PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS"

Transkrypt

1 PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle zwi¹zane z planowaniem, czyli ustalaniem celów, poszukiwaniem rozwi¹zañ i podejmowaniem decyzji. Zak³ada ono tym samym wybieranie najodpowiedniejszego rozwi¹zania w celu osi¹gniêcia sukcesu i to w nieodleg³ym terminie. Podejmowane przez nauczyciela planowanie nauczania obejmuje konstruowanie planu wynikowego i poszukiwanie mo liwych do zaadaptowania wzorców. B. Niemierko wyjaœnia, e planowanie wynikowe w dydaktyce opiera siê na jasno i realistycznie okreœlonych wymaganiach programowych, co w praktyce powinno uwzglêdniaæ zró nicowane uzdolnienia uczniów. Stwierdzenie to zawiera w sobie przekonanie, e przygotowanie planu wynikowego wymaga jasnego ustalenia celów, dokonania doboru materia³u nauczania, wyboru metod wspó³pracy z uczniami oraz okreœlenia i przeprowadzania kontroli, a tak e sprecyzowania zasad oceniania szkolnych osi¹gniêæ uczniów. Oznacza to, e czynnoœci nauczyciela w trakcie planowania musz¹ zostaæ poprzedzone analiz¹ treœci nauczania w trzech jej wymiarach: celów, materia³u i wymagañ.

2 Plany wynikowe w zakresie III klasy gimnazjum Zrozumienie istoty planu wynikowego pozwoli uczyniæ z niego element w³asnego warsztatu pracy, a nie dokument, który trzeba do³¹czyæ do akt szkolnych. Poci¹ga to za sob¹ przekonanie, e choæ nie mo na opracowaæ jednego, idealnego, wzorcowego planu wynikowego, to dobry plan wynikowy mo e byæ doskona³ym instrumentem wspomagaj¹cym nauczyciela w organizowaniu ca³ego procesu dydaktycznego. Jest dla nauczyciela sposobem uzyskania indywidualnego obrazu treœci nauczania oraz poczucia porz¹dku w jej ujêciu. Konstruowanie planu wynikowego wymaga wyj¹tkowej precyzji i uwagi. Katechecie, który dokonuje syntezy planowanej treœci nauczania, musi towarzyszyæ nie tylko œwiadomoœæ, e nie wszystkie cele szczegó³owe mog¹ byæ zoperacjonalizowane, ale i przeœwiadczenie, e osi¹gniêcie tego, co wynika z wychowawczego czy inicjacyjnego wymiaru katechezy wymaga, oprócz umiejêtnoœci pedagogicznych, równie czasu, a nade wszystko ³aski Bo ej. To przekonanie powinno tak e uwidoczniæ siê w wybranej formie zapisu. O ywotnoœci planu wynikowego decydowaæ mo e równie jego forma. Ka dy nauczyciel powinien sam opowiedzieæ siê, w jaki sposób udokumentowaæ w³asne decyzje i wyniki przeprowadzonych przez siebie analiz, zarówno ze wzglêdu na uk³ad, jak i styl. Powszechnie spotyka siê propozycje zapisu planów wynikowych w formie tabelarycznej. Mimo zachowania tej samej formy, ró ni¹ siê one propozycjami co do zawartoœci. B. Niemierko oprócz numeru i tematu lekcji ogranicza siê do okreœlenia wymagañ na poszczególnych poziomach, natomiast M. K³os rozszerza tabelê, proponuj¹c zapisanie obok numeru i tematu jednostek lekcyjnych tematów i numerów jednostek metodycznych, celów wyra onych operacyjnie, materia³u nauczania, planowanych technik i form pracy na lekcjach, materia³ów i œrodków dydaktycznych, wymagañ nauczycielskich oraz planowanych technik kontroli; zastrzega jednoczeœnie, e decyzje zwi¹zane z tematami jednostek lekcyjnych, metodami i formami pracy, materia³ami i œrodkami dydaktycznymi czy technikami kontroli zwykle bywaj¹ przedstawione w konspekcie zajêæ. Mo liwoœæ stosowania ró nych form zapisu planu wynikowego œwiadczy o docenieniu idei indywidualnoœci tego planu, wyra onej w koniecznoœci podejmowania samodzielnych decyzji na etapie planowania nauczycielskiego, któremu mog¹ okazaæ siê pomocne zaproponowane poni ej elementy.

3 Plany wynikowe w zakresie III klasy gimnazjum Na podstawie programu dokonano analizy materia³u i opracowano propozycjê wymagañ. Zwrócono uwagê na syntetyczny charakter wymagañ (bez wnikania w szczegó³y). Przedstawiona propozycja w postaci tabelarycznej pozwala wstêpnie oceniæ hierarchiê wymagañ ze wzglêdu na cele i materia³. Wyjaœnienia uk³adu i treœci tabeli: 1. Temat lekcji; pierwszy wpisywany do dziennika lekcyjnego, drugi do zeszytu ucznia. 2. Wymagania podstawowe obejmuj¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci stosunkowo ³atwe do opanowania, najpewniejsze naukowo, ca³kowicie niezbêdne w dalszej nauce, bezpoœrednio u yteczne. 3. Taksonomia celów nauczania (B. Niemierko, K. Ci kowicz, J. Ochenduszko) poprzez zastosowanie czasowników operacyjnych z wyszczególnieniem poziomów: wiadomoœci: zapamiêtane (oznaczone literk¹ A) i zrozumiane (oznaczone literk¹ B); umiejêtnoœci: stosowanie wiadomoœci w sytuacjach typowych (oznaczone literk¹ C) oraz stosowanie wiadomoœci w sytuacjach problemowych (oznaczone literk¹ D). Informacje kolumny 3 odnosz¹ siê do wymagañ podstawowych. 4. Wymagania rozszerzone obejmuj¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, bezpoœrednio u yteczne oraz dope³niaj¹ce; trudne do opanowania, twórcze, wyspecjalizowane, z dala od bezpoœredniej u ytecznoœci. 5. Taksonomia celów nauczania (B. Niemierko, K. Ci kowicz, J. Ochenduszko) poprzez zastosowanie czasowników operacyjnych z wyszczególnieniem poziomów: wiadomoœci: zapamiêtane (oznaczone literk¹ A) i zrozumiane (oznaczone literk¹ B); umiejêtnoœci: stosowanie wiadomoœci w sytuacjach typowych (oznaczone literk¹ C) i stosowanie wiadomoœci w sytuacjach problemowych (oznaczone literk¹ D). Informacje kolumny 5 odnosz¹ siê do wymagañ rozszerzonych.

4 Plany wynikowe w zakresie III klasy gimnazjum Podstawy prawne planowania wynikowego 1. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 199, poz z 2004 r.). 2. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbêdnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a tak e kwalifikacji osób, którym mo na zlecaæ prowadzenie badañ i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 z 2004 r.).

5 6(0(675,,1LNWQLHMHVWVDPRWQZ\VS 7HPDW :\PDJDQLDSRGVWDZRZH :\PDJDQLDUR]V]HU]RQH 2GNU\ZDQLHWDMHPQLF\F]áRZLHND 7DMHPQLFDF]áRZLHND ±RNUHODFRMHVWSRGVWDZZL]LáF]F\FKOXG]L ±ZVND]XMH(UyGáRZHSRGVWDZ\JRGQRFL F]áRZLHND ±X]DVDGQLDL*F]áRZLHNMHVWLVWRWVSRáHF]Q ±UR]XPLHQDF]\PSROHJDMHJRJRGQRü 3RJáELDQLH]DDQJD*RZDQLDZ*\FLH :HZVSyOQRWDFK ±GRZRG]LNRQLHF]QRFLRVRELVWHJRXF]HVWQLF]HQLD Z*\FLX ±Z\MDQLDFRWRMHVW.RFLyáSDUW\NXODUQ\ ±Z\OLF]DHOHPHQW\W\SRZHGOD NDWROLFNLHJR ±Z\MDQLDGRF]HJRG*ZVSyOQRW\UHOLJLMQH.V]WDáWRZDQLHWURVNLRGREURZVSyOQH REURZVSyOQH ±Z\OLF]D]DVDG\GREUDZVSyOQHJR ±SRGDMHGHILQLFMGREUDZVSyOQHJR ±WáXPDF]\GODF]HJRSDVWZRPDRERZL]HN GEDQLDRGREURZVSyOQH ±Z\ND]XMH]DOH*QRüGREUDZVSyOQHJRRGGREUD RVRELVWHJR 3U]HGVWDZLHQLHLVWRW\PLG]\OXG]NLHM VROLGDUQRFL /XG]NDVROLGDUQRü ±Z\OLF]DXF]\QNLPLáRVLHUG]LD ±LQWHUSUHWXMHWHNVWELEOLMQ\0W ±Z\PLHQLDVSRVRE\UHDOL]DFMLVROLGDUQRFL PLG]\OXG]NLHM ±WáXPDF]\ZMDNLVSRVyEPR*QDREURQLüVLSU]HG HJRL]PHP 5R]ZLMDQLHZLDU\Z]EDZF]G]LDáDOQRü :VSyOQRWDZLHU]F\FKZKU\VWXVD ±Z\MDQLDHNOH]MDOQHWHNVW\ELEOLMQH ±Z\PLHQLD]DGDQLDRFKU]F]RQ\FK ±Z\ND]XMH*HQLHFKWQHQDVWDZLHQLHGR SRZRGRZDQHMHVWQLHZLHG] ±Z\MDQLDFRZ\MWNRZHJRPR*QDRGNU\ü Z.RFLHOHMDNRZVSyOQRFLHZLHU]F\FK

6 ,,:VSyOQRWDXFKDZLWHJR 2GNU\ZDQLHG]LDáDQLDXFKDZLWHJR Z.RFLHOH XFKZLW\Z.RFLHOH ±ZLHNLPGODMHVWXFKZLW\ ±Z\MDQLDQDF]\PSROHJDG]LDáDQLHXFKD ZLWHJRZ.RFLHOH ±GRVWU]HJDZVSyá]DOH*QRüLZVSyáG]LDáDQLH XFKDZLWHJRL ±UHGDJXMHPRGOLWZGRXFKDZLWHJR 8ND]DQLHVLá\LVáDERFL 6LáDLVáDERü ±Z\MDQLD]QDF]HQLHVWZLHUG]HQLDÄ.RFLyáZLW\ LJU]HV]Q\ ±LQWHUSUHWXMHWHNVW\HNOH]MDOQH]... ±SU]\MPXMHRGSRZLHG]LDOQRü]DVZRMHPLHMVFH Z.RFLHOH ±X]DVDGQLD*H.RFLyáPR*QD]UR]XPLHüW\ONR ZSHUVSHNW\ZLHZLDU\ RVWU]HJDQLHUROLZREHFZLDWD.RFLyáDZLDW ±WáXPDF]\GODF]HJRZLHU]F\SRZLQQLZáF]Dü VLZ*\FLHVSRáHF]QH ±RNUHODUROZREHFZLDWD ±Z\MDQLDZMDNLVSRVyEFKU]HFLMDQLQZLQLHQ UR]XPLHüVSUDZRZDQZáDG] ±Z\MDQLD]ZL]HNFKU]HFLMDQLQL*\FLH VSRáHF]QH 0RW\ZRZDQLHZVSyáSUDF\]SDVWHU]DPL 3DVWHU]H ±Z\MDQLDF]\PMHVWGHSR]\WZLDU\ ±RSLVXMHMDNUROSHáQLZ.RFLHOHQDVWSF\ SRVWRáyZ ±SU]HGVWDZLDKLHUDUFKLF]QVWUXNWXU ±Z\PLHQLD]DGDQLDSDVWHU]\ 3U]HVWU]HJDQLHSUDZDPRUDOQHJR 3UDZRPRUDOQHZ.RFLHOH ±SRGDMH]DVDG\MDNLPLSRZLQLHQNLHURZDüVL FKU]HFLMDQLQ ±LQWHUSUHWXMHZVND]DQHWHNVW\ELEOLMQH ±Z\ND]XMH]ZL]HNSRPLG]\HNDORJLHP.D]DQLHPQD*yU]HLSU]\ND]DQLHPPLáRFL ±WáXPDF]\QDF]\PSROHJDSU]HVWU]HJDQLHSUDZD PRUDOQHJR D3RJáELDQLHZLDGRPRFLHNOH]MDOQHM ±SRZWyU]HQLHLXWUZDOHQLHWUHFLG]LDáX :VSyOQRWDXFKDZLWHJR ±WáXPDF]\QDMDNLHMSRGVWDZLHPR*HP\QD]ZDü.RFLyáZVSyOQRWXFKDZLWHJR ±Z\NRQXMHWHPDW\F]QPDSSRMü ±RNUHODF]\PFKDUDNWHU\]XMHVLZVSyOQRWD ±IRUPXáXMHPRGOLWZQDSRGVWDZLHWUHFLG]LDáX,,,XFKZLW\Z*\FLXFKU]HFLMDQLQD 2GNU\ZDQLHG]LDáDQLDXFKDZLWHJR ±2*\ZLFLHOD XFKZLW\±2*\ZLFLHO ±SU]HGVWDZLDSR]QDQHLQIRUPDFMHQDWHPDWXFKD ZLWHJR ±RSLVXMHZMDNLVSRVyEXFKZLW\G]LDáD Z*\FLXND*GHJRF]áRZLHND ±SUH]HQWXMHZ\EUDQHVSRVRE\G]LDáDQLDXFKD ZLWHJRZ*\FLXF]áRZLHND ±RNUHOD]ZL]NLSRPLG]\G]LDáDQLHPXFKD ZLWHJRL*\FLHPRFKU]F]RQ\FK

7 .V]WDáWRZDQLHUHODFMLGRRJDMDNR QDV]HJR2MFD 8F]\QD]\ZDüRJD2MFHP ±FKDUDNWHU\]XMHRJDNWyU\MHVWQDV]\P2MFHP ±UR]XPLH*HyJMHVWQDV]\P2MFHP ±WáXPDF]\FRWRGODQDV]QDF]\*HyJMHVW 2MFHP ±Z\PLHQLDG]LDáDQLDMDNLHDXWRUWHNVWXELEOLMQHJR SU]\SLVXMHRJXQD]\ZDMF*RQDV]\P2MFHP RVNRQDOHQLHZVSyáSUDF\]XFKHP ZLW\P±8ZLFLFLHOHP XFKZLW\±8ZLFLFLHO ±WáXPDF]\GODF]HJRWU]HEDSR]ZROLüSURZDG]Lü VLXFKRZLZLWHPX ±SU]HGVWDZLDFKU]HFLMDVNLHUR]XPLHQLH ZLWRFL ±Z\MDQLDGODF]HJRF]áRZLHNSRZLQLHQG*\üGR ZLWRFL ±X]DVDGQLD*H(UyGáHPZLWRFLMHVWyJ 3U]HGVWDZLHQLHQDXNLQDWHPDW FQyWPRUDOQ\FK 8NLHUXQNRZXMHQDGREUR ±GHILQLXMHSRMFLHFQRW\ ±UR]XPLH]QDF]HQLHFQyWNDUG\QDOQ\FKZ*\FLX F]áRZLHND ±FKDUDNWHU\]XMHFQRW\JáyZQH ±XND]XMHVNXWNLQLHUR]ZLMDQLDFQyWNDUG\QDOQ\FK 8ND]DQLHUROLXFKDZLWHJR ZFKU]HFLMDVNLHMPRGOLWZLH 3U]HZRGQLNQDV]HMPRGOLWZ\ ±Z\PLHQLDGURJLNWyU\PLXFKZLW\SURZDG]L GRPRGOLWZ\ ±IRUPXáXMHPRGOLWZGRXFKDZLWHJR ±Z\MDQLDGODF]HJRSRGF]DVPRGOLWZ\ZDUWR VLJDüGR3LVPDZLWHJR ±GRZRG]L*HXFKZLW\MHVWSU]HZRGQLNLHP PRGOLWZ\ :VSyáG]LDáDQLH]XFKHPZLW\P ZEXGRZDQLXOHSV]HJRZLDWD 3RPDJDEXGRZDüOHSV]\ZLDW ±WáXPDF]\F]\PVGDU\XFKDZLWHJR ±UR]Uy*QLDXF]\QNLURG]FHVL]FLDáDL]GXFKD ±UR]SR]QDMHZVRELHGDU\XFKD ±XND]XMHZMDNLVSRVyEPR*HEXGRZDüOHSV]\ ZLDWZVZRLPURGRZLVNX 2WZLHUDQLHVLQDG]LDáDQLHXFKD ZLWHJRSU]\UR]ZL]\ZDQLXWUXGQRFL :VSLHUDZWUXGQ\FK]DGDQLDFK ±X]DVDGQLDVZRMHZ\ERU\ ±Z\MDQLDQDF]\PSROHJDSRPRFXFKD ZLWHJRZUR]ZL]\ZDQLXWUXGQ\FK]DGD ±Z\ND]XMH*HXFKZLW\ZVSRPDJD ZWUXGQ\FKFKZLODFK ±X]DVDGQLD*HXRJDQLFQLHMHVWQLHPR*OLZH :VSyáSUDFD]XFKHPZLW\P ZG*HQLXNXGRMU]DáRFL 3URZDG]LNXGRMU]DáRFL ±Z\OLF]DFHFK\GRMU]DáRFLRNWyUHM-H]XVPyZL ZSU]\SRZLHFL ±RSLVXMHZMDNLVSRVyEXFKZLW\SURZDG]LGR GRMU]DáRFL ±WáXPDF]\F]\PMHVWGRMU]DáRü ±Z\MDQLDMDNLH]QDF]HQLHZG*HQLXGR GRMU]DáRFLPDSUDZRPRUDOQH 2GNU\ZDQLHG]LDáDQLDR*HJRXFKD ZVDNUDPHQFLHSRNXW\LSRMHGQDQLD 2EGDURZXMHR*\PSU]HEDF]HQLHP ±ZLHFRGRNRQXMHVLZVDNUDPHQFLHSRNXW\ LSRMHGQDQLD ±RSRZLDGDWHNVW\ELEOLMQHRSRMHGQDQLX ±DQDOL]XMHG]LDáDQLHXFKDZLWHJR ZVDNUDPHQFLHSRNXW\LSRMHGQDQLD ±ZHU\ILNXMHVZyMVWRVXQHNGRVSRZLHG]L :\MDQLHQLHQDF]\PSROHJDJU]HFK SU]HFLZNRXFKRZLZLWHPX *U]HFKSU]HFLZNRXFKRZLZLWHPX ±XND]XMHV]NRGOLZRü]DJUR*HZLDU\ ±RSLVXMHFRG]LHMHVLJG\F]áRZLHNRGU]XFD XFKDZLWHJR ±ZLHQDF]\PSROHJDJU]HFKSU]HFLZNRXFKRZL ZLWHPX ±Z\OLF]D]DJUR*HQLDZLDU\ DXFKZLW\Z*\FLXFKU]HFLMDQLQD± SRZWyU]HQLHLXWUZDOHQLHWUHFLG]LDáX ±RGNU\ZDUHOLJLMQH]QDF]HQLH]QDNyZQDWXU\ ±PRGOLVLZHUVHWDPL3LVPDZLWHJR ±WáXPDF]\ZMDNLVSRVyE]QDNLLV\PEROHRGQRV] VLGRG]LDáDQLDXFKDZLWHJR ±UR]XPLH]QDF]HQLHV\PEROLXFKDZLWHJR

8 ,90RFQLZXFKX 5R]SR]QDZDQLHZáDVQHMWR*VDPRFL Z.RFLHOH 3RV]XNLZDQLHZáDVQHMWR*VDPRFL ±RSLVXMHZF]\PZ\UD*DVLWR*VDPRü FKU]HFLMDQ ±Z\OLF]DFHFK\SLHUZRWQHJR ±RSLVXMHFHFK\ZVSyáF]HVQHJR ±SRUyZQXMHFHFK\SLHUZRWQHJR LZVSyáF]HVQHJR 8ND]DQLHSURFHVXWZRU]HQLDVL]DVDG ZLDU\ 3HZQRüZ\]QDZDQHMZLDU\ ±Z\OLF]DGDW\LPLHMVFDSLHUZV]\FKVRERUyZ ±RNUHODSUREOHPDW\NSRGMWSRGF]DVNROHMQ\FK VRERUyZ ±SU]HGVWDZLDSRVWDQRZLHQLDVRERUyZ ±Z\MDQLDSRFRLVWQLHMZ.RFLHOH6\PEROH ZLDU\ 3U]HGVWDZLHQLHUROLZUR]ZRMX NXOWXU\V]WXNLLV]NROQLFWZD ZUHGQLRZLHF]X 6áX*EDRJXZOXG]LDFK ±SRGDMHSU]\NáDG\G]LDáDOQRFLZRNUHVLH UHGQLRZLHF]D ±SU]HGVWDZLDZLW\FKRNUHVXUHGQLRZLHF]D ±XND]XMHNRQWUDVW\UHGQLRZLHF]D ±RPDZLDZNáDGZGRUREHN UHGQLRZLHF]D RVWU]HJDQLHIRUPRGQRZ\ ZRNUHVLHUHQHVDQVX URJLRGQRZ\*\FLDZLDU ±WáXPDF]\GRF]HJRSRZLQQDSURZDG]LüUHIRUPD Z.RFLHOH ±Z\MDQLDQDF]\PSROHJDáÄVXNFHV G*H UHIRUPDWRUyZRNUHVXRGURG]HQLD ±FKDUDNWHU\]XMHUHIRUPZ.RFLHOHZRNUHVLH UHQHVDQVX ±]QDG]LDáDOQRüZLW\FKRNUHVXUHQHVDQVX 8ND]DQLHLQWHJUDFMLGZyFK(UyGHá SR]QDQLDQLHZáDFLZLHUR]G]LHODQ\FK ZRZLHFHQLX :LDUDLUR]XP ±SU]HGVWDZLDGRUREHNZRZLHFHQLX ±WáXPDF]\MDN.RFLyááF]\PR*OLZRüSR]QDQLD UR]XPRZHJR]SR]QDQLHPSá\QF\P]ZLDU\ ±GRVWU]HJDEUDNVSU]HF]QRFLSRPLG]\ZLDU DUR]XPHP ±X]DVDGQLDPR*OLZRüSRJRG]HQLDSR]QDQLD UR]XPRZHJR]SR]QDQLHPSá\QF\P]ZLDU\ 3U]HGVWDZLHQLHZNáDGX;;Z ZRGQRZ*\FLDUHOLJLMQHJRLVSRáHF]QHJR 0RFQLRJLHP ±SU]HGVWDZLDZLDGHFWZDZ\EUDQ\FKOXG]L ;;Z ±FKDUDNWHU\]XMHMDNVZRMHSRVáDQQLFWZRZLG]L.RFLyá ±GRVWU]HJDZDUWRü6RERUX:DW\NDVNLHJR,, ±RSRZLDGDF]HJRGRNRQDá-DQ3DZHá,,LNDUG :\V]\VNL 8ZLDGRPLHQLHNRQLHF]QRFLVNáDGDQLD ZLDGHFWZDZLDU\ y*pdp\f]\qlü ±Z\OLF]DIRUP\NWyUHSR]RVWDZLá.RFLRáRZL KU\VWXVGODXPRFQLHQLDZF]\QLHQLXGREU]H ±XND]XMHZDUWRüOLWXUJLL ±Z\MDQLDZMDNLVSRVyEFKU]HFLMDQLQPR*HVRELH UDG]Lü]WUXGQ\PLV\WXDFMDPL ±Z\PLHQLDURGNLNWyUHSRJáELDMQDV]UHODFM ]RJLHP D0RFQLZXFKX±SRZWyU]HQLH LXWUZDOHQLHWUHFLG]LDáX ±WáXPDF]\ZF]\PZ\UD*DVLXPRFQLHQLH FKU]HFLMDQLQDZXFKXZLW\P ±SU]\SRU]GNRZXMHZ\GDU]HQLDGRZáDFLZ\FK HSRN ±SU]\SRU]GNRZXMHSRVWDFLZLW\FKGRHSRN KLVWRU\F]Q\FK ±DQDOL]XMHWUHFLG]LDáX0RFQLZXFKX

9 6(0(675,, 9XFKZLW\MHGQRF]\.RFLyá 8ND]DQLHWU\QLWDUQHMQDWXU\.RFLyá2MFD6\QDLXFKDZLWHJR ±ZLHMDNLHMHVWSRFKRG]HQLH ±FKDUDNWHU\]XMHHWDS\SRZVWDZDQLD ±X]DVDGQLD*H.RFLyáMHVWG]LHáHPFDáHM7UyMF\ ZLWHM ±LQWHUSUHWXMHWHNVW\ELEOLMQHRSRFKRG]HQLX :\MDQLHQLHUR]XPLHQLDSU]H].RFLyá ]QDPLHQLDMHGQRFL -HGHQ.RFLyá ±WáXPDF]\ZMDNLVSRVyEUHDOL]XMHVLMHGQRü ±SU]HGVWDZLDZMDNLVSRVyEPR*HZáF]\üVL ZSU]\ZUDFDQLHMHGQRFLZ.RFLHOH ±XND]XMHSRF]\PPR*QDSR]QDü*H.RFLyáMHVW MHGHQ ±Z\PLHQLDF]\QQLNLMHGQRFL 3U]HGVWDZLHQLHUR]XPLHQLDZLWRFL ZLW\.RFLyá ±ZVND]XMHHOHPHQW\ZLDGF]FHRZLWRFL ±ZLHF]HPXPDVáX*\üZLWRü ±Z\MDQLDVHQV6\PEROXZLDU\ÄZLHU]ZZLW\.RFLyá ±RSLVXMHQDF]\PSROHJDZLWRü :\MDQLHQLHQDF]\PSROHJD SRZV]HFKQRü 3RZV]HFKQ\.RFLyá ±SU]HGVWDZLDGZDVSRVRE\UR]XPLHQLD SRZV]HFKQHJR ±Z\OLF]DFHFK\SRZV]HFKQRFL ±X]DVDGQLDGODF]HJRZV]\VF\ZLHU]F\PDM RERZL]HNV]HU]HQLDZLDU\ ±Z\MDQLDFRZ\UD*DZ\]QDQLHZLDU\Z.RFLyá SRZV]HFKQ\ 8ND]DQLHLVWRW\]QDPLHQLD DSRVWROVNRFL SRVWROVNL.RFLyá ±SU]HGVWDZLDUy*QHUR]XPLHQLDDSRVWROVNRFL ±UR]XPLHGODF]HJR.RFLyáQD]\ZDQ\MHVW DSRVWROVNLP ±RSLVXMHZF]\PQDMSHáQLHMZ\UD*DVL DSRVWROVNRü ±SU]\MPXMHRGSRZLHG]LDOQRü]DZáDVQH DSRVWROVWZR 5R]SR]QDZDQLH]DVDGZLDU\.RFLRáyZ FKU]HFLMDVNLFK :\]QDQLDFKU]HFLMDVNLH ±Z\MDQLD]QDF]HQLHGDW ±UR]Uy*QLDZ\]QDQLDFKU]HFLMDVNLH ±SU]HGVWDZLDFHFK\FKDUDNWHU\VW\F]QHGOD SRV]F]HJyOQ\FKZ\]QDFKU]HFLMDVNLFK ±XND]XMHMDNLHVNRQVHNZHQFMHUR]áDPyZ Z.RFLHOH

10 .V]WDáWRZDQLHSRVWDZHNXPHQLF]Q\FK.RFLyáGLDORJX ±FKDUDNWHU\]XMH]DVDG\G]LDáDHNXPHQLF]Q\FK ±Z\PLHQLDMDNLHG]LDáDQLDSRGHMPXMZ\]QDQLD FKU]HFLMDVNLHDE\RVLJQüSRUR]XPLHQLH ±RNUHODRF]HNLZDQLD-H]XVDZREHF ]DZDUWHZ0RGOLWZLHUF\NDSáDVNLHM ±IRUPXáXMHPRGOLWZRMHGQRüFKU]HFLMDQ DXFKZLW\MHGQRF]\.RFLyá± SRZWyU]HQLHLXWUZDOHQLHWUHFLG]LDáX ±Z\MDQLDZMDNLVSRVyEPR*HRGNU\ZDüSUDZG R.RFLHOH ±Z\]QDMHZLDU ±Z\MDQLD]QDF]HQLHWZLHUG]HQLDXFKZLW\ MHGQRF]\.RFLyá ±FKDUDNWHU\]XMHSU]\PLRW\ 9,ZLW\:\FKRZDZFDPLáRFL 3R]QDZDQLHZVND]D-H]XVD±(UyGáD PLáRFL UyGáRPLáRFL ±SU]\WDF]D-H]XVRZHVáRZDZ]\ZDMFHGR SUDNW\NRZDQLDPLáRFL ±Z\MDQLDVHQVSU]\ND]DQLDPLáRFL ±WáXPDF]\RGNRJRPR*HP\VLXF]\ü SUDZG]LZHMPLáRFL ±Z\MDQLDGODF]HJR-H]XVPyZL*HQLHPR*QD MHGQRF]HQLHPLáRZDü-HJRLZLDWD 3UDNW\NRZDQLHPLáRFLFKU]HFLMDVNLHM -DNDPLáRü" ±RSRZLDGDMDNSUDNW\NRZDáPLáRüZ 0DNV\PLOLDQ ±SU]HGVWDZLDF]\Q\PLáRFLZUDWDOEHUWD ±XND]XMHZMDNLVSRVyEEá0DWND7HUHVD ].DONXW\UHDOL]RZDáDSU]\ND]DQLHPLáRFL ±ZVND]XMHPR*OLZRFLNLHURZDQLDVLPLáRFL 8ND]DQLH]QDF]HQLDLVHQVXPRGOLWZ\ SRVWXRUD]MDáPX*Q\ ]\Q\PLáRFL ±ZLHF]\PMHVWSRVW ±Z\MDQLDF]\PMHVWMDáPX*QD ±X]DVDGQLDZDUWRüLQWHQFMLF]\QyZPLáRFL ±DQDOL]XMHGODF]HJR-H]XV]DFKFDGRMDáPX*Q\ LSRVWX.V]WDáWRZDQLHGREU\FKUHODFML ]QDMEOL*V]\PL )\FLH]QDMEOL*V]\PL ±REMDQLDWUHüF]ZDUWHJRSU]\ND]DQLDR*HJR ±ZHU\ILNXMHZáDVQSRVWDZZREHFQDMEOL*V]\FK ±RNUHODMDNLHZVND]DQLDZRGQLHVLHQLXGR QDV]\FKUHODFML]QDMEOL*V]\PLGDMH-H]XV ±WáXPDF]\GODF]HJRFKU]HFLMDQLQPDZ\SHáQLDü F]ZDUWHSU]\ND]DQLHR*H 3U]HGVWDZLHQLH]DVDG*\FLDVSRáHF]QHJR ]JRGQHJR]QDXNVSRáHF]Q )\FLHZVSRáHF]HVWZLH ±SRGDMHQDF]\PPDSROHJDüXG]LDá FKU]HFLMDQLQDZ*\FLXVSRáHF]Q\P ±IRUPXáXMH]DVDG\*\FLDVSRáHF]QHJR ±WáXPDF]\F]\PMHVWF\ZLOL]DFMDPLáRFL ±FKDUDNWHU\]XMHSUDZG]LZLHFKU]HFLMDVNLH SRVWDZ\RFKU]F]RQ\FKZVSRáHF]HVWZLH :\MDQLHQLHUHOLJLMQHJR]QDF]HQLD SUDF\ 3UDFD ±LQWHUSUHWXMHWHNVW\PyZLFHRSUDF\ ±áf]\vzrmsudf]rildu-h]xvdku\vwxvd ±XND]XMHUHOLJLMQH]QDF]HQLHOXG]NLHMSUDF\ ±Z\PLHQLDFHFK\FKDUDNWHU\VW\F]QHSUDF\]JRGQH ]]DP\VáHP6WZyUF\.V]WDáWRZDQLHSRVWDZ\PLáRFL RMF]\]Q\ 3DWULRW\]P ±Z\MDQLDGODF]HJRRPLáRFLGRRMF]\]Q\ PyZLP\Z]ZL]NX]F]ZDUW\PSU]\ND]DQLHP ±UR]XPLHQDF]\PSROHJDPLáRüRMF]\]Q\ ±WáXPDF]\QDF]\PSROHJDSDWULRW\]P ZUR]XPLHQLXFKU]HFLMDVNLP ±Z\MDQLDDQDORJLSRPLG]\PLáRFLGRURG]LQ\ LGRRMF]\]Q\

11 8F]HQLHV]DFXQNXGODSU]HNRQD LQQ\FKOXG]L 3RV]DQRZDQLHGODSU]HNRQDLQQ\FK ±SU]HGVWDZLDMDN.RFLyáUR]XPLHWROHUDQFM ±XND]XMHWURVNRSRV]DQRZDQLH SU]HNRQDUHOLJLMQ\FKLQQ\FKOXG]L ±WáXPDF]\F]\PMHVWZROQRüUHOLJLMQD ±RNUHODJUDQLFHWROHUDQFML 8ND]DQLH]ZL]NyZNXOWXU\ ](ZDQJHOL KU]HFLMDQLQZWZRU]HQLXLUR]ZRMX NXOWXU\ ±GHILQLXMHSRMFLHNXOWXU\ ±Z\MDQLD]ZL]HNNXOWXU\](ZDQJHOL ±Z\ND]XMHGODF]HJRNXOWXUDF]VWRF]HUSLH LQVSLUDFMH]UHOLJLL ±SU]\MPXMHRGSRZLHG]LDOQRü]DSRV]DQRZDQLH NXOWXU\LWURVNRMHMUR]ZyM 3U]H]Z\FL*DQLHXSU]HG]HZREHF QLHSU]\MDFLyá =HZ]JOGXQD2MFD ±RNUHODXF]XFLDWRZDU]\V]FHF]áRZLHNRZL ZVSRWNDQLX]LQQ\PLOXG(PL ±]DVWDQDZLDVLQDGVZRMSRVWDZZREHF QLHSU]\MDFLyá ±GRVWU]HJDQRZRüQDXNL-H]XVDZRGQLHVLHQLXGR QLHSU]\MDFLyá ±X]DVDGQLDSRWU]HEPLáRFLQLHSU]\MDFLyá DZLW\:\FKRZDZFDPLáRFL± SRZWyU]HQLHLXWUZDOHQLHWUHFLG]LDáX ±]QDZVND]DQLDGRW\F]FHFKU]HFLMDVNLHJR*\FLD ZPLáRFL ±SRGDMHZMDNLVSRVyEFKU]HFLMDQLHPRJ UHDOL]RZDü]DGDQLDVWDZLDQHSU]H]:\FKRZDZF PLáRFL ±LQWHUSUHWXMHZVND]DQLDQDXNLVSRáHF]QHM ±X]DVDGQLDW\WXáG]LDáXZLW\:\FKRZDZFD PLáRFL 9,,ZLDGNRZLHPLáRFL 8ND]DQLH]QDF]HQLD-H]XVDGODOXG]NLFK G]LHMyZ -H]XVRURGNLHPG]LHMyZOXG]NRFL ±Z\MDQLD*HQDURG]HQLH-H]XVDZ\]QDF]D SU]HáRPZRGPLHU]DQLXF]DVXKLVWRU\F]QHJR ±FKDUDNWHU\]XMHSRVWDü-H]XVD ±WáXPDF]\GODF]HJR-H]XVMHVWRURGNLHPG]LHMyZ OXG]NRFL ±X]DVDGQLD*HZ-H]XVLHGRNRQXMHVLQDV]H ]EDZLHQLH 8ZLDGRPLHQLHZ\SHáQLHQLDVL OXG]NLFKSUDJQLHZ-H]XVLH 3RWU]HEXMHP\-H]XVD ±DQDOL]XMHWHNVW\ELEOLMQHREH]SLHF]HVWZLH SU]\QLHVLRQ\POXG]LRPSU]H]-H]XVD ±NRU]\VWD]GDUyZVDNUDPHQWDOQ\FK ±UR]XPLHQDF]\PSROHJDEH]SLHF]HVWZRMDNLH GDMHOXG]LRP-H]XV ±RSLVXMHF]\Q\-H]XVDLUHDNFMHOXG]LQDWRFR -H]XVF]\QL 2GNU\ZDQLHSU]\F]\Q]áDLPR*OLZRFL Z\]ZROHQLD]QLHJR.RU]\VWDü]R*HJRZ\]ZROHQLD ±SU]HGVWDZLDS\WDQLDMDNLHVWDZLDF]áRZLHNJG\ VSRW\NDVL]H]áHP ±Z\OLF]DSU]\F]\Q\]áD ±GRVWU]HJDPR*OLZRFLSRNRQ\ZDQLD]áD ±Z\MDQLDGODF]HJR-H]XVPR*HZ\]ZROLüQDVRG ]ád

12 RVWU]HJDQLHSRPRF\MDNLHMyJ XG]LHOD]DJXELRQHPXF]áRZLHNRZL -H]XVL]DJXELRQ\F]áRZLHN ±LQWHUSUHWXMHRSRZLDGDQLHR=DFKHXV]X ±SU]\MPXMHZVSDUFLHRGRJDLEOLVNLFK ±RNUHODFRyJF]\QLGOD]DJXELRQHJR F]áRZLHND ±Z\MDQLDQDF]\PSROHJDSRPRFRJDXG]LHODQD ]DJXELRQHPXF]áRZLHNRZL ZLWRZDQLHQLHG]LHOQHM(XFKDU\VWLL ZLWRZDüR*HZ\]ZROHQLH ±WáXPDF]\GODF]HJR.RFLyá]RERZL]XMH FKU]HFLMDQGRXG]LDáXZQLHG]LHOQHM(XFKDU\VWLL ±ELHU]HXG]LDáZQLHG]LHOQHM(XFKDU\VWLL ±SU]HGVWDZLDDUJXPHQW\]DQLHG]LHOQ\P XF]HVWQLFWZHPZH0V]\ZLWHM ±QDSRGVWDZLHWHNVWyZXND]XMHZDUWRü QLHG]LHOL DZLDGNRZLHPLáRFL±SRZWyU]HQLH LXWUZDOHQLHWUHFLG]LDáX ±Z\ND]XMHGODF]HJRE\üZLDGNLHPPLáRFLWR ZD*QH]DGDQLHGODFKU]HFLMDQ ±SRGDMHDUJXPHQW\SU]HPDZLDMFH]DZ\ERUHP GREUD ±X]DVDGQLDW\WXáG]LDáXZLDGNRZLHPLáRFL ±SRGDMHZVND]DQLDKU\VWXVDGODFKU]HFLMDQ ]DPLHV]F]RQHZ9,,G]LDOH 9,,,1DV]H(PDXV :GURZDQLH]-H]XVHPGRRJD =-H]XVHPZGURG]HGRRJD ±WáXPDF]\FR]QDF]\E\üXF]QLHPKU\VWXVD ±GRVWU]HJD-H]XVDQDGURG]HVZRMHJR*\FLD ±Z\MDQLDGODF]HJRW\WXáVHULLSRGUF]QLNyZQRVL QD]Z:GURG]HGR(PDXV ±X]DVDGQLD*H*\FLHF]áRZLHNDMHVWGURJ 5HDOL]RZDQLHFKU]HFLMDVNLHJR SRZRáDQLD :VSyOQHSRZRáDQLH ±Z\OLF]D]DGDQLDMDNLH-H]XVVWDZLDVZRLP XF]QLRP ±ZLDGF]\RRJXZREHFLQQ\FKOXG]L ±SU]HGVWDZLDVHQVSU]\SRZLHFLRVROLLZLHWOH ±Z\MDQLDQDF]\PSROHJDSRZRáDQLH FKU]HFLMDVNLH 2GNU\ZDQLH]Uy*QLFRZDQLDSRZRáD Z.RFLHOH 5y*Q\PLGURJDPL ±GHILQLXMHWHUPLQÄSRZRáDQLH ±REMDQLDGODF]HJRMHGQRZVSyOQHSRZRáDQLH FKU]HFLMDVNLHPR*QDUHDOL]RZDüQDUy*QH VSRVRE\ ±]DVWDQDZLDVLQDGVZRMGURJ*\FLD ±PRGOLVLRGDUUR]H]QDQLDGURJL*\FLD

13 =HV]\W\ 3RUDGQLNPHWRG\F]Q\GRQDXF]DQLDUHOLJLLU]\PVNRNDWROLFNLHM ZHGáXJSRGUF]QLNDQU=]JRGQHJR]SURJUDPHPQDXF]DQLDQU= :\GDQLH,,]PLHQLRQH 5HFHQ]HQFLGU(O*ELHWD]LZRV]NVSURIGUKDE3LRWU7RPDVLN 5(.725=<7208 NVQGU]HM+DMGXN6-NV=ELJQLHZ0DUHNVQQD:DOXOLN6)1 =(63Ïà8725Ï:.LHURZQLN±NV=ELJQLHZ0DUHN6-.UDNyZ JQLHV]NDDQDVLDN.DWRZLFH 3DZHáDUF]\VNL.UDNyZ NV5\V]DUG]HNDOVNL3áRFN NV6WDQLVáDZ]LHNRVNLàRP*D V(ZD)HUHQF6RVQRZLHF NVQGU]HM+DMGXN6-.UDNyZ,UHQD+DQXV6]F]HFLQHN NV.U]\V]WRI.DQWRZVNL.RV]DOLQ.U]\V]WRI.RUG\OHZVNL.UDNyZ NV-DURVáDZ.RWRZVNLàRP*D 0DáJRU]DWD.U]DN/HJQLFD NV7RPDV]/HQF]HZVNL.DOLV] NV0DUHN0HQG\N/HJQLFD (ZD0LNRZLHF5DEND NV-DQXV]0yáND6-.UDNyZ NV7DGHXV]3DQX.UDNyZ.LQJD3\WOLN7U]HELQLD 6WHIDQ6XOLVNL.UDNyZ 0DáJRU]DWD6XVND.UDNyZ DUEDUD:\VRNLVNDLDáD3RGODVND NV0DULDQ=DMF7DUQyZ QHWD)XUHN.UDNyZ 5HGDNFMD5HQDWD.RPXUNDQQD.UyOLNRZVND 3URMHNWRNáDGNL-RDQQD3DQDVLHZLF] 1LKLOREVWDW3U]HáR*RQ\3URZLQFML3ROVNL3RáXGQLRZHM7RZDU]\VWZD-H]XVRZHJRNV.U]\V]WRI\UHN6-.UDNyZPDMDUOG] :\GDZQLFWZR:0.VL*D-H]XLFL.UDNyZ :\*V]D6]NRáD)LOR]RILF]QR3HGDJRJLF]QD,*17,180Z.UDNRZLH 6WXGLR,1,*2±±,61:0,61:6)3 :<:1,7:2:0 XO.RSHUQLND.UDNyZ WHOID[HPDLOZDP#Z\GDZQLFWZRZDPSO =,à+1/2:< WHOID[ HPDLOKDQGHO#Z\GDZQLFWZRZDPSO =DSUDV]DP\GRQDV]HM.6, *51,,17(51(72:(-KWWS:\GDZQLFWZR:DPSOWWS WHO :V]HONLHSUDZD]DVWU]H*RQHH]SLVHPQHM]JRG\Z\GDZF\ QLHPR*QDGRSRGUF]QLNDWZRU]\ü*DGQ\FKPDWHULDáyZSRPRFQLF]\FK

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Obdarowani przez Boga Z SERII DROGI PRZYMIERZA

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Obdarowani przez Boga Z SERII DROGI PRZYMIERZA 55 PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Obdarowani przez Boga Z SERII DROGI PRZYMIERZA Działanie nauczyciela, w tym również katechety,

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Strona 1 z 5 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i Nazwisko: Stanowisko: Placówka: Cel: Długość : Anna Laskowska Nauczyciel języka angielskiego Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język polski

Przedmiotowy System Oceniania Język polski Przedmiotowy System Oceniania Język polski II etap edukacyjny PSO jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 1. Celem praktyk pedagogicznych jest: 1) zapoznanie studentów z całokształtem pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego

Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy w Szkole Podstawowej w Trzebielu dla klas IV-VI zgodny z programem nauczania Odkrywamy tajemnice Bożego świata AZ-2-02/12 PSO NA LEKCJACH KATECHEZY W KLASIE IV

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania klasa II gimnazjum rok szkolny 2015/2016 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: odpowiedź ustna: - uczeń odpowiada z zakresu trzech ostatnich lekcji, - omawianie wyników

Bardziej szczegółowo

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii:

I. Formy i sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach biologii: Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z biologii w Publicznym Gimnazjum przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH?

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH? 47. CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZI ZAÆ SZYSTKIE UK ADY DÓCH RÓNAÑ LINIOYCH? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej 7. Równania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH W GIMNAZJUM 1. Ocenianie wewnątrzszkolne wykorzystuje elementy oceniania kształtującego i obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE WYNIKOWE PRACY DYDAKTYCZNEJ. Opracowała: Lidia Brandmiller-Witowska

PLANOWANIE WYNIKOWE PRACY DYDAKTYCZNEJ. Opracowała: Lidia Brandmiller-Witowska PLANOWANIE WYNIKOWE PRACY DYDAKTYCZNEJ Opracowała: Lidia Brandmiller-Witowska Podstawa prawna do sporządzania planów wynikowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla nauczycieli Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obni enie wieku obowi zku szkolnego Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Program praktyki w szkole ogólnodostepnej w klasach I-III

Program praktyki w szkole ogólnodostepnej w klasach I-III Program praktyki w szkole ogólnodostepnej w klasach I-III dla II roku I stopnia pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opiekun praktyki: dr Aleksandra Załustowicz Kontakt

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Zasady oceniania przedmiotowego z matematyki opracowane zostały w oparciu o: 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie 2.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI. Mgr Joanna Bętkowska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU: SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV - VI Mgr Joanna Bętkowska 1 KONTAKT Z UCZNIAMI 1.W CIĄGU SEMESTRU KAśDY UCZEŃ OTRZYMUJE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta: Iwona Kadłubowska Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Kadłubowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie podstawowej

Tworzenie podstawowej Tworzenie podstawowej Tworzenie podstawowej i dodatkowej dokumentacji pedagogicznej w oparciu o nową podstawę programową i dodatkowej dokumentacji pedagogicznej w oparciu o nową podstawę programową Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI.

PROCEDURA HOSPITACJI W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI. PROCEDURA HOSPITACJI W GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI. I. WSTĘP 1. Hospitacja jest istotnym instrumentem kierowania szkołą, bezpośrednią formą nadzoru pedagogicznego, służącą poznaniu, kontroli i pomocy nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Modlnicy CZĘŚĆ I 1. Uczniowie Gimnazjum w Modlicy biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Barbary Rybczyńskiej nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum Nr 5 w Zamościu ubiegającej się o status zawodowy nauczyciela mianowanego realizowany od 1.09.2006r. do 31.05.2009r.

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania plastyki w klasach

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu I.Cele praktyki: 1.Umożliwienie słuchaczom projektu wykształcenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami)

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Jest ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczyciela, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU REGULAMIN RADY RODZICÓW w ZESPOLE SZKÓŁ w GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz.U.95/91 poz.425 (z póź.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli TECHNIKUM ENERGETYCZNE w Jaworznie Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Podstawę prawną ustalenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli stanowią: 1) Art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych Obowiązujące akty prawne: 1/. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami ). 2/. Ustawa Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Przedmiotowe zasady oceniania opracowały: mgr Anna Guzik mgr Edyta Leśniak Przedmiotowe Zasady Oceniania

Bardziej szczegółowo

System Oceniania Jednostek Modułowych

System Oceniania Jednostek Modułowych System Oceniania Jednostek Modułowych TECHNIK INFORMATYK Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 351 203 obejmuje jednostki w modułach: 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSI GNI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓ W MARCINKOWIE

SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSI GNI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓ W MARCINKOWIE Zespó Szkó w Marcinkowie Marcinkowo 27,11-700 Mr gowo, tel. (089)741-87-83, e-mail: marcinkowo@op.pl SZKOLNY SYSTEM BADANIA OSI GNI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓ W MARCINKOWIE Dokument opracowa a:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Z4c-WIMBiŚ/P-8/2015 (pieczęć dziekanatu) DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) Student... (imię

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr inż. Wiesława Kozłowska nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Joanna Królik- nauczyciel języka rosyjskiego Placówka oświatowa: Zespół

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 im. K. K. Baczyńskiego W WARSZAWIE I. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO)

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii W roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii W roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki i astronomii W roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: 1. Rozporządzeniu MENIS z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA RODZICÓW. Będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka, wyrażam zgodę na uczestnictwo. ... imię i nazwisko dziecka, klasa

DEKLARACJA RODZICÓW. Będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka, wyrażam zgodę na uczestnictwo. ... imię i nazwisko dziecka, klasa DEKLARACJA RODZICÓW wyrażam zgodę na uczestnictwo...... data i podpis DEKLARACJA RODZICÓW wyrażam zgodę na uczestnictwo...... data i podpis ZGŁOSZENIE SPRZECIWU wyrażam sprzeciw wobec uczestnictwa... ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują na lekcjach matematyki wymagania i kryteria ocen określone w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Edu-Sense Sp. z o.o. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny ul. Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin www.edu-sense.com. Strona 1

Edu-Sense Sp. z o.o. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny ul. Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin www.edu-sense.com. Strona 1 Scenariusz lekcji 3 Konspekt lekcji w klasie IV szkoły podstawowej. Przedmiot: zajęcia komputerowe. Autor: Anna Stankiewicz-Chatys Temat: Programowanie Ozobotów polecenia powtarzające się. Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo