1. Uruchamianie programu Modeller

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Uruchamianie programu Modeller"

Transkrypt

1 1. Uruchamianie programu Modeller W menu Start systemu MS Windows, w katalogu Programy naleŝy odnaleźć katalog Vector Fields Opera, a w nim program Opera 12.0 i uruchomić go: Start Programy Vector Fields Opera Opera 12.0 Zostanie uruchomione okno MenadŜera pakietu OPERA 2D/3D. Z menu głównego MenadŜera naleŝy wybrać polecenie ładujące klucz licencji programu: Options Licensing Set Dongle Type Network Rys. 1-1 Okno dialogowe z komunikatem poprawnie załadowanego klucza licencji programu. Po pojawieniu się okna z komunikatem (Rys. 1-1) wcisnąć przycisk OK. Gdy licencja jest załadowana poprawnie moŝna uruchomić program Modeller. Z menu górnego wybrać: Opera-3D Modeller Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno dialogowe, w którym moŝna ustawić folder roboczy słuŝący do przechowywania plików z modelami i wynikami obliczeń (Rys. 1-2). Rys. 1-2 Okno dialogowe słuŝące do wskazania folderu roboczego. Okno programu Modeller po uruchomieniu przedstawia Rys

2 Menu górne Paski narzędziowe Osie układu współrzędnych Menu podręczne Pasek stanu Rys. 1-3 Okno programu Modeller. 4

3 2. Elektromagnes ze zworą obrotową W ćwiczeniu przedstawiony zostanie zastosowanie solvera TOSCA Magnetic do obliczeń pola magnetostatycznego w elektromagnesie ze zworą obrotową. Omówiony zostanie sposób budowy modelu polowego badanego elektromagnesu oraz przygotowanie pliku obliczeniowego w programie Modeller. Natomiast w programie Post-Processor przedstawiona zostanie analiza wyników obliczeń, pokazane zostaną moŝliwości wizualizacji wyników oraz obliczanie momentu działającego na zworę. Na Rys. 2-1 przedstawiono wygląd modelowanego elektromagnesu. Rys. 2-1 Model bryłowy elektromagnesu ze zworą obrotową. 5

4 2.1. Budowa modelu i przygotowanie symulacji Budowa modelu bryłowego Rdzeń elektromagnesu zostanie utworzony z dwóch prostopadłościanów, natomiast kształt zwory zostanie określony przy pomocy walców, które utworzą takŝe szczelinę powietrzną pomiędzy zworą a rdzeniem. Model bryłowy powstanie po zsumowaniu wszystkich brył składowych z zachowaniem komórek oraz wyodrębnieniu ruchomej części elektromagnesu, czyli zwory. Parametry poszczególnych brył przedstawione zostały w Tab Model elektromagnesu zostanie tak utworzony, Ŝe oś obrotu zwory zostanie umieszczona w osi Z globalnego układu współrzędnych. Tab. 2-1 Parametry brył tworzących rdzeń i zworę elektromagnesu. Name First corner Opposite corner rdzen1 x=-45 y=-30 z=-5 x=5 y=30 z=5 rdzen2 x=-35 y=-20 z=-5 x=-5 y=20 z=5 Name Centre of base Centre of top Radius walec1 x=0 y=0 z=-5 walec2 x=0 y=0 z=-5 walec3 x=0 y=0 z=-5 x=0 y=0 z=5 x=0 y=0 z=5 x=0 y=0 z=5 Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Create Object Block i nacisnąć OK. 6

5 W podobny sposób narysować drugi prostopadłościan tworzący rdzeń. Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Create Object Cylinder/Cone i nacisnąć OK. W podobny sposób narysować pozostałe dwa walce. 7

6 Wybrać z paska narzędziowego ikonę i lub z menu górnego: Picking Pick Bodies i Picking Pick All Filter Type Entities Zostaną zaznaczone wszystkie utworzone bryły. Z menu podręcznego wybrać: Combine Bodies Union, without regularization lub z menu górnego: Operations Combine Bodies Union, without regularization. W wyniku operacji sumowania zostanie utworzona jedna bryła, ale zostaną zachowane wewnątrz niej ściany brył składowych i utworzą się komórki. 8

7 Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Picking Pick Cells Zaznaczyć szczelinę powietrzną, powietrze wokół zwory i zworę jako komórki. Z menu podręcznego wybrać: Extract Cells lub z menu górnego: Operations Extract Cells Zaznaczone komórki zostały wyodrębnione z bryły i stały się osobnymi bryłami. W utworzonym modelu uwzględnione są wszystkie części elektromagnesu, a takŝe szczelina powietrzna w kształcie dwóch pierścieni. Pierścienie te składają się z kilku komórek. W następnym etapie komórki te zostaną połączone w jedną. Taka budowa szczeliny powietrznej jest konieczna ze względu na obliczanie momentu działającego na zworę. 9

8 Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Picking Pick Bodies Zaznaczyć bryły tworzące pierścień zewnętrzny. Z menu podręcznego wybrać: Combine Bodies Union, with regularization lub z menu górnego: Operations Combine Bodies Union, with regularization. Pierścień zewnętrzny tworzy jedna bryła z jedną komórką. 10

9 W podobny sposób scalić bryły tworzące pierścień wewnętrzny. Zworę oraz otaczające ją powietrze naleŝy scalić w jedną bryłę ale z zachowaniem podziału na komórki. Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Picking Pick Bodies Zaznaczyć bryły tworzące zworę oraz otaczające ją powietrze. 11

10 Z menu podręcznego wybrać: Combine Bodies Union, without regularization lub z menu górnego: Operations Combine Bodies Union, without regularization. Zwora i powietrze tworzyć będą jedną bryłę z 3 komórkami 12

11 Parametry materiałów i komórek W budowanym modelu oprócz powietrza występuje tylko jeden materiał: stal krzemowa wykorzystana do budowy rdzenia i zwory. Z punktu widzenia analizy pola magnetycznego istotnym parametrem tych materiałów jest przenikalność magnetyczna względna. Dla materiału ferromagnetycznego jakim jest stal krzemowa zamiast przenikalności magnetycznej względnej jako stałego parametru podaje się charakterystykę magnesowania B=f(H). Przykładową charakterystykę magnesowania, która zostanie uŝyta do obliczeń przedstawiono na Rys Rys. 2-2 Charakterystyka magnesowania przyjęta do obliczeń. Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie etykiet materiałów w komórkach, ustawione zostaną takŝe parametry siatki oraz priorytety poszczególnych komórek. Kolejny etap to przypisanie do tych etykiet odpowiednich parametrów materiałów. Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Picking Pick Cells Zaznaczyć komórkę tworzącą rdzeń. 13

12 Z menu podręcznego wybrać: Cell properties lub z menu górnego: Properties Cell properties Analogicznie postąpić w przypadku pozostałych komórek 14

13 Zdefiniowanym etykietom moŝna przypisać odpowiednie parametry materiałów. Jedynym materiałem, którego etykieta będzie dostępna jest materiał rdzenia i zwory. Powietrze (Air) przyjmuje wartości domyślne dla pola magnetycznego jest to przenikalność magnetyczna względna równa 1. Zanim jednak przypisanie parametrów etykietom zostanie dokonane, konieczne jest wybranie odpowiedniego solvera. Do obliczeń pola magnetostatycznego w programie OPERA 3D wykorzystuje się program TOSCA Magnetic. Z menu górnego: Model Analysis Type TOSCA Magnetic Z menu górnego: Model Set Material Properties... Dla etykiety stal krzemowa zaznaczyć opcję nonlinear i wybrać charakterystykę domyślną Default, a następnie nacisnąć przycisk Apply i OK. 15

14 Dla materiału rdzenia i zwory została przyjęta domyślna charakterystyka magnesowania z programu Modeller charakterystyka ta przedstawiona jest na Rys Tworzenie uzwojenia Uzwojenie elektromagnesu zostanie zamodelowane przy pomocy predefiniowanych (sparametryzowanych) uzwojeń. Spośród kilku rodzajów uzwojeń dostępnych w programie Modeller wykorzystane zostanie uzwojenie typu Racetrack. Parametry tego uzwojenia przedstawia Rys Rys. 2-3 Parametry geometrii uzwojenia typu Racetrack. X1 Point on cross-section, X współrzędna X przekroju poprzecznego względem lokalnego układu współrzędnych, Y1 Point on cross-section, Y współrzędna Y przekroju poprzecznego względem lokalnego układu współrzędnych, A Cross-section, Width in x direction szerokość cewki, B Cross-section, Thickness in y direction grubość cewki, H1 Half length połowa długości, R1 Arc radius promień zaokrąglenia. 16

15 Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego: Create Conductor Racetrack... Wybrać zakładkę Local Coordinate Systems i zdefiniować lokalny układ współrzędnych dla uzwojenia. W zakładce Racetrack Parameters zdefiniować wymiary uzwojenia. W zakładce Source Drivers zdefiniować gęstość prądu w uzwojeniu. Przy danym prądzie całkowitym pomocna będzie zmienna area. W polu Current density naleŝy wpisać 2772/area. Po wprowadzeniu parametrów nacisnąć przycisk OK. 17

16 Tło i warunki brzegowe Ostatni etap budowy modelu to utworzenie tła obszaru powietrza wokół elektromagnesu i ustawieniu na jego zewnętrznych ścianach warunków brzegowych. Z menu górnego: Model Model symmetry... Wybrać kształt tła (Shape of background) typu Block i w parametrze Block Scale Factors wpisać 3 dla kaŝdego z kierunków. Wybrać zakładkę Far field boundary conditions i dla kaŝdej z powierzchni tła wybrać warunek typu Tangential magnetic. Nacisnąć przycisk OK. Tło pojawi się na etapie generowania siatki. 18

17 Generowanie siatki elementów skończonych Generowanie siatki elementów skończonych odbywa się w trzech etapach: 1. Tworzenie bryły modelu wszystkie bryły scalane są w jedną bryłę modelu z zachowaniem podziału na komórki. 2. Generowanie siatki powierzchniowej. 3. Generowanie siatki objętościowej. Z menu górnego wybrać: Model Create Model Body... Operacja ta scala wszystkie bryły w jedną bryłę, a takŝe tworzone jest tło zdefiniowane przy pomocy polecenia Model symmetry. Z menu górnego wybrać: Model Generate Surface Mesh... Maksymalna wielkość elementu siatki ustawiona zostanie na 20, mniejsze elementy powstaną w poszczególnych komórkach, w których parametr określający wielkość elementu został ustawiony. Z menu górnego wybrać: Model Generate Volume Mesh... 19

18 2.2. Przygotowanie i uruchomienie obliczeń Po ukończeniu budowy modelu kolejny etap to wprowadzenie odpowiednich ustawień dla solvera i utworzenie pliku z bazą danych do obliczeń. Z menu górnego wybrać: Model TOSCA Magnetostatics Settings... Zaznaczyć opcję Use nonlinear properties, oznaczającą wykonanie obliczeń z uwzględnieniem nieliniowości materiałów. Z menu górnego wybrać: Model Create Analysis Database... Baza danych będzie utworzona w układzie jednostek SI z jednostkami długości mm, nazwa pliku to Zwora_obrotowa. Plik będzie miał rozszerzenie.op3. Aby utworzyć plik z bazą danych do obliczeń i uruchomić obliczenia naleŝy po wprowadzeniu powyŝszych ustawień nacisnąć przycisk Prepare and Solve. 20

19 2.3. Obliczenia w postprocesorze Wizualizację wyników obliczeń oraz dodatkowe obliczenia moŝna wykonać w programie Post-Processor. Uruchomienie Post-Procesora moŝliwe jest z poziomu programu Modeller oraz z poziomu MenadŜera pakietu OPERA. Zostanie wyświetlony rozkład modułu indukcji pola magnetostatycznego oraz policzony moment działający na zworę. W programie Modeller Post-Processor uruchamiany jest następująco: Z menu górnego wybrać: Model Launch Post-Processor Po uruchomieniu postprocesora zostanie wczytany ostatnio policzony plik oraz wyświetlone zostaną części modelu nie będące powietrzem. 21

20 Rozkład modułu indukcji Rozkład dowolnej wielkości polowej moŝna wyświetlić w postaci rozkładu 3D oraz w postaci wykresu wzdłuŝ odcinka, łuku lub po okręgu. MoŜliwe jest takŝe określenie wartości tej wielkości w konkretnym punkcie modelu. Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego wybrać: View Select... W oknie programu zaznaczyć grupę Conductors, a następnie nacisnąć kolejno: Remove from selection i Select and Refresh. Po tych czynnościach widoczna będzie część rdzenia przysłonięta przez uzwojenie. Wybrać z paska narzędziowego ikonę lub z menu górnego wybrać: View 3D Display... Wybrać opcję Component contours, a w polu Field component wpisać Bmod i nacisnąć przycisk OK. 22

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 1 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi.

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1.

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY Aleksander Sładkowski Tomasz Kuminek Politechnika Śląska (Katowice) 1. Wstęp Modelowanie współpracy kontaktowej systemu koło szyna

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 1 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Haas Special Edition

Haas Special Edition Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, 02-979 WARSZAWA TEL. (22) 842 01 08, 601 852 158, FAX. +48 22 379 44 90 TOMASZ.GONTARSKI@ESPRITCAM.PL

Bardziej szczegółowo

"PROEKO" Ryszard Samoć

PROEKO Ryszard Samoć "PROEKO" Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel./fax (62) 757 39 87 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl w w w. p r o e k o - r s. p l Instrukcja obsługi pakietu oprogramowania do

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5 Krzysztof Bartecki 2006 1 Ćwiczenie 4 Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem środowiska Business Process Model pakietu PowerDesigner 9.5 Celem ćwiczenia jest wstępne zapoznanie się z moŝliwościami

Bardziej szczegółowo

Poradnik tworzenia pliku gbxml w Revit Architecture 2011. Na potrzeby importu danych o strukturze budynku do Audytora OZC 3D

Poradnik tworzenia pliku gbxml w Revit Architecture 2011. Na potrzeby importu danych o strukturze budynku do Audytora OZC 3D Poradnik tworzenia pliku gbxml w Revit Architecture 2011 Na potrzeby importu danych o strukturze budynku do Audytora OZC 3D Warszawa, 2011 1 Zawartość Podstawowe informacje na temat gbxml... 3 Diagram

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów... Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice tel.: + 48 (32) 358 20 20, fax: +48 (32) 358 20 29 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS...

SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS... wprowadzenie SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 ĆWICZENIE 1...4 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 ĆWICZENIE 2...8 QUOTE OBJECT...8 NEWS...9 GLOBAL PRESS WATCH -

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo