Wodnik z usługami wer. 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wodnik z usługami wer. 1.0"

Transkrypt

1 ZP SERWIS Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) fax. (52) Program Wodnik z usługami wer. 1.0 (dla Windows Mobile 6.1) Sierpień 2012 r.

2 I. Wstęp Uwagi ogólne o programie Pojęcia stosowane w instrukcji Klawiatura komputera PSION Pro II. Przed pierwszym uruchomieniem programu Pierwsza instalacja programu Wymagane ustawienia systemu... 5 III. Uruchamianie programu Pierwsze uruchomienie Kolejne uruchomienie IV. Poszczególne okna programu Główne okno Odczyty a. Wybór odbiorcy z trasy b. Odczyt c. Ryczałt d. Okno Wybór e. Okno Wybór formy płatności f. Drukowanie faktury Długi Naliczenia Wiadomość Faktury a. Lista naliczonych faktur b. Zmiana formy płatności c. Anulowanie d. Lista spłaconych zadłużeń Raporty a. Sprawozdawczość b. Sprawozdawczość c. Wpłaty gotówki d. Rozliczenie inkasenta e. Zestawienie zbiorcze Parametry a. Pobieranie danych tras b. Oddawanie danych do PC c. Parametry faktur d. Ustawienia do wydruków e. Informacje ogólne f. Zajętość pamięci g. Funkcje dodatkowe Program WODNIK wer 1.0 2

3 9. Trasy Wyjście z programu V. Kody usterek stosowane przy odczycie bieżącym Kody usterek używane przez Inkasentów a. Znaczenie kodów usterek b. Dalsze postępowanie w przypadku usterki Kody nieużywane przez Inkasentów Program WODNIK wer 1.0 3

4 I. Wstęp 1. Uwagi ogólne o programie Program służy do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz świadczonych usług na komputerze Psion Teklogix Workabout PRO. Do prawidłowego działania programu konieczny jest zainstalowany na komputerze Workabout PRO system operacyjny Windows Mobile 6.1. Komputer musi być wyposażony w kartę SD SanDisk Extreme III - do przechowywania bazy danych. 2. Pojęcia stosowane w instrukcji kliknięcie naciśnięcie przy użyciu rysika wybranego miejsca na ekranie; przycisk miejsce na ekranie, tekst najczęściej otoczony prostokątem (wtedy w tekście oznaczony również prostokątem, np. ok); klawisz przycisk klawiatury urządzenia, (w tekście oznaczony nawiasami kątowymi np. Enter ); komputer PSION komputer Workabout PRO firmy Psion Teklogix 3. Klawiatura komputera PSION Pro 3 strzałki klawisz funkcyjny - pomarańczowy klawisz funkcyjny - niebieski klawisz Tab klawisz Enter klawisz Esc klawisz Backspace Włączenie/wyłączenie komputera klawisz Space (spacja) Aby włączyć komputer PSION należy wcisnąć klawisz Włącz/wyłącz przez około 1 sek. Aby go wyłączyć należy wcisnąć klawisz Włącz/wyłącz przez około 1 sek Program WODNIK wer 1.0 4

5 II. Przed pierwszym uruchomieniem programu Poniżej opisane czynności należy wykonać, jeśli program Wodnik ma być uruchomiony po raz pierwszy na danym urządzeniu lub, jeśli wykonano tzw. twardy reset urządzenia (powoduje to powrót do ustawień fabrycznych). 1. Pierwsza instalacja programu Do pierwszej instalacji programu Wodnik na komputerze PSION służy funkcja programu Pośredni Kopiowanie instalacji Wodnika na PDA. Funkcja ta powoduje skopiowanie wszystkich potrzebnych plików instalacyjnych do folderu My documents na komputerze PSION. Po zakończeniu kopiowania należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na monitorze komputera PC i komputera PSION. 2. Wymagane ustawienia systemu Dla poprawnego działanie programu należy zmienić następujące ustawienia systemu: ustawienia dotyczące działania niektórych klawiszy urządzenia W tym celu należy z menu Settings (Ustawienia) wybrać z zakładki System opcję About Device (O urządzeniu) Program WODNIK wer 1.0 5

6 Tu w zakładce Experience (Ustawienia) należy odznaczyć następujące opcje: Show keyboard indicator icon (Wskaźnik stanu klawiatury) Enter emulates d-pad action key (Enter emuluje klawisz akcji D-pada) Enter emulates d-pad action key Enable Phone keys (Talk and End) in place of the Tab and Esc keys (Klawisze telefonu (Rozmowa i Zakończ) zamiast Tab i Esc), Enable Customer Feedback and SQM (reset required) jak na poniższym rysunku: Zmiany zatwierdzić klikając na ok w górnym prawym rogu ekranu. Program WODNIK wer 1.0 6

7 ustawienia dotyczące uzupełniania wyrazów W tym celu w menu Settings (Ustawienia) wybrać zakładkę Personal (Osobiste) i wybrać opcję Input (Wprowadzanie tekstu): Tutaj w zakładce Word Completion (Uzupełnianie wyrazów) trzeba odznaczyć opcje: Suggest words when entering text (Sugeruj wyrazy przy wprowadzaniu tekstu) Enable Auto Correct (Włącz autokorektę ), jak na poniższym rysunku: Wybrać zakładkę Options i tu odznaczyć parametr dot. kapitalików Program WODNIK wer 1.0 7

8 Zmianę należy zatwierdzić klikając na przycisk ok w górnym prawym rogu ekranu. zmiana strony kodowej Program wymaga angielskiej strony kodowej, stąd jeżeli na urządzeniu zainstalowany jest polski system operacyjny, należy włączyć angielską stronę kodową. W tym celu w menu Start należy wybrać Ustawienia, następnie należy wybrać zakładkę System i opcję Ustawienia regionalne. W ustawieniach regionalnych należy wybrać angielską stronę kodową tzn. English (United Kingdom), jak na przykładzie poniżej: Program WODNIK wer 1.0 8

9 zaakceptować OK ustawienie daty i godziny, W tym celu z menu Start wybrać Settings (Ustawienia), następnie wybrać zakładkę System i wyszukać ikonę Clock & Alarms (Zegar i alarmy) po uruchomieniu ikony Clock & Alarms (Zegar i alarmy) pojawi się ekran: Program WODNIK wer 1.0 9

10 Wybrać w dolnej części ekranu zakładkę Time (Godzina), a tu w części ekranu Time Zone (Strefa czasowa) i kliknąć patyczkiem w przy opisie GMT-8 Pacyfic US, wówczas ukaże się lista możliwych do wybrania ustawień, jak poniżej: z tej listy należy wybrać GMT+1 Warsaw i kliknąć rysikiem w tą nazwę, okno przyjmie wygląd: Program WODNIK wer

11 następnie przejść do części ekranu Date (Data) w której należy ustawić aktualna datę, kliknąć rysikiem w przy dacie, ukaże się ekran jak powyżej, i wówczas należy wybrać właściwy miesiąc, rok, dzień. Następnie w linii Time zmienić czas (godzinę, minuty). Zmiany zaakceptować poprzez kliknięcie w w górnym rogu ekranu ok. pojawi się ekran z pytaniem Save changes to Clock settings? (Czy zapisać zmiany w ustawieniach zegara?) potwierdzić Yes (Tak). Program WODNIK wer

12 Konfiguracja drukarki z bluetooth em Aby możliwe było drukowanie z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego należy skonfigurować bluetooth oraz drukarkę z wbudowanym modułem bluetooth. W tym celu w menu Start należy wybrać Settings (Ustawienia), następnie należy wybrać zakładkę Connections (Połączenia) i wyszukać ikonę Bluetooth i uruchomić ją, Wybrać u dołu ekranu zakładkę Device (Urządzenie), pojawi się ekran jak poniżej: należy włączyć drukarkę, która będzie współpracowała z danym PSIONem, i rysikiem kliknąć w klawisz Scan, nastąpi wyszukiwanie drukarki - po czym pojawi się lista znajdujących się w pobliżu urządzeń posiadających bluetooth - drukarka oznaczona będzie symbolem PRN..., jak na przykładzie poniżej (na liście mogą pojawić się znajdujące się w pobliżu telefony komórkowe z bluetooth em). Istnieje możliwość zawężenia tej listy urządzeń do samych drukarek. W tym celu należy w polu obok klawisza Scan zmienić parametr z All na Peripheral Program WODNIK wer

13 należy kliknąć na klawisz Scan nastąpi wyszukiwanie drukarki i pojawi się ekran, np.: należy kliknąć na nazwę tej drukarki np. jak powyżej PRN3872, pojawi się ekran: Program WODNIK wer

14 w którym należy kliknąć na opcje Pair (Sparuj), następnie pojawi się ekran: w linii Passcode (Hasło) w przypadku drukarki typu (drukarka musi być wówczas włączona): a) LINEA12B lub MEFA 2010K należy wpisać cyfry znajdujące się przy oznaczeniu wyszukanej drukarki, wg przykładu byłyby to cyfry 3872 (zamiast cyfr będą pojawiać się ) i wcisnąć Next (Dalej), b) APEX lub EXTECH należy wpisać cyfrę 0 i wcisnąć Next (Dalej nastąpi nawiązanie łączności z drukarką i pojawi się ekran: Program WODNIK wer

15 należy zaznaczyć pole przy Serial Port (Port szeregowy) i wcisnąć u dołu ekranu Done (Zakończ). Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie COM Port (Porty COM), w tym celu należy linii Port wybrać właściwy COM, należy rozwinąć listę portów COM wciskając z prawej strony napisu COM0 znak, rozwinie się lista portów COM, jak poniżej, należy wówczas kliknąć w napis COM8, Program WODNIK wer

16 wcisnąć klawisz Next (Dalej), a na kolejnym ekranie wcisnąć Done (Zakończ). Ważne!!! Dla poprawnej komunikacji komputera z drukarką należy ustawić parametry w zakładce Mode jak poniżej: parametr Discoverable (niewidoczny dla innych urządzeń) musi być niezaznaczony. Program WODNIK wer

17 Usuwanie komunikacji z drukarką: Z menu Start wybrać zakładkę Settings (Ustawienia) i uruchomić ikonę Bluetooth U dołu ekranu wybrać zakładkę Paired pojawi się ekran z informacją o kodzie drukarki oraz COMie jej przypisanym, np. jak ponizej: PRN3834:Serial::<COM8>, należy dotknąć rysikiem ten napis, pojawi się menu kontekstowe, z którego należy wybrać Remove, dodatkowo jeszcze będzie pytanie np.: Remove PRN3834: Serial:<COM8>? Należy wybrać odpowiedź OK.. Następnie u dołu ekranu wybrać zakładkę Device, pojawi się ekran z kodem zainstalowanej drukarki np. jak w przykładzie PRN3834, należy podświetlić ten kod i dotknąć rysikiem ten napis z kodem drukarki, pojawi się lista podręcznego menu, w którym należy kliknąć w opcję Delete (Usuń) Program WODNIK wer

18 pojawi się jeszcze pytanie np. Remove device PRN3834? (Czy chcesz usunąć PRN3834?), na które należy udzielić odpowiedzi OK (Tak). Uwaga! Aby zainstalować ponownie drukarkę należy wykonać wszystkie operacje opisane wcześniej jako konfiguracja drukarki z bluetootem. Ważne! W przypadku, gdy przy ponownej próbie instalowania drukarki, na liście portów COM nie pojawi się COM8 należy wykonać miękki reset komputera (jednocześnie wcisnąć klawisze niebieski Fn oraz ENTER i przytrzymać je do momentu pojawienia się na ekranie białych napisów na czarnym ekranie). Po podniesieniu się systemu operacyjnego Windows wykonać operacje opisane wcześniej jako konfiguracja drukarki z bluetootem. Kontrola stan zasilania Aby sprawdzić stan naładowania baterii PSIONa należy z menu Start wybrać Settings (Ustawienia) i wybrać zakładkę System, uruchomić ikonę Power (Zasilanie), u dołu ekranu należy wybrać zakładkę Battery pojawi się okno z informacją graficzną o stanie zasilania komputera, Program WODNIK wer

19 natomiast po wybraniu zakładki Battery details (Szczegóły baterii) będą podane dane szczegółowe akumulatora tzn. pojemność, temperatura, % naładowania (przykład okna z prawej strony). Natomiast po wybraniu zakładki Built-in-Devices (Urządzenia wbudowane) można sprawdzić, czy łączność poprzez Bluetooth jest aktywna, świadczy o tym zaznaczona opcja Enable Bluetooth (Włącz bluetooth). Uwaga! W przypadku, gdy podczas kojarzenia połączenia bluetooth pomiędzy drukarką a komputerem PSION, wystąpi komunikat: Program WODNIK wer

20 należy sprawdzić, czy opcja Enable Bluetooth (Włącz bluetooth) jest oznaczona (opis okienka powyżej). W przypadku, kiedy w tej opcji brakuje zaznaczenia należy je aktywować (zaznaczyć). Dodatkowo należy sprawdzić, czy bluethooth jest włączony, tzn. z menu Start wybrać Settings (Ustawienia) i wybrać zakładkę Connections, uruchomić ikonę Wireles Manager (Zasilanie sieci bezprzewodowych) jeżeli przy Bluethooth jest status Enabled tzn. że jest on włączony. W przypadku, gdy będzie tam status Disable lub Off oznacza to, że bluethooth jest wyłączony. Aby go włączyć należy kliknąć w znajdujący się na ekranie klawisz Enabled. Po zmianie statusu okno zamknąć wciskając u góry ekranu klawisz OK. Konfiguracja przycisków o kolorze orange (pomarańczowym) Aby zmienić ustawienia dla przycisków o kolorze pomarańczowym należy z menu Start wybrać Settings (Ustawienia) i wybrać zakładkę Personal, uruchomić ikonę Buttons Program WODNIK wer

21 zmienić w linii Orange ustawienie na OneShot po zmianie ustawień zatwierdzić klawiszem ok (w prawym górnym rogu). Konfiguracja podświetlenia ekranu W celu ustawienia właściwego czasu na podświetlenie ekranu podczas pracy, należy z menu systemowego Start wybrać Settings (Ustawienia), a następnie na zakładce System wybrać ikonkę Backlight: po jej uruchomieniu pojawi się ekran: Program WODNIK wer

22 Wybrać zakładkę External Power (zewnętrzne zasilanie), - należy pozostawić zahaczony parametr Turn on backlight when a button is preser or the screen is tapped (włącz podświetlenie, gdy zostanie użyty klawisz lub zostanie dotknięty ekran). Wówczas ekran nie będzie przyciemniał się podczas pracy, gdy komputer stoi na stacji dokującej z podłączonym zasilaczem sieciowym, np. podczas wykonywania transmisji. - parametr Turn off backlight if device is not used for należy zostawić niezaznaczony Wybrać zakładkę Battery Power (bateryjne zasilanie) należy ustawić parametry, jak na poniższym ekranie: - parametr Turn off backlight if device is not used for (wyłącz podświetlenie, gdy nie będzie używany żaden klawisz ani dotykany ekran przez 2 minuty) - parametr Turn on backlight when a btton is presed or the screen is tapped (włącz podświetlenie, gdy będzie użyty klawisz lub dotknięty ekran) Program WODNIK wer

23 Pulpit systemu Windows Mobile Aby skonfigurować pulpit systemu Windows Mobile (tzw. Today Screen) należy z menu systemowego Start wybrać Settings (Ustawienia) a następnie na zakładce Personal wybrać ikonkę Today: Zostanie wyświetlone okno konfiguracji pulpitu. Na zakładce Appearance można określić tzw. motyw systemu Windows Mobile, czyli kolor pasków narzędzi, pulpitu i ikonek. Na zakładce Items można określić elementy, które będą dostępne na pulpicie. Należy zaznaczyć tylko niezbędne elementy. Zaleca się pozostawienie tylko następujących elementów pulpitu: Date (aktualny czas i data), Owner Info (informacje o użytkowniku komputera), Wireless (status bluetooth a) Device Lock (blokada dotykowego ekranu komputera PDA). Prawidłowa konfiguracja pulpitu wygląda następująco: Program WODNIK wer

24 III. Uruchamianie programu 1. Pierwsze uruchomienie Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy na danym komputerze PSION, to pojawiają się komunikaty o braku bazy danych i konfiguracji: Należy klikając na ok lub wcisnąć klawisz Enter, po czym program uruchomi się w menu Parametry (patrz podrozdział IV.8), tzn. pojawi się okienko: Przycisk Pobierz nowe dane służy do zaimportowania do programu danych, które zostały już przesłane z komputera PC do komputera PSION. Dane pomiędzy komputerami należy przesłać korzystając z programu Pośredni. 7 Program WODNIK wer

25 Po zakończeniu importu danych należy zamknąć okno z komunikatem poprzez wciśnięcie Enter lub kliknięcie ok. Następnie pojawi się strona Parametry faktur: (patrz IV.8.c) Po wyjściu z menu Parametry program przejdzie do okna głównego (patrz IV.1), ale większość opcji nie będzie dostępna (wyszarzone menu). Aby móc z nich skorzystać należy najpierw wybrać trasę. W tym celu należy wcisnąć przycisk Trasy i wybrać odpowiednią trasę z listy tras (patrz IV.9). Uwaga! U dołu ekranu widoczna jest ikona Bluetooth a. Po włączeniu komputera ikona ta mruga, co oznacza, że system operacyjny przygotowuje się do pracy i sprawdza stan pracy bluetooth a. Po kilku sekundach ikona ta przestaje mrugać (staje się nieruchoma), co oznacza, że został włączony bluetooth. Jeżeli ikona ta będzie stale migała, proszę przejść do menu Parametry, a tu do zakładki ustawienia do wydruków i sprawdzić stan bluetooth i w przypadku, gdy jest wyłączony należy go włączyć (patrz rozdz. IV.8.d). Program WODNIK wer

26 Po wybraniu menu Trasy pojawi się ekran z listą nagranych na komputerze tras Program WODNIK wer

27 2. Kolejne uruchomienie Po zainstalowaniu ikona programu znajduje się w menu Programy(Programs) dostępnym z menu Start. Przy kolejnym uruchomieniu programu na początku pojawia się okno wyboru trasy. Należy wybrać odpowiednią trasę z listy i zatwierdzić wybór wciskając klawisz Enter lub klikając na przycisk OK-Enter na dole ekranu. Wyjście z programu możliwe jest po naciśnięciu klawisza Esc lub kliknięciu na przycisk Esc - Wyjście na dole ekranu. Po wyborze trasy przez <Enter> pojawia się główne okno programu (patrz IV.1). Program WODNIK wer

28 IV. Poszczególne okna programu 1. Główne okno Główne okno programu zawiera informacje na temat wybranej aktualnie trasy, bieżącej daty i godziny oraz stanu bluetooth a oraz stanu naładowania baterii zasilającej (głównej) PSIONa. Z głównego okna można przejść do poszczególnych funkcji programu. Funkcje programu można wybrać trzema sposobami: kliknięcie (dotyk rysika), przesunięcie pomiędzy funkcjami klawiszami strzałek i akceptacją klawiszem Enter, wciśnięcie pierwszej litery tytułu funkcji, np. aby przejść do opcji Odczyty wystarczy wcisnąć klawisz O (nie dotyczy to funkcji Koniec). Uwaga! U dołu ekranu widoczna jest ikona Bluetooth a. Po włączeniu komputera ikona ta mruga, co oznacza, że system operacyjny przygotowuje się do pracy i sprawdza stan pracy bluetooth a. Po kilku sekundach ikona ta przestaje mrugać (staje się nieruchoma), co oznacza, że został włączony bluetooth. Jeżeli ikona ta będzie stale migała, proszę przejść do menu Parametry, a tu do zakładki ustawienia do wydruków i sprawdzić stan bluetooth i w przypadku, gdy jest wyłączony należy go włączyć (patrz rozdz. 8.d). W przypadku, kiedy dodatkowa bateria zapasowa (backup) będzie miała już małą pojemność i nie będzie doładowywana, pojawi się napis w kolorze czerwonym Zapasowa słaba! należy wysłać urządzenie do serwisu w celu jej wymiany. Program WODNIK wer

29 2. Odczyty Opcja ta umożliwia wprowadzenie bieżącego odczytu wodomierza, wydrukowanie faktury oraz wydrukowanie potwierdzenia spłaty zadłużenia, jeśli odbiorca zadeklaruje chęć spłaty. Najpierw musimy wybrać odbiorcę. a. Wybór odbiorcy z trasy Program pozwala nam na wybór odbiorcy do odczytu na różne sposoby. Kolejny na trasie Ta opcja umożliwia nam wybór odbiorcy wg kolejności ułożenia na trasie, ustalonej w programie na komputerze stacjonarnym, bez potrzeby podglądu listy odbiorców trasy. Jest to przydatne, jeśli kolejność odbiorców na trasie w PC-cie została przygotowana wg kolejności jaką będzie stosował inkasent, np. wg adresu ulica i numer domu. Dowolny z trasy Wybór tej opcji pozwala na wybranie dowolnej osoby z trasy. Wyświetlona zostaje lista odbiorców z danej trasy, np.: Program WODNIK wer

30 Lista odbiorców jest uporządkowana domyślnie po numerach ewidencyjnych, ale można to zmienić. Wystarczy przytrzymać rysik w dowolnym miejscu listy - pojawi się lista kluczy sortowania, jak poniżej: z tej listy należy wybrać potrzebny klucz sortowania, np.: wg nazwy (poprzez kliknięcie lub poruszając się strzałkami i naciskając Enter ), w tym przypadku lista zostanie ułożona alfabetycznie. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po fragmencie nazwy. Należy w oknie z lista nazwisk wpisać fragment nazwiska, wpisana fraza pojawi się na górze ekranu, jak w poniższym przykładzie, gdzie wpisana została fraza sam (lewe okno) a po wciśnięciu <Enter> pojawi się wynik wyszukiwania (prawe okno) jak poniżej: Program WODNIK wer

31 Szukaj wg kryterium Program umożliwia szukanie odbiorcy stosując różne kryteria: - numer NIP lub ewidencyjny, - nazwa, - nazwa ulicy - numer wodomierza. Należy wybrać z listy rozwijanej opcji inne kryteria odpowiednie kryterium, wpisać hasło do szukania (zgodnie z tytułem opcji) np.: nr ewidencyjny, i nacisnąć przycisk Szukaj wg kryterium. Zostanie wyświetlona lista pozycji spełniających podane kryterium lub pojawi się komunikat, że nie znaleziono żadnego odbiorcy. Lista działa tak samo, jak ta przy wyborze dowolnego odbiorcy na trasie. Po wyborze odbiorcy (niezależnie od metody) pojawia się okno Wybrano odbiorcę (patrz b) lub komunikat, że odbiorca ma ryczałt (patrz c). W przypadku odczytu odbiorców będących ze sobą w układzie zależności wodomierz główny podlicznik (zwłaszcza, kiedy podliczniki są odrębnymi płatnikami, tzn. mają różne NIP-y) ułatwieniem w odczytywaniu jest wybór w menu inne kryteria opcji układ główny Program WODNIK wer

32 podlicznik i podaniu w polu szukania numeru ewidencyjnego, któregokolwiek podlicznika lub głównego, np.: Powstanie wówczas lista punktów poboru będących w takiej zależności, tzn. wszystkie podliczniki i wodomierz główny, pomniejszona o już odczytane, np. Po odczytaniu któregoś odbiorcy z tej listy, ponowne wejście do wyszukiwania wg kryterium układ główny podlicznik podpowiada wcześniej wpisany numer ewidencyjny i program wyświetli listę odbiorców będących w tym układzie zależności, ale pomniejszoną o już odczytanych. Program WODNIK wer

33 b. Odczyt Okno Wybrano odbiorcę Okno to umożliwia dodatkowo podgląd danych odbiorcy i informacji o wodomierzu. Wciśniecie klawisza Powrót powoduje rezygnację z kontynuacji odczytywania odbiorcy. Wciśnięcie przycisku Dalej lub klawisza <Enter> powoduje przejście do ekranu umożliwiającego rejestrację bieżącego odczytu. Wpisywanie odczytu Stan bieżący (wskazuje ilość m 3 ) na danym wodomierzu należy wpisać przy pomocy klawiatury PSIONa. W tym okienie wpisuje się również kod usterki, jeśli istnieje taka konieczność, np. brak poboru (patrz rozdział V). Istnieje również możliwość wprowadzenia krótkiej notatki (maks. 27 znaków), która nie będzie widoczna dla klienta (nie pojawi się na fakturze), ale może służyć do celów służbowych (np. do uzupełnienia danych klienta, do podania informacji, że plomba została naruszona, nr wodomierza, itp.). Uwaga! Jeżeli wybrany punkt poboru ma podlicznik(i), którego stan nie został jeszcze odczytany, na ekranie pojawi się komunikat: Program WODNIK wer

34 W przypadku, gdy podlicznik(i) są u tego samego odbiorcy to program przywoła je i po odczytaniu wszystkich liczników powstanie wspólna faktura (łączenie punktów poboru o tym samym NIP-ie). c. Ryczałt Jeśli wybrany odbiorca jest odbiorcą ryczałtowym, to po wyborze odbiorcy (patrz a) pojawia się komunikat, że dany odbiorca ma ryczałt. Należy wcisnąć Enter lub kliknąć ok. Wówczas pojawi się okno Wybrano odbiorcę, takie jak w przypadku odczytu z wodomierza. W tej sytuacji jednak wciśnięcie przycisku Dalej powoduje bezpośrednie przejście do okna Wybór. UWAGA! Jeśli po wyborze odbiorcy ryczałtowego pojawia się komunikat: Ryczałt poza bieżącą datą, proszę sprawdzić datę systemową ustawioną na komputerze PSION. Jeżeli data się zgadza oznacza to, że dane wprowadzone z komputera PC na temat ryczałtów straciły ważność (nie ma obliczeń na dany dzień). d. Okno Wybór Program daje możliwość wyboru - czy dla odbiorcy będzie drukowana faktura, czy zostanie wprowadzony tylko bieżący stan licznika. Tylko odczyt Opcja Tylko odczyt powoduje zapisanie samego odczytu i przejście do okna wyboru odbiorcy z trasy (patrz a). Idź do naliczeń faktury Wybranie tej opcji spowoduje przejście do okna wyboru formy płatności, chyba że dany nabywca ma zadłużenia. W tym wypadku program poinformuje o kwocie zadłużenia i zaproponuje możliwość jego spłaty: opcja Nie powoduje rezygnację ze spłaty i nastąpi przejście do okna wyboru formy płatności faktury bieżącej. opcja Tak powoduje wyświetlenie listy zadłużeń danego odbiorcy, z której należy wybrać pozycje do spłaty (patrz podrozdział 3); następnie program Program WODNIK wer

35 przechodzi do okna wyboru formy płatności w celu wydrukowania bieżącej faktury. W przypadku, gdy odbiorca ma nadpłatę, program odejmie ją (w całości bądź w części) od bieżącego obciążenia i przejdzie do przygotowywania faktury (patrz punkt e). e. Okno Wybór formy płatności Program wylicza kwotę obciążenia i pokazuje ją na ekranie. Na podstawie tej informacji odbiorca może podjąć decyzję, jaką formę faktury chce otrzymać tzn. płatną gotówką czy płatną na poczcie/banku. W tym celu należy wybrać formę płatności bezgotówkową na poczcie, w kasie zakładu albo gotówkową płatne u inkasenta. Od tego wyboru zależy postać faktury. Dodatkowo pokazywany jest numer dokumentu, jaki powstanie. Po dokonaniu wyboru następuje przejście do drukowania faktury. f. Drukowanie faktury Gdy program przygotowuje się do drukowania pojawia się komunikat: Należy w tym momencie sprawdzić, czy drukarka jest włączona. Jeśli jest, wystarczy wcisnąć Enter lub kliknąć na ok. Ten komunikat oznacza, że oryginał faktury został wydrukowany, należy go oderwać i potwierdzić to wciskając Enter lub klikając na ok. Następnie program daje nam możliwość wydrukowania potwierdzenia dla inkasenta: Program WODNIK wer

36 Po udzieleniu odpowiedzi Tak program wydrukuje potwierdzenie dla inkasenta, a następnie kopię faktury, (jeśli taki parametr został ustawiony w trakcie wydawania tras w programie na komputerze PC). Po udzieleniu odpowiedzi Nie program pomija drukowanie potwierdzenia dla inkasenta i przejdzie bezpośrednio do drukowania kopii faktury. W trakcie drukowania może wystąpić brak łączności z drukarką, wówczas pojawi się komunikat: należy wcisnąć klawisz <Enter>, pojawi się kolejny komunikat: należy sprawdzić czy drukarka jest włączona, - jeżeli tak to wybrać odpowiedź Tak, - jeżeli dokument nie zostanie wydrukowany to należy udzielić odpowiedzi Nie. Wówczas nastąpi powrót do głównego menu programu oraz informacja: Dla odczytywanego w tym momencie odbiorcy pozostaną zarejestrowane odczyty i po usunięciu przyczyny braku łączności z drukarką należy dla tego odbiorcy wydrukować fakturę z menu Naliczenia. Program WODNIK wer

37 Uwaga! W przypadku braku łączności z drukarką, pomimo, że jest ona włączona należy sprawdzić status pracy bluetooth a. W tym celu należy sprawdzić na głównym menu programu, czy ikonka bluetootha miga oznacza to jego wyłączenie. Wówczas wejść do menu Parametry i żółtymi strzałkami u dołu ekranu przejść do okna Ustawienia do wydruków w celu sprawdzenia stanu bluetooth a wcisnąć na ekranie klawisz od sytuacji może pojawić się któryś z ekranów, np.:, po czym w zależności Jeżeli bluetooth będzie wyłączony to pojawi się klawisz Włącz bluetooth, należy wcisnąć ten klawisz i następnie po kilku sekundach wcisnąć klawisz w celu sprawdzenia czy nastąpiło włączenie. Jeżeli z jakichś powodów nie zostanie jednak włączony, należy sprawdzić to poprzez menu systemowe Settings a w nim zakładka Connections i tu uruchomić ikonę Wireless Manager sprawdzić, czy ustawione jest na Enabled oraz ikonkę Bluetooth i tu Program WODNIK wer

38 sprawdzić, czy zaznaczone jest przy parametrze Turn on bluetooth. Jeżeli jest inaczej to zmienić (kliknąć). Ważne!!! Parametr kontrola uśpienia systemu musi być zaznaczony 3. Długi Program wyświetla listę zadłużonych odbiorców, na przykład: Przesunięcie w prawo dolnym suwakiem pozwala rozwinąć dodatkowe informacje o płatniku, tj. ulica, Nr płatnika (parter okno z prawej strony). Należy klawiszem strzałki wybrać odbiorcę z listy i wcisnąć <Enter>. Pojawi się okno Funkcje zadłużeń: Program WODNIK wer

39 Spłata zadłużenia Wybranie tej opcji powoduje przejście do listy zadłużeń danego płatnika: Należy wybrać klawiszem strzałki odpowiedni dokument do spłaty i zaznaczyć go klawiszem <Enter> lub <Space> (pojawi się przy dokumencie znak ), klawiszem <Tab> przejść na klawisz <Spłata> i zatwierdzić <Enter>, pojawi się ekran, np.: po zatwierdzeniu Tak program przejdzie do drukowania informując: Program WODNIK wer

40 program przechodzi do drukowania potwierdzenia spłaty zadłużenia, następnie zapyta o poprawność wydruku: Wybranie opcji Nie spowoduje powtórne wydrukowanie potwierdzenia zapłaty. W sytuacji wystąpienia braku połączenia PSIONa z drukarką może wystąpić komunikat: wcisnąć wówczas na PSIONie klawisz <Enter>, program przejdzie do ekranu: należy sprawdzić co jest przyczyną braku łączności pomiędzy Pionem a drukarką, np. nie włączona drukarka, a następnie wybrać Tak wciskając <Enter>, pojawi się informacja Przygotuj drukarkę i po zaakceptowaniu nastąpi drukowanie. Wydruk wezwania Wybór tej opcji spowoduje rozpoczęcie drukowania wezwania do zapłaty (jest to dokument przypominający o istnieniu zadłużenia). Należy przygotować drukarkę, sprawdzić czy jest włączona. Następnie wcisnąć Enter lub kliknąć na ok. Po wydrukowaniu wezwania pojawi się odpowiedni komunikat. Program WODNIK wer

41 4. Naliczenia Po wybraniu opcji Naliczenia pojawia się lista odbiorców, dla których wykonano sam odczyt, bez wydrukowania faktury, np.: Po wyborze odbiorcy z tej listy nastąpi naliczanie bieżących kosztów, podobnie jak w opcji Odczyt po wybraniu opcji Idź do naliczeń faktury - z analizą ewentualnych zadłużeń (patrz 2.d). 5. Wiadomość Ta opcja służy do drukowania wiadomości dla odbiorców o treści standardowej: Nie zastałem Państwa w domu. Proszę o kontakt i podanie stanu licznika lub wiadomości o innej treści opracowanej w programie na komputerze PC (treść korespondencji przekazywana jest do komputera PSION w trakcie transferu danych z komputera PC). Program WODNIK wer

42 Z wyborem odbiorcy Pojawia się lista odbiorców danej trasy, u których jeszcze nie odbył się odczyt. Wybranie odbiorcy z listy i wciśniecie klawisza <Enter> rozpoczyna drukowanie wiadomości dla danego odbiorcy. Bez wskazania odbiorcy Ta opcja pozwala na wydrukowanie wiadomości bez nagłówka z adresem odbiorcy. 6. Faktury Menu to pozwala na wykonanie różnych opcji związanych z wykonanym wcześniej wydrukiem faktur i odczytów. Program WODNIK wer

43 a. Lista naliczonych faktur Pozwala na ponowne wydrukowanie (duplikat) dowolnej faktury naliczonej wcześniej. Pojawia się okno z listą faktur wystawionych przez inkasenta, np.: Z listy tej należy wybrać ten numer faktury, który chcemy wydrukować, np. Po potwierdzeniu, że ma być drukowany duplikat faktury następuje jej drukowanie podobnie jak przy drukowaniu oryginału faktury (patrz 2.f). Również teraz istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia dla inkasenta. Duplikat faktury drukowany jest w dwóch kopiach, jeśli w trakcie tworzenia tras ustawiono taki parametr. Na koniec pojawia się komunikat: Program WODNIK wer

44 b. Zmiana formy płatności Ta opcja umożliwia zmianę formy płatności z gotówkowej na bezgotówkową lub odwrotnie. Jest to możliwe tylko dla ostatnio wydrukowanej faktury, ponieważ drukowana jest ponownie faktura z tym samym numerem, ale z inną formą płatności tzn. odwrotna do zastosowanej pierwotnie (program sam automatycznie wybiera odpowiednią formę dokumentu tzn. odwrotna do wcześniej wydrukowanej). Należy pamiętać by pierwotnie wydrukowaną fakturę zniszczyć. Jeśli gotówkowa forma płatności nie jest dostępna w programie (decydują o tym przekazane z PC-ta parametry) uruchomienie tej funkcji wywołuje następujący komunikat: c. Anulowanie Możliwe jest anulowanie ostatniej faktury lub anulowanie dowolnej faktury, którą należy wskazać z listy faktur, możliwe jest również anulowanie ostatniego odczytu. Anulowanie ostatniej faktury Funkcja ta anuluje ostatnią wydrukowaną fakturę wraz z ostatnim odczytem. Stosuje się ją, gdy został popełniony błąd przy wpisywaniu bieżącego stanu wodomierza. Po usunięciu faktury trzeba wykonać powtórnie odczyt przed wystawieniem nowej faktury. Program WODNIK wer

45 Anulowanie wybranej faktury w chwili obecnej funkcja jeszcze niedostępna. Anulowanie ostatniego odczytu Umożliwia anulowanie ostatniego odczytu, o ile nie była dla niego drukowana faktura. Funkcja ma zastosowanie w przypadkach zauważonego popełnienia błędu przy wpisywaniu stanu wodomierza. Jeżeli po bieżącym odczycie była już wydrukowana faktura, to pojawi się komunikat: d. Lista spłaconych zadłużeń Funkcja pozwala wydrukować duplikat wystawionego potwierdzenia spłaty zadłużenia. Po wybraniu funkcji pojawia się lista spłaconych zadłużeń, np.: po wskazaniu płatnika dla którego drukujemy duplikat potwierdzenia pojawia się ekran z pytaniem czy drukować. Program WODNIK wer

46 7. Raporty Opcja raporty umożliwia wydrukowanie różnorodnych zestawień kontrolnych. Najpierw pojawia się poniższe menu: Po wybraniu większości opcji tego menu pojawia się najpierw okno: Należy wybrać, czy chcemy wydrukować zestawienia dla obsługiwanej obecnie trasy opcja Dla wskazanej trasy), czy dla wszystkich tras, których dane znajdują się na komputerze PSION. Po wyborze opcji pojawia się menu z listą zestawień możliwych do wydrukowania. Program WODNIK wer

47 a. Sprawozdawczość Odbiorców nieodczytanych drukuje listę odbiorców, u których nie było jeszcze odczytu. Odbiorców odczytanych drukuje listę odbiorców, u których był już odczyt, podaje również informację, czy był to tylko odczyt, czy została wystawiona faktura (oznaczenie O tylko odczyt, F faktura). Wystawionych dokumentów drukuje zestawienie wystawionych dokumentów, dzieląc je na rachunki płatne gotówką i wystawione do zapłacenia później. Stany odczytanych odbiorców zestawienie stanów odbiorców odczytanych z podziałem na wodę zimną, wodę ciepłą i ścieki. Odbiorców obciążonych usługami zestawienie odbiorców obciążonych usługami Odbiorców nieobciążonych usługami zestawienie odbiorców nieobciążonych usługami. Powiązania licznik główny - podlicznik zestawienie powiązań typu licznik główny-podlicznik wraz z informacją o tym, czy właściciel wodomierza jest odbiorcą ryczałtowym lub czy ma zainstalowany wodomierz, a także czy wodomierz jest węzłem głównym. Program WODNIK wer

48 b. Sprawozdawczość 2 Podobnie jak przy wyborze opcji Sprawozdawczość najpierw należy wybrać, czy zestawienia mają być drukowane dla jednej trasy (tej obsługiwanej, wcześniej wybranej) czy dla wszystkich tras, których dane znajdują się na komputerze PSION. Następnie pojawia się menu: Anulowanych dokumentów drukuje zestawienie anulowanych faktur z podaną kwotą i z informacją, czy została wydrukowana nowa faktura dla tego odbiorcy. Wprowadzanych notatek drukuje zestawienie wprowadzanych podczas odczytów notatek, przy braku notatek pojawia się komunikat: Statystyki liczbowe wyświetla najpierw poniższe okno: Opcja wg daty umożliwia wydrukowanie statystyki na dany dzień (datę należy wcześniej ustawić klikając rysikiem w strzałki lub przeskakując klawiszem Tab pomiędzy okienkami i wpisując liczby i zatwierdzając je klawiszem Enter ). Opcja wszystko drukuje statystyki od daty rozpoczęcia odczytów na danych znajdujących się na PSION do bieżącej. Statystyki zawierają liczbę liczników odczytanych, liczbę liczników nieodczytanych i liczbę wystawionych dokumentów. Podsumowanie kwot sprzedaży Drukuje raport kwot sprzedaży z każdej z tras z podziałem na stawki VAT. Raport zawiera informacje o kwocie netto, kwocie VAT oraz kwocie brutto dla każdego z rozliczanych mediów. Program WODNIK wer

49 Kwoty sprzedaży wg formy płatności Drukuje raport sprzedaży z podziałem na formy płatności (gotówka, poczta/bank) Odbiorców odprowadzających ścieki Drukuje listę odbiorców odprowadzających ścieki wraz z ilością ścieków, należnością i informacją, czy u danego odbiorcy był tylko odczyt (literka O ), czy została wystawiona faktura (literka F ). c. Wpłaty gotówki Funkcja ta służy do rozliczenia inkasenta z gotówki, jaką zebrał i jaką wpłacił w kasie zakładu, lub na konto zakładu na poczcie lub w banku. Po uruchomieniu tej opcji wyświetlona zostaje lista dokonanych przez inkasenta wpłat gotówkowych: Istnieje możliwość dodania lub korekty jakiejś pozycji. Dodaj W menu rozwijanym Gdzie wpłacono można wybrać pomiędzy opcjami: bank i kasa (gdzie kasa oznacza wpłatę w kasie zakładu, a bank oznacza wpłatę na konto w banku lub na poczcie). Korekta pozwala na poprawienie wpisanych danych Zamknij pozwala zamknąć okno Program WODNIK wer

50 d. Rozliczenie inkasenta Najpierw należy wybrać, czy rozliczenie ma być dla wskazanej trasy, czy dla wszystkich dostępnych tras. Następnie pojawia się okno: Zestawienie gotówki drukuje zestawienie gotówki zebranej przez inkasenta (z podziałem na rachunki bieżące i zaległe, z ich opisem), jak również gotówki wpłaconej przez inkasenta w banku lub kasie oraz podaje ile jeszcze inkasent musi wpłacić. Praca inkasenta na trasie drukuje zestawienie pracy wykonanej przez inkasenta z podziałem na: odbiorców z samym odczytem, odbiorców z fakturą płatną u inkasenta, oraz odbiorców z fakturą płatną na poczcie. Program WODNIK wer

51 e. Zestawienie zbiorcze Najpierw należy wybrać, czy zestawienia mają być drukowane dla jednej, obsługiwanej trasy, czy dla wszystkich, (których dane są dostępne na komputerze PSION). Następnie pojawia się lista możliwych zestawień, z których trzeba wybrać tytuły zestawień, które chcemy wydrukować: Zaznaczać (odznaczać) wybrane pozycje listy możemy używając rysika, lub poruszając się po liście przy pomocy strzałek (pomiędzy przyciskami a listą poruszamy się używając klawisza Tab ) i mając daną pozycję podświetloną przyciskamy klawisz Space. Zaznaczenie wszystkich pozycji umożliwia przycisk Wszystko, odznaczenie wszystkich - przycisk Żaden a odwrócenie oznaczenia - przycisk Odwróć. Przycisk Wykonaj rozpoczyna drukowanie wybranych zestawień (zestawienia są drukowane po kolei). Program WODNIK wer

52 8. Parametry Menu składa się ze stron / zakładek. Pomiędzy stronami można poruszać się klikając na przyciski strzałek: i. Przycisk służy do wyjścia z menu Parametry. U dołu każdej strony/zakładki jest informacja o wersji programu, np.: ID kompilacji: W menu dostępne są następujące strony/zakładki: a. Pobieranie danych tras Przycisk Pobierz nowe dane służy do zaimportowania do programu danych, które zostały już przesłane z komputera PC do komputera PSION. Dane pomiędzy komputerami należy przesłać korzystając z programu Pośredni. Po zakończeniu importu danych należy zamknąć okno z komunikatem poprzez wciśnięcie Enter lub kliknięcie ok. Program WODNIK wer

53 b. Oddawanie danych do PC W celu wydania tras dla komputera PC należy nacisnąć przycisk Wydanie tras dla PC, co spowoduje wyświetlenie się okna: Po zatwierdzeniu przyciskiem Tak program przygotuje dane do pobrania ze strony komputera PC i wyświetli komunikat: Teraz należy połączyć komputer PSION z komputerem PC i pobrać przygotowane trasy przy pomocy programu Pośredni na komputerze PC a następnie pobrać te trasy przez program na komputerze PC w celu aktualizacji danych. Zalecane jest wyłączenie programu Wodnik i zaprzestanie pracy z tym programem aż do wczytania nowych danych z komputera PC na komputer PSION. Program WODNIK wer

54 c. Parametry faktur To menu służy do sprawdzania i ewentualnej modyfikacji początkowych numerów faktur (dostępność tych funkcji uzależniona od udostępnionej wersji programu). Podgląd numeracji faktury służy do sprawdzenia, czy została poprawnie pobrana numeracja faktur z komputera PC (o ile istniała taka możliwość). W ten sposób można też sprawdzić numer ostatniej wydanej faktury, np. Nadanie numeracji na starcie pozwala na zmianę numeru, od jakiego rozpocznie się numeracja faktur (numeru pierwszej faktury drukowanej będzie większy o 1 od numeru wpisanego). Odpowiedź - Nie pozostawia numeracje bez zmian - Tak pozwala na zmianę numeracji - wykorzystywana zwłaszcza na przełomie roku. Program WODNIK wer

55 Modyfikacja numeru faktury pozwala na zmianę numeru bieżącej faktury. Opcja ta pozwala na zmianę numeracji w sytuacjach awaryjnych. d. Ustawienia do wydruków Strona ta umożliwia ustawienie parametrów drukarki, za pomocą, której mają być drukowane faktury i zestawienia. Poniżej właściwe ustawienia dla różnych typów drukarek: Ustawienie drukarki łączącej się z komputerem PSION, poprzez Bluetooth wymaga wcześniejszej konfiguracji (patrz rozdział II.2 pkt Konfiguracja drukarki z bluetooth em). Wtedy trzeba wybrać odpowiedni typ drukarki, port, który został wybrany podczas konfiguracji, odpowiednią prędkość i w polu Połączenie opcję Bluetooth. W linii Typ należy wybrać z listy typów odpowiedni dla posiadanego modelu drukarki, tzn.: a) dla LINEA12B, Mefa2010K należy wybrać typ Mefa b) dla APEX lub EXTECH należy wybrać typ Extech/Apex W przypadku, gdy drukarka będzie połączona kablem poprzez gniazdo RS (czyli u góry komputera PSION znajduje się gniazdo RS, gdzie podłącza się kabel łączący Psiona z drukarką), to nie trzeba konfigurować połączenia. W takiej sytuacji znowu wybieramy odpowiedni typ drukarki i prędkość. Port ustawiamy na COM3 (w niektórych modelach COM1 należy sprawdzić, które z ustawień działa). Połączenie wybieramy jako RS 232. Wprowadzone ustawienia zatwierdzamy przyciskiem zapisz. Po zapisaniu konfiguracji można sprawdzić połączenie poprzez wydrukowanie testu drukarki - kliknąć przycisk Test wydruku. Program WODNIK wer

56 Uwaga! W toku normalnej pracy w przypadku wystąpienia braku łączności z drukarką należy sprawdzić stan bluetooth a. W tym celu należy wejść w programie WODNIK do menu Parametry i żółtymi strzałkami u dołu ekranu przejść do Ustawienia do wydruków wcisnąć klawisz np.:, po czym w zależności od sytuacji może pojawić się któryś z ekranów, Jeżeli bluetooth będzie wyłączony to pojawi się klawisz Włącz bluetooth, należy wcisnąć ten klawisz, a następnie po kilku sekundach wcisnąć ponownie klawisz w celu sprawdzenia czy nastąpiło włączenie (pojawi się napis włączony). Można od razu wypróbować łączność z drukarką wykonując Test wydruku. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie zostanie włączony bluetooth, należy sprawdzić jego stan poprzez menu systemowe Settings, a w nim zakładka Connections. Uruchomić ikonę Wireless Manager sprawdzić, czy ustawione jest status na Enabled oraz ikonkę Program WODNIK wer

57 Bluetooth i tu sprawdzić, czy zaznaczone jest przy parametrze Turn on bluetooth. Jeżeli jest inaczej to zmienić (kliknąć). e. Informacje ogólne Na tej stronie możliwe jest sprawdzenie ogólnych informacji na temat programu. Oto działanie poszczególnych przycisków: Parametry aplikacji Przycisk ten służy do wyświetlenia parametrów aplikacji, takich jak: katalog startowy programu, system na urządzeniu przenośnym, katalog, w którym znajduje się baza danych oraz wybrane parametry kompilacji. Na przykład: O programie Wyświetlone zostają podstawowe informacje o wersji programu Wodnik, np.: data wersji, opcje. Program WODNIK wer

58 Parametry tras Zostaną pokazane przekazane z komputera PC parametry tras, które mają wpływ na uprawnienia inkasenta i wyniki wyliczeń, na przykład: f. Zajętość pamięci w celu sprawdzenia stanu zajętości pamięci w komputerze należy wcisnąć klawisz pojawi się ekran jak przykładowy poniżej z prawej strony. Pamięć programów oznacza obszar roboczy dla uruchomionego programu. Dysk systemowy oznacza obszar zapisu bieżącej bazy danych. RAM Disk jest nieużywany, służy do innych celów. SD-MMC oznacza miejsce składowania archiwizacji. Program WODNIK wer

59 g. Funkcje dodatkowe W celu szybkiego dostępu do podstawowych ustawień dla programu należy rysikiem przytrzymać na napisie ID kompilacji:, wówczas pojawi się menu kontekstowe, jak poniżej: W zależności od potrzeby należy wybrać odpowiednie punkt menu. W przypadku kłopotów z łącznością pomiędzy PDA a drukarką można w szybki sposób sprawdzić status drukarki wybierając pkt Bluetooth zasilanie w przypadku konieczności ponownego sparowania drukarki należy wybrać klawisz Settings, pojawi się ekran, np. W zależności od sytuacji można np. usunąć widoczną na liście drukarkę i ponownie przeprowadzić parowanie. Program WODNIK wer

60 9. Trasy Uruchomienie tej funkcji z okna głównego pokazuje listę wczytanych tras i daje możliwość wyboru jednej z nich. Okno wyboru trasy wygląda przykładowo tak: Wybór trasy należy zatwierdzić wciskając klawisz Enter lub klikając na przycisk OK-Enter na dole ekranu. Po naciśnięciu klawisza Esc lub kliknięciu na przycisk Esc - Wyjście na dole ekranu nastąpi wyjście z programu. 10. Wyjście z programu Wyjście z programu Wodnik możliwe jest po wciśnięciu przycisku Koniec na oknie głównym po wcześniejszym przejściu do tego okna. Bezpośrednie wyjście z programu jest też możliwe z okna wyboru tras poprzez użycie przycisku Esc - Wyjście lub wciśnięcie klawisza Esc. Program WODNIK wer

61 V. Kody usterek stosowane przy odczycie bieżącym 1. Kody usterek używane przez Inkasentów Poniższych kodów mogą używać Inkasenci do oznaczenia odczytów/faktur: a. Znaczenie kodów usterek 0 Wodomierz przekroczył zero 1 Wodomierz niesprawny 3 Wodomierz zalany 4 Wodomierz rozmrożony 5 Inne 8 Brak poboru (stan równy poprzedniemu) 9 Brak odczytu (w przypadku braku dostępu do wodomierza) P zużycie wg % sck punktu V rozliczenie zaliczki b. Dalsze postępowanie w przypadku usterki Kod 0 Wodomierz przekroczył zero Kod ten stosuje się z sytuacji przekręcenia liczydła wodomierza (sytuacja gdy zastajemy stan bieżący mniejszy od poprzedniego tzn. liczydło liczy od zera). Należy wpisać stan faktyczny wodomierza oraz ten kod uterki. Kody: 1 Wodomierz niesprawny, 4 Wodomierz rozmrożony, 5 Inne, 9 Brak odczytu Po wpisaniu w oknie Wpisywanie odczytu kodów usterek 1, 3, 4, 5, 9 pojawia się takie lub podobne okno: Proponowane zużycie to podpowiedź, jakie zużycie w m 3 było w poprzednim okresie odczytowym. Można zmienić proponowaną wartość lub ją zatwierdzić klawiszem Enter lub przyciskiem Enter - OK. Należy pamiętać, że to według wartości wprowadzonej w polu Wprowadź zużycie nastąpi obciążenie rachunku. Po zatwierdzeniu następuje powrót do okienka z odczytem, gdzie wprowadzamy stan faktyczny wodomierza. Uwaga! W przypadku kodu 3 i 9 w oknie wprowadzania odczytu pojawi się stan obliczony poprzez dodanie wprowadzonego zużycia do poprzedniego stanu wodomierza. Kod 3 Wodomierz zalany Kod 9 Brak odczytu (stosuje się w przypadku czasowej niedostępności wodomierza, np. przysypany) Program WODNIK wer

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r.

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r. ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl Program Pośredni 2.1 Lipiec 2012 r. Spis treści I. Wstęp... I-1 II. III.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d

Adith X2PRESELL. Rafał Nowaczy k. Instrukcja użytkownika. wer.1.0.11.8.d Rafał Nowaczy k Adith X2PRESELL wer.1.0.11.8.d OPIS Program X2PRESELL przeznaczony jest dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile, który działa na komputerach mobilnych (palmtopach, PocketPC, palmofonach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (77) 474 42 64 kom. 501 350 930 e-mail: info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile Instrukcja obsługi esale Windows Mobile Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa...4 1.1 Procedura kalibracji...4 2 Instalacja programu esale...4 2.1 Instalacja w Microsoft ActiveSynca...4 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx

BOSCOM. Zdalna obsługa zleceń klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU. wersja 6.8.xx.xx BOSCOM Zdalna obsługa zleceń klienta wersja 6.8.xx.xx INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Styczeń, 2010 BOSCOM opis modułu klienta INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BOSCOM IADOMOŚCI STĘPNE...5 YMAGANIA SPRZĘTOE DLA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Opis ogólny 5

Rozdział 1 - Opis ogólny 5 Redakcja 1.1 Spis treści Rozdział 1 - Opis ogólny 5 1 Charakterystyka kasy 5 2 Zawartość opakowania 6 3 Budowa kasy 7 4 Panel kasjera 9 5 Opis symboli graficznych 9 Rozdział 2 - Obsługa 11 1 Włączenie

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo