Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

2 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej transmisji danych dostêpne w sieciach GSM.Dziêki niemu komunikacja poprzez Internet jest szybka i ³atwa.Niniejszy podrêcznik pomo e Pañstwu przygotowaæ modem do wspó³pracy z komputerem PC oraz zapozna z jego mo liwoœciami. Zawartoœæ opakowania modem ED77 wraz z szufladk¹ na kartê SIM i anten¹ zasilacz sieciowy kabel USB p³yta CD z oprogramowaniem karta gwarancyjna niniejsza instrukcja obs³ugi Minimalne wymagania komputera PC procesor klasy Pentium II 300 MHz port USB MB wolnego miejsca na dysku twardym system operacyjny: Microsoft Windows 98 SE (Wydanie Drugie) Microsoft Windows 2000 SP4 (Dodatek 4) Microsoft Windows XP SP2 (Dodatek 2, tylko edycje 32-bitowe) Linux (j¹dro 2.6) Kolorystyka urz¹dzenia i oprogramowania przedstawione w niniejszej instrukcji mog¹ odbiegaæ od rzeczywistoœci. SPIS TREŒCI Obs³uga modemu Ustawianie i monta anteny Wk³adanie i usuwanie karty SIM Sygnalizacja stanu pracy modemu Po³¹czenie z komputerem PC Zasilanie dodatkowe Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows Wstêp Windows 98SE PL Windows 2000SP4/XPSP2 PL Praca z modemem w systemie MS Windows Uruchamianie programu Nawi¹zywanie i roz³¹czanie po³¹czeñ Statystyki Profile Wiadomoœci SMS Ustawienia Informacje Instalacja i praca z modemem w systemie Linux Wstêp Po³¹czenia z operatorem Rozwi¹zywanie problemów MS Windows Linux Inne Kontakt z Dzia³em Wsparcia Technicznego Parametry techniczne modemu ED

3 Obs³uga modemu 2 Obs³uga modemu Ustawianie i monta anteny 1 Antena ( 1) jest fabrycznie do³¹czona do modemu i ustawiona w po³o eniu zapewniaj¹cym poprawne dzia³anie urz¹dzenia. 1a Jeœli zachodzi koniecznoœæ zmiany ustawienia anteny lub jej odlaczenia, nale y w pierwszej kolejnoœci odkrêciæ nakrêtkê ( 1a) z³¹cza antenowego, nastêpnie ustawiæ antenê w po ¹danym po³o eniu i dokrêciæ nakrêtkê.przy monta u anteny nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby koñcówki z³¹cza znajdowa³y siê w jednej osi. Zastosowane gniazdo antenowe typu SMA umo liwia pod³¹czenie do modemu innej anteny, ni ta do³¹czana w komplecie.antena zamienna musi spe³niaæ wymagania podane na koñcu niniejszego opracowania. Ustawianie i monta anteny nale y przeprowadzaæ bez u ycia si³y. Obracanie anten¹ bez wczeœniejszczego poluzowania nakrêtki z³¹cza grozi trwa³ym uszkodzeniem mechanicznym urz¹dzenia. Wk³adanie i usuwanie karty SIM Przed pierwszym u yciem modemu nale y umieœciæ w nim kartê SIM. Aby w³o yæ kartê SIM do modemu nale y za pomoc¹ têpego sztywnego prêcika (np. rozgiêtego spinacza biurowego) wcisn¹æ ó³ty przycisk ( 2) wysuwania szufladki na kartê SIM, wyci¹gn¹æ szufladkê ( 3) z modemu, dok³adnie umieœciæ kartê SIM w zag³êbieniu szufladki (œciêty róg karty z lewej strony, w kierunku wk³adaj¹cego) i wsun¹æ szufladkê z powrotem, a do wyczuwalnego oporu.wyjmowanie karty SIM z modemu przebiega analogicznie. Szufladkê nale y wk³adaæ odpowiedni¹ stron¹ do góry, tzn.patrz¹c na urz¹dzenie od góry karta SIM powinna byæ widoczna.prawid³owo wsuwana szufladka wchodzi lekko po prowadnicach. U ycie si³y do wk³adania szufladki grozi jej uszkodzeniem i zablokowaniem wewnatrz urz¹dzenia. Karta SIM nie wchodzi w sk³ad zestawu jest dostarczana niezale nie przez operatora us³ug GSM. Wszelkie operacje z kart¹ SIM nale y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu modemu nale y od³¹czyæ zarówno przewód zasilacza jak i kabel USB. Sygnalizacja stanu pracy modemu Stan pracy modemu sygnalizuje dwukolorowa dioda œwiec¹ca ( 4).Kolor zielony oznacza, e modem nawi¹za³ komunikacjê z komputerem.kolor czerwony wskazuje, e konieczne jest do³¹czenie zasilacza zewnêtrznego

4 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows 4 Po³¹czenie z komputerem PC Do po³¹czenia modemu z komputerem PC s³u y kabel USB znajduj¹cy siê w zestawie.kabel USB pod³¹cza siê do wolnego gniazda USB komputera PC oraz gniazda typu mini-usb ( 5) modemu. Zasilanie dodatkowe Modem powinien prawid³owo pracowaæ 6 5 przy zasilaniu wy³¹cznie przez kabel USB. Jednak w przypadku niewystarczaj¹cej wydajnoœci pr¹dowej z³¹cza USB komputera PC lub niekorzystnych warunków propagacji fal radiowych (praca na granicy zasiêgu lub w obecnoœci zak³óceñ) mo e zaistnieæ koniecznoœæ dodatkowego zasilenia modemu.s³u y do tego zasilacz dostarczany w komplecie.wtyczkê zasilacza sieciowego pod³¹cza siê do gniazda ( 6). Zasilacz nale y pod³¹czaæ przy od³¹czonym kablu USB.Poprawna kolejnoœæ operacji: od³¹czyæ przewód USB od modemu, pod³¹czyæ zasilacz, pod³¹czyæ kabel USB do modemu. Brak zasilania sieciowego 230 V w przypadku, gdy wtyk zasilacza jest wetkniêty w gniazdo ( 6) spowoduje, e modem nie bêdzie zasilany.aby wykorzystaæ zasilanie dostarczane przez USB nale y od³¹czyæ przewód zasilania z gniazda ( 6). Korzystanie z kabla USB lub zasilacza innego ni oryginalny mo e doprowadziæ do trwa³ego uszkodzenia urz¹dzenia. Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows Wstêp Oprogramowanie modemu mo e zostaæ zainstalowane na komputerze wyposa onym w USB 1.1 pracuj¹cym z systemami operacyjnymi Windows 98SE/2000SP4/XPSP2. Przed rozpoczêciem instalacji oprogramowania nale y zamkn¹æ wszystkie aplikacje i od³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia wykorzystuj¹ce porty USB komputera PC.Instalacjê oprogramowania pod systemem Windows 2000SP4/XPSP2 przeprowadzamy z uprawnieniami administracyjnymi. Instalacjê rozpoczyna siê od w³o enia dostarczonej w zestawie p³yty instalacyjnej do napêdu CD-ROM lub DVD-ROM.Je eli program instalacyjny nie uruchomi siê automatycznie nale y rêcznie uruchomiæ program Install.exe z p³yty instalacyjnej. W przypadku, gdy komputer nie posiada adnego z wymienionych napêdów mo - liwa jest instalacja oprogramowania z pamiêci typu flash pod³¹czonej do portu USB lub z dysku twardego.konieczne jest wtedy wczeœniejsze skopiowanie zawartoœci p³yty CD na wybrany noœnik. Po uruchomieniu programu instalacyjnego pojawia siê okienko umo liwiaj¹ce wybór jêzyka.po zatwierdzeniu wyboru, rozpoczyna dzia³anie kreator, który przeprowadza u ytkownika przez kolejne kroki instalacji oprogramowania i sprzêtu.kolejne kroki instalacji zatwierdza siê wciskaj¹c przycisk Dalej >. 5

5 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows Po informacjach powitalnych, okno kreatora umo liwia wybór docelowego katalogu instalacji oprogramowania.aby zainstalowaæ oprogramowanie w katalogu innym ni zaproponowany domyœlnie, nale- y wcisn¹æ przycisk Przeglądaj, który wywo³a okno wyboru katalogu instalacji. Po wciœniêciu przycisku Dalej > praca instalatora jest kontynuowana; w nastêpnym kroku mo na wybraæ katalog w menu Start dla skrótów do oprogramowania. Aby zmieniæ nazwê katalogu nale y j¹ wpisaæ w polu edycji.mo na tak e zrezygnowaæ z tworzenia skrótów w menu Start przez zaznaczenie pola wyboru w dolnej czêœci okienka kreatora. Po wciœniêciu przycisku Zainstaluj pojawi siê okienko informuj¹ce o postêpie instalacji. Aby rozpocz¹æ instalacjê sprzêtu nale y pod³¹czyæ modem do komputera, co spowoduje automatyczn¹ reakcjê systemu operacyjnego.w przypadku, gdy system operacyjny nie kontynuuje instalacji nale y przeprowadziæ czynnoœci omówione w rozdziale Rozwi¹zywanie Problemów niniejszego opracowania. W zale noœci od systemu operacyjnego czas wykrywania modemu bêdzie siê ró niæ i mo e wynosiæ kilkadziesi¹t sekund. Dalej przedstawiono proces instalacji niezale nie dla systemu operacyjnego Windows 98SE PL i systemów Windows 2000SP4/XPSP2 PL.Ten etap mo e wystêpowaæ tak e w przypadku pod³¹czenia modemu do innego portu USB, jak równie w przypadku pod³¹czenia innego egzemplarza modemu. Do czasu uzyskania podpisu cyfrowego dla oprogramowania modemu ED77 od firmy Microsoft, w trakcie instalacji mog¹ byæ wyœwietlane okna z ostrze eniem Uwaga: opro gramowanie, które chcesz zainstalować, nie posiada cyfrowego podpisu firmy Microsoft (Windows 98SE), Nie znaleziono podpisu cyfrowego (Windows 2000SP4) lub Instalowane opro gramowanie nie przeszło testów zgodności... (Windows XPSP2).Ostrze enia te nale y ignorowaæ i kontynuowaæ instalacjê. 6 Na zakoñczenie tego etapu instalacji wyœwietlane jest okienko informuj¹ce o pomyœlnym zakoñczeniu pracy kreatora. Windows 98SE PL System operacyjny informuje o znalezieniu nowego sprzêtu w postaci komunikatów w okienkach.nastêpnie uruchomiony zostanie kreator dodawania nowego sprzêtu, który poinformuje U ytkownika o kolejnych krokach instalacji ¹daj¹c potwierdzenia ka dego z nich. 7

6 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows W kolejnych krokach instalowane s¹ sk³adniki: USB GPRS/EDGE Modem, USB Serial Converter, USB Serial Port, Nokia Mobile Phones 12 Data/Fax i ED77 modem.kolejne kroki nale y zatwierdzaæ u ywaj¹c przycisków Dalej >, a nastêpnie Zakończ. Nale y upewniæ siê, e w oknie instalacji sterowników urz¹dzenia wskazany jest katalog, w którym wczeœniej zainstalowano oprogramowanie modemu.domyœlna lokalizacja sterowników USB to: C:\Program Files\EDGE Dialer\USB Drivers.Sterowniki USB znajduj¹ siê tak e w katalogu \USB Drivers\ na p³ycie CD do³¹czonej do urz¹dzenia. Domyœlna lokalizacja sterowników modemu to: C:\Program Files\EDGE Dialer\Modem. Sterowniki modemu znajduj¹ siê tak e w katalogu \ Modem\ na p³ycie CD do³¹czonej do urz¹dzenia. Po zakoñczeniu pracy kreatora oprogramowanie i sprzêt s¹ gotowe do u ycia. Windows 2000SP4/XPSP2 PL System operacyjny informuje o znalezieniu nowego sprzêtu w postaci komunikatów wyœwietlanych w okienkach b¹dÿ w dymkach w okolicy paska statusu ( Windows XP). Proces instalacji sprzêtu przebiega automatycznie.kolejno instalowane s¹ sk³adniki: USB GPRS/EDGE Modem, USB Serial Converter, USB Serial Port, Nokia Mobile Phones 12 Data/Fax i ED77 modem. Na zakoñczenie pracy kreatora pojawia siê okno koñcowe pozwalaj¹ce U ytkownikowi na wybór czy program EDGE Dialer ma siê uruchomiæ automatycznie po zakoñczeniu instalacji. Wciœniêcie przycisku Zakończ spowoduje pojawienie siê komunikatu œwiadcz¹cego o tym, e oprogramowanie i modem s¹ gotowe do u ytku. 8 9

7 Instalacja oprogramowania w systemie MS Windows W zale noœci od ustawieñ systemu, przy pod³¹czaniu modemu do portu USB, mo- e wyst¹piæ monit o wyszukanie odpowiedniego opogramowania dla wykrytego sprzêtu na witrynie Windows Update.Nale y zaznaczyæ polecenie Nie, nie tym razem" i wcisn¹æ przycisk Dalej >. Po wciœniêciu przycisku Zakończ pojawi siê kolejne okienko kreatora znajdowania nowego sprzêtu.tym razem bêdzie ono informowa³o o instalacji oprogramowania dla modemu ED77.Kontynuacja instalacji spowoduje osi¹gniêcie okienka koñcowego. Kolejne okienko kreatora znajdowania nowego sprzêtu pozwala wybraæ tryb instalacji.nale y zaznaczyæ polecenie Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) Po wciœniêciu przycisku Dalej > proces instalacji jest kontynuowany i koñczy siê komunikatem o zakoñczeniu pracy kreatora. Wciœniêcie przycisku Zakończ spowoduje pojawienie siê komunikatu œwiadcz¹cego o tym, e oprogramowanie i modem s¹ gotowe do u ytku

8 Praca z modemem w systemie MS Windows 12 Praca z modemem w systemie MS Windows Po zainstalowaniu oprogramowania modemu, na pulpicie oraz w menu Start systemu operacyjnego pojawi siê ikona skrótu do programu EDGE Dialer s³u ¹cego do obs³ugi modemu, jeœli podczas instalacji nie zrezygnowano z tworzenia skrótów w menu Start. Podstawow¹ funkcj¹ programu EDGE Dialer jest przygotowanie modemu do pracy i po³¹czenie siê za jego pomoc¹ z Internetem.Poza tym oferowane s¹ dodatkowe funkcje, jak np.wysy³anie i odbiór krótkich wiadomoœci tekstowych SMS. Uruchamianie programu Przed uruchomieniem programu nale y pod³¹czyæ modem do komputera (w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego nale y pamiêtaæ o kolejnoœci pod³¹czania; w pierwszej kolejnoœci pod³¹czany jest zasilacz sieciowy). Po uruchomieniu programu pojawia siê o- kienko Ogólne i program ³¹czy siê z modemem, sprawdzaj¹c, czy jest on gotowy do pracy.u ytkownik jest informowany o przebiegu uruchamiania modemu komunikatami pojawiaj¹cymi siê w linijce statusu.nastêpnie podawany jest kod PIN do karty SIM. Po podaniu kodu PIN modem jest gotowy do nawi¹zania po³¹czenia z Internetem. W przypadku trzykrotnego b³êdnego podania kodu PIN, konieczne jest u ycie kodu PUK. Program wyœwietli okienko, w którym nale y wprowadziæ kod PUK oraz nowy kod PIN dla karty SIM. Kody PIN i PUK powinny byæ dostarczone przez operatora us³ug GSM razem z kart¹ SIM. Nawi¹zywanie i roz³¹czanie po³¹czeñ Po uruchomieniu programu dostêpne jest okienko umo liwiaj¹ce nawi¹zanie po³¹czenia z Internetem.Jest ono wyœwietlane tak- e po wciœniêciu przycisku Ogólne.Okienko to pokazuje nazwê operatora, poziom odbieranego sygna³u, wybrany profil i status po³¹czenia.domyœlnie po³¹czenie z Internetem mo e byæ realizowane jedynie przez operatora macierzystego "Orange PL".W przypadku pracy urz¹dzenia poza zasiêgiem operatora macierzystego, nawi¹zanie po³¹czenia nie bêdzie mo liwe.zmiana operatora oraz sposobu jego wyboru jest mo liwa w oknie Ustawienia. Opisywane funkcje wyboru operatora pozwalaj¹ na u ytkowanie modemu w roamingu. Wraz ze zmian¹ operatora ustawiony zostanie domyœlny Profil po³¹czenia z tym operatorem. Kolor wskaÿnika poziomu sygna³u dodatkowo informuje o warunkach pracy modemu. W przypadku, gdy niemo liwe jest ustawienie modemu w miejscu, dla którgo wskazanie poziomu sygna³u przybiera kolor zielony, zaleca siê u ycie anteny zewnêtrznej. 13

9 Praca z modemem w systemie MS Windows 14 Po wciœniêciu przycisku Połącz nastêpuje ³¹czenie z Internetem. Po udanym po³¹czeniu okienko programu jest ukrywane.mo na je przywróciæ w dowolnym momencie klikaj¹c ikonê programu znajduj¹c¹ siê w polu statusu paska zadañ.przycisk Rozłącz pozwala w dowolnym momencie zakoñczyæ po³¹czenie z Internetem. Podczas po³¹czenia wskaÿnik poziomu sygna³u jest niedostêpny. Statystyki Wciœniêcie przycisku Statystyki powoduje pojawienie siê okienka zawieraj¹cego podstawowe dane o bie ¹cym po³¹czeniu. Profile Po wciœniêciu przycisku Profile wyœwietlane jest okienko s³u ¹ce do konfiguracji profili dostêpu do Internetu.Dostêpne s¹ polecenia dodawania, edycji oraz kasowania profili.aby dodaæ nowy profil wymagane jest wybranie operatora, z którym dany profil bêdzie zwi¹zany, podanie nazwy u ytkownika, has³a oraz adresu punktu dostêpowego operatora (APN).Mo liwe jest tak e wybranie dowolnego operatora wówczas taki sam APN jak podany bêdzie wykorzystywany dla wszystkich operatorów.informacji tych powinien udzieliæ operator, z którego us³ug bêdzie siê korzystaæ. Wiadomoœci SMS Wysy³anie i odbiór wiadomoœci SMS jest mo liwe tylko przy nieaktywnym po³¹czeniu z Internetem.Nie jest mo liwe jednoczesne wysy³anie wiadomoœci SMS i korzystanie z Internetu. Po wciœniêciu przycisku SMS wyœwietlane jest okienko pozwalaj¹ce na tworzenie i wysy³anie wiadomoœci tekstowych (SMS) oraz przegl¹danie skrzynki odbiorczej i nadawczej.treœæ wiadomoœci do wys³ania nale y wpisaæ w polu Treść wiadomości, numer odbiorcy w polu Do i zatwierdziæ wysy³anie wiadomoœci wciskaj¹c przycisk Wyślij. Wys³ane wiadomoœci mo na przegl¹daæ w zak³adce Wysłane.Po wybraniu tej zak³adki pojawia siê lista wys³anych wiadomoœci SMS.Po zaznaczeniu wiadomoœci i wciœniêciu przycisku Usuń jest ona usuwana z listy wys³anych.po zaznaczeniu wiadomoœci i wciœniêciu przycisku Pokaż wyœwietlana jest pe³na treœæ wiadomoœci. 15

10 Praca z modemem w systemie MS Windows 16 Do wybrania numeru, pod który zostanie wys³ana wiadomoœæ, mo na równie u yæ ksi¹ ki telefonicznej.w tym celu nale y wcisn¹æ przycisk Do, aby uzyskaæ widok ksi¹ ki adresowej, zaznaczyæ pozycjê w tej ksi¹ ce i wcisn¹æ przycisk SMS. Dodawanie pozycji do ksi¹ ki adresowej odbywa siê w widoku tej ksi¹ ki po wciœniêciu przycisku Dodaj. Mo liwa jest równie edycja wpisów po wciœniêciu przycisku Edytuj. Odbiór wiadomoœci jest sygnalizowany komunikatem wyœwietlanym w okienku b¹dÿ dymku w polu statusu (Windows 2000/XP).Odebrane wiadomoœæ mo na przegl¹daæ w skrzynce odbiorczej po wciœniêciu przycisku Odbiorcza. Po zaznaczeniu wiadomoœci i wciœniêciu przycisku Odpisz wyœwietlane jest okno tworzenia nowej wiadomoœci z wype³nionym polem odbiorcy. Ustawienia Po wciœniêciu przycisku Ustawienia wyœwietlane jest okienko pozwalaj¹ce na przystosowanie dzia³ania oprogramowania do potrzeb U ytkownika.pole " Język" pozwala na zmianê jêzyka programu EDGE Dialer. W polu " Wybór operatora sieci" mo liwe jest prze³¹czenie na automatyczny b¹dÿ rêczny wybór operatora w roamingu.w trybie automatycznym wybór operatora nastêpuje na podstawie sieci dostêpnych w danej lokalizacji oraz listy preferowanych operatorów z najwy szym priorytetem dla operatora macierzystego.mo liwa jest równie zmiana aktualnego kodu PIN karty SIM.W tym celu nale y wcisn¹æ przycisk Zmiana PIN, podaæ stary kod PIN oraz wprowadziæ i potwierdziæ nowy kod PIN. W przypadku zaznaczenia manualnego wyboru operatora, zmiany operatora mo na dokonaæ w oknie wywo³ywanym wciœniêciem przycisku Zmiana operatora.przy wyborze jednego z operatorów preferowanych jest pomocny wskaÿnik poziomu sygna³u. UWAGA Czas tworzenia listy dostêpnych operatorów mo e wynosiæ kilkadziesi¹t sekund. W przypadku ustawienia manualnego wyboru operatora po³¹czenie bêdzie mog³o byæ realizowane jedynie w lokalizacji znajduj¹cej siê w zasiêgu danego operatora. 17

11 Instalacja i praca z modemem w systemie Linux 18 Informacje Po wciœniêciu przycisku Informacje wyœwietlane jest okienko z podstawowymi danymi o sprzêcie i oprogramowaniu. Numer wersji oprogramowania jest przydatny przy sprawdzaniu dostêpnoœci nowszych wersji oprogramowania. Przycisk Log pozwala na podgl¹d zdarzeñ zwi¹zanych z dzia³aniem programu.informacje wyœwietlane s¹ w oknie domyœlnego edytora tekstu. Instalacja i praca z modemem w systemie Linux Wstêp Modem ED77 mo e zostaæ zainstalowany na komputerze wyposa onym w port USB 1.1 pracuj¹cym z systemem operacyjnym Linux opartym na j¹drze 2.6 lub nowszym. Kolejne kroki instalacji przedstawiono poni ej. Instalacjê modemu przeprowadzamy z uprawnieniami administracyjnymi. a) rozpakowaæ archiwum ed77 orange.tar.gz, zawarte na p³ycie CD w katalogu / Linux/ do- ³¹czonej do urz¹dzenia, do katalogu domowego u ytkownika poleceniem tar zxf ed77 orange.tar.gz b) przekopiowaæ zawartoœæ katalogu ppp/peers do /etc/ppp/peers poleceniem cp ppp/peers/* /etc/ppp/peers c) zmodyfikowaæ liniê w pliku /etc/ppp/peers/orange connect chat "READY\r\n\r\nOK" "AT+CPIN=\"0000\"" OK ""\ wstawiaj¹c zamiast 0000 w³aœciwy PIN dla posiadanej karty SIM d) pod³¹czyæ modem do komputera za pomoc¹ kabla USB i sprawdziæ czy w logu systemowym pojawi³a sie informacja o do³¹czeniu modemu.aby podejrzeæ plik z logiem nale y wydaæ polecenie: tail /var/log/messages Przyk³adowa zawartoœæ pliku z logiem wygl¹da nastêpuj¹co: Jan 16 12:16:46 (none) kernel: usb 1 2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 11 Jan 16 12:16:47 (none) kernel: ftdi_sio 1 2:1.0: FTDI FT232BM Compatible converter detected Jan 16 12:16:47 (none) kernel: usb 1 2: FTDI FT232BM Compatible converter now attached to ttyusb0 Nale y zanotowaæ nazwê urz¹dzenia szeregowego, pod któr¹ modem jest dostêpny w systemie.nazwa jest podana w logu po wyra eniu attached to.w przyk³adowym pliku logu jest to ttyusb0.dalej nazwa ta bêdzie oznaczana przez $NAME. 19

12 Rozwi¹zywanie problemów Je eli urz¹dzenie nie zosta³o wykryte, nale y przeprowadziæ czynnoœci omówione w rozdziale Rozwi¹zywanie Problemów niniejszego opracowania. e) Nale y sprawdziæ, czy jest dostêpny w systemie plików plik o nazwie /dev/name.w tym celu nale y wydaæ polecenie: ls /dev/$name (np.gdy $NAME=ttyUSB0, to ls /dev/ttyusb0) Je eli zostanie wyœwietlony komunikat o braku pliku, to nale y wydaæ polecenie mknod /dev/$name c188 n gdzien oznacza liczbê podan¹ po USB w $NAME, dla ttyusb0, n równa siê0 f) Je eli $NAME jest inne ni ttyusb0, to nale y zmodyfikowaæ zawartoœæ pliku /etc/ppp /orange.w tym celu nale y zast¹piæ w tym pliku ci¹g ttyusb0, ci¹giem $NAME. g) Nale y zmodyfikowaæ uprawnienia do plików orange, orange connect chat i orange disconnect chat z katalogu /etc/ppp zgodnie z lokalna polityk¹ bezpieczeñstwa, maj¹c np.na uwadze e PIN do karty jest jawnie podawany w pliku orange connect chat. h) Je eli skrypty w u ywanej dystrybucji nie modyfikuj¹ pliku resolv.conf automatycznie po nawi¹zaniu po³¹czenia, to nale y zmodyfikowaæ plik /etc/resolv.conf o adresy serwerów DNS, np. nameserver , nameserver Podane wartoœci nale y zast¹piæ wartoœciami wyœwietlanymi po nawi¹zaniu po³¹czenia w polach primary DNS address i secondary DNS address. Po³¹czenia z operatorem W celu nawi¹zania polecenia z operatorem nale y wydaæ polecenie: pppd call orange W celu przerwania po³¹czenia nale y wydaæ polecenie: kill ppp.sh kill ppp.sh jest skryptem pochodz¹cym z archiwum ed77 orange.tar.gz 20 Rozwi¹zywanie problemów Mamy nadziejê, e u ytkowanie modemu ED77 nie sprawi Pañstwu najmniejszych problemów.gdyby jednak wyst¹pi³y k³opoty przy instalacji lub u ytkowaniu produktu, przed kontaktem z Dzia³em Wsparcia Technicznego lub Autoryzowanym Serwisem Producenta prosimy zapoznaæ siê z typowymi sytuacjami b³êdnymi i sposobami ich rozwi¹zywania. MS Windows Podczas instalacji, po pod³¹czeniu modemu do komputera, system operacyjny nie rozpoczyna instalacji oprogramowania Aby ograniczyæ liczbê mo liwych sytuacji awaryjnych nale y najpierw upewniæ siê czy komputer wyposa ony jest w port USB 1.1 lub 2.0, oraz czy obs³uga USB jest w³¹czona w BIOS-ie.Nale y równie sprawdziæ czy zainstalowane s¹ niezbêdne Dodatki (Service Packs) MS Windows Dodatek 4 lub nowszy, MS Windows XP - Dodatek 2 lub nowszy. Jeœli wymagane Dodatki systemu operacyjnego MS Windows nie zosta³y wczeœniej zainstalowane, nale y odinstalowaæ oprogramowanie EDGE Dialer, zainstalowaæ najnowsze Dodatki systemu MS Windows, po czym powtórnie zainstalowaæ oprogramowanie EDGE Dialer w najnowszej dostêpnej wersji. Jeœli problem nie zniknie nale y sprawdziæ czy: dioda œwiec¹ca jest zgaszona Brak komunikacji z modemem.w takim przypadku nale y upewniæ siê, e kabel USB jest prawid³owo do³¹czony do modemu i komputera oraz e port USB w komputerze jest poprawnie pod³¹czony i w³¹czony w systemie (mo na to sprawdziæ pod- ³¹czaj¹c do tego portu inne urz¹dzenie USB, np.mysz), sprawdziæ sam kabel USB czy nie nosi œladów naciêæ prze³amañ itp.uszkodzeñ mechanicznych oraz czy gniazdo mini-usb modemu nie jest uszkodzone (skrzywione, zgniecione), 21

13 Rozwi¹zywanie problemów 22 Na koniec spróbowaæ wykorzystaæ inny port USB w komputerze. Jeœli nie wykryto adnego z wymienionych uszkodzeñ nale y skontaktowaæ siê z Dzia- ³em Wsparcia Technicznego Producenta. dioda œwiec¹ca œwieci na zielono Uruchom ponownie komputer.jeœli to nie pomo e w Menedżerze urządzeń zaznacz wskaÿnikiem myszy dowoln¹ pozycjê listy i wciœnij przycisk Odśwież (Windows 98SE) lub wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu dostêpne w menu " Akcja" (Windows 2000/XP). SprawdŸ w Menedżerze urządzeń, czy s¹ wszystkie urz¹dzenia wymagane do poprawnej pracy modemu, czy s¹ w³¹czone (nie ma czerwonych krzy yków przy tych urz¹dzeniach) i czy pracuj¹ poprawnie (nie ma znaków zapytania w ó³tym kó³ku przy tych urz¹dzeniach); s¹ to: USB Serial Con verter w ga³êzi Kontrolery uniwersalnej magi strali szeregowej, USB Serial Port (COMx) w ga³êzi Porty COM i LPT, gdzie x oznacza numer portu COM, oraz ED77 modem w ga³êzi Modemy. SprawdŸ ustawienia dla USB Serial Port (COMx) w ga³êzi Por ty COM i LPT po wybraniu zak³adki Port Settings i wciœniêciu przycisku Advanced... pojawia siê okienko ustawieñ w sekcji Miscellaneous Options musi byæ zaznaczone pole wyboru Serial Enumerator. Program EDGE Dialer nie wykrywa modemu Wykonaj sprawdzenia takie jak w punkcie poprzednim.zainstaluj ponownie najnowsz¹ dostêpn¹ wersjê oprogramowania modemu. Program EDGE Dialer wyœwietla komunikat Prawdopodobnie brak karty SIM Nale y usun¹æ ewentualne zabrudzenia karty SIM i upewniæ siê czy szufladka z kart¹ SIM zosta³a poprawnie wsuniêta. Jeœli wykonanie powy szych czynnoœci nie pomaga, wskazane jest przeprowadzenie testu krzy owego z inn¹ kart¹ SIM celem wykluczenia mo liwoœci uszkodzenia karty SIM.W tym celu nale y inn¹ kartê SIM operatora Orange (np.z telefonu komórkowego) umieœciæ w modemie i podj¹æ próbê nawi¹zania po³¹czenia. Jeœli próba powiedzie siê, wskazywaæ to bêdzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie u ywanej w modemie.w takim przypadku nale y zwróciæ siê do operatora. 23

14 Rozwi¹zywanie problemów 24 Program EDGE Dialer nie pyta o PIN karty SIM Je eli po poprzednim uruchomieniu programu zasilanie modemu nie by³o wy³¹czane to jest to sytuacja naturalna karta SIM po podaniu kodu PIN jest odblokowana a do wy³¹czenia zasilania. Jeœli w oknie g³ównym aplikacji (po wciœniêciu przycisku Ogólne ) nie jest dostêpny przycisk Połącz, a w polu Status połączenia widoczny jest napis Prawdopodobnie brak karty SIM nale y umieœciæ kartê SIM w modemie. Program EDGE Dialer wyœwietla komunikat Nie można otworzyć portu COMx Od³¹czyæ modem od komputera i pod³¹czyæ ponownie (od³¹czyæ i pod³¹czyæ kabel USB).Jeœli problem bêdzie powtarza³ siê nale y zmieniæ numer portu COM, z którego korzysta modem.w tym celu w Menadżerze Urządzeń w ga³êzi Porty COM i LPT wybraæ Właściwości urz¹dzenia USB Serial Port (COMx), gdzie COMx odpowiada napisowi w polu Status programu EDGE Dialer.Po wybraniu zak³adki Port Settings i wciœniêciu przycisku Advanced... pojawi siê okienko ustawieñ. W polu COM Port Number nale y wybieraæ inny port (o innym numerze, najlepiej du ym, np.), COM200 a nastêpnie od³¹czyæ i ponownie pod³¹czyæ modem. Pomimo aktywnego po³¹czenia w programie EDGE Dialer oprogramowanie u ytkowe, np. przegl¹darka internetowa, wykazuje brak dostêpu do Internetu Nale y sprawdziæ poprawnoœæ ustawieñ oprogramowania systemowego (zapora systemu MS Windows, etc.) oraz u ytkowego (program antywirusowy, przegl¹darka poczty, etc.). B³êdy w funkcjonowaniu programu EDGE Dialer Nale y sprawdziæ czy oprogramowanie systemowe komputera jest aktualne, tj. czy zawiera wszystkie uaktualnienia (Service Packs) opublikowane przez firmê Microsoft.Nale y równie sprawdziæ na stronie dostawcy modemu, czy istniej¹ nowsze wersje programu EDGE Dialer. Linux Problemy z wykryciem modemu Nale y upewniæ siê, e obs³uga USB jest w³¹czona w BIOS-ie.Jeœli obs³uga USB jest w³¹czona, nale y przygotowaæ w oparciu o Ÿród³a jadro systemu Linux 2.6 zawieraj¹ce nastêpuj¹ce elementy: USB USB support Support for Host-side USB USB device filesystem EHCI HCD (USB 2.0) support OHCI HCD support UHCI HCD (most Intel and VIA) support USB Human Interface Device (full HID) support PPP PPP (point-to-point protocol) support PPP support for async serial ports PPP support for sync TTY ports PPP Deflate compression PPP BSD-Compress compression FTDI 25

15 Kontakt z Dzia³em Wsparcia Technicznego 26 Inne Nie mo na wys³aæ wiadomoœci SMS Nale y sprawdziæ czy po³¹czenie z Internetem jest nieaktywne.nie mo na jednoczeœnie korzystaæ z Internetu i wysy³aæ wiadomoœci SMS. Niski poziom lub brak sygna³u Powodem takiej sytuacji mo e byæ brak lub s³aby zasiêg sieci GSM w danej lokalizacji, nieprawid³owa karta SIM b¹dÿ uszkodzenie urz¹dzenia.w takim przypadku nale y upewniæ siê czy antena zosta³a poprawnie zainstalowana i czy nakrêtka z³¹cza anteny jest dokrêcona oraz czy elementy te nie nosz¹ œladów uszkodzeñ mechanicznych (ukrêcenie gniazda anteny, zagiêcie anteny, itp.). Aby zweryfikowaæ poprawne dzia³anie urz¹dzenia nale y uruchomiæ je w innej lokalizacji i zaobserwowaæ poziom sygna³u.wskazane jest równie przeprowadzenie testu krzy owego z inn¹ kart¹ SIM.W tym celu nale y inn¹ kartê SIM operatora Orange (np.z telefonu komórkowego) umieœciæ w modemie i podj¹æ próbê nawi¹zania po³¹czenia. Jeœli próba powiedzie siê, wskazywaæ to bêdzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie u ywanej w modemie lub brak aktywnej us³ugi GPRS/EDGE.W takim przypadku nale y zwróciæ siê do operatora. Ma³a prêdkoœæ transmisji danych, zrywanie po³¹czeñ z Internetem Osi¹gana prêdkoœæ transmisji jest uzale niona od infrastruktury sieci GSM i jej wykorzystania przez innych u ytkowników w danym momencie oraz zakresu us³ug wykupionych od operatora.w przypadku stwierdzenia prêdkoœci transmisji danych ni szych od oczekiwanych b¹dÿ wystêpowania b³êdów takich jak " Protokół PPP zakończony niepowodzeniem", w celu uzyskania pomocy technicznej, nale y zwróciæ siê do operatora. Kontakt z Dzia³em Wsparcia Technicznego W razie natrafienia na problem, którego nie uda³o siê rozwi¹zaæ prosimy skontaktowaæ siê z Dzia³em Wsparcia Technicznego Orange dzwoni¹c pod numer telefonu: * Pomoc techniczn¹ mo na równie uzyskaæ w Dziale Wsparcia Technicznego Producenta pisz¹c na adres: Jeœli Pañstwa urz¹dzenie dzia³a nieprawid³owo, w korespondencji prosimy za³¹czaæ dok³adny opis wystêpuj¹cych objawów wraz z plikiem LOG programu EDGE Dialer dostêpnym po wciœniêciu przycisku Log w oknie Informacje w programie EDGE Dialer. Informacje o zasiêgu GPRS/EDGE oraz oferowanych modemach wraz z najnowszymi wersjami oprogramowania mo na znaleÿæ pod adresem internetowym : Informacje na temat urz¹dzenia ED77 oraz oprogramowanie mo na równie znaleÿæ pod adresem internetowym Producenta: 27

16 28 Parametry techniczne modemu ED77 czêstotliwoœæ pracy: 900/1800 MHz maksymalna prêdkoœæ transmisji EDGE: 177,6 kb/s (odbiór), 118,4 kb/s (nadawanie) maksymalna prêdkoœæ transmisji GPRS: 53,6 kb/s (odbiór), 26,8 kb/s (nadawanie) zgodny ze standardem USB 2.0 full speed zasilanie: USB/zasilacz zewnêtrzny 6Vdc 600mA antena: pasmo pracy GSM 900/1800 MHz, dookólna charakterystyka promieniowania, z³¹cze SMA 50 Ω (mêskie) Modem posiada certyfikat CE Œrodowisko pracy Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 0 temperatura: 5 40 C wilgotnoœæ: poni ej 85% miejsce pracy: bez nara enia na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych, z dala od Ÿróde³ ciep³a (grzejnik, etc.), urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne (monitor, wzmacniacz audio, nadajnik radiowy, etc.) My, ni ej podpisani: We, the undersigned Nazwa firmy: Company name Adres: Address Nr telefonu / fax: Phone / Fax number Adres poczty elektronicznej: Deklaracja zgodnoœci z wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE) Declaration of Conformity appropriate to the Directive 1999/5/EC (R&TTE) TechLab 2000 Sp. z o. o. ul. Œniadeckich 10 lok. 1, Warszawa, Poland niniejszym deklarujemy, ponosz¹c za to pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, e poni sze urz¹dzenie: hereby declare under our sole responsibility that the product listed below: Nazwa urz¹dzenia: USB GPRS/EDGE MODEM Product name Typ: Type name ED77 do którego odnosi siê niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC zwi¹zanymi z nastêpuj¹cymi normami: to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements of 1999/5/EC Directive related to following standards Wymagania zasadnicze artyku³ Dyrektywy 1999/5/EC: Normy: Essential requirements article of 1999/5/EC Directive Standards Efektywne wykorzystanie zasobów czêstotliwoœci art. 3.2 ETSI EN V9.0.2 ( ) RF spectrum efficiency ETSI TS V5.7.0 ( ) Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna art. 3.1b ETSI EN V1.5.1 ( ) Electromagnetic Compatibility ETSI EN V1.2.1 ( ) Bezpieczeñstwo u ytkowania art. 3.1a PN-EN :2004 Safety Procedura certyfikacji zosta³a przeprowadzona w nastêpuj¹cej jednostce akredytowanej: The following Notified Body was consulted in the Conformity Assessment procedure: Numer jednostki: 1471 Notified Body number Nazwa i adres: Name and address Numer potwierdzenia: Confirmation no Laboratorium Badañ Urz¹dzeñ Telekomunikacyjnych Instytut ¹cznoœci, ul. Szachowa 1, Warszawa, Poland 089/2005 Oznaczenie dokumentu: Document reference no Osoba odpowiedzialna: Name of responsible person Stanowisko: Position Data i podpis: Date and signature DZ/TL Wiktor Kuncewicz Prezes Zarz¹du i Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy, President & CEO

17 IIOM ED77 w.06 Warszawa Warszawa, ul. Œniadeckich 10 lok.1 tel./fax

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie:

Dokument nr: Tytuł: Data wydania Normy europejskie: Instrukcja obs³ugi DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 032/245/2003 Dostawca: Nokia Poland Spółka z o.o. Adres: ul. Sienna 73 00-833 Warszawa Wyrób: stacjonarne urządzenie końcowe Nokia 32 PBX Opisany powyżej wyrób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496 Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 2 Spis treœci Spis treœci Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo