WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska"

Transkrypt

1 PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU ROK AKADEMICKI OPIEKUN: dr Aneta Chybicka, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Paulina Pawlicka WPROWADZENIE Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska Odpowiedzią psychologii jako nauki i profesji na rosnącą globalizację i wielokulturowość współczesnego świata jest rozwój nowej dyscypliny akademickiej oraz praktyki zawodowej o nazwie psychologia międzykulturowa. Jest to fascynująca dziedzina badań podstawowych i stosowanych, stawiająca szereg pytań o kulturowe uwarunkowania ludzkich myśli, uczuć i zachowań. Psychologia staje się nauką o różnorodności ludzkiej psyche, realizującej się w odmiennych warunkach kulturowych. Jest to trend światowy, który nie ominął Polski. Jeśli wybierzesz naszą ścieżkę, będziesz miał/a okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale głównie praktyczną. Współpracujemy z doskonałymi specjalistami w dziedzinie psychologii międzykulturowej i rodzaju, zapraszamy znanych wykładowców z całego świata, organizujemy ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje poruszające problematyką kultury i płci, prowadzimy unikalne badania na mało dostępnych próbach, organizujemy międzynarodowe wymiany studenckie, praktyki zawodowe w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach działającymi na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej ale i globalnie, szkoły letnie. Różnorodność kulturowa i rodzajowa będzie Ci przybliżana w bliskim kontakcie z ludźmi, którzy ukształtowani zostali w innym środowisku niż Twoje własne i dobrze Ci znane. W trakcie studiów szczególnie duży nacisk położony będzie na problematykę migracji, akulturacji oraz kontaktów międzykulturowych: jak współżyć w środowiskach międzykulturowych uczelni, przedsiębiorstw, organizacji i miast, przezwyciężając trudności, a korzystając z wzbogacających szans. Dla zdobywania kompetencji profesjonalnych uczestniczyć będziesz w treningach międzykulturowych z udziałem studentek/ studentów z innych uczelni w Unii Europejskiej. Kończąc studia będziesz mógł/a znaleźć pracę jako trener/ka, konsultant/ka, mediator/ka, lub badacz/ka-analityk/czka. Będziesz mógł/a pracować w firmach międzynarodowych, fundacjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się imigrantami i uchodźcami, będziesz mógł/mogła też założyć własną firmę lub stowarzyszenie, którego celem będzie realizowanie konkretnych projektów służących osiąganiu różnych zmian społecznych (w tych zmian postaw) i podnoszenie jakości życia. Obszarem Twej działalności będzie mógł być cały świat. Celem ścieżki jest także popularyzowanie praktycznych aspektów psychologii równych szans. Studiowanie przedmiotu z zakresu psychologii rodzaju daje okazję do nabycia umiejętności prowadzenia badań z zakresu psychologii rodzaju, uczy kompetencji w zakresie praktycznego popularyzowania idei równych szans

2 w miejscu pracy, zarządzania różnorodnością trafnego diagnozowania i rozwiązywania problemów mężczyzn i kobiet na poziomie jednostkowym i organizacyjnym. Uczy podstaw diagnozy oraz interwencji psychologicznych dotyczących relacji między mężczyznami i kobietami w życiu publicznym oraz prywatnym. Ścieżka specjalizacyjne psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność w funkcjonowaniu człowieka w dwóch aspektach: kultury i płci na jego potrzeby, jego relacje, wyznawane przez niego wartości. Ludzi na całym świecie łączą uniwersalne elementy - bez względu na to, w jakiej kulturze się urodzili i w jakim społeczeństwie żyją. Jednostki żyjące w jednej kulturze, w jednym społeczeństwie w pewnym stopniu się do siebie upodabniają w wyniku permanentnego oddziaływania wpływów społecznych, np. prezentując w pewnym stopniu podobny system wartości, wyznając określoną religię. Z drugiej strony jednak pozostają indywidualnościami, dokonującymi różnych wyborów i prezentującymi odmienne postawy, z własną historią doświadczeń życiowych, określonymi planami czy celami życiowymi. O tym właśnie traktuje niniejsza ścieżka specjalizacyjna o różnorodności człowieka pankulturowo, ale także kulturowo, głównie uwzględniając wątek płci jako motyw przewodni prowadzonych rozważań. Docenianie różnorodności jest podstawową wartością tej specjalizacji, co rozumiemy jako niezbędny element rozwoju osobistego, element wzbogacania tradycji społeczeństw, przez na przykład unikanie przez ich członków stygmatyzowania różnorodnych zachowań jednostek posiadających określoną płeć czy przynależących do określonych mniejszości etnicznych. Wydaje się bowiem, że nie musimy przeglądać się w innych otaczających nas osobach niczym w lustrze doszukiwać się swych cech w innych, a raczej powinniśmy pozytywnie wartościować różnorodność podziwiać te czasem zadziwiające mozaiki przymiotów, jakie prezentują inni ludzie i wzbogacać dzięki tym doświadczeniom obraz siebie. Proponowana Państwu specjalizacja ma między innymi za zadanie pokazać, w jakich warunkach pewna odmienność czy różnorodność związana z pochodzeniem etnicznym czy z płcią może budzić dyskryminację czy odrzucenie i jak temu zaradzić. Mówiąc o różnorodności mamy na myśli określone cechy, jakie są przypisywane obydwu płciom czy przedstawicielom różnych grup etnicznych tylko z tego powodu, że się takimi urodzili, a które utrudniają owym ludziom codzienne funkcjonowanie, albowiem postrzegani są w sposób schematyczny, stereotypowy. SEMESTR ZIMOWY prowadzacy nazwa_wykladu liczba_godzin dr Bojarska Katarzyna B- Seksuologia kliniczna 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena B-Psychologia polityczna 30 dr Aleksandra Wierucka B- Kultury świata 30 dr Besta Tomasz C-Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne 30 dr Bojarska Katarzyna C- Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami LGB i ich bliskimi 30 dr Błażek Magdalena C- Miłość i promiskuityzm seksualny- konsekwencje dla kobiet i mężczyzn- analiza przypadków 30 dr Pawlicka Paulina C- Rozwój i wychowanie dziecka w perspektywie międzykulturowej 15 dr Pawlicka Paulina C- Kulturowe ramy zachowań społecznych - warsztat antydyskryminacyjny 15

3 dr Różycka- Tran Joanna C-Koncepcje umysłu w kulturach Wschodu i ich specyfika w pracy międzykulturowej 15 dr Różycka- Tran Joanna dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena C-Metody badawcze w psychologii międzykulturowej 15 dr Żemojtel Piotrowska Magdalena C-Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 15 mgr Brachowska-Przeniosło Katarzyna C-Poradnictwo karierowe, różnice w modelach zarządzania rozwojem zawodowym u kobiet i mężczyzn 15 dr Kryś Kuba C- Zróżnicowanie kulturowe pozytywnych aspektów funkcjonowania człowieka 15 Mgr Kurkiewicz Katarzyna C- Prawne aspekty pomocy ofiarom przemocy w ujęciu kulturowym 30 mgr Żadkowska Magdalena C-Zarządzanie różnorodnością w organizacji 30 SEMESTR LETNI prof. Saba Safdar B- Psychology of acculturation 30 dr Kosakowska - Berezecka Natasza B-Psychologia kulturowa i międzykulturowa 30 dr Kosakowska - Berezecka Natasza B- Podstawy psychologii rodzaju 15 dr Adamska Krystyna B-Komunikacja we współpracy i konflikcie 30 dr Adamska Krystyna C-Komunikacja interpersonalna różnice międzykulturowe 30 - dr Godlewska Werner Dorota C-Warsztat trenera szkoleń 30 dr Kosakowska Berezecka Natasza, C-Cultural adaptation training (eng) 15 dr Kosakowska Berezecka Natasza, C- Negocjacjie i mediacjie - perspektywa międzykulturowa 15 dr Kosakowska Natasza, dr Pawlicka Paulina C-Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami społecznymi 30 mgr Kownacka Ewa C- Specyfika pracy terapeutycznej z uchodźcami 15 OPIS KURSÓW Z POZIOMU B Nazwa przedmiotu Seksuologia kliniczna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Psychologii Kod ECTS Uzupełnia pracownik toku studiów, według ustalonego w UG wzoru Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne / niestacjonarne *Zgodna z zatwierdzonym programem studiów na danym kierunku, wybierana z listy przygotowanej przez jednostkę prowadzącą kierunek Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Katarzyna Bojarska

4 4 Liczba punktów ECTS A. Formy zajęć konwersatorium 4 B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia egzamin zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria ocena z kolokwium/kolokwiów, odzwierciedlająca stopień przyswojenia materiału i umiejętność samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy obecność przygotowanie do zajęć wykonanie ewentualnych zadań dodatkowych przeznaczonych dla osób chętnych Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Wcześniejsze lub równoległe zaliczenie wprowadzającego kursu z seksuologii, czyli (w zależności od roku uzyskania zaliczenia): - do roku akademickiego 2010/2011 kursu pt. Wstęp do seksuologii - w roku akademickim 2011/2012 kursu pt. Seksuologia kliniczna - w roku akademickim 2012/2013 kursu pt. Psychofizjologia seksualna i seksuologia społeczno-kulturowa Aby móc wziąć udział w zajęciach, należy móc udokumentować ukończenie kursu wprowadzającego. B. Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, ponieważ część literatury przedmiotu, na której opierają się zajęcia, dostępna jest wyłącznie w języku angielskim

5 Cele przedmiotu Celem zajęć jest teoretyczne zaznajomienie osób uczestniczących z podstawowymi metodami diagnozy i pomocy psychologiczno-seksuologicznej, a także z kryteriami diagnostycznymi podstawowych dysfunkcji, zaburzeń i problemów seksualnych, z którymi można spotkać się w gabinecie seksuologicznym lub psychologicznym, z najczęstszym podłożem poszczególnych dysfunkcji i problemów oraz z adekwatnymi metodami interwencji pomocowej. Kurs ma również na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami etycznymi obowiązującymi psychologów-seksuologów oraz z różnicami pod względem zakresu kompetencji zawodowych pomiędzy psychologami-seksuologami a lekarzami-seksuologami. Nabyta wiedza przyda się zarówno tym osobom, które wiążą swoją przyszłość zawodową z seksuologią, jak również tym, które będą zajmować się pozaseksuologiczną pracą pomocową, terapeutyczną lub psychoedukacyjną z dorosłymi lub dziećmi (w gabinetach psychologicznych, szkołach i innych instytucjach). Treści programowe Seksuologia kliniczna jako dyscyplina teoretyczna i praktyczna Rodzaje problemów seksualnych a wskazania do interwencji seksuologicznej i jej typy Metody diagnostyczne i terapeutyczne w seksuologii Zasady zbierania wywiadu seksuologicznego warunki etycznej i efektywnej praktyki seksuologicznej Seksuologiczne kategorie diagnostyczne w klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV-TR Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn uwarunkowania, diagnoza, pomoc, stan aktualnej debaty akademickiej, aspekty etyczne Seksualność dziecięca przejawy zdrowej seksualności, pojęcie normy w seksualności dziecięcej, kryteria rozpoznawania zaburzeń seksualności, diagnoza, pomoc, stan aktualnej debaty akademickiej, aspekty etyczne Parafilie a nietypowe ukierunkowanie potrzeb seksualnych uwarunkowania, diagnoza, pomoc, stan aktualnej debaty akademickiej, przemiany w zakresie myśli seksuologicznej i kryteriów interwencji seksuologicznej, aspekty etyczne (podstawy) Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie najczęstsze problemy i ich uwarunkowania, warunki skutecznej interwencji, aspekty etyczne (podstawy) Transseksualność i inne przejawy transpłciowości diagnoza, pomoc, prawna, chirurgiczna i hormonalna korekta płci, stan aktualnej debaty akademickiej, aspekty etyczne (podstawy) Infekcje przenoszone drogą płciową i ich profilaktyka Metody regulacji płodności i ich skuteczność Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana do przygotowania zajęć przez prowadzącą American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV-TR (4th wyd.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Bruck, M., Ceci, S. J., Francouer, E., & Renick, A. (1995). Anatomically detailed dolls do not facilitate preschoolers reports of a pediatric examination involving genital touching. Journal of Experimental Psychology: Applied, 1(2), de Carufel, F., & Trudel, G. (2006). Effects of a new functional-sexological treatment for premature ejaculation. Journal of Sex & Marital Therapy, 32(2), DeLoache, J. S., & Marzolf, D. P. (1995). The use of dolls to interview young children: Issues of symbolic representation. Journal of Experimental Child Psychology, 60(1), Goodman, G. S., & Aman, C. (1990a). Children s use of anatomically detailed dolls to recount an event. Child Development, 61(6), Goodman, G. S., & Aman, C. (1990b). Children s use of anatomically detailed dolls to recount an event. Child Development, 61(6), Haeberle, E. J. (2003). Sexual dysfunctions and their treatment. An open access course. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Humboldt-Universität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z Imieliński, K. (1990). Seksiatria: Patologia seksualna (T. 2). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs, & World Health Organization. (2011). Family planning: a global handbook for providers Update. Baltimore and Geneva: CCP and WHO. Lev, A. I. (2004). Transgender emergence: Therapeutic guidelines for working with gender-variant people and their families. New York: Haworth Clinical Practice Press. Realmuto, G. M., Jensen, J. B., & Wescoe, S. (1990). Specificity and sensitivity of sexually anatomically correct dolls in substantiating abuse: A pilot study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 29(5), Sharlip, I. D. (2006). Guidelines for the diagnosis and management of premature ejaculation. Journal of Sexual Medicine, 3(s4),

6 Thanasiu, P. L. (2004). Childhood sexuality: Discerning healthy from abnormal sexual behaviors. Journal of Mental Health Counseling, 26(4), Walsh, A. (2000). IMPROVE and CARE: Responding to Inappropriate Masturbation in People with Severe Intellectual Disabilities. Sexuality & Disability, 18(1), 27. World Health Organization. (1992). ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Albany, NY, USA: World Health Organization. Pobrano z World Health Organization. (1993). ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Albany, NY, USA: World Health Organization. Pobrano z Wciórka, J. (Red.). (2008). Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław: Elsevier Urban & Partner. World Health Organization. (2007). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Version for World Health Organization. Pobrano listopad 15, 2010, z A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Haeberle, E. J. (2003). Sexual dysfunctions and their treatment. An open access course. Magnus Hirschfeld Archive for Sexology. Humboldt-Universität zu Berlin. Pobrano listopad 15, 2010, z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs, & World Health Organization. (2011). Family planning: a global handbook for providers Update. Baltimore and Geneva: CCP and WHO. Thanasiu, P. L. (2004). Childhood sexuality: Discerning healthy from abnormal sexual behaviors. Journal of Mental Health Counseling, 26(4), B. Literatura uzupełniająca Leiblum, S. R., & Rosen, R. (Red.). (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Efekty uczenia się Wiedza Osoba, która pomyślnie zaliczy kurs: Zna podstawowe metody diagnostyczne i terapeutyczne w seksuologii Zna zasady zbierania wywiadu seksuologicznego Rozumie warunki etycznej pomocy seksuologicznej Zna dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn, rozumie ich uwarunkowania, zna kryteria diagnostyczne oraz wie, jakie są podstawowe metody interwencji pomocowej Rozumie uwarunkowania seksualności dziecięcej, rozróżnia jej przejawy, wie, które z nich wchodzą w zakres normy i zna kryteria rozpoznawania, kiedy te przejawy poza nią wykraczają, zna teoretyczne podstawy diagnozy seksualności dziecięcej Rozumie rozróżnienie pomiędzy parafilią a nietypowym ukierunkowaniem potrzeb seksualnych, rozróżnia podstawowe parafilie, zna podstawowe zasady i etyczne aspekty pracy pomocowej z klientami o nietypowym kierunku potrzeb seksualnych (w tym z parafiliami) Rozumie uwarunkowania i zna podstawowe przejawy najczęstszych problemów seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie Posiada podstawowe informacje na temat pracy diagnostycznej i pomocowej z osobami transpłciowymi oraz roli psychologa w procesie przygotowania transseksualnych klientów do tzw. korekty płci Posiada podstawowe informacje na temat infekcji przenoszonych drogą płciową i ich profilaktyki Posiada podstawowe informacje na temat metod regulacji płodności i ich skuteczności

7 Umiejętności potrafi samodzielnie łączyć ze sobą rożne aspekty zdobytej wiedzy i wyciągać na tej podstawie własne wnioski potrafi odróżnić między sobą poszczególne rodzaje dysfunkcji seksualnych na podstawie istotnych symptomów potrafi poddać krytycznej analizie doniesienia potoczne i badawcze z dziedziny seksuologii klinicznej potrafi zidentyfikować problemy seksualne wymagające różnych rodzajów i stopni zaawansowania interwencji seksuologicznej Kompetencje społeczne (postawy) wykazuje się elastycznością myślenia i własnych postaw wobec seksualności, wynikającą z poszerzenia wiedzy na temat uwarunkowań występujących wśród ludzi problemów i trudności związanych z płcią lub seksualnością czuje się przygotowana do swobodnego porozumiewania się z osobami z wykształceniem seksuologicznym czuje się przygotowana do podjęcia merytorycznej dyskusji na tematy związane z treściami programowymi z osobami niekształconymi w zakresie seksuologicznym Kontakt Nazwa przedmiotu Psychologia polityczna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne PMiPR Nazwisko osoby dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć wykład, B. Sposób realizacji: zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

8 A. Sposób zaliczenia egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy C. Podstawowe kryteria Zdobycie ponad 50% punktów w teście końcowym obejmującym zagadnienia przewidziane w wykazie treści kształcenia Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Należy określić: A. Wymagania formalne Przedmioty realizowane w poprzednich latach studiów, wynikające z podstawy programowej B. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów uzupełniających, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii społecznej, psychologii osobowości i psychologii procesów poznawczych, emocji i motywacji Cele przedmiotu Przybliżenie tematyki psychologii politycznej rozumianej jako nauka interdyscyplinarna z uwzględnieniem poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych wyznaczników rozumienia zjawisk i decyzji politycznych. Treści programowe 1. Wprowadzenie: przedmiot badań psychologii politycznej. Czym jest polityka? 2. Główne nurty i metody badawcze w psychologii politycznej. 3. Rozumienie zjawisk politycznych. Kategorie rozumienia zjawisk politycznych: kolektywizm-indywidualizm, lewicowość prawicowość, hierarchia wartości. Orientacje normatywne. 4. Osobowościowe wyznaczniki zachowań politycznych: autorytaryzm, konserwatyzm, osobowość antydemokratyczna, orientacja na dominację społeczną. Ekstremizm polityczny. 5. Postawy względem polityków i polityki problem legitymizacji władzy. Percepcja sprawiedliwości społecznej. Poglądy na temat państwa. 6. Polska w perspektywie międzykulturowej. 7. Aktywność i bierność polityczna. 8. Zachowania wyborcze. 9. Władza psychologia przywództwa. 10. Nacjonalizm i patriotyzm. 11. Konflikt w polityce. 12. Relacje międzygrupowe i stosunki międzynarodowe. 13. Marketing polityczny jak sprzedać kandydata? 14. Media w polityce. Komunikowanie polityczne. 15. Kobieta w polityce. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Skarżyńska, K. (2005). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Scholar.(całość) 2. Sears, D., Huddy, L. Jervis, R. (red.) (2008). Psychologia polityczna. Kraków: Wyd. UJ 3. Cwalina, W., Falkowski, A. (2005). Marketing polityczny. Gdańsk: GWP. (tematy: 8,12,13,14,15) A.2. studiowana samodzielnie przez studenta j.w. ze względu na formułę zajęć (wykład) zalecane jest samodzielne zapoznawanie się z literaturą wykorzystywaną podczas zajęć (prezentowaną w formie treści wykładowych) B. Literatura uzupełniająca 1. Skarżyńska, K. (1999) (red.). Psychologia polityczna. Poznań: Zysk i S-ka 2. Jakubowska, U. (2005). Ekstremizm polityczny. Gdańsk: GWP. 3. Żemojtel-Piotrowska, M. (2009). Narzekanie i roszczeniowość a spostrzeganie świata społecznego. Gdańsk: Wyd. UG.

9 Efekty uczenia się K_W05Nabycie wiedzy z zakresu terminologii, teorii i metodyki psychologii politycznej. K_W07Nabycie wiedzy z zakresu specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych i politycznych, prawidłowości nimi rządzących z punktu widzenia psychologii politycznej. Kontakt Wiedza Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu psychologii politycznej w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologii politycznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii politycznej. Umiejętności pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów psychologicznych Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim i języku obcym, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku zarówno psychologii, jak i innych dyscyplin naukowych. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań Kompetencje społeczne (postawy) Docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy psychologa Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne Nazwa przedmiotu Kultury świata Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne nazwa* PMiPR Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Aleksandra Wierucka Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS: 4 A. Formy zajęć: wykład B. Sposób realizacji: - zajęcia w sali dydaktycznej - zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG (synagoga, meczet, wybrane kościoły) C. Liczba godzin: 30 Cykl dydaktyczny: III V rok, semestr zimowy 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz samodzielna praca studenta realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji Status przedmiotu fakultatywny Język wykładowy polski

10 Metody dydaktyczne: wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej, obecność na zajęciach C. Podstawowe kryteria - obecność na zajęciach - sprawdzenie umiejętności pracy w zespole i umiejętności organizacyjnych związanych z planowaniem i przeprowadzeniem projektu i prezentacji: przygotowanie prezentacji i zaprezentowanie jej na forum grupy Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: brak B. Wymagania wstępne: brak Cele przedmiotu Zapoznanie studentów psychologii za zjawiskami religijnymi (wybór), a szczególnie ich wyznawcami, którzy mogą potrzebować konsultacji psychologa; nauka metod egzegetycznych i hermeneutycznych jako istotnego narzędzia obserwacji religii. Treści programowe - biblijny Izrael, mozaizm; - periodyzacja dziejów; - istota religii; - Początki chrześcijaństwa; - islam i jego :ekspansja; - wyjaśnienia nt. fundamentalizmu i ekstremizmu, a także radykalizacji postaw; - Stereotypy i mity społeczne; - Islam, jego egzotyka i zagrożenia - Elementy buddyzmu; Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć: 1) Shanks H. (red.), Starożytny Izrael: od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994; 2) Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1994; 3) Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1-2, Warszawa ; 4) Zotz V., Historia filozofii buddyjskiej, Kraków 2007; B. Literatura uzupełniająca: 1) Walther W., Kobieta w Islamie, tł. J. Szymański, Warszawa 1982; 2) Dawsin C.H., Formowanie się Chrześcijaństwa, Warszawa ) Mircea E., Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1994, t. 2, ; 4) Lemaire A., Dzieje biblijnego Izraela, Poznań 1998; 5) Duda D., Terroryzm islamski, Kraków Efekty uczenia się Wiedza K_W01; K_W08 Student - zna podstawową terminologię dotyczącą zagadnienia; - zna sposoby interpretacji zachowań religijnych, umie je sklasyfikować i poddać ocenie psychologicznej; - zna kontekst kulturowy i religijny ludzi, którzy są wyznawcami danej religii.

11 Umiejętności K_U05; K_U08; Student potrafi: - obserwować, sklasyfikować i interpretować zachowania religijne ludzi i wpływ na ich życie; - dzięki podstawowej wiedzy dotyczącej religii umie określić stopień zaangażowania religijnego człowieka i dokonać jego wstępnej weryfikacji. Kompetencje społeczne (postawy) K_K01; K_K05; K_K06; K_K08; K_K09; Student: - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; - ma świadomość złożoności i różnorodności interpretacji zjawisk religiopoznawczych; - zachowuje ostrożność w formułowaniu sądów i jest otwarty na zmianę poglądów, w zależności od argumentacji; - docenia wkład dotychczasowych ustaleń w nauce, ale wykazuje też kreatywność w myśleniu i odkrywaniu nowego. Kontakt OPIS KURSÓW Z POZIOMU C Nazwa przedmiotu Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne Kod ECTS Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne nazwa* PMiPR Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Tomasz Besta Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS: 4 A. Formy zajęć: ćwiczenia audytoryjne (godziny zajęć: 30; czytanie i analizowanie tekstów, w tym anglojęzycznych, i przygotowanie się do zajęć: 45; studia przypadków analizowane jako zadania domowe i przygotowanie do dyskusji na zajęciach: 20; B. Sposób realizacji: w sali dydaktycznej praca w zespole i przygotowanie projektu i prezentacji: 20; konsultacje: 10) C. Liczba godzin: 30 Cykl dydaktyczny: semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Język wykładowy Polski

12 Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia: wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji oraz ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: brak B. Wymagania wstępne: umiejętność czytania tekstów w języku angielskim C. Podstawowe kryteria - obecność na zajęciach - sprawdzenie przygotowania do zajęć oraz znajomości tekstów analizowanych samodzielnie przez studentów oraz sprawdzenie świadomości znaczenia nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie w kontekście rozwiązywania konfliktów międzygrupowych: pytania ustne oraz dyskusje na zajęciach - sprawdzenie umiejętności analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych ze stereotypizowaniem, stygmatyzacją i dehumanizowaniem członków grup obcych oraz sprawdzenie umiejętności diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz wpływu czynników społecznych na rozwój konfliktów międzygrupowych: studia przypadków analizowane jako zadania domowe - sprawdzenie umiejętności pracy w zespole i umiejętności organizacyjnych związanych z planowaniem i przeprowadzeniem projektu i prezentacji: przygotowanie prezentacji i zaprezentowanie jej na forum grupy Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z psychologicznymi, kulturowymi i społecznoekonomicznymi uwarunkowaniami radykalizacji postaw i zachowań w sytuacji konfliktów międzygrupowych, z naciskiem na konflikty wartości i konflikty etniczne. Omówienie genezy i stadiów rozwoju przemocy międzygrupowej w świetle badań psychologii społecznej, psychologii osobowości i psychologii międzykulturowej. Rozwinięcie umiejętności analizowania i krytycznej oceny złożonych sytuacji międzygrupowych prowadzących do konfliktów i przemocy oraz umiejętności analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych ze stereotypizacją, stygmatyzacją i dehumanizacją członków grup obcych. Treści programowe Agresja i jej uwarunkowania kulturowe Stygmatyzacja i dehumanizacja Mechanizmy wykluczenia moralnego Osobowościowe wyjaśnienia ekstremizmu i radykalizacji postaw Wpływ sytuacji: zbrodnie zwykłych ludzi; wpływ spostrzeganego zagrożenia i deprywacja potrzeby kontroli Rola przekonań, wartości i ideologii w usprawiedliwianiu przemocy międzygrupowej Psychologiczne mechanizmy związane z obroną i zmianą systemu społecznego Mity społeczne i społeczne reprezentacje podtrzymujące napięcia międzygrupowe Mentalność oblężonej twierdzy Charakterystyka nierozwiązywalnych konfliktów etnicznych i procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej Rola propagandy, stereotypów spiskowych i społecznych reprezentacji w eskalacji przemocy międzygrupowej

13 Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć: 1) Baumeister, R. F. (2001). Evil. Inside human violence and cruelty. New York: Barnes and Noble Books. 2) Deutsch, M., Coleman. P. T. (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 3) Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP. 4) Kressel, N. (1996). Mass hate. New York: Plenum. 5) Staub, E. (1989). The roots of evil: The origins of genocide and other group violence. Cambridge: Cambridge Univer sity Press. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: 1) Browning, C. R. (2000). Zwykli ludzie: 101. Policyjny Batalion Rezerwy i "ostateczne rozwiązanie" w Polsce. Bellona. 2) Deutsch, M., Coleman. P. T. (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 3) Drakulic, S. (2006). Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze. WAB. 4) Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP. 5) Kressel, N. (1996). Mass hate. New York: Plenum. 6) Stephan, W. G., Stephan, C. W. (2007). Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk: GWP. B. Literatura uzupełniająca: 1) Kaplan, R. D. (2000). Bałkańskie upiory. Podróż przez historię. Wydawnictwo Czarne. 2) Hatzfeld, J. (2009). Strategia antylop. Wydawnictwo Czarne. Efekty uczenia się (K_W01) (K_W07) Wiedza - Student zna terminologię używaną w badaniach nad konfliktami międzygrupowymi oraz jej zastosowanie w obszarach pokrewnych na poziomie rozszerzonym - Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii konfliktów (K_U07) (K_U11) Umiejętności - Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań związanych ze stereotypizacją, stygmatyzacją i dehumanizacją członków grup obcych - Potrafi pracować w zespole; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z pracą w zespole (K_K03) (K_K06) Kompetencje społeczne (postawy) - Student docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w społeczeństwie w kontekście rozwiązywania konfliktów międzygrupowych - Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i prowadzone działania oraz prezentację ich efektów Kontakt Nazwa przedmiotu Współczesne standardy pracy pomocowej z osobami homoseksualnymi, biseksualnymi oraz ich heteroseksualnymi Kod ECTS

14 bliskimi Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne / niestacjonarne PMiPR Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Katarzyna Bojarska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć ćwiczenia: audytoryjne B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne ćwiczenia audytoryjne, zróżnicowane formy dydaktyczne: interaktywne ćwiczenia warsztatowe angażujące studentów, w których aktywnie wykorzystywana i przetwarzana jest wiedza zaczerpnięta z obowiązującej literatury / dyskusja / materiały audio i video / prezentacja multimedialna / zadania w grupach / samodzielna eksploracja przez studentów dostępnych informacji Język wykładowy polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia kolokwium pisemne wykonanie zespołowej pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria ocena z kolokwium ocena zespołowej pracy zaliczeniowej obecność aktywność regularne wykonywanie zadań domowych merytoryczne przygotowanie do zajęć wykonanie ewentualnych zadań dodatkowych przeznaczonych dla osób chętnych

15 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne, brak B. Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, ponieważ znaczna część literatury przedmiotu, na której opierają się zajęcia, dostępna jest wyłącznie w języku angielskim Cele przedmiotu Celem zajęć jest zaznajomienie osób uczestniczących z najnowszym stanem wiedzy naukowej na temat homo- i biseksualności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologicznych i społeczno-kulturowych czynników wpływających na psychospołeczne funkcjonowanie osób homo- i biseksualnych oraz ich heteroseksualnych bliskich. Osoby uczestniczące w kursie będą miały możliwość spojrzenia na tę problematykę w świetle współczesnej wiedzy naukowej, w tym rozpowszechnianej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dzięki nabyciu obszernego zakresu wiedzy uczestnicy zyskają podstawowe merytoryczne przygotowanie do pracy z osobami LGBQF, niezależnie od tego, czy będzie to gabinet psychologiczny, szkoła, przedsiębiorstwo, czy inna organizacja oraz czy będzie to główny, czy poboczny element ich pracy zawodowej. Zajęcia mają charakter praktyczny i interaktywny liczne ćwiczenia, dyskusje, zadania i zróżnicowane środki przekazu, możliwość aktywnego uczestnictwa i wymiany myśli, ułatwiają przyswajanie wiedzy czerpanej z obowiązującej literatury w sposób umożliwiający jej bezpośrednie praktyczne wykorzystanie. W czasie zajęć duży akcent kładziony jest na aktywność własną i zaangażowanie studentów. Treści programowe Podstawowa terminologia Popyt na twarde dane a współczesne rozumienie tożsamości seksualnych Społeczny konstrukcjonizm i teoria queer a dawniejsze klasyfikacje orientacji seksualnych Homofobia, heteroseksizm, heteronormatywność, heterocentryzm, uwewnętrzniona homofobia, stres mniejszościowy i ich uwarunkowania psychologiczno-kulturowe Rozwój nieheteroseksualnych tożsamości Coming out i outing Życie codzienne osób nieheteroseksualnych Heteroseksualny przywilej Rodzina wobec coming outu lub outingu bliskiej osoby Związki i rodzicielstwo osób nieheteroseksualnych Religijne tożsamości osób LGB konflikty tożsamości i strategie radzenia sobie z nimi Pomoc psychologiczna ludziom LGBTQ i ich heteroseksualnym bliskim podejścia dawniejsze i współczesne Język a utrzymywanie się heteroseksizmu i heteronormatywności Kultura i historia queer jako kody kulturowe, których znajomość jest potrzebna w skutecznej pracy pomocowej Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.2. studiowana samodzielnie przez studenta American Psychiatric Association. (2000). Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation (Reparative or Conversion Therapies). Position Statement. Approved by the Board of Trustees, March Approved by the Assembly, May American Psychiatric Association. Pobrano z American Psychiatric Association. (2005). Support of Legal Recognition of Same-Sex Civil Marriage. Position Statement. Approved by the Board of Trustees, July Approved by the Assembly, May American Psychiatric Association. Pobrano z aspx American Psychological Association. (2004). Resolution on Sexual Orientation and Marriage. American Psychological Association. Pobrano z Bojarska K. (tekst niepublikowany) Homofobia. Bojarska, K. (2008a). Słownik terminów LGBT. Gejdar. Kraków: Ha!art. Bojarska, K. (2008b). Słowniczek terminów queerowych. W A. Długołęcka & A. Engel-Bernatowicz (Red), Kiedy kobieta kocha kobietę...: Album relacji. Warszawa: Anka Zet Studio. Bojarska-Nowaczyk, K. (2005). Psychospołeczne korelaty homofobii (PhD thesis). Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Beckstead, L., & Israel, T. (2007). Affirmative counseling and psychotherapy focused on issues related to sexual orientation conflicts. W K. J. Bieschke, R. M. Perez, & K. A. DeBord (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association.

16 Broido, E. M. (2001). Constructing identity: The nature and meaning of lesbian, gay and bisexual identities. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 13-33). Washington, DC: American Psychological Association. Chernin, J. N., & Johnson, M. R. (2003). Affirmative psychotherapy and counseling for lesbians and gay men. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Davidson, M. G. (2001). Religion and spirituality. W R. M. Perez, K. A. DeBord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Davison, G. C. (1991). Constructionism and morality in therapy for homosexuality. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red), Homosexuality: Research implications for public policy (s ). Newbury Park, CA: Sage Publications. Division 44 / Committee on Lesbian, Gay, and Bisexual Concerns Joint Task Force on Guidelines for Psychotherapy with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients. American Psychological Association. (2000). Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients. American Psychologist, 55(12), Dworkin, S. H. (2001). Individual therapy with lesbian, gay, and bisexual clients. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Firestein, B. A. (2007). Cultural and relational contexts of bisexual women: Implications for therapy. W K. J. Bieschke, R. M. Perez, & K. A. DeBord (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Fox, R. E. (1988). APA Policy Statement: Use of diagnoses Homosexuality & Ego-dystonic homosexuality. Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1987: Minutes of the Annual meeting of the Council of Representatives. American Psychologist, 43, Fukuyama, M. A., & Ferguson, A. D. (2001). Lesbian, gay, and bisexual people of color: Understanding cultural complexity and managing multiple oppressions. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Greene, B. (1994). Lesbian and gay sexual orientations: Implications for clinical training, practice, and research. W B. Greene & G. M. Herek (Red), Lesbian and gay psychology: Theory, research, and clinical applications (s 1-24). Sage Publications. Haldeman, D. C. (1991). Sexual orientation conversion therapy for gay men and lesbians: A scientific examination. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red), Homosexuality: Research implications for public policy (s ). Newbury Park, CA: Sage Publications. Herek, G. M., Kimmel, D. C., Amaro, H., & Melton, G. B. (1991). Avoiding heterosexist bias in psychological research. American Psychologist, 46(9), Hershberger, S. L., & D Augelli, A. R. (2001). Issues in counseling lesbian, gay and bisexual adolescents. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Jarymowicz, M. (2001). W poszukiwaniu przesłanek sztywności stereotypów. W M. Kofta & A. Jasińska-Kania (Red), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe (s 26-43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Lewicka, M. (1991). Czy jesteśmy racjonalni? W M. Kofta & T. Szustrowa (Red), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej (s 15-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Liddle, B. J. (2007). Mutual bonds: Lesbian women s lives and communities. W K. J. Bieschke, R. M. Perez, & K. A. DeBord (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, bisexual, and transgender clients (s 51-69). Washington, DC: American Psychological Association. Matthews, C. R., & Lease, S. H. (2001). Focus on lesbian, gay and bisexual families. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Morrow, S. L. (2001). First do no harm: Therapist issues in psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Ossana, S. M. (2001). Relationship and couples counseling. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s ). Washington, DC: American Psychological Association. Reynolds, A. L., & Hanjorgiris, W. F. (2001). Coming out: Lesbian, gay, and bisexual identity development. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 35-55). Washington, DC: American Psychological Association. Rothblum, E. D. (2001). Somewhere in Des Moines or San Antonio : Historical perspecties on lesbian, gay, and bisexual mental health. W R. M. Perez, K. A. Debord, & K. J. Bieschke (Red), Handbook of counseling and

17 psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients (s 57-79). Washington, DC: American Psychological Association. Savin-Williams, R. C. (2000). Mom, dad, I m gay.: How families negotiate coming out. Washington, DC: American Psychological Association. Silverstein, C. (1991). Psychological and medical treatments of homosexuality. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red), Homosexuality: Research implications for public policy (s ). Newbury Park, CA: Sage Publications. Snow, J. E. (2004). How it feels to have a gay or lesbian parent: A book by kids for kids of all ages. New York: Harrington Park. Witkowski, M. (2005). Lubiewo. Kraków: Ha!art. Wojciszke, B. (1991). Korzystanie z danych i pseudodanych przy poznawaniu ludzi. W M. Kofta & T. Szustrowa (Red), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej (s ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. B. Literatura uzupełniająca Bojarska, K. (2010). Analiza merytoryczna wybranych pozycji piśmiennictwa poświęconego problematyce homoseksualności, wydanego w języku polskim w latach W A. Loewe (Red), Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich (s 15-63). Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii. Bojarska, K. (2008c). Krytyka pojęcia orientacji seksualnej w świetle społecznego konstrukcjonizmu i teorii queer. W A. Jodko (Red), Tabu seksuologii: Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej (s 11-31). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica. Bojarska-Nowaczyk, K., & Nowakowska, E. (2003). Raport Polityki: Homo-fobie, czyli czym jest homoseksualizm i co z tego wynika. Polityka, (32), 3-9. Gonsiorek, J. C. (1991). The empirical basis for the demise of the illness model of homosexuality. W J. C. Gonsiorek & J. D. Weinrich (Red), Homosexuality: Research implications for public policy (s ). Newbury Park, CA: Sage Publications. Patterson, C. J. (2005). Lesbian & Gay Parenting: Theoretical & Conceptual Examinations Related to Lesbian & Gay Parenting. American Psychologicann Association. Pobrano z Pietrzyk, M. E. (1999, listopad 30). The ex files: Not your usual gays. Independent Gay Forum. Pobrano listopad 15, 2010, z Sears, J. T., & Williams, W. L. (Red.). (1997). Overcoming heterosexism and homophobia: Strategies that work. New York: Columbia University Press. Whitman, J. S., & Boyd, C. J. (Red.). (2003). The therapist s notebook for lesbian, gay, and bisexual clients: Homework, handouts, and activities for use in psychotherapy. New York: Haworth Clinical Practice Press. Efekty uczenia się Wiedza Osoba, która pomyślnie zaliczy kurs: dysponuje ponadprzeciętną wiedzą w zakresie problematyki nieheteroseksualnych tożsamości, wykraczającą ponad intuicyjną wiedzę nie tylko przeciętnej osoby, ale również ponad przeciętny poziom wiedzy na ten temat u większości osób kształconych w kraju do zawodów pomocowych zna i rozumie wzajemne złożone powiązania społecznych, kulturowych i psychologicznych czynników wpływających na funkcjonowanie psychologiczne i społeczne osób homoseksualnych i biseksualnych, a także heteroseksualnych członków ich rodzin orientuje się w specyfice potrzeb psychologicznych wspomnianej populacji jako grupy docelowej oddziaływań pomocowych i/lub edukacyjnych zna zasady świadczenia na rzecz tej populacji kompetentnej pomocy psychologicznej Umiejętności potrafi zidentyfikować popełniane przez umysł błędy poznawcze w toku kształtowania się i utrwalania uprzedzeniowych postaw potrafi podjąć merytoryczną dyskusję ze specjalistami i niespecjalistami na tematy związane z problematyką nieheteroseksualności potrafi samodzielnie i krytycznie kształtować i merytorycznie bronić własnego stanowiska na ww. tematy czuje się przygotowana do podjęcia merytorycznej rozmowy z osobą nieheteroseksualną szukająca pomocy w gabinecie psychologicznym

18 Kontakt Kompetencje społeczne (postawy) potrafi zachowywać ostrożność i krytycyzm wobec zasłyszanych potocznych opinii na temat osób nieheteroseksualnych i wychwycić podstawowe przekłamania, mity, uprzedzenia i stereotypy w nich zawarte potrafi poddać krytycznej refleksji własne ukryte założenia, uprzedzenia i schematy poznawcze, które mogą utrudniać rozumienie sytuacji, postępowania i motywacji działań innych osób (hetero- czy nieheteroseksualnych) rozumie rolę respektowania tożsamości, wyborów i postaw innych ludzi w kształtowaniu egalitarnych i niekrzywdzących relacji społecznych jest wrażliwa na różnorodność ludzkich postaw i potrzeb stara się unikać kierowania się we własnym codziennym postępowaniu i w zawodowej pracy pomocowej uprzedzeniami Nazwa przedmiotu Miłość i promiskuityzm seksualny - konsekwencje dla mężczyzn i kobiet w analizie konkretnych przypadków Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne Psychologia międzykulturowa, Psychologia sądowopenitencjarna i patologii społecznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Magdalena Błażek Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 4 A. Formy zajęć Ćwiczenia praca warsztatowa B. Sposób realizacji zajęć: zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin: 30 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy Status przedmiotu fakultatywny Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny wprowadzający z Język wykładowy j. polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

19 prezentacją multimedialną ćwiczenia: praca w grupach / analiza przypadków) / dyskusja / praca nad rozwojem własnym studenta A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia: analiza przypadku aktywność w ramach ćwiczeń C. Podstawowe kryteria Końcowa ocena- egzamin Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi Należy określić: A. Wymagania formalne: Psychologia rozwoju człowieka, Wstęp do psychologii rodziny, Patologie społeczne B. Wymagania wstępne: zakres wiadomości student zna mechanizmy funkcjonowania człowieka związane z kolejnymi fazami rozwojowymi, a w szczególności rozumie prawidłowości rozwoju seksualności człowieka, zna podstawowe teorie i pojęcia z zakresu psychologii rodziny rozumie pojęcie więzi, umie operować pojęciami z zakresu teorii przywiązania umiejętności student potrafi przeprowadzać wywiad kliniczny i obserwację zachowania, a także wnioskować na ich podstawie o funkcjonowaniu człowieka; student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii rodziny do analizowania problemów osobistych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego człowieka kompetencje student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do przeprowadzenia analizy przypadku, jest gotowy do współpracy w grupie w ramach ćwiczeń warsztatowych Cele przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat bliskich relacji interpersonalnych, dynamiki ich przebiegu i zaburzeń oraz nieprawidłowości w tym zakresie. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z nowoczesną wiedzą dotyczącą zachowań promiskuitywnych, mechanizmów ich powstawania oraz zdobywają kompetencje i umiejętności w zakresie rozumienia funkcjonowania człowieka, z uwzględnieniem różnic płciowych, w obszarze życia seksualnego. Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń Biologiczne teorie miłości Prototypowe podejście do badania miłości Ewolucyjne i międzykulturowe teorie miłości Miłość namiętna- perspektywa międzykulturowa Intymność w związku- dziedzictwo rodzinne, różnice indywidualne, niespójność oczekiwań partnerów Koncepcja związku idealnego- zderzenie z rzeczywistością, zróżnicowanie oczekiwań kobiet i mężczyzn Kobiety- oczekiwania i zachowania seksualne w związkach Mężczyźni- oczekiwania i zachowania seksualne w związkach Seks jako narzędzie manipulacji Osiąganie równowagi w związku Duchowość człowieka a relacje seksualne Szczęście- hedonizm, seksualizm, materializm, eudajmonizm Wszystkie treści analizowane będą w kontekście konkretnych przypadków. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Biddulph, S. (2005). Męskość. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis Haidt, J. (2007). Szczęście. Gdańsk, GWP Sternberg, R.J., Weis, K. (2007). Nowa psychologia miłości. Taszów, Biblioteka Moderatora Cassidy, J., & Shaver, P. R. (Eds). (1999). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications. New York: Guilford Press. Mary, M. (2007). Mity o miłości. Warszawa, Jacek Santorski and Co B. Literatura uzupełniająca Cooper, M.L. (2010). Toward a Person-Situation Model of Sexual Risk-Taking Behaviors: Illuminating the Conditional Effects of Traits Across Sexual Situations and Relationship Contexts. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 98, Zurbiggen, E.L. (2000). Social Motives and Cognitive Power-Sex Associations: Predictors of Aggressive Sexual Behavior

20 Journal of Personality and Social Psychology, vol. 78, Tharinger, D. (1990). Impact of Child Sexual Abuse on Developing Sexuality. Professional Psychology: Research and Practice, vol.21, Reynolds, E.M. (1992). Socially Constructing Sexuality: Toward a Postmodernist Theory of Sexual Intimacy. Theoretical and Philosophical Psychology, vol. 12, Josephs, L., Shimberg, J. (2010). THE DYNAMICS OF SEXUAL FIDELITY Personality Style as a Reproductive Strategy. Psychoanalytic Psychology, vol. 27, Efekty uczenia się K_W01 K_W10 K_U01 K_U02 K_K01 K_K07 Kontakt Wiedza Student: posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka i jego rozwoju psychoseksualnego posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą więzi, przywiązania i znaczenia relacji interpersonalnych dla prawidłowego/ nieprawidłowego funkcjonowania jednostki Umiejętności Student: Posiada pogłębione umiejętności obserwowania zachowań człowieka i umie opisać mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw tych zachowań Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną do analizowania funkcjonowania konkretnych jednostek Kompetencje społeczne (postawy) Student: Rozumie potrzebę rozwoju własnego w celu zwiększania efektywności funkcjonowania diagnostycznego Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, zwłaszcza związane z zaburzonym rozwojem jednostki i jego nieprawidłowym funkcjonowaniem Nazwa przedmiotu Rozwój i wychowanie dziecka w perspektywie międzykulturowej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Nauk Społecznych/ Instytut Psychologii Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja psychologia jednolite mgr stacjonarne/niestacjonarne PMiPR Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Dr Pawlicka Paulina Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS - 2 A. Formy zajęć Ćwiczenia audytoryjne B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 15 godzin 1 pkt ECTS (25 30 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 1 pkt ECTS (25 30 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii,

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Wybrane aspekty terapii zaburzeń seksualnych./ Moduł 109..: Psychologia miłości. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected aspects

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia rozwoju człowieka 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of human development 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Agresja i przemoc we współczesnym świecie./ Moduł 131.: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Aggression

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/PIF/ ZKM Język polski Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa Język angielski Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/KSP Język polski Komunikowanie społeczne Nazwa przedmiotu Język angielski Social communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seksuologia. Sexology. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Seksuologia. Sexology. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seksuologia Sexology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Robert Stawarz Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Poznanie złożoności seksualności człowieka,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sprzężonymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Pomoc rodzinie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Systemowa terapia rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Systemic family

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. I rok YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa przedmiotu Psychologia kontaktu i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Poznawcze, emocjonalne i behawioralne problemy osób starszych i metody ich kompensacji./ Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr n. med. Beata Penar-Zadarko

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr n. med. Beata Penar-Zadarko Sylabus : PSYCHOLOGIA ZDROWIA Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Psychologia zdrowia Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod - Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Konsultacja psychologiczna - pierwszy kontakt z klientem./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo