4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.4. Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str. 23"

Transkrypt

1

2 S P I S T R E ŚC I 1. Wprowadzenie str Omówienie funkcji systemu Expert 2008 str Moduł Import Danych str Moduł Deklaracje SOD str Moduł Export do Systemu SOD off-line str Import danych w systemie SOD off-line oraz wysłanie dokumentów do PFRON str.4 3. Krok pierwszy import danych str Import z systemu Płatnik str Import z pliku KDU str Import z programu Excel str Najczęściej występujące informacje o błędach podczas importu danych ze źródeł zewnętrznych str Krok drugi tworzenie wniosków Wn-D oraz Wn-U str Tworzenie wniosku Wn-U str Edycja wniosku Wn-U str Edycja informacji INF-U-P str Wyświetlanie informacji o błędach w dokumentach INF-U-P str Tworzenie wniosku Wn-D str Edycja wniosku Wn-D str Edycja informacji INF-D-P str Automatyczne wyświetlanie informacji o błędach w dokumentach INF-D-P str Zakładka Etaty oraz zakładka Płaca str Określenie sposobu rozliczania pracownika rzeczywiste koszty / ryczałt str Krok trzeci export danych do systemu SOD off-line str Krok czwarty pobranie danych przygotowanych w systemie SOD off-line i przesłanie ich do PFRON str Krok piąty tworzenie dokumentów korygujących str Krok szósty porównanie danych z katalogiem WYSLANE (synchronizacja) str. 26 1

3 9. UŜytkowanie SYSTEMU EXPERT zgodnie z obowiązującymi przepisami str Wprowadzenie. Nowa Wersja Systemu Expert została przygotowana z myślą o uŝytkownikach, którzy oprócz wykonywania czynności związanych z rozliczaniem pomocy SOD za kaŝdy rok do 15 lutego roku następnego, oczekują wsparcia w zakresie przygotowywania nowych dokumentów niezbędnych do pozyskiwania miesięcznych dofinansowań i refundacji, zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 r. Nowa wersja systemu Expert zapewnia wszystkim uŝytkownikom następujące funkcjonalności: 1. Automatyczne pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS za niepełnosprawnych pracowników. 2. MoŜliwość importu danych z programu Płatnik. 3. Opcję pobierania danych z systemu kadrowego. 4. Automatyczne tworzenie, poprzez dokonanie niezbędnych obliczeń, i wypełnienie danymi informacji INF-D-P dla kaŝdego niepełnosprawnego pracownika. 5. Automatyczne sumowanie danych ze wszystkich INF-D-P na wniosek Wn-D. 6. Eksport wniosków Wn-D wraz z załącznikami do systemu SODiR. 7. Automatyczne tworzenie, poprzez dokonanie niezbędnych obliczeń i wypełnienie informacji INF-U-P dla kaŝdego niepełnosprawnego pracownika. 8. Automatyczne sumowanie danych ze wszystkich INF-U-P na wniosek Wn-U. 9. Eksport wniosku Wn-U wraz z załącznikami do systemu SODiR. 10. Tworzenie korekt informacji INF-D-P i INF-U-P. 11. Rozliczanie dofinansowań i refundacji uzyskanych w danym roku. Zespół systemu Expert Ŝywi nadzieję, Ŝe nowa wersja programu, uwzględniająca zmiany dotyczące roku 2008, spotka się z podobną aprobatą z Państwa strony jak wersje wcześniejsze. śyczymy przyjemnego uŝytkowania naszego systemu. W przypadku wystąpienia sytuacji nie opisanych w niniejszej instrukcji prosimy o kontakt z naszą firmą tel , 2

4 2. Omówienie Funkcji Systemu Expert. System Expert wersja na rok 2008, został przygotowany zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a takŝe nowymi rozporządzeniami: W sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, W sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz W sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne podpisanymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 grudnia 2007 r. System Expert jest na bieŝąco dostosowywany do ostatniej wersji systemu SODiR dla PFRON. Nowy system Expert, jako następca wersji przeznaczonej głównie do rocznych rozliczeń pomocy SOD, jest programem bardziej rozbudowanym, dającym dodatkowe moŝliwości uŝytkownikom, ale obsługa nowych funkcjonalności wymaga dokładnego wykonywania sekwencji czynności. W związku z powyŝszym, zespół systemu Expert przygotował szereg podpowiedzi ułatwiających przyswojenie umiejętności korzystania z nowych funkcji programu. Oprócz instrukcji obsługi, pomoc dla uŝytkowników stanowią automatyczne podpowiedzi przy polach dokumentów INF-U-P i INF-D-P (pojawiają się po najechaniu myszką na wybrane pole dokumentu) oraz zabezpieczenia uniemoŝliwiające niewprowadzenie waŝnych informacji lub wpisanie ich w błędnym formacie. Przy pomocy systemu Expert pozyskiwane i rozliczane są setki milionów złotych pomocy publicznej na zatrudnienie. Dlatego zespół systemu Expert priorytetowo traktuje wsparcie informacyjne uŝytkowników, tak aby, w jak największym stopniu wyeliminować moŝliwość pomyłek podczas korzystania z naszego progamu Moduł Import Danych w nowej wersji Experta został rozszerzony o moŝliwość pobierania danych z dwóch nowych źródeł zewnętrznych. Do importu danych z systemu Płatnik, dodane zostały: opcja komunikacji z systemami kadrowo płacowymi poprzez plik KDU oraz moŝliwość importu danych z przygotowanego na podstawie danych pochodzących z systemu kadrowego arkusza kalkulacyjnego (plik xls). Moduł Import Danych został zaprojektowany tak, aby uwzględniał specyfikę pracy w róŝnych firmach, oraz róŝnorodność oprogramowania, na jakim Państwo pracujecie. Obecnie Expert 2008 moŝe być wykorzystywany przez firmy, które wypłacają wynagrodzenia pracownikom na koniec kaŝdego miesiąca, oraz tym, które wypłatę wynagrodzeń za miesiąc poprzedni realizują do 10 dnia miesiąca. Jeśli do tej pory korzystaliście Państwo z moŝliwości pobierania danych z systemu Płatnik, w dalszym ciągu moŝecie korzystać z tej opcji. Jeśli jednak, w Twojej Firmie ma miejsce miesięczne przesunięcie w zakresie generowania deklaracji ZUS, moŝesz skorzystać z importu z pliku KDU generowanego przez Twój system kadrowy. Natomiast, jeśli nie chcesz wprowadzać dodatkowych danych przy tworzeniu wniosków Wn-D oraz Wn-U, naucz się importować dane z pliku xls. Więcej na ten temat w punkcie trzecim niniejszej instrukcji Krok pierwszy import danych Moduł Deklaracje SOD do tworzenia wniosków Wn-D oraz Wn-U Ta część systemu Expert, to zupełnie nowa opcja, uwzględniająca zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. Dotychczasowy Konwerter został przebudowany, tak aby umoŝliwić Państwu tworzenie oraz przesyłanie do systemu SODiR, generowanych co miesiąc wniosków Wn-D oraz Wn-U. Głównym zadaniem modułu Deklaracje SOD, jest zweryfikowanie oraz przeliczenie zaimportowanych danych ze wskazanych przez uŝytkownika źródeł zewnętrznych. Dane w module Deklaracje SOD prezentowane są w rozbiciu na okresy sprawozdawcze odpowiadające miesiącom, za jakie uŝytkownik składa wnioski Wn-D i Wn-U. Dokumenty prezentowane są w takiej samej postaci jak w systemie SOD dla PFRON. Do wniosków przypisane są załączniki INF-U-P oraz INF-D-P utworzone dla poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. Tabelaryczne wyświetlanie danych z tych załączników 3

5 w rozbiciu na osoby, daje uŝytkownikowi moŝliwość szybkiej weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Zespół systemu Expert przygotował równieŝ statusowanie dokumentów, na których będziecie Państwo pracować i podzielił je na cztery kategorie: aktualnie edytowane, wysłane do SOD, zaimportowane w SOD oraz zweryfikowane w SOD. Więcej na ten temat w czwartej części instrukcji Krok drugi tworzenie wniosków Wn-D oraz Wn-U Moduł Export do Systemu SOD off-line Ta część Systemu Expert jest odpowiedzialna za przesłanie przygotowanych wniosków Wn-D oraz Wn-U do Systemu SOD off-line dla PFRON. Za pomocą Modułu Export przekazywane będą równieŝ korekty deklaracji, które będziecie Państwo tworzyć w naszym programie. System Expert 2008 został przystosowany do komunikacji z systemem SOD offline, w celu wyeliminowania konieczności ręcznego przepisywania wniosków do systemu SOD on-line (do SOD on-line nie moŝna przesyłać deklaracji przygotowanych w systemach zewnętrznych). Jeśli do tej pory korzystaliście Państwo z wersji on-line, prosimy o pobranie wersji off-line, która zapewni komfort wykonywania pracy. Aktualną wersję systemu SOD off-line moŝna pobrać ze stron: oraz Obsługa przekazywania danych do systemu SOD została zaprojektowana tak, aby w jak największym stopniu ułatwić pracę z Systemem Expert. Więcej na ten temat w piątej części instrukcji pt. Krok trzeci export danych do systemu SOD off-line 2.4. Import danych w systemie SOD off-line oraz wysłanie dokumentów do PFRON Po zaimportowaniu danych do systemu Expert ze źródeł zewnętrznych, oraz po przygotowaniu wniosków Wn-D i Wn-U aplikacja przesyła je w postaci plików XML do systemu SOD, poprzez który, po zaimportowaniu wysyłane zostają do PFRON. Są to działania, które kaŝdy uŝytkownik wykonać musi na swoim koncie w aplikacji SOD. Więcej na ten temat w szóstej części instrukcji Krok czwarty import danych przygotowanych w systemie SOD off-line i przesłanie ich do PFRON 4

6 3. Krok pierwszy import danych. Uruchom opcję Import w menu programu Expert, które znajduje się po lewej stronie aplikacji, a następie kliknij Import 2008 Po prawej stronie menu, w centralnej części ekranu, wyświetlone zostanie okno parametryzacji funkcji Import Danych. Wybierz sposób importu lub przeczytaj poniŝej czym poszczególne opcje róŝnią się od siebie. System Expert pozwala Państwu na pobranie danych z następujących źródeł zewnętrznych: 1. Program kadrowo płacowy w postaci pliku KDU (dokumenty ZUS RCA). 2. Program Płatnik (baza Access luba baza SQL) 3. Import danych z dokumentu Microsoft Excel. 5

7 UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Firmy, które wypłatę wynagrodzeń realizują do końca miesiąca i deklarację ZUS w systemie Płatnik wysyłają do 15 dnia kolejnego miesiąca po którym następuje wypłata wynagrodzeń, przy imporcie danych do systemu Expert mogą wybrać Import Danych z systemu Płatnik. PoniewaŜ Expert pobierze dokumenty z bazy systemu Płatnik z katalogu wysłane. W takim przypadku wybieramy Import Danych z Sytemu Płatnik. Dla firm, w których wypłata wynagrodzenia za miesiąc poprzedni następuje do 10 dnia bieŝącego miesiąca, stworzona została moŝliwość importu danych z pliku KDU systemu kadrowo płacowego. Import ten nie zmusza do wcześniejszego stworzenia deklaracji w systemie Płatnik. W takiej sytuacji wybieramy Import Danych z Pliku KDU. Dla firm posiadających moŝliwość generowania zestawień w formie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel z systemu kadrowo płacowego, w systemie Expert istnieje moŝliwość pobrania danych z takiego arkusza, bez ograniczeń dotyczących terminu wypłaty wynagrodzeń. Dane są pobierane w specjalnie przygotowanej na potrzeby Experta formie kolumn. Ta opcja importu do Systemu Expert daje największy komfort uŝytkownikowi i nie zmusza go do wprowadzania Ŝadnych dodatkowych danych w trakcie przygotowywania deklaracji. Wymaga jednak duŝej dokładności i znajomości podstaw pracy na arkuszach kalkulacyjnych. W takim przypadku wybieramy Import Danych z Arkusza Excel. Po wyborze optymalnej dla Państwa formy importu (PŁATNIK, KDU, EXCEL) naleŝy podać ścieŝkę dostępu do katalogu SOD off-line. Najczęściej na Państwa komputerach znajduje się ona w lokalizacji: C:/PFRON/OFFLINE/ UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj System Expert odpowiada za utworzenie i wysłanie stworzonych wniosków Wn-D oraz Wn-U do Systemu SOD off line, a następnie, za jego pomocą do PFRON. Wszystko po to, aby nie musieli Państwo przepisywać przygotowanych deklaracji do systemu SOD. Jeśli do tej pory korzystali Państwo z systemu SOD on-line, pobierzcie i zainstalujcie SOD off line, aby zaoszczędzić czas tracony na przepisywanie danych. SOD off-line wraz z instrukcją instalacji znajdziesz na stronie oraz Jeśli deklaracje SOD za poprzednie miesiące wysłali Państwo do PFRON za pośrednictwem SOD on-line prosimy o wykonanie następujących czynności: 1. Pobierz i zainstaluj z podanego powyŝej adresu system SOD off-line. 6

8 2. Zaloguj się do systemu SOD on-line, wejdź w opcję deklaracje wysłane, kliknij opcję drukuj, a następnie zapisz wysłane deklaracje z miesiąca poprzedzającego miesiąc bieŝący w katalogu Wyslane. Najczęściej, jeśli nie zmieniłeś ścieŝki instalacji programu SOD off-line, będzie się on znajdował w lokalizacji C:/PFRON/OFFLINE/WYSLANE Czynności te wykonujemy po to, aby system Expert podczas importu danych pobrał część niezbędnych informacji kadrowych z deklaracji wysłanych w miesiącu poprzednim. Kolejnym krokiem, jaki musisz wykonać jest wybranie rodzaju zakładu pracy w jakim pracujesz. System Expert prosi o wskazanie jednej spośród następujących moŝliwości: 3.1. Import z systemu Płatnik. Jeśli importujesz dane z systemu Płatnik po wskazaniu katalogu off-line oraz rodzaju zakładu pracy klikasz Dalej i wskazujesz rodzaj bazy danych systemu Płatnik, z której pobrane zostaną dane do systemu Expert: W przypadku wskazania bazy danych SQL, pojawi się okno z prośbą o podanie login u i hasła do bazy SQL Płatnika. Po prawidłowym zweryfikowaniu hasła do Bazy Płatnika system Expert rozpocznie import danych. Pasek postępu importu informuje, Ŝe Expert pobiera dane. 7

9 Po zakończeniu pobierania danych, na ekranie wyświetlona zostanie lista osób, które pobrane zostały z wybranego źródła zewnętrznego do systemu Expert. Zwróć szczególną uwagę na pracowników zaznaczonych kolorem czerwonym. Kolor czerwony sygnalizuje brak informacji o tych osobach w wysłanych deklaracjach SOD w poprzednim miesiącu. Jeśli pracownik jest zaznaczony na czerwono zaszła jedna z dwóch sytuacji: 1. Pracownik został zatrudniony w miesiącu, za który przygotowywane są deklaracje, i w dokumentach wysłanych w systemie SOD w miesiącu poprzednim brak jest informacji kadrowych i pienięŝnych dotyczących tego pracownika. 2. Jest osobą zatrudnioną w Państwa Firmie, ale nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności i tym samym nie jest zgłoszony do PFRON. Zaznacz, klikając w check box z lewej strony nazwiska, tych pracowników, których zamierzasz pobrać do sytemu Expert i wykonaj import danych Import z pliku KDU. Jeśli wybrałeś import z programu kadrowo-płacowego w postaci pliku KDU wykonaj następujące kroki: 1. Wygeneruj Plik KDU i zapisz go na dysku twardym swojego komputera. 2. Określ lokalizację katalogu SOD off-line jeśli nie wiesz w jaki sposób, instrukcję znajdziesz w punkcie 3.1 Import z systemu Płatnik. 3. Wybierz rodzaj zakładu pracy. 4. Zatwierdź czynność przyciskiem dalej 8

10 5. W kolejnym oknie System prosi o: wskazanie miejsca, w którym program kadrowo płacowy zapisał plik KDU, wskazanie sposobu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca lub do 10dnia następnego miesiąca), wybranie danych, które mają zostać zaimportowane spośród: danych adresowych, danych, pienięŝnych, informacji o etatach. UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Opcjonalnie System Expert w przypadku importu z pliku KDU pobiera dane adresowe z Systemu SOD a dane pienięŝne i informacje o etatach z pliku KDU. 6. Pasek Postęp importu informuje, Ŝe system Expert pobiera dane. 9

11 Po zakończeniu pobierania danych na ekranie wyświetlona zostanie lista osób, które pobrane zostały z wybranego źródła zewnętrznego do systemu Expert. Zwróć szczególną uwagę na pracowników zaznaczonych kolorem czerwonym. W takim przypadku system sygnalizuje brak informacji o tych osobach w wysłanych w poprzednim miesiącu deklaracjach SOD. Jeśli pracownik jest zaznaczony na czerwono zaszła jedna z dwóch sytuacji: Pracownik został zatrudniony w miesiącu, za który przygotowywane są deklaracje, i w dokumentach wysłanych w systemie SOD w miesiącu poprzednim brak jest informacji kadrowych i pienięŝnych dotyczących tego pracownika. Jest osobą zatrudnioną w Państwa Firmie, ale nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności i tym samym nie jest zgłoszony do PFRON. 7. Zaznacz klikając w check box z lewej strony nazwiska, tych pracowników, których zamierzasz pobrać do sytemu Expert i wykonaj import danych Import z programu Excel. Jeśli zdecydowałeś się na import z pliku programu Microsoft Excel (rozszerzenie xls) musisz wykonać następujące czynności: 1. Wygenerować zestawienie/raport w systemie kadrowo-płacowym dla danych określonych w specyfikacji pliku. Tabelę ze specyfikacją zamieszczamy poniŝej. 2. Sprawdzić poprawność danych zawartych w wygenerowanym zestawieniu/raporcie, oraz zbadać, czy kolejność i zawartość kolumn jest zgodna ze specyfikacją pliku. Jeśli nie jest, naleŝy koniecznie dokonać stosownych poprawek. 3. Zapisać plik w wybranym katalogu na komputerze, na którym wykonany zostanie import do systemu Expert. UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Jeśli zdecydowali się Państwo na import z pliku programu Excel wygenerowanego z systemu kadrowopłacowego, bardzo waŝne jest, Ŝeby kolumny z danymi przygotować zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną poniŝej. Dane w przygotowywanym pliku muszą zostać wypełnione WEDŁUG STANDARDÓW SOD, tzn. województwo liczbami od 2 do 32, miasto/wieś wpisujemy M lub W, męŝczyzna/kobieta M lub K, ostatnia kolumna (AP okres sprawozdawczy) powinna mieć postać: MM-RRRR (np czyli luty 2008 r.). 10

12 Specyfikacja do importu pliku programu Excel do aplikacji Expert Numer Kolumny Nazwa Kolumny Objaśnienia A PESEL 11 cyfr bez spacji, bez myślników B Imię1 C Imię 2 D Nazwisko E NIP 10 cyfr bez spacji, bez myślników F nr dowodu G Płeć NaleŜy wpisać K lub M H Wykształcenie Kod od 1 do 8 I Zawód Kod sześciocyfrowy J Gmina K Kod pocztowy L Miejscowość M miasto/wieś NaleŜy wpisać M lub W N nr domu O nr lokalu P Ulica Q Poczta R Powiat S Województwo Podać dwucyfrowy kod województwa T Lekki etat U Lekki PS etat V umiarkowany etat W umiarkowany PS etat X znaczny etat Y znaczny PS etat Z zatrudnienie od W formacie RRRR-MM-DD AA Lekki dni AB Lekki PS dni AC umiarkowany dni AD umiarkowany PS dni AE znaczny dni AF znaczny PS dni AG nieokreślony dni AH nieokreślony PS dni AI wynagrodzenie osiągane AJ wynagrodzenie wypłacone AK podstawa ZUS AL. składka emerytalna AM składka rentowa AN składka chorobowa AO składka wypadkowa AP okres sprawozdawczy W formacie MM-RRRR 11

13 AQ wynagrodzenie chorobowe 4. WskaŜ lokalizację pliku Microsoft Excel oraz sposób wypłaty wynagrodzeń. 5. Potwierdź klawiszem dalej. Pasek Postęp importu informuje, Ŝe system Expert pobiera dane. Po zakończeniu pobierania danych na ekranie wyświetlona zostanie lista osób, które pobrane zostały z wybranego źródła zewnętrznego do systemu Expert. Zwróć szczególną uwagę na pracowników zaznaczonych kolorem czerwonym. W takim przypadku system sygnalizuje brak informacji o tych osobach w wysłanych w poprzednim miesiącu deklaracjach SOD. Pracownik zaznaczony kolorem czerwonym został zatrudniony w miesiącu, za który przygotowywane są deklaracje i brak jest o nim informacji kadrowych i pienięŝnych w deklaracjach wysłanych miesiąc wcześniej. Bądź teŝ, nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności i tym samym nie jest zgłoszony do PFRON. Zaznacz klikając w check box z lewej strony nazwiska, tych pracowników, których zamierzasz pobrać do sytemu Expert i wykonaj import danych. 12

14 3.4. Najczęściej występujące informacje o błędach podczas importu danych ze źródeł zewnętrznych. lp. id błędu opis przyczyny ; 1013 Niepoprawnie skonfigurowane źródło danych ODBC ; 1006 Plik.xls jest niepoprawny ; 1007 Nie moŝna odnaleźć wskazanego pliku ; 1012 Nie moŝna wykonać zapytania do bazy danych. Prawdopodobnie została wybrana zła tabela z danymi lub zła baza danych Nie moŝna odczytać pliku KDU ze wskazanej lokalizacji Nie moŝna odczytać pliku SPD ze wskazanej lokalizacji 4. Krok drugi tworzenie wniosków Wn-D oraz Wn-U. Dostęp do modułu odbywa się w menu programu po kliknięciu w zakładkę Deklaracje SOD. Wnioski Wn-D oraz Wn-U przygotowuje się niezaleŝnie od siebie Tworzenie wniosku Wn-U. Po uruchomieniu modułu Deklaracje SOD, kaŝdorazowo po dokonaniu importu danych ze źródeł zewnętrznych wybierz wniosek Wn-U jako pierwszy dokument (dopiero po nim Wn-D). Następnie wskaŝ, za jaki okres sprawozdawczy zamierzasz weryfikować lub modyfikować deklarację, i naciśnij klawisz wyświetl listę. W kolejnych miesiącach roku, po kaŝdym imporcie danych, w Państwa systemie Expert, będą dodawane kolejne okresy sprawozdawcze. Docelowo, w kaŝdym roku, będzie ich 12 po jednym za kaŝdy miesiąc. 13

15 Edycja wniosku Wn-U. Po wyborze okresu sprawozdawczego program Expert 2008 wyświetli dokument Wn-U za wskazany miesiąc. Dane znajdujące się w głównej części deklaracji Wn-U: dane ewidencyjne pracodawcy oraz numer w rejestrze PFRON zostały automatycznie wprowadzone z bazy Systemu Expert na podstawie danych podanych przez Państwa w zamówieniu systemu Expert. Jeśli któreś z tych dwóch pól jest puste proszę uzupełnić dane i nacisnąć klawisz zapisz (waŝne dla uŝytkowników, którzy korzystali z programu w latach poprzednich, kiedy podawanie numeru PFRON nie było wymagane). UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! W dolnej części ekranu pod deklaracją Wn-U znajdują się następujące klawisze funkcyjne: Zapisz zmiany, Drukuj z załącznikami, Przeglądaj załączniki, Eksportuj do SOD. Opis klawiszy znajdujących się pod deklaracją WN-U: Klawisz Zapisz zmiany umoŝliwia dokonanie zapisu zmian; Klawisz Drukuj z załącznikami umoŝliwia druk deklaracji Wn-U z wybranego okresu sprawozdawczego wraz z załącznikami INF-U-P; 14

16 Klawisz Przeglądaj załączniki INF-U-P pozwala na zweryfikowanie wszystkich załączników INF-U-P przygotowanych dla wszystkich pracowników z danego WN-U; Klawisz Eksportuj do SOD umoŝliwia wysłać do aplikacji SOD off-line utworzony i zweryfikowany dokument Wn-U, wraz z wybranymi i utworzonymi załącznikami INF-U-P. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu przeznaczanego na ręczne wprowadzanie poszczególnych załączników do systemu SOD; Klawisz Drukuj Wn-U pozwala uŝytkownikowi na wydrukowanie wniosków wyłącznie z wybranego okresu sprawozdawczego; Wszystkie opisane powyŝej klawisze znajdują się pod deklaracją Wn-U Edycja informacji INF-U-P. Po naciśnięciu klawisza Przeglądaj załączniki INF-U-P znajdującego się w dolnej części deklaracji Wn-U, system wyświetli okno zawierające dane wszystkich pracowników zaimportowanych do systemu Expert w danym miesiącu. 15

17 UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Po otworzeniu okna ze wszystkimi załącznikami INF-U-P, konieczne jest kliknięcie przycisku Przelicz załączniki INF-U-P. Czynność ta zweryfikuje poprawność danych zawartych w prezentowanej tabeli. Aby dokonać przeliczenia załączników kliknij w przycisk Przelicz załączniki INF-U-P Następnie zweryfikuj, czy przy poszczególnych pracownikach nie występują kwoty zerowe. Dane o załącznikach prezentowane są w tabeli według następującej kolejności: Lp, Nazwisko i Imię, PESEL, Ryczałt/Koszty, Stan informacji, Kwota do wypłaty, Nieaktywny, Opcje. Opis tabeli w zestawieniu Lista załączników INF-U-P Kolumna Nazwisko i Imię zawiera nazwisko i imię pracownika. Kolumna PESEL zawiera numer PESEL pracownika. Kolumna Ryczałt/Koszty informuje, czy dany pracownik, będzie rozliczany za pomocą ryczałtu, czy teŝ rzeczywistych podwyŝszonych kosztów. Aby dokonać wyboru naleŝy kliknąć w odpowiedni check box. Kolumna Stan informacji wskazuje, czy jest to załącznik tworzony (edytowany), wysłany do SOD, zaimportowany w SOD, zweryfikowany z SOD, czy korekta. Kolumna Kwota do wypłaty przedstawia wyliczoną przez system kwotę refundacji. Kolumna Nieaktywny umoŝliwia zaznaczenie pracowników, na których nie chcemy ubiegać się o refundację składek ZUS, aczkolwiek znajdują się oni na liście w danym okresie sprawozdawczym. 16

18 Kolumna Opcje umoŝliwia usunięcie wybranego pracownika z listy. UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Jeśli któremuś z wyświetlonych pracowników nie przysługuje refundacja składek ZUS zaznacz go w kolumnie nieaktywny. W takim przypadku dana osoba nie będzie brana pod uwagę w obliczeniach Wyświetlanie informacji o błędach w dokumentach INF-U-P. W Systemie Expert 2008 wprowadzony został mechanizm, który weryfikuje wszystkie wymagane przez system SOD pola w załącznikach INF-U-P i wyświetla podpowiedzi w zakresie poprawnego wypełniania ich przez uŝytkownika. PoniŜej, na deklaracji INF-U-P, pole Poziom wykształcenia pozostawiono niewypełnione. System Expert zaznaczył puste pole kolorem róŝowym, a na czarnym polu znajdującym się z lewej strony wyświetlił zakres danych, jakie mogą zostać wpisane w polu Poziom wykształcenia. Na kolejnym fragmencie deklaracji pokazana jest sytuacja, w której w załączniku INF-U-P brak jest informacji w polach poczta oraz ulica. W takich przypadkach system Expert prosi o wprowadzenie brakujących informacji. 17

19 UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Obecnie system Expert kontroluje w załącznikach INF-U-P pola z numerami od 2. do 16. oraz 18. i 19. (dane osobowe) oraz od 24. do 44., a takŝe od 46. do 49. (wartości kwotowe) Tworzenie wniosku Wn-D. Dostęp do modułu odbywa się w menu programu po kliknięciu w zakładkę Deklaracje SOD. Wnioski Wn-D oraz Wn-U przygotowuje się niezaleŝnie od siebie. Po uruchomieniu modułu Deklaracje SOD wybierz Wn-D. Następnie wskaŝ okres sprawozdawczy, jaki zamierzasz weryfikować lub modyfikować i naciśnij klawisz wyświetl listę. W kolejnych miesiącach roku po kaŝdym imporcie danych w Państwa systemie Expert będą przybywać kolejne okresy sprawozdawcze. Docelowo w kaŝdym roku będzie ich 12 po jednym za kaŝdy miesiąc Edycja wniosku Wn-D. Po wyborze okresu sprawozdawczego program Expert 2008 wyświetli dokument Wn-D za wskazany miesiąc. 18

20 Dane znajdujące się w głównej części deklaracji Wn-D, takie jak Dane ewidencyjne pracodawcy, Numer w rejestrze PFRON zostały uzupełnione z bazy systemu Expert, na podstawie danych podanych przez Państwa w zamówieniu. Jeśli, któreś z pól jest puste, proszę wpisać Ŝądaną wartość i nacisnąć klawisz zapisz. (waŝne dla uŝytkowników, którzy korzystali z programu w latach poprzednich, kiedy podawanie numeru PFRON nie było wymagane). UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! W dolnej części ekranu pod deklaracją Wn-D znajdują się następujące klawisze funkcyjne: Zapisz zmiany, Drukuj z załącznikami, Przeglądaj załączniki INF-D-P, Eksportuj do SOD. Opis klawiszy znajdujących się pod deklaracją Wn-D Klawisz Zapisz zmiany umoŝliwia zapisanie wprowadzonych zmian. Klawisz Drukuj z załącznikami umoŝliwia druk deklaracji Wn-D z wybranego okresu sprawozdawczego wraz z załącznikami INF-D-P. Klawisz Załączniki INF-D-P pozwala na zweryfikowanie wszystkich załączników INF-D-P stworzonych dla wszystkich pracowników w ramach danego Wn-D. 19

21 Klawisz Eksportuj do SOD umoŝliwia wysłać do SOD off-line utworzony i zweryfikowany dokument Wn-D wraz z wybranymi i utworzonymi załącznikami INF-D-P. Operacja oszczędza czas potrzebny na ręczne wprowadzanie załączników do Systemu SOD. Klawisz Drukuj Wn-D pozwala uŝytkownikowi na wydrukowanie wyłącznie deklaracji z wybranego okresu sprawozdawczego. Wszystkie opisane klawisze znajdują się pod deklaracją WN-D Edycja informacji INF-D-P. Po naciśnięciu klawisza Przeglądaj załączniki w dolnej części deklaracji Wn-D wyświetli się okno zawierające dane wszystkich pracowników zaimportowanych do systemu Expert w danym miesiącu. 20

22 UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Po otworzeniu okna ze wszystkimi załącznikami INF-D-P koniecznie naleŝy kliknąć przycisk Przelicz załączniki INF-D-P. Czynność ta, po imporcie danych zweryfikuje poprawność danych zawartych w prezentowanej tabeli. Aby dokonać przeliczenia załączników kliknij w przycisk Przelicz załączniki INF-D-P. Następnie zweryfikuj, czy przy poszczególnych pracownikach w polu Kwota do wypłaty nie występują kwoty zerowe. Dane o załącznikach prezentowane są w tabeli w następującej kolejności: Lp, Nazwisko i Imię, PESEL, Nieaktywny, Opcje. Ryczałt/Koszty, Stan Informacji, Kwota do wypłaty, Opis zawartości tabeli w zestawieniu Lista załączników INF-D-P. Kolumna Nazwisko i Imię nazwisko i imię pracownika. Kolumna PESEL PESEL pracownika. Kolumna Ryczałt/Koszty informacja, czy dany pracownik jest deklarowany do rozliczenia metodą ryczałtową, czy teŝ rzeczywistych podwyŝszonych kosztów. Aby dokonać wyboru naleŝy kliknąć w odpowiedni check box. Kolumna Stan informacji wskazuje, czy jest to załącznik tworzony (edytowany), wysłany do SOD, zaimportowany w SOD, zweryfikowany z SOD, czy korekta. Kolumna Kwota do wypłaty prezentuje wyliczoną przez system kwotę dofinansowania. Kolumna Nieaktywny umoŝliwia odznaczenie pracowników na których nie chcemy ubiegać się o refundację w danym okresie sprawozdawczym, pomimo tego, Ŝe znajdują się na liście. 21

23 Kolumna Opcje umoŝliwia usunięcie wybranego pracownika z listy. UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Jeśli któremuś z wyświetlonych pracowników nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia (np. emerytowi) odznacz go w kolumnie Nieaktywny. W takim przypadku, ta osoba nie będzie brana pod uwagę w obliczeniach Automatyczne wyświetlanie informacji o błędach w dokumentach INF-D-P. W Systemie Expert 2008 wprowadzony został mechanizm, który weryfikuje wszystkie wymagane przez system SOD w załącznikach INF-D-P pola i wyświetla podpowiedzi w zakresie poprawnego wprowadzania danych. PoniŜej, na deklaracji INF-D-P, pole Poziom wykształcenia pozostawiono niewypełnione. System Expert puste pole zaznaczył kolorem róŝowym a na czarnym polu znajdującym się z lewej strony, wyświetlił zakres danych, jakie mogą zostać wpisane w polu Poziom wykształcenia. Na ekranie poniŝej, pokazana jest sytuacja, w której, w załączniku INF-D-P brak jest informacji w polach Poczta oraz Ulica. W tym przypadku system Expert prosi o wpisanie brakujących informacji. 22

24 UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Obecnie System Expert kontroluje pola w załącznikach INF-D-P z numerami od 2. do 16. oraz 18. i 19. (z danymi osobowymi) a takŝe od 24. do 35. oraz od 38. do 41. (z wartościami kwotowymi) Zakładka Etaty oraz zakładka Płaca. Zakładka Płaca została podzielona na trzy składowe: wynagrodzenie osiągane, podstawa składek ZUS wynagrodzenie wypłacone oraz wynagrodzenie chorobowe gdzie: a) wynagrodzenie osiągane wynagrodzenie objęte dofinansowaniem obejmuje w szczególności: wynagrodzenie za płacę (w tym w godzinach nadliczbowych i porze nocnej), wynagrodzenie za okres przestoju, wynagrodzenie za czas korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenie za czas przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, premie regulaminowe, uznaniowe i o konstrukcji mieszanej, nagrody jubileuszowe, dodatki staŝowe, dodatki funkcyjne. Do wynagrodzenia osiąganego nie zalicza się, a zatem brak jest moŝliwości uzyskania dofinansowań do: zasiłków wypłaconych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (np. chorobowego, macierzyńskiego), ekwiwalentów (np. za urlop wypoczynkowy, pranie odzieŝy), dodatków o świadczeniowym charakterze (np. dodatków mieszkaniowych), odpraw, zapomóg. b) podstawa składek ZUS powinna obejmować wszystkie elementy wynagrodzenia od których płacone są składki na ZUS, w tym równieŝ ekwiwalenty urlopowe. c) wynagrodzenie wypłacone oznacza kwotę netto wypłaconą pracownikowi. d) wynagrodzenie chorobwe wynagrodzenie za czas choroby wypłacone przez pracodawcę Określenie sposobu rozliczania pracownika koszty / ryczałt. 23

25 Wyboru sposobu rozliczenia pracownika dokonujemy zaznaczając odpowiednie pole w pozycji 37 formularza INF-D-P oraz w pozycji 45 INF-U-P (zaznaczenie dla danego pracownika musi być takie samo na obu dokumentach). W przypadku wybrania rozliczenia rzeczywistymi podwyŝszonymi kosztami naleŝy pamiętać o uzupełnieniu zakładek związanych z podwyŝszonymi kosztami zatrudnienia oraz o wygenerowaniu raportu podwyŝszone koszty za dany miesiąc (jest to warunek naliczenia kosztów!). Jeśli wybrane zostanie rozliczenie ryczałtowe nie potrzeba wykazywać Ŝadnych dodatkowych kosztów. 5. Krok trzeci eksport danych do systemu SOD off-line. Wyeksportowanie danych gotowych do przyjęcia przez system SOD off-line następuje po kliknięciu przycisku Eksportuj do SOD znajdującego się pod wybraną deklaracją (WN-D lub WN-U). W tym celu naleŝy wybrać z menu systemu Expert zakładkę Deklaracje SOD, następnie wybrać deklarację, która ma zostać wyeksportowana, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj do SOD. Deklaracja zostanie wyeksportowana zostanie razem ze wszystkimi załącznikami, za wyjątkiem załączników oznaczonych na liście jako nieaktywne. UWAGA WAśNE! Koniecznie przeczytaj! Warunkiem poprawnego eksportu deklaracji jest podanie prawidłowej ścieŝki do katalogu OFF-LINE podczas importu (krok pierwszy). Jeśli jesteś pewien, Ŝe ścieŝka jest podana prawidłowo, upewnij się, czy w katalogu OFF-LINE istnieje katalog import. Niewskazane jest, aby w katalogu import znajdowała się więcej niŝ jedna deklaracja WN-D bądź WN-U. MoŜe to powodować nieprawidłowe działanie modułu Import w systemie SOD. Dlatego po eksporcie deklaracji naleŝy zaimportować ją do systemu SOD przed eksportem kolejnej deklaracji z systemu Expert. 6. Krok czwarty pobranie danych przygotowanych w systemie SOD off-line i przesłanie ich do PFRON. Po wykonaniu eksportu danych naleŝy zalogować się do systemu SOD, i z menu wybrać zakładkę Import, a następnie Import z pliku. Pojawi się lista deklaracji WN, które aktualnie znajdują się w 24

26 katalogu Import. Zaznaczamy interesującą nas deklarację klikając na niej lewym przyciskiem myszy, a następnie klikamy przycisk OK. Jeśli import przebiegł pomyślnie, dane zostaną zaimportowane (będzie moŝna je przejrzeć w zakładkach Lista Wn-D bądź Lista Wn-U w zaleŝności od tego, jaka deklaracja była importowana), a pliki z katalogu Import zostaną przeniesione do katalogu Robocze. Aby wysłać deklarację wraz załącznikami do PFRON naleŝy wybrać z menu zakładkę Wniosek Wn-D lub Wniosek Wn-U, następnie Lista Wn-D lub Lista Wn-U. Pojawi się pusta lista deklaracji. NaleŜy określić, za jaki okres, i o jakim statusie deklaracje mają zostać wyświetlone w polu Warunki wyboru, a następnie kliknąć przycisk OdświeŜ. Zostanie wówczas wyświetlona lista deklaracji za wybrany okres. Aby zobaczyć szczegóły dotyczące deklaracji naleŝy zaznaczyć ją klikając na niej lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć przycisk Edycja w menu bocznym. Pojawi się zawartość wybranej deklaracji. Aby wysłać ją wraz z załącznikami do PFRON naleŝy kliknąć przycisk Wyślij w menu bocznym. 7. Krok piąty tworzenie dokumentów korygujących. 25

27 W celu dokonania korekty deklaracji Wn-D lub Wn-U, naleŝy otworzyć korygowaną deklarację i w pozycji 14 Wniosek określić status deklaracji jako korekta, a następnie zapisać wprowadzoną zmianę. Spowoduje to zmianę statusu wszystkich załączników odpowiednich dla danej deklaracji moŝemy nanosić w nich zmiany i zapisywać. Przy imporcie do programu SODiR dokumenty będą juŝ traktowane jako korygujące. 8. Krok szósty porównanie danych z katalogiem WYSLANE (synchronizacja) Opcja synchronizacji pozwala zweryfikować czy dane wysłane za pomocą SODiR są zgodne z danymi zawartymi w EXPERCIE. W celu dokonania synchronizacji naleŝy wybrać opcję Porównaj z wysłanymi znajdującą się pod dokumentem głównym WN-D lub WN-U. NaleŜy poczekać na zakończenie procesu synchronizacji. Wyniki synchronizacji moŝna przeanalizować po kliknięciu przycisku przeglądaj załączniki. Po prawej stronie listy widoczna jest ikona wraz z wyświetloną ilością róŝnic, którą moŝna kliknąć, spowoduje to wyświetlenie odnalezionych nieścisłości. Istotne jest aby w oknie wyboru zaznaczyć opcje Synchronizacja TAK, a następnie kliknąć przycisk WYŚWIETL LISTĘ. 26

28 Pojawi się lista załączników, po prawej stronie listy widoczna jest ilość róŝnic. Kliknięcie liczby róŝnic spowoduje ich wyświetlenie. 27

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia

Instrukcja wypełnienia Instrukcja wypełnienia Ankiety służącej zebraniu propozycji dodatkowych działań do planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEGLĄDARKI

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Co to jest SODiR? System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Co to jest SODiR? System Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODiR. Co to jest SODiR? System Obsługi Dofinansowań i Refundacji To system w wersji online lub offline służący Beneficjentom zarejestrowanym w PFRON wypełnianiu i wysyłaniu dokumentów związanych z dofinansowaniem

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin zawodowy) OKE Poznań Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie:

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 1 / 5

INF 1. Należy wpisać kod pocztowy. Pozycja zawsze winna być wypełniona. INF-1 1 / 5 INF 1 OBJAŚNIENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2003 R. INFORMACJI MIESIĘCZNYCH SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKŁADANYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org Rejestr MR/TK Instrukcja uŝytkownika 1 Spis treści I. Log In... 3 II. Formularz Rejestracji Zakładu... 4 III. Formularz rejestracji uŝytkownika... 5 IV. Strona logowania... 6 V. Dane rejestrowe... 7 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo