumentów zwrotnych. Podczas I i II fazy beneficjenci Instrumentu MŚP będą mogli skorzystać z usług coachingu oferowanych za pośrednictwem Enterprise Europe Network. W fazie III przedsiębiorcy mogą korzystać z całego wachlarza usług oferowanych przez Enterprise Europe Network. 12

14 usług doradczych mających na celu zwiększenie zdolności zarządzania innowacjami w MŚP. Na realizację programu COSME przewiduje się środki w wysokości ok. 2,3 mld euro. Budżet programu COSME nie jest podzielony na poszczególne kraje. O środki te konkurować będą projekty składane przez podmioty ze wszystkich krajów uczestniczących w programie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez KE (lub przetargi). Wszystkie projekty będą oceniane na podstawie jednakowych dla wszystkich wnioskodawców kryteriów określonych dla poszczególnych konkursów. W dniu 22 stycznia 2014 r. KE ogłosiła pierwszy konkurs w ramach programu COSME. Dotyczył on działalności sieci Enterprise Europe Network w latach Wnioski można było składać do dnia 3 czerwca 2014 r. Polskie konsorcja działające w sieci w latach złożyły wnioski w odpowiedzi na ten konkurs. Wsparcie KE dla ośrodków sieci wyniesie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. Ośrodki muszą wykazać, że będą miały zapewnione pozostałe 40% środków. KE, po dokonaniu oceny złożonych wniosków, podpisze z wybranymi wnioskodawcami umowy ramowe partnerstwa (Framework Partnership Agreement (FPA)), które mają obejmować okres 6 lat z zastrzeżeniem możliwości objęcia wsparciem również działalności sieci w 2021 r. Następnie KE zawrze umowy dotacji (Specific Grant Agreement (SGA)) na pierwszy dwuletni okres działalności sieci, tj. na lata 2015 i Kolejne umowy dotacji zostaną zawarte na lata 2017 i 2018, natomiast ostatnie umowy planowane są na okres Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu wszystkich ośrodków Enterprise Europe Network, które złożyły wnioski w odpowiedzi na konkurs KE, zwróciła się z prośbą o zapewnienie ze środków budżetu państwa, wzorem lat ubiegłych 15), finansowania wkładu własnego wybranych przez KE ośrodków. Zakłada się, że na zapewnienie wkładu własnego (40%) potrzebne będą środki w wysokości ok tys. zł rocznie 16). Ostateczna kwota wsparcia na ten cel będzie mogła być określona po rozstrzygnięciu przez KE konkursu na działalność sieci Enterprise Europe Network oraz wyborze polskich 15) 16) W latach wsparcie finansowe dla działalności ośrodków sieci Enterprise Europe Network zostało zapewnione w ramach programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach , przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 r. Realizacja tego programu, na mocy uchwały nr 4/2014 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r., została przedłużona do końca 2014 r. W ramach dokumentacji konkursowej składanej do KE nie było wymogu przedstawienia budżetów proponowanych działań. Budżety poszczególnych konsorcjów na lata 2015 i 2016 będą ustalane dopiero na drugim etapie konkursu, czyli po podpisaniu umów ramowych z KE. Wstępny budżet polskich ośrodków Enterprise Europe Network na lata 2015 i 2016 wynosi ok. 10,56 mln euro. Przyjmując do przeliczenia kurs euro stosowany do szacowania zamówień publicznych w wysokości 4,2249 zł, łączna wartość projektów wynosi ok. 44,67 mln zł, czyli rocznie ok. 22,335 mln zł. 13

15 beneficjentów, a także ustaleniu budżetów realizowanych przez nich projektów. Kwota wsparcia będzie ustalana corocznie w umowach zawieranych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizatorem programu wieloletniego. Zabezpieczenie dofinansowania dla działalności polskich ośrodków Enterprise Europe Network zapewni przedsiębiorcom nieprzerwany dostęp do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych, a także zwiększenie udziału MŚP w procesie decyzyjnym UE. Oczekiwane rezultaty działań podejmowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network to: zwiększenie liczby MŚP, które współpracują z zagranicznymi partnerami (zarówno z krajów UE, jak i spoza tego regionu) w zakresie wymiany handlowej, technologicznej, transferu wiedzy, technologii lub partnerstwa w zakresie innowacji, zwiększenie wiedzy wśród polskich MŚP na temat regulacji prawa i programów UE, w tym w szczególności programów UE, oraz prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych, zwiększenie udziału polskich MŚP w programach ramowych UE, zwiększenie udziału polskich MŚP w procesach decyzyjnych i konsultacjach prowadzonych na szczeblu UE. Ad 2. W 2007 r. z inicjatywy Ministra Gospodarki został powołany Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony przez Związek Banków Polskich. Do 2013 r. zajmował się promowaniem instrumentów finansowych dla MŚP oferowanych w ramach programu CIP, a od 2014 r. zajmuje się wszystkimi instrumentami finansowymi programów Unii Europejskiej. Utworzenie tego Punktu wynikało z doświadczeń z realizacji poprzedniego programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 17), z którego Polska skorzystała w niewielkim stopniu. Głównym celem było zapewnienie jak największej liczby polskich pośredników i beneficjentów instrumentów finansowych programów UE, w tym przede wszystkim programu CIP, oraz jak największe wykorzystanie dostępnych na ten cel środków. 17) Wieloletni Program na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości, a w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Program MAP). 14

16 Efekty działalności Krajowego Punktu Kontaktowego w latach ) to np.: uczestników wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, dni informacyjne), podczas których prezentowane były informacje na temat instrumentów finansowych, 4707 konsultacji udzielonych wszystkim zainteresowanym, w tym drogą elektroniczną, ponad użytkowników ( wejść) polskiej strony internetowej poświęconej CIP i instrumentom finansowym programów UE, 15 wniosków złożonych przez polskie instytucje finansowe o status narodowego pośrednika finansowego w programie CIP, 8 pośredników finansowych (cztery banki, dwa przedsiębiorstwa leasingowe i dwa fundusze poręczeniowe) instrumentów programu CIP wybranych przez KE, ponad 8200 przedsiębiorców, którzy skorzystali z instrumentów finansowych programu CIP, ponad 5,2 mld zł preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP zakontraktowanego w EFI przez pośredników finansowych. Dotychczasowa działalność Krajowego Punktu Kontaktowego spowodowała, że Polska znalazła się w czołówce państw 19), które skutecznie sięgnęły po instrumenty gwarancyjne programu CIP. Krajowy Punkt Kontaktowy wspierał także podmioty starające się o otrzymanie statusu pośrednika finansowego w ramach dwóch komplementarnych programów UE: Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress oraz Instrumentu Podziału Ryzyka na rzecz Innowacji (RSI) w ramach 7. Programu ramowego. W tych dwóch programach status pośrednika finansowego uzyskało 5 instytucji finansowych (trzy banki, fundusz pożyczkowy oraz jedno przedsiębiorstwo leasingowe), które uruchomiły preferencyjne finansowanie o wartości 794 mln zł 20). Z instrumentu programu Progress skorzystało 1862 beneficjentów ostatecznych, a z instrumentu RSI 7. PR skorzystało 78 podmiotów. Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego jest oceniana bardzo dobrze. Świadczą o tym otrzymane przez ten Punkt nagrody i wyróżnienia (np. w 2012 r. I Nagroda Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu, w 2013 r. zwycięzca w eliminacjach krajowych konkursu Komisji Europejskiej Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w kategorii Poprawa otoczenia 18) 19) 20) Stan na koniec III kwartału 2014 r. Overview of beneficiaries of awarded grants and intermediaries of the financial instruments under the EIP work programme 2013, Komisja Europejska, czerwiec 2014 r. Źródło: KPK ds. Instrumentów Finansowych programów UE na podstawie danych od polskich pośredników finansowych, październik 2014 r. Stan na koniec III kwartału 2014 r. 15

17 biznesu ), liczne rekomendacje polskich organizacji przedsiębiorców, polskich i europejskich instytucji finansowych oraz Komisji Europejskiej. Również w raporcie oceniającym realizację instrumentów inżynierii finansowej w latach ) zwrócono uwagę na aktywną działalność tego Punktu, która przyczyniła się do dużego zainteresowania unijnymi instrumentami finansowymi. Krajowy Punkt Kontaktowy posiada specjalistyczną wiedzę, doświadczenie branżowe oraz szerokie bezpośrednie kontakty z rynkiem finansowym zarówno krajowym, jak i europejskim. Działa na zasadzie tzw. jednego okienka dla wszystkich podmiotów zainteresowanych instrumentami finansowymi programów ramowych UE (np. instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy). W 2014 r. rozpoczęła się realizacja nowych programów ramowych UE, w ramach których oferowane są instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Oprócz wymienionego wcześniej programu COSME, instrumenty finansowe są przewidziane również w ramach następujących programów: HORYZONT 2020 Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, którego instrumenty finansowe dla przedsiębiorców mają być komplementarne do instrumentów programu COSME, Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych ( EaSI ), który proponuje instrument mikrofinansowy mający na celu ułatwianie dostępu do finansowania osobom w trudnej sytuacji skłonnym założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwom zarówno w fazie rozruchu, jak i rozwoju, a także przedsiębiorstwom społecznym, Kreatywna Europa Program ramowy służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w ramach którego przewiduje się nowy instrument finansowy mający na celu poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. W ramach samego tylko programu COSME na instrumenty finansowe zostanie przeznaczonych co najmniej 60% budżetu tego programu, który wynosi 2,3 mld euro, czyli ponad 1,38 mld euro (w programie CIP na ten cel przeznaczono 1,130 mld euro, czyli ok. 30% całkowitego budżetu tego programu). 21) Badanie pt. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, marzec 2013 r. 16

18 W ramach programu Horyzont 2020 oferowane są instrumenty finansowe komplementarne do instrumentów finansowych programu COSME, adresowane do firm innowacyjnych lub potrzebujących finansowania w wysokości wyższej niż dostępna w COSME. Informacje na temat wszystkich instrumentów finansowych programów UE przedstawiono w załączniku nr 2. Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe mogą składać wnioski do EFI i ubiegać się o pełnienie roli pośrednika finansowego instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych programu COSME oraz instrumentów gwarancyjnych programu Horyzont. Skuteczne przystąpienie polskich instytucji finansowych do tych programów jest warunkiem niezbędnym, aby polskie MŚP mogły korzystać z instrumentów finansowych oferowanych w ramach nowych programów unijnych. Pożądane jest zatem zapewnienie w jednym miejscu wszystkim zainteresowanym instytucjom finansowym informacji na temat wszystkich dostępnych instrumentów oraz prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i promocyjnej na ten temat. Dlatego też planowane jest, podobnie jak w latach ), zapewnienie funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej oraz środków na sfinansowanie jego działalności. Celem działania tego Punktu będzie promowanie instrumentów finansowych oraz inspirowanie instytucji finansowanych oraz przedsiębiorców do korzystania z nich. Powyższe działania powinny przyczynić się do składania wniosków przez polskie instytucje finansowe i pełnienia przez nie roli pośredników instrumentów unijnych. Pozwoli to zapewnić dodatkowe źródła finansowania dla działalności przedsiębiorstw. Ponieważ w ramach programu CIP z instrumentów kapitałowych nie skorzystał żaden polski podmiot, niezbędne będzie położenie większego nacisku na działania związane z promowaniem wykorzystywania przez polskie instytucje instrumentów kapitałowych nowych programów UE. Mając na uwadze obecny stan polskiego rynku podwyższonego ryzyka oraz zmiany w regulacjach unijnych w tym obszarze, można oczekiwać większego zainteresowania tymi instrumentami w obecnej perspektywie finansowej. Ponadto, biorąc pod uwagę, że instrumenty finansowe są nadal dostępne (do 2017 r. lub do wyczerpania środków) dla przedsiębiorców w ramach programów z poprzedniej perspektywy 22) W latach środki na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego zostały zapewnione w ramach programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach , który został przyjęty uchwałą nr 313/2007 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz zmieniony uchwałą nr 4/2014 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r., która przedłużyła jego realizację do końca 2014 r. Do końca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy, który działa przy Związku Banków Polskich, promował instrumenty finansowe programu CIP, natomiast w 2014 r. jego zadania zostały rozszerzone o instrumenty finansowe oferowane w ramach wszystkich programów unijnych. 17

19 finansowej (Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 7. Program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, program Progress), dlatego też zadaniem Krajowego Punktu Kontaktowego będzie także kontynuowanie promowania korzystania przez przedsiębiorców z instrumentów dostępnych w tych programach. Oczekiwane efekty działań podejmowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE to: zapewnienie polskim pośrednikom finansowym nowych programów ramowych UE oferujących finansowanie na inwestycje innowacyjne oraz rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu polskich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim MŚP, do finansowania zewnętrznego, zwiększenie udziału polskich MŚP w programach ramowych UE (w zakresie instrumentów zwrotnych). Powyższe działania przyczyniać się będą do realizacji przez przedsiębiorców nowych inwestycji, wspierać będą ich rozwój oraz poprawę konkurencyjności oraz stymulować tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy. Działalność ośrodków Enterprise Europe Network oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE stanowić będzie kompleksową, uzupełniającą się ofertę wsparcia mającą na celu zapewnienie szerokiego udziału polskich podmiotów w programach ramowych UE. Program wieloletni stanowić będzie kontynuację działań realizowanych w latach w ramach programu wieloletniego Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach Zarówno sieć Enterprise Europe Network, jak i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE osiągnęły znaczne wyniki w prowadzonej działalności i są pozytywnie oceniane przez instytucje krajowe i UE oraz przez przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę: gotowe instrumentarium stworzone przez sieć Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy w latach (np. strony internetowe, bazy danych, materiały informacyjne, newslettery, szkolenia internetowe itp.), nakłady poniesione na promocję usług świadczonych przez sieć Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy, których efektem jest znaczna rozpoznawalność tych ośrodków wśród grup docelowych (w tym MŚP), 18

20 zdobyte przez sieć Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy doświadczenie, posiadaną specjalistyczną wiedzę i szerokie kontakty z instytucjami unijnymi, ustanowienie Programu i kontynuowanie dotychczasowych działań jest najbardziej efektywną ekonomicznie metodą osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Poszczególne konsorcja sieci Enterprise Europe Network, obejmujące swoim zakresem działalności obszar kilku województw, będą zapewniać przedsiębiorcom prowadzącym działalność na określonym obszarze taki sam zakres informacji oraz dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do ich potrzeb. Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego będzie adresowana do wszystkich zainteresowanych podmiotów na terenie całego kraju. 5. Plan finansowy Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację Programu w latach wyniosą zł i będą przeznaczone na: zł na zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych polskich konsorcjów wybranych przez KE w drodze konkursu o sygnaturze COS-WP ), zł na sfinansowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej 24), zł na sfinansowanie dodatkowych działań związanych z realizacją programu wieloletniego oraz udziałem w inicjatywach podejmowanych w ramach programu COSME (spotkania i wymiana doświadczeń, ekspertyzy itp.). 23) 24) Jest to maksymalna wysokość środków potrzebnych na zapewnienie wkładu własnego dla ośrodków Enterprise Europe Network, która została oszacowana na podstawie wstępnych planowanych budżetów poszczególnych ośrodków. Natomiast wysokość faktycznego wsparcia dla ośrodków sieci w danym roku będzie określana w corocznie zawieranych umowach z PARP realizatorem programu wieloletniego i będzie wynikała z umów podpisanych przez konsorcja z KE. Planowane wydatki na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE uległy zwiększeniu w porównaniu do lat Wynika to ze znacznego rozszerzenia zakresu zadań tego Punktu oraz oczekiwanych większych rezultatów jego działalności. Do końca 2013 r. KPK zajmował się promowaniem instrumentów finansowych w ramach jednego programu CIP. W 2014 r. jego zadania zostały rozszerzone o instrumenty finansowe w ramach czterech nowych programów unijnych oraz o dwa z perspektywy , przy założeniu, że tylko część nowych instrumentów zostanie uruchomiona przez KE w 2014 r. Od 2015 r. dostępnych będzie znacznie więcej instrumentów, co powoduje konieczność zwiększenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności informacyjno-promocyjnej przez KPK (większa liczba spotkań, konferencji, publikacji, konsultacji, odpowiednio zwiększony stan zatrudnienia). 19

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo