Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

2 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej transmisji danych dostêpne w sieciach GSM.Dziêki niemu komunikacja poprzez Internet jest szybka i ³atwa.Niniejszy podrêcznik pomo e Pañstwu przygotowaæ modem do wspó³pracy z komputerem PC oraz zapozna z jego mo liwoœciami. Zawartoœæ opakowania modem ED77 wraz z szufladk¹ na kartê SIM i anten¹ zasilacz sieciowy kabel USB p³yta CD z oprogramowaniem karta gwarancyjna niniejsza instrukcja obs³ugi Minimalne wymagania komputera PC procesor klasy Pentium II 300 MHz port USB MB wolnego miejsca na dysku twardym system operacyjny: Microsoft Windows 98 SE (Wydanie Drugie) Microsoft Windows 2000 SP4 (Dodatek 4) Microsoft Windows XP SP2 (Dodatek 2, tylko edycje 32-bitowe) Linux (j¹dro 2.6) Kolorystyka urz¹dzenia i oprogramowania przedstawione w niniejszej instrukcji mog¹ odbiegaæ od rzeczywistoœci. SPIS TREŒCI Obs³uga modemu Ustawianie i monta anteny Wk³adanie i usuwanie karty SIM Sygnalizacja stanu pracy modemu Po³¹czenie z komputerem PC Zasilanie dodatkowe Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows Wstêp Windows 98SE PL Windows 2000SP4/XPSP2 PL Praca z modemem w systemie MS Windows Uruchamianie programu Nawi¹zywanie i roz³¹czanie po³¹czeñ Statystyki Profile Wiadomoœci SMS Ustawienia Informacje Instalacja i praca z modemem w systemie Linux Wstêp Po³¹czenia z operatorem Rozwi¹zywanie problemów MS Windows Linux Inne Kontakt z Dzia³em Wsparcia Technicznego Parametry techniczne modemu ED

3 Obs³uga modemu 2 Obs³uga modemu Ustawianie i monta anteny 1 Antena ( 1) jest fabrycznie do³¹czona do modemu i ustawiona w po³o eniu zapewniaj¹cym poprawne dzia³anie urz¹dzenia. 1a Jeœli zachodzi koniecznoœæ zmiany ustawienia anteny lub jej odlaczenia, nale y w pierwszej kolejnoœci odkrêciæ nakrêtkê ( 1a) z³¹cza antenowego, nastêpnie ustawiæ antenê w po ¹danym po³o eniu i dokrêciæ nakrêtkê.przy monta u anteny nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby koñcówki z³¹cza znajdowa³y siê w jednej osi. Zastosowane gniazdo antenowe typu SMA umo liwia pod³¹czenie do modemu innej anteny, ni ta do³¹czana w komplecie.antena zamienna musi spe³niaæ wymagania podane na koñcu niniejszego opracowania. Ustawianie i monta anteny nale y przeprowadzaæ bez u ycia si³y. Obracanie anten¹ bez wczeœniejszczego poluzowania nakrêtki z³¹cza grozi trwa³ym uszkodzeniem mechanicznym urz¹dzenia. Wk³adanie i usuwanie karty SIM Przed pierwszym u yciem modemu nale y umieœciæ w nim kartê SIM. Aby w³o yæ kartê SIM do modemu nale y za pomoc¹ têpego sztywnego prêcika (np. rozgiêtego spinacza biurowego) wcisn¹æ ó³ty przycisk ( 2) wysuwania szufladki na kartê SIM, wyci¹gn¹æ szufladkê ( 3) z modemu, dok³adnie umieœciæ kartê SIM w zag³êbieniu szufladki (œciêty róg karty z lewej strony, w kierunku wk³adaj¹cego) i wsun¹æ szufladkê z powrotem, a do wyczuwalnego oporu.wyjmowanie karty SIM z modemu przebiega analogicznie. Szufladkê nale y wk³adaæ odpowiedni¹ stron¹ do góry, tzn.patrz¹c na urz¹dzenie od góry karta SIM powinna byæ widoczna.prawid³owo wsuwana szufladka wchodzi lekko po prowadnicach. U ycie si³y do wk³adania szufladki grozi jej uszkodzeniem i zablokowaniem wewnatrz urz¹dzenia. Karta SIM nie wchodzi w sk³ad zestawu jest dostarczana niezale nie przez operatora us³ug GSM. Wszelkie operacje z kart¹ SIM nale y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu modemu nale y od³¹czyæ zarówno przewód zasilacza jak i kabel USB. Sygnalizacja stanu pracy modemu Stan pracy modemu sygnalizuje dwukolorowa dioda œwiec¹ca ( 4).Kolor zielony oznacza, e modem nawi¹za³ komunikacjê z komputerem.kolor czerwony wskazuje, e konieczne jest do³¹czenie zasilacza zewnêtrznego

4 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows 4 Po³¹czenie z komputerem PC Do po³¹czenia modemu z komputerem PC s³u y kabel USB znajduj¹cy siê w zestawie.kabel USB pod³¹cza siê do wolnego gniazda USB komputera PC oraz gniazda typu mini-usb ( 5) modemu. Zasilanie dodatkowe Modem powinien prawid³owo pracowaæ 6 5 przy zasilaniu wy³¹cznie przez kabel USB. Jednak w przypadku niewystarczaj¹cej wydajnoœci pr¹dowej z³¹cza USB komputera PC lub niekorzystnych warunków propagacji fal radiowych (praca na granicy zasiêgu lub w obecnoœci zak³óceñ) mo e zaistnieæ koniecznoœæ dodatkowego zasilenia modemu.s³u y do tego zasilacz dostarczany w komplecie.wtyczkê zasilacza sieciowego pod³¹cza siê do gniazda ( 6). Zasilacz nale y pod³¹czaæ przy od³¹czonym kablu USB.Poprawna kolejnoœæ operacji: od³¹czyæ przewód USB od modemu, pod³¹czyæ zasilacz, pod³¹czyæ kabel USB do modemu. Brak zasilania sieciowego 230 V w przypadku, gdy wtyk zasilacza jest wetkniêty w gniazdo ( 6) spowoduje, e modem nie bêdzie zasilany.aby wykorzystaæ zasilanie dostarczane przez USB nale y od³¹czyæ przewód zasilania z gniazda ( 6). Korzystanie z kabla USB lub zasilacza innego ni oryginalny mo e doprowadziæ do trwa³ego uszkodzenia urz¹dzenia. Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows Wstêp Oprogramowanie modemu mo e zostaæ zainstalowane na komputerze wyposa onym w USB 1.1 pracuj¹cym z systemami operacyjnymi Windows 98SE/2000SP4/XPSP2. Przed rozpoczêciem instalacji oprogramowania nale y zamkn¹æ wszystkie aplikacje i od³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia wykorzystuj¹ce porty USB komputera PC.Instalacjê oprogramowania pod systemem Windows 2000SP4/XPSP2 przeprowadzamy z uprawnieniami administracyjnymi. Instalacjê rozpoczyna siê od w³o enia dostarczonej w zestawie p³yty instalacyjnej do napêdu CD-ROM lub DVD-ROM.Je eli program instalacyjny nie uruchomi siê automatycznie nale y rêcznie uruchomiæ program Install.exe z p³yty instalacyjnej. W przypadku, gdy komputer nie posiada adnego z wymienionych napêdów mo - liwa jest instalacja oprogramowania z pamiêci typu flash pod³¹czonej do portu USB lub z dysku twardego.konieczne jest wtedy wczeœniejsze skopiowanie zawartoœci p³yty CD na wybrany noœnik. Po uruchomieniu programu instalacyjnego pojawia siê okienko umo liwiaj¹ce wybór jêzyka.po zatwierdzeniu wyboru, rozpoczyna dzia³anie kreator, który przeprowadza u ytkownika przez kolejne kroki instalacji oprogramowania i sprzêtu.kolejne kroki instalacji zatwierdza siê wciskaj¹c przycisk Dalej >. 5

5 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows Po informacjach powitalnych, okno kreatora umo liwia wybór docelowego katalogu instalacji oprogramowania.aby zainstalowaæ oprogramowanie w katalogu innym ni zaproponowany domyœlnie, nale- y wcisn¹æ przycisk Przeglądaj, który wywo³a okno wyboru katalogu instalacji. Po wciœniêciu przycisku Dalej > praca instalatora jest kontynuowana; w nastêpnym kroku mo na wybraæ katalog w menu Start dla skrótów do oprogramowania. Aby zmieniæ nazwê katalogu nale y j¹ wpisaæ w polu edycji.mo na tak e zrezygnowaæ z tworzenia skrótów w menu Start przez zaznaczenie pola wyboru w dolnej czêœci okienka kreatora. Po wciœniêciu przycisku Zainstaluj pojawi siê okienko informuj¹ce o postêpie instalacji. Aby rozpocz¹æ instalacjê sprzêtu nale y pod³¹czyæ modem do komputera, co spowoduje automatyczn¹ reakcjê systemu operacyjnego.w przypadku, gdy system operacyjny nie kontynuuje instalacji nale y przeprowadziæ czynnoœci omówione w rozdziale Rozwi¹zywanie Problemów niniejszego opracowania. W zale noœci od systemu operacyjnego czas wykrywania modemu bêdzie siê ró niæ i mo e wynosiæ kilkadziesi¹t sekund. Dalej przedstawiono proces instalacji niezale nie dla systemu operacyjnego Windows 98SE PL i systemów Windows 2000SP4/XPSP2 PL.Ten etap mo e wystêpowaæ tak e w przypadku pod³¹czenia modemu do innego portu USB, jak równie w przypadku pod³¹czenia innego egzemplarza modemu. Do czasu uzyskania podpisu cyfrowego dla oprogramowania modemu ED77 od firmy Microsoft, w trakcie instalacji mog¹ byæ wyœwietlane okna z ostrze eniem Uwaga: opro gramowanie, które chcesz zainstalować, nie posiada cyfrowego podpisu firmy Microsoft (Windows 98SE), Nie znaleziono podpisu cyfrowego (Windows 2000SP4) lub Instalowane opro gramowanie nie przeszło testów zgodności... (Windows XPSP2).Ostrze enia te nale y ignorowaæ i kontynuowaæ instalacjê. 6 Na zakoñczenie tego etapu instalacji wyœwietlane jest okienko informuj¹ce o pomyœlnym zakoñczeniu pracy kreatora. Windows 98SE PL System operacyjny informuje o znalezieniu nowego sprzêtu w postaci komunikatów w okienkach.nastêpnie uruchomiony zostanie kreator dodawania nowego sprzêtu, który poinformuje U ytkownika o kolejnych krokach instalacji ¹daj¹c potwierdzenia ka dego z nich. 7

6 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows W kolejnych krokach instalowane s¹ sk³adniki: USB GPRS/EDGE Modem, USB Serial Converter, USB Serial Port, Nokia Mobile Phones 12 Data/Fax i ED77 modem.kolejne kroki nale y zatwierdzaæ u ywaj¹c przycisków Dalej >, a nastêpnie Zakończ. Nale y upewniæ siê, e w oknie instalacji sterowników urz¹dzenia wskazany jest katalog, w którym wczeœniej zainstalowano oprogramowanie modemu.domyœlna lokalizacja sterowników USB to: C:\Program Files\EDGE Dialer\USB Drivers.Sterowniki USB znajduj¹ siê tak e w katalogu \USB Drivers\ na p³ycie CD do³¹czonej do urz¹dzenia. Domyœlna lokalizacja sterowników modemu to: C:\Program Files\EDGE Dialer\Modem. Sterowniki modemu znajduj¹ siê tak e w katalogu \ Modem\ na p³ycie CD do³¹czonej do urz¹dzenia. Po zakoñczeniu pracy kreatora oprogramowanie i sprzêt s¹ gotowe do u ycia. Windows 2000SP4/XPSP2 PL System operacyjny informuje o znalezieniu nowego sprzêtu w postaci komunikatów wyœwietlanych w okienkach b¹dÿ w dymkach w okolicy paska statusu ( Windows XP). Proces instalacji sprzêtu przebiega automatycznie.kolejno instalowane s¹ sk³adniki: USB GPRS/EDGE Modem, USB Serial Converter, USB Serial Port, Nokia Mobile Phones 12 Data/Fax i ED77 modem. Na zakoñczenie pracy kreatora pojawia siê okno koñcowe pozwalaj¹ce U ytkownikowi na wybór czy program EDGE Dialer ma siê uruchomiæ automatycznie po zakoñczeniu instalacji. Wciœniêcie przycisku Zakończ spowoduje pojawienie siê komunikatu œwiadcz¹cego o tym, e oprogramowanie i modem s¹ gotowe do u ytku. 8 9

7 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows W zale noœci od ustawieñ systemu, przy pod³¹czaniu modemu do portu USB, mo- e wyst¹piæ monit o wyszukanie odpowiedniego opogramowania dla wykrytego sprzêtu na witrynie Windows Update.Nale y zaznaczyæ polecenie Nie, nie tym razem" i wcisn¹æ przycisk Dalej >. Po wciœniêciu przycisku Zakończ pojawi siê kolejne okienko kreatora znajdowania nowego sprzêtu.tym razem bêdzie ono informowa³o o instalacji oprogramowania dla modemu ED77.Kontynuacja instalacji spowoduje osi¹gniêcie okienka koñcowego. Kolejne okienko kreatora znajdowania nowego sprzêtu pozwala wybraæ tryb instalacji.nale y zaznaczyæ polecenie Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) Po wciœniêciu przycisku Dalej > proces instalacji jest kontynuowany i koñczy siê komunikatem o zakoñczeniu pracy kreatora. Wciœniêcie przycisku Zakończ spowoduje pojawienie siê komunikatu œwiadcz¹cego o tym, e oprogramowanie i modem s¹ gotowe do u ytku

8 Praca z modemem w systemie MS Windows 12 Praca z modemem w systemie MS Windows Po zainstalowaniu oprogramowania modemu, na pulpicie oraz w menu Start systemu operacyjnego pojawi siê ikona skrótu do programu EDGE Dialer s³u ¹cego do obs³ugi modemu, jeœli podczas instalacji nie zrezygnowano z tworzenia skrótów w menu Start. Podstawow¹ funkcj¹ programu EDGE Dialer jest przygotowanie modemu do pracy i po³¹czenie siê za jego pomoc¹ z Internetem.Poza tym oferowane s¹ dodatkowe funkcje, jak np.wysy³anie i odbiór krótkich wiadomoœci tekstowych SMS. Uruchamianie programu Przed uruchomieniem programu nale y pod³¹czyæ modem do komputera (w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego nale y pamiêtaæ o kolejnoœci pod³¹czania; w pierwszej kolejnoœci pod³¹czany jest zasilacz sieciowy). Po uruchomieniu programu pojawia siê o- kienko Ogólne i program ³¹czy siê z modemem, sprawdzaj¹c, czy jest on gotowy do pracy.u ytkownik jest informowany o przebiegu uruchamiania modemu komunikatami pojawiaj¹cymi siê w linijce statusu.nastêpnie podawany jest kod PIN do karty SIM. Po podaniu kodu PIN modem jest gotowy do nawi¹zania po³¹czenia z Internetem. W przypadku trzykrotnego b³êdnego podania kodu PIN, konieczne jest u ycie kodu PUK. Program wyœwietli okienko, w którym nale y wprowadziæ kod PUK oraz nowy kod PIN dla karty SIM. Kody PIN i PUK powinny byæ dostarczone przez operatora us³ug GSM razem z kart¹ SIM. Nawi¹zywanie i roz³¹czanie po³¹czeñ Po uruchomieniu programu dostêpne jest okienko umo liwiaj¹ce nawi¹zanie po³¹czenia z Internetem.Jest ono wyœwietlane tak- e po wciœniêciu przycisku Ogólne.Okienko to pokazuje nazwê operatora, poziom odbieranego sygna³u, wybrany profil i status po³¹czenia.domyœlnie po³¹czenie z Internetem mo e byæ realizowane jedynie przez operatora macierzystego "Orange PL".W przypadku pracy urz¹dzenia poza zasiêgiem operatora macierzystego, nawi¹zanie po³¹czenia nie bêdzie mo liwe.zmiana operatora oraz sposobu jego wyboru jest mo liwa w oknie Ustawienia. Opisywane funkcje wyboru operatora pozwalaj¹ na u ytkowanie modemu w roamingu. Wraz ze zmian¹ operatora ustawiony zostanie domyœlny Profil po³¹czenia z tym operatorem. Kolor wskaÿnika poziomu sygna³u dodatkowo informuje o warunkach pracy modemu. W przypadku, gdy niemo liwe jest ustawienie modemu w miejscu, dla którgo wskazanie poziomu sygna³u przybiera kolor zielony, zaleca siê u ycie anteny zewnêtrznej. 13

9 Praca z modemem w systemie MS Windows 14 Po wciœniêciu przycisku Połącz nastêpuje ³¹czenie z Internetem. Po udanym po³¹czeniu okienko programu jest ukrywane.mo na je przywróciæ w dowolnym momencie klikaj¹c ikonê programu znajduj¹c¹ siê w polu statusu paska zadañ.przycisk Rozłącz pozwala w dowolnym momencie zakoñczyæ po³¹czenie z Internetem. Podczas po³¹czenia wskaÿnik poziomu sygna³u jest niedostêpny. Statystyki Wciœniêcie przycisku Statystyki powoduje pojawienie siê okienka zawieraj¹cego podstawowe dane o bie ¹cym po³¹czeniu. Profile Po wciœniêciu przycisku Profile wyœwietlane jest okienko s³u ¹ce do konfiguracji profili dostêpu do Internetu.Dostêpne s¹ polecenia dodawania, edycji oraz kasowania profili.aby dodaæ nowy profil wymagane jest wybranie operatora, z którym dany profil bêdzie zwi¹zany, podanie nazwy u ytkownika, has³a oraz adresu punktu dostêpowego operatora (APN).Mo liwe jest tak e wybranie dowolnego operatora wówczas taki sam APN jak podany bêdzie wykorzystywany dla wszystkich operatorów.informacji tych powinien udzieliæ operator, z którego us³ug bêdzie siê korzystaæ. Wiadomoœci SMS Wysy³anie i odbiór wiadomoœci SMS jest mo liwe tylko przy nieaktywnym po³¹czeniu z Internetem.Nie jest mo liwe jednoczesne wysy³anie wiadomoœci SMS i korzystanie z Internetu. Po wciœniêciu przycisku SMS wyœwietlane jest okienko pozwalaj¹ce na tworzenie i wysy³anie wiadomoœci tekstowych (SMS) oraz przegl¹danie skrzynki odbiorczej i nadawczej.treœæ wiadomoœci do wys³ania nale y wpisaæ w polu Treść wiadomości, numer odbiorcy w polu Do i zatwierdziæ wysy³anie wiadomoœci wciskaj¹c przycisk Wyślij. Wys³ane wiadomoœci mo na przegl¹daæ w zak³adce Wysłane.Po wybraniu tej zak³adki pojawia siê lista wys³anych wiadomoœci SMS.Po zaznaczeniu wiadomoœci i wciœniêciu przycisku Usuń jest ona usuwana z listy wys³anych.po zaznaczeniu wiadomoœci i wciœniêciu przycisku Pokaż wyœwietlana jest pe³na treœæ wiadomoœci. 15

10 Praca z modemem w systemie MS Windows 16 Do wybrania numeru, pod który zostanie wys³ana wiadomoœæ, mo na równie u yæ ksi¹ ki telefonicznej.w tym celu nale y wcisn¹æ przycisk Do, aby uzyskaæ widok ksi¹ ki adresowej, zaznaczyæ pozycjê w tej ksi¹ ce i wcisn¹æ przycisk SMS. Dodawanie pozycji do ksi¹ ki adresowej odbywa siê w widoku tej ksi¹ ki po wciœniêciu przycisku Dodaj. Mo liwa jest równie edycja wpisów po wciœniêciu przycisku Edytuj. Odbiór wiadomoœci jest sygnalizowany komunikatem wyœwietlanym w okienku b¹dÿ dymku w polu statusu (Windows 2000/XP).Odebrane wiadomoœæ mo na przegl¹daæ w skrzynce odbiorczej po wciœniêciu przycisku Odbiorcza. Po zaznaczeniu wiadomoœci i wciœniêciu przycisku Odpisz wyœwietlane jest okno tworzenia nowej wiadomoœci z wype³nionym polem odbiorcy. Ustawienia Po wciœniêciu przycisku Ustawienia wyœwietlane jest okienko pozwalaj¹ce na przystosowanie dzia³ania oprogramowania do potrzeb U ytkownika.pole " Język" pozwala na zmianê jêzyka programu EDGE Dialer. W polu " Wybór operatora sieci" mo liwe jest prze³¹czenie na automatyczny b¹dÿ rêczny wybór operatora w roamingu.w trybie automatycznym wybór operatora nastêpuje na podstawie sieci dostêpnych w danej lokalizacji oraz listy preferowanych operatorów z najwy szym priorytetem dla operatora macierzystego.mo liwa jest równie zmiana aktualnego kodu PIN karty SIM.W tym celu nale y wcisn¹æ przycisk Zmiana PIN, podaæ stary kod PIN oraz wprowadziæ i potwierdziæ nowy kod PIN. W przypadku zaznaczenia manualnego wyboru operatora, zmiany operatora mo na dokonaæ w oknie wywo³ywanym wciœniêciem przycisku Zmiana operatora.przy wyborze jednego z operatorów preferowanych jest pomocny wskaÿnik poziomu sygna³u. UWAGA Czas tworzenia listy dostêpnych operatorów mo e wynosiæ kilkadziesi¹t sekund. W przypadku ustawienia manualnego wyboru operatora po³¹czenie bêdzie mog³o byæ realizowane jedynie w lokalizacji znajduj¹cej siê w zasiêgu danego operatora. 17

11 Instalacja i praca z modemem w systemie Linux 18 Informacje Po wciœniêciu przycisku Informacje wyœwietlane jest okienko z podstawowymi danymi o sprzêcie i oprogramowaniu. Numer wersji oprogramowania jest przydatny przy sprawdzaniu dostêpnoœci nowszych wersji oprogramowania. Przycisk Log pozwala na podgl¹d zdarzeñ zwi¹zanych z dzia³aniem programu.informacje wyœwietlane s¹ w oknie domyœlnego edytora tekstu. Instalacja i praca z modemem w systemie Linux Wstêp Modem ED77 mo e zostaæ zainstalowany na komputerze wyposa onym w port USB 1.1 pracuj¹cym z systemem operacyjnym Linux opartym na j¹drze 2.6 lub nowszym. Kolejne kroki instalacji przedstawiono poni ej. Instalacjê modemu przeprowadzamy z uprawnieniami administracyjnymi. a) rozpakowaæ archiwum ed77 orange.tar.gz, zawarte na p³ycie CD w katalogu / Linux/ do- ³¹czonej do urz¹dzenia, do katalogu domowego u ytkownika poleceniem tar zxf ed77 orange.tar.gz b) przekopiowaæ zawartoœæ katalogu ppp/peers do /etc/ppp/peers poleceniem cp ppp/peers/* /etc/ppp/peers c) zmodyfikowaæ liniê w pliku /etc/ppp/peers/orange connect chat "READY\r\n\r\nOK" "AT+CPIN=\"0000\"" OK ""\ wstawiaj¹c zamiast 0000 w³aœciwy PIN dla posiadanej karty SIM d) pod³¹czyæ modem do komputera za pomoc¹ kabla USB i sprawdziæ czy w logu systemowym pojawi³a sie informacja o do³¹czeniu modemu.aby podejrzeæ plik z logiem nale y wydaæ polecenie: tail /var/log/messages Przyk³adowa zawartoœæ pliku z logiem wygl¹da nastêpuj¹co: Jan 16 12:16:46 (none) kernel: usb 1 2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 11 Jan 16 12:16:47 (none) kernel: ftdi_sio 1 2:1.0: FTDI FT232BM Compatible converter detected Jan 16 12:16:47 (none) kernel: usb 1 2: FTDI FT232BM Compatible converter now attached to ttyusb0 Nale y zanotowaæ nazwê urz¹dzenia szeregowego, pod któr¹ modem jest dostêpny w systemie.nazwa jest podana w logu po wyra eniu attached to.w przyk³adowym pliku logu jest to ttyusb0.dalej nazwa ta bêdzie oznaczana przez $NAME. 19

12 Rozwi¹zywanie problemów Je eli urz¹dzenie nie zosta³o wykryte, nale y przeprowadziæ czynnoœci omówione w rozdziale Rozwi¹zywanie Problemów niniejszego opracowania. e) Nale y sprawdziæ, czy jest dostêpny w systemie plików plik o nazwie /dev/name.w tym celu nale y wydaæ polecenie: ls /dev/$name (np.gdy $NAME=ttyUSB0, to ls /dev/ttyusb0) Je eli zostanie wyœwietlony komunikat o braku pliku, to nale y wydaæ polecenie mknod /dev/$name c188 n gdzien oznacza liczbê podan¹ po USB w $NAME, dla ttyusb0, n równa siê0 f) Je eli $NAME jest inne ni ttyusb0, to nale y zmodyfikowaæ zawartoœæ pliku /etc/ppp /orange.w tym celu nale y zast¹piæ w tym pliku ci¹g ttyusb0, ci¹giem $NAME. g) Nale y zmodyfikowaæ uprawnienia do plików orange, orange connect chat i orange disconnect chat z katalogu /etc/ppp zgodnie z lokalna polityk¹ bezpieczeñstwa, maj¹c np.na uwadze e PIN do karty jest jawnie podawany w pliku orange connect chat. h) Je eli skrypty w u ywanej dystrybucji nie modyfikuj¹ pliku resolv.conf automatycznie po nawi¹zaniu po³¹czenia, to nale y zmodyfikowaæ plik /etc/resolv.conf o adresy serwerów DNS, np. nameserver , nameserver Podane wartoœci nale y zast¹piæ wartoœciami wyœwietlanymi po nawi¹zaniu po³¹czenia w polach primary DNS address i secondary DNS address. Po³¹czenia z operatorem W celu nawi¹zania polecenia z operatorem nale y wydaæ polecenie: pppd call orange W celu przerwania po³¹czenia nale y wydaæ polecenie: kill ppp.sh kill ppp.sh jest skryptem pochodz¹cym z archiwum ed77 orange.tar.gz 20 Rozwi¹zywanie problemów Mamy nadziejê, e u ytkowanie modemu ED77 nie sprawi Pañstwu najmniejszych problemów.gdyby jednak wyst¹pi³y k³opoty przy instalacji lub u ytkowaniu produktu, przed kontaktem z Dzia³em Wsparcia Technicznego lub Autoryzowanym Serwisem Producenta prosimy zapoznaæ siê z typowymi sytuacjami b³êdnymi i sposobami ich rozwi¹zywania. MS Windows Podczas instalacji, po pod³¹czeniu modemu do komputera, system operacyjny nie rozpoczyna instalacji oprogramowania Aby ograniczyæ liczbê mo liwych sytuacji awaryjnych nale y najpierw upewniæ siê czy komputer wyposa ony jest w port USB 1.1 lub 2.0, oraz czy obs³uga USB jest w³¹czona w BIOS-ie.Nale y równie sprawdziæ czy zainstalowane s¹ niezbêdne Dodatki (Service Packs) MS Windows Dodatek 4 lub nowszy, MS Windows XP - Dodatek 2 lub nowszy. Jeœli wymagane Dodatki systemu operacyjnego MS Windows nie zosta³y wczeœniej zainstalowane, nale y odinstalowaæ oprogramowanie EDGE Dialer, zainstalowaæ najnowsze Dodatki systemu MS Windows, po czym powtórnie zainstalowaæ oprogramowanie EDGE Dialer w najnowszej dostêpnej wersji. Jeœli problem nie zniknie nale y sprawdziæ czy: dioda œwiec¹ca jest zgaszona Brak komunikacji z modemem.w takim przypadku nale y upewniæ siê, e kabel USB jest prawid³owo do³¹czony do modemu i komputera oraz e port USB w komputerze jest poprawnie pod³¹czony i w³¹czony w systemie (mo na to sprawdziæ pod- ³¹czaj¹c do tego portu inne urz¹dzenie USB, np.mysz), sprawdziæ sam kabel USB czy nie nosi œladów naciêæ prze³amañ itp.uszkodzeñ mechanicznych oraz czy gniazdo mini-usb modemu nie jest uszkodzone (skrzywione, zgniecione), 21

13 Rozwi¹zywanie problemów 22 Na koniec spróbowaæ wykorzystaæ inny port USB w komputerze. Jeœli nie wykryto adnego z wymienionych uszkodzeñ nale y skontaktowaæ siê z Dzia- ³em Wsparcia Technicznego Producenta. dioda œwiec¹ca œwieci na zielono Uruchom ponownie komputer.jeœli to nie pomo e w Menedżerze urządzeń zaznacz wskaÿnikiem myszy dowoln¹ pozycjê listy i wciœnij przycisk Odśwież (Windows 98SE) lub wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu dostêpne w menu " Akcja" (Windows 2000/XP). SprawdŸ w Menedżerze urządzeń, czy s¹ wszystkie urz¹dzenia wymagane do poprawnej pracy modemu, czy s¹ w³¹czone (nie ma czerwonych krzy yków przy tych urz¹dzeniach) i czy pracuj¹ poprawnie (nie ma znaków zapytania w ó³tym kó³ku przy tych urz¹dzeniach); s¹ to: USB Serial Con verter w ga³êzi Kontrolery uniwersalnej magi strali szeregowej, USB Serial Port (COMx) w ga³êzi Porty COM i LPT, gdzie x oznacza numer portu COM, oraz ED77 modem w ga³êzi Modemy. SprawdŸ ustawienia dla USB Serial Port (COMx) w ga³êzi Por ty COM i LPT po wybraniu zak³adki Port Settings i wciœniêciu przycisku Advanced... pojawia siê okienko ustawieñ w sekcji Miscellaneous Options musi byæ zaznaczone pole wyboru Serial Enumerator. Program EDGE Dialer nie wykrywa modemu Wykonaj sprawdzenia takie jak w punkcie poprzednim.zainstaluj ponownie najnowsz¹ dostêpn¹ wersjê oprogramowania modemu. Program EDGE Dialer wyœwietla komunikat Prawdopodobnie brak karty SIM Nale y usun¹æ ewentualne zabrudzenia karty SIM i upewniæ siê czy szufladka z kart¹ SIM zosta³a poprawnie wsuniêta. Jeœli wykonanie powy szych czynnoœci nie pomaga, wskazane jest przeprowadzenie testu krzy owego z inn¹ kart¹ SIM celem wykluczenia mo liwoœci uszkodzenia karty SIM.W tym celu nale y inn¹ kartê SIM operatora Orange (np.z telefonu komórkowego) umieœciæ w modemie i podj¹æ próbê nawi¹zania po³¹czenia. Jeœli próba powiedzie siê, wskazywaæ to bêdzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie u ywanej w modemie.w takim przypadku nale y zwróciæ siê do operatora. 23

14 Rozwi¹zywanie problemów 24 Program EDGE Dialer nie pyta o PIN karty SIM Je eli po poprzednim uruchomieniu programu zasilanie modemu nie by³o wy³¹czane to jest to sytuacja naturalna karta SIM po podaniu kodu PIN jest odblokowana a do wy³¹czenia zasilania. Jeœli w oknie g³ównym aplikacji (po wciœniêciu przycisku Ogólne ) nie jest dostêpny przycisk Połącz, a w polu Status połączenia widoczny jest napis Prawdopodobnie brak karty SIM nale y umieœciæ kartê SIM w modemie. Program EDGE Dialer wyœwietla komunikat Nie można otworzyć portu COMx Od³¹czyæ modem od komputera i pod³¹czyæ ponownie (od³¹czyæ i pod³¹czyæ kabel USB).Jeœli problem bêdzie powtarza³ siê nale y zmieniæ numer portu COM, z którego korzysta modem.w tym celu w Menadżerze Urządzeń w ga³êzi Porty COM i LPT wybraæ Właściwości urz¹dzenia USB Serial Port (COMx), gdzie COMx odpowiada napisowi w polu Status programu EDGE Dialer.Po wybraniu zak³adki Port Settings i wciœniêciu przycisku Advanced... pojawi siê okienko ustawieñ. W polu COM Port Number nale y wybieraæ inny port (o innym numerze, najlepiej du ym, np.), COM200 a nastêpnie od³¹czyæ i ponownie pod³¹czyæ modem. Pomimo aktywnego po³¹czenia w programie EDGE Dialer oprogramowanie u ytkowe, np. przegl¹darka internetowa, wykazuje brak dostêpu do Internetu Nale y sprawdziæ poprawnoœæ ustawieñ oprogramowania systemowego (zapora systemu MS Windows, etc.) oraz u ytkowego (program antywirusowy, przegl¹darka poczty, etc.). B³êdy w funkcjonowaniu programu EDGE Dialer Nale y sprawdziæ czy oprogramowanie systemowe komputera jest aktualne, tj. czy zawiera wszystkie uaktualnienia (Service Packs) opublikowane przez firmê Microsoft.Nale y równie sprawdziæ na stronie dostawcy modemu, czy istniej¹ nowsze wersje programu EDGE Dialer. Linux Problemy z wykryciem modemu Nale y upewniæ siê, e obs³uga USB jest w³¹czona w BIOS-ie.Jeœli obs³uga USB jest w³¹czona, nale y przygotowaæ w oparciu o Ÿród³a jadro systemu Linux 2.6 zawieraj¹ce nastêpuj¹ce elementy: USB USB support Support for Host-side USB USB device filesystem EHCI HCD (USB 2.0) support OHCI HCD support UHCI HCD (most Intel and VIA) support USB Human Interface Device (full HID) support PPP PPP (point-to-point protocol) support PPP support for async serial ports PPP support for sync TTY ports PPP Deflate compression PPP BSD-Compress compression FTDI 25

15 Kontakt z Dzia³em Wsparcia Technicznego 26 Inne Nie mo na wys³aæ wiadomoœci SMS Nale y sprawdziæ czy po³¹czenie z Internetem jest nieaktywne.nie mo na jednoczeœnie korzystaæ z Internetu i wysy³aæ wiadomoœci SMS. Niski poziom lub brak sygna³u Powodem takiej sytuacji mo e byæ brak lub s³aby zasiêg sieci GSM w danej lokalizacji, nieprawid³owa karta SIM b¹dÿ uszkodzenie urz¹dzenia.w takim przypadku nale y upewniæ siê czy antena zosta³a poprawnie zainstalowana i czy nakrêtka z³¹cza anteny jest dokrêcona oraz czy elementy te nie nosz¹ œladów uszkodzeñ mechanicznych (ukrêcenie gniazda anteny, zagiêcie anteny, itp.). Aby zweryfikowaæ poprawne dzia³anie urz¹dzenia nale y uruchomiæ je w innej lokalizacji i zaobserwowaæ poziom sygna³u.wskazane jest równie przeprowadzenie testu krzy owego z inn¹ kart¹ SIM.W tym celu nale y inn¹ kartê SIM operatora Orange (np.z telefonu komórkowego) umieœciæ w modemie i podj¹æ próbê nawi¹zania po³¹czenia. Jeœli próba powiedzie siê, wskazywaæ to bêdzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie u ywanej w modemie lub brak aktywnej us³ugi GPRS/EDGE.W takim przypadku nale y zwróciæ siê do operatora. Ma³a prêdkoœæ transmisji danych, zrywanie po³¹czeñ z Internetem Osi¹gana prêdkoœæ transmisji jest uzale niona od infrastruktury sieci GSM i jej wykorzystania przez innych u ytkowników w danym momencie oraz zakresu us³ug wykupionych od operatora.w przypadku stwierdzenia prêdkoœci transmisji danych ni szych od oczekiwanych b¹dÿ wystêpowania b³êdów takich jak " Protokół PPP zakończony niepowodzeniem", w celu uzyskania pomocy technicznej, nale y zwróciæ siê do operatora. Kontakt z Dzia³em Wsparcia Technicznego W razie natrafienia na problem, którego nie uda³o siê rozwi¹zaæ prosimy skontaktowaæ siê z Dzia³em Wsparcia Technicznego Orange dzwoni¹c pod numer telefonu: * Pomoc techniczn¹ mo na równie uzyskaæ w Dziale Wsparcia Technicznego Producenta pisz¹c na adres: Jeœli Pañstwa urz¹dzenie dzia³a nieprawid³owo, w korespondencji prosimy za³¹czaæ dok³adny opis wystêpuj¹cych objawów wraz z plikiem LOG programu EDGE Dialer dostêpnym po wciœniêciu przycisku Log w oknie Informacje w programie EDGE Dialer. Informacje o zasiêgu GPRS/EDGE oraz oferowanych modemach wraz z najnowszymi wersjami oprogramowania mo na znaleÿæ pod adresem internetowym : Informacje na temat urz¹dzenia ED77 oraz oprogramowanie mo na równie znaleÿæ pod adresem internetowym Producenta: 27

16 28 Parametry techniczne modemu ED77 czêstotliwoœæ pracy: 900/1800 MHz maksymalna prêdkoœæ transmisji EDGE: 177,6 kb/s (odbiór), 118,4 kb/s (nadawanie) maksymalna prêdkoœæ transmisji GPRS: 53,6 kb/s (odbiór), 26,8 kb/s (nadawanie) zgodny ze standardem USB 2.0 full speed zasilanie: USB/zasilacz zewnêtrzny 6Vdc 600mA antena: pasmo pracy GSM 900/1800 MHz, dookólna charakterystyka promieniowania, z³¹cze SMA 50 Ω (mêskie) Modem posiada certyfikat CE Œrodowisko pracy Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 0 temperatura: 5 40 C wilgotnoœæ: poni ej 85% miejsce pracy: bez nara enia na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych, z dala od Ÿróde³ ciep³a (grzejnik, etc.), urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne (monitor, wzmacniacz audio, nadajnik radiowy, etc.) My, ni ej podpisani: We, the undersigned Nazwa firmy: Company name Adres: Address Nr telefonu / fax: Phone / Fax number Adres poczty elektronicznej: Deklaracja zgodnoœci z wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE) Declaration of Conformity appropriate to the Directive 1999/5/EC (R&TTE) TechLab 2000 Sp. z o. o. ul. Œniadeckich 10 lok. 1, Warszawa, Poland niniejszym deklarujemy, ponosz¹c za to pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, e poni sze urz¹dzenie: hereby declare under our sole responsibility that the product listed below: Nazwa urz¹dzenia: USB GPRS/EDGE MODEM Product name Typ: Type name ED77 do którego odnosi siê niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC zwi¹zanymi z nastêpuj¹cymi normami: to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements of 1999/5/EC Directive related to following standards Wymagania zasadnicze artyku³ Dyrektywy 1999/5/EC: Normy: Essential requirements article of 1999/5/EC Directive Standards Efektywne wykorzystanie zasobów czêstotliwoœci art. 3.2 ETSI EN V9.0.2 ( ) RF spectrum efficiency ETSI TS V5.7.0 ( ) Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna art. 3.1b ETSI EN V1.5.1 ( ) Electromagnetic Compatibility ETSI EN V1.2.1 ( ) Bezpieczeñstwo u ytkowania art. 3.1a PN-EN :2004 Safety Procedura certyfikacji zosta³a przeprowadzona w nastêpuj¹cej jednostce akredytowanej: The following Notified Body was consulted in the Conformity Assessment procedure: Numer jednostki: 1471 Notified Body number Nazwa i adres: Name and address Numer potwierdzenia: Confirmation no Laboratorium Badañ Urz¹dzeñ Telekomunikacyjnych Instytut ¹cznoœci, ul. Szachowa 1, Warszawa, Poland 089/2005 Oznaczenie dokumentu: Document reference no Osoba odpowiedzialna: Name of responsible person Stanowisko: Position Data i podpis: Date and signature DZ/TL Wiktor Kuncewicz Prezes Zarz¹du i Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, President & CEO

17 IIOM ED77 w.06 Warszawa Warszawa, ul. Œniadeckich 10 lok.1 tel./fax

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o.

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o. Jak zaprogramować procesor i wgrać firmwar-e do yampp3usb Spis treści: 1 Programowanie za pomocą programu PonyProg2000.... 3 1.1 Zaprogramowanie mikrokontrolera... 3 1.2 Ustawienia bitów konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Radio Prox USB. Program Master Instalacja oprogramowania. Pod³¹czenie Instalacja sterowników. Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika

Radio Prox USB. Program Master Instalacja oprogramowania. Pod³¹czenie Instalacja sterowników. Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika Program Master Instalacja oprogramowania Pod³¹czenie Instalacja sterowników Konfiguracja Has³o, czas i tryb dzia³ania przekaÿnika Obs³uga pilotów Dodawanie, usuwanie, edycja Baza danych Przenoszenie ustawieñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009

ADU-500. (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 ADU-500 (Instrukcja obsługi) SW-ADU-500-UG-V1.0P 29 Kwiecień 2009 Specyfikacja referencyjna dla serii modemów CDMA firmy AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment

Bardziej szczegółowo

http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0

http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0 Programator ISP AVR - USB http://www.programatory.yoyo.pl/ yoyo ver. 6.0 INSTALACJA Do połączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB-b ( często spotykany w drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi.

Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Wprowadzenie Dziękujemy za wybór urządzenia Mobile WiFi. Mobile WiFi umożliwia szybką, bezprzewodową łączność z sieciami komputerowymi. Niniejszy dokument ułatwi szybkie przygotowanie się do pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo