z dnia 3 lutego 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 3 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 RM U C H WA Ł A N R 1 7 / R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach , zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata Program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. 4. Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wyniosą zł. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2 Załącznik do uchwały nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. Program wieloletni pn. Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach Wprowadzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) ( ) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 33) dało postawę do funkcjonowania sieci Enterprise Europe Network w latach oraz uruchomienia nowych instrumentów finansowych gwarancyjnych i kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) oraz uchylającego decyzję nr 1982/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 104) dano znaczące możliwości finansowania i rozwoju MŚP oraz zaoferowano instrumenty finansowe komplementarne do instrumentów programu COSME. Ponadto na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program Kreatywna Europa ( ) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 221) przyjęto program służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w ramach którego przewiduje się nowy instrument finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji działających w tych dwóch sektorach. Natomiast na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ( EaSI ) i zmieniającego decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą

3 Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 238) uruchomiono program mający na celu m.in. ułatwianie dostępu do finansowania osobom w trudnej sytuacji skłonnym założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwom, zarówno w fazie rozruchu, jak i rozwoju, a także przedsiębiorstwom społecznym. Budżet programu COSME, podobnie jak pozostałych ww. programów ramowych Unii Europejskiej (UE), nie jest podzielony na poszczególne kraje i jedynie od aktywności polskich instytucji oraz przedsiębiorstw zależy, jaka część budżetu danego programu zostanie wykorzystana przez beneficjentów z Polski, do których w pierwszej kolejności zaliczają się mali i średni przedsiębiorcy, a także osoby wykonujące wolne zawody, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz, w mniejszym zakresie, organizacje otoczenia biznesu. Ponieważ powyższe programy unijne oraz oferowane w ich ramach instrumenty, w tym instrumenty finansowe, mogą stanowić istotne źródło rozwoju polskich przedsiębiorstw, jak również stanowić uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach programów krajowych i regionalnych, niezbędne jest zapewnienie szerokiej promocji tych programów i ich instrumentów wśród przedsiębiorców oraz zachęcanie do ich wykorzystywania. Niezbędne jest również kontynuowanie promowania dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów finansowych, które zostały uruchomione w ramach programów unijnych obowiązujących w poprzedniej perspektywie finansowej. Nadal dostępne jest dla przedsiębiorców (do 2017 r. lub do wyczerpania środków) preferencyjne finansowanie zwrotne w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 7. Programu ramowego UE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz programu Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress, oferowane przez wybrane instytucje finansowe pośredników tych instrumentów w Polsce 1). Dlatego też opracowany został niniejszy program wieloletni, który stanowi program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649). 1) Do końca października 2014 r. z instrumentów gwarancyjnych programu CIP skorzystało ponad 8 tys. MŚP. W ich wdrażanie zaangażowało się 8 polskich pośredników finansowych (cztery banki, dwa fundusze leasingowe i dwa fundusze poręczeniowe). Ponadto 5 polskich instytucji finansowych (trzy banki, jedna spółka leasingowa i jeden fundusz mikropożyczkowy) zajęło się wdrażaniem instrumentów zwrotnych: 7. Programu Ramowego (komponent RSI) oraz Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Informacje na temat aktualnych pośredników finansowych programów unijnych są dostępne na stronie KPK: 2

4 2. Diagnoza Szczegółowa diagnoza sytuacji polskiej gospodarki oraz sektora przedsiębiorstw została zawarta w przyjętej przez Rząd w dniu 15 stycznia 2013 r. opracowanej w Ministerstwie Gospodarki Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 (SIEG). Również Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP), przyjęty przez Rząd w dniu 8 kwietnia 2014 r., stanowiący program wykonawczy do ww. Strategii, zawiera diagnozę innowacyjności przedsiębiorstw oraz analizę istniejącego systemu wsparcia. Ww. dokumenty, a także wyniki ostatnich badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2), wyraźnie wskazują na kluczową rolę sektora przedsiębiorstw w rozwoju polskiej gospodarki. Pod względem liczby przedsiębiorstw, która wynosi ok. 1,8 mln firm, Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej (UE). Mikro-, małe i średnie firmy w Polsce, podobnie jak w UE, stanowią przeważającą większość działających przedsiębiorstw (99,8%). Jednakże sektor MŚP w Polsce jest w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w całkowitej liczbie firm wynosi 95,9% (w UE 92,5%). Udział małych firm w Polsce (3,1%) jest o połowę mniejszy od średniej dla UE (6,2%), natomiast udział podmiotów średniej wielkości jest zbliżony do średniej unijnej (0,9% Polska, 1,0% UE). W podmiotach sektora MŚP pracowało w 2011 r. ok. 70% ogółu pracujących. Sektor MŚP zatrudniał 60,5% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Ponad 2,4 mln osób stanowiły osoby pracujące na własny rachunek. Polskie przedsiębiorstwa zatrudniały przeciętnie 4,5 osoby, co plasowało je na 18. miejscu wśród 27 krajów europejskich, dla których przeciętna wynosiła 5,3. W 2011 r. działalność inwestycyjną prowadziło 17,2% polskich przedsiębiorstw. Wartość nakładów inwestycyjnych MŚP w 2011 r. wyniosła 80,8 mld zł, a firm dużych 80,4 mld zł. Ww. badania wskazują, że polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyraźnie niższym poziomem rozwoju w porównaniu do innych krajów Europy. Świadczą o tym: relatywnie niski poziom liczby pracujących i zatrudnionych, niski poziom produktywności wyrażony wartością dodaną brutto na jednego pracującego lub jedno przedsiębiorstwo, skala działalności według średnich obrotów, 2) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2013 r. 3

5 ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Wyniki ostatniego badania Innovation Union Scoreboard ) pokazują, że Polska należy do krajów o umiarkowanej innowacyjności i wyprzedza jedynie Rumunię, Łotwę i Bułgarię. W stosunku do poprzedniego badania Polska osiągnęła niewielki postęp, przesuwając się z grupy skromnych innowatorów i wracając do grupy umiarkowanych innowatorów, w której znajdowała się w poprzednich latach. Najlepszy system innowacji posiada Szwecja, na kolejnych miejscach znalazły się: Dania, Niemcy i Finlandia. Państwa te są najlepsze we wszystkich wymiarach: od nakładów na badania i innowacje, poprzez działania przedsiębiorstw na rzecz innowacji, po wyniki w zakresie innowacji i skutki ekonomiczne. Większość wskaźników dla Polski składających się na wskaźnik sumaryczny znajduje się poniżej średniej unijnej. Najmocniejszą stroną Polski są wydatki innowacyjne poza B+R oraz liczba młodzieży posiadającej wykształcenie średnie. Z ostatniego badania wynika, że nastąpiły znaczne spadki wskaźnika dotyczącego innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP współpracujących z innymi podmiotami oraz wskaźnika innowacyjności własnej MŚP. Polskie przedsiębiorstwa są nie tylko mało innowacyjne, ale także w znikomym stopniu uczestniczą w programach ramowych UE. W latach realizowany był 7. Program ramowy UE w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Jak pokazują wyniki analizy dotyczącej udziału w tym programie 4), Polska znalazła się na drugiej pozycji pod względem uczestnictwa jednostek naukowych (instytuty badawcze, uczelnie), a jednocześnie na 26 pozycji, biorąc pod uwagę uczestnictwo przemysłu. Niskie zainteresowanie polskiego przemysłu podejmowaniem badań i współpracą europejską w zakresie rozwoju technologii pozostaje najważniejszym problemem oraz wyzwaniem dla zwiększenia udziału Polski w realizowanym obecnie programie Horyzont Również pierwszy konkurs przeprowadzony przez Komisję Europejską w ramach działania pod nazwą Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorców programu Horyzont 2020 wskazał, że polscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem ze skutecznym aplikowaniem o środki finansowe w ramach programów ramowych 5). 3) H. Hollanders, N. Es-Sadki, Innovation Union Scoreboard 2014, EC 2014 oraz Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Streszczenie. Wersja PL. KE, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. 4) A. Siemaszko, A. J. Galik Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE, Warszawa, maj 2014 r. 5) W pierwszym konkursie organizowanym dla firm zainteresowanych udziałem w I fazie tego Instrumentu wśród 155 beneficjentów znalazł się tylko jeden przedsiębiorca z Polski. W konkursie dla przedsiębiorców zainteresowanych II fazą tego Instrumentu na 580 wniosków złożonych do Komisji Europejskiej znalazło się jedynie 11 wniosków z Polski (dla porównania 69 z Hiszpanii, 70 z Włoch i 20 z Węgier). Więcej informacji na ten temat na stronie 4

6 Podstawowymi problemami z punktu widzenia rozwoju firm w Polsce są 6) : dostęp do zasobów, w szczególności środków finansowych, dostęp do odpowiednich zasobów kadrowych i wyposażenia technologicznego, które są szczególnie istotne dla stymulowania potencjału ekonomicznego polskich przedsiębiorstw. Jak wskazują wyniki badań MŚP 7), w 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominującym źródłem finansowania inwestycji MŚP w Polsce były środki własne 63,4%. Na drugim miejscu znalazły się środki pochodzące z kredytów i pożyczek krajowych 17,5%, a na trzecim środki pochodzące z zagranicy 9%. Znacznie mniejsze znaczenie miały pozostałe źródła, takie jak środki budżetowe 3,6%. Im większe przedsiębiorstwo, tym zaangażowanie środków własnych w finansowanie inwestycji jest większe. Przedsiębiorcy angażują w rozwój zewnętrzne źródła finansowania, w sytuacji gdy kapitał własny staje się niewystarczający. Najpopularniejszym zewnętrznym źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw są kredyty i pożyczki. Zdecydowanie najrzadziej wykorzystywane jest zewnętrzne finansowanie kapitałowe. Raport poświęcony analizie luki finansowej w polskich przedsiębiorstwach 8) zwraca uwagę na bardzo dużą wrażliwość małych i średnich przedsiębiorstw na problem niedostępności finansowania, w szczególności w pierwszych latach działalności. Przedsiębiorstwa te mają krótką historię kredytową, mogą zaoferować niewielkie zabezpieczenie, ich przeżywalność jest niska, a dodatkowym czynnikiem ryzyka jest brak profesjonalnej kadry menedżerskiej. Ponadto, jak wynika z ww. raportu oraz innych poświęconych tej tematyce 9), najczęstszymi powodami nieubiegania się o finansowanie zewnętrzne są: obawa przed zadłużaniem się, uznawanie procedur bankowych za zbyt skomplikowane, brak możliwości skorzystania z finansowania (np. ze względu na brak zdolności kredytowej, brak odpowiednich zabezpieczeń) oraz brak wiary w możliwość spłaty zadłużenia. Przedsiębiorcy również bardzo często nie widzą w swoich firmach potrzeb inwestycyjnych. Istotną barierą w wykorzystaniu finansowania zewnętrznego jest również niewielka wiedza przedsiębiorstw na temat instrumentów zwrotnych oraz mechanizmów ich funkcjonowania, a także niedostateczna informacja na ten temat. 6) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2013 r. 7) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2013 r. 8) Raport końcowy Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie , Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, czerwiec 2013 r. 9) Badanie pt. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, marzec 2013 r., Raport o sytuacji mikro- i małych firm w roku 2013, Bank Pekao S.A., Warszawa, styczeń 2014 r. 5

7 Na niedostateczną wiedzę przedsiębiorców na temat instrumentów finansowych programów ramowych UE wskazują również badania ankietowe przeprowadzone przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE 10). Badania zostały przeprowadzone w latach na grupie ponad 3400 przedsiębiorców. Prawie 97% respondentów oceniło swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych programów ramowych jako niewystarczającą, zaś 72% wskazało na potrzebę uzyskania szerszej informacji na ten temat. Jednocześnie 93% przedsiębiorców oświadczyło, że nigdy wcześniej nie korzystało z instrumentów finansowych programów UE, a 78% wskazało, że nie posiada wiedzy o narodowych pośrednikach finansowych i ich ofercie. Dodatkowe badanie przeprowadzone w 2013 r. wśród 2000 przedsiębiorców z całego kraju potwierdziło potrzebę istnienia punktu informacyjno-doradczego zapewniającego w jednym miejscu kompleksowe informacje o wszystkich instrumentach finansowych programów UE (tzw. centrum kompetencyjnego). Na taką potrzebę wskazało 94% przedsiębiorców spośród 700 firm, respondentów tego badania. 3. Cel główny Programu wieloletniego i cele szczegółowe Celem głównym Programu wieloletniego jest zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych. Cele szczegółowe to: 1) zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do zintegrowanych usług oferowanych przez Enterprise Europe Network, w tym z zakresu innowacyjności i internacjonalizacji, 2) poprawa dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego oraz zwiększenie wykorzystywania przez polskie instytucje finansowe oraz przez przedsiębiorców unijnych instrumentów finansowych. Realizacja Programu będzie przyczyniać się do realizacji celów i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska Ze względu na przewidywany horyzont realizacji projektów w ramach programów COSME, Horyzont 2020 (w tym w szczególności dotyczący działalności sieci Enterprise Europe Network), realizacja programu wieloletniego wykracza poza okresy obowiązywania ww. dokumentów. 10) Źródło: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, październik 2014 r. 6

8 Realizacja Programu wieloletniego, dotyczącego wykorzystywania dla rozwoju przedsiębiorstw programów unijnych, przyczyniać się będzie również do realizacji Strategii Europa 2020 Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 opublikowana dnia 3 marca 2010 r. w Komunikacie Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia podkreśla potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. Założeniem Strategii jest sprawienie, aby Unia Europejska stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną oraz opartą na wiedzy gospodarką na świecie. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacjach, rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Strategia określiła siedem inicjatyw przewodnich, z których cztery koncentrują się w szczególności na poprawie warunków ramowych i otoczenia biznesowego dla MŚP. Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Jednym z celów zdefiniowanych w Strategii dla obszaru strategicznego Konkurencyjna gospodarka jest zwiększenie innowacyjności gospodarki. Strategia zakłada, że tworzone będą warunki do wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach i budowania w ten sposób silnej pozycji konkurencyjnej na rynkach polskim, europejskim i globalnym. Wśród działań, które zostaną podjęte, wymienia się m.in. wspieranie rozwoju instrumentów finansowania, oparcie ich na modelu rynkowym, z dominującą rolą mechanizmów kredytowych i funduszy Venture Capital. Podejmowane mają być również inicjatywy na rzecz zaangażowania kapitału zagranicznego. Strategia przewiduje ponadto wzmocnienie i rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierających 7

9 innowacyjność oraz ułatwienie dostępu do oferowanych przez nie usług. Przedmiotowy program wpisuje się także w kierunek interwencji II.2.2 Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie, który dotyczy m.in. rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym tych udzielających wsparcia finansowego. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 (SIEG) przyjęta przez Rząd w dniu 15 stycznia 2013 r. SIEG określiła kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby polska gospodarka, w perspektywie do 2020 r., stała się innowacyjna i efektywna zasobowo. Jednym z takich kierunków jest ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora MŚP. SIEG wskazuje na potrzebę rozwoju wszystkich form finansowania zewnętrznego: systemu pożyczkowego, poręczeniowego, gwarancyjnego, systemu mikrofinansowania, systemu finansowania podwyższonego ryzyka, a także prowadzenia działań informacyjnych i szkoleniowych zachęcających przedsiębiorstwa do korzystania z instrumentów finansowych. Kolejnym kierunkiem działań jest wspieranie procesu umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez m.in. wsparcie ośrodków innowacji w zakresie świadczenia usług internacjonalizacji biznesu. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP) stanowiący program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. W programie tym znalazła się zapowiedź podjęcia działań na rzecz zwiększenia udziału podmiotów z Polski w programach ramowych UE. 4. Priorytety oraz kierunki interwencji Realizacja Programu obejmie dwie główne grupy zadań: 1. Zapewnienie finansowania wkładu własnego polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu o sygnaturze COS-WP Sfinansowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej. Ponadto w Programie przewidziano środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań związanych z realizacją programu wieloletniego oraz udziałem w inicjatywach podejmowanych w ramach programu COSME. 8

10 Ad 1. Sieć Enterprise Europe Network działa od dnia 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MŚP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc im w pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak: izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków krajowych. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. Sieć świadczy usługi wsparcia dla przedsiębiorstw za pośrednictwem punktów kontaktowych zlokalizowanych w ponad 50 krajach (EU28, państwa kandydujące: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra, Serbia, inne państwa: Norwegia, Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Izrael, Japonia, Korea Płd., Meksyk, Mołdawia, Rosja, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Ukraina, USA, Indie, Kanada, Maroko). W Polsce w latach działało 30 ośrodków sieci zgrupowanych w 4 konsorcjach 11). Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości sieci Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków. Wszystkie biura mogą komunikować się ze sobą, co zapewnia szybkie przekazywanie i uzyskiwanie dokładnych informacji, a także mają dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych. Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie zawsze właściwych drzwi, co w praktyce oznacza nieodsyłanie petenta. Wszystkie MŚP otrzymują informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. W latach ) polska sieć Enterprise Europe Network osiągnęła znaczące rezultaty w swojej działalności. Przykładowo: osób wzięło udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez sieć, osoby skorzystały ze szkoleń organizowanych drogą elektroniczną, 11) 12) Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 1. Dane dotyczące 2014 roku obejmują okres pierwszych trzech kwartałów. 9

11 przedsiębiorców uzyskało wsparcie z zakresu internacjonalizacji i innowacji, 4645 przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach brokerskich i misjach gospodarczych organizowanych przez sieć, na pytań nadesłanych przez przedsiębiorców udzielono odpowiedzi, użytkowników skorzystało z polskiej strony internetowej sieci Enterprise Europe Network (www.een.org.pl). Sieć Enterprise Europe Network uczestniczy w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych i współorganizowanych przez Komisję Europejską. Do najważniejszych można zaliczyć: Misje dla Wzrostu (Missions for Growth), Tydzień MŚP (SME Week) oraz kampanie tematyczne. Sieć współpracuje z agencjami Komisji Europejskiej, takimi jak Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market OHIM) i Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA). Ośrodki sieci współpracują również z organami polskiej administracji na szczeblu krajowym oraz regionalnym, a także regionalnymi i lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu. Działalność ośrodków Enterprise Europe Network jest na bieżąco monitorowana i dobrze oceniana przez Agencję Wykonawczą do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dawniej Europejską Agencję do spraw Konkurencyjności i Innowacji) oraz Komisję Europejską. Działalność sieci jest również bardzo dobrze oceniana przez jej klientów 13). Wszystkie rodzaje świadczonych przez sieć usług otrzymały ponad 80% ocen dobrych i bardzo dobrych. Polskie ośrodki w ocenach wypadły jeszcze lepiej, uzyskując ponad 90% ocen dobrych i bardzo dobrych dla pięciu kategorii usług. W całym badaniu wzięło udział ok. 85 tys. klientów sieci (w tym ok. 3,3 tys. klientów polskich ośrodków). 13) Client Satisfaction Survey. Report 2013 przygotowany przez KE. 10

12 Poniższa tabela pokazuje wyniki oceny dla całej sieci oraz dla polskich ośrodków. Lp. Rodzaj usługi Cała sieć Enterprise Europe Network Polskie ośrodki sieci 1 wydarzenia (konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia itp.) 2 usługi partnerskie (misje, spotkania brokerskie itp.) 3 specjalistyczne usługi doradcze (usługi w obszarze umiędzynarodowienia i innowacyjności itp.) 4 usługi informacyjne ogólne (odpowiedzi na pytania itp.) 5 usługi subskrybowane (informacje na temat zamówień, dotyczące legislacji unijnej itp.) 6 publikacje (strony internetowe, newslettery, opracowania itp.) Ocena b. dobra i dobra (%) 87,8 94,0 80,9 92,0 86,4 96,0 87,7 99,0 81,5 93,0 80,5 88,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Client Satisfaction Survey. Report Od 2015 r. finansowanie działalności Enterprise Europe Network zostało zapewnione w ramach programu COSME. Program COSME to kolejny program unijny mający na celu zwiększenie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Szczegółowe cele programu COSME to: poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych, poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie globalnym, poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki, krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości. Program COSME stanowi w znacznym stopniu kontynuację Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji realizowanego w latach w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Główne elementy programu COSME to instrumenty finansowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60% środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane usługi na rzecz 11

13 przedsiębiorców. Realizowane będą również działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz służące promocji przedsiębiorczości. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1287/2013, działania prowadzone w ramach sieci Enterprise Europe Network będą obejmować: świadczenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie unijnych inicjatyw i prawa; zapewnianie wsparcia dla podnoszenia umiejętności zarządczych w celu zwiększania konkurencyjności MŚP; wsparcie mające na celu zwiększenie wiedzy finansowej MŚP, w tym usługi informacyjne i doradcze w zakresie możliwości finansowania, dostępu do finansowania oraz powiązanych systemów coachingu i wsparcia mentorskiego; działania mające na celu zwiększenie dostępu MŚP do wiedzy z zakresu efektywności energetycznej, klimatu i środowiska naturalnego, a także promowanie unijnych programów i instrumentów finansowych (w tym programu Horyzont 2020 we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi i funduszami strukturalnymi), ułatwianie transgranicznej współpracy biznesowej, transferu badań i rozwoju, technologii i wiedzy oraz tworzenia partnerstw w zakresie technologii i innowacji, zapewnienie kanału komunikacji między MŚP a KE. Działalność sieci będzie przyczyniać się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i promowania kultury przedsiębiorczości. Korzystanie z usług sieci daje MŚP możliwość dostosowania swoich produktów i usług do wymogów Wspólnego Rynku. Umożliwia także nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z UE i spoza obszaru Wspólnego Rynku. Dodatkowo sieć wspiera udział MŚP w programach ramowych oraz w konsultacjach prowadzonych na szczeblu KE. Ośrodki Enterprise Europe Network będą także uczestniczyć w realizacji usług finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie: wsparcia doradczego dla firm, które uzyskały dofinansowanie w ramach Instrumentu MŚP (SME Instrument 14) ) podczas realizacji projektu, 14) Instrument MŚP adresowany jest do firm innowacyjnych zainteresowanych wprowadzeniem na rynek nowego produktu, procesu lub usługi i oferuje wsparcie podczas całego procesu tworzenia innowacji. Faza I (trwająca do 6 miesięcy) dotyczy opracowania studium wykonalności projektu. W ramach tej fazy finansowanie jest udzielane w formie ryczałtu do wysokości euro. W fazie II (trwającej od 12 do 24 miesięcy) nacisk jest położony na dopracowanie rozwijanego rozwiązania poprzez działania takie jak: demonstracja, testowanie, prototypowanie, pilotowanie, zmiana skali, wzornictwo, powielanie rynkowe oraz wszelkie działania mające na celu doprowadzenie innowacyjnego projektu (produktu, procesu, usługi itp.) do stanu gotowości do wprowadzenia na rynek. W tej fazie można otrzymać wsparcie w wysokości do 2,5 mln euro. III faza to pomoc w komercjalizacji projektu, ale nie ma w tej fazie bezpośredniego dofinansowania. MŚP mogą skorzystać z dostępnych unijnych instrumentów zwrotnych. Podczas I i II fazy beneficjenci Instrumentu MŚP będą mogli skorzystać z usług coachingu oferowanych za pośrednictwem Enterprise Europe Network. W fazie III przedsiębiorcy mogą korzystać z całego wachlarza usług oferowanych przez Enterprise Europe Network. 12

14 usług doradczych mających na celu zwiększenie zdolności zarządzania innowacjami w MŚP. Na realizację programu COSME przewiduje się środki w wysokości ok. 2,3 mld euro. Budżet programu COSME nie jest podzielony na poszczególne kraje. O środki te konkurować będą projekty składane przez podmioty ze wszystkich krajów uczestniczących w programie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez KE (lub przetargi). Wszystkie projekty będą oceniane na podstawie jednakowych dla wszystkich wnioskodawców kryteriów określonych dla poszczególnych konkursów. W dniu 22 stycznia 2014 r. KE ogłosiła pierwszy konkurs w ramach programu COSME. Dotyczył on działalności sieci Enterprise Europe Network w latach Wnioski można było składać do dnia 3 czerwca 2014 r. Polskie konsorcja działające w sieci w latach złożyły wnioski w odpowiedzi na ten konkurs. Wsparcie KE dla ośrodków sieci wyniesie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. Ośrodki muszą wykazać, że będą miały zapewnione pozostałe 40% środków. KE, po dokonaniu oceny złożonych wniosków, podpisze z wybranymi wnioskodawcami umowy ramowe partnerstwa (Framework Partnership Agreement (FPA)), które mają obejmować okres 6 lat z zastrzeżeniem możliwości objęcia wsparciem również działalności sieci w 2021 r. Następnie KE zawrze umowy dotacji (Specific Grant Agreement (SGA)) na pierwszy dwuletni okres działalności sieci, tj. na lata 2015 i Kolejne umowy dotacji zostaną zawarte na lata 2017 i 2018, natomiast ostatnie umowy planowane są na okres Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu wszystkich ośrodków Enterprise Europe Network, które złożyły wnioski w odpowiedzi na konkurs KE, zwróciła się z prośbą o zapewnienie ze środków budżetu państwa, wzorem lat ubiegłych 15), finansowania wkładu własnego wybranych przez KE ośrodków. Zakłada się, że na zapewnienie wkładu własnego (40%) potrzebne będą środki w wysokości ok tys. zł rocznie 16). Ostateczna kwota wsparcia na ten cel będzie mogła być określona po rozstrzygnięciu przez KE konkursu na działalność sieci Enterprise Europe Network oraz wyborze polskich 15) 16) W latach wsparcie finansowe dla działalności ośrodków sieci Enterprise Europe Network zostało zapewnione w ramach programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach , przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 r. Realizacja tego programu, na mocy uchwały nr 4/2014 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r., została przedłużona do końca 2014 r. W ramach dokumentacji konkursowej składanej do KE nie było wymogu przedstawienia budżetów proponowanych działań. Budżety poszczególnych konsorcjów na lata 2015 i 2016 będą ustalane dopiero na drugim etapie konkursu, czyli po podpisaniu umów ramowych z KE. Wstępny budżet polskich ośrodków Enterprise Europe Network na lata 2015 i 2016 wynosi ok. 10,56 mln euro. Przyjmując do przeliczenia kurs euro stosowany do szacowania zamówień publicznych w wysokości 4,2249 zł, łączna wartość projektów wynosi ok. 44,67 mln zł, czyli rocznie ok. 22,335 mln zł. 13

15 beneficjentów, a także ustaleniu budżetów realizowanych przez nich projektów. Kwota wsparcia będzie ustalana corocznie w umowach zawieranych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizatorem programu wieloletniego. Zabezpieczenie dofinansowania dla działalności polskich ośrodków Enterprise Europe Network zapewni przedsiębiorcom nieprzerwany dostęp do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych, a także zwiększenie udziału MŚP w procesie decyzyjnym UE. Oczekiwane rezultaty działań podejmowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network to: zwiększenie liczby MŚP, które współpracują z zagranicznymi partnerami (zarówno z krajów UE, jak i spoza tego regionu) w zakresie wymiany handlowej, technologicznej, transferu wiedzy, technologii lub partnerstwa w zakresie innowacji, zwiększenie wiedzy wśród polskich MŚP na temat regulacji prawa i programów UE, w tym w szczególności programów UE, oraz prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych, zwiększenie udziału polskich MŚP w programach ramowych UE, zwiększenie udziału polskich MŚP w procesach decyzyjnych i konsultacjach prowadzonych na szczeblu UE. Ad 2. W 2007 r. z inicjatywy Ministra Gospodarki został powołany Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony przez Związek Banków Polskich. Do 2013 r. zajmował się promowaniem instrumentów finansowych dla MŚP oferowanych w ramach programu CIP, a od 2014 r. zajmuje się wszystkimi instrumentami finansowymi programów Unii Europejskiej. Utworzenie tego Punktu wynikało z doświadczeń z realizacji poprzedniego programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 17), z którego Polska skorzystała w niewielkim stopniu. Głównym celem było zapewnienie jak największej liczby polskich pośredników i beneficjentów instrumentów finansowych programów UE, w tym przede wszystkim programu CIP, oraz jak największe wykorzystanie dostępnych na ten cel środków. 17) Wieloletni Program na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości, a w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Program MAP). 14

16 Efekty działalności Krajowego Punktu Kontaktowego w latach ) to np.: uczestników wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, dni informacyjne), podczas których prezentowane były informacje na temat instrumentów finansowych, 4707 konsultacji udzielonych wszystkim zainteresowanym, w tym drogą elektroniczną, ponad użytkowników ( wejść) polskiej strony internetowej poświęconej CIP i instrumentom finansowym programów UE, 15 wniosków złożonych przez polskie instytucje finansowe o status narodowego pośrednika finansowego w programie CIP, 8 pośredników finansowych (cztery banki, dwa przedsiębiorstwa leasingowe i dwa fundusze poręczeniowe) instrumentów programu CIP wybranych przez KE, ponad 8200 przedsiębiorców, którzy skorzystali z instrumentów finansowych programu CIP, ponad 5,2 mld zł preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP zakontraktowanego w EFI przez pośredników finansowych. Dotychczasowa działalność Krajowego Punktu Kontaktowego spowodowała, że Polska znalazła się w czołówce państw 19), które skutecznie sięgnęły po instrumenty gwarancyjne programu CIP. Krajowy Punkt Kontaktowy wspierał także podmioty starające się o otrzymanie statusu pośrednika finansowego w ramach dwóch komplementarnych programów UE: Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress oraz Instrumentu Podziału Ryzyka na rzecz Innowacji (RSI) w ramach 7. Programu ramowego. W tych dwóch programach status pośrednika finansowego uzyskało 5 instytucji finansowych (trzy banki, fundusz pożyczkowy oraz jedno przedsiębiorstwo leasingowe), które uruchomiły preferencyjne finansowanie o wartości 794 mln zł 20). Z instrumentu programu Progress skorzystało 1862 beneficjentów ostatecznych, a z instrumentu RSI 7. PR skorzystało 78 podmiotów. Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego jest oceniana bardzo dobrze. Świadczą o tym otrzymane przez ten Punkt nagrody i wyróżnienia (np. w 2012 r. I Nagroda Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu, w 2013 r. zwycięzca w eliminacjach krajowych konkursu Komisji Europejskiej Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w kategorii Poprawa otoczenia 18) 19) 20) Stan na koniec III kwartału 2014 r. Overview of beneficiaries of awarded grants and intermediaries of the financial instruments under the EIP work programme 2013, Komisja Europejska, czerwiec 2014 r. Źródło: KPK ds. Instrumentów Finansowych programów UE na podstawie danych od polskich pośredników finansowych, październik 2014 r. Stan na koniec III kwartału 2014 r. 15

17 biznesu ), liczne rekomendacje polskich organizacji przedsiębiorców, polskich i europejskich instytucji finansowych oraz Komisji Europejskiej. Również w raporcie oceniającym realizację instrumentów inżynierii finansowej w latach ) zwrócono uwagę na aktywną działalność tego Punktu, która przyczyniła się do dużego zainteresowania unijnymi instrumentami finansowymi. Krajowy Punkt Kontaktowy posiada specjalistyczną wiedzę, doświadczenie branżowe oraz szerokie bezpośrednie kontakty z rynkiem finansowym zarówno krajowym, jak i europejskim. Działa na zasadzie tzw. jednego okienka dla wszystkich podmiotów zainteresowanych instrumentami finansowymi programów ramowych UE (np. instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy). W 2014 r. rozpoczęła się realizacja nowych programów ramowych UE, w ramach których oferowane są instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Oprócz wymienionego wcześniej programu COSME, instrumenty finansowe są przewidziane również w ramach następujących programów: HORYZONT 2020 Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, którego instrumenty finansowe dla przedsiębiorców mają być komplementarne do instrumentów programu COSME, Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych ( EaSI ), który proponuje instrument mikrofinansowy mający na celu ułatwianie dostępu do finansowania osobom w trudnej sytuacji skłonnym założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwom zarówno w fazie rozruchu, jak i rozwoju, a także przedsiębiorstwom społecznym, Kreatywna Europa Program ramowy służący wspieraniu europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w ramach którego przewiduje się nowy instrument finansowy mający na celu poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. W ramach samego tylko programu COSME na instrumenty finansowe zostanie przeznaczonych co najmniej 60% budżetu tego programu, który wynosi 2,3 mld euro, czyli ponad 1,38 mld euro (w programie CIP na ten cel przeznaczono 1,130 mld euro, czyli ok. 30% całkowitego budżetu tego programu). 21) Badanie pt. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO Raport końcowy, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Warszawa, marzec 2013 r. 16

18 W ramach programu Horyzont 2020 oferowane są instrumenty finansowe komplementarne do instrumentów finansowych programu COSME, adresowane do firm innowacyjnych lub potrzebujących finansowania w wysokości wyższej niż dostępna w COSME. Informacje na temat wszystkich instrumentów finansowych programów UE przedstawiono w załączniku nr 2. Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe mogą składać wnioski do EFI i ubiegać się o pełnienie roli pośrednika finansowego instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych programu COSME oraz instrumentów gwarancyjnych programu Horyzont. Skuteczne przystąpienie polskich instytucji finansowych do tych programów jest warunkiem niezbędnym, aby polskie MŚP mogły korzystać z instrumentów finansowych oferowanych w ramach nowych programów unijnych. Pożądane jest zatem zapewnienie w jednym miejscu wszystkim zainteresowanym instytucjom finansowym informacji na temat wszystkich dostępnych instrumentów oraz prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i promocyjnej na ten temat. Dlatego też planowane jest, podobnie jak w latach ), zapewnienie funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej oraz środków na sfinansowanie jego działalności. Celem działania tego Punktu będzie promowanie instrumentów finansowych oraz inspirowanie instytucji finansowanych oraz przedsiębiorców do korzystania z nich. Powyższe działania powinny przyczynić się do składania wniosków przez polskie instytucje finansowe i pełnienia przez nie roli pośredników instrumentów unijnych. Pozwoli to zapewnić dodatkowe źródła finansowania dla działalności przedsiębiorstw. Ponieważ w ramach programu CIP z instrumentów kapitałowych nie skorzystał żaden polski podmiot, niezbędne będzie położenie większego nacisku na działania związane z promowaniem wykorzystywania przez polskie instytucje instrumentów kapitałowych nowych programów UE. Mając na uwadze obecny stan polskiego rynku podwyższonego ryzyka oraz zmiany w regulacjach unijnych w tym obszarze, można oczekiwać większego zainteresowania tymi instrumentami w obecnej perspektywie finansowej. Ponadto, biorąc pod uwagę, że instrumenty finansowe są nadal dostępne (do 2017 r. lub do wyczerpania środków) dla przedsiębiorców w ramach programów z poprzedniej perspektywy 22) W latach środki na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego zostały zapewnione w ramach programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach , który został przyjęty uchwałą nr 313/2007 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz zmieniony uchwałą nr 4/2014 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r., która przedłużyła jego realizację do końca 2014 r. Do końca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy, który działa przy Związku Banków Polskich, promował instrumenty finansowe programu CIP, natomiast w 2014 r. jego zadania zostały rozszerzone o instrumenty finansowe oferowane w ramach wszystkich programów unijnych. 17

19 finansowej (Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 7. Program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, program Progress), dlatego też zadaniem Krajowego Punktu Kontaktowego będzie także kontynuowanie promowania korzystania przez przedsiębiorców z instrumentów dostępnych w tych programach. Oczekiwane efekty działań podejmowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE to: zapewnienie polskim pośrednikom finansowym nowych programów ramowych UE oferujących finansowanie na inwestycje innowacyjne oraz rozwój przedsiębiorstw, zwiększenie dostępu polskich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim MŚP, do finansowania zewnętrznego, zwiększenie udziału polskich MŚP w programach ramowych UE (w zakresie instrumentów zwrotnych). Powyższe działania przyczyniać się będą do realizacji przez przedsiębiorców nowych inwestycji, wspierać będą ich rozwój oraz poprawę konkurencyjności oraz stymulować tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy. Działalność ośrodków Enterprise Europe Network oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE stanowić będzie kompleksową, uzupełniającą się ofertę wsparcia mającą na celu zapewnienie szerokiego udziału polskich podmiotów w programach ramowych UE. Program wieloletni stanowić będzie kontynuację działań realizowanych w latach w ramach programu wieloletniego Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach Zarówno sieć Enterprise Europe Network, jak i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. instrumentów finansowych programów UE osiągnęły znaczne wyniki w prowadzonej działalności i są pozytywnie oceniane przez instytucje krajowe i UE oraz przez przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę: gotowe instrumentarium stworzone przez sieć Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy w latach (np. strony internetowe, bazy danych, materiały informacyjne, newslettery, szkolenia internetowe itp.), nakłady poniesione na promocję usług świadczonych przez sieć Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy, których efektem jest znaczna rozpoznawalność tych ośrodków wśród grup docelowych (w tym MŚP), 18

20 zdobyte przez sieć Enterprise Europe Network oraz Krajowy Punkt Kontaktowy doświadczenie, posiadaną specjalistyczną wiedzę i szerokie kontakty z instytucjami unijnymi, ustanowienie Programu i kontynuowanie dotychczasowych działań jest najbardziej efektywną ekonomicznie metodą osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Poszczególne konsorcja sieci Enterprise Europe Network, obejmujące swoim zakresem działalności obszar kilku województw, będą zapewniać przedsiębiorcom prowadzącym działalność na określonym obszarze taki sam zakres informacji oraz dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do ich potrzeb. Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego będzie adresowana do wszystkich zainteresowanych podmiotów na terenie całego kraju. 5. Plan finansowy Łączne nakłady z budżetu państwa na realizację Programu w latach wyniosą zł i będą przeznaczone na: zł na zapewnienie finansowania wkładu własnego w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych polskich konsorcjów wybranych przez KE w drodze konkursu o sygnaturze COS-WP ), zł na sfinansowanie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej 24), zł na sfinansowanie dodatkowych działań związanych z realizacją programu wieloletniego oraz udziałem w inicjatywach podejmowanych w ramach programu COSME (spotkania i wymiana doświadczeń, ekspertyzy itp.). 23) 24) Jest to maksymalna wysokość środków potrzebnych na zapewnienie wkładu własnego dla ośrodków Enterprise Europe Network, która została oszacowana na podstawie wstępnych planowanych budżetów poszczególnych ośrodków. Natomiast wysokość faktycznego wsparcia dla ośrodków sieci w danym roku będzie określana w corocznie zawieranych umowach z PARP realizatorem programu wieloletniego i będzie wynikała z umów podpisanych przez konsorcja z KE. Planowane wydatki na działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE uległy zwiększeniu w porównaniu do lat Wynika to ze znacznego rozszerzenia zakresu zadań tego Punktu oraz oczekiwanych większych rezultatów jego działalności. Do końca 2013 r. KPK zajmował się promowaniem instrumentów finansowych w ramach jednego programu CIP. W 2014 r. jego zadania zostały rozszerzone o instrumenty finansowe w ramach czterech nowych programów unijnych oraz o dwa z perspektywy , przy założeniu, że tylko część nowych instrumentów zostanie uruchomiona przez KE w 2014 r. Od 2015 r. dostępnych będzie znacznie więcej instrumentów, co powoduje konieczność zwiększenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności informacyjno-promocyjnej przez KPK (większa liczba spotkań, konferencji, publikacji, konsultacji, odpowiednio zwiększony stan zatrudnienia). 19

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Ekspert KPK Katowice, 28.03.2014 ZAKRES PREZENTACJI: O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Dolnośląskie Spotkania Biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Ewa Krawiec Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 13.10.2014

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Warszawa, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Usługi dla MŚP ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 15 marca 2016 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE,

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału

Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału Instrument Podziału Ryzyka dla wsparcia innowacji i B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach MŚP (RSI) w ramach Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF) Risk Sharing Instrument Instrument podziału

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY Zjazd Funduszy Poręczeniowych: 2014 2020 WYZWANIA DLA SYSTEMU PORĘCZENIOWEGO Jachranka, 24-25 października 2012 r. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla:

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla: Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla MŚP. Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW)

Instrumenty finansowe dla MŚP. Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Instrumenty finansowe dla MŚP Maciej Otulak Komisja Europejska DG Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP (GROW) Lublin 22 czerwca 2015 Działania UE czy potrzebne? Instrumenty finansowe dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych.

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. Gdańsk, 22.06.2015 r. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11. PLACE PARTNER S LOGO HERE Title Sub-title Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.2012 roku European Commission Enterprise and

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu

Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Enterprise Europe Network usługi dla polskich MŚP i możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 15 lutego 2012 r. European Commission Enterprise and Industry Sieć Enterprise Europe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU Spotkanie Informacyjne dla przedsiębiorców Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata

Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata Współpraca z Regionami w kontekście projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityki spójności na lata 2014-2020 Warszawa, 15 września 2016 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Program COSME Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020

Program COSME Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020 2014 Monika Łuczak Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Program COSME Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020 Warszawa, 14.10. 2014

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo