Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r."

Transkrypt

1 Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) , Fax (33) , Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku- Białej Nr ZGM/DZ/121/2012/DK W odpowiedzi na pytania złożone w dniu 20 listopada 2012r, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Wykonawcę biorącego udział w niniejszym postępowaniu odpowiadamy: Treść pytania 1: Wnosimy o wykreślenie ze wzorca umowy nr ZGM/DZ/121/2012/DK całego 5 dotyczącego kar umownych. Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 5 z Wzoru umowy. Treść pytania 2: Wnosimy o podanie podstawy prawnej, która posłużyła do przyjęcia, że przy posłużeniu się przez Zamawiającego lub Wykonawcę art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony umowy nie są zobowiązane do sporządzenia aneksu do umowy, np. na okoliczność obniżenia ceny (składki) w trybie art. 816 k.c. (patrz 7 ust. 2 pkt. 4 wzorca umowy - nr ZGM/DZ/121/2012/DK). Odpowiedź 2: Zamawiający odpowiada, iż zgodnie z dyspozycja art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp., który zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W 7 ust. 2 Wzoru umowy oraz ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił przewidywany katalog zmian do postanowień przyszłej umowy, jednakże nie obejmuje on zmiany określonej w pytaniu Wykonawcy, gdyż jest to istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku o którym mowa w 7 ust. 2 pkt. 6 Wzoru umowy, które może ulec zmianie w zakresie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Treść pytania 3: Prosimy o podanie szczegółowych informacji o szkodowości, tj. przyczyny szkód, informacje o zdarzeniach, w przypadku których nie miały miejsca wypłaty odszkodowania (z podaniem przyczyny zdarzenia, wielkości szkody i przyczyny braku wypłaty), jakich zdarzeń dotyczą rezerwy. Odpowiedź 3: W odpowiedzi na pytanie podajemy dane dotyczące szkodowości :

2 a) szkodowość za 2010 rok w rozbiciu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń: - OC - 90 zdarzeń ( ,93 zł) - ogień i zdarzenia losowe - 70 zdarzeń (74.352,70 zł) Główną przyczyną szkód w 2010 roku w ubezpieczeniu OC - zalania ( 78) na kwotę ,06 zł - szkody osobowe( 7) na kwotę ,00 zł - przepięcia instalacji ( 2) na kwotę 1.070,00 zł - uszkodzenie samochodu i tablicy reklamowej (2) na kwotę 2.428,04 zł - likwidacja piaskownicy ( 1) na kwotę 312,83 zł Główne przyczyny szkód w 2010 roku w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: - rozmrożenie instalacji (45) na kwotę ,94 zł - pożar (5) na kwotę ,29 zł - zalania ( 15) na kwotę 9.095,08 zł - uszkodzenie pokrycia dachu (2) na kwotę 2.529,07 zł - uszkodzenie ogrodzenia ( 1) na kwotę 595,32 zł - uszkodzenie fundamentów ( 2) na kwotę ,00 zł b) szkodowość za 2011 rok ( styczeń grudzień) w rozbiciu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń: - OC - 83 zdarzeń (76.544,33 zł) - ogień i zdarzenia losowe - 29 zdarzeń (47.651,05 zł) - ubezp. sprzętu elektron. - 2 zdarzenia ( zł) - kradzież + dewastacja ( drzwi) - 2 zdarzenia ( 725,08 zł) Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu OC: - zalania ( 73 ) na kwotę ,95 zł - szkody osobowe (4 ) na kwotę 7.400,00 zł - przepięcie instalacji ( 1) na kwotę 530,00 zł - uszkodzenie samochodu ( 4) na kwotę 5.260,03 zł - wydostanie się sadzy ( 1) na kwotę 1.796,35 zł Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: - pożar (7) na kwotę ,45 zł - uszkodzenie pokrycia dachu (1) na kwotę 1.799,68 zł - zlania lokali (7) na kwotę ,11 zł - uszkodzenie szyby (3) na kwotę 4.300,00 zł - rozmrożenie instalacji (6) na kwotę 4.133,43 zł - zalanie kotłowni ( 1) na kwotę 2.010,09 zł - inne ( 4) na kwotę 1.527,29 zł Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: - kradzież ( 1) na kwotę 714,00 zł - przepięcie instalacji (1) na kwotę 3.861,37 zł Główne przyczyny szkód w 2011 roku w ubezpieczeniu od kradzieży: - kradzież drzwi (1) na kwotę 559,08 zł - pomalowanie drzwi ( 1) na kwotę 166,00 zł Przedstawione dane o szkodowości opracowano na podstawie decyzji o wypłacie odszkodowania, które wpłynęły do Zamawiającego w podanym okresie. Szkodowość za 2012 rok podano na podstawie danych uzyskanych od obecnego Ubezpieczyciela. Rezerwy podano dla szkód, których proces likwidacji nie został zakończony wydaniem decyzji (dokumentacja w trakcie weryfikacji przez Ubezpieczyciela, bądź w trakcie uzupełniania przez zamawiającego). Główną przyczyną szkód w 2012 roku w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych są rozmrożenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, będące następstwem długotrwałych niskich temperatur na przełomie stycznia i lutego 2012 roku. Główną przyczyną szkód w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej są zalania lokali z powodu nieszczelności pokryć dachowych lub awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3 Treść pytania 4: Prosimy o udzielenie informacji czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie szkodowości/strat fizycznych w tym mieniu za lata Odpowiedź 4: Zamawiający odpowiada, że nie posiada takiego mienia. Zamawiający ubezpiecza od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkie nieruchomości, w stosunku do których Zakład pełni funkcję zarządcy. Treść pytania 5: Jeśli miasto Bielsko-Biała było dotknięte powodzią w roku 1997 lub w roku 2010 wnosimy o udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat finansowych poniesionych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe. Wniosek obejmuje również wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią. Wniosek nie obejmuje lokalizacji nie stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ. Odpowiedź 5: Zakład nie może podać informacji czy miasto Bielsko-Biała było dotknięte powodzią, z uwagi na brak danych z obszaru całego miasta. Szkodowość w majątku Zamawiającego w 2010 roku została podana powyżej. Treść pytania 6: Jeśli miasto Bielsko-Biała było dotknięte powodzią w roku 1997 lub w roku 2010 wnosimy o udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym charakterze po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji ryzyka powstania szkód o znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości. Odpowiedź 6: Miasto, tj. obszar obejmujący granice administracyjne Gminy Bielsko-Biała nie był dotknięte powodzią. Natomiast w przypadku zgłoszenia szkód zalania z powodu nieszczelności pokrycia dachu Zakład na bieżąco przeprowadza remonty pokrycia. Ponadto od 2011 roku prowadzona jest akcja polegająca na całkowitej wymianie pokryć dachowych w budynkach zarządzanych przez Zakład. Ilość budynków jest uzależniona od możliwości finansowych. W 2011 roku na roboty dekarsko - blacharskie Zakład wydatkował zł, w skutek czego wymieniono pokrycia dachowe na ok. 30 budynkach. W planie na 2012 roku przewidziano zł, czyli wymianę pokryć dachowych na ok. 20 budynkach. Celem jest zminimalizowanie szkód wynikających z zalania lokali. Ponadto na bieżąco prowadzone są prace remontowe zabezpieczające budynki Gminy przed zalaniem na skutek nieszczelności pokryć dachowych. Treść pytania 7: Jeśli miasto Bielsko-Biała było dotknięte gradobiciem w roku 2011 wnosimy o udzielenie informacji o wartości poniesionych szkód w obecnie zgłaszanym do ubezpieczenia mieniu (niezależnie od posiadania bądź nie ochrony ubezpieczeniowej). Odpowiedź 7: Zamawiający nie dysponuje danymi pozwalającymi na odpowiedź na pytanie: czy miasto Bielsko- Biała było dotknięte gradobiciem w 2011 roku. W ubezpieczanym majątku nie wystąpiły szkody spowodowane bezpośrednio gradobiciem. Szczegółowe dane dotyczące szkód podano powyżej. Treść pytania 8: Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla szkód w wyniku zdarzeń podlegających ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Odpowiedź 8:

4 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Treść pytania 9: Wnosimy o ustalenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN dla szkód w wyniku zdarzeń podlegających ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN dla szkód w wyniku zdarzeń podlegających ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Treść pytania 10: Wnosimy o udzielenie informacji czy stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe odpowiadają obowiązującym przepisom prawa. Odpowiedź 10: Zamawiający odpowiada, że stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi wymaganiami oraz odpowiadają obowiązującym przepisom prawa. Treść pytania 11: Wnosimy o udzielenie informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w każdej z lokalizacji lub ogólnie dla wszystkich. Odpowiedź 11: Zamawiający odpowiada, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są stosowane w budynkach siedzibach Zamawiającego. W budynku Dyrekcji ZGM przy ul. Lipnickiej 26 zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu, monitoring oraz całodobowa ochrona fizyczna, w budynku Administracji przy ul. Krasińskiego 5 zainstalowany system sygnalizacji włamania i napadu, ochrona budynku poprzez monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Ponadto wszystkie budynki będące w opiece ZGM objęte są ochroną poprzez monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach. Treść pytania 12: Wnosimy o ograniczenie stosowania klauzuli kradzieży zwykłej do mienia znajdującego się wewnątrz budynków Odpowiedź 12: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 13: Wnosimy w odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców o obniżenie limitu z ,00 PLN do ,00 PLN albo przeniesienie klauzuli do grupy klauzul fakultatywnych Odpowiedź 13: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 14: W odniesieniu do Załączników do SIWZ zawierających wykazy budynków i budowli wnosimy o uszczegółowienie informacji poprzez: a) budynki, których całość lub część konstrukcji nośnej ścian zewnętrznych wykonana jest z materiałów palnych a łączna wartość ubezpieczanego mienia w takiej lokalizacji (budynki, budowle, maszyny, urządzenia, ruchomości) jest większa niż ,00 PLN - podanie adresów lokalizacji i przeznaczenia budynków, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych;

5 b) budynki i budowle z zużyciem technicznym większym niż 50% - podanie adresów lokalizacji i przeznaczenia takich obiektów, wartości i rodzaju całości mienia, jakie mienie znajduje się wewnątrz takich obiektów, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, okoliczności wpływających na obecny stan techniczny, dotychczasowy okres w którym obiekty pozostają w takim stanie technicznym (zużycie większe niż 50%), planów właściciela lub zarządcy w przedmiocie istotniej poprawy stanu technicznego; b) budynki wyłączone z eksploatacji przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni - podanie adresów lokalizacji i przeznaczenia budynków, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dotychczasowy i przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach), trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania; c) w przypadku, gdy zachodzi kumulatywne spełnianie warunków określonych powyżej (np. a i b) jednoznaczne wskazanie takich przypadków. Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, że nie dysponuje zbiorczym szczegółowym zestawieniem zawierającym dane inne niż załączone uprzednio do specyfikacji. Informacje o stanie technicznym konstrukcji klatek schodowych znajdują się w książce obiektu budowlanego i protokole z rocznego i 5-letniego przeglądu budynku. Zakład nie posiada elektronicznej wersji tych danych. Poniżej podajemy zestawienie budynków wyłączonych z eksploatacji 1. Ul. Karpacka 118 budynek przeznaczony do rozbiórki współwłasność z osobami fizycznymi problem z uzyskaniem zgody współwłaścicieli 2. Ul. Żywicka 131 budynek po pożarze -przeznaczony do sprzedaży 3. Ul. Żywiecka 210 wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 4. Ul. Lipnicka 8a oficyna- wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 5. Ul. Lipnicka 12a budynek przeznaczony do sprzedaży 6. Pl. Opatrzności Bożej 14 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 7. Ul. Krakowska 3 - budynek przeznaczony do sprzedaży 8. Ul. Rynek 15 budynek po remoncie kapitalnym do zasiedlenia 9. Ul. Rynek 18 budynek do remontu kapitalnego niezasiedlony 10. Ul. Drukarzy 3 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 11. Ul. Inwalidów 8 ( /2) - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 12. Ul. Młyńska 4 - budynek przeznaczony do sprzedaży 13. Ul. Zamkowa 3 oficyna przeznaczony do rozbiórki 14. Ul. Przekop 12 oficyna przeznaczony do rozbiórki 15. Ul. Schodowa 8 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 16. Ul. Olszówki 49,49a - budynek przeznaczony do sprzedaży 17. Ul. Celna 12- wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 18. Ul. Browarna 9 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny po pożarze 19. Ul. Cieszyńska 66 - budynek w trakcie remontu kapitalnego do zasiedlenia 20. Ul. Sobieskiego 12 - budynek w trakcie remontu kapitalnego 21. Ul. Wita Stwosza 15 - budynek przeznaczony do sprzedaży 22. Ul. Cieszyńska 18 - wyłączony z eksploatacji ze względu na stan techniczny 23. Ul. Cieszyńska 20 wyłączony z eksploatacji ze względu na planowaną inwestycję 24. Ul. Zdrojowa 6 w trakcie wysiedlania Ponadto Zamawiający informuje, że budynki w opiece wynajmowane są w ograniczonym zakresie w związku z toczącymi się procesami planowania i podejmowania decyzji, co do dalszego ostatecznego zagospodarowania nieruchomości lub przeznaczenia ich do sprzedaży. Szczegółowe zestawienie nieruchomości do ubezpieczenia wraz z wartością nieruchomości na roku Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyłonionemu w trakcie trwającego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa. Treść pytania 15: W odniesieniu do tymczasowych obiektów budowlanych o wartości jednostkowej przekraczającej ,00 PLN (wliczając wartość mienia znajdującego się wewnątrz obiektów) wnosimy

6 o podanie, o ile takie obiekty podlegają lub mogą podlegać ubezpieczeniu w trakcie realizacji umowy, adresów lokalizacji oraz przeznaczenia i konstrukcji obiektów, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dotychczasowy i przewidywany okres ich użytkowania (w miesiącach). Odpowiedź 15: W ramach ubezpieczonego majątku Zamawiający wykazał do ubezpieczenia garaże przenośne o wartości zł ( w ewidencji majątku grupa 8 KŚT). Są to jedne tymczasowe obiekty budowlane stanowiące własność ZGM. Treść pytania 16: Czy w okresie ostatnich 36 miesięcy były zgłaszane szkody (roszczenia) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, jeśli tak to prosimy o podanie szczegółów. Odpowiedź 16: W okresie ostatnich 36 miesięcy nie wystąpiły szkody (roszczenia) z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Treść pytania 17: Czy Zamawiający posiada wózki widłowe, jeśli tak to w jakiej ilości. Odpowiedź 17: Zamawiający nie posiada wózków widłowych. Treść pytania 18: Prosimy o potwierdzenie, że budynki są deklarowane do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej. Odpowiedź 18: Zgodnie z informacją podaną w opisie przedmiotu zamówienia środki trwałe zostały podane wg wartości księgowej brutto za wyjątkiem - wartości budynków oraz nakładów inwestycyjnych dokonanych w zarządzanym majątku a nieujętych w wartości początkowej środków trwałych. Wartość budynków ustalono wg wartości księgowej brutto potrojonej (wartość księgowa brutto razy wskaźnik 3), w celu urealnienia sum ubezpieczenia. Wyjątek stanowią budynki powstałe w wyniku inwestycji zakończonych w okresie trzech lat poprzedzających okres ubezpieczenia lub w stosunku do których dokonano w ostatnich latach znacznych nakładów modernizacyjnych, które podniosły wartość budynku Treść pytania 19: Wnosimy o zmianę definicji huraganu określonej w pkt. III. 5) Opisu przedmiotu zamówienia z 15,0 m/s na 17,5 m/s. Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Treść pytania 20: Wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości nie większej niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej nie mniejszej niż 500,00 zł. Odpowiedź 20: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację tej treści. Treść pytania 21: Jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiada Zamawiający.

7 Odpowiedź 21: Zamawiający posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zgodne z obowiązującymi w tym zakresie. Między innymi takie jak: - uziemienie ochronne we wszystkich budynkach - piorunochrony -w części budynków - wyłączniki przeciwporażeniowe w części budynków. przepisami prawa Treść pytania 22: Jaka jest struktura wiekowa sprzętu (wartościowo lub procentowo): do 5 lat, w przedziale 5-7 lat i powyżej 7 lat. Odpowiedź 22: Zamawiający odpowiada, ze nie posiada sprzętu powyżej 7 lat. Przedstawiony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny znajduje się w pierwszym przedziale wiekowym tzn. nie jest starszy niż 5 lat. Treść pytania 23: Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie Klauzuli IT do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w poniższym brzmieniu: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUiR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, zkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.. Odpowiedź 23: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oraz na wprowadzenie tej klauzuli. Treść pytania 24: Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie uściślenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego z tytułu drobnych prac remontowych poprzez dodanie tekstu po słowach firmy zewnętrzne poniższego tekstu: oraz a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.. Odpowiedź 24: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację tej treści.

8 Treść pytania 25: Czy Zamawiający dostarczy szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego przy zawarciu umowy. Odpowiedź 25: Tak, Zamawiający dostarczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przy zawarciu umowy szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego. Treść pytania 26: Czy Zamawiający akceptuje określenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz budynku. Odpowiedź 26: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 27: Czy Zamawiający akceptuje treść klauzuli dodatkowej do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w poniższej treści: Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji. Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że: a) Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. b) Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczyciela o przekroczeniu 3 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.. Odpowiedź 27: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oraz na wprowadzenie dodatkowej klauzuli. Treść pytania 28: Wg jakiej wartości jest ubezpieczany sprzęt elektroniczny księgowej brutto czy wartości odtworzeniowej nowej. Odpowiedź 28: Podana do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego all risk suma ubezpieczenia obejmuje wartość sprzętu wg jego wartości odtworzeniowej.

9 Treść pytania 29: Czy Zamawiający akceptuje następującą definicję sabotażu: umyślne działanie lub umyślne niewypełnienie, wadliwe wypełnianie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód. Odpowiedź 29: Zamawiający odpowiada, że w opisie przedmiotu zamówienia, nie została przez niego szczegółowo przedstawiona definicja sabotażu, w związku z tym obowiązującą będzie każda definicja zawarta w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Zamawiający podpisze umowę. Treść pytania 30: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli likwidacji szkody w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 30: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 31: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli wartości przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 31: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na odstąpienie od tej klauzuli. Treść pytania 32: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 32: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na odstąpienie od tej klauzuli. Treść pytania 33: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od Klauzuli dewastacji/wandalizmu w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Odpowiedź 33: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na odstąpienie od tej klauzuli. Treść pytania 34: Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu Klauzuli wypłaty odszkodowania na: 41. Klauzula wypłaty odszkodowania - W przypadku wystąpienia szkody wypłata odszkodowania nastąpi bez potrącenia zużycia technicznego o ile skradzione, uszkodzone mienie zostało odnowione. Dotyczy wszystkich ryzyk. W ubezpieczeniu komunikacyjnym klauzula nie ma zastosowania do ogumienia, akumulatora, elementów ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementów ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementów układu wydechowego (tłumiki, sondy lambda, katalizatory i rury łączące te elementy).. Odpowiedź 34: Zamawiający odpowiada, że nie wyraża zgody na modyfikację treści tej klauzuli. Treść pytania 35: Czy pojazd Skoda Octavia o nr rejestracyjnym SB65807 jest jedynym pojazdem w posiadaniu/użytkowaniu Zamawiającego.

10 Odpowiedź 35: Tak, pojazd Skoda Octavia o nr rejestracyjnym SB65807 jest jedynym pojazdem w posiadaniu/użytkowaniu Zamawiającego. Treść pytania 36: Czy szkodowość dotyczy wszystkich pojazdów, których Zamawiający był/jest właścicielem/użytkownikiem? Jeżeli nie, to prosimy o podanie pełnej szkodowości z wszystkich pojazdów, których Zamawiający był/jest właścicielem/użytkownikiem za okres ostatnich 36 miesięcy. Odpowiedź 36: Zamawiający odpowiada, że dysponuje tylko jednym ubezpieczonym pojazdem, o którym mowa w odpowiedzi nr 35. Zamawiający nie widzi potrzeby podania szkodowości innych pojazdów skoro ich nie posiada, poza tym żądane informacje nie mają związku z prowadzonym zamówieniem publicznym ani tym bardziej wpływu na przygotowaniem oferty przez Wykonawcę. Treść pytania 37: Prosimy o podanie dokładnej wersji typu pojazdu, np. Classic, Ambiente, Run, Drive, Nature, Ice, Tour, Tour+, czy nadwodzie pojazdu jest typu kombi. Odpowiedź 37: Odpowiadamy, że Samochód Octavia będący w posiadaniu Zamawiającego jest w wersji Drive. Treść pytania 38: Z uwagi na możliwość zmiany poziomu szkodowości w ubezpieczeniu komunikacyjnym od czasu przedstawienia oferty do czasu wystawienia Polisy, czy Zamawiający zezwala na uwarunkowanie niniejszej składki od zachowania poziomu szkodowości przyjętej w przedstawieniu oferty przetargowej. Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie, ponieważ taka zmiana powodowałaby istotną zmianę treści SIWZ, a także uniemożliwiałaby porównanie złożonych ofert. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ulega przedłużeniu termin składania ofert. W imieniu Zamawiającego ANNA NAWROCKA Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo