PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu"

Transkrypt

1 Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego. Pytanie 1: Co Zamawiający rozumie przez wartości ewidencyjne (pkt )? Odpowiedź na pytanie 1: Wartości ujęte w ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostki. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza brzmienie klauzuli samolikwidacji w ubezpieczyciela (pkt 6.8)? Odpowiedź na pytanie 2: Nie. Pytanie 3: W kontekście klauzuli reprezentantów (pkt 6.10) prosimy o określenie kogo Zamawiający uznaje za statutowego przedstawiciela ubezpieczającego? Odpowiedź na pytanie 3: Dyrektor jednostki. Pytanie 4: Wnosimy o wykreślenie wymaganego zakresu ubezpieczenia dotyczące szkód spowodowanych niewłaściwym stanem dachu, rynien Odpowiedź na pytanie 4: Pytanie 5: Jakie prace budowlano montażowe planuje Zamawiający w roku 2013/2014? Odpowiedź na pytanie 5: W chwili obecnej nie są planowane remonty. Prace budowlane: rewitalizacja parku z przebudową budynków Sali baletowej i stolarni. Pytanie 6: Wnosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności za szkody powstałej z powodu zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów lub prosimy o wprowadzenie limitu do wartości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 6: Pytanie 7:

2 W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody powstałej z powodu zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów prosimy o wskazanie przykładowych scenariuszy takich szkód, które mogą wystąpić u Zamawiającego wraz z informacją czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia tego typu. Odpowiedź na pytanie 7: Nie wystąpiły takie zdarzenia. Pytanie 8: Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 8: Pytanie 9: Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości zł Odpowiedź na pytanie 9: Pytanie 10: Wnosimy o wprowadzenie definicji klauzuli kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia i elektroniki od wszystkich ryzyk w treści KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia w pomieszczeniu zabezpieczonym zgodnie z OWU, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Klauzula nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia. Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 11: Czy limit na ryzyko kradzieży w odniesieniu do akt i dokumentów w wysokości ,00 zł to podlimit w ramach limitu na ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku przedmiot ubezpieczenia minie o wartości ,00 zł? Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 12: Wnosimy o wykreślenie z pkt 7.4.3(ubezpieczynie czynów chuligańskich ) ostatnich dwóch zdań. Odpowiedź na pytanie 12: 2/10

3 Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, że limit jest wspólny dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Jeśli nie, wnosimy o ustalenie limitów : - na ubezpieczenie mienia w wys ,00 zł - na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w wysokości ,- zł Odpowiedź na pytanie 13: Limit jest wspólny. Pytanie 14: Proszę o określenie górnego limitu odpowiedzialności dla parkingów pkt na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie górnego limitu. Pytanie 15: Prosimy o podanie na czym polega działalność statutowa PZPiT MAZOWSZE opis Odpowiedź na pytanie 15: Przedmiotem działania zespołu Mazowsze jest profesjonalne artystyczne prezentowanie i popularyzowanie bogactwa polskiego folkloru wiejskiego i miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsza poprzez: prowadzenie działalności koncertowej, programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, opracowywanie i prowadzenie programów okazjonalnych, dokonywanie rejestracji audialnej i audiowizualnej działalności artystycznej, gromadzenie i opracowywanie zabytków folkloru polskiego, gromadzenie i systematyzowanie materiałów archiwalnych w celu zachowania dorobku Zespołu oraz ochronę zbioru zabytkowych strojów ludowych i stałe jego uzupełnianie. Pytanie 16: Prosimy o podanie jaka jest liczba lokali Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający podaje powierzchnię użytkową budynków: ,00 m 2 Pytanie 17: Prosimy o szczegółowy wykaz ubezpieczanych maszyn (rodzaj, typ, nazwa, suma ubezpieczenia, rok produkcji) Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający podał wszystkie niezbędne dane w dokumentach umieszczonych na witrynie internetowej. Pytanie 18: Prosimy o szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego (rodzaj sprzętu, nazwa sprzętu, suma ubezpieczenia, rok produkcji) Odpowiedź na pytanie 18: 3/10

4 Zamawiający podał wszystkie niezbędne dane w dokumentach umieszczonych na witrynie internetowej. Pytanie 19: Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 19: Pytanie 20: Dotyczy pkt prosimy o doprecyzowanie do jakiego ryzyka ma zastosowanie franszyza w wys. 500 zł do kradzieży zwykłej czy do szkód w elementach podlegających częstej wymianie oraz określenie jaka jest to franszyza redukcyjna, czy integralna. Odpowiedź na pytanie 20: Jest to franszyza integralna. Pytanie 21: Wnosimy o dopisanie do w/w pkt-u : szkód w elementach podlegających częstej wymianie jak filtry, źródła światła etc. jeżeli te części zostały uszkodzone w konsekwencji szkody niewyłączonej z zakresu ubezpieczenia, podlegającej odszkodowaniu i powstałej w innych elementach. Odpowiedź na pytanie 21: Pytanie 22: Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 1000,- zł w ubezpieczeniu ryzyka maszyn od awarii Odpowiedź na pytanie 22: Pytanie 23: Wnosimy o wprowadzenia do zapisów SIWZ do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o treści? Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie 4/10

5 straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną Odpowiedź na pytanie 23: Pytanie 24: Prosimy o podanie szkodowości (szkody wypłacone i rezerwy szkodowe) w rozbiciu na poszczególne lata i ryzyka z podaniem przyczyny szkody. Odpowiedź na pytanie 24: Informacja za okres XI.2010 X.2012: Informacja za lata XI.2012 IX.2013: Szkodowość z polis za okres Polisa kosztów leczenia za granicą: 0 Polisa ubezpieczenia mienia: 4523 pln Polisa Cargo: 0 Polisa OC działalności: 0 Polisa komunikacyjna: 0 Pytanie 25: Prosimy o informację czy przy zawarciu ubezpieczenia będzie pośrednik (broker)? Odpowiedź na pytanie 25: 5/10

6 Zamawiający nie przewiduje korzystania z usług brokera. Pytanie 26: Wnosimy o wykreślenie z załącznika nr 2, Tabela 10 - Ubezpieczenie komunikacyjne ryzyka ASS na autobus Ford Transit 2.2 TDCI, rok produkcji 2012, poj. 2198, miejsc 17 Odpowiedź na pytanie 26: Pytanie 27: Prosimy o określenie wartości pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia komunikacyjnego AC/KR (Tabela 10 - Ubezpieczenie komunikacyjne) Odpowiedź na pytanie 27: Wartość pojazdów została uzupełniona na stronie Zamawiającego. Pytanie 28: Wnosimy o wykreślenie z pkt zapisu zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia Odpowiedź na pytanie 28: Pytanie 29: Wnosimy o wykreślenie z pkt zapisu zastosowanie przez zakład ubezpieczeń przy wycenie tzw. Korekt różnych wymaga każdorazowo szczegółowego uzasadnienia pisemnego i jest uzależnione od zgody Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie 29: Pytanie 30: Prosimy o informację, czy zapis w pkt. 9.7 dotyczy komunikacji? Odpowiedź na pytanie 30: Zapis nie dotyczy komunikacji. Pytanie 31: W związku z sprzecznościami zapisów w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach pkt w stosunku do pkt 2.2 i prosimy o wprowadzenie stosownej korekty poprzez: w pkt 2.2. uzupełnienie zapisu o ryzyko ASSISTANCE, w pkt uzupełnienie zapisu o ryzyko ASSISTANCE, Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 32: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wykazu osób objętych 6/10

7 ubezpieczeniem poprzez wprowadzanie dodatkowej danych uwzględniających nr PESEL Ubezpieczonego, Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający nie wyraża zgody, numer PESEL będzie udostępniany w razie konieczności. Pytanie 33: Prosimy o wyszczególnienie jakim rodzajem usług assistance zainteresowany jest Zamawiający oraz określenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla poszczególnych świadczeń, Odpowiedź na pytanie 33: Odpowiedź przy pytaniu 34. Pytanie 34: Czy w przypadku realizacji usługi assistance określenie wysokości limitu do wysokości nie niższej niż suma ubezpieczenia kosztów leczenia dotyczy każdej realizowanej usługi czy stanowi łączny limit dla wszystkich świadczeń i odnosi się do jednego czy też jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, Odpowiedź na pytanie 34: Łączny limit dla świadczeń, dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Pytanie 35: Czy w przypadku braku wyszczególnienia rodzaju usług assistance w ubezpieczeniu kosztów leczenia prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje rodzaje usług oferowanych przez Ubezpieczyciela tj. - doraźną pomoc medyczną, - transport Ubezpieczonego, - przekazanie wiadomości, - wcześniejszy powrót Ubezpieczonego, - pomoc prawną z limitem odpowiedzialności w tym świadczeniu do zł, - odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, - pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów, - ratownictwo z limitem odpowiedzialności w tym świadczeniu do zł, Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 36: Prosimy o określenie czy suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia w wysokości zł odnosi się do jednego zdarzenia czy też do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia? Odpowiedź na pytanie 36: Łączny limit dla świadczeń, dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Pytanie 37: Czy w przypadku realizacji usług assistance suma ubezpieczenia stanowi limit odpowiedzialności 7/10

8 Ubezpieczyciela na jedno zdarzenie czy też odnosi się do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, Odpowiedź na pytanie 37: Do wszystkich zdarzeń. Pytanie 38: Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie leczenia stomatologicznego przypadku ostrych stanów zapalnych lub bólowych Odpowiedź na pytanie 38: Limit to złotych. Pytanie 39: Prosimy o określenie czy suma ubezpieczenia w zakresie leczenia stomatologicznego stanowi limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno zdarzenie czy odnosi się do jednego i wszystkich zdarzeń objętych ochroną i zaistniałych w okresie ubezpieczenia, Odpowiedź na pytanie 39: Łączny limit dla świadczeń, dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Pytanie 40: Prosimy o określenie sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zgodnie z zapisami pkt. 5.7 suma ubezpieczenia określona powinna zostać dla każdego ryzyka (brak określenia sumy ubezpieczenia NNW w Tabeli nr 8), Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający umieścił zaktualizowany formularz cenowy na stronie WWW. Pytanie 41: Prosimy o określenie wysokości wypłaty świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający prosi o doprecyzowanie, którego zapisu SIWZ dotyczy to zapytanie. Pytanie 42: Prosimy o określenie czy suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków stanowić będzie limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno zdarzenie czy też odnosić się będzie do jednego i wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 42: Jedno zdarzenie. Pytanie 43: Prosimy o potwierdzenie, czy wypłata świadczenia z ryzyka NNW powinna odpowiadać orzeczonemu procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, Odpowiedź na pytanie 43: 8/10

9 Zamawiający potwierdza. Pytanie 44: Czy Zamawiający akceptuje ustalanie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na podstawie tabeli uszczerbków stosowanej przez Ubezpieczyciela? Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający akceptuje. Pytanie 45: Prosimy o doprecyzowanie czy ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego rozumiane jest jako następstwo obrażeń spowodowanych wypadkiem czy również z przyczyn spowodowanych działaniem czynnika chorobowego, Odpowiedź na pytanie 45: Ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego rozumiane jest jako następstwo obrażeń spowodowanych wypadkiem. Pytanie 46: Prosimy o określenie czy suma ubezpieczenia w zakresie OC stanowi limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno zdarzenie czy odnosi się do jednego zdarzenia czy też do jednego i wszystkich zdarzeń objętych ochroną i zaistniałych w okresie ubezpieczenia Odpowiedź na pytanie 46: Na jedno zdarzenie. Pytanie 47: Prosimy o padanie ilości osób realizujących podróże zagraniczne związane z wykonywaniem pracy występami, które ukończyły 70-ty rok życia. Odpowiedź na pytanie 47: Nie ma takich osób. Pytanie 48: W przypadku występowania osób, które ukończyły 70-ty rok życia prosimy o uzupełnienie Tabeli 8 Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, NNW, OC w czasie podróży zagranicznych związanych z wykonywaniem pracy występami o tę grupę poprzez dodanie kolejnego wiersza w kolumnie C, D, E, F, G i H odrębnie dla wyjazdów realizowanych w Europie i odrębnie dla wyjazdów realizowanych Świat z włączeniem USA i Kanady, Odpowiedź na pytanie 48: Nie ma takich osób. Pytanie 49: W przypadku występowania osób, które ukończyły 70-ty rok życia prosimy o pomniejszenie ilości osób (kolumna E) i ilości dni (kolumna F) o dane liczbowe uwzględniające wyłącznie osoby, które nie 9/10

10 ukończyły 70-ego roku życia. Odpowiedź na pytanie 49: Nie ma takich osób. Pytanie 50: Prosimy o zmianę zapisów Tabeli 8 Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, NNW, OC w czasie podróży zagranicznych związanych z wykonywaniem pracy występami w rubryce B, Lp 33, 34, 35, 36, 37, 38 i rubryka C, Lp 34 i 37 przewlekłych na następstw chorób przewlekłych Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający wyrażą zgodę. Pytanie 51: Prosimy o przesłanie szkodowości w ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, NNW i OC w czasie podróży zagranicznych związanych z wykonywaniem pracy występami za ostatni rok ubezpieczenia 2012/2013, Odpowiedź na pytanie 51: Nie było takich wydarzeń w ostatnim roku. Pytanie 52: Prosimy o wykreślenie w 3 Wzoru Umowy nr 2611/12/ /2012 załącznik nr 6, w pkt 13 treści na terenie RP i Europy i dopisanie. zagranicznych (zakres ten jest niezgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ na ubezpieczenie PZLPiT Mazowsze Formularz cenowy do oferty, Tabela 8 Ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance, NNW i OC w czasie podróży zagranicznych związanych z wykonywaniem pracy występami, w którym uwzględniono wyjazdy do Europy, Świat z włączeniem USA i Kanady) Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający wyrażą zgodę. Pytanie 53: Proszę również o wskazanie wartości maksymalnej możliwej szkody (łączna suma ubezpieczenia najdroższej lokalizacji: budynku wraz z wyposażeniem, maszynami, urządzeniami, kostiumami). Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający podał wszystkie niezbędne dane w dokumentach umieszczonych na witrynie internetowej. Dyrektor Naczelny Włodzimierz Izban 10/10

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo