Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r."

Transkrypt

1 Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) , Fax (33) , Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku- Białej Nr ZGM/DZ/121/2012/DK W odpowiedzi na pytania złożone w dniu 20 listopada 2012r, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Wykonawcę biorącego udział w niniejszym postępowaniu odpowiadamy: Treść pytania 1: Wnosimy o wykreślenie ze wzorca umowy nr ZGM/DZ/121/2012/DK całego 5 dotyczącego kar umownych. Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 5 z Wzoru umowy. Treść pytania 2: Wnosimy o podanie podstawy prawnej, która posłużyła do przyjęcia, że przy posłużeniu się przez Zamawiającego lub Wykonawcę art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony umowy nie są zobowiązane do sporządzenia aneksu do umowy, np. na okoliczność obniżenia ceny (składki) w trybie art. 816 k.c. (patrz 7 ust. 2 pkt. 4 wzorca umowy - nr ZGM/DZ/121/2012/DK). Odpowiedź 2: Zamawiający odpowiada, iż zgodnie z dyspozycja art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp., który zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W 7 ust. 2 Wzoru umowy oraz ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił przewidywany katalog zmian do postanowień przyszłej umowy, jednakże nie obejmuje on zmiany określonej w pytaniu Wykonawcy, gdyż jest to istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku o którym mowa w 7 ust. 2 pkt. 6 Wzoru umowy, które może ulec zmianie w zakresie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Treść pytania 3: Prosimy o podanie szczegółowych informacji o szkodowości, tj. przyczyny szkód, informacje o zdarzeniach, w przypadku których nie miały miejsca wypłaty odszkodowania (z podaniem przyczyny zdarzenia, wielkości szkody i przyczyny braku wypłaty), jakich zdarzeń dotyczą rezerwy. Odpowiedź 3: W odpowiedzi na pytanie podajemy dane dotyczące szkodowości :

2 a) szkodowość za 2010 rok w rozbiciu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń: - OC - 90 zdarzeń ( ,93 zł) - ogień i zdarzenia losowe - 70 zdarzeń (74.352,70 zł) Główną przyczyną szkód w 2010 roku w ubezpieczeniu OC - zalania ( 78) na kwotę ,06 zł - szkody osobowe( 7) na kwotę ,00 zł - przepięcia instalacji ( 2) na kwotę 1.070,00 zł - uszkodzenie samochodu i tablicy reklamowej (2) na kwotę 2.428,04 zł - likwidacja piaskownicy ( 1) na kwotę 312,83 zł Główne przyczyny szkód w 2010 roku w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: - rozmrożenie instalacji (45) na kwotę ,94 zł - pożar (5) na kwotę ,29 zł - zalania ( 15) na kwotę 9.095,08 zł - uszkodzenie pokrycia dachu (2) na kwotę 2.529,07 zł - uszkodzenie ogrodzenia ( 1) na kwotę 595,32 zł - uszkodzenie fundamentów ( 2) na kwotę ,00 zł b) szkodowość za 2011 rok ( styczeń grudzień) w rozbiciu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń: - OC - 83 zdarzeń (76.544,33 zł) - ogień i zdarzenia losowe - 29 zdarzeń (47.651,05 zł) - ubezp. sprzętu elektron. - 2 zdarzenia ( zł) - kradzież + dewastacja ( drzwi) - 2 zdarzenia ( 725,08 zł) Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu OC: - zalania ( 73 ) na kwotę ,95 zł - szkody osobowe (4 ) na kwotę 7.400,00 zł - przepięcie instalacji ( 1) na kwotę 530,00 zł - uszkodzenie samochodu ( 4) na kwotę 5.260,03 zł - wydostanie się sadzy ( 1) na kwotę 1.796,35 zł Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: - pożar (7) na kwotę ,45 zł - uszkodzenie pokrycia dachu (1) na kwotę 1.799,68 zł - zlania lokali (7) na kwotę ,11 zł - uszkodzenie szyby (3) na kwotę 4.300,00 zł - rozmrożenie instalacji (6) na kwotę 4.133,43 zł - zalanie kotłowni ( 1) na kwotę 2.010,09 zł - inne ( 4) na kwotę 1.527,29 zł Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: - kradzież ( 1) na kwotę 714,00 zł - przepięcie instalacji (1) na kwotę 3.861,37 zł Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu od kradzieży: - kradzież drzwi (1) na kwotę 559,08 zł - pomalowanie drzwi ( 1) na kwotę 166,00 zł Przedstawione dane o szkodowości opracowano na podstawie decyzji o wypłacie odszkodowania, które wpłynęły do Zamawiającego w podanym okresie. Szkodowość za 2012 rok podano na podstawie danych uzyskanych od obecnego Ubezpieczyciela. Rezerwy podano dla szkód, których proces likwidacji nie został zakończony wydaniem decyzji (dokumentacja w trakcie weryfikacji przez Ubezpieczyciela, bądź w trakcie uzupełniania przez zamawiającego). Główną przyczyną szkód w 2012 roku w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych są rozmrożenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, będące następstwem długotrwałych niskich temperatur na przełomie stycznia i lutego 2012 roku. Główną przyczyną szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej są zalania lokali z powodu nieszczelności pokryć dachowych lub awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3 Treść pytania 4: Prosimy o udzielenie informacji czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie szkodowości/strat fizycznych w tym mieniu za lata Odpowiedź 4: Zamawiający odpowiada, że nie posiada takiego mienia. Zamawiający ubezpiecza od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkie nieruchomości, w stosunku do których Zakład pełni funkcję zarządcy. Treść pytania 5: Jeśli miasto Bielsko-Biała było dotknięte powodzią w roku 1997 lub w roku 2010 wnosimy o udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat finansowych poniesionych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe. Wniosek obejmuje również wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią. Wniosek nie obejmuje lokalizacji nie stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ. Odpowiedź 5: Zakład nie może podać informacji czy miasto Bielsko-Biała było dotknięte powodzią, z uwagi na brak danych z obszaru całego miasta. Szkodowość w majątku Zamawiającego w 2010 roku została podana powyżej. Treść pytania 6: Jeśli miasto Bielsko-Biała było dotknięte powodzią w roku 1997 lub w roku 2010 wnosimy o udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym charakterze po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji ryzyka powstania szkód o znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości. Odpowiedź 6: Miasto, tj. obszar obejmujący granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała nie był dotknięte powodzią. Natomiast w przypadku zgłoszenia szkód zalania z powodu nieszczelności pokrycia dachu Zakład na bieżąco przeprowadza remonty pokrycia. Ponadto od 2011 roku prowadzona jest akcja polegająca na całkowitej wymianie pokryć dachowych w budynkach zarządzanych przez Zakład. Ilość budynków jest uzależniona od możliwości finansowych. W 2011 roku na roboty dekarsko - blacharskie Zakład wydatkował zł, w skutek czego wymieniono pokrycia dachowe na ok. 30 budynkach. W planie na 2012 roku przewidziano zł, czyli wymianę pokryć dachowych na ok. 20 budynkach. Celem jest zminimalizowanie szkód wynikających z zalania lokali. Ponadto na bieżąco prowadzone są prace remontowe zabezpieczające budynki Gminy przed zalaniem na skutek nieszczelności pokryć dachowych. Treść pytania 7: Jeśli miasto Bielsko-Biała było dotknięte gradobiciem w roku 2011 wnosimy o udzielenie informacji o wartości poniesionych szkód w obecnie zgłaszanym do ubezpieczenia mieniu (niezależnie od posiadania bądź nie ochrony ubezpieczeniowej). Odpowiedź 7: Zamawiający nie dysponuje danymi pozwalającymi na odpowiedź na pytanie: czy miasto Bielsko- Biała było dotknięte gradobiciem w 2011 roku. W ubezpieczanym majątku nie wystąpiły szkody spowodowane bezpośrednio gradobiciem. Szczegółowe dane dotyczące szkód podano powyżej. Treść pytania 8: Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla szkód w wyniku zdarzeń podlegających ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Odpowiedź 8:

4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Treść pytania 9: Wnosimy o ustalenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN dla szkód w wyniku zdarzeń podlegających ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN dla szkód w wyniku zdarzeń podlegających ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Treść pytania 10: Wnosimy o udzielenie informacji czy stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe odpowiadają obowiązującym przepisom prawa. Odpowiedź 10: Zamawiający odpowiada, że stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi wymaganiami oraz odpowiadają obowiązującym przepisom prawa. Treść pytania 11: Wnosimy o udzielenie informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w każdej z lokalizacji lub ogólnie dla wszystkich. Odpowiedź 11: Zamawiający odpowiada, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są stosowane w budynkach siedzibach Zamawiającego. W budynku Dyrekcji ZGM przy ul. Lipnickiej 26 zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu, monitoring oraz całodobowa ochrona fizyczna, w budynku Administracji przy ul. Krasińskiego 5 zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu, ochrona budynku poprzez monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Ponadto wszystkie budynki będące w opiece ZGM objęte są ochroną poprzez monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach. Treść pytania 12: Wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli kradzieży zwykłej do mienia znajdującego się wewnątrz budynków Odpowiedź 12: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 13: Wnosimy w odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców o obniżenie limitu z ,00 PLN do ,00 PLN albo przeniesienie klauzuli do grupy klauzul fakultatywnych Odpowiedź 13: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 14: W odniesieniu do Załączników do SIWZ zawierających wykazy budynków i budowli wnosimy o uszczegółowienie informacji poprzez: a) budynki, których całość lub część konstrukcji nośnej ścian zewnętrznych wykonana jest z materiałów palnych a łączna wartość ubezpieczanego mienia w takiej lokalizacji (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, ruchomości) jest większa niż ,00 PLN - podanie adresów lokalizacji i przeznaczenia budynków, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych;

5 b) budynki i budowle z zużyciem technicznym większym niż 50% - podanie adresów lokalizacji i przeznaczenia takich obiektów, wartości i rodzaju całości mienia, jakie mienie znajduje się wewnątrz takich obiektów, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, okoliczności wpływających na obecny stan techniczny, dotychczasowy okres w którym obiekty pozostają w takim stanie technicznym (zużycie większe niż 50%), planów właściciela lub zarządcy w przedmiocie istotniej poprawy stanu technicznego; b) budynki wyłączone z eksploatacji przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni - podanie adresów lokalizacji i przeznaczenia budynków, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dotychczasowy i przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach), trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania; c) w przypadku, gdy zachodzi kumulatywne spełnianie warunków określonych powyżej (np. a i b) jednoznaczne wskazanie takich przypadków. Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, że nie dysponuje zbiorczym szczegółowym zestawieniem zawierającym dane inne niż załączone uprzednio do specyfikacji. Informacje o stanie technicznym konstrukcji klatek schodowych znajdują się w książce obiektu budowlanego i protokole z rocznego i 5-letniego przeglądu budynku. Zakład nie posiada elektronicznej wersji tych danych. Poniżej podajemy zestawienie budynków wyłączonych z eksploatacji 1. Ul. Karpacka 118 budynek przeznaczony do rozbiórki współwłasność z osobami fizycznymi problem z uzyskaniem zgody współwłaścicieli 2. Ul. Żywicka 131 budynek po pożarze -przeznaczony do sprzedaży 3. Ul. Żywiecka 210 wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 4. Ul. Lipnicka 8a oficyna- wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 5. Ul. Lipnicka 12a budynek przeznaczony do sprzedaży 6. Pl. Opatrzności Bożej 14 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 7. Ul. Krakowska 3 - budynek przeznaczony do sprzedaży 8. Ul. Rynek 15 budynek po remoncie kapitalnym do zasiedlenia 9. Ul. Rynek 18 budynek do remontu kapitalnego niezasiedlony 10. Ul. Drukarzy 3 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 11. Ul. Inwalidów 8 ( /2) - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 12. Ul. Młyńska 4 - budynek przeznaczony do sprzedaży 13. Ul. Zamkowa 3 oficyna przeznaczony do rozbiórki 14. Ul. Przekop 12 oficyna przeznaczony do rozbiórki 15. Ul. Schodowa 8 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 16. Ul. Olszówki 49,49a - budynek przeznaczony do sprzedaży 17. Ul. Celna 12- wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 18. Ul. Browarna 9 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny po pożarze 19. Ul. Cieszyńska 66 - budynek w trakcie remontu kapitalnego do zasiedlenia 20. Ul. Sobieskiego 12 - budynek w trakcie remontu kapitalnego 21. Ul. Wita Stwosza 15 - budynek przeznaczony do sprzedaży 22. Ul. Cieszyńska 18 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 23. Ul. Cieszyńska 20 wyłączony z eksploatacji ze względu na planowaną inwestycję 24. Ul. Zdrojowa 6 w trakcie wysiedlania Ponadto Zamawiający informuje, że budynki w opiece wynajmowane są w ograniczonym zakresie w związku z toczącymi się procesami planowania i podejmowania decyzji, co do dalszego ostatecznego zagospodarowania nieruchomości lub przeznaczenia ich do sprzedaży. Szczegółowe zestawienie nieruchomości do ubezpieczenia wraz z wartością nieruchomości na roku Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyłonionemu w trakcie trwającego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa. Treść pytania 15: W odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych o wartości jednostkowej przekraczającej ,00 PLN (wliczając wartość mienia znajdującego się wewnątrz obiektów) wnosimy

6 o podanie, o ile takie obiekty podlegają lub mogą podlegać ubezpieczeniu w trakcie realizacji umowy, adresów lokalizacji oraz przeznaczenia i konstrukcji obiektów, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dotychczasowy i przewidywany okres ich użytkowania (w miesiącach). Odpowiedź 15: W ramach ubezpieczonego majątku Zamawiający wykazał do ubezpieczenia garaże przenośne o wartości zł ( w ewidencji majątku grupa 8 KŚT). Są to jedne tymczasowe obiekty budowlane stanowiące własność ZGM. Treść pytania 16: Czy w okresie ostatnich 36 miesięcy były zgłaszane szkody (roszczenia) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, jeśli tak to prosimy o podanie szczegółów. Odpowiedź 16: W okresie ostatnich 36 miesięcy nie wystąpiły szkody (roszczenia) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Treść pytania 17: Czy Zamawiający posiada wózki widłowe, jeśli tak to w jakiej ilości. Odpowiedź 17: Zamawiający nie posiada wózków widłowych. Treść pytania 18: Prosimy o potwierdzenie, że budynki są deklarowane do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej. Odpowiedź 18: Zgodnie z informacją podaną w opisie przedmiotu zamówienia środki trwałe zostały podane wg wartości księgowej brutto za wyjątkiem - wartości budynków oraz nakładów inwestycyjnych dokonanych w zarządzanym majątku a nieujętych w wartości początkowej środków trwałych. Wartość budynków ustalono wg wartości księgowej brutto potrojonej (wartość księgowa brutto razy wskaźnik 3), w celu urealnienia sum ubezpieczenia. Wyjątek stanowią budynki powstałe w wyniku inwestycji zakończonych w okresie trzech lat poprzedzających okres ubezpieczenia lub w stosunku do których dokonano w ostatnich latach znacznych nakładów modernizacyjnych, które podniosły wartość budynku Treść pytania 19: Wnosimy o zmianę definicji huraganu określonej w pkt. III. 5) Opisu przedmiotu zamówienia z 15,0 m/s na 17,5 m/s. Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Treść pytania 20: Wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości nie większej niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej nie mniejszej niż 500,00 zł. Odpowiedź 20: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację tej treści. Treść pytania 21: Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiada Zamawiający.

7 Odpowiedź 21: Zamawiający posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zgodne z obowiązującymi w tym zakresie. Między innymi takie jak: - uziemienie ochronne we wszystkich budynkach - piorunochrony -w części budynków - wyłączniki przeciwporażeniowe w części budynków. przepisami prawa Treść pytania 22: Jaka jest struktura wiekowa sprzętu (wartościowo lub procentowo): do 5 lat, w przedziale 5-7 lat i powyżej 7 lat. Odpowiedź 22: Zamawiający odpowiada, ze nie posiada sprzętu powyżej 7 lat. Przedstawiony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny znajduje się w pierwszym przedziale wiekowym tzn. nie jest starszy niż 5 lat. Treść pytania 23: Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie Klauzuli IT do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w poniższym brzmieniu: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, zkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.. Odpowiedź 23: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oraz na wprowadzenie tej klauzuli. Treść pytania 24: Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie uściślenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego z tytułu drobnych prac remontowych poprzez dodanie tekstu po słowach firmy zewnętrzne poniższego tekstu: oraz a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.. Odpowiedź 24: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację tej treści.

8 Treść pytania 25: Czy Zamawiający dostarczy szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przy zawarciu umowy. Odpowiedź 25: Tak, Zamawiający dostarczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przy zawarciu umowy szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego. Treść pytania 26: Czy Zamawiający akceptuje określenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz budynku. Odpowiedź 26: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 27: Czy Zamawiający akceptuje treść klauzuli dodatkowej do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w poniższej treści: Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że: a) Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. b) Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczyciela o przekroczeniu 3 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.. Odpowiedź 27: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oraz na wprowadzenie dodatkowej klauzuli. Treść pytania 28: Wg jakiej wartości jest ubezpieczany sprzęt elektroniczny księgowej brutto czy wartości odtworzeniowej nowej. Odpowiedź 28: Podana do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego all risk suma ubezpieczenia obejmuje wartość sprzętu wg jego wartości odtworzeniowej.

9 Treść pytania 29: Czy Zamawiający akceptuje następującą definicję sabotażu: umyślne działanie lub umyślne niewypełnienie, wadliwe wypełnianie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód. Odpowiedź 29: Zamawiający odpowiada, że w opisie przedmiotu zamówienia, nie została przez niego szczegółowo przedstawiona definicja sabotażu, w związku z tym obowiązującą będzie każda definicja zawarta w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Zamawiający podpisze umowę. Treść pytania 30: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli likwidacji szkody w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 30: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 31: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli wartości przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 31: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na odstąpienie od tej klauzuli. Treść pytania 32: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 32: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na odstąpienie od tej klauzuli. Treść pytania 33: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli dewastacji/wandalizmu w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 33: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na odstąpienie od tej klauzuli. Treść pytania 34: Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu Klauzuli wypłaty odszkodowania na: 41. Klauzula wypłaty odszkodowania - W przypadku wystąpienia szkody wypłata odszkodowania nastąpi bez potrącenia zużycia technicznego o ile skradzione, uszkodzone mienie zostało odnowione. Dotyczy wszystkich ryzyk. W ubezpieczeniu komunikacyjnym klauzula nie ma zastosowania do ogumienia, akumulatora, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementów ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, sondy lambda, katalizatory i rury łączące te elementy).. Odpowiedź 34: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 35: Czy pojazd Skoda Octavia o nr rejestracyjnym SB65807 jest jedynym pojazdem w posiadaniu/użytkowaniu Zamawiającego.

10 Odpowiedź 35: Tak, pojazd Skoda Octavia o nr rejestracyjnym SB65807 jest jedynym pojazdem w posiadaniu/użytkowaniu Zamawiającego. Treść pytania 36: Czy szkodowość dotyczy wszystkich pojazdów, których Zamawiający był/jest właścicielem/użytkownikiem? Jeżeli nie, to prosimy o podanie pełnej szkodowości z wszystkich pojazdów, których Zamawiający był/jest właścicielem/użytkownikiem za okres ostatnich 36 miesięcy. Odpowiedź 36: Zamawiający odpowiada, że dysponuje tylko jednym ubezpieczonym pojazdem, o którym mowa w odpowiedzi nr 35. Zamawiający nie widzi potrzeby podania szkodowości innych pojazdów skoro ich nie posiada, poza tym żądane informacje nie mają związku z prowadzonym zamówieniem publicznym ani tym bardziej wpływu na przygotowaniem oferty przez Wykonawcę. Treść pytania 37: Prosimy o podanie dokładnej wersji typu pojazdu, np. Classic, Ambiente, Run, Drive, Nature, Ice, Tour, Tour+, czy nadwodzie pojazdu jest typu kombi. Odpowiedź 37: Odpowiadamy, że Samochód Octavia będący w posiadaniu Zamawiającego jest w wersji Drive. Treść pytania 38: Z uwagi na możliwość zmiany poziomu szkodowości w ubezpieczeniu komunikacyjnym od czasu przedstawienia oferty do czasu wystawienia Polisy, czy Zamawiający zezwala na uwarunkowanie niniejszej składki od zachowania poziomu szkodowości przyjętej w przedstawieniu oferty przetargowej. Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, ponieważ taka zmiana powodowałaby istotną zmianę treści SIWZ, a także uniemożliwiałaby porównanie złożonych ofert. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ulega przedłużeniu termin składania ofert. W imieniu Zamawiającego ANNA NAWROCKA Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 19 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania. Warszawa, dnia 10 maja 2012 roku CPI-ZZP-2244-17-2611 /12 Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ w postępowaniu numer 17-CPI-ZZP- 2244/12 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego TI-221b/212/267/2013 Szczecinek, dnia 11-03-2013r Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy: postępowania NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 15 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy 6/U/2014 Otrębusy, dnia 22.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Znak sprawy 6/U/2014 Otrębusy, dnia 22.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Znak sprawy 6/U/2014 Otrębusy, dnia 22.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo