SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn."

Transkrypt

1 Nr projektu: 2018/CC/2118 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. 2018/CC/2118 Wynajem/dzierżawa 125 wagonów węglarek normalnej budowy dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu 1. Zamawiający CIECH Cargo Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 4, Inowrocław Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktowania się z Oferentami: Dorota Jozenas Koordynator ds. zakupów strategicznych tel , 2. Przedmiot postepowania przetargowego: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem/dzierżawa 125 wagonów węglarek budowy normalnej w dwóch zadaniach: zadanie nr 1 dzierżawa 65 wagonów - od ; zadanie nr 2 dzierżawa 60 wagonów - od Wagony w momencie przekazania do dzierżawy powinny być sprawne technicznie, bez wad fizycznych i gotowe do eksploatacji, bez ograniczeń Wagony węglarki normalnej budowy muszą być przystosowane do jazdy na terytorium RP posiadające stosowne dopuszczenia (zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji / świadectwo typu) oraz zatwierdzoną Dokumentację Systemu Utrzymania Wymagania techniczne: a) szerokość toru 1435 mm b) układ osi: 2 2 c) skrajnia kinematyczna UIC d) seria Eaos e) długość ze zderzakami max mm f) minimalne ładowności wagonu wg tabeli: A B1 B2 C S 40,0 48,0 50,0 58, ,0 g) nacisk zestawu kołowego na tor max 20 t. h) masa własna wagonu max 22,0 t i) prędkość w stanie ładownym min. 80 km/h Strona 1 z 10

2 j) minimalny promień łuku przy przetaczaniu max 75 m k) spełnienie wymagań umowy RIV Wymagania eksploatacyjne: a) monoblokowe zestawy kołowe o minimalnej grubości koła 25,0 mm; lub koła obręczowane o minimalnej grubości obręczy 42,0 mm; b) resurs do następnej naprawy okresowej min. 1 rok; c) resurs do następnego przeglądu okresowego poszerzonego P3 min. 1 rok Wagony muszą być zarejestrowane we właściwym krajowym rejestrze pojazdów kolejowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Wagony muszą posiadać nadany nr EVN i identyfikator VKM Zasady utrzymania technicznego - Oferent będzie pełnił podczas okresu dzierżawy funkcję ECM dla wydzierżawionych wagonów Razem z wagonami Oferent będzie zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację: Kopię potwierdzenia dopuszczenia wydzierżawianych wagonów do ruchu w komunikacji międzynarodowej zgodnie z RIV; Świadectwo przywrócenia do eksploatacji; Dokumentację techniczno-ruchową (DTR), instrukcję obsługi i warunki techniczne wytwarzania i odbioru (WTWiO); Kopię zaświadczania o wpisie lokomotyw do właściwego krajowego rejestru pojazdów kolejowych (zgodnie z krajem pochodzenia), ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie; Kopię dokumentacji dozorowej zbiorników sprężonego powietrza; Zestawienie historii napraw wydzierżawianych wagonów, obejmujące daty ostatnich przeglądów P3 oraz napraw P4 i P Sposób przygotowania oferty. Podział oferty na 2 odrębne pliki, zgodnie z poniższymi wytycznymi: "Część handlowa" oferty musi zawierać: Dobowa i miesięczna stawka czynszu wynajmu/dzierżawy Sposób rozliczenia Deklaracja niezmienności cen w trakcie realizacji przedmiotu usługi Przedstawienie oferty w dwóch wersjach: a) z pełnym ubezpieczeniem casco taboru, umowa zawarta przez Wynajmującego z możliwością dopisania Zamawiającego do umowy ubezpieczenia jako stronę ubezpieczoną oraz zapis zrzeczenia się regresu przez ubezpieczyciela wobec Zamawiającego. Strona 2 z 10

3 b) wersja bez ubezpieczenia po stronie Wynajmującego, ubezpieczenie po stronie Zamawiającego dla wartości wagonów podanej przez Wynajmującego. c) udostępnienie zawartej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, która będzie stanowić załącznik do umowy "Część techniczna" oferty musi zawierać: Ilość proponowanych wagonów w ramach zamówienia podstawowego i w ramach opcji Deklaracja okresu dzierżawy: 2 lub 3 lata Przedstawienie referencji dotyczących realizacji umów o podobnym zakresie Referencje W części technicznej nie mogą się znaleźć elementy dotyczące ceny. Oferta przygotowana w powyższy niewłaściwy sposób może zostać odrzucona z formalnego punktu widzenia. 3. Zastrzeżenia Zamawiającego: 3.1. CIECH Cargo Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe Dokonania korekt i uściśleń zakresu w trakcie analizy ofert, występowania o ewentualną rewizję oferty Przeprowadzenie dodatkowych negocjacji cenowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na mniejszą ilość wagonów niż jest w zapytaniu na poszczególne zadania. 4. Terminy dostawy i realizacji: 4.1. Czas trwania umowy na zadanie nr 1 65 wagonów min. 2 lata, z opcją na 3 lata. Czas obowiązywania: od Czas trwania umowy na zadanie nr 2 60 wagonów min. 2 lata, z opcją na 3 lata. Czas obowiązywania: od Warunki udziału w postępowaniu Wykaz niezbędnych dokumentów, które Oferent winien przedłożyć Zamawiającemu, określony został w punkcie 9 Zapytania. 6. Kryteria wyboru Wykonawcy Dobowa stawka czynszu wynajmu/dzierżawy za 1 wagon 80 % Termin dostawy 20 % Strona 3 z 10

4 7. Termin składania ofert zgodnie z informacją na Platformie Zakupowej CIECH. 8. Pytania i odpowiedzi Pytania ze strony Oferenta, dotyczące uszczegółowienia Zapytania, mogą być przedstawiane Zamawiającemu poprzez platformę zakupową w terminie do 2 dni roboczych przed terminem złożenia oferty. Odpowiedzi na dodatkowe pytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom. 9. Sposób przygotowania i zawartość oferty 9.1. Oferta powinna być wyrażona w polskich złotych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w EUR. Dla celów porównania ofert, wartość EUR zostanie przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia otwarcia ofert. Wynagrodzenie zaproponowane w ofercie powinno być wynagrodzeniem ryczałtowym Oferent musi ustalić i uwzględnić wszystkie koszty i opłaty związane z charakterem prac, wynikające z lokalnych warunków i ograniczeń oraz uwzględnić wszystkie inne czynniki mogące wpłynąć na koszty kontraktu Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta, a całość połączona i opatrzona datą złożenia oferty Wymaga się, by oferta była przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz złożona wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej, w jednym pliku zawierającym spis treści, w formacie Microsoft Office bądź PDF Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeśli umocowanie nie wynika bezpośrednio z KRS Oferent powinien złożyć według poniższej kolejności następujące dokumenty: Ofertę na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Listę i kopię referencji (co najmniej dwie). 10. Informacje dodatkowe Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu oraz udostępniane Oferentom w trakcie postępowania, przekazywane są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Zapytania. Strona 4 z 10

5 10.4. Postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez Zamawiającego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn takiego unieważnienia i nie daje ono podstaw do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiającego Zamawiający może wykluczyć Oferenta z udziału w postępowaniu w szczególności w przypadku, w którym Oferent umyślnie podał nieprawdziwe informacje Zamawiający może odrzucić złożoną przez Oferenta Ofertę, w szczególności, gdy Ofertę złożono po terminie lub Oferta nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu Zarówno w przypadku wykluczenia Oferenta, jak i odrzucenia jego Oferty, Zamawiający nie jest zobowiązany do składania wyjaśnień, a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Załączniki: 1. Formularz ofertowy (1a I 1b) 2. Oświadczenie Oferenta Strona 5 z 10

6 Załącznik nr 1a. Data FORMULARZ OFERTOWY 1. ZAMAWIAJĄCY: Część handlowa CIECH Cargo Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, Inowrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN wpłacony w całości 2. OFERENT:...adres ul.... nr telefonu... nr faksu... wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr NIP... REGON... Kapitał zakładowy:... Osoba kontaktowa... nr telefonu... nr telefonu kom... nr faksu... adres OFEROWANE CENY I WARUNKI Lp. Nazwa Pozycji 1 zadanie nr1 dzierżawa 65 wagonów, od Czynsz dobowy za 1 wagon Ilość oferowanych wagonów Uwagi 2. zadanie nr 2 dzierżawa 60 wagonów, od Strona 6 z 10

7 4. OŚWIADCZAMY: 4.1. Niniejsza oferta uwzględnia wszystkie kompletne i całkowite koszty i opłaty, jakie Zamawiający może ponieść w związku z wykonaniem zamówienia Termin i forma płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT, wystawionej po potwierdzeniu wykonania usług przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Fakturowanie będzie odbywać się w cyklu miesięcznym. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Uznajemy się za związanych określonymi w Ofercie postanowieniami i warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia złożenia oferty wyznaczonego przez Zamawiającego Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.... Podpis Oferenta Strona 7 z 10

8 Załącznik nr 1b Data FORMULARZ OFERTOWY 1. ZAMAWIAJĄCY: Część techniczna CIECH Cargo Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, Inowrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN wpłacony w całości 3. OFERENT:...adres ul.... nr telefonu... nr faksu... wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr NIP... REGON... Kapitał zakładowy:... Osoba kontaktowa... nr telefonu... nr telefonu kom... nr faksu... adres WARUNKI DZIERŻAWY Lp. Nazwa Pozycji 1 zadanie nr 1 dzierżawa 65 wagonów - od Termin przekazania wagonów do wynajmu Ilość oferowanych wagonów Czas trwania umowy 2 lata * 3 lata * 2. zadanie nr 2 dzierżawa 60 wagonów - od lata * 3 lata * * niepotrzebne skręślić Strona 8 z 10

9 4. WYKAZ REFERENCJI Lp. 1 Nazwa kontrahenta Ilość wydzierżawionych wagonów Okres dzierżawy Uwagi OŚWIADCZAMY: 5.1. Niniejsza oferta uwzględnia wszystkie kompletne i całkowite koszty i opłaty, jakie Zamawiający może ponieść w związku z wykonaniem zamówienia Termin i forma płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT, wystawionej po potwierdzeniu wykonania usług przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Fakturowanie będzie odbywać się w cyklu miesięcznym. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Uznajemy się za związanych określonymi w Ofercie postanowieniami i warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia złożenia oferty wyznaczonego przez Zamawiającego Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie zamówienia W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.... Podpis Oferenta Strona 9 z 10

10 Oświadczenie Oferenta Dotyczy postępowania o udzielenie zlecenia na: 2018/CC/2118 Wynajem/dzierżawa 125 wagonów węglarek normalnej budowy dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie FIRMA: a) Jest uprawiona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, d) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, e) Nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub nie wszczęto wobec niej postępowania upadłościowego, f) Członkowie władz nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, g) Nie zatrudnia pracowników zamawiającego, h) Nie pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności, i) Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechnia informacji i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, j) Zapoznała się z warunkami zapytania ofertowego i akceptuje je bez zastrzeżeń. data podpis i pieczęć oferenta.. Strona 10 z 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. Nr projektu: 2018/CC/0458 Warszawa, 22.02.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. 2018/CC/0458 Wynajem/dzierżawa 3 lokomotyw elektrycznych dużej mocy dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. Nr projektu: 2018/CC/1197 Warszawa, 10.05.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. 2018/CC/1197 Dzierżawa jednej lokomotywy spalinowej do realizacji przewozów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O OFERTĘ. w trybie konkursu ofert na dzierżawę 2 lokomotyw elektrycznych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu ( Zapytanie )

ZAPYTANIE O OFERTĘ. w trybie konkursu ofert na dzierżawę 2 lokomotyw elektrycznych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu ( Zapytanie ) Inowrocław, 13.01 2017 r. ZAPYTANIE O OFERTĘ w trybie konkursu ofert na dzierżawę 2 lokomotyw elektrycznych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu ( Zapytanie ) 1. Informacje wstępne 1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. Nr projektu: 2018/CC/2655 Warszawa, 24.09.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] dla postępowania przetargowego pn. 2018/CC/2655 Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 silnika spalinowego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CC/2249 Warszawa, 02.11.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017 _CC_2249 Wynajem/dzierżawa wagonów towarowych do przewozu materiałów sypkich na potrzeby działu logistyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O OFERTĘ NR 2017/CC/2097

ZAPYTANIE O OFERTĘ NR 2017/CC/2097 Inowrocław, 23 październik 2017 r. ZAPYTANIE O OFERTĘ NR 2017/CC/2097 w trybie konkursu ofert na wynajem/dzierżawę 4 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu ( Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock 2013-05-24

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock 2013-05-24 Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Płock 2013-05-24 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na leasing operacyjny/wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock

Zaproszenie do akcji ofertowej na leasing operacyjny/wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Płock Zaproszenie do akcji ofertowej na leasing operacyjny/wynajem nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Płock 2012-09-27 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax. (+48

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wagony do przewozu tłucznia.

Zaproszenie do złożenia oferty na wagony do przewozu tłucznia. Zaproszenie do złożenia oferty na wagony do przewozu tłucznia. Płock 19-02- 2013r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock

Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans. Płock Zaproszenie do złożenia ofert na posiłki regeneracyjne dla ORLEN KolTrans Płock 2012-01 - 26 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@koltrans.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż złomu stalowego. Płock 10-04-2012

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż złomu stalowego. Płock 10-04-2012 Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż złomu stalowego Płock 10-04-2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę 2 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę 2 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu Nr sprawy: 2017/CC/0051 Warszawa, 16.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dzierżawę 2 ciężkich lokomotyw spalinowych dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu Spis treści 1. Zamawiający:...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2017/CC/00190 Warszawa,

Nr sprawy: 2017/CC/00190 Warszawa, Nr sprawy: 2017/CC/00190 Warszawa, 30.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przegląd okresowy rozszerzony o zakresie poziomu P4 lokomotywy spalinowej SM 42 2626 zgodnie z zapisami DSU dla potrzeb CIECH

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na rekrutację/wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zaproszenie do akcji ofertowej na rekrutację/wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Zaproszenie do akcji ofertowej na rekrutację/wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 26.05.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający : ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock Ul. Chemików 7 NIP:

I. Zamawiający : ORLEN KolTrans Sp. z o.o Płock Ul. Chemików 7 NIP: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz budowy rurociągu azotu i instalacji wewnętrznych w Hali Remontu Taboru w ORLEN KolTrans w Płocku Płock 14.06.2013 r. ORLEN KolTrans

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup podkładów i podrozjazdnic kolejowych. Płock

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup podkładów i podrozjazdnic kolejowych. Płock Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup podkładów i podrozjazdnic kolejowych Płock 2012-03-21 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax. (+48 24) 365 40 09 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę transportową maszynistów samochodem osobowym do 3,5t

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę transportową maszynistów samochodem osobowym do 3,5t Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę transportową maszynistów samochodem osobowym do 3,5t Płock 19.11.2012r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na plomby zabezpieczające

Zaproszenie do złożenia oferty na plomby zabezpieczające Zaproszenie do złożenia oferty na plomby zabezpieczające Płock 08-01- 2013r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia 2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych-

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na remont ramion nalewczych. Płock

Zaproszenie do złożenia oferty na remont ramion nalewczych. Płock Zaproszenie do złożenia oferty na remont ramion nalewczych Płock 31-10-2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługi kurierskie dla ORLEN KolTrans. Płock 2013-02-25

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługi kurierskie dla ORLEN KolTrans. Płock 2013-02-25 Zaproszenie do akcji ofertowej na usługi kurierskie dla ORLEN KolTrans Płock 2013-02-25 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax. (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych. Płock

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych. Płock Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup kurków kulowych Płock 27.02.2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

Płock 06-03- 2013 r.

Płock 06-03- 2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wyceną kosztów realizacji dla podestu obsługowego rozładunkowego frontu kolejowego Płock 06-03- 2013 r. ORLEN KolTrans Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na artykuły malarskie

Zaproszenie do złożenia oferty na artykuły malarskie Zaproszenie do złożenia oferty na artykuły malarskie Płock 08-01- 2013 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90 14 koltrans@orlen.pl www.orlenkoltrans.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr sprawy: 2017_CC_1820 Inowrocław, 31.08.2017r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017_CC_1820 Wynajem/dzierżawa lokomotyw spalinowych typu M62 dla potrzeb CIECH Cargo Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_1818 Bydgoszcz, 10.07.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_1818 Wymiana instalacji odgromowej na budynku nr 5 i 8 CIECH Pianki Bydgoszcz Spis treści INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż złomu stalowego WIĘCBORK. 22.05.2013 r.

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż złomu stalowego WIĘCBORK. 22.05.2013 r. Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaż złomu stalowego WIĘCBORK 22.05.2013 r. I. Sprzedający: CKZI U w Więcborku 89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 14b NIP: 558-156-38-35 www.ckziu-wiecbork.pl e-mail: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau

Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau Zaproszenie do akcji ofertowej na usługę przewozów kolejowych na relacji: Słubice/Frankfurt (ODER) - Schkopau Płock 29.12.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup oleju silnikowego CF-4 15W 50 do lokomotyw spalinowych z silnikiem wysokopręŝnym z turbodoładowaniem

Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup oleju silnikowego CF-4 15W 50 do lokomotyw spalinowych z silnikiem wysokopręŝnym z turbodoładowaniem Zaproszenie do akcji ofertowej na zakup oleju silnikowego CF-4 15W 50 do lokomotyw spalinowych z silnikiem wysokopręŝnym z turbodoładowaniem Płock 2011-11-10 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac rekultywacyjnych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie Płock 09-02- 2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: 2018_CSP_0827 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

Nr projektu: 2018_CSP_0827 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CSP_0827 Warszawa, 09.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Spis treści 1. Przedmiot postępowania przetargowego:... 2 2. Zamawiający... 2 3. Kupiec prowadzący postępowanie...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Zaproszenie do akcji ofertowej na wynajem pracowników do ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 28.11.2011r. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na wykonanie w roku 2013 napraw okresowych 198 szt. wagonów cystern własności ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zaproszenie do akcji ofertowej na wykonanie w roku 2013 napraw okresowych 198 szt. wagonów cystern własności ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Zaproszenie do akcji ofertowej na wykonanie w roku 2013 napraw okresowych 198 szt. wagonów cystern własności ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 2012-09-25 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie działań naprawczych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie działań naprawczych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie. Płock Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie działań naprawczych na terenie bocznicy kolejowej w Gutkowie Płock 26-03- 2012 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_1194 Bydgoszcz, 09.05.2018 r. Miejscowość, data SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_1194 Odtworzenie połaci dachu w miejscach łączenia płyt budynku magazynowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_2481 Bydgoszcz, 17.09.2018 r. Miejscowość, data SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_2481 Remont powierzchni dachu hali nr 8 z wykonaniem instalacji odgromowej_

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/3283 Iłowa, 08 listopad 2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Wykonanie, dostawa i montaż linii załadunku szkliwa do autoklawów. Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017_CP_2366 Bydgoszcz, 24.11.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017_CP_2366 Modernizacja instalacji związana z montażem urządzeń-nowa technologia produkcji pianek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Remont i modernizacja lasownika wapna palonego nr 3 w Janikosoda

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Remont i modernizacja lasownika wapna palonego nr 3 w Janikosoda Nr projektu: 2018/CSP/2675 Warszawa, 26.09.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Remont i modernizacja lasownika wapna palonego nr 3 w Janikosoda Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017_CP_2036 Bydgoszcz, 27.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017_CP_2036 Dostawa i montaż namiotu/hali magazynowej Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012

Szanowni Państwo, Zakres wykonywanej usługi. Płock, dnia 05.12 2012 r. Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Zapytanie o Informację nr: GZ/GZO/ZOL/KK/480/2012 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, Konto bankowe: Citibank Handlowy SA VI Oddział w Warszawie

Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, Konto bankowe: Citibank Handlowy SA VI Oddział w Warszawie Nr sprawy: 2017/CSA/0160 Warszawa, 24.01.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PREZENTACJI FIRMY związanym z wyborem firmy oferującej dostawę / dzierżawę i serwisowanie wózków widłowych oraz powiązanego sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. Zlecający: ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 09-411 Płock Ul. Chemików 7 NIP: 774-26-58-299 http://www.orlenkoltrans.pl,

I. Zlecający: ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 09-411 Płock Ul. Chemików 7 NIP: 774-26-58-299 http://www.orlenkoltrans.pl, Zaproszenie do akcji ofertowej na malowanie zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w 2012 roku na terenie bocznicy Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku Płock

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na kompleksową obsługę serwisową spalinowych pojazdów trakcyjnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Zaproszenie do akcji ofertowej na kompleksową obsługę serwisową spalinowych pojazdów trakcyjnych w Ostrowie Wielkopolskim. Zaproszenie do akcji ofertowej na kompleksową obsługę serwisową spalinowych pojazdów trakcyjnych w Ostrowie Wielkopolskim Płock 2012-04-12 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia OŚWIADCZENIE OFERENTA. I. Część ogólna Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Oświadczenia., dnia. OŚWIADCZENIE OFERENTA I. Część ogólna W związku z postepowaniem ofertowym na wybór Oferenta dzierżawy nieruchomości PETROLOT sp. z o.o. oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaŝ lokomotywy spalinowej typu SM42

Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaŝ lokomotywy spalinowej typu SM42 Zaproszenie do akcji ofertowej na sprzedaŝ lokomotywy spalinowej typu SM42 Płock 2012-02-13 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 365 31 75 fax (+48 24) 365 40 09 koltrans@koltrans.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/0214 Iłowa 23.01.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Zakup kruszarki szczękowej na potrzeby laboratorium zakładu Ciech Vitrosilicon S.A. w Iłowej. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płock 2013-02-20. Zaproszenie do akcji ofertowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie Spółki ORLEN KolTrans w Płocku

Płock 2013-02-20. Zaproszenie do akcji ofertowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie Spółki ORLEN KolTrans w Płocku Zaproszenie do akcji ofertowej na utrzymanie terenów zielonych na terenie Spółki ORLEN KolTrans w Płocku Płock 2013-02-20 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" 50-305 Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na : Konserwację i stałą obsługę w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/3546 Iłowa, 30.11.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CV_3546 Zaprojektowanie i budowa instalacji do produkcji szklistego krzemianu sodu o wydajności nominalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018/CVS/0819 Iłowa 19.01.2018. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Zakup mebli laboratoryjnych na wyposażenie Laboratorium zakładu w Iłowej. Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: 2017/CSP/2490 Iłowa, r. Prace budowlane związane z przebudową składowisk wydziału nr 1 w Iłowej (woj.

Nr projektu: 2017/CSP/2490 Iłowa, r. Prace budowlane związane z przebudową składowisk wydziału nr 1 w Iłowej (woj. Nr projektu: 2017/CSP/2490 Iłowa, 30.11.2017 r. Prace budowlane związane z przebudową składowisk wydziału nr 1 w Iłowej (woj. lubuskie) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Prace budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2018_CP_1452 Bydgoszcz, 12.06.2018 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2018_CP_1452 Modernizacja pomieszczeń laboratorium w Bydgoszczy Spis treści INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pełną obsługę prawną Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pełną obsługę prawną Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DIAGNOSTYCZNA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. _

MEDYCYNA DIAGNOSTYCZNA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. _ Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/12/2017/USG I. Zamawiający FORMULARZ OFERTOWY 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1; NIP 8522625223, Regon 365665550 II. Wykonawca PEŁNA NAZWA, NIP, REGON ADRES NR

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2018 Rodzaj zamówienia: instalacja azot / tlen

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2018 Rodzaj zamówienia: instalacja azot / tlen ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2018 Rodzaj zamówienia: instalacja azot / tlen Kraków, 16.07.2018 Nazwa zadania: Instalacja azot / tlen Nr projektu: RPMP.03.04.04-12-0065/17 Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Grenadierów, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Grenadierów, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dn. 7.08.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: Udzielenia Zamówienia w trybie Konkursu ofert" ogłoszonego przez Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową Grenadierów, al.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17

Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Warszawa, 24.05.2017 Zapytanie ofertowe nr HZL11-14/IR/17 Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji technicznych połączonych z wykonaniem i dostawą wnętrzowych rozdzielnic SN dla stacji transformatorowych OST-5

Bardziej szczegółowo

Tech - Expert Sp. z o.o Sosnowiec ul.gen. Władysława Andersa 15, lok Tel: , kom:

Tech - Expert Sp. z o.o Sosnowiec ul.gen. Władysława Andersa 15, lok Tel: , kom: Oferta na wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania tkaniny o właściwościach fotokatalitycznych i antyodorowych. 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia :

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia : 03/12/BFW/2015 Warszawa, dnia 16.12/2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: ram

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na wymianę kozła oporowego w garaŝu lokomotyw ORLEN KolTrans na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Zaproszenie do akcji ofertowej na wymianę kozła oporowego w garaŝu lokomotyw ORLEN KolTrans na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku. Zaproszenie do akcji ofertowej na wymianę kozła oporowego w garaŝu lokomotyw ORLEN KolTrans na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku Płock 2012-12-19 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 081/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 081/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 081/2018 Szanowni Państwo, BGK Nieruchomości S.A. ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa KRS 0000494251, NIP: 7010412096 REGON: 147069325 kapitał zakładowy w wysokości 25.500.000 zł., opłacony

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż formy regulowanej do produkcji bloków pianki regenerowanej

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż formy regulowanej do produkcji bloków pianki regenerowanej CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/148/MN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/148/MN Kraków, dnia 9.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2011/148/MN w postępowaniu prowadzonym wg Procedury zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie ofertowym I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia Opis przedmiotu zamówienia 2. LP Nazwa podzespołu Zakład Centralny

19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia Opis przedmiotu zamówienia 2. LP Nazwa podzespołu Zakład Centralny 19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia 20-07-2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: sprężarek

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016 Melaco Sp. z o.o. Ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sól NIP: 9250006882 Nowa Sól, dnia 16.11.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016 W związku z realizacją projektu pn. Technologia produkcji elementów nośnych

Bardziej szczegółowo

28/ZO/2017 Załącznik nr 1

28/ZO/2017 Załącznik nr 1 28/ZO/2017 Załącznik nr 1 (pieczęć lub nazwa Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.11.2017 na projekt trzech kolejnych newsletterów oraz ofert w formie elektronicznej dla potencjalnych klientów na rynkach docelowych Zamawiający Good Looking Studio Spółka

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: 11/06/TCZ/2015 Warszawa, dnia 18-06-2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: LP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZS/7.1/2017 z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZS/7.1/2017 z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZS/7.1/2017 z dnia 28.06.2017 r. Dotyczy: dostawy stołu do masażu w ramach projektu Zielone Światło współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Gdańsk, dnia r. Nr postępowania zakupowego: ML/906/ WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2. Gdańsk, dnia r. Nr postępowania zakupowego: ML/906/ WARUNKI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 Nr postępowania zakupowego: ML/906/048.18 Gdańsk, dnia 11.02.2019 r. WARUNKI ZAMÓWIENIA Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej Zamawiający )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CSP/1995 Warszawa, 25.09.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/1995_Przebudowa odcinka 170 m drogi za portiernią nr 3 na stawy odpadowe w Janikosodzie CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/1/TK/07/2017. Szczegółowy Opis Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/1/TK/07/2017. Szczegółowy Opis Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/1/TK/07/2017 1. Przedmiot zamówienia a. Przedmiot zamówienia Szczegółowy Opis Zamówienia Warszawa,24.07.2017 Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej sztuki fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2/RPO/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2/RPO/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2/RPO/2018 Kąty Opolskie, dn. 22.02.2018r. na dostawę materiału do produkcji prototypów ALUMINIUM w związku z uzyskaniem dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... 35/2015 Poprawka z dnia 14.07.2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/3/TK/07/2017. Szczegółowy Opis Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/3/TK/07/2017. Szczegółowy Opis Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/3/TK/07/2017 1. Przedmiot zamówienia a. Przedmiot zamówienia Szczegółowy Opis Zamówienia Warszawa, 24.07.2017 Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej sztuki fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 2/2018 Chmielów, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy 2/2018 Chmielów, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy 2/2018 Chmielów, dn. 09.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG pn. PRZEWÓZ UCZNIÓW DO/Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHMIELOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 I. ZAMAWIAJĄCY Publiczna

Bardziej szczegółowo

Modernizacja zadaszenia instalacji regałowej.

Modernizacja zadaszenia instalacji regałowej. CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia Modernizacja zadaszenia instalacji regałowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Z A R ZĄ D ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa tel. /faks /0-22/ 47 33 077 tel. /faks /0-22/ 47 33 422 tel. /0-22/ 47 32 684 Warszawa, dnia 02 lipca 2008 r. Nr pisma: PBL2-0241/240/2008

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury udzielenia zamówienia pod nazwą: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. ul. Kuźnicka 1 72-010 Police Polska tel. 48/91 317 30 08 fax 48/91 317 42 86 e-mail: alina.dembowy@grupaazoty.com Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania. Płock 2013-03-27

Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania. Płock 2013-03-27 Zaproszenie do akcji ofertowej na Outsourcing Środków Ochrony Indywidualnej i prania Płock 2013-03-27 ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 64 44 fax (+48 24) 367 90

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet: 3. Adres do korespondencji... Numer telefonu... Numer faksu...

Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP. internet:   3. Adres do korespondencji... Numer telefonu... Numer faksu... ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) na przetarg nieograniczony na prowadzenie czynności 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:... Numer telefonu...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE. Dostawa oprogramowania antywirusowego

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE. Dostawa oprogramowania antywirusowego Nazwa Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 4 stycznia 2017 r. Numer sprawy: DZ/04/2017 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] Nr projektu: 2017/CSP/1900 Warszawa, 12.09.2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] 2017/CSP/1900_Modernizacja infrastruktury drogowej wokół magazynu soli CIECH Soda Polska S.A. Spis treści

Bardziej szczegółowo

04/08/TCZ/2015 Warszawa, dnia

04/08/TCZ/2015 Warszawa, dnia SPÓŁKA AKCYJNA 04/08/TCZ/20 Warszawa, dnia 07-08-20 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul. DOLKOM www.dolkom.pl e-mail: dolkom@dolkom.pl Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6 Nr postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. 1. Komora klimatyczna

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. 1. Komora klimatyczna ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 1. Komora klimatyczna Łódź, 31.10.2014 miejscowość, data 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. 93-231 Łódź, Dostawcza 4 NIP:

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP:

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP: OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo