Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu"

Transkrypt

1 Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy

2 Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009

3 Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy przygotowany na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie przez zespół badawczy Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. w składzie: Marzena Sochańska-Kawiecka kierownik projektu badawczego Agnieszka Morysińska Zuzanna Kołakowska-Seroczyńska Wydawca: Laboratorium Badań Społecznych Bernardyńska 22/3, Warszawa Skład: Studio Graficzne X-DTP Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Sulęcin, ul. Lipowa 18b tel.: , faks: strona www: Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Spis treści 1. Wprowadzenie Podsumowanie i rekomendacje Opis metodologii badania Podstawowe dane na temat powiatu Aktywność zawodowa ludności i bezrobocie w powiecie Możliwości w zakresie edukacji i oświaty Możliwości w zakresie kształcenia ustawicznego Opinie na temat życia w powiecie sulęcińskim Opinie na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu Opinie na temat lokalnego rynku pracy Opinie na temat szkół w powiecie sulęcińskim Charakterystyka pracodawców Charakterystyka pracodawców podstawowe dane Liczba miejsc pracy w powiecie sulęcińskim Miejsca pracy dla absolwentów Charakterystyka potencjalnych pracobiorców Charakterystyka pracobiorców podstawowe dane Charakterystyka osób bezrobotnych Plany edukacyjne i kariera zawodowa uczniów i absolwentów szkół z terenu sulęcińskiego Czynniki decydujące o wyborze szkoły Plany edukacyjne uczniów i absolwentów Losy zawodowe absolwentów Aktywność na rynku pracy i gotowość do jej podejmowania Stosunek do pracy i preferencje wobec pracy Ocena posiadanych kwalifikacji Ocena szans na rynku pracy Charakterystyka miejsc pracy oferowanych absolwentom Charakterystyka miejsc pracy absolwentów Satysfakcja z wykonywanej pracy Przewidywany popyt na pracę w odniesieniu do ilości tworzonych przez pracodawcę miejsc pracy oraz pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników Dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach Charakterystyka miejsc pracy w ujęciu dynamicznym Oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji zatrudnionych osób oraz stosunek do zatrudniania absolwentów Potrzeby szkoleniowe pracowników i kadry kierowniczej firm Zapotrzebowanie pracodawców na usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Sposoby poszukiwania pracy Ogólna ocena Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie Opinie na temat usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy

5

6 1. Wprowadzenie Podstawowym dokumentem określającym potencjał regionu oraz wskazującym pożądane kierunki rozwoju jest zaktualizowana w październiku 2008 roku Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata W dokumencie tym jako mocne strony powiatu wskazuje się przede wszystkim na przygraniczne położenie powiatu, walory krajobrazowo przyrodnicze oraz liczne zabytki. W sferze gospodarki i przedsiębiorczości mocną stroną powiatu jest bez wątpienia redukcja bezrobocia do poziomu zbliżonego do średniej krajowej oraz wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Z drugiej strony, wśród słabych stron powiatu identyfikuje się przede wszystkim niewystarczający potencjał w zakresie infrastruktury drogowej i turystycznej, jak i niewystarczający poziom inwestycji zewnętrznych stosujących zaawansowane technologie produkcji. Szanse rozwoju powiatu upatrywane są głównie w budowie Autostrady A2 oraz możliwości finansowania strategicznych projektów ze środków Unii Europejskiej. Największe zagrożenie wiązane jest natomiast z migracją najmłodszych mieszkańców powiatu, brakami w zakresie wykwalifikowanych kadr i niemożnością zapewnienia finansowania projektów strategicznych w przypadku niepowodzeń w zakresie pozyskiwania środków pomocowych. Biorąc wszystko pod uwagę jako najważniejsze cele strategiczne wyznaczono: n Zabezpieczenie finansowania potrzeb inwestycyjnych oraz projektów strategicznych n Podnoszenie standardu systemu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz oświaty n Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury n Pozyskanie inwestorów n Zapewnienie rozwoju turystyki, kultury i sportu Jak wynika z przyjętych założeń dotyczących potencjału i kierunków rozwoju powiatu jednym z ważniejszych celów polityki regionalnej powinno być wzmocnienie lokalnych zasobów kadrowych poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji obecnych i potencjalnych pracobiorców oraz skuteczności efektywności publicznych służb zatrudnienia. Celowi temu służy między innymi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie projekt Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu. Jednym z jego elementów jest opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji na rynku pracy w powiecie sulęcińskim. W kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania przedstawione zostały wyniki zrealizowanych badań i analiz w zakresie: n Podstawowych danych dotyczących rynku pracy w powiecie sulęcińskim n Charakterystyki zasobów kadrowych powiatu n Charakterystyki obecnych i prognozowanych miejsc pracy n Oceny funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie i oferowanych instrumentów wsparcia 2. Podsumowanie i rekomendacje Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski i wyniki zrealizowanych badań. Absolwenci i uczniowie oczekiwania, możliwości, potrzeby n Młodzi mieszkańcy powiatu sulęcińskiego wykazują umiarkowaną motywację do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji. Najczęściej ich wybory edukacyjne i życiowe uwarunkowane są dostępnymi czy też najbardziej oczywistymi możliwościami. Przejawia się to już na etapie podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku nauczania. Biorąc pod uwagę jedynie lokalizację szkoły, czy też jej popularność wśród koleżanek/kolegów, młodzi mieszkańcy powiatu często zupełnie nieświadomie skazują się na trudności na rynku pracy. Brak refleksji i świadomości w zakresie realiów rynku pracy wśród młodego pokolenia z całą mocą uwidaczniają badania wśród obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ich plany edukacyjne są wprawdzie dużo bardziej ambitne od tego, co udało się zrealizować niedawnym absolwentom, z drugiej jednak strony, często pozostają na bardzo ogólnym poziomie, bez sprecyzowania konkretnego kierunku wykształcenia, lub też powielają typowe sposoby myślenia o przyszłości zawodowej. Pozwala to przypuszczać, iż przyszłe wybory dalszej edukacji, przez wielu podejmowane mogą być w sposób przypadkowy, bez uwzględnienia z jednej strony własnych predyspozycji, z drugiej zaś realiów rynku pracy. To co, szczególnie rzuca się w oczy w analizie aspiracji edukacyjnych obecnych uczniów z powiatu sulęcińskiego, to chęć podjęcia edukacji daleko od domu, poza granicami województwa przede wszystkim w Poznaniu, we Wrocławiu, Szczecinie, ale również i w Warszawie, Krakowie. n Konsekwencją nieprzemyślanych wyborów w zakresie edukacji, ale też i zapewne oferty edukacyjnej oraz jakości kształcenia w szkołach z terenu powiatu (niski poziom zdawalności matur, ograniczone przygotowanie 5

7 praktyczne do wykonywania zawodu, niedostateczny nacisk na naukę przedsiębiorczości oraz elastyczności zawodowej, czy wreszcie niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku przejawiające się z jednej strony zbyt dużym udziałem oferty przygotowującej do nieskonkretyzowanych zawodów administracyjno biurowych (technikum, liceum profilowane), z drugiej istotnymi brakami w specjalistycznym, technicznym kształceniu zawodowym przygotowującym do pracy w nowoczesnym przemyśle, jest dość znaczny odsetek absolwentów żałujących swoich wyborów w zakresie wyboru szkoły. W największym stopniu dotyczy to absolwentów technikum, którzy głównie wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji. Niezadowoleni wychowankowie tej szkoły, gdyby jeszcze raz mieli podejmować decyzję o wyborze kierunku kształcenia w większości zdecydowaliby się na konkretne wykształcenie zawodowe, jakie daje szkoła zawodowa. n O dość niskiej jakości kształcenia w szkołach z terenu powiatu świadczy również sposób w jaki absolwenci, którzy mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z rynkiem pracy, oceniają swoje kwalifikacje i umiejętności. Wyniki z całą mocą uwidaczniają luki i braki kompetencyjne. I tak młodzi mieszkańcy powiatu sulęcińskiego relatywnie najlepiej ocenili siebie pod względem ogólnych predyspozycji do wykonywania pracy, najgorzej zaś pod kątem konkretnych kwalifikacji i przygotowania do zawodu. W tym miejscu warto też zwrócić uwagę, iż swoje kompetencje i kwalifikacje dużo lepiej od absolwentów oceniają obecni uczniowie, co z jednej strony może być czynnikiem demotywującym do dalszej nauki oraz prowadzić może do późniejszych rozczarowań i frustracji (co obserwujemy u obecnych absolwentów). n Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu raczej niechętnie podejmują edukację na wyższych poziomach nauczania. Dotyczy to również absolwentów niedającego praktycznie żadnego konkretnego wykształcenia liceum ogólnokształcącego. Co trzeci uczeń z tej grupy zakończył swoją edukację na poziomie średnim ogólnokształcącym. Badani absolwenci deklarują co prawda chęć dalszej nauki, lecz wydaje się raczej mało prawdopodobne, by to uczynili. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja pod względem motywacji do kształcenia ustawicznego. Prawie trzy czwarte absolwentów nie uczestniczyło w ciągu ostatnich trzech lat w żadnych szkoleniach. n Zupełnie inaczej wygląda sytuacja absolwentów pod względem aktywności zawodowej. Wyniki badań pokazują, iż młodzi mieszkańcy powiatu sulęcińskiego pozostają dość aktywni na rynku pracy. Zdecydowana większość spośród nich (69%), niezależnie od typu szkoły, pracowała chociażby przez krótki czas od momentu jej ukończenia. Ogółem ponad połowę populacji absolwentów (52%) stanowią osoby pracujące 36% pracuje, a kolejne 16% uczy się i pracuje. Niespełna co szósty absolwent (14%) jedynie się uczy. Bierni zarówno pod względem zawodowym jak i edukacyjnym stanowią nieco ponad jedną trzecią populacji. Zaznaczyć jednak należy, iż zdecydowana większość spośród tej grupy wykazuje duże zdeterminowanie w poszukiwaniu pracy, przejawiające się z przede wszystkim gotowością podjęcia praktycznie każdej pracy, nawet poniżej posiadanych kwalifikacji, czy oddalonej o ponad 30 km od miejsca zamieszkania. n Absolwenci dużo częściej, niż wynika to ze statystyk dotyczących zatrudnienia w powiecie sulęcińskim znajdują pracę w sektorze publicznym (33%), gdzie pracują na stanowiskach biurowych/urzędniczych (przede wszystkim absolwenci liceum ogólnokształcącego). Ogółem pracę w swoim wyuczonym zawodzie wykonuje co trzeci badany (34%) wśród absolwentów szkoły zawodowej odsetek ten jest dużo wyższy i kształtuje się na poziomie 72%. Co piąty badany, przede wszystkim absolwenci liceum ogólnokształcącego, wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. Trzy główne sektory, w których zatrudnieni są absolwenci sulęcińskich szkół to administracja (stanowiska biurowe), handel (sprzedawcy, kasjerzy) oraz gastronomia (kelner, barman). Absolwenci liceum podejmują pracę głównie na stanowiskach biurowych bądź jako sprzedawcy. Osoby kończące zawodówkę pracują głównie jako kierowcy, budowlańcy, techniczni pracownicy pomocniczy, hydraulicy, piekarze, cukiernicy. W relatywnie najgorszej sytuacji są absolwenci technikum, którzy pracują głównie jako sprzedawcy, kelnerzy i robotnicy niewykwalifikowani. Połowa absolwentów zarabia do 750 zł na rękę. Zarobki nieco ponad jednej trzeciej badanych mieszczą się w przedziale od 750 do 1500 złotych. Powyżej 1500 złotych zarabia co dziesiąty badany (11%), przy czym trzykrotnie częściej są to absolwenci szkoły zawodowej, niż absolwenci liceum ogólnokształcącego. n Zarówno posiadający w większości doświadczenia zawodowe absolwenci, jak i dopiero przygotowujący się do wejścia na rynek pracy uczniowie postrzegają pracę głównie przez pryzmat płynących z niej korzyści finansowych. To właśnie dobra praca i możliwość zarobkowania dla przeważającej większości badanych jest główną wartością związaną z wykonywaniem pracy. Pozostałe korzyści, czy aspekty związane z szeroko rozumianą karierą zawodową traktowane są jako priorytetowe przez co najwyżej jedną trzecią badanych. n Mówiąc o swojej wymarzonej pracy młodzi mieszkańcy powiatu sulęcińskiego wykazują dość duży realizm i w sposób pośredni poddają w wątpliwość możliwość realizacji swoich ambicji zawodowych na terenie po- 6

8 wiatu. Z jednej strony wiązać to zapewne należy z oceną oferty miejsc pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy, z drugiej natomiast z oczekiwaniami finansowymi. I tak, swoją wymarzoną karierę zawodową z powiatem sulęcińskim wiąże niespełna połowa absolwentów i co piąty uczeń, choć w tej ostatniej grupie duży odsetek badanych nie ma jeszcze sprecyzowanych, nawet w sferze marzeń, swoich planów zawodowych. Ogółem 58% badanych absolwentów i 38% uczniów chciałoby pracować poza powiatem sulęcińskim, w tym dość znaczna grupa poza województwem, czy nawet za granicą. Szczególnie uczniowie, którzy nie są jeszcze związani zobowiązaniami rodzinnymi, chętnie rozważaliby tego typu zatrudnienie. Najbardziej preferowane miasta zatrudnienia to Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra, Szczecin. W tym miejscu warto zauważyć, iż swoją przyszłość zawodową poza powiatem widzą przede wszystkim osoby aspirujące do wyższych stanowisk wymagających kwalifikacji przede wszystkim absolwenci i uczniowie liceum ogólnokształcącego. Najbardziej chętni do pozostania w powiecie są natomiast wychowankowie liceum profilowanego i szkoły zawodowej. Pracodawcy oczekiwania, możliwości, potrzeby n Powiat sulęciński postrzegany jest jako miejsce dość przyjazne prowadzeniu działalności gospodarczej, na co składa się z jednej strony usytuowanie powiatu przy granicy polsko niemieckiej, z drugiej natomiast przyjazność otoczenia, w tym również otoczenia instytucjonalnego. Czynnikiem negatywnie oddziaływującym na działalność gospodarczą są natomiast w opinii badanych przedsiębiorców trudności w znalezieniu kompetentnych i wysokokwalifikowanych pracowników. n Ogółem przedsiębiorcy z powiatu sulęcińskiego oferują około 8,5 tys. miejsc pracy, co realizuje około 65% wewnętrznego popytu (przy szacowanej liczbie około 13 tys. osób aktywnych zawodowo). Zbliżoną liczbę miejsc pracy (około 3 tys.) tworzą średnie i mikro przedsiębiorstwa. Najwięcej miejsc pracy oferują firmy z sektora usługowego, przede wszystkim działające w obszarze usług społecznych i dla ludności (Sekcja PKD O), w drugiej kolejności firmy przemysłowe, w trzeciej zaś firmy budowlane i handlowe. n Jedynie co szósta firma w powiecie 1 (16,2%) zatrudnia osoby do 25 roku życia. Razem tworzą one około miejsc pracy dla absolwentów. n Wyniki badań wskazują na dość dużą stabilność rynku pracy w powiecie sulęcińskim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie co dziesiąta firma zatrudniała nowych pracowników. Taki sam odsetek przedsiębiorców przeprowadzał zwolnienia. Największą aktywność kadrową wykazywały w ubiegłym roku firmy z sektora przemysłowego (które częściej zatrudniały pracowników) i budowlanego (które częściej zwalniały pracowników). Bardzo niewielką aktywność kadrową wykazywały natomiast firmy działające w handlu i usługach. Jeżeli zwalniano, czy też zatrudniano osoby, to były to jedynie pojedyncze przypadki. Ogółem liczba miejsc pracy zmniejszyła się o około 355. Należy jednak zaznaczyć, iż ten wynik jest udziałem dużych zwolnień grupowych w firmie Moltech. Szacować możemy, iż zatrudnienie w pozostałych firmach w regionie zwiększyło się o 193 miejsca pracy. W ciągu najbliższych 12 miesięcy możemy się spodziewać wzrostu zatrudnienia. Plany w tym względzie są dużo bardziej optymistyczne w porównaniu do sytuacji z ostatnich 12 miesięcy. I tak, zwolnienia planuje jedynie 2% przedsiębiorstw, podczas gdy wzrost zatrudnienia przewiduje prawie co piąta firma (17%) w tym 13% na nowo powstałych miejscach pracy. Ogółem należy się spodziewać utworzenia od 554 do 559 miejsc pracy, przy równoczesnej likwidacji od 117 do 124 miejsc, co daje ogólny dodatni bilans na poziomie około 400 miejsc pracy. n Ostatnie 12 miesięcy przyniosło spadek zatrudnienia na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji. Miejsca pracy tracili przede wszystkim pracujący przy pracach prostych. Duże zwolnienia obserwujemy również na stanowiskach robotniczych, choć w tym przypadku zostały one z nawiązką zrekompensowane przez zatrudnienia. Najmniejszą rotację obserwujemy natomiast na stanowiskach specjalistycznych. n W ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewać możemy się przede wszystkim dalszego zwiększenia liczby miejsc pracy dla robotników wykwalifikowanych. Spodziewać należy się zatrudnienia około 230 osób na te stanowiska przy jednoczesnej redukcji około 35 miejsc pracy. W drugiej kolejności największe zapotrzebowanie będzie na pracowników przy pracach prostych (planowane zatrudnienie na poziomie około 130 miejsc pracy), w trzeciej zaś pracowników usług osobistych i sprzedawców (planowane zatrudnienie na poziomie około 84 miejsc pracy, przy jednoczesnej planowanej redukcji 42 miejsc pracy). W nadchodzących następnych 12 miesiącach firmy z powiatu sulęcińskiego relatywnie najrzadziej poszukiwać będą zaś pracowników o wyższych kwalifikacjach pracowników biurowych (planowane zatrudnienie około 60 osób) oraz specjalistów (planowane zatrudnienie około 47 osób). n Cztery najważniejsze z punktu widzenia pracodawców kryteria wyboru pracowników na wszystkie typy stanowisk to kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, kierunek i profil wykształcenia oraz poziom wykształcenia. Tymczasem, jak pokazują wyniki badań, to właśnie te cztery aspekty stanowią swego rodzaju piętę achillesową 1 Wyłączając firmę Moltech sp. z.o.o 7

9 wychowanków sulęcińskich szkół, którzy swoich mocnych stron na rynku pracy upatrują raczej w miękkich kompetencjach i cechach osobistych. Potrzeby w zakresie instrumentów rynku pracy n Ogółem, co trzeci spośród absolwentów aktualnie poszukuje pracy, wśród osób niepracujących odsetek ten kształtuje się na poziomie 65%. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowany jest ponad co drugi respondent, w tym również w znacznym odsetku osoby pracujące (48%). Z niepokojem należy odczytywać fakt, iż część spośród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy de facto nie poszukuje pracy. Wskazywać to może na zjawisko bierności wśród bezrobotnych absolwentów. n W powiecie sulęcińskim dominuje model wykorzystywania znajomości w pozyskiwaniu pracowników/ zatrudnienia, a także korzystania z bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracodawcą, a pracobiorcą. Jedynym liczącym się (choć raczej mało skutecznym w opinii absolwentów) pośrednikiem jest Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast rola pośredników innych, niż PUP w poszukiwaniu pracowników/ zatrudnienia jest mocno ograniczona niemal nie wykorzystuje się prasy, Internetu, wyspecjalizowanych pośredników, a jeśli nawet ze źródeł tych się korzysta, ich efektywność pozostawia wiele do życzenia. n Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie, zarówno wśród przedstawicieli firm, jak i wśród absolwentów oceniana jest pozytywnie. Blisko połowa firm oraz spore grono absolwentów nigdy nie korzystało ze wsparcia udzielanego przez PUP i nie ma w tym zakresie żadnych doświadczeń czy też planów. Do mocnych stron urzędu zaliczono przede wszystkim życzliwy i zaangażowany personel oraz poszczególne instrumenty wsparcia (szczególnie dotacje). Wśród nielicznych zarzutów pojawiły się zastrzeżenia co do kolejek, uprzejmości pracowników oraz biurokracji. n Znajomość poszczególnych instrumentów i usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jest wśród absolwentów dosyć dobra, a wśród przedsiębiorców niemal powszechna. Jednocześnie wykorzystanie tych instrumentów oraz przyszłe plany w tym zakresie pozostają na relatywnie niskim poziomie. Pozytywne są także oceny przydatności formułowane w stosunku do wszystkich instrumentów prawdopodobnie duże znaczenie ma tutaj przekonanie, że każda pomoc jest przydatna. Natomiast zdecydowanie najlepiej wypadają instrumenty, w ramach których beneficjent otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe a zatem dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na stworzenie stanowiska pracy etc. n Zarówno wśród młodzieży w powiecie sulęcińskim, jak i w środowisku pracodawców nie dostrzega się orientacji na rozwój kompetencji i kapitału ludzkiego. Zdecydowana większość przedsiębiorców nie dostrzega żadnych potrzeb szkoleniowych swoich pracowników szeregowych i kadry kierowniczej. Z kolei młodzież w większości przypadków w przeszłości rzadko podejmowała kursy i szkolenia, aby się dokształcić. Rekomendacje W ciągu 10 lat rynek pracy w powiecie sulęcińskim przeszedł bardzo pozytywne przeobrażenia. W tym czasie systematycznie spadała stopa bezrobocia, dorównując poziomowi krajowemu, a także z roku na rok rosła liczba firm, choć pod tym względem powiat wciąż pozostaje w tyle za innymi regionami. Załamanie koniunktury przyniósł dopiero ostatni rok. Obserwowany w powiecie wzrost bezrobocia, a także spadek liczby przedsiębiorstw są jednak typowe dla całego kraju. W ciągu ostatnich lat nie udało się jednak przełamać wielu barier w znacznym stopniu ograniczających możliwości i potencjał w zakresie rozwoju. W znowelizowanej w 2008 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata , jako główne słabości powiatu identyfikuje się przede wszystkim niewystarczający potencjał w zakresie infrastruktury drogowej i turystycznej, jak i niewystarczający poziom inwestycji zewnętrznych stosujących zaawansowane technologie produkcji. Rzeczywiście, dane GUS wskazują, iż powiat sulęciński znacząco odbiega na niekorzyść od reszty kraju, a także samego województwa lubuskiego pod względem nakładów na inwestycje (które są prawie o połowę niższe niż w skali całego kraju), a także produkcji przemysłowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca (która jest prawie trzykrotnie niższa niż w skali całego kraju). Struktura firm w powiecie, a także niewyspecjalizowany charakter ich działalności nie sprzyjają tworzeniu miejsc pracy dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. W porównaniu do województwa i reszty kraju, w powiecie sulęcińskim więcej jest firm związanych z sektorem budownictwa i rolnictwem, oraz branżą hotelowo gastronomiczną, mniej natomiast firm przemysłowych oraz firm działających w obszarze wyspecjalizowanych usług związanych z obsługą przedsiębiorczości. Wszystko to sprawia, iż realne i ciągle aktualne są zidentyfikowane na poziomie strategii zagrożenia związane z odpływem wykwalifikowanych kadr oraz najmłodszych mieszkańców do ościennych powiatów, dużych, miast, czy też za granicę, co w dłuższej perspektywie może być czynnikiem znacznie spowalniającym rozwój oraz obniżającym 8

10 potencjał powiatu. Zrealizowane badania w pełni potwierdzają te obawy. W zgodnej opinii przedsiębiorców i absolwentów lokalny rynek pracy jest mały i oferuje ograniczone możliwości zatrudnienia, w szczególności na lepszych stanowiskach. Przedstawiciele obydwu badanych grup zgadzają się co do tego, iż w powiecie trudno jest znaleźć dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę, nie mówiąc już o zrobieniu tutaj kariery zawodowej. W konsekwencji, młodzi ludzie, którzy chcą coś osiągnąć w życiu, muszą szukać pracy poza powiatem, lub też co bardziej typowe znacząco obniżają swoje aspiracje zawodowe i edukacyjne przystosowując się do tego, co oferuje rynek. Z drugiej strony pracodawcy zwracają uwagę na istotne braki lokalnego zaplecza kadrowego - podkreślają, iż w regionie brak jest kompetentnych pracowników przede wszystkim budowlańców, robotników wykwalifikowanych w obsłudze specjalistycznych maszyn oraz pracowników na stanowiska specjalistyczne. Dodatkowo, przedsiębiorcy bardzo niechętnie odnoszą się do zatrudniania młodych i niedoświadczonych pracowników, wątpiąc w ich kwalifikacje i przygotowanie do zawodu. Znajduje to również potwierdzenie w opiniach absolwentów, którzy doskonale zdają sobie sprawę ze swoich braków w tym zakresie. Wszystko to, a zarazem dużo większy niż w skali całego kraju udział w populacji powiatu sulęcińskiego osób w wieku do 30 lat, prowadzi do trzech negatywnych zjawisk obserwowanych na terenie powiatu: wysokiego bezrobocia w grupie najmłodszych mieszkańców, ograniczenia możliwości zatrudnienia do niewymagających wysokich kwalifikacji niskopłatnych stanowisk pracy oraz odpływu z terenu powiatu bardziej ambitnej i lepiej wykształconej młodzieży. W tym kontekście ogromnego znaczenia nabiera polityka regionalna powiatu w zakresie edukacji i kształcenia oraz rynku pracy. Pożądanych jest pięć kierunków działań: n Dostosowanie oferty systemu oświaty w powiecie do potrzeb rynku. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zwiększenie udziału specjalistycznego kształcenia zawodowego w zakresie zatrudniania w przemyśle. W tym kontekście należy rozważyć rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły zawodowej o zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy w lokalnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Konieczna w tym względzie jest współpraca szkoły z przedsiębiorcami, która pozwoli dostosować program nauczania do ich konkretnych potrzeb. Niezbędna wydaje się również weryfikacja programu nauczenia technikum oraz liceum profilowanego. Absolwenci obydwu szkól znajdują się w relatywnie najgorszej sytuacji na rynku pracy. Poziom oferowanego wykształcenia z jednej strony nie pozwala im na dalszą naukę na studiach wyższych (niski wskaźnik zdawalności matur), z drugiej natomiast nie odpowiada potrzebom pracodawców. n Zwiększenie i racjonalizacja działań w zakresie kształcenia ustawicznego. Chodzi tu przede wszystkim o większą niż dotychczas dostępność szkoleń zawodowych w zakresie przygotowania do pracy w przemyśle na stanowiskach robotników wykwalifikowanych do obsługi maszyn/urządzeń. W tym kontekście niezmiernie ważne i użyteczne wydają się wszelkie instrumenty (staże, praktyki, szkolenia zakładowe) włączające w proces kształcenia pracodawców. Mniej istotne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy wydają się natomiast szkolenia w zakresie księgowości, czy pracy biurowej. Jak pokazują badania na rynku jest relatywnie małe zapotrzebowanie na tego typu pracowników, które jest w pełni zaspokojone przez podaż ze strony absolwentów liceów, czy też technikum. n Zwiększenie praktycznego wymiaru nauczania. W zgodnej opinii pracodawców i absolwentów, system oświaty w powiecie nie przygotowuje do realiów rynku pracy. W tym kontekście konieczne wydaje się położenie większego nacisku w edukacji szkolnej i kształceniu ustawicznym na praktyczny wymiar zajęć naukę przedsiębiorczości, elastyczności i umiejętności przystosowywania się do wymogów rynku pracy. n Zwiększenie możliwości zatrudnienia w powiecie dla dobrze wykwalifikowanej i ambitnej młodzieży. W tym obszarze konieczne wydają się działania skierowane do pracodawców, mające na celu z jednej strony przekonanie ich o korzyściach płynących z zatrudnienia absolwentów (działania informacyjne), z drugiej natomiast formalne zachęcenie ich do zatrudniania przedstawicieli tej grupy (działania dotacyjne). n Wreszcie niezmiernie ważne wydają się wszelkie działania aktywizujące zarówno środowisko pracodawców jak pracobiorców w zakresie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji. Badania z całą mocą ukazały dużą bierność obydwu grup w tym zakresie. Absolwenci nie kontynuują nauki zdając się na to co oferuje im rynek pracy, a pracodawcy nie widzą potrzeby inwestowania w kapitał ludzki. 3. Opis metodologii badania Badaniem objęty został teren powiatu sulęcińskiego, a w jego ramach 3 populacje: n Populacja pracodawców przedsiębiorców z firm mikro, małych i średnich n Populacja uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu sulęcińskiego 9

11 n Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie powiatu sulęcińskiego Zrealizowane w ramach projektu komponenty badawcze zostały zorganizowane w ramach trzech etapów składających się na ścieżkę logiczno-sekwencyjną badań. Etap 1 Eksploracja. Celem tego etapu było dokonanie gruntownego rozeznania w obszarze problemowym badania. Etap ten dostarczył również hipotez, które były weryfikowane w kolejnych fazach badań. Etap eksploracji miał też na celu dostarczenie materiału empirycznego do prawidłowego zbudowania narzędzi wykorzystywanych w badaniach ilościowych. W ramach etapu eksploracji przeprowadzono: n Badanie Desk Research analiza danych zastanych Ten komponent miał dostarczyć wiedzy bazowej o tematyce badania, posłużyć do prawidłowej konstrukcji narzędzi badawczych, a także ostatecznie pomóc w interpretacji danych dokonanej na potrzeby ostatecznego raportu z badań. Analizie poddane zostały: n Dane ze statystyki publicznej dotyczące gmin i powiatów oraz dla celów porównawczych województwa i kraju, pozwalające pośrednio scharakteryzować sytuację społeczno-gospodarczą powiatu (m.in. dane z Banku Danych Regionalnych, statystyk GUS i Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze) n Dane pochodzące z analiz, dokumentów, rejestrów lokalnych władz samorządowych (starostwa, urzędy gmin) oraz rejestrów Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie n Dotychczasowe badania i analizy dotyczące rynku pracy przeprowadzone w powiecie oraz w województwie (m.in. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, statystyki lokalnego rynku pracy) n Oferta edukacyjna oraz szkoleniowa w powiecie i regionie n Wywiady pogłębione (IDI) W ramach etapu eksploracji zrealizowano także 13 pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedstawicielami wszystkich trzech badanych populacji. Tabela 1 Dobór próby do badań IDI Badana populacja Pracodawcy sektor prywatny Pracodawcy sektor publiczny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Liczba wywiadów 3 IDI (firma mikro, firma mała, firma średnia) 2 IDI (edukacja, służba zdrowia) 4 IDI (liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum profilowane) 4 IDI (liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum profilowane) Badanie miało dostarczyć wstępnej wiedzy na temat obszaru tematycznego projektu, a także posłużyć lepszemu dopasowaniu narzędzi badań ilościowych do potrzeb i możliwości respondentów. Etap 2 Diagnoza. W ramach tego etapu zrealizowane zostały badania ilościowe z przedstawicielami wszystkich 3 populacji respondentów: pracodawców, uczniów oraz absolwentów. W każdym z badań posłużono się techniką wywiadu bezpośredniego z kwestionariuszem papierowym w przypadku uczniów był to wywiad audytoryjny z kwestionariuszem do samodzielnego wypełnienia (SAQ), zaś w przypadku absolwentów oraz przedsiębiorców standardowy wywiad ankieterski (PAPI). n Wywiady audytoryjne z uczniami W przypadku populacji uczniów wybrano technikę wywiadu audytoryjnego ze względu na dogodność realizacji skupienie respondentów w jednym miejscu i czasie. Badania zostały zrealizowane w połowie czerwca 2009 r. w następujących szkołach: n Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 10

12 n Technikum w ramach Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej n Liceum Ogólnokształcące w ramach Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej n Liceum Profilowane w ramach Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej n Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ramach Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej Oddziały do badania zostały wybrane losowo w porozumieniu z dyrekcją placówek. Z uwagi na koniec roku szkolnego i absencję wśród uczniów badaniem objęto większość ostatnich i przedostatnich oddziałów szkół, aby uzyskać odpowiednią liczbę wypełnionych ankiet. Poniższa tabela prezentuje ostateczną strukturę próby: Tabela 2 Struktura próby uczniów Rodzaj szkoły Liczba placówek Liczba uzyskanych ankiet dane nieważone Liczba ankiet dane ważone N % N % Licea ogólnokształcące ,40% ,00% Technika ,20% 46 17,00% Licea profilowane ,80% 38 14,00% Zasadnicze szkoły zawodowe ,60% 49 18,00% Ogółem % % Dane uzyskane w badaniu zostały poddane procedurze ważenia w sposób, który zapewnia reprezentatywność próby dla ogółu uczniów ostatnich dwóch oddziałów szkół ponadgimnazjalnych. Operacja ważenia uwzględniała takie zmienne, jak: n Rodzaj szkoły n Płeć n Specjalizacja (w ramach szkoły) n Wywiady bezpośrednie PAPI z absolwentami Badaniami została objęta populacja absolwentów szkół ponadgimnazjanych z ostatnich 3 lat (wyłączając rok obecny) a zatem osób, które ukończyły szkoły w latach 2006, 2007 oraz Ogółem zrealizowano 150 wywiadów z absolwentami. W badaniu wykorzystano próbę kwotowo-celową, z kwotami nałożonymi na płeć respondenta oraz na rodzaj ukończonej szkoły. Pomocniczo w badaniu wykorzystano bazę absolwentów przekazaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie. Strukturę próby prezentuje poniższa tabela. Tabela 3 Struktura próby absolwentów Zmienna Płeć Rodzaj szkoły Kryterium kwoty Dane nieważone Dane ważone N % N % Kobieta 99 65,1% 90 59% Mężczyzna 53 34,9% 63 41% Licea 78 51,3% 81 53% Technika 28 18,4% 32 21% Licea profilowane 23 15,1% 11 7% Zasadnicze szkoły zawodowe 23 15,2% 29 19% Ogółem % % 11

13 Dla uzyskania reprezentatywności próby, wyniki badania zostały poddane procedurze ważenia ze względu na płeć oraz rodzaj szkoły. Ostateczną strukturę próby po operacji ważenia zawiera tabela 3. n Wywiady bezpośrednie PAPI z pracodawcami W ramach badań zrealizowano 207 wywiadów z przedsiębiorcami z powiatu sulęcińskiego. W ramach realizacji badań wykorzystano bazę przedsiębiorców przekazaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie. Strategia ankieterów polegała na dotarciu do wszystkich spośród 23 firm średnich oraz 74 firm małych z terenu powiatu sulęcińskiego i na nakłonieniu tych firm do udziału w badaniu. Brakujące wywiady miały zostać przeprowadzone wśród losowo wybranych spośród ponad 1000 firm mikro. W przypadku odmów i problemów realizacyjnych w firmach małych i średnich, wywiady miały być uzupełnione z puli wylosowanych mikro-przedsiębiorstw. Ostateczną strukturę zrealizowanej próby pracodawców zawiera Tabela 4. Tabela 4 Struktura próby pracodawców Wielkość firmy Dane nieważone Dane ważone N % N % Mikro: do 9 osób ,9% % Mała: osób 44 21,3% 10 5% Średnia: 50 i więcej osób 12 5,8% 4 2% Ogółem % % Dla uzyskania reprezentatywności próby, ostateczne wyniki zostały poddane procedurze ważenia ze względu na wielkość firmy oraz sektor działalności (branża). Etap 3 Weryfikacja. Celem ostatniego etapu badań jest weryfikacja i opracowanie wyników badań. Jest to etap analiz, integracji wyników, opracowywania tabel oraz raportu z badań. W etapie weryfikacji korzystając z efektów wytworzonych w poprzednich komponentach została dokonana synteza zebranego materiału, opracowane zostały wyniki, wnioski oraz rekomendacje. 12

14 Część 1 Powiat sulęciński w świetle statystyk oraz w opinii mieszkańców 13

15 4. Podstawowe dane na temat powiatu Powiat sulęciński położony jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego w dorzeczu Odry i Warty i zajmuje obszar 1178 km 2. Na tle województwa, którego powierzchnia stanowi ,88 km² zajmuje 7 miejsce pod względem wielkości. Powiat graniczy z 5 innymi powiatami: gorzowskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, krośnieńskim i słubickim. Na powiat składają się następujące regiony fizycznogeograficzne: Kotlina Gorzowska, Pojezierze Łagowskie i Równina Torzymska. Miasto Sulęcin (niem. Zielenzig) to siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sulęcin. W latach miasto administracyjnie należało do woj. gorzowskiego. Dużym walorem krajobrazowym powiatu sulęcińskiego są bogate w różnorodną szatę roślinną, obfitujące w runo leśne i zwierzynę łowną, lasy stanowiące ponad 50% powierzchni Powiatu oraz liczne, malowniczo położone jeziora. W gminie Słońsk znajdują się Park Narodowy Ujście Warty i Park Krajobrazowy Ujście Warty. Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w powiecie sulęcińskim stanowi 54,7% powierzchni powiatu. W skład powiatu wchodzą następujące jednostki administracyjne: n gminy miejsko-wiejskie: Lubniewice, Sulęcin, Torzym n gminy wiejskie: Krzeszyce, Słońsk n miasta: Lubniewice, Sulęcin, Torzym Liczba ludności w województwie lubuskim na koniec 2008 r. wyniosła Na tle tych danych Powiat Sulęciński przedstawia się następująco: w 2008 roku zamieszkiwało w nim osób, co stanowi 3,54% ogółu mieszkańców województwa. Spośród wszystkich mieszkańców powiatu (49,6%) stanowili mężczyźni, kobiety natomiast (50,4%). Zdecydowana większość ludności powiatu, to mieszkańcy terenów wiejskich (59,3% ). Pozostałe (40,7%) stanowią mieszkańcy trzech miast: Lubieniewic, Torzymia i przede wszystkim Sulęcina, którego populacja na koniec 2008 roku wynosiła mieszkańców. Powiat sulęciński charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem zaludnienia na jeden km 2 : 30 osób/km Aktywność zawodowa ludności i bezrobocie w powiecie Na podstawie danych dotyczących liczby osób bezrobotnych oraz stopy bezrobocia liczbę aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szacować możemy na około 13 tys., w tym około 12 tys. to osoby pracujące 2 (Tabela 5). Wedle danych GUS dotyczących zatrudnienia w gospodarce narodowej (firmach małych, średnich i dużych oraz rolnictwie) na koniec 2008 roku pracowało 9199 mieszkańców powiatu, z czego jedna trzecia zatrudniona była w przemyśle i budownictwie, nieco ponad jedna czwarta w prywatnym sektorze usługowym, a prawie jedna czwarta w publicznym sektorze usługowym (Tabela 6). Stopa bezrobocia w powiecie sulęcińskim spadała systematycznie aż do października 2008 roku, kiedy to osiągnęła swoje historyczne minimum na poziomie 8,5%. Począwszy od listopada 2008 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych systematycznie rosła aż do poziomu 1827 bezrobotnych na koniec lipca 2009 (stopa bezrobocia na poziomie 13,3%) Rysunek 1. Warto zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich 5 lat sytuacja na rynku pracy w województwie lubuskim oraz powiecie sulęcińskim bardzo zbliżyła się do sytuacji w całym kraju. Na początku 2004 stopa bezrobocia w powiecie sulęcińskim była o prawie 12 punktów wyższa niż w całym kraju, podczas gdy obecnie różnica ta jest mniejsza niż 3 punkty. 2 Szacunki oparte zostały na dostępnych danych GUS dotyczących liczby zarejestrowanych bezrobotnych, liczby osób w wieku produkcyjnym oraz stopy rejestrowanego bezrobocia. Szacowana liczba osób aktywnych zawodowo może być nieco zawyżona, ze względu na to, iż część osób bezrobotnych może de facto, nie poszukiwać pracy. 14

16 Tabela 5. Szacowana aktywność zawodowa ludności w powiecie sulęcińskim ogółem ludność w wieku produkcyjnym bierni zawodowo aktywni zawodowo ogółem ogółem pracujący bezrobotni stopa bezrobocia , * ,3 Źródło: Szacunkowe obliczenia własne na podstawie danych GUS dotyczących liczby osób w wieku produkcyjnym, liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Przyjęte kategorie nie odpowiadają kategoriom BAEL. * ze względu na brak danych dotyczących stanu ludności na koniec lipca 2009 roku jako podstawę wyliczeń przyjęto liczbę osób z grudnia 2008 roku. Tabela 6. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Stan na koniec 2007 roku. Miejsce zatrudnienia Liczba zatrudnionych % ogółem % sektor rolniczy w tym indywidualne gospodarstwa rolne ,4% przemysł ,6% usługi rynkowe ,6% usługi nierynkowe ,4% Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych Rysunek 1. Stopa bezrobocia w powiecie sulęcińskim na tle województwa i Polski ,5 27,3 25, ,3 18,2 13,3 14,6 9,0 Styczeń 2004 Lipiec 2009 powiat sulęciński woj. lubuskie Polska Źródło: GUS, za Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 15

17 4.2 Możliwości w zakresie edukacji i oświaty W 2008 roku na terenie powiatu sulęcińskiego działało sześć gimnazjów, dwie szkoły ponadgimnazjalne (Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Poniżej w tabeli prezentujemy szczegółowe dane dotyczące liczby uczniów oraz absolwentów poszczególnych placówek. Tabela 7. Szkoły w powiecie sulęcińskim szkoły oddziały uczniowie absolwenci POZIOM GIMNAZJALNY gimnazja specjalne szkoły przysposabiające do pracy specjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży specjalne gimnazja dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych POZIOM PONADGIMNAZJALNY szkoły zawodowe bez specjalnych licea profilowane technika licea ogólnokształcące licea ogólnokształcące ponadpodstawowe dla dorosłych licea ogólnokształcące dla dorosłych szkoły policealne dla dorosłych W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata jako mocne strony systemu oświaty i szkolnictwa w powiecie wymienia się: n Dostosowywanie oferty nauczania do potrzeb rynku pracy, szkoły tworzą nowe kierunki nauczania n Wysoka aktywność szkół w zakresie nawiązywania współpracy z innymi szkołami i uczelniami n Utworzenie CKU i CKP oraz Gimnazjum dla Dorosłych n Stypendia naukowe i socjalne dla uczniów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym, bez względu na miejsce zamieszkania Jako słabe strony identyfikuje się natomiast: n Problemy z pozyskaniem kadr niewystarczająca ilość specjalistów n Problem z dojazdem uczniów do szkół z innych miejscowości na zajęcia pozalekcyjne n Konkurencja ze strony szkół w powiatach ościennych odpływ zdolnego ucznia z gimnazjów do innych ośrodków n Brak atrakcyjnej oferty zajęć pozaszkolnych, mało zróżnicowana oferta zajęć dodatkowych n Brak wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych n Niski poziom wyników egzaminów maturalnych W 2008 roku do egzaminów maturalnych przystąpiło 34 uczniów technikum, z czego świadectwo maturalne otrzymało jedynie 19 osób (55%), 28 absolwentów liceum profilowanego, z czego świadectwo maturalne otrzymało 13 osób (46%). Współczynnik zdawalności egzaminu maturalnego dla uczniów liceum ogólnokształcącego kształtował się na poziomie 84% 215 przystępujących i 180 otrzymujących świadectwo dojrzałości. Warto zwrócić uwagę, iż wskaźniki te są dużo niższe (w szczególności w przypadku absolwentów techniku i liceum profilowanego) niż w skali całego kraju, czy też województwa (Rysunek 2). 16

18 Rysunek 2. Współczynnik zdawalności egzaminu maturalnego. 55,8% Technika 74,6% 78,2% Licea profilowane 46,4% 74,6% 77,5% Licea ogólnokształcące 83,7% 95,5% 95,6% powiat sulęciński woj. lubuskie Polska Poniżej w tabeli przedstawiamy szczegółową charakterystykę szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sulęcińskiego. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Szkoła kształci na poziomie ponadgimnazjalnym nauka kończy się egzaminem maturalnym. Na każdym z trzech poziomów występują następujące typy klas z obowiązkową nauką dwóch języków obcych (język angielski i język niemiecki): n matematyczno informatyczne n humanistyczne n biologiczno chemiczne Szkoła posiada szeroko rozbudowane kontakty zagraniczne ze szkołami z Niemiec: Kamen (Nadrenia), Beeskow (Brandenburgia); Szwecji: Sävsjö. Liceum realizuje projekt Socrates Comenius wspólnie ze szkołami ze Szwecji i z Niemiec, projekt ze szkołami z Niemiec Skąd wzięły się nasze pieśni? i projekt polsko niemiecko belgijski. Uczniowie mają także możliwość nauki w szkole europejskiej w Storkow (Niemcy), która daje możliwość zdobycia matury europejskiej. Szkoła współpracuje również z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Szczecińskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. i Wyższą Szkołę Informatyczną w Gorzowie Wlkp. Co roku ponad 85% absolwentów dostaje się na wyższe uczelnie. 17

19 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej Szkoła kształci na poziomie ponadgimnazjalnym nauka kończy się egzaminem maturalnym, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla Technikum lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla ZSZ. Oferta szkoły na rok szkolny obejmuje następujące kierunki kształcenia: Technika: technikum mechaniczne zawód: technik mechanik o specjalności spawalnictwo; technikum handlowe zawód: technik handlowiec o specjalności marketing; technikum ekonomiczne zawód: technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość; technikum logistyczne zawód: technik logistyk; technikum informatyczne zawód: technik informatyk o specjalności grafika komputerowa; technikum obsługi ruchu turystycznego zawód: technik obsługi ruchu turystycznego. Zasadnicze Szkoły Zawodowe specjalne (2 lub 3 lata): kucharz małej gastronomii (2 lata); mechanik monter maszyn i urządzeń (3 lata). Kursy specjalizacyjne: kurs księgowości komputerowej; kurs technik sprzedaży; kurs przygotowania biznes planu; kurs techniki telemarketingu; kurs negocjacji biznesowych; kurs AutoCAD; kurs spawania w osłonie gazowej. Licea liceum o profilu przysposobienie wojskowe ; liceum o profilu wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego ; liceum o profilu ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo medyczne ; licea profilowane: zarządzanie informacją; licea profilowane usługowo-gospodarcze; Zasadnicze Szkoły Zawodowe: kucharz małej gastronomii (2 lata); stolarz (3 lata); fryzjer (3 lata); cukiernik (3 lata); piekarz (3 lata); robotnik leśny (2 lata); murarz lub zawody ogólnobudowlane (2 lub 3 lata); mechanik pojazdów samochodowych (3 lata); mechanik monter maszyn i urządzeń (3 lata); krawiec (3 lata); sprzedawca (2 lata). 4.3 Możliwości w zakresie kształcenia ustawicznego Oferta w zakresie kształcenia ustawicznego na terenie powiatu sulęcińskiego jest bardzo ograniczona. Usługi w tym zakresie oferują jedynie dwie instytucje samorządowe tj. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej oraz przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie. Na 2009 rok planowane są następujące szkolenia: n Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w ramach Klubu Pracy, zakres szkolenia: nabywanie umiejętności poszukiwania pracy. n Prawo jazdy kat. C przepisy ruchu drogowego, technika kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowe pojazdu, zasady przewozu osób lub ładunków, pierwsza pomoc medyczna, praktyczna nauka jazdy. n Kurs kadrowo- płacowy z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości Płatnik zakres szkolenia: prawo pracy, naliczania wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, obsługa programu PŁATNIK. n Obsługa urządzeń energetycznych i instalacji E i D (do 1 kv) prawo energetyczne, budowlane, dozór techniczny, eksploatacja urządzeń energetycznych (instalacje i urządzenia elektryczne, kotły wodne i parowe, urządzenia i instalacje cieplne), prace niebezpieczne przy eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych, zasady bhp i p.poż przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (elektrycznych i urządzeń kotłowych). n Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym typy stosowanych wózków, budowa wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu bhp oraz dozoru technicznego, praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem wózków, bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych. n Prawo jazdy kat. C+E. przepisy ruchu drogowego, technika kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowe pojazdu, zasady przewozu osób lub ładunków, pierwsza pomoc medyczna, praktyczna nauka jazdy. 18

20 n Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci procedury z zakresu BHP w gabinetach dłoni i stóp, metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych w pracy, ogólne zalecenia w przypadku istniejących schorzeń i chorób paznokci. Kurs Stylizacji paznokci metodą akrylową, żelową, fiberglass oraz zdobnictwo. n Operator koparko-ładowarek wszystkie typy kl. III użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, napędy hydrauliczne, budowa, technologia robót, zajęcia praktyczne. n Intensywny kurs nauki języka. n Pilarz-drwal operator pilarki ścinka i obalanie drzew, bhp przy pilarstwie, budowa i zasada działania pilarek spalinowych, zajęcia terenowe. n Obsługa komputera z kasą fiskalną, internetem, doradca klienta + Subiekt - podstawy obsługi komputera z pakietem Office, obsługa Internetu i poczty elektronicznej, podstawy obsługi programów wykorzystywanych do fakturowania komputerowego, obsługa kas fiskalnych. n Technolog prac wykończeniowych przygotowanie podłoża, wykonywanie tynków wewnętrznych, licowanie ścian płytkami terakotowymi, wykonywanie podłóg, malowanie ścian i inne. n Księgowość od podstaw formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości, majątek trwały, obrotowy i źródła jego finansowania, funkcjonowanie kont księgowych (zespoły kont, charakterystyka), ewidencja i rozliczanie kosztów, ewidencja przychodów, rezerwy i przychody przyszłych okresów, straty i zyski nadzwyczajne, wynik finansowy (ustalenie i rozliczenie), zamknięcie ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe (bilans + załączniki), wynagrodzenia + składki ZUS, podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Ponadto od 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej skierowanych do bezrobotnych mieszkańców powiatu, przede wszystkim osób wchodzących dopiero na rynek pracy, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet. W wyniku podjętych działań, związanych z realizacją poszczególnych projektów zaktywizowano około 1050 osób bezrobotnych, figurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Poniżej w tabeli przedstawiamy krótką charakterystykę realizowanych projektów: Programy aktualne Szansa na lepsze jutro aktywizacja bezrobotnych PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Kształtowanie przyszłości młodzieży powiatu sulęcińskiego poprzez staże międzynarodowe Projekt finansowany ze środków unii europejskiej w ramach programu LEONARDO DA VINCI pod nazwą Staże zagraniczne szansą dla młodzieży powiatu sulęcińskiego Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Poprzez realizację projektu bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy chcące powrócić na rynek pracy otrzymają zróżnicowane wsparcie, w ramach którego zostaną zaproponowane różne aktywne formy aktywizacji. Projekt skierowany jest do grupy 242 osób, z których 130 zostanie skierowanych na staże i przygotowanie zawodowe trwające do sześciu miesięcy, 31 osób skorzysta z możliwości otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej a dodatkowe 81 osób skorzysta z możliwości udziału w szkoleniach. Rekrutacja osób odbędzie się poprzez rozmowy doradcze z udziałem doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Osoby kierowane będą na aktywne formy zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Planami Działania. Projekt skierowany jest do bezrobotnych do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, posiadających podstawy znajomości lub chęci do nauki języka niemieckiego. Uczestnicy korzystają z możliwości odbycia 13-tygodniowych zagranicznych staży zawodowych, w wybranych przez siebie zawodach, w miejscowości Bad Freienwalde (Land Brandenburgia). 19

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. Powiat Średzki

Lokalny rynek pracy. Powiat Średzki Lokalny rynek pracy Powiat Średzki Rynek Pracy To rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo