ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2

3 Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki i postępowania w biznesie to coś więcej niż zapis pewnych zasad w broszurach lub na stronie internetowej, czytanych raz do roku. Nasze zasady to odzwierciedlenie naszego poświęcenia, by spełniać najwyższe standardy etyczne w naszych wzajemnych relacjach oraz w relacjach z klientami, dostawcami, udziałowcami i innymi osobami w naszym środowisku życia i pracy. Stanowią one fundamenty działalności, jaką firma RR Donnelley prowadzi od ponad 145 lat. Każdy pracownik powinien dokładnie przeczytać te zasady, a kadra kierownicza jest szczególnie odpowiedzialna za okazywanie, poprzez swoje słowa i czyny, osobistego zaangażowania w spełnianie tych standardów. Oczywiście nie istnieje kodeks, który mógłby przewidzieć wszelkie możliwe sytuacje i odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. W wielu przypadkach najlepszym doradcą będzie zdrowy rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji. Cokolwiek robisz pamiętaj, że odpowiednie postępowanie to Twoja odpowiedzialność. Zrozumienie i stosowanie się do tych zasad jest powinnością każdego z nas. Jeśli działasz w imieniu firmy, wieloletnia reputacja RR Donnelley jest w Twoich rękach. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące informacji zawartych w tej broszurze lub standardowego postępowania w pracy w RR Donnelley zwróć się do Twojego zwierzchnika, kierownika lub pracownika Działu Kadr lub prawnika współpracującego z firmą. Thomas J. Quinlan, III Prezes i Dyrektor Generalny 3

4 Spis treści Wstęp 5-6 Etyczne i praworządne postępowanie 6-8 Konflikt interesów 9 Wstęp - Zgoda i oświadczenie 9 Sposób postępowania z podmiotami zewnętrznymi 9-11 Niewłaściwe wykorzystywanie informacji poufnych i sposobności 11 Działalność obywatelska, charytatywna oraz zawodowa 11 Upominki 12 Istniejące konflikty i zmiany okoliczności prowadzące do konfliktów; zgodność z prawem 12 Uczciwa konkurencja i przestrzeganie przepisów prawa antymonopolowego Przepisy ochrony środowiska 14 Bezpieczeństwo pracy i przepisy ochrony zdrowia 15 Dyskryminacja 16 Administracja państwowa 17 Ustawa o zapobieganiu korupcji za granicą 18 Przepisy dotyczące papierów wartościowych oraz informacji poufnych Systemy komputerowe 21 Dochodzenia urzędowe i udzielanie informacji 22 Informowanie o naruszeniu zasad etyki 23 Międzynarodowe numery telefoniczne Gorącej linii ds. etyki 24 4 Zasady etycznej działalności gospodarczej

5 Wstęp Niniejsza publikacja przedstawia zasady postępowania, jakimi od dawna kieruje się RR Donnelley w celu prowadzenia uczciwej i zgodnej z prawem działalności. Do zgodnego z niniejszymi zasadami postępowania zobowiązany jest każdy pracownik w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach, a także każdy członek Zarządu. Dla uproszczenia, pojęcie pracownik obejmuje również przedstawicieli, a nadto - wyłącznie dla celów niniejszej publikacji - członków Zarządu. Naruszenie prawa mogłoby narazić RR Donnelley oraz osoby, które się go dopuściły, na odpowiedzialność karną, interwencję władz i procesy wytaczane przez osoby prywatne. Każdy pracownik, który narusza niniejsze zasady, podlega konsekwencjom dyscyplinarnym do zwolnienia włącznie. Pracownik naruszający prawo naraża się na poważne kary, takie jak sięgające setek tysięcy dolarów grzywny, kary długotrwałego pozbawienia wolności oraz zwrot korzyści majątkowych związanych z naruszeniem. Naruszenie prawa może narazić spółkę na wielomilionowe kary, utratę znaczących zamówień oraz wykluczenie z procedur ubiegania się o kontrakty na ważne zamówienia rządowe. W razie wątpliwości, czy dane okoliczności lub działania stanowią naruszenie prawa lub zasad obowiązujących w spółce, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien przeczytać informacje dotyczące odnośnych zasad W celu wykrycia przypadków łamania prawa lub praktyk niezgodnych z zasadami etyki stosujemy wiele procedur kontrolnych. Jeżeli jednak pracownik stwierdzi przypadek działania nieetycznego lub sprzecznego z prawem, w tym również przypadki łamania zasad zawartych w niniejszej publikacji, jego obowiązkiem jest zgłoszenie ich przedstawicielom spółki, zgodnie z opisem zawartym w części Informowanie o naruszeniu zasad etyki. Każde uchylenie wymogów określonych tymi zasadami musi zostać zatwierdzone przez Dyrektora ds. Zgodności. Uchylenie tych wymogów może również wymagać zatwierdzenia przez Zarząd (lub powołaną przez niego komisję) i musi zostać podane do wiadomości publicznej w zakresie opisanym przez prawo lub przepisy właściwe. Każdy pracownik w każdym kraju musi postępować uczciwie i w zgodzie z wszystkimi odnośnymi prawami. obowiązujących w spółce (dostępne pod adresem Jeśli RR Donnelley 5

6 pracownik nadal ma wątpliwości, przed podjęciem jakichkolwiek działań powinien skonsultować się z przełożonym, kierownikiem, Dyrektorem ds. Zgodności, Radcą Prawnym spółki lub innym prawnikiem współpracującym z firmą. Etyczne i praworządne postępowanie Musimy uczciwie i sprawiedliwie traktować dostawców, klientów, pracowników, konkurencje i opinie publiczną, jednocześnie chroniąc informacje dotyczące interesów prowadzonych przez spółkę oraz przez osoby trzecie. Sukces naszej spółki zależy od pracowników. To ich praca i oddanie przyniosły nam renomę jako spółce świadczącej najwyższej jakości usługi drukarskie i usługi z nimi związane w uczciwy i etyczny sposób. Renoma ta powinna stanowić źródło dumy każdego z nas, dlatego też musimy działać wspólnie w celu jej utrzymania. Oznacza to konieczność stosowania uczciwych i etycznych standardów w prowadzonej przez nas działalności oraz ścisłe przestrzeganie przepisów. Oznacza to również, że w naszej działalności nie możemy się kierować interesami, które mogłyby mieć wpływ na naszą całkowitą lojalność wobec RR Donnelley. Jeden nieetyczny lub bezprawny postępek może zniszczyć wizerunek, jaki wypracowała sobie spółka u dostawców, klientów i opinii publicznej. Chociaż w niniejszej publikacji trudno byłoby wymienić wszystkie możliwe zdarzenia i sytuacje, podkreślić trzeba znaczenie następujących zasad ogólnych: n Należy uczciwie i sprawiedliwie traktować dostawców, klientów, pracowników oraz konkurencję. Kupno i sprzedaż odbywać się musi na zasadach rynkowych, bez dodatkowych wynagrodzeń, łapówek, ukrytych prowizji, upominków czy przysług. Nie wolno nikogo nieuczciwie wykorzystywać poprzez manipulację, ukrywanie faktów, nadużycie informacji zastrzeżonych, zniekształcenie istotnych informacji ani inne nieuczciwe praktyki. n Należy unikać sytuacji, w których nasza profesjonalna niezależność może być podana w wątpliwość. Oskarżenia o złą wolę i nieuczciwość mogą pojawić się zawsze wówczas, gdy interes osobisty jest odmienny od interesu spółki. Dlatego pracownik nie powinien być udziałowcem klientów, dostawców ani konkurentów spółki (chyba że dana inwestycja odpowiada przyjętym przez spółkę standardom rozwiązywania konfliktu interesów, podanym w dalszym ciągu niniejszej publikacji). Pracownik nie może być również zatrudniony przez klienta, dostawcę lub konkurenta bez uprzedniej zgody kierownictwa. 6 Zasady etycznej działalności gospodarczej

7 n Sprawozdania sporządzane dla kierownictwa powinny być rzetelne i szczere. Oznacza to między innymi, że sprawozdania muszą zawierać informacje zgodne z prawdą, a dokumentacja księgowa powinna odpowiadać ogólnie przyjętym standardom rachunkowości. Oznacza to również, iż pracownicy powinni przedstawiać kierownictwu pełną i prawdziwą informację o wszystkim, co może mieć wpływ na wizerunek spółki. n Należy chronić informacje zastrzeżone. Należy dbać o to, by nie doszło nawet do przypadkowego ujawnienia ważnych informacji o spółce, jej klientach, pracownikach czy działalności poza środowiskiem pracy. Przykłady informacji, jakich ujawniać nie należy: procesy produkcyjne i wyposażenie; nieujawnione wyniki finansowe; warunki umów; ceny; informacje przekazane spółce przez klientów, dostawców lub inne przedsiębiorstwa, z którymi spółka współpracuje; zawartość wszelkich drukowanych przez spółkę materiałów przed ich dystrybucją publiczną, a także kopie wszelkich podobnych materiałów; oraz informacje dotyczące pracowników, chronione przez ustawy o ochronie danych osobowych. n Każdy pracownik ma obowiązek dbać o majątek spółki i jego efektywne wykorzystanie. Kradzież, niedbalstwo oraz marnotrawstwo mają bezpośredni wpływ na zyski spółki. Cały majątek spółki winien służyć rzeczywistym celom działalności spółki. n W razie odejścia ze spółki pracownik ma nadal obowiązek chronić informacje zastrzeżone. Informacji zastrzeżonych spółki nie wolno ujawniać nowemu pracodawcy ani nikomu innemu. Pracownika może również objąć zakaz nakłaniania, w sposób pośredni lub bezpośredni, innych pracowników, by wraz z nim opuścili spółkę i podjęli pracę u nowego pracodawcy, oraz klientów, by zdecydowali się współpracę z innym podmiotem. RR Donnelley 7

8 n Należy pamiętać, iż własność klienta nie jest przeznaczona do naszego użytku. Mimo że egzemplarze gotowych produktów służą pewnym celom wewnątrz spółki, nie są one przeznaczone do dystrybucji wśród ogółu pracowników lub osób trzecich. n Nie wolno kopiować licencjonowanego oprogramowania komputerowego; nie wolno używać znaków handlowych, których spółka nie posiada; nie wolno ujawniać tajemnic handlowych, jakie powierzono spółce. Rozmyślne naruszenie praw autorskich stanowi przestępstwo. n Nie wolno wiązać operacji spółki z działalnością polityczną. Jeżeli pracownik decyduje się na aktywność polityczną (w tym na świadczenie usług), powinien w tym celu wykorzystywać własne fundusze i poświęcać na to czas, w którym nie zajmuje się wypełnianiem swoich obowiązków wobec spółki. Firmowy papier listowy spółki nie może być używany do celów osobistych ani związanych z polityką. W przypadku mianowania pracownika urzędnikiem publicznym lub podjęcia przezeń decyzji o kandydowaniu na urząd publiczny powinien on omówić sytuację z przełożonymi, aby upewnić się, że nie spowoduje to konfliktu interesów. Musimy również prowadzić księgi, zapisy oraz kontrolę księgową dla całej spółki (łącznie z działalnością poza granicami Stanów Zjednoczonych), które rzetelnie i dokładnie przedstawiają nasze dochody i wydatki. Każdy pracownik spółki winien stosować środki kontroli rachunkowej, których celem jest nie tylko ochrona przed korupcją, lecz również przed wykorzystaniem majątku spółki bez zezwolenia, na przykład w przypadku braku odnotowania wewnętrznej zgody przełożonych na transakcje finansowe lub prowadzenia niewłaściwych rachunków bankowych. Każdy pracownik zobowiązany jest do pełnej współpracy z audytorami spółki, a także audytorami zewnętrznymi. W razie wątpliwości co do tego, czy dane okoliczności lub działania stoją w sprzeczności z prawem lub są nieetyczne, pracownik przed podjęciem jakichkolwiek działań powinien zasięgnąć opinii Kierownika ds. Kadr swojego pionu lub Zastępcy Prezesa, Dyrektora ds. Zgodności, Radcy Prawnego spółki lub innego prawnika współpracującego z firmą. 8 Zasady etycznej działalności gospodarczej

9 Konflikt interesów Wstęp - Zgoda i oświadczenie Żaden pracownik RR Donnelley oraz spółek zależnych nie może utrzymywać kontaktów biznesowych, finansowych, obywatelskich ani zawodowych poza RR Donnelley bez wyraźnej zgody Dyrektora ds. Zgodności, jeżeli w jakikolwiek sposób kolidują one z możliwością pełnienia obowiązków względem RR Donnelley z niepodzielną lojalnością lub jeżeli zachodzi ryzyko zaistnienia takiej kolizji. Jeżeli zgodnie z zasadami tej polityki wyrażono zgodę na istnienie takich konfliktów, dany pracownik ma obowiązek poinformowania o tym wszystkich odpowiednich członków kierownictwa, a w razie potrzeby również Komisję Audytorów przy Zarządzie RR Donnelley. Niemożliwe jest wyliczenie w niniejszej publikacji wszelkich możliwych sytuacji, mogących spowodować powstanie konfliktu interesów. Poniżej przedstawiono jedynie kilka przykładów sytuacji tego typu. W pracy oraz w życiu osobistym unikaj zachowań sprzecznych z Twoimi zobowiązaniami wobec spółki. W razie wątpliwości, czy dana sytuacja grozi potencjalnym konfliktem interesów z firmą RR Donnelley, przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć opinii Kierownika ds. Kadr swojego pionu. Sposób postępowania z podmiotami zewnętrznymi Stanowisko w Zarządzie/Zatrudnienie w podmiocie zewnętrznym Pracownik nie może pełnić funkcji członka Rady ani też pracować na rzecz konkurenta, klienta lub dostawcy firmy RR Donnelley w charakterze pracownika, konsultanta ani w innym charakterze bez wyraźnej zgody Dyrektora ds. Zgodności. Konflikt może wystąpić również w sytuacji, gdy członek rodziny pracownika pełni funkcję członka rady lub pracuje na rzecz konkurenta, klienta lub dostawcy prowadzącego interesy z firmą RR Donnelley, w których dany pracownik ma udział, lub na które jest w stanie wywierać wpływ. Dla celów niniejszych zasad termin członek rodziny obejmuje dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, małżonków lub rodzeństwo, w tym przyrodnich lub z adopcji, a także wszelkie osoby pozostające w tym samym gospodarstwie domowym (z wyjątkiem podnajemców lub osób w takim gospodarstwie zatrudnionych). RR Donnelley 9

10 Udział finansowy w podmiocie zewnętrznym Pracownik nie może dopuścić, aby jego osobisty udział finansowy wpływał na niezależność jego osądu w działaniach na rzecz firmy RR Donnelley, lub aby powstało ryzyko zaistnienia takiego wpływu. Może to wynikać z różnych powodów, najbardziej prawdopodobnym jest jednak posiadanie osobistego udziału finansowego w spółce będącej konkurentem, klientem lub dostawcą firmy RR Donnelley, przy czym decyzje podejmowane przez daną osobę jako pracownika RR Donnelley mogą wpływać na działalność takiego podmiotu zewnętrznego. n Osobisty udział finansowy oznacza osobistą inwestycję, dokonaną na nazwisko pracownika lub przez pośrednika finansowego, bądź będącą w posiadaniu członka rodziny, na jego nazwisko lub przez pośrednika. Osobista inwestycja finansowa nie obejmuje inwestycji dokonywanych za pośrednictwem funduszu powierniczego. n Z tego powodu pracownik ani członkowie jego rodziny nie mogą posiadać osobistych udziałów finansowych w podmiotach będących konkurentami, klientami lub dostawcami firmy RR Donnelley, jeżeli udziały takie są istotne i mogą wpływać, na niezależność osądu pracownika w jego działaniach na rzecz spółki RR Donnelley, lub powstać może ryzyko zaistnienia takiego wpływu. Na ogół przyjmuje się, iż osobista inwestycja w akcje podmiotu zewnętrznego jest znacząca wówczas, gdy łączna wartość posiadanych przez pracownika oraz członków jego rodziny akcji lub praw nabycia akcji przekracza wysokość rocznego wynagrodzenia brutto danego pracownika z tytułu zatrudnienia w RR Donnelley, przy czym akcje posiadane przez pracownika i członków jego rodziny stanowią więcej niż 5% akcji uprawniających do głosowania przy wyborze zarządu takiego podmiotu zewnętrznego. Jeżeli dana inwestycja nie jest inwestycją w akcje (na przykład jeżeli jest to kredyt udzielony podmiotowi zewnętrznemu), uważa się ją za znaczącą wówczas, gdy łączna wartość inwestycji pracownika i członków jego rodziny przekracza wysokość rocznego wynagrodzenia brutto danego pracownika z tytułu zatrudnienia w RR Donnelley. 10 Zasady etycznej działalności gospodarczej

11 n Pracownik nie może wykorzystywać okazji do uczestnictwa w transakcjach finansowych dotyczących akcji lub innych papierów wartościowych obecnych lub przyszłych klientów lub partnerów spółki RR Donnelley, takich jak sprzedaż akcji na rzecz przyjaciół i rodziny lub pierwotne oferty publiczne, jeżeli wiedzę o takiej sposobności uzyskał dzięki swojej pracy w RR Donnelley. Stosunki z podmiotami zewnętrznymi Pracownik nie może wykorzystywać osobistych wpływów aby doprowadzić do sytuacji, w której spółka RR Donnelley nawiąże współpracę z firmą, w której udziały finansowe posiadają członkowie rodziny lub znajomi danego pracownika. Ani pracownik, ani członek rodziny pracownika nie może występować jako niezależny dostawca towarów lub usług na rzecz RR Donnelley bez analizy i zgody Dyrektora ds. Zgodności. Wszelkich tego rodzaju transakcji, o ile zostają zatwierdzone, dokonuje się na zasadach rynkowych. Niewłaściwe wykorzystywanie informacji poufnych i sposobności W celu osiągnięcia czyjejkolwiek korzyści, w tym korzyści osobistej lub korzyści jakiegokolwiek podmiotu spoza RR Donnelley, pracownik nie może wykorzystywać informacji poufnych o działalności i zamiarach RR Donnelley ani też wiedzy dotyczącej okazji w interesach lub przedsięwzięciach, jeżeli wiedzę ową posiadł wskutek lub wynika ona z faktu zatrudnienia w RR Donnelley. Pracownik nie może w sposób bezpośredni lub pośredni kupować ani inaczej nabywać praw do jakiegokolwiek majątku lub materiałów wiedząc, że spółka może być zainteresowana skorzystaniem z takiej sposobności. Działalność obywatelska, charytatywna oraz zawodowa Zachęca się pracowników do udziału w działalności obywatelskiej, charytatywnej i zawodowej, zwracając jednak ich uwagę na możliwość konfliktu interesów RR Donnelley oraz interesów konkretnej organizacji obywatelskiej, charytatywnej lub zawodowej. W razie istnienia lub wystąpienia takiego konfliktu pracownik ma obowiązek poinformować o nim Dyrektora ds. Zgodności i zrezygnować z udziału w działalności stanowiącej przyczynę konfliktu, o ile Dyrektor ds. Zgodności nie wyrazi zgody na jej prowadzenie. Wszelka taka działalność zewnętrzna musi być ściśle oddzielona od pracy na rzecz RR Donnelley i nie może wpływać na jej jakość. RR Donnelley 11

12 Upominki Pracownik nie może przyjmować upominków, przysług, pożyczek ani żadnych innych dowodów wdzięczności od konkurentów, klientów lub dostawców spółki RR Donnelley. Upominek lub przysługa nie obejmuje kredytów udzielonych przez instytucje finansowe na zwykłych warunkach, przedmiotów o nominalnej wartości, stosowanych zwyczajowo w ramach promocji lub których nie sposób uznać za wystarczająco istotne, by mogły stanowić zachętę do prowadzenia wspólnej działalności, zwykłych obiadów roboczych, a także innych rozrywek, nieodbiegających od miejscowych utartych zwyczajów biznesowych i towarzyskich. Pracownik nie może przyjmować gotówki w żadnej kwocie od żadnej osoby prowadzącej interesy z RR Donnelley. W żadnym przypadku nie wolno dokonywać płatności gotówkowych na rzecz klientów. Wszelkie inne upominki lub przysługi oferowane klientom muszą być zgodne z prawem i zasadne. W razie wątpliwości dotyczących stosowności jakiegokolwiek upominku lub przysługi należy zasięgnąć opinii Kierownika ds. Kadr swojego pionu. Spółka RR Donnelley musi bez żadnych wyjątków przestrzegać zasad dotyczących upominków, które obowiązują w firmach będących jej klientami. Pracownicy pozostający w stosunku przełożony/podwładny nie mogą wymieniać przysług lub upominków w sposób mogący rodzić zobowiązanie lub sugerujący istnienie zobowiązania. Istniejące konflikty i zmiany okoliczności prowadzące do konfliktów; Zgodność z prawem Jeżeli w wyniku zaistnienia nowych okoliczności pracownik ustali lub w inny sposób stwierdzi, że został zaangażowany w konflikt naruszający niniejsze zasady postępowania, należy o tym poinformować Dyrektora ds. Zgodności, sam zaś pracownik powinien wyeliminować ten konflikt tak szybko, jak tylko jest to możliwe, o ile nie uzyska odpowiednich pozwoleń zgodnych z przedstawionymi tu zasadami. Pracownik, który świadomie naruszy niniejsze zasady postępowania lub nie rozwiąże konfliktu w sposób odpowiadający tym zasadom postępowania, podlega konsekwencjom dyscyplinarnym do zwolnienia włącznie. RR Donnelley ma prawo okresowo zwracać się do pracowników z prośbą o potwierdzenie, że spełniają oni warunki wynikające z niniejszych zasad postępowania. W razie wątpliwości co do tego, czy dane okoliczności lub działania stanowią konflikt interesów, pracownik przed podjęciem jakichkolwiek działań powinien zasięgnąć opinii Kierownika ds. Kadr swojego pionu, Zastępcy Prezesa, Dyrektora ds. Zgodności, Radcy Prawnego spółki lub innego prawnika współpracującego z firmą. 12 Zasady etycznej działalności gospodarczej

13 Uczciwa konkurencja i przestrzeganie przepisów prawa antymonopolowego Przepisy antymonopolowe są wyrazem poparcia przez rządy systemu wolnej przedsiębiorczości. Podaż, popyt oraz ożywiona konkurencja zapewniają konsumentom usługi wysokiej jakości po przystępnych cenach. Spółka postępuje zgodnie z przepisami ustaw antymonopolowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie prowadzi działalność. Przepisy antymonopolowe Stanów Zjednoczonych zabraniają jakichkolwiek porozumień pomiędzy konkurentami, dotyczących ustalania cen, składania ofert, przyciągania potencjalnych klientów oraz obsługiwanych obszarów geograficznych. Przykłady przestępczych porozumień z konkurencją obejmują: n porozumienia dotyczące cen sprzedaży lub cenników; n wymianę ofert między konkurentami; n podział terytoriów, klientów lub rynków; n ustalanie zakresu cen; n ustalanie przez konkurentów metody rotacji ofert; n ograniczenia produkcji lub planu dostaw; oraz n ustalanie zniżek, rabatów lub warunków kredytowania. Przepisy antymonopolowe wymagają uczciwej konkurencji między konkurentami. Tego rodzaju porozumienia będą niemal zawsze prowadzić do wszczęcia postępowania karnego w stosunku do osób i podmiotów gospodarczych, które osoby te reprezentują. Osoby dopuszczające się takich wykroczeń mogą podlegać karom wysokich grzywien i długotrwałego pozbawienia wolności. Należy pamiętać o ryzyku związanym z każdym kontaktem z konkurencją. Jako dowód istnienia nielegalnych porozumień często służy fakt odbywania pogawędek, niewiążących rozmów czy też nieszkodliwej wymiany informacji dotyczących prowadzonych interesów. Należy unikać tego rodzaju rozmów niezależnie od tego, czy odbywają się one w dużej, formalnej grupie, czy też na gruncie towarzyskim. W razie poruszenia tematu, który w przekonaniu pracownika mógłby stanowić pogwałcenie przepisów antymonopolowych lub naszych zasad postępowania przez konkurenta, należy natychmiast i w sposób kategoryczny odmówić udziału w rozmowie. O wydarzeniu takim należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Działu Prawnego. Jeżeli obowiązujące w danym kraju przepisy antymonopolowe i przepisy dotyczące konkurencji są bardziej restrykcyjne niż przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, muszą być one przestrzegane. Jeżeli RR Donnelley 13

14 przepisy obowiązujące w danym kraju są mniej surowe niż przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, należy mimo to kierować się przepisami o wolnej konkurencji i antymonopolowymi, jakie obowiązują w Stanach Zjednoczonych, lub zasięgnąć opinii prawnika współpracującego z firmą. Przepisy antymonopolowe i procedury stosowane przez spółkę omówiono szczegółowo w zasadach postępowania, związanych z przestrzeganiem przepisów antymonopolowych. W razie wątpliwości czy dane okoliczności lub działania stanowią naruszenie przepisów antymonopolowych, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien skonsultować się z Dyrektorem ds. Zgodności z Przepisami, Radcą Prawnym spółki lub innym prawnikiem współpracującym z firmą. Przepisy ochrony środowiska Przestrzegamy przepisów o ochronie środowiska oraz uzyskanych zezwoleń na działalność. Spółka kieruje się zasadą rygorystycznego przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska nie tylko dlatego, że ma to uzasadnione podstawy, lecz również dlatego, że ich naruszenie może być przestępstwem. Osoba, która świadomie narusza wymogi stawiane przez te przepisy lub zawarte w nich zakazy, w tym również określone w nich warunki udzielonych zezwoleń, może podlegać grzywnie i odpowiedzialności karnej. Postępowanie z niebezpiecznymi odpadami musi być zgodne z przepisami. Osoby i podmioty gospodarcze nieodpowiednio obchodzące się z niebezpiecznymi odpadami ponoszą poważne ryzyko odpowiedzialności karnej. Za nieodpowiednie usuwanie odpadów (na przykład składowanie ich na niezajętych gruntach, drogach lub odprowadzanie do kanałów ściekowych), niezgłaszanie wycieków w sposób przewidziany w przepisach lub inne rozmyślne czy choćby niedbałe postępowanie grozi kara grzywny. W razie wątpliwości, czy dane okoliczności lub działania stanowią naruszenie przepisów ochrony środowiska, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien przeczytać informacje dotyczące odnośnych zasad obowiązujących w spółce. Jeśli pracownik nadal ma wątpliwości, powinien on skonsultować się z zakładowym Kierownikiem ds. BHP, Zastępcą Prezesa ds. Ochrony Środowiska, Dyrektorem ds. Zgodności, Radcą Prawnym spółki lub innym prawnikiem współpracującym z firmą. 14 Zasady etycznej działalności gospodarczej

15 Bezpieczeństwo pracy i przepisy ochrony zdrowia Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zapobieganie wypadkom stanowią ważny element działalności spółki. Należy w pełni przestrzegać wszystkich federalnych, stanowych i miejscowych praw oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Naruszenie tych przepisów naraża spółkę i pracowników na odpowiedzialność karną. Pracownik ma obowiązek zapobiegać wypadkom, dbając o bezpieczne środowisko pracy, przestrzeganie procedur i norm bezpieczeństwa pracy, a także stosowanie wymaganego sprzętu ochrony osobistej. Również spółka zobowiązana jest zadbać o bezpieczne środowisko pracy poprzez niedopuszczanie do konsumpcji alkoholu i narkotyków, nadużywanie leków oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów dotyczących przemocy w miejscu pracy. Nadużywanie alkoholu i narkotyków, handel narkotykami i uciekanie się do przemocy oznaczają dla pracownika konsekwencje dyscyplinarne do zwolnienia włącznie, niezależnie od tego, czy praktyki owe mają miejsce w zakładzie pracy, czy poza nim. Zależy nam na bezpiecznych, zdrowych warunkach pracy dla wszystkich naszych pracowników. W razie wątpliwości, czy dane okoliczności lub działania stanowią naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien przeczytać informacje dotyczące odnośnych zasad obowiązujących w spółce. Jeśli pracownik nadal ma wątpliwości, powinien on skonsultować się z przełożonym, kierownikiem lub zakładowym Kierownikiem ds. BHP, Radcą Prawnym spółki lub innym prawnikiem współpracującym z firmą. Jeżeli pracownik zauważy obecność alkoholu lub narkotyków, powinien niezwłocznie powiadomić o tym przełożonych lub kierownictwo, Dyrektora ds. Kadr swojego pionu bądź Zastępcę Prezesa ds. Kadr. RR Donnelley 15

16 Dyskryminacja Każdy pracownik powinien pracować w atmosferze wolnej od dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju oraz od molestowania seksualnego. Wobec wszystkich pracowników spółka kieruje się zasadą naboru, przydziału zadań i traktowania wolnego od dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, płeć, wiek, religię, niepełnosprawność, stosunek do służby wojskowej oraz rzeczywistą lub odbieraną orientację seksualną. Równość szans to jedna z najważniejszych i najbardziej trwałych zasad spółki. W Stanach Zjednoczonych prowadzimy programy Akcji Afirmatywnej, które mają pomóc zapewnić uczciwy nabór i udział w awansach przedstawicielom mniejszości, kobietom, weteranom wojennym i osobom niepełnosprawnym. Każdy z nas jest nadto zobowiązany pomagać spółce w tworzeniu atmosfery pracy, wolnej od prześladowań, obelg, lekceważenia, niepokojów, kłótni czy innych przejawów braku profesjonalizmu. Molestowanie seksualne w jakiejkolwiek postaci, ze strony jakiegokolwiek pracownika, jest nie do przyjęcia. Każdy pracownik jest zobowiązany traktować wszystkich innych pracowników z godnością i szacunkiem. Nieproszony dotyk lub spoufalanie się ze strony pracownika stanowią naruszenie tej zasady i podlegają właściwym środkom dyscyplinarnym. Każdy pracownik winien pracować w atmosferze wolnej od molestowania seksualnego i dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju i w jakiejkolwiek postaci. W razie wątpliwości, czy dane okoliczności lub działania są zgodne z zasadą równości szans, jaką stosuje spółka, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien przeczytać informacje dotyczące odnośnych zasad obowiązujących w spółce. Jeśli pracownik nadal ma wątpliwości, powinien zasięgnąć opinii Kierownika ds. Kadr swojego pionu lub Zastępcy Prezesa, Dyrektora ds. Zgodności, Radcy Prawnego spółki lub innego prawnika współpracującego z firmą. 16 Zasady etycznej działalności gospodarczej

17 Administracja państwowa Spółka utrzymuje rozległe kontakty z organami władzy państwowej każdego szczebla, zarówno w kraju, jak i za granicą, w charakterze dostawcy usług oraz podmiotu gospodarczego. Organy władzy państwowej zasługują na szacunek i uczciwe traktowanie. Oświadczenia i dokumenty przedstawiane prokurentom organów państwowych nie mogą być rozmyślnie błędne lub nieprawdziwe. Oferty należy składać w dobrej wierze. Należy zadbać o odpowiednią dokumentację, w tym również dokładną dokumentację czasu pracy oraz obciążenie kosztami właściwych kont. Relacje spółki z organami władzy państwowej również powinny odbywać się na zasadach rynkowych. Pracownik w żadnym kraju nie może pośrednio ani bezpośrednio oferować zapłaty, podarunku, łapówki, ukrytej prowizji czy jakiejkolwiek innej korzyści w zamian za korzystną decyzję lub działanie pracownika organów państwowych, urzędnika państwowego, kandydata lub partii politycznej. Jesteśmy uczciwi i sumienni w kontaktach z rządem, zarówno jako instytucją regulacyjną, jak i jako klientem. W razie wątpliwości, czy dane okoliczności lub działania dotyczące rządu lub organów rządowych mogą stanowić pogwałcenie prawa, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien przeczytać informacje dotyczące odnośnych zasad obowiązujących w spółce. Jeśli pracownik nadal ma wątpliwości, należy zasięgnąć opinii Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami, Radcy Prawnego spółki lub innego prawnika współpracującego z firmą. RR Donnelley 17

18 Nie uiszczamy niestosownych płatności aby wpłynąć na urzędników państwowych. Ustawa o zapobieganiu korupcji za granicą Spółka nie może w sposób bezpośredni ani pośredni wręczać łapówek lub wywierać innego rodzaju wpływ na urzędników państwowych, partie polityczne bądź kandydatów na urzędy publiczne nawet wówczas, gdy obcokrajowiec zwraca się o taką łapówkę lub rzecz wartościową i określa ją innym mianem. Nie wolno nam czynić w sposób pośredni tego, czego nie można robić bezpośrednio; niewłaściwe wynagrodzenie pośredników nie będzie tolerowane. Naruszenie owej zasady, niezależnie miejsca jego wystąpienia oraz tego, czy dany pracownik jest zatrudniony w spółce-matce lub jednym z jej przedsiębiorstw zależnych w kraju lub za granicą, może stanowić naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych i narazić spółkę oraz tę osobę na kary pieniężne lub inne, w tym również karę pozbawienia wolności. Nawet jeżeli pracownik uważa, że w pewnych krajach dopuszcza się pewne rodzaje opłat, na przykład tytułem ułatwienia, powinien najpierw zasięgnąć opinii Dyrektora ds. Zgodności z Przepisami, Rady Prawnego spółki lub innego prawnika współpracującego z firmą. którzy ponadto powinni zaopiniować każdą transakcję z udziałem pośrednika, przedstawiciela bądź konsultanta zaangażowanego w celu kontaktu z rządem zagranicznym. 18 Zasady etycznej działalności gospodarczej

19 Przepisy dotyczące papierów wartościowych oraz informacji poufnych Jeżeli inwestorzy dojdą do przekonania, że cena akcji naszej spółki lub innych papierów wartościowych podlega nieuczciwej manipulacji ze strony pracowników, utracą do nas zaufanie. Dodatkowo powinniśmy chronić poufne informacje naszych klientów, dostawców i innych partnerów w naszej działalności gospodarczej oraz unikać ich niewłaściwego wykorzystania. Zatem pracownik, który z racji swego zatrudnienia uzyskuje informacje poufne o spółce, jej klientach, dostawcach lub innych podmiotach, z którymi spółka może nawiązać kontakt, nie może wykorzystać tych informacji dla własnej korzyści ani dla korzyści innych osób, w tym przyjaciół i członków rodziny. Postępowanie to obejmuje również obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych, tj. kupno lub sprzedaż akcji bądź innych papierów wartościowych, emitowanych przez spółkę, jej klientów, dostawców lub innych partnerów na podstawie informacji poufnych, lub próby pokonania rynku drogą kupna lub sprzedaży akcji krótko przed, wkrótce po albo w czasie podania informacji poufnych do wiadomości publicznej. Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych jest przestępstwem, które podlega dotkliwym karom pieniężnym i karom pozbawienia wolności. Pracownicy nie zajmują się handlem papierami wartościowymi spółki, jej klientów, dostawców lub innych partnerów w oparciu o poufne informacje. Informacje poufne obejmują wszelkie istotne informacje, których nie podano do wiadomości publicznej, a które dają wgląd w obecną i przyszłą działalność spółki, jej klientów, dostawców lub innych partnerów w biznesie i które inwestor uznaje za pomocne w podjęciu decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji bądź innych papierów wartościowych. Oto kilka przykładów informacji poufnych: n potencjalne fuzje, przejęcia, wspólne przedsięwzięcia lub restrukturyzacje; n zmiany kadrowe i przejęcie kontroli nad spółką przez inny podmiot gospodarczy; n dane o nowych produktach lub odkryciach naukowych; RR Donnelley 19

20 n dane finansowe, na przykład rychłe podanie do wiadomości publicznej danych o wynikach finansowych i dywidendach; n informacje zawarte w publikacji klienta, których druk powierzono spółce, a których nie przekazano do wiadomości publicznej; n informacje o nowych umowach lub o utracie umów; n plany ofert sprzedaży akcji, splitów i odkupu akcji; oraz n informacje o pracach rozwojowo-badawczych. Jeżeli pracownik rozważa zakup lub sprzedaż akcji bądź innych papierów wartościowych na podstawie informacji, które można uznać za poufne, powinien najpierw zasięgnąć opinii Radcy Prawnego spółki. Informacji poufnych nie należy omawiać z przyjaciółmi, krewnymi ani innymi osobami spoza spółki, a także w miejscach publicznych, takich jak windy, środki transportu publicznego (w tym samoloty) oraz restauracje. Nie należy zachęcać innych do korzystania z informacji poufnych w obrocie akcjami lub innymi papierami wartościowymi spółki, jej klientów, dostawców bądź innych podmiotów, z którymi spółka utrzymuje kontakty. Wszelkie zapytania dotyczące spółki ze strony osób z zewnątrz - na przykład analityków finansowych lub dziennikarzy - należy przekazywać Radcy Prawnemu, Zastępcy Prezesa ds. Relacji Publicznych lub Zastępcy Prezesa ds. Relacji Inwestorskich. Bardziej szczegółowy opis zasad RR Donnelley w tym zakresie omówiono szczegółowo w zasadach postępowania dotyczących informacji poufnych, obrotu papierami wartościowymi spółki oraz w innych zasadach dotyczących papierów wartościowych. W razie wątpliwości, czy dane okoliczności lub działania oznaczają naruszenie przepisów obrotu papierami wartościowymi, obrotu takimi papierami z wykorzystaniem informacji poufnych lub korzyści osobistych związanych z wykorzystaniem informacji poufnych, przed podjęciem jakichkolwiek działań pracownik powinien skonsultować się z Radcą Prawnym lub Dyrektorem ds. Zgodności. 20 Zasady etycznej działalności gospodarczej

LSC COMMUNICATIONS, INC. ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LSC COMMUNICATIONS, INC. ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LSC COMMUNICATIONS, INC. ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej LSC Communications. Zasady te dotyczą

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania Kodeks etyczny Spółki Wprowadzenie Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój biznesu w dużej mierze zależy od zaufania jakim obdarzają nas nasi partnerzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kod postępowania obowiązujący

Kod postępowania obowiązujący Kod postępowania obowiązujący Przyjęty przez Sveaskog kodeks właściwego postępowania wyraźnie określa, jak powinniśmy się zachowywać jako partner biznesowy, pracodawca, pracownik oraz podmiot biorący udział

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Preambuła

KODEKS ETYKI. Preambuła KODEKS ETYKI Załącznik do zarządzenia Nr 14/2014 DYREKTORA ZGiKM GEOPOZ z dnia 26.05. 2014 r. PRACOWNIKÓW ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Preambuła Pracownicy Zarządu Geodezji i Katastru

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A., zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Osieku Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni S ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. w Świdnicy A. PREAMBUŁA Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. (zwana dalej firmą lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 181/36/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 25 lipca 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo