Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2 SPIS TREŚCI I Uregulowania ogólne... 3 II Terminy odbywania praktyk oraz czas ich trwania... 3 III Cele praktyk... 4 IV Sposób realizacji praktyk i zadania studenta... 5 V Dokumentacja praktyk... 6 VI Szczegółowy program praktyk zawodowych... 8 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA stopień I... 8 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA stopień II DORADZTWO ZAWODOWE Z PERSONALNYM I EDUKACJA USTAWICZNA stopień I PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZADZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI stopień II EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ stopień I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ stopień II TERAPIA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ stopień II VI Załączniki S t r o n a

3 I UREGULOWANIA OGÓLNE 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika są zobowiązani, zgodnie z programem studiów, do odbycia zawodowych praktyk studenckich w wymiarze 200 godzin i uzyskania ich zaliczenia. 2. Prace związane z procesem praktyk studenckich na danym kierunku koordynują pełnomocnicy ds. praktyk, związani z poszczególnymi specjalnościami, zwani dalej pełnomocnikami. Zakres obowiązków pełnomocników praktyk określa Regulamin praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 3. Zaliczenie wymaganych praktyk jest warunkiem wpisania studenta na kolejny rok. Student. W przypadku niezaliczenia praktyk w wymaganym terminie student może otrzymać wpis warunkowy na kolejny rok, co wiąże się z koniecznością dokonania opłaty za punkty ECTS, przydzielone praktykom. 4. Studenci odbywają praktyki w placówkach, określonych programem poszczególnych specjalności, zgonie z ustaloną kolejnością. 5. Zasady kierowania na praktyki określa Regulamin praktyk studenckich w UKSW. 6. W przypadku uczestnictwa Wydziału w projektach, obejmujących również organizację praktyk zawodowych Dziekan WNP podejmuje decyzję o modyfikacji struktury programu praktyk, zgodnie z wymaganiami projektu. Wymagania te muszą jednak być zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami kształcenia na kierunku pedagogika, a w szczególności standardami kształcenia nauczycieli. II TERMINY ODBYWANIA PRAKTYK ORAZ CZAS ICH TRWANIA 1. Czas trwania praktyk określają programy studiów. 2. Termin odbycia przez studenta praktyki określa placówka, w której praktyki będą odbywane, z uwzględnieniem - w miarę możliwości organizacyjnych instytucji - terminu wskazanego przez studenta. 3 S t r o n a

4 3. Zmiana wyznaczonego terminu rozpoczęcia lub zakończenia praktyk spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć przed jego wyznaczeniem, może nastąpić po uzyskaniu zgody placówki, w której praktyki miały być lub są odbywane. III CELE PRAKTYK 1. Podstawowym założeniem praktyki pedagogicznej jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością dydaktyczno-wychowawczą w placówce oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego w zakresie: przygotowania przyszłych pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej; krytycznej oceny wiedzy, umiejętności i postaw nabytych w trakcie studiów, poprzez twórczą konfrontację z empiryczną rzeczywistością ugruntowanie wiedzy i posiadanych sprawności lub ich weryfikacja; nabycia umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką wychowania, kształcenia, opieki, diagnostyki i terapii pedagogicznej; pogłębiania znajomości metod i form nauczania, wychowania i wsparcia oraz ich praktycznego wykorzystania w ramach profilu kształcenia zawodowego; wyrobienia podstawowych nawyków i kompetencji zawodowych wchodzenie praktykanta w role wychowawcy, opiekuna, pedagoga; koncentrowania się na czynnym i twórczym uczestnictwie w toku wielorakich i różnorodnych form zajęć pedagogicznych (na ich planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu) zgodnym z wytycznymi danej placówki i zweryfikowanym przez teoretyczne przygotowanie zawodowe oraz potrzeby wynikające z problematyki własnej pracy dyplomowej; kształtowania wiedzy w obrębie pedeutologii i deontologii pedagogicznej: rozpoznawania i rozwijania pozytywnych przekonań studentów dotyczących 4 S t r o n a

5 własnych kompetencji zawodowych i osobowościowych w pracy pedagogicznej, umacniania przekonania o trafności wyboru zawodu; wykorzystania praktyk pedagogicznych jako formuły umożliwiającej przeprowadzenie badań i analiz związanych z tematami prac dyplomowych: praktyczne poznanie zasad i sposobów prowadzenia badań pedagogicznych, gromadzenie materiałów empirycznych uzyskanych w toku prowadzenia własnych prac badawczych; rozpoznania ogólnych zasad organizacji i kierowania pracą dydaktycznowychowawczą i terapeutyczną; poznania celów, funkcji, struktury, zasad działania i istoty organizacji placówki i jej środowiska; poznania zakresu zadań i obowiązków pracowników placówki (zwłaszcza na stanowisku wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, pedagoga); dogłębnego znawstwa i rozumienia sytuacji i procesów dydaktycznowychowawczych instytucji; rozwijania umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej z podopiecznymi i autoprezentacji, jak również prawidłowego diagnozowania i konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów wychowawczych; inspirowania podopiecznych do osobistej aktywności i wysiłku; promowania form współpracy, wsparcia i opieki w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami środowiskowymi na terenie placówki i poza nią. IV SPOSÓB REALIZACJI PRAKTYK I ZADANIA STUDENTA 1. Wyboru placówki dokonuje student, po wcześniejszym, osobistym uzgodnieniu z dyrekcją wybranej placówki wszelkich szczegółów, związanych z odbyciem praktyki. Dokumentację dotyczącą praktyki otrzymuje student w Biurze Karier uczelni. 5 S t r o n a

6 2. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań w placówce należy do opiekuna praktyk, wyznaczonego przez dyrektora. Na początku, w oparciu o program, ustala on wspólnie ze studentem szczegółowy program praktyki, wyznaczając mu konkretne zadania na każdy dzień pobytu w placówce. Należy przy tym uwzględnić specyfikę danej placówki oraz sugestie praktykanta, wynikające z jego osobistych zainteresowań. 3. Po zakończeniu praktyki opiekun praktyki przedstawia swoją ocenę przebiegu praktyki oraz dokonuje charakterystyki postawy studenta. 4. Ponadto student podlega opiece wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk który na podstawie opinii oraz osobiście przeprowadzonej rozmowy ze studentem dokonuje zaliczenia praktyki w indeksie, karcie egzaminacyjnej oraz systemie USOS. Pełnomocnik ds. praktyk decyduje też o wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem praktyki. 5. Praktykę danego typu (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych) można zaliczyć w ramach wykonywanej pracy (obecnie lub po 1 września 2010 roku) w takim charakterze i w takiej placówce, jaka jest wymagana w danego typu praktyce pedagogicznej. Zaświadczenie od dyrektora placówki powinno zawierać odpowiednią liczbę godzin przepracowanych zajęć w ramach odbytej pracy w tej placówce. Zajęcia prowadzone w ramach stosunku pracy w placówce powinny odpowiadać specyfice praktyki, jaką zamierza zaliczyć student. V DOKUMENTACJA PRAKTYK 1. Dokumenty konieczne do wypełnienia w trakcie praktyki studenci pobierają w Biurze Karier UKSW. 2. Podczas praktyki studenci prowadzić będą dokumentację praktyki, w której powinny się znaleźć: karta praktykanta dziennik praktyk (wpisy obejmują: plan praktyki rozkład zajęć w czasie praktyki, wykonywane w czasie praktyki zadania). W dzienniku praktyk powinny znaleźć się zapisy takie, jak w dzienniku opiekuna, dodatkowo 6 S t r o n a

7 powinny się znaleźć w nim uwagi studenta, co do realizowanych lub obserwowanych zajęć. Wypełniony dziennik praktyk student przedstawia kierownikowi jednostki, w której wykonuje praktykę, celem potwierdzenia wykonania zadań, sporządzenia opinii i wystawienia oceny. Dziennik powinien być też potwierdzony podpisem opiekuna praktyki protokoły lub raporty z obserwacji, wywiadów, rozpoznania sytuacji, warunków i głównych kierunków pracy badanej instytucji, jak również charakterystyka jej podopiecznych. konspekty prowadzonych i obserwowanych zajęć, (tematyka i przebieg zajęć łącznie z uwagami, które potwierdzać powinny zrozumienie przez studenta istoty obserwowanych zjawisk i realizowanych zadań). Konspekty winny być przygotowane zgonie z załącznikami przygotowanymi dla poszczególnych specjalności karta kompetencji praktykanta inna dokumentacja wymagana przez pełnomocnika ds. praktyk, 3. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykonanie wszystkich zadań ujętych w Regulaminie Praktyk WNP UKSW. 4. Po zakończeniu poszczególnych rodzajów praktyki student każdorazowo przedstawia wymaganą dokumentację wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk, który dokonuje jej zaliczenia. 5. Po zaliczeniu praktyki przez wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk student przestawia do zatwierdzenia kartę praktykanta w Biurze Karier UKSW. 6. Kartę praktykanta oryginał, po uzyskaniu zaliczenia przez wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk oraz zatwierdzoną przez Biuro Karier student składa w Dziekanacie WNP. 7. Pozostała dokumentacja (konspekty, karta kompetencji, protokoły i inne) pozostaje u wydziałowego pełnomocnika ds. praktyk. 7 S t r o n a

8 VI SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA STUDIA I STOPNIA A. PRAKTYKI ASYSTENCKIE 1. Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. 2. Bloki praktyki asystenckiej obejmują: Pierwsze 5 godzin zarówno w placówce o charakterze opiekuńczowychowawczym jak i resocjalizacyjnym (łącznie 10 godzin) jest poświęcone zapoznaniu się studenta z placówką tj. statutem, organizacją pracy, stosowną dokumentacją. Kolejne 15 godzin (łącznie 30 godzin) realizowane jest w formie obserwacji różnorodnych zajęć w placówce. Ostatnie 5 godzin (łącznie 10 godzin) polega na omówieniu hospitowanych zajęć, na podstawie udokumentowanych obserwacji. 8 S t r o n a

9 3. Praktyka w całości polega na obserwacji przez studenta zajęć prowadzonych na terenie placówki, w której realizowane są praktyki asystenckie. 4. Studenci w trakcie trwania praktyk poznają organizację pracy wybranej placówki, zapoznają się z dokumentacją, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, asystują nauczycielowi/pedagogowi/wychowawcy. 5. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. 6. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. B. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 1. W trakcie trwania 4 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej. Obejmuje ona: 45 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 9 S t r o n a

10 45 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. 2. Bloki praktyki pedagogicznej obejmują: 5 godzin zapoznania z organizacją pracy w placówce, stosowną dokumentacją, 10 godzin obserwacji, 10 godzin przygotowania konspektów prowadzonych zajęć oraz skonsultowanie z opiekunem praktyk, 15 godzin zajęć przeprowadzonych z pomocą opiekuna praktyk, 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć wraz z opiekunem praktyk. 3. Praktyka pedagogiczna ma za zadanie zdobycie przez studenta pierwszego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęć w placówce opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej. 4. Przebieg zajęć powinien być zaprojektowany całkowicie przez studenta. Realizacja zajęć natomiast, powinna odbywać się wspólnie z opiekunem praktyk. 5. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. 10 S t r o n a

11 C. PRAKTYKI DYPLOMOWE 1. W trakcie 5 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: 30 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 30 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. 2. Bloki praktyki dyplomowej obejmują: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 20 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć. 3. Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz resocjalizacyjnej. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być pogłębione i refleksyjne poznanie i rozumienie sytuacji i problemów wychowawczych, procedur realizowanych w różnych placówkach. 5. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. 11 S t r o n a

12 6. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg procesu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego. 7. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA STUDIA II STOPNIA A. PRAKTYKI ASYSTENCKIE 1. Praktyka odbywa się w trakcie I semestru studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 25 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 25 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w 12 S t r o n a

13 sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. 2. Bloki praktyki asystenckiej obejmują: Pierwsze 5 godzin zarówno w placówce o charakterze opiekuńczowychowawczym jak i resocjalizacyjnym (łącznie 10 godzin) jest poświęcone zapoznaniu się studenta z placówką tj. statutem, organizacją pracy, stosowną dokumentacją. Kolejne 15 godzin (łącznie 30 godzin) realizowane jest w formie obserwacji różnorodnych zajęć w placówce. Ostatnie 5 godzin (łącznie 10 godzin) polega na omówieniu hospitowanych zajęć, na podstawie udokumentowanych obserwacji. 3. Praktyka w całości polega na obserwacji przez studenta zajęć prowadzonych na terenie placówki, w której realizowane są praktyki asystenckie. 4. Studenci w trakcie trwania praktyk poznają organizację pracy wybranej placówki, zapoznają się z dokumentacją, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, młodzieżą bądź dorosłymi, asystują nauczycielowi/pedagogowi/wychowawcy. 5. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. 6. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz 13 S t r o n a

14 przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. B. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 1. W trakcie trwania 2 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej. Obejmuje ona: 45 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 45 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. 2. Bloki praktyki pedagogicznej obejmują: 5 godzin zapoznania z organizacją pracy w placówce, stosowną dokumentacją 10 godzin obserwacji, 10 godzin przygotowania konspektów prowadzonych zajęć oraz skonsultowanie z opiekunem praktyk, 15 godzin zajęć przeprowadzonych z pomocą opiekuna praktyk. 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć wraz z opiekunem praktyk. 3. Praktyka pedagogiczna ma za zadanie zdobycie przez studenta pierwszego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęć w placówce opiekuńczowychowawczej i resocjalizacyjnej. 14 S t r o n a

15 4. Przebieg zajęć powinien być zaprojektowany całkowicie przez studenta. Realizacja zajęć natomiast, powinna odbywać się wspólnie z opiekunem praktyk. 5. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. C. PRAKTYKI DYPLOMOWE 1. W trakcie 3 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: 30 godzin praktyki w wybranej placówce opiekuńczo - wychowawczej spośród następujących: placówki wsparcia dziennego realizujące zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym; domy dziecka; świetlice szkolne; świetlice środowiskowe; ogniska TPD; domy samotnej matki; domy pomocy społecznej; bursy; internaty; inne organizacje, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem. 30 godzin praktyki w wybranej placówce resocjalizacyjnej: zakłady poprawcze; młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze; schroniska dla nieletnich; policyjne izby dziecka; zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich; organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym. 2. Bloki praktyki dyplomowej obejmują: 15 S t r o n a

16 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 20 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć. 3. Celem praktyki dyplomowej jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz resocjalizacyjnej. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być pogłębione i refleksyjne poznanie i rozumienie sytuacji i problemów wychowawczych, procedur realizowanych w różnych placówkach. 5. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. 6. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg procesu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego. 7. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. Specjalność: 16 S t r o n a

17 DORADZTWO ZAWODOWE Z PERSONALNYM I EDUKACJA USTAWICZNA STUDIA I STOPNIA A. PRAKTYKI PIERWSZEGO STOPNIA 1. Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego; 15 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; 15 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. 2. Celem praktyk jest zaznajomienie się z pracą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego oraz edukacji ustawicznej w wybranych placówkach. 3. Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, prowadzoną dokumentacją, podstawami prawnymi jej funkcjonowania i udzielania pomocy 17 S t r o n a

18 dzieciom, młodzieży i dorosłym, strukturą organizacyjną i formami pracy stosowanymi w placówce, specyfiką form i metod pracy, systematycznie obserwują zajęcia i działania podejmowane przez opiekuna praktyk. 4. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z opiekunem analizują podejmowane działania, prowadzone zajęcia oraz pracę własną. 5. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk B. PRAKTYKI DRUGIEGO STOPNIA 1. W trakcie trwania 4 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki. Obejmuje ona: 30 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką doradcy zawodowego; 30 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; 30 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy 18 S t r o n a

19 tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. 2. Bloki praktyki drugiego stopnia obejmują: 5 godzin obserwacja, zapoznanie z organizacją pracy w placówce, stosowaną dokumentacją, 10 godzin przygotowanie konspektów prowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz konsultacje z opiekunem praktyk, który powinien udzielić praktykantowi wyczerpujących wskazówek metodycznych i poinformować go o niezbędnej literaturze oraz udostępnić mu odpowiednie pomoce i inne środki dydaktyczne potrzebne do prowadzenia działań, 10 godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno oświatowych, 5 godzin omówienie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz dodatkowe zajęcia wynikające z potrzeb placówki. 3. Praktyka drugiego stopnia ma umożliwić zdobycie pierwszego, osobistego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęć i działań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i doradczej, jak również zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być dokładne poznanie i rozumienie procesu doradztwa zawodowego, wielowymiarowości edukacji ustawicznej, procedur realizowanych w różnych placówkach. 5. Rezultatem udziału studenta w tym etapie praktyk będzie kształtowanie kompetencji doradcy i warsztatu pracy z osobami dorosłymi poprzez zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek i instytucji, realizowanymi przez nie zadaniami dydaktycznymi, organizacją i pracą wszystkich podmiotów oraz 19 S t r o n a

20 obowiązującą dokumentacją, planowaniem pracy, obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyk. 6. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, czego wyrazem jest prowadzona dokumentacja. Wraz z opiekunem dokonują omówienia i analizy własnej pracy i jej efektów. 7. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk C. PRAKTYKI TRZECIEGO STOPNIA 1. W trakcie 5 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: 20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką doradcy zawodowego; 20 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; 20 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach 20 S t r o n a

21 informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. 2. Bloki praktyki trzeciego stopnia obejmują: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 10 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć. 3. Celem praktyki trzeciego stopnia jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć, podejmowania działań doradczych i kulturalno oświatowych. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być wszechstronne i pogłębione poznanie i rozumienie sytuacji i problemów związanych ze specyfiką placówki, realizowanych w niej procedur. 5. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. 6. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg podejmowanych działań. 7. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk 21 S t r o n a

22 PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZADZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI STUDIA II STOPNIA A. PRAKTYKI PIERWSZEGO STOPNIA 1. Praktyka odbywa się w trakcie 1 semestru studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 15 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego; 15 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; 20 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. 2. Celem praktyk jest zaznajomienie się z pracą pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego w wybranych placówkach. Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, prowadzoną dokumentacją, podstawami 22 S t r o n a

23 prawnymi jej funkcjonowania i udzielania pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, strukturą organizacyjną i formami pracy stosowanymi w placówce, specyfiką form i metod pracy, systematycznie obserwują zajęcia i działania podejmowane przez opiekuna praktyk. 3. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z opiekunem analizują podejmowane działania, prowadzone zajęcia oraz pracę własną. 4. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk B. PRAKTYKI DRUGIEGO STOPNIA 1. W trakcie trwania 2 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki. Obejmuje ona: 30 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką nauczyciela, doradcy zawodowego; 30 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; 30 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy 23 S t r o n a

24 tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. 2. Bloki praktyki drugiego stopnia obejmują: 5 godzin obserwacji, zapoznania z organizacją pracy w placówce, stosowaną dokumentacją, 10 godzin przygotowania konspektów prowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz konsultacje z opiekunem praktyk, który powinien udzielić praktykantowi wyczerpujących wskazówek metodycznych i poinformować go o niezbędnej literaturze oraz udostępnić mu odpowiednie pomoce i inne środki dydaktyczne potrzebne do prowadzenia działań, 10 godzin samodzielnie przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno oświatowych, 5 godzin omówienia przeprowadzonych zajęć, działań doradczych, kulturalno - oświatowych oraz dodatkowe zajęcia wynikające z potrzeb placówki. 3. Praktyka drugiego stopnia ma umożliwić zdobycie pierwszego, osobistego doświadczenia przeprowadzania praktycznych zajęć i działań w pracy dydaktycznej, wychowawczej i doradczej, jak również zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być dokładne poznanie i rozumienie procesu doradztwa zawodowego, wielowymiarowości edukacji ustawicznej, procedur realizowanych w różnych placówkach. 5. Rezultatem udziału studenta w tym etapie praktyk będzie kształtowanie kompetencji doradcy i warsztatu pracy pedagoga z osobami dorosłymi poprzez zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek i instytucji, realizowanymi 24 S t r o n a

25 przez nie zadaniami dydaktycznymi, organizacją i pracą wszystkich podmiotów oraz obowiązującą dokumentacją, obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyk. 6. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, czego wyrazem jest prowadzona dokumentacja. Wraz z opiekunem dokonują omówienia i analizy własnej pracy i jej efektów. 8. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk C. PRAKTYKI TRZECIEGO STOPNIA 1. W trakcie 3 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki, która obejmuje: 20 godzin praktyki w szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych pod opieką doradcy zawodowego; 20 godzin w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych (np. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi - Dom Pomocy Społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej (centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach wsparcia dziennego, instytucjach interwencyjnych, opieki paliatywnej), innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; 20 godzin w placówkach, wykonujących zadania związane z doradztwem zawodowym - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach 25 S t r o n a

26 pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. 2. Bloki praktyki trzeciego stopnia obejmują: 5 godzin zapoznania się z charakterem placówki, organizacją pracy, dokumentacją, 5 godzin samodzielnego przygotowania zajęć wraz z konsultacją z opiekunem praktyk, 10 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć. 3. Celem praktyki trzeciego stopnia jest doskonalenie własnego warsztatu pracy, w szczególności nabywanie doświadczenia prowadzenia zajęć, podejmowania działań doradczych i kulturalno oświatowych. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być wszechstronne i pogłębione poznanie i rozumienie sytuacji i problemów związanych ze specyfiką placówki, realizowanych w niej procedur. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. 5. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg podejmowanych działań. 9. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk 26 S t r o n a

27 Specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ STUDIA I STOPNIA A. PRAKTYKI ASYSTENCKIE 1. Praktyka odbywa się po 2 semestrze studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 20 godzin praktyki w przedszkolu, 20 godzin praktyki w klasach I-III. W każdej z tych placówek 5 godzin powinno być przeznaczone na obserwowanie zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji indywidualnej, nauczania indywidualnego, terapii logopedycznej itp. 10 godzin obserwacji w placówce, zajmującej się opieką, terapią, rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością szkole specjalnej, przedszkolu specjalnym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, poradni rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. 2. Studenci poznają organizację pracy przedszkola i szkoły, zapoznają się z dokumentacją placówek, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, asystują nauczycielowi. 3. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z nauczycielem analizują pracę nauczyciela i uczniów oraz pracę własną. Pożądanym jest, aby poznali umiejętności dydaktyczne opiekuna praktyki, metody pracy z uczniami, strategie uzyskiwania zakładanych efektów edukacyjnych itp. 4. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: 27 S t r o n a

28 karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. B. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 1. W trakcie trwania 4 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej. Obejmuje ona: 45 godzin praktyki w szkole 45 godzin praktyki w przedszkolu. 2. Warunkiem zaliczenia praktyki pedagogicznej jest, aby jedna z placówek (przedszkole lub szkoła) miała charakter integracyjny. 3. Bloki praktyki pedagogicznej obejmują: 5 godzin obserwacji, 20 godzin samodzielne przeprowadzenie zajęć/lekcji, 15 godzin współpracy z pedagogiem/psychologiem/terapeutą/logopedą, 5 godzin praktyk, poświęconych na realizację dodatkowych zadań wynikających z potrzeb placówki (np. udział w: szkolnych lub przedszkolnych imprezach, zebraniach z rodzicami, w radzie pedagogicznej. Możliwa jest też współpraca z instytucjami związanymi z placówką, obserwacja ucznia, którego diagnozę opracuje praktykant, 28 S t r o n a

29 samodzielnie poprowadzone zajęcia, przeprowadzenie badań do pracy licencjackiej, itp.). 4. Praktyka pedagogiczna ma umożliwić zdobycie osobistego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. 5. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być głębsze poznanie i rozumienie sytuacji dydaktycznych, problemów edukacyjnych, procedur realizowanych w różnych placówkach. 6. Rezultatem udziału studenta w tym etapie praktyk będzie kształtowanie kompetencji dydaktycznych poprzez zapoznanie się ze: specyfiką pracy przedszkola i szkoły w zakresie realizowanych przez nie zadań dydaktycznych, sposobem funkcjonowania, organizacją i pracą wszystkich podmiotów oraz obowiązującą dokumentacją, obserwowanie i współdziałanie z opiekunem praktyk oraz pełnienie roli nauczyciela. 7. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia. Wraz z nauczycielem analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg procesu dydaktycznego. 8. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. 29 S t r o n a

30 C. PRAKTYKI DYPLOMOWE 1. W trakcie 5 semestru studenci zobowiązani są do odbycia 60 godzinnej praktyki dyplomowej, która obejmuje: 30 godzin w przedszkolu, 30 godzin w szkole. 2. Warunkiem zaliczenia praktyki dyplomowej jest, aby jedna z placówek (przedszkole lub szkoła) miała charakter integracyjny. 3. Bloki praktyki dyplomowej obejmują: 20 godzin samodzielne przeprowadzenie zajęć/lekcji, 10 godzin samodzielnie prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, wspomagających z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi i dysfunkcjami. 4. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być pogłębione i refleksyjne poznanie i rozumienie sytuacji dydaktycznych, problemów edukacyjnych, procedur realizowanych w różnych placówkach. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu. 5. Studenci samodzielnie planują i przeprowadzają zajęcia, analizują własną pracę i jej efekty. Dokumentują przebieg procesu dydaktycznego. Podejmują próby diagnozowania i dokumentowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Zbierają materiały do pracy licencjackiej. 6. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz 30 S t r o n a

31 przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ WŁĄCZAJĄCĄ STUDIA II STOPNIA A. PRAKTYKI ASYSTENCKIE 1. Praktyka odbywa się w trakcie 1 semestru studiów i obejmuje 50 godzin, na co składa się: 20 godzin praktyki w przedszkolu, 20 godzin praktyki w klasach I-III. W każdej z tych placówek 5 godzin powinno być przeznaczone na obserwowanie zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji indywidualnej, nauczania indywidualnego, terapii logopedycznej itp. 10 godzin obserwacji w placówce, zajmującej się opieką, terapią, rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością szkole specjalnej, przedszkolu specjalnym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, poradni rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. 2. Studenci poznają organizację pracy przedszkola i szkoły, zapoznają się z dokumentacją placówek, obserwują zajęcia prowadzone z dziećmi, asystują nauczycielowi. 3. Studenci dokumentują swoje obserwacje, podejmują próby samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania niektórych zajęć. Wraz z nauczycielem analizują pracę nauczyciela i uczniów oraz pracę własną. Pożądanym jest, aby poznali umiejętności dydaktyczne opiekuna praktyki, metody pracy z uczniami, strategie uzyskiwania zakładanych efektów edukacyjnych itp. 31 S t r o n a

32 4. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie wydziałowemu pełnomocnikowi ds. praktyk: karty praktykanta dziennika praktyk arkuszy obserwacji hospitowanych zajęć oraz różnych form pracy z dzieckiem, konspektów z przeprowadzonych zajęć, zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, kart kompetencji praktykanta innych materiałów, opracowanych podczas praktyk, np. przygotowane pomoce dydaktyczne, zdjęcia dokumentujące realizację zajęć i efekty pracy, wykaz przeczytanej literatury, wykaz aktów prawnych, z którymi student się zapoznał itp. B. PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 1. W trakcie trwania 2 semestru studenci są zobowiązani do odbycia 90 godzinnej praktyki pedagogicznej. Obejmuje ona: 45 godzin praktyki w szkole, 45 godzin praktyki w przedszkolu. 2. Warunkiem zaliczenia praktyki pedagogicznej jest, aby jedna z placówek (przedszkole lub szkoła) miała charakter integracyjny. 3. Bloki praktyki pedagogicznej obejmują: 5 godzin obserwacji, 20 godzin samodzielne przeprowadzenie zajęć/lekcji, 15 godzin współpracy z pedagogiem/psychologiem/terapeutą/logopedą, 5 godzin praktyk, poświęconych na realizację dodatkowych zadań wynikających z potrzeb placówki (np. udział w: szkolnych lub przedszkolnych imprezach, zebraniach z rodzicami, w radzie pedagogicznej. Możliwa jest też współpraca z instytucjami związanymi z placówką, obserwacja ucznia, którego diagnozę opracuje praktykant, samodzielnie poprowadzone zajęcia, przeprowadzenie badań do pracy licencjackiej, itp.). 32 S t r o n a

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016/2017 z dnia 25.01.2017 r. zmieniającej Uchwały nr 139/13 Rady WNP UKSW z dnia 25.09.2013 r. oraz Uchwały nr 125/2014/2015 Rady WNP UKSW z dnia 25.09.2015 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk WNP UKSW

Regulamin Praktyk WNP UKSW Regulamin Praktyk WNP UKSW I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika są zobowiązani, zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku i w trakcie III. roku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH kierunek studiów: Praca Socjalna specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną; Opieka Gerontologiczna; Resocjalizacja w Środowisku Otwartym I. Cel praktyk Praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA Im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA II STOPIEŃ Specjalność:...

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W INSTYTUCJACH OŚWIATOWYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu przygotowanego przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych. Cele praktyki: 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu realizowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomicnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/IX/11-12 Rektora Pedagogium z dn. 27.09.2012 r. REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Postanowienia ogólne Praktyki na studiach podyplomowych (kwalifikacyjnych)

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, Resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYPLOMOWA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (0-P-WPW3a) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA OGÓLNA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA Kod przedmiotu: 100S-0P2TE Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku w trakcie III. roku studiów I stopnia, w trybie

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych. specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych. specjalność: LOGOPEDIA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych Kod przedmiotu: 100S-5P2LOG specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.): (Specjalność nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim; Specjalność nauczycielska język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Pedagogika dotyczy studiów I i II stopnia oraz 3-letnicj studiów magisterskich (specjalności: Wychowanie obronne z problematyką

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia II stopnia GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne)

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH Opiekun: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji WSE UAM Tel. 61 8 29 22 96 Mail: abarczyk@amu.edu.pl REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ KIERUNEK PEDAGOGIKA Tarnów 2013 str. 1 Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Kod przedmiotu: 100N-3P1PEWa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich na kierunku Pedagogika w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. rozpoczynających się od 2017 roku. na kierunku Pedagogika (dotyczy wszystkich specjalności)

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. rozpoczynających się od 2017 roku. na kierunku Pedagogika (dotyczy wszystkich specjalności) Zasady odbywania praktyk pedagogicznych rozpoczynających się od 2017 roku na kierunku Pedagogika (dotyczy wszystkich specjalności) Rodzaj studiów: licencjackie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH specjalności: studia I stopnia kierunek studiów: Pedagogika Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych; Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne; Pedagogika

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Kod przedmiotu: 100N-3P1ZOS PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW:

POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA I KOD PRAKTYKI: asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych (10-1P-EPW2b) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika o profilu praktycznym SPECJALNOŚĆ: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

I. Informacja wstępna

I. Informacja wstępna INSTRUKCJA Dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Psychoprofilaktyka odbywających praktykę zawodową ciągłą w instytucjach niepublicznych I. Informacja wstępna Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w IV semestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania praktyk

Regulamin odbywania praktyk Rada Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie 25 października 2016 r. Regulamin odbywania praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA Kod przedmiotu: 100S-1P3PWKa PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA Praktyki organizowane są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu 1 :

Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu 1 : Toruń 01. 10. 2015 rok Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu 1 : A. kierunek nauki o rodzinie - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. I Postanowienia ogólne Regulamin praktyk studenckich w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku I Postanowienia ogólne 1. NWSP w Białymstoku jako uczelnia niepubliczna organizuje zgodnie z ustawą o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w szkołach integracyjnych (podstawowych lub gimnazjach) lub z oddziałami integracyjnymi KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3TPEc

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100N-2P1LOG PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I. Postanowienia ogólne 1. Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo