APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå. OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå. OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM"

Transkrypt

1 RUS PL APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå CZ OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM D HEIZAPPARATE MIT WASSERERHITZER GB UNIT HEATERS 230 V INSTRUKCJA OBS UGI PìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìäíäñàà NÁVOD K OBSLUZE GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE

2 Clima Heat VAG poziomnice / ÛappleÓ ÌË / vodováha/ Richtwaagen / levels 2 przy àcza nagrzewnicy wodnej / Ô ÚappleÛ ÍË Ó flìó Ó Ì appleâ ÚÂÎfl / hrdla vodního ohfiívaãe / Wasseranschlußstutzen / pipe connections 3 kierownice powietrza / Ì Ôapple Îfl ËÈ ÔÔ apple Ú / Ïaluzie / Luftleitbleche/ guide plates 4 system nastawczy kierownic / ÙËÍÒ ÚÓapple ÔÎ ÒÚËÌ / naklápûní Ïaluzie / Leitblecheinstellung / guide plates adjust system 5 wentylator osiowy z slilnikiem / ÓÒÂ ÓÈ ÂÌÚËÎflÚÓapple Ò Ë ÚÂÎÂÏ / axiální ventilátor s motorem / Axialventilator mit motor / axial flow-fan with silent motor 6 odpowietrznik / ÓÁ Û ÌËÍ / odvzdu Àovaã / Entlüftung / air vent 7 spust wody / ÒÎË Ó / v pust / Entleerung / water drain Automatyka / Ä ÚÓÏ ÚËÍ / Regulace / Zubehör / Control devices termostat pomieszczeniowy ÚÂappleÏÓÒÚ Ú Îfl ÔÓÏÂ ÂÌËfl prostorov termostat Raumthermostat room thermostat transformatorowy regulator pr dkoêci obrotowej Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓappleÌ È appleâ ÛÎflÚÓapple ÒÍÓappleÓÒÚË apple ÂÌËfl transformátorov regulátor otáãek Transformator Drehzahlregler transformer motor speed regulator dwudrogowy zawór wodny ÛııÓ Ó ÓÈ ÍÎ Ô Ì Ò ÒÂapple ÓÏÓÚÓappleÓÏ regulaãní ventil 2-Wegeventil 2-way; balanced hydronic valves

3 PL RUS CZ D GB SPIS TREÂCI ëéñöêüäçàö OBSAH INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS POLSKI êìëëäàâ RUS âesky CZ DEUTSCH ENGLISH PL D GB Clima Heat Automatyka 1 Clima Heat Ä ÚÓÏ ÚËÍ 1 Clima Heat Regulace 1 Clima Heat Zubehör 1 Clima Heat Control devices 1 Budowa 2 ìòúappleóèòú Ó 8 Konstrukce 14 Geräteaufbau 20 Construction 26 Przeznaczenie JakoÊç Bezpieczeƒstwo 2 ç ÁÌ ÂÌË ä ÂÒÚ Ó ÅÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ 8 Urãení Kvalita Bezpeãnost 14 Gerätebestimmung Qualität Sicherheitshinweise 20 Practical application Quality Safety 26 Budowa urzàdzenia Automatyka 3 ìòúappleóèòú Ó ÔÔ apple Ú Ä ÚÓÏ ÚËÍ 9 Konstrukce zafiízení Regulace 15 Komponenten Zubehör 21 Unit construction Control devices 27 Instalacja urzàdzenia 4 åóìú Ê ÔÔ apple Ú 10 Instalace zafiízení 16 Montagehinweise 22 Unit Installation 28 Dostawa i transport Monta Przyk ad konstrukcji noênych 4 èóòú Í ÛÒÚ ÌÓ ÍË åóìú Ê èappleëïâapple ÏÓÌÚ Ê 10 Dodávka a transport zafiízení MontáÏ Pfiíklady nosn ch konstrukcí 16 Anlieferung und Transport Gerätemontage Montagemöglichkeiten 22 Shipping and handling 28 Mounting Examples of supporting structures atwoêç dost pu do serwisowania Wspó praca kilku aparatów VAG Instalacja elektryczna 5 ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ Ó ÒÎÛÊË ÌËfl åóìú Ê ÌÂÒÍÓÎ ÍËı ÔÔ apple ÚÓ ùîâíúappleóó ÓappleÛ Ó ÌË 11 Snadnost servisního pfiístupu Rozmístûní více jednotek Vag Elektroinstalace 17 Arbeitsraum für Geräteaufstellung Montagevorschläge für mehrere Geräte Elektro-anschluß 23 Availability for service actions Placing of several Vag devices Wiring 29 Instalacja wodna 6 Automatyka instalacja Rozruch urzàdzenia èó ÍÎ ÂÌËÂ Ì appleâ ÚÂÎfl Ä ÚÓÏ ÚËÍ èâapple È ÔÛÒÍ ÔÔ apple Ú 12 Instalace napájení v mûníku Instalace regulace První rozbûh zafiízení 18 Wasseranschlüsse Montage des Zubehörs Inbetriebnahme 24 Water installation Control devices installation Unit start-up 30 Eksploatacja / serwis W àczenie urzàdzenia Wy àczenie urzàdzenia Eksploatacja urzàdzenia Serwis Informacja 7 ùíòôîû Ú ˆËfl/ ÒÂapple ËÒ 13 ÇÍÎ ÂÌË ÔÔ apple Ú Ç ÍÎ ÂÌË ÔÔ apple Ú ùíòôîû Ú ˆËfl ÂÌÚËÎflÚÓapple ëâapple ËÒÌÓÂ Ó ÒÎÛÊË ÌË ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Zprovoznûní / servisní ãinnost Spu tûní zafiízení Vypnutí zafiízení Práce ventilátoru /zafiízení Servis Informace 19 Betrieb / Wartung Einschalten Ausschalten Ventilator-/ Gerätenutzung Service - Info 25 Operation and maitenance Operation and maitenance Turn on the device Turn off the device Maitenance of the device Service - information 31 Automatyka 32 Ä ÚÓÏ ÚËÍ 32 Regulace 32 Zubehör 32 Control devices 32 Lista czynnoêci 33 wykonywanych podczas uruchamiania ëôëòóí apple ÓÚ, ÔÓÎÌÂÌÌ ı ÔappleË ÔÛÒÍ 33 âinnosti provedené pfii zprovoznûní 33 Tätigkeiten bei der Inbetriebnahme 33 Startup (procedure) 33 Schematy po àczeƒ elektrycznych 34 ëıâï ÎÂÍÚappleË ÂÒÍËı ÒÓ ËÌÂÌËÈ 34 Schémata elektrického pfiipojení 34 Elektroschema 34 Wiring diagrams 34 Schemat bez automatyki Schemat z zestawem automatyki ëıâï ÂÁ ÚÓÏ ÚËÍË ëıâï Ò ÍÓÏÔÎÂÍÚÓÏ ÚÓÏ ÚËÍË Schéma bez prvkû MaR Schéma s prvky MaR Verbindungsschema VAG ohne Zubehör Verbindungsschema VAG mit Zubehör Diagram without control devices Diagrams with control devices Schemat automatyki kilka urzàdzeƒ Monta Pod stropem Na Êcianie Zalecenia monta owe ëıâï ÚÓÏ ÚËÍË ÌÂÒÍÓÎ ÍËı ÔÔ apple ÚÓ 36 åóìú Ê 37 èó ÔÓÚÓÎÍÓÏ ç ÒÚÂÌ åóìú ÊÌ Â appleâíóïâì ˆËË MaR více jednotek MontáÏ Pod stropem Na stûnû MontáÏní doporuãení Zubehör Verbindungsschema für mehrere Geräte Montage Deckenmontage Wandmontage Montagevorschläge Control devices diagram several units Mounting Celling mounting Wall mounting Installing instructions Dane techniczne VAG W1 (nagrzewnica jednorzàdowa) 38 íâıìë ÂÒÍË ÌÌ Â VAG W1 (é ÌÓapplefl Ì È Ì appleâ ÚÂÎ) 38 Technické parametry VAG W1 (jednofiad ohfiívaã) 38 Technische Daten VAG W1 (Wasserheizregister einreihig) 38 Technical Data VAG W1 (one-row heater) 38 VAG W2 (nagrzewnica dwurzàdowa) 39 VAG W2 (Ñ Ûıapplefl Ì È Ì appleâ ÚÂÎ ) 39 VAG W2 (dvoufiad ohfiívaã) 39 VAG W2 (Wasserheizregister zweireihig) 39 VAG W2 (two-row heater) 39 Parametry urzàdzenia 40 è apple ÏÂÚapple ÛÒÚ ÌÓ ÍË 40 Parametry zafiízení 40 Gerätedaten 40 General specification 40 VTS CLIMA Clima Heat VAG 1

4 BUDOWA POLSKI PRZEZNACZENIE Urzàdzenie grzewczo-wentylacyjne VAG przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeƒ takich jak: hale produkcyjne i magazynowe, salony i warsztaty samochodowe, hale sportowe i widowiskowe, powierzchnie wystawowe targi warsztaty produkcyjne i rzemieêlnicze, i sta e wystawy, sklepy i hurtownie, oraz inne obiekty ró nego przeznaczenia. obiekty rolnicze, W przypadku du ych pomieszczeƒ mo liwa i zalecana jest wspó praca kilku aparatów VAG (str. 5) VAG sà przewidziane jako urzàdzenia pracujàce na powietrzu obiegowym, czynnikiem grzewczym jest woda o temperaturze maksymalnej do 130 C i maksymalnym ciênieniu do 1,6 MPa. JAKOÂå Nasze urzàdzenia sà produkowane zgodnie ze Êwiatowymi standardami i wymogami dotyczàcymi jakoêci, ekologii oraz u ytecznoêci i komfortu dzia ania: ISO 9001 Nasze wyroby sà produkowane w zgodzie z normà ISO 9001 zapewniajàcà, e firma VTS Clima spe nia "Model zapewnienia jakoêci w zakresie projektowania urzàdzeƒ, rozwoju produkcji, instalowania i serwisu". Certyfikat ten zosta wydany przez Mi dzynarodowà Instytucj Certyfikujàcà - Bureau Veritas Quality International BVQI., przez dwie niezale ne jednostki akredytujàce: niemieckà - BVQI/TGA reprezentowanà przez Deutscher Akkreditierung RAT - DAR, brytyjskà - BVQI / NACCB reprezentowanà przez National Accreditation of Certification Bodies. Mo emy si równie pochwaliç posiadaniem certyfikatu CE, jest to deklaracja zgodnoêci elektromagnetycznej naszych urzàdzeƒ z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Certyfikat wydany zosta przez jednostk notyfikowanà KEMA Registered Quality B.V. i potwierdza zgodnoêç z wymaganiami EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LVD Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC. TÜV Certyfikat TÜV stwierdza zgodnoêç urzàdzeƒ VTS Clima z normà europejskà EN Badania zosta y przeprowadzone w laboratoriach Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego TÜV w Monachium oraz Berlinie. BEZPIECZE STWO Nale y zapoznaç si dok adnie z instrukcjà obs ugi i przestrzegaç wszystkich warunków bezpiecznego dzia ania Twojego aparatu grzewczo-wentylacyjnego. Nie przestrzeganie ich mo e spowodowaç niew aêciwà prac urzàdzenia. Skrzynka elektryczna oraz wentylator aparatu zosta y oznaczone symbolami ostrzegawczymi informujàcymi o niebezpieczeƒstwie pora enia pràdem, nale y zachowaç szczególnà ostro noêç w obchodzeniu si z tymi elementami. Wszystkie prace instalacyjne powinny byç wykonane przez osoby przeszkolone w obs udze urzàdzeƒ VTS CLIMA lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 2 VTS CLIMA Clima Heat VAG

5 BUDOWA POLSKI BUDOWA URZÑDZENIA obudowa, wykonana jest w kszta cie prostopad oêcianu z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo; nagrzewnica wodna (Cu/AL), zbudowana jest z miedzianych rurek umieszczonych w aluminiowym bloku lamelowym, który zamontowany jest w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej z wyprowadzonymi miedzianymi kolektorami zasilajàcymi. W najwy szym i najni szym punkcie kolektorów zasilajàcych umieszczone sà korki umo liwiajàce odpowietrzanie i spust czynnika grzewczego. POLSKI Maksymalne robocze ciênienie czynnika grzewczego wynosi 1.6 [MPa] Maksymalna temperatura wody zasilajàcej wymiennik wynosi 130 [ C]. Nale y pami taç o mo liwoêci zamarzni cia czynnika grzewczego w temperaturze powietrza w pomieszczeniu poni ej 0 C. wentylator osiowy, zamontowany na tylnej Êcianie, który wymusza przep yw powietrza przez nagrzewnic wodnà zastosowano nowoczesny kszta t opatek wirnika; wentylator zabezpieczony jest przed bezpoêrednim dost pem do elementów wirujàcych poprzez siatk zabezpieczajàcà. Wentylator VAG wyposa ony jest w lekkie aluminiowe opatki o kszta cie sierpa, które zapewniajà niewielkie zu ycie energii i niski poziom ha asu. poziomnice, zamontowane na górnej Êcianie obudowy umo liwiajà i u atwiajà w aêciwe wypoziomowanie aparatu, czyli jego poprawny monta. kierownice powietrza, wyposa one sà w system nastawczy umo liwiajàcy proste i szybkie ukierunkowanie strumieniem powietrza. System nastawczy sk ada si z kilku otworów rozmieszczonych prostopadle do kierownicy i u o onych w pó okràg zamocowane spr ynki dystansowe stanowià zabezpieczenie przed samoczynnym przestawianiem si kierownic. AUTOMATYKA Opcjonalnie z aparatem dostarczane sà nast pujàce elementy automatyki (rys str. 1): termostat pomieszczeniowy z nastawnikiem temperatury. Je eli temperatura w pomieszczeniu jest ni sza od ustawionej na termostacie to daje on sygna do otwarcia zaworu nagrzewnicy. Po osiàgni ciu w pomieszczeniu zadanej temperatury termostat prze àcza si dajàc jednoczeênie sygna do zamkni cia zaworu. Ustawienie àdanej temperatury w pomieszczeniu dokonujemy pokr t em na termostacie w zakresie od 10 do 30 C. regulator pr dkoêci obrotowej, umo liwia stopniowà regulacj pr dkoêci obrotowej silnika wentylatora, a przez to regulacj strumienia powietrza; dwudrogowy zawór wodny, sterujàcy pracà nagrzewnicy - w àcza lub wy àcza dop yw wody do nagrzewnicy w zale noêci od sygna u z termostatu. Zawór nale y zamontowaç na króçcu wyjêciowym z nagrzewnicy. VTS CLIMA Clima Heat VAG 3

6 INSTALACJA URZÑDZENIA POLSKI DOSTAWA I TRANSPORT Wodne aparaty grzewczo wentylacyjne Clima Heat dostarczane sà w stanie ca kowicie zmontowanym w kartonowym opakowaniu, które zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowanie jest oznaczone symbolami informujàcymi, co zawiera i w jaki sposób je transportowaç. Opakowanie zawiera: Urzàdzenie, Instrukcj Obs ugi (DTR) wraz z Gwarancjà. (W sk ad urzàdzenia nie wchodzà wy àcznik g ówny, kabel zasilania oraz elementy mocujàce: konstrukcja noêna, Êruby, lub szpilki mocujàce). Zamówiona opcjonalnie Automatyka dostarczana jest w oddzielnym opakowaniu. Nale y sprawdziç zawartoêç opakowania bezpoêrednio po dostawie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków nale y skontaktowaç si z przewoênikiem. MONTA Tuleje gwintowane Ustalajàc po o enie aparatu nale y braç pod uwag : atwoêç dost pu dla serwisowania, instalacj wodnà, instalacj elektrycznà. w aêciwe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Do monta u urzàdzania niezb dne sà cztery Êruby M10 z nakr tkami oraz konstrukcja noêna lub dwie szpilki M10 z nakr tkami. Na wszystkich bokach aparatu znajdujà si po dwie tuleje gwintowane M10 w rozstawie 419 mm, s u àce do mocowania urzàdzenia. Nale y zwróciç szczególnà uwag, aby podczas monta u urzàdzenie zosta o w aêciwie wypoziomowane w przypadku innej pozycji ni pozycja pozioma lub pionowa mo liwe jest uszkodzenie wentylatora, a przez to wadliwe dzia anie aparatu. PRZYK ADY KONSTRUKCJI NOÂNYCH VTS Clima zaleca monta aparatu w pozycji na Êcianie lub pod stropem na specjalnie wykonanych w tym celu konsolach, lub szpilkach noênych. monta pod stropem (rys. str. 37) nale y zwróciç uwag na to, e odpowietrzenie aparatu mo e byç utrudnione - zalecamy wi c zastosowanie odpowietrzenia w najwy szym punkcie rurociàgu. monta na Êcianie (rys. str. 37) monta w tej pozycji jest mo liwy poprzez konstrukcj noênà lub te szpilki mocujàce M 10. Umiejscowienie aparatu w budynku zale y od wymagaƒ klienta, zaleceƒ projektowych oraz kszta tu i umiejscowienia pomieszczenia. Nale y pami taç i odleg oêç pomi dzy tylnà Êcianà aparatu a Êcianà lub sufitem pomieszczenia nie powinna byç mniejsza ni 400 mm. W przeciwnym razie urzàdzenie mo e nie osiàgaç zak adanych parametrów (str. 37). Kszta ty i wymiary konstrukcji noênych mo na dowolnie zaprojektowaç przestrzegajàc wymogów wytrzyma oêciowych. 4 VTS CLIMA Clima Heat VAG

7 INSTALACJA URZÑDZENIA POLSKI ATWOÂå DOST PU DO SERWISOWANIA Wokó aparatu grzewczego nale y zachowaç odpowiednie wolne przestrzenie: od boków aparatu = 200 mm z ty u (od wentylatora) = 400 mm PROPOZYCJE ROZMIESZCZENIA KILKU APARATÓW VAG POLSKI W du ych pomieszczeniach mo emy rozmieêciç klika aparatów VAG, mo liwe jest sterowanie takim zespo em aparatów jednym termostatem i jednym wy àcznikiem g ównym (schemat str. 36). Rozmieszczajàc kilka aparatów VAG nale y zwróciç uwag, eby zachowywaç zalecane odst py u atwiajàce serwisowanie. Dodatkowo zalecane jest zachowanie odleg oêci pomi dzy aparatami w przypadku montowania ich w jednej linii oko o 5 9 metrów (tak jak na rysunku). Je eli aparaty mia yby byç zamontowane naprzeciwko siebie minimalna odleg oêç pomi dzy nimi powinna wynosiç oko o 27 - metrów, lub te je eli aparaty pracowa yby w zgodnym kierunku metrów. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wykonanie instalacji elektrycznej i pod àczenie zasilania do aparatu musi byç zgodne z odpowiednimi przepisami i normami budowlanymi. Silnik wentylatora posiada wewn trzne zabezpieczenia termiczne, ochraniajàce silnik przed przegrzaniem. W sk ad zestawu nie wchodzi: kabel zasilajàcy, ani wy àcznik g ówny (patrz schemat str. 34, ) Pod àczenie instalacji elektrycznej powinna wykonywaç osoba o odpowiednich kwalifikacjach, zaznajomiona z powy szà instrukcjà. Pod àczenie kabla zasilajàcego i wy àcznika g ównego nale y wykonaç zgodnie ze schematem elektrycznym (bez lub z automatykà, w zale noêci od posiadanej opcji urzàdzenia)(str. 34, ). VTS CLIMA Clima Heat VAG 5

8 INSTALACJA URZÑDZENIA POLSKI INSTALACJA WODNA Pod àczenie nagrzewnicy powinno byç zrealizowane w sposób zapewniajàcy mo liwoêç obs ugi serwisowej, na obu króçcach urzàdzenia powinny zostaç zamontowane r czne zawory odcinajàce, umo liwiajàce swobodne od àczenie aparatu. Przewody zasilajàce nagrzewnic nale y pod àczyç wed ug oznaczeƒ na obudowie aparatu (wlot / wylot). W przypadku zaworu elektromagnetycznego (opcja - automatyka) nale y go pod àczyç na wylocie wody z urzàdzenia, inaczej mo e on ulec uszkodzeniu. Niedopuszczalne jest takie poprowadzenie instalacji, kiedy na przy àczach nagrzewnicy spoczywa ci ar rurociàgów. Podczas przykr cania rurociàgów do wymiennika nale y przy àcze nagrzewnicy zabezpieczyç przed dzia aniem momentu skr cajàcego (patrz rys.), który mo e spowodowaç, e powstanà nieszczelnoêci w wymienniku. Uszkodzenie powsta e z w/w przyczyn nie jest obj te gwarancjà i kosztami wymiany nagrzewnicy obcià ony zostanie u ytkownik. AUTOMATYKA INSTALACJA Dodatkowo do aparatu mo e byç zamówiony komplet automatyki (zasilanie napi ciem 230 V), w sk ad którego wchodzà: transformatorowy regulator obrotów silnika, wodny zawór elektromagnetyczny ON/OFF zasilany trójprzewodowo napi ciem 230V, czas otwierania/ zamykania 7 sek, montowany na króçcu wyjêciowym (wylot). termostat pomieszczeniowy z nastawnikiem temperatury sterujacy pracà zaworu nagrzewnicy. Pod àczenie automatyki powinno si odbywaç zgodnie ze schematem elektrycznym schemat str 34 i. Po wykonaniu po àczeƒ pomi dzy termostatem i si ownikiem zaworu, podaniu napi cia 230 V na termostat oraz zasileniu silnika wentylatora poprzez regulator obrotów uk ad jest gotowy do pracy. PIERWSZY ROZRUCH URZÑDZENIA Po wykonaniu wszystkich pod àczeƒ: (elektrycznych, wodnych i automatyki) oraz sprawdzeniu szczelnoêci wszystkich przy àczeƒ wykonanych przez instalatora oraz odpowietrzeniu nagrzewnicy, mo na przystàpiç do uruchomienia urzàdzenia: (ustawiç na regulatorze obrotów pozycj 0), w àczyç wy àcznik g ówny, ustawiç àdanà pr dkoêç obrotów, ustawiç oczekiwanà temperatur na termostacie. W przypadku jakichkolwiek niejasnoêci lub problemów, nale y od àczyç urzàdzenie od zasilania i zwróciç si do instalatora urzàdzenia lub bezpoêrednio do Autoryzowanego Serwisu VTS Clima. 6 VTS CLIMA Clima Heat VAG

9 EKSPLOATACJA / SERWIS POLSKI W ÑCZENIE URZÑDZENIA Za àczanie uk adu do pracy dokonuje si wy àcznikiem g ównym (nie dostarczany przez producenta). Ustawienie pr dkoêci wentylatora dokonuje si prze àcznikiem na regulatorze obrotów wybierajàc jednà z pr dkoêci. W pozycji 0 wentylator jest wy àczony. Stan za àczenia sygnalizowany jest Êwi càcà lampkà na regulatorze. Wentylator pracuje w sposób ciàg y niezale nie od stanu otwarcia zaworu nagrzewnicy. W przypadku ponownego uruchamiania, gdy woda zosta a spuszczona z urzàdzenia nale y odpowietrzaç nagrzewnic - za pomocà korków spustowych znajdujàcych si na króçcach nagrzewnicy lub na dalszej instalacji wodnej. POLSKI WY ÑCZENIE URZÑDZENIA W przypadku wy àczania aparatu nale y post powaç nast pujàco: pokr t em na termostacie ustawiç temp. na minimum (termostat prze àczy swój styk i da sygna do zamkni cia zaworu elektromagnetycznego), po ok. 7 sek. nastàpi ca kowite zamkni cie zaworu wy àczenie grzania, wy àcznik g ówny ustawiç w pozycji 0 (wy àczony), zostanie wy àczony wentylator oraz pozbawiony napi cia termostat. Wy àczenie wentylatora prze àcznikiem na regulatorze obrotów lub wy àcznikiem g ównym nie spowoduje zamkni cia zaworu regulacyjnego - nagrzewnica wodna dzia a nadal (grzeje). EKSPLOATACJA URZÑDZENIA Zespó silnika wraz z wentylatorem zastosowany w jednostkach VAG jest praktycznie urzàdzeniem bezobs ugowym nale y jednak okresowo sprawdziç stan silnika w tym stan o ysk (wirnik wentylatora powinien swobodne obracaç si wokó swojej osi, bez jakichkolwiek biç osiowych i promieniowych oraz bez adnych stuków). Je eli podczas pracy b dà nast powa y metaliczne stuki, wystàpià drgania, lub wzroênie poziom dêwi ku emitowanego przez urzàdzenie, nale y sprawdziç czy mocowanie wentylatora nie uleg o obluzowaniu w przypadku problemów nale y skontaktowaç si z instalatorem urzàdzenia lub bezpoêrednio Autoryzowanym Serwisem VTS Clima. SERWIS - INFORMACJA W ka dej chwili mo ecie Paƒstwo liczyç na naszà pomoc. Ponad 30 serwisów na terenie Polski jest gotowych do udzia u w rozruchach urzàdzeƒ, pracach konserwacyjnych i w interwencjach serwisowych. Ka de z wyprodukowanych przez nas urzàdzeƒ otaczamy wszechstronnà opiekà serwisowà. Warunki p atnoêci i warunki umów serwisowych dla ka dego z krajów mo na uzyskaç w odpowiednich Przedstawicielstwach VTS Clima dla danego kraju, w Polsce nale y skontaktowaç si z Autoryzowanymi Serwisami VTS Clima. List Autoryzowanych Serwisów VTS Clima w Polsce mo na znaleêç w: INTERNECIE : POD BEZP ATNÑ INFOLINIÑ O SIECI SERWISÓW TEL.: (058) VTS CLIMA Clima Heat VAG 7

10 ìëíêéâëíçé êìëëäàâ çäáçäóöçàö éúóôëúâî ÌÓ- ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌÓÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌË ÚËÔ VAG ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌÓ Îfl ÓÚÓÔÎÂÌËfl : ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ ÂÌÌ ı Ë appleâïóìúì ı ˆÂıÓ, apple ÁÎË Ì ı Ï ÒÚÂappleÒÍËı, ÒÔÓappleÚË Ì ı Ë ÁappleÂÎË Ì ı Á ÎÓ, Ò ÎÓÌÓ ÔappleÓ ÊË ÚÓÏÓ ËÎÂÈ Ë appleû ÓÈ ÚÂıÌËÍË, ÒÂÎ ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ ÂÌÌ ı ÔÓÏ ÂÌËÈ, ÒÚ Ó Ì ı Á ÎÓ, ÒÍÎ Ó, Î ı appleû Ëı ÔÓÏ ÂÌËÈ Ò ÏÓ Ó apple ÁÌÓ Ó ÚÓapple Ó ı Á ÎÓ, Ì ÁÌ ÂÌËfl. ÑÎfl ÓÚÓÔÎÂÌËfl ÔÓÏ ÂÌËÈ Ó ÂÌ ÓÎ Ëı Ó ÂÏÓ ÔappleËÏÂÌflÂÚÒfl ÒÓ ÏÂÒÌ fl apple ÓÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍËı ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ. ÄÔÔ apple Ú Clima Heat apple ÓÚ Ú Ì ˆËappleÍÛÎflˆËÓÌÌÓÏ ÓÁ ÛıÂ, ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎÂÏ fl ÎflÂÚÒfl Ó Ò ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÓÈ Ì ÓΠ130 ë Ë Ï ÍÒËÏ Î Ì Ï ÎÂÌËÂÏ Ó 1,6 åè. ääóöëíçé ÇÒÂ Ì Â Ó ÓappleÛ Ó ÌË ÔÛÒÍ ÂÚÒfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÏËappleÓ ÏË Ë Â appleóôâèòíëïë ÒÚ Ì appleú ÏË Í ÂÒÚ, ÚappleÂ Ó ÌËflÏË ÍÓÎÓ ËË, ÍÓÏÙÓappleÚ Ë ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË: ISO 9001 àá ÂÎËfl ÙËappleÏ ÔappleÓËÁ Ó flúòfl ÔÓ ÌÓappleÏ Ï ISO 9001, ÔÓ Ú ÂappleÊ ËÏ, ÚÓ VTS CLIMA ÔÓÎÌÓÒÚ ÔÓÎÌflÂÚ «åó ÂÎ Ó ÂÒÔ ÂÌËfl Í ÂÒÚ Ó Î ÒÚË ÔappleÓÂÍÚËappleÓ ÌËfl Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl, apple Á ËÚËfl ÔappleÓËÁ Ó ÒÚ, ÏÓÌÚ Ê Ë ÒÂapple ËÒ». ùúóú ëâappleúëùëí Ú Ì åâê ÛÌ appleó Ì Ï ñâìúappleóï ëâappleúëùëí ˆËË - Bureau Veritas Quality International BVQI Ë ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÌ ÛÏfl ÌÂÁ ËÒËÏ ÏË ÍÍapple ËÚËappleÛ ËÏË Óapple ÌËÁ ˆËflÏË: ÌÂψÍÓÈ - BVQI/TGA, Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌÓÈ Deutscher Akkreditietung RAT DAR, appleëú ÌÒÍÓÈ - BVQI/NACCB, Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌÓÈ National Accreditation of Certification Bodies. å Óapple ËÏÒfl ëâappleúëùëí ÚÓÏ ëö, ÂÍÎ appleëappleû ËÏ ÔÓÎÌÓ ÎÂÍÚappleÓÏ ÌËÚÌÓ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Ë ËÁ ÂÎËÈ, ÔappleÓËÁ Ó ËÏ ı ÙËappleÏÓÈ VTS CLIMA, ÚappleÂ Ó ÌËflÏ ËappleÂÍÚË Ï Ö appleóôâèòíó Ó ëó Á. ëâappleúëùëí Ú CE, ÌÌ È Óapple ÌËÁ ˆËÂÈ KEMA Registred Quality B.V., ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËÂ Ì ÂÈ ÔappleÓ Û͈ËË ÚappleÂ Ó ÌËflÏ EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LVD Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC. TÜV ëâappleúëùëí Ú TÜV ÔÓ Ú ÂappleÊ ÂÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Ë ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ VTS CLIMA  appleóôâèòíëï ÌÓappleÏ Ï EN àòòîâ Ó ÌËfl ÎË ÔappleÓ Â ÂÌ Î Óapple ÚÓappleËflı àìòúëúûú íâıìë ÂÒÍÓ Ó äóìúappleóîfl TÜV Bau- und Betriebstechnik å ÌıÂÌÂ. ëâappleúëùëí Ú ÉÓÒÒÚ Ì appleú êóòòëë Û ÓÒÚÓ ÂappleflÂÚ, ÚÓ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÙËappleÏ VTS CLIMA ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ú ÚappleÂ Ó ÌËflÏ ÉÓÒÒÚ Ì appleú êóòòëèòíóè îâ Âapple ˆËË ÅÖáéèÄëçéëíú! çâó ıó ËÏÓ ÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÓÁÌ ÍÓÏËÚ Òfl Ò Ì ÒÚÓfl ÂÈ ËÌÒÚappleÛ͈ËÂÈ ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË ÔÔ apple ÚÓ VAG Ë ÒÚappleÓ Ó ÔÓÎÌflÚ Ò ÚappleÂ Ó ÌËfl Ë appleâíóïâì ˆËË.à ÌÓappleËappleÓ ÌË ÚappleÂ Ó ÌËÈ Ë appleâíóïâì ˆËÈ ËÌÒÚappleÛ͈ËË ÏÓÊÂÚ ÔappleË ÂÒÚË Í ÌÂÍ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ apple ÓÚÂ Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl Ë ÊÂ Í appleëflï. ÇÒ ÎÂÍÚappleÓÔÓÚapple Îfl Ë ÎÂÏÂÌÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ËÏÂ Ú Ôapple ÛÔapple ËÚÂÎ Ì Â ÁÌ ÍË Ë ÚappleÂ Û Ú ÓÎ ÓÈ ÓÒÚÓappleÓÊÌÓÒÚË ÔappleË apple ÓÚÂ Ò ÌËÏË. ÇÒ ÏÓÌÚ ÊÌ Â apple ÓÚ ÓÎÊÌ ÔÓÎÌflÚ Òfl apple ÓÚÌËÍ ÏË, ËÏ ËÏË ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Û Í ÎËÙËÍ ˆË ËÎË Ôapple ÒÚ ËÚÂÎflÏË Ä ÚÓappleËÁÓ ÌÌ ı ëâapple ËÒÓ ÙËappleÏ VTS CLIMA. 8 VTS CLIMA Clima Heat VAG

11 ìëíêéâëíçé êìëëäàâ ìëíêéâëíçé ÄèèÄêÄíÄ ÍÓappleÔÛÒ ÔappleflÏÓÛ ÓÎ ÌÓ Ó Ò ÂÌËfl ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌ ËÁ ÒÚ Î ÌÓ Ó ÏÂÚ ÎÎË ÂÒÍÓ Ó ÎËÒÚ ÒÓ ÒÔÂˆË Î Ì Ï Á ËÚÌ Ï ÔÓappleÓ ÍÓ Ï ÔÓÍapple ÚËÂÏ Ó flìóè Ì appleâ ÚÂÎ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌ ËÁ ÏÂ Ì ı ÚappleÛ Ò Î ÏËÌË ÏË appleâ apple ÏË. è ÚappleÛ ÍË Îfl ıó Ë ıó Ó Â ÂÌ Ì appleûêû. Ç ÂappleıÌÂÈ Ë ÌËÊÌÂÈ ÚÓ Í ı Ì appleâ ÚÂÎfl apple ÁÏ ÂÌ ÔappleÓ ÍË Îfl ÓÚ Ó ÓÁ Ûı Ë ÒÎË ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎfl. å ÍÒËÏ Î ÌÓ apple Ó Â ÎÂÌËÂ Ó 1,6 åè. å ÍÒËÏ Î Ì fl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó 130 ë. ëîâ ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ Ó ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Á ÏÂappleÁ ÌËfl Ó Ì appleâ ÚÂΠÔappleË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ı ÔÓÏ ÂÌËË ÌËÊ 0 ë. ÓÒ ÓÈ ÂÌÚËÎflÚÓapple, ÒÏÓÌÚËappleÓ ÌÌ È Ì Á ÌÂÈ ÒÚÂÌÍ ÍÓappleÔÛÒ, Ì ÌÂÚ ÂÚ ÔÓÚÓÍ ÓÁ Ûı Ì appleâ ÚÂÎ Ë Î ÂappleÂÁ Ì Ôapple Îfl ËÈ ÔÔ apple Ú ÔÓÏ ÂÌËÂ. ãóô ÚÍË ÂÌÚËÎflÚÓapple Á Ë ÂÌ ÓÚ ÒÎÛ ÈÌÓ Ó ÍÓÌÚ ÍÚ Ò ÌËÏË ÒÔÂˆË Î ÌÓÈ ÒÂÚÍÓÈ. ÇÂÌÚËÎflÚÓapple ÌÓ ÓÈ ÍÓÌÒÚappleÛ͈ËË, ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ Â ÔÔ apple Ú ı VAG, ËÏÂ Ú Î ÍË ΠÏËÌË  ÎÓÔ ÚÍË, ÓÚÎË ÚÒfl ÌËÁÍËÏ ÛappleÓ ÌÂÏ ÛÏ Ë ÌÂÁÌ ËÚÂÎ Ì Ï ÔÓÚapple ÎÂÌËÂÏ ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË. ÛappleÓ ÌË, Ì ıó fl ËÂÒfl ÒÌ appleûêë Ì ÂappleıÌÂÈ ÒÚË ÍÓappleÔÛÒ, Ó ÎÂ Ú ÏÓÌÚ Ê Ë ÔÓÁ ÓÎfl Ú ÒÚ ËÚ ÓÒ ÔÔ apple Ú ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓ. ÏÌÓ ÓÔÎ ÒÚËÌ Ú È Ì Ôapple Îfl ËÈ ÔÔ apple Ú ÔappleË ÔÓÏÓ Ë ÙËÍÒËappleÛ Â Ó ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÔappleÓÒÚÓ Ë ÒÚappleÓ ËÁÏÂÌflÚ Ì Ôapple ÎÂÌË ÓÁ Û ÌÓÈ ÒÚappleÛË. îëíòëappleû  ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ applefl ÓÚ ÂappleÒÚËÈ, ÍÓÚÓapple ı ÔÎ ÒÚËÌ Ì Ôapple Îfl Â Ó ÔÔ apple Ú ÙËÍÒËappleÛ ÚÒfl Ë Á ÊËÏ ÚÒfl ÔappleÛÊËÌ ÏË Îfl ËÒÍÎ ÂÌËfl Ëı Ò ÏÓÔappleÓËÁ ÓÎ ÌÓ Ó ÔÂappleÂÏ ÂÌËfl. êìëëäàâ ÄÇíéåÄíàäÄ èó Á Í ÁÛ äîëâìú ÔÓÒÚ Îfl ÚÒfl ÒÎÂ Û Ë ÎÂÏÂÌÚ ÚÓÏ ÚËÍË: ÚÂappleÏÓÒÚ Ú Îfl ÔÓÏ ÂÌËfl Ò Á Ú ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple. ÖÒÎË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÔÓÏ ÂÌËË ÌËÊÂ, ÂÏ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ fl Ì ÚÂappleÏÓÒÚ ÚÂ, ÚÓ ÓÌ ÔÓ ÂÚ ÒË Ì Î Ì ÓÚÍapple ÚË ÍÎ Ô Ì Ì appleâ ÚÂÎfl. èóòîâ ÓÒÚËÊÂÌËfl Á ÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÓÁ Ûı ÚÂappleÏÓÒÚ Ú ÔÓ ÂÚ ÒË Ì Î Ì Á Íapple ÚË ÚÓ Ó ÍÎ Ô Ì. ÑË Ô ÁÓÌ ÓÁÏÓÊÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ì Í Î ÚÂappleÏÓÒÚ Ú Ì ıó ËÚÒfl Ôapple ÂÎ ı ÓÚ 10 Ó 30 ë, appleâ ÛÎflÚÓapple ÒÍÓappleÓÒÚË apple ÂÌËfl ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÒÚÛÔÂÌ ÚÓ appleâ ÛÎËappleÓ Ú ËÒÎÓ Ó ÓappleÓÚÓ Ë ÚÂÎfl ÂÌÚËÎflÚÓapple Ë ÚËÏ ËÁÏÂÌflÚ apple ÒıÓ ÓÁ Ûı, ÎÂÍÚappleÓÏ ÌËÚÌ È Ó flìóè ÍÎ Ô Ì, ÛÔapple Îfl ËÈ apple ÓÚÓÈ Ì appleâ ÚÂÎfl Ë ÍÎ ËÈ Ë ÍÎ ËÈ ÔÓ Ó Ó Í ÌÂÏÛ Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒË Ì Î ÚÂappleÏÓÒÚ Ú. äî Ô Ì ÛÒÚ Ì ÎË ÂÚÒfl Ì ıó  ËÁ ÛÒÚ ÌÓ ÍË. VTS CLIMA Clima Heat VAG 9

12 åéçíäü ÄèèÄêÄíÄ êìëëäàâ èéëíäçää ìëíäçéçéä éúóôëúâî ÌÓ - ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ Â ÔÔ apple Ú Clima Heat ÔÓÒÚ Îfl ÚÒfl Í appleúóìì ı ÛÔ ÍÓ Í ı, Á Ë Ëı Ó ÓappleÛ Ó ÌË ÓÚ ÔÓ appleâê ÂÌËÈ ÔappleË Úapple ÌÒÔÓappleÚËappleÓ ÍÂ. ìô ÍÓ Ó Ì Â ÍÓappleÓ ÍË ËÏÂ Ú ÌÂÓ ıó ËÏ Â Ó ÓÁÌ ÂÌËfl, ËÌÙÓappleÏËappleÛ ËÂ Ó ÚÓÏ, ÚÓ Ì ıó ËÚÒfl ÌÛÚappleË Ë Í Í ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÚ Ëı Úapple ÌÒÔÓappleÚËappleÓ ÍÛ. Ç ÛÔ ÍÓ ÍÂ Ì ıó ËÚÒfl ÔÔ apple Ú VAG, ËÌÒÚappleÛ͈Ëfl ÔÓ Ó ÒÎÛÊË ÌË, apple ÌÚËÈÌ Â ÓÍÛÏÂÌÚ. Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ıó flú ÍappleÂÔÂÊÌ Â ÎÂÏÂÌÚ (ÌÂÒÛ Ë ÍappleÓÌ ÚÂÈÌ, ÔËÎ ÍË, ÓÎÚ, ÈÍË). á Í Á ÌÌ fl ÚÓÏ ÚËÍ ÔÓÒÚ ÎflÂÚÒfl ÓÚ ÂÎ ÌÓÈ ÛÔ ÍÓ ÍÂ. ëapple ÁÛ ÔÓÒΠÔÓÒÚ ÍË ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔappleÓ ÂappleËÚ ÒÓ ÂappleÊ ÌË ÛÔ ÍÓ ÓÍ. Ç ÒÎÛ Â Í ÍËı-ÎË Ó Ì Óapple ÁÛÏÂÌËÈ ÒΠÛÂÚ Ó apple ÚËÚ Òfl Úapple ÌÒÔÓappleÚËappleÛ Û Óapple ÌËÁ ˆË. åéçíäü ÇÚÛÎÍË Ò appleâá ÓÈ èappleë ÓÔapple ÂÎÂÌËË ÏÂÒÚ ÏÓÌÚ Ê ÔÔ apple Ú ÌÛÊÌÓ Û ËÚ Ú : ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÓÒÚÛÔ Îfl ÒÂapple ËÒÌ ı Ë appleâïóìúì ı apple ÓÚ, ÔÓ Ó Ó, ÔÓ ÍÎ ÂÌËÂ Í ÎÂÍÚappleÓÔËÚ ÌË, apple ÒÔapple ÂÎÂÌË ÒÚappleÛË ÓÁ Ûı ÔÓÏ ÂÌËË. ÑÎfl ÏÓÌÚ Ê ÔÔ apple Ú ÌÛÊÌÓ ÔÓ ÓÚÓ ËÚ ÌÂÒÛ Û ÍÓÌÒÚappleÛÍˆË Ë ÂÚ appleâ ÓÎÚ å10 ËÎË Â ÔËÎ ÍË å10 Ò ÈÍ ÏË. ç ÒÂı ÓÍÓ ı ÔÓ ÂappleıÌÓÒÚflı ÔÔ apple Ú ËÏ ÚÒfl  ÚÛÎÍË Ò appleâá ÓÈ å10 Ë apple ÒÒÚÓflÌËÂÏ ÏÂÊ Û ÌËÏË 419 ÏÏ, ÒÎÛÊ Ë Îfl ÍappleÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚ ÌÓ ÍË. éòó Ó ÌËÏ ÌË ÒΠÛÂÚ Ó apple ÚËÚ Ì ÚÓ, ÚÓ ÒÚ ËÚ ÔÔ apple Ú ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓ. Ç ÒÎÛ Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl ÓÒË ÂÌÚËÎflÚÓapple ÓÚ ÓappleËÁÓÌÚ Î ÌÓÈ ËÎË ÂappleÚËÍ Î ÌÓÈ ÔÓÁˈËË ÓÁÏÓÊÌÓ Â Ó ÔÓ appleâê ÂÌËÂ. èêàåöêõ åéçíäüä ÇÓÁÏÓÊÌ ÒÔÓÒÓ ÏÓÌÚ Ê ÔÔ apple Ú : Ì ÒÚÂÌ (ÒÚapple. 37) Ò ÔÓÏÓ ÒÔÂˆË Î ÌÓ ËÁ ÓÚÓ ÎÂÌÌ ı Îfl ÚÓÈ ˆÂÎË ÍappleÓÌ ÚÂÈÌÓ, Ì ÔÓÚÓÎÍ (ÒÚapple. 37) Ò ÔÓÏÓ ÌÂÒÛ Ëı ÔËÎÂÍ ËÎË ÍappleÓÌ ÚÂÈÌÓ. èappleë ÚÓÏ ÒΠÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ Ó ÔappleÓ Í Îfl ÔÛÒÍ ÓÁ Ûı, ÍÓÚÓapple fl ÓÎÊÌ apple ÒÔÓÎ Ú Òfl ÂappleıÌÂÈ ÚÓ ÍÂ Ì appleâ ÚÂÎfl. çâ ÓÔÛÒÍ ÂÚÒfl ÏÓÌÚ Ê ÛÒÚ ÌÓ ÍË, ÔappleË ÍÓÚÓappleÓÏ ÔÔ apple Ú ÔÓ Â ÂÌ Ì ÔÓ Ó fl Ëı ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó ı ËÎË Ì Ó ÓappleÓÚ Ï ÒÒ ÚËı ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó Ó ËÒËÚ Ì ÔÔ apple ÚÂ. èappleë ÏÓÌÚ ÊÂ Ì ÔÓÚÓÎÍÂ Ó ÌÓ Á ÚappleÛ ÌflÂÚÒfl Óapple ÌËÁ ˆËfl ÓÚ Ó ÓÁ Ûı ËÁ Ì appleâ ÚÂÎfl. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ Â ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÓÁ Û ÌËÍ Ì ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó Â ÂappleıÌÂÈ Â Ó ÒÚË. çâó ıó ËÏÓ ÔÓÏÌËÚ, ÚÓ ÏÂÊ Û Á ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÓÈ appleâ Ú Ë ÔÓ ÂappleıÌÓÒÚ ÒÚÂÌ ËÎË ÔÓÚÓÎÍ ÓÎÊÌÓ Ú apple ÒÒÚÓflÌË Ì ÏÂÌ 400 ÏÏ. ÅÓÍÓ fl ÔÓ ÂappleıÌÓÒÚ ÔÔ apple Ú ÓÎÊÌ Ì ıó ËÚ Òfl Ì ÎËÊ 200 ÏÏ ÓÚ Î ÓÈ appleû ÓÈ ÔÓ ÂappleıÌÓÒÚË. Ç ÔappleÓÚË ÌÓÏ ÒÎÛ Â ÏÓÊÌÓ Ì ÓÒÚË ÌÛÚ apple Ò ÂÚÌ ı Ô apple ÏÂÚappleÓ apple ÓÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍË (ÒÚapple. 37). îóappleï Ë apple ÁÏÂapple ÌÂÒÛ ÂÈ ÍÓÌÒÚappleÛ͈ËË Ëapple ÚÒfl ÔappleÓËÁ ÓÎ ÌÓ, Ó Ì ÍÓ Ò Û ÂÚÓÏ Ì appleûáíë Ì ÚÛ ÍÓÌÒÚappleÛ͈Ë. 10 VTS CLIMA Clima Heat VAG

13 åéçíäü ÄèèÄêÄíÄ êìëëäàâ ÇéáåéÜçéëíú éåëãìüàçäçàü ë Ó Ó Ì Â ÔappleÓÒÚapple ÌÒÚ ÓÍappleÛ ÔÔ apple Ú ÌÂÓ ıó ËÏ Îfl ÓÒÚÛÔ Í Â Ó ÓÚ ÂÎ Ì Ï ÎÂÏÂÌÚ Ï: ÓÚ ÓÍÓ ı ÔÓ ÂappleıÌÓÒÚÂÈ ÓÚ Á ÌÂÈ ÒÚË = 200 ÏÏ = 400 ÏÏ åéçíäü çöëäéãúäàï ÄèèÄêÄíéÇ èappleë ÛÒÚ ÌÓ Í ÌÂÒÍÓÎ ÍËı appleâ ÚÓ VAG ÌÂÓ ıó ËÏÓ Û ËÚ Ú ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÂapple ËÒÌ ı ËÎË appleâïóìúì ı apple ÓÚ. äappleóïâ ÚÓ Ó, appleâíóïâì ÛÂÚÒfl ÒÓ Î Ú ÒÎÂ Û Ë apple ÒÒÚÓflÌËfl ÏÂÊ Û ÔÔ apple Ú ÏË (ÒÚapple. 36): ÔappleË ÏÓÌÚ ÊÂ Ó ÌÛ ÎËÌË 5-9 Ï, ÔappleË ÏÓÌÚ ÊÂ Ó ËÌ ÔappleÓÚË appleû Ó Ó 27- Ï, ÔappleË ÏÓÌÚ ÊÂ Ó ËÌ Á appleû ËÏ Ï. ùúë apple ÒÒÚÓflÌËfl fl Îfl ÚÒfl ÒÂ Ó ÎË appleâíóïâì ˆËflÏË. èappleë ÏÓÌÚ Ê ÔÔ apple ÚÓ VAG ÒΠÛÂÚ Û ËÚ Ú Ú ÍÊ appleëú Ë ÙÓappleÏÛ ÔÓÏ ÂÌËfl, Â Ó Á appleóïóê ÂÌËÂ, appleâíóïâì ˆËË ÔappleÓÂÍÚËappleÓ ËÍ. êìëëäàâ ùãöäíêééåéêìñéçäçàö ÄÔÔ apple Ú ÓÎÊÂÌ Ú Ó flá ÚÂÎ ÌÓ Á ÁÂÏÎÂÌ, Â Ó ÔÓ ÍÎ ÂÌË ÓÎÊÌÓ ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÒÓ Î ÒÌÓ ÒÂÏ Ôapple ËÎ Ï Ë ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏ. ùîâíúappleó Ë ÚÂÎ ËÏÂÂÚ ÚÂÔÎÓ Û Á ËÚÛ, ÓÚÍÎ Û Â Ó ÔappleË ÔÂapple appleâ Â. Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ÔÓÒÚ Îfl ÚÒfl Í ÂÎ ÔËÚ ÌËfl Ë Î Ì È ÍÎ ÚÂÎ (ÒÚapple. 34, ). èó ÍÎ ÂÌËÂ Í ÂÎfl ÔËÚ ÌËfl Ë Î ÌÓ Ó ÍÎ ÚÂÎfl ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÎÂÍÚappleÓÒıÂÏ ÏË Ì ÒÚapple. 34, (Ò ÚÓÏ ÚËÍÓÈ ËÎË ÂÁ Ì Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Á Í Á ). ÇÒ apple ÓÚ ÔÓÎÌfl ÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ Îˈ ÏË Ò ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û ÂÈ Í ÎËÙËÍ ˆËÂÈ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ËÌÒÚappleÛ͈ËÂÈ. VTS CLIMA Clima Heat VAG 11

14 åéçíäü ÄèèÄêÄíÄ êìëëäàâ èéñäãûóöçàö çäéêöçäíöãü èó ÍÎ ÂÌËÂ Ì appleâ ÚÂÎfl ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl Ò Û ÂÚÓÏ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Ó ÒÎÛÊË ÌËfl. ç ÔÓ Ó fl ÂÈ Ë ÓÚ Ó fl ÂÈ ÎËÌËflı ÏÓÌÚËappleÛ ÚÒfl ÓÚÍÎ Ë Íapple Ì. ç ÔÔ apple Ú ÛÍ Á Ì ıó Ë ıó Ó. ùîâíúappleóï ÌËÚÌ È ÍÎ Ô Ì ( ÒÎÛ Â ÔÓÒÚ ÍË ÚÓÏ ÚËÍË) ÏÓÌÚËappleÛÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ Ì ıó ÌÓÏ ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó Â. çâ ÓÔÛÒÍ ÂÚÒfl ÏÓÌÚ Ê ÛÒÚ ÌÓ ÍË, ÔappleË ÍÓÚÓappleÓÏ ÔÔ apple Ú ÍappleÂÔËÚÒfl Ì ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó ı Ó ËÎË Ì Ó ÓappleÓÚ Ï ÒÒ ÚËı ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó Ó ËÒËÚ Ì ÔÔ apple ÚÂ. èappleë ÏÓÌÚ ÊÂ Ì ÔÓÚÓÎÍÂ Ó ÌÓ Á ÚappleÛ ÌflÂÚÒfl Óapple ÌËÁ ˆËfl ÓÚ Ó ÓÁ Ûı ËÁ Ì appleâ ÚÂÎfl. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ Â ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÓÁ Û ÌËÍ ÂappleıÌÂÈ ÒÚË ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó. èó ÒÓ ËÌÂÌË ÚappleÛ ÓÔappleÓ Ó Ó ÓÎÊÌÓ ÔappleÓËÁ Ó ËÚ Òfl Ó flá ÚÂÎ ÌÓ ÔappleË ÔÓÏÓ Ë Ûı ÍÎ ÂÈ, ÚÓ ËÁ ÂÊ Ú Ì appleû ÂÌËfl ÂappleÏÂÚË ÌÓÒÚË ÚÂÔÎÓÓ ÏÂÌÌËÍ. ç appleû ÂÌË ÚÓ Ó Ôapple ËÎ ÔappleË Ó ËÚ Í ÔappleÂÍapple ÂÌË apple ÌÚËË Ë ÒÚÓËÏÓÒÚ appleâïóìú ÚÂÔÎÓÓ ÏÂÌÌËÍ ËÎË Â Ó Á ÏÂÌ ÓÔÎ Ë ÂÚÒfl äîëâìúóï. ÄÇíéåÄíàäÄ ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÓ ÏÓÊÂÚ Ú ÔÓÒÚ ÎÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÚÓÏ ÚËÍË, ÍÓÚÓapple È ıó flú: Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓappleÌ È appleâ ÛÎflÚÓapple ËÒÎ Ó ÓappleÓÚÓ ÎÂÍÚappleÓ Ë ÚÂÎfl, ÛııÓ Ó ÓÈ ÍÎ Ô Ì Ò ÒÂapple ÓÏÓÚÓappleÓÏ, ÛÒÚ Ì ÎË ÂÏ È Ì ıó  Ó, ÛıÔÓÁˈËÓÌÌ È (éíäê/áääê), ÚappleÂıÙ ÁÌ È, Ì 230 Ç, ÔÂappleËÓ ÓÚÍapple ÚËfl-Á Íapple ÚËfl 7 ÒÂÍ. ÚÂappleÏÓÒÚ Ú Îfl ÔÓÏ ÂÌËfl Ò Á Ú ËÍÓÏ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple, ÛÔapple Îfl ËÈ ÍÎ Ô ÌÓÏ Ì appleâ ÚÂÎfl. èó ÍÎ ÂÌË ÚÓÏ ÚËÍË ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÒÓ Î ÒÌÓ ÒıÂÏ (ÒÚapple. 34, ). ÄÔÔ apple Ú ÓÚÓ Í apple ÓÚ ÔÓÒΠÔÓ ÍÎ ÂÌËfl ÚÂappleÏÓÒÚ Ú Í ÎÂÍÚappleÓÏ ÌËÚÌÓÏÛ ÍÎ Ô ÌÛ Ë ÔappleËÒÓ ËÌÂÌËfl Í Î ÌÓÏÛ ÍÎ ÚÂÎ Ì ÔappleflÊÂÌËfl 230Ç ÚÂappleÏÓÒÚ Ú Ë ÎÂÍÚappleÓ Ë ÚÂÎfl ÂappleÂÁ appleâ ÛÎflÚÓapple ËÒÎ Ó ÓappleÓÚÓ. èöêçõâ èìëä ÄèèÄêÄíÄ èóòîâ ÏÓÌÚ Ê ÛÒÚ ÌÓ ÍË, ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌËfl ÂÂ Í ÎÂÍÚappleË ÂÒÍÓÏÛ Ë Ó flìóïû ÔËÚ ÌË Ë ÔappleÓ ÂappleÍË ÂappleÏÂÚË ÌÓÒÚË, ÏÓÊÌÓ ÔappleËÒÚÛÔËÚ Í ÔÂapple ÓÏÛ Á ÔÛÒÍÛ. ç appleâ ÛÎflÚÓapple ËÒÎ Ó ÓappleÓÚÓ ÛÒÚ Ì ÎË ÂÚÒfl «0», Á ÚÂÏ ÍÎ ÂÚÒfl Î Ì È ÍÎ ÚÂÎ, ÔappleË ÚÓÏ Ì appleâ ÛÎflÚÓapple Á Óapple ÂÚÒfl ÒË Ì Î. Ñ Î Ëapple ÂÚÒfl ËÒÎÓ Ó ÓappleÓÚÓ Ë ÚÂÎfl Ë ÛÒÚ Ì ÎË ÂÚÒfl ÌÛÊÌ fl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ì ÚÂappleÏÓÒÚ ÚÂ. ÇÂÌÚËÎflÚÓapple apple ÓÚ ÂÚ ÌÂÔappleÂapple ÌÓ ÌÂÁ ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó flìó Ó ÍÎ Ô Ì Ì appleâ ÚÂÎfl. Ç ÒÎÛ Â Í ÍËı-ÎË Ó ÔappleÓ ÎÂÏ ËÎË ÌÂflÒÌÓÒÚÂÈ ÒΠÛÂÚ ÓÚÍÎ ËÚ ÔÔ apple Ú Ë Ó apple ÚËÚ Òfl Í Óapple ÌËÁ ˆËË, ÍÓÚÓapple fl ÂÎ ÏÓÌÚ Ê ÛÒÚ ÌÓ ÍË, ËÎË èappleâ ÒÚ ËÚÂÎ ÒÚ Ó îëappleï. 12 VTS CLIMA Clima Heat VAG

15 ùäëèãìäíäñàü / ëöêçàëçéö éåëãìüàçäçàö êìëëäàâ ÇäãûóÖçàÖ ÄèèÄêÄíÄ ÇÍÎ ÂÌË ÔÔ apple Ú apple ÓÚÛ ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl Î Ì Ï ÍÎ ÚÂÎÂÏ. á ÚÂÏ Ëapple ÂÚÒfl ÌÂÓ ıó ËÏ fl ÒÍÓappleÓÒÚ apple ÂÌËfl ÂÌÚËÎflÚÓapple. Ç ÔÓÁˈËË «0» ÂÌÚËÎflÚÓapple ÍÎ ÂÌ. ã ÏÔÓ Í Ì Ô ÌÂÎË appleâ ÛÎflÚÓapple ËÒÎ Ó ÓappleÓÚÓ ÒË Ì ÎËÁËappleÛÂÚ Ó ÍÎ ÂÌËË Î ÌÓ Ó ÍÎ ÚÂÎfl. ÇÂÌÚËÎflÚÓapple apple ÓÚ ÂÚ ÌÂÁ ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó flìó Ó ÍÎ Ô Ì. èóòîâ ÓÒÚ ÌÓ ÍË ÒÓ ÒÎË ÓÏ Ó ÔappleË ÔÓ ÚÓappleÌÓÏ Á ÔÛÒÍ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÓÒ Ó Ó ËÚ Òfl ÓÚ ÓÁ Ûı ÔÓ Ó appleâ ÚÂÎÂ, ËÒÔÓÎ ÁÛfl Îfl ÚÓ Ó ÓÁ Û ÌËÍ Â Ó ÂappleıÌÂÈ ÒÚË. ÇõäãûóÖçàÖ ÄèèÄêÄíÄ ÑÎfl ÍÎ ÂÌËfl ÔÔ apple Ú ÌÂÓ ıó ËÏÓ: ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Ì ÚÂappleÏÓÒÚ Ú ÏËÌËÏ Î ÌÛ ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÛ 10 ë, ÚÂappleÏÓÒÚ Ú ÂappleÂÁ 7 ÒÂÍÛÌ ÔÓ ÂÚ ÒË Ì Î Í Á Íapple ÚË Ó flìó Ó ÍÎ Ô Ì Ì Ì appleâ ÚÂÎÂ, ÍÎ ËÚ Î Ì È ÍÎ ÚÂÎ, ÚÓ Ó ÂÒÚÓ ËÚ ÎÂÍÚappleÓ Ë ÚÂÎ ÂÌÚËÎflÚÓapple Ë ÚÂappleÏÓÒÚ Ú. êìëëäàâ éúíî ÂÌË ÂÌÚËÎflÚÓapple Î Ì Ï ÍÎ ÚÂÎÂÏ ËÎË ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎÂÏ Ì appleâ ÛÎflÚÓapple ËÒÎ Ó ÓappleÓÚÓ Ì Á Íapple ÂÚ ÍÎ Ô Ì Ì Ó flìóï ÔÓ Ó appleâ ÚÂÎÂ, ÍÓÚÓapple È ÔappleÓ ÓÎÊ ÂÚ apple ÓÚ Ú. èappleë ÓÚÍÎ ÂÌÌÓÏ ÂÌÚËÎflÚÓapple ÏÓÊÂÚ ÔÓ ÒËÚ Òfl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÌÛÚappleË ÔÔ apple Ú, ÚÓ ÓÔ ÒÌÓ Îfl ÔÓ ËÔÌËÍÓ ÎÂÍÚappleÓ Ë ÚÂÎfl. ùäëèãìäíäñàü ÇÖçíàãüíéêÄ ùîâíúappleó Ë ÚÂÎ Ë ÓÒ ÓÈ ÂÌÚËÎflÚÓapple, ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌ Â ÔÔ apple Ú ı VAG, ıóúfl Ë fl Îfl ÚÒfl ÎÂÏÂÌÚ ÏË, Ôapple ÍÚË ÂÒÍË Ì ÌÛÊ ËÂÒfl Ó ÒÎÛÊË ÌËË, Ó Ì ÍÓ ÚappleÂ Û Ú ÍÓÌÚappleÓÎfl. èâappleëó Ë ÂÒÍË ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔappleÓ ÂappleflÚ ÒÓÒÚÓflÌË ÔÓ ËÔÌËÍÓ ÂÌÚËÎflÚÓapple ÓÎÊÂÌ Ò Ó Ó ÌÓ apple Ú Òfl ÂÁ ÒÚÛÍ Ë Í ÍËı-ÎË Ó ËÂÌËÈ ÔÓ ÓÒË ËÎË ÔÓ apple ËÛÒÛ. ÖÒÎË Ó appleâïfl ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË ÔÓfl Îfl ÚÒfl Í ÍË ÎË Ó ÒÚÛÍË, Ë apple ˆËË, ÓÁapple ÒÚ ÂÚ ÛappleÓ ÂÌ ÛÏ, ÚÓ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔappleÓ ÂappleËÚ ÍappleÂÔÎÂÌË ÂÌÚËÎflÚÓapple. ÖÒÎË ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÓ Ï ÚÂÎ ÒÚ Ó Ì ÂÚ appleâáûî Ú ÚÓ, ÚÓ ÒΠÛÂÚ Ó apple ÚËÚ Òfl Ä ÚÓappleËÁÓ ÌÌ È ëâapple ËÒ VTS CLIMA ëöêçàëçéö éåëãìüàçäçàö - àçîéêåäñàü ÅÂÁ appleëèì fl Ë Ì ÂÊÌ fl apple ÓÚ Ó ÓappleÛ Ó ÌËfl ÏÓÊÂÚ Ú apple ÌÚËappleÓ Ì ÔappleË ÛÒÎÓ ËË ÔÛÒÍ Ë ÔappleÓ Â ÂÌËfl ÔÂappleËÓ Ë ÂÒÍËı ÓÒÏÓÚappleÓ Ä ÚÓappleËÁÓ ÌÌ ÏË ëâapple ËÒ ÏË VTS CLIMA. å Ôapple ΠÂÏ Á ÍÎ ËÚ Ò ëâapple ËÒ ÏË VTS CLIMA apple ÁÎË ÌÓ Ó ÚËÔ ëâapple ËÒÌ Â Ó Ó Óapple, ÍÓÚÓapple  ÒÓ ÂappleÊ Ú ÛÒÎÓ Ëfl Ë appleâïâìì  ÔÂappleËÓ ÔappleÓ Â ÂÌËÈ ÓÒÏÓÚappleÓ, appleâ Î ÏÂÌÚÌ ı apple ÓÚ Ë appleâïóìúó. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ ËÌÙÓappleÏ ˆË ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ ËÚ àìúâappleìâúâ: RUS ÚÂÎ. (095) åóòí UA ÚÂÎ äëâ LT tel. (+2) Vilnius VTS CLIMA Clima Heat VAG 13

16 KONSTRUKCE âesky URâENÍ Vûtrací a ohfiívací zafiízení VAG je urãeno pro ohfiev vzduchu rûzn ch typû prostor: Pro pfiípad velk ch prostor je doporuãena spolupráce více zafiízení VAG (str. 17) v robní a skladovací haly, autodílny a autosalony, sportovní haly, v stavní a veletrïní haly, dílenské prostory, konferenãní sály, prodejní haly, a dal í. zemûdûlské objekty, VAG jsou urãena pro práci s cirkulaãním vzduchem, topn m médiem je voda o teplotû do 130 C a maximálním pracovním tlaku do 1,6 MPa. KVALITA Na e zafiízení jsou vyrábûna ve shodû se svûtov mi standardy a poïadavky na kvalitu, ekologii a funkãní komfort: ISO 9001 Na e zafiízení jsou vyrábûna ve shodû s normou ISO 9001 garantující, Ïe firma VTS Clima splàuje "Systém udrïení kvality v oblasti projektování zafiízení, v roby, instalace a servisu". Certifikát byl vydán Mezinárodní certifikaãní institucí - Bureau Veritas Quality International BVQI., za podpory dvou institucí: nûmecké - BVQI/TGA reprezentované Deutscher Akkreditierung RAT - DAR, britské - BVQI / NACCB reprezentované National Accreditation of Certification Bodies. ObdrÏeli jsme téï certifikát CE, kter je deklarací shody na ich zafiízení s poïadavky direktiv Evropské Unie. Certifikát byl vydán institucí KEMA Registered Quality B.V. a potvrzuje shodu s poïadavky EMC Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, LVD Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC. TÜV Certifikát TÜV potvrzuje shodu zafiízení VTS Clima s evropsk mi normami EN Zkou ky byly provedeny v technick ch laboratofiích TÜV Bau- und Betriebstechnik v Mnichovû i v Berlínû. BEZPEâNOST Nutno se pfiedem seznámit s instrukcí obsluhy zafiízení a dodrïovat v echna doporuãení zde uvedená. NedodrÏení uveden ch zásad a postupû mûïe zpûsobit nesprávnou funkci zafiízení. Elektrická skfiíà a ventilátor jsou oznaãeny v straïn mi symboly upozoràujícími na moïné nebezpeãí zasaïení elektrick m proudem. V echny instalaãní práce musí b t provedeny pouze osobami odbornû zpûsobil mi nebo pro kolen mi firmou VTS CLIMA. 14 VTS CLIMA Clima Heat VAG

17 KONSTRUKCE âesky KONSTRUKCE ZA ÍZENÍ oplá tûní, je tvofieno pozinkovan m plechem chránûn m prá kovou barvou; vodní ohfiívaã (Cu/AL), je tvofien mûdûn mi rourkami a hliníkov mi lamelami, které jsou chránûny ocelov m pozinkovan m plechem z nûjï jsou vyvedeny mûdûné kolektory a hrdla. V nejvy ím a nejniï ím místû kolektoru jsou umístûny zátky k odvzdu nûní a vypu tûní média. Maximální pracovní tlak topného média [MPa] Maximální teplota vody napájecí v mûník [ C]. Pozor na nebezpeãí zamrznutí vody ve v mûníku pfii teplotách pod 0 C. axiální ventilátor, instalovan v zadní stûnû, zaji Èuje vzduchov prûtok pfies ohfiívaã. Ventilátor je ochrannou síèkou zabezpeãen pfied bezprostfiedním pfiístupem k rotujícím ãástem. Ventilátor VAG je tvofien lehk mi hliníkov mi lopatkami, které zaruãují nízkou spotfiebu a hluãnost zafiízení. vodováha, umístûná v horní stûnû oplá tûní usnadàuje správnou montáï zafiízení nastavitelné Ïaluzie, jsou vybaveny polohovacím systémem, kter umoïàuje snadné nastavení smûru a velikosti prûtoku. Systém je tvofien otvory do kter ch je moïno vsunout v stupek umístûn na Ïaluzii. Proti samovolnému pfiestavení je v tomto prvku instalována spirálová pruïinka. âesky REGULACE Na objednávku jsou se zafiízením dodány prvky Mûfiení a Regulace (obr. str. 1): prostorov termostat s nastavitelnou teplotou. V pfiípadû, Ïe je teplota ve vytápûném prostoru niï í neï hodnota nastavená na termostatu vy le termostat signál k otevfiení ventilu ohfiívaãe. Po dosaïení poïadované teploty dojde k uzavfiení elektromagnetického ventilu. Nastavení poïadované teploty je moïno provést otoãn m spínaãem na termostatu v rozsahu od 10 do 30 C. regulátor otáãek, umoïàuje stupàovou regulaci otáãek a tím vzduchového v konu; elektromagnetick vodní ventil, fiídí práci ohfiívaãe otevírá nebo uzavírá pfiívod média do ohfiívaãe. Ventil se instaluje na v stupu z ohfiívaãe. VTS CLIMA Clima Heat VAG 15

18 INSTALACE ZA ÍZENÍ âesky DODÁVKA A TRANSPORT ZA ÍZENÍ Ohfiívací zafiízení Clima Heat je dodáváno zabalené v kartonovém obalu, kter zabezpeãuje zafiízení pfied mechanick m po kozením. Na obalu je vyznaãeno co obsahuje a jak m zpûsobem je moïno postupovat pfii pfiepravû. Dodávka obsahuje: Zafiízení, Návod k obsluze se Záruãním listem. (Dodávka neobsahuje hlavní vypínaã, napájecí kabel a prvky k uchycení rouby, nosnou konstrukci.). Eventuelnû objednaná regulace je dodána v samostatném obalu. Nutno zkontrolovat obsah obalû ihned pfii dodávce. V pfiípadû chybûjících souãástí v dodávce kontaktujte Va eho obchodního partnera. MONTÁÎ n ty se závitem Pfii volbû umístûní zafiízení je nutno brát v úvahu: pfiístupnost pro údrïbu, pfiipojení média, elektroinstalaci, dosah proudûní vzduchu do prostoru. Pro pfiipevnûní zafiízení jsou potfiebné ãtyfii rouby M10 a nosná konstrukce nebo závitová tyã M10. Na v ech boãních stûnách zafiízení se nachází maticové n ty M10 s rozteãí 419 mm, slouïící pro pfiipevnûní zafiízení. Pfii instalaci je nutno dát pozor na správnou polohu zafiízení (vodorovná nebo svislá), která zaruãuje správnou funkci zafiízení. P ÍKLADY NOSN CH KONSTRUKCÍ VTS Clima doporuãuje instalaci na stûnû nebo pod stropem pomocí nosn ch konstrukcí, konzol nebo závitov ch tyãí. montáï pod stropem (obr. str. 37) nutno brát v úvahu, Ïe mûïe b t stíïeno odvzdu Àování v mûníku, proto je tfieba instalovat odvzdu nûní téï na nejvy ím bodû napájecího potrubí. montáï na stûnû (obr. str. 37). Nutno ponechat minimálnû 400 mm mezi zadní ãástí zafiízení a stropem nebo stûnou. V opaãném pfiípadû nejsou zaruãeny dosahované parametry zafiízení (str. 37). Tvar a rozmûry nosné konstrukce je moïno volit s tím, Ïe musí b t zaruãena nosnost a tuhost. 16 VTS CLIMA Clima Heat VAG

19 INSTALACE ZA ÍZENÍ âesky SNADNOST SERVISNÍHO P ÍSTUPU Okolo zafiízení je nutno ponechat prostor pro obsluïnou a servisní ãinnost: z boku mm zezadu (od ventilátoru) mm NÁVRH ROZMÍSTùNÍ VÍCE JEDNOTEK VAG Ve velk ch prostorech je moïno rozmístit více zafiízení VAG s tím, Ïe je moïno v echna tato zafiízení ovládat jedním termostatem a jedním hlavním vypínaãem (schéma str. 36). Doporuãená vzájemná vzdálenost mezi jednotliv mi jednotkami VAG ãiní 5 9 metrû (v pfiípadû, Ïe jsou jejich v tlaky rovnobûïné). V pfiípadû, Ïe jsou zafiízení instalována proti sobû minimální vzdálenost mezi zafiízeními 27 - metrû, pro pfiípad souproudu je doporuãená vzdálenost metrû (viz. obrázek). âesky ELEKTROINSTALACE Provedení elektrického pfiipojení musí b t ve shodû s pfiíslu n mi platn mi místními pfiedpisy a normami. Motor ventilátoru je vybaven vestavûnou tepelnou ochranou chránící vinutí pfied pfietíïením. Dodávka neobsahuje: napájecí kabel, hlavní vypínaã (viz.schéma str. 34, ) Elektrické pfiipojení mûïe provést pouze osoba s odpovídající odbornou kvalifikací, po obeznámení se s touto pfiíruãkou. Pfiipojení napájecího kabelu a hlavního vypínaãe je nutno provést ve shodû s elektrick m schématem na str. 34, (bez nebo s regulací dle typu dodávky). VTS CLIMA Clima Heat VAG 17

20 INSTALACE ZA ÍZENÍ âesky INSTALACE NAPÁJENÍ V MùNÍKU Pfiipojení ohfiívaãe musí b t provedeno tak, aby nebránilo provedení servisní a obsluïné ãinnosti. Na obou hrdlech v mûníku musí b t instalovány ruãní uzavírací ventily umoïàující odstavení zafiízení. Pfiipojení napájecího potrubí je tfieba provést dle nápisû na oplá tûní jednotky (vstup/ v stup). Regulaãní elektromagnetick ventil (dodávka regulace k zafiízení VAG) je nutno instalovat na v stupu média ze zafiízení, jinak mûïe dojít k jeho po kození. Hmotnost pfiipojovacího potrubí nesmí spoãívat na hrdlech v mûníku. Pfii provádûní vlastního pfiipojení v mûníku je nutno dát pozor aby nedo lo k po kození v mûníku zkroucením hrdla je nutno si hrdlo pfiidrïet proti stoãení (viz. obrázek). Na po kození v mûníku zapfiiãinûné neodbornou instalací se nevztahuje záruka a ve keré náklady na opravu hradí uïivatel zafiízení. INSTALACE REGULACE Na zvlá tní objednávku jsou v dodávce zafiízení obsaïeny komponenty MaR (napájené napûtím 230 V): transformátorov regulátor otáãek ventilátoru, vodní regulaãní ventil ON/OFF napájen tfiíïilovû napûtím 230V, ãas otevfiení/zavfiení 7 s, instalovan na v stupu z ohfiívaãe. prostorov termostat s nastavitelnou poïadovanou teplotou. Instalace komponentû MaR musí b t provedena dle elektrick ch schémat viz. str 34,. Po provedení pfiipojení termostatu a servopohonu ventilu, pfiivedení napûtí 230 V do termostatu a ventilátoru je zafiízení pfiipraveno k uvedení do provozu. PRVNÍ ROZBùH ZA ÍZENÍ Po provedení v ech pfiipojení: (elektrické, vodní a MaR), kontrole tûsnosti v ech pfiipojení a odvzdu nûní ohfiívaãe, je moïno pfiistoupit ke spu tûní zafiízení: (nastavit na regulátoru otáãek pozici 0), zapnout hlavní vypínaã, nastavit poïadované otáãky, nastavit Ïádanou teplotu na termostatu. V pfiípadû problému nebo nejasností odpojit zafiízení od napájení a neprodlenû kontaktovat zastoupení firmy VTS Clima. 18 VTS CLIMA Clima Heat VAG

DT 999 T RU PL CZ EL. Str. 21-36 Str. 37-52

DT 999 T RU PL CZ EL. Str. 21-36 Str. 37-52 DT 999 T RU PL CZ EL ëúapple. 5-20 Str. 21-36 Str. 37-52 Σελ. 53-68 1 2 3 8 9 10 4 11 Fig. A 12 A B B 5 13 A B C D E 4 2 3 1 14 A B C D F H G E F G B 5 6 7 D F A G C E D F C I 598 556/563 B 15 E C H 16

Bardziej szczegółowo

éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå, PìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìäíäñàà

éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå, PìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìäíäñàà APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ, INSTRUKCJA OBS UGI OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM, NÁVOD K OBSLUZE HEIZAPPARATE MIT WASSERERHITZER, GEBRAUCHSANWEISUNG UNIT HEATERS, INSTRUCTIONS

Bardziej szczegółowo

RU EN PL. pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi

RU EN PL. pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi RU EN PL ëúëapple Î Ì fl Ï ËÌ àìòúappleûíˆëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË washing machine User instructions pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi ëó ÂappleÊ ÌËÂ Ç Â ÂÌË é ËÂ Ò Â ÂÌËfl åâapple ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno ruchowa

Dokumentacja techniczno ruchowa Dokumentacja techniczno ruchowa iheatone POLSKA Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 365 43-382 Bielsko Biała, Poland infolinia 801 889 881 tel. + 33 485 94 70, fax +33 485 94 71, poland@iheatone.com Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC GDYNIA APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY - AGC 2012 1/8 APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl GDYNIA, czerwiec

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne

Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne Aparaty grzewczo wentylacyjne Ekonomiczne ogrzewanie powietrzne ZALETY Wysoka efektywnoϾ Szybkie ogrzewanie Prosty monta Dobra cena Zadaniem aparatu grzewczo-wentylacyjnego Volcano jest ogrzewanie powietrza

Bardziej szczegółowo

JAD syrup dispenser THE REVOLUTION IN HERMETIC CLOSURES NO WATER OUT NO BACTERIA IN. Specyfikacja Techniczna. Distributor: Technical Specification

JAD syrup dispenser THE REVOLUTION IN HERMETIC CLOSURES NO WATER OUT NO BACTERIA IN. Specyfikacja Techniczna. Distributor: Technical Specification THE REVOLUTION IN HERMETIC CLOSURES NO WATER OUT NO BACTERIA IN GB Technical Specification Product Code N-27-00 Bottle Options 3- or 5-gallon bottles; crown finish Typical Applications Bottled water Capping

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Spis treêci Wprowadzenie....................................... Puste miejsce po lewicy Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce

Spis treêci Wprowadzenie....................................... Puste miejsce po lewicy Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce Spis treêci Ewa Pietrzyk-Zieniewicz Wprowadzenie....................................... 11 Karol Modzelewski, Andrzej Zieniewicz Puste miejsce po lewicy............................... 17 Jerzy Hausner,

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

dolfamex_4.qxd 16/8/05 8:56 Page N A W I E R T A K I C E N T R E D R I L L S ñöçíêéçéóçõö ëç êãä

dolfamex_4.qxd 16/8/05 8:56 Page N A W I E R T A K I C E N T R E D R I L L S ñöçíêéçéóçõö ëç êãä N A W I E R T A K I C E N T R E D R I L L S ñöçíêéçéóçõö ëç êãä NAWIERTAKI ZWYK E DO NAKIE KÓW 60 CENTRE DRILLS PLAIN TYPE 60 ANGLE ñöçíêéçéóçõö ëç êãä Tàè OÅõóHõâ ìéoã 60 DIN 333 A D (k12) d (h9) L l

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoCool. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoCool. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze ComfoCool Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Jednostka chłodząca ComfoCool zaprojektowana w celu zapewnienia schładzania oraz osuszania

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. polska wersja

Instrukcja obsługi. polska wersja Instrukcja obsługi CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi IRE, IFK, IFA, RF, RB, DF, CAU polska wersja POLSKA Instrukcja obsługi następujących produktόw: CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi, IRE, IFK, IFA, RF, RB,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 136 Marzec 2012 Nr X

LITERATURA. 136 Marzec 2012 Nr X LITERATURA 1. Bauer H, Hammerschmidt M, Braehler M. The Customer Lifetime Value Concept and Ist Contribution to Corporate Valuation, Yearbook of Marketing and Consumer Research Vol. 1, 2003. 2. Bazarnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

wymiar D / dimension D / apple ÁÏÂapple D

wymiar D / dimension D / apple ÁÏÂapple D Royal Europa dzi kuje za zakup swoich produktów. W celu u atwienia monta u elewacji winylowych typu siding proponujemy zapoznanie si z instrukcjà monta u. Przed przystàpieniem do monta u nale y zmierzyç

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna aparat grzewczo-wentylacyjny HEATER Dokumentacja techniczno ruchowa

Dokumentacja techniczna aparat grzewczo-wentylacyjny HEATER Dokumentacja techniczno ruchowa Dokumentacja techniczno ruchowa KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin k/szczecina tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49 e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.klimasklep.pl 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE KURTYN POWIETRZNYCH

AUTOMATYKA I STEROWANIE KURTYN POWIETRZNYCH I STEROWANIE KURTYN POWIETRZNYCH 103 1.PRZEGL D ELEMENTÓW AUTOMATYKI Stosuj¹c uk³ady automatyki do kurtyn powietrznych utrzymujemy wymagane parametry powietrza przy ni szych kosztach eksploatacji obiektu.

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

wymiar B / dimension B / apple ÁÏÂapple B

wymiar B / dimension B / apple ÁÏÂapple B Royal Europa dzi kuje za zakup swoich produktów. W celu u atwienia monta u podsufitki winylowej Royal Soffit, proponujemy zapoznaç si z instrukcjà monta u. Przed przystàpieniem do pracy nale y zmierzyç

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy

eliwne kot y gazowe Logano G334 X Logano G434 X eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwne kot y grzewcze z palnikiem atmosferycznym Êredniej i du ej mocy eliwny gazowy kocio grzewczy Konstrukcja kot a Niskotemperaturowy kocio grzewczy wg DIN EN 656 z mo liwoêcià regulacji pogodowej bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03

CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI PRZEWIETRZANIA typ: CP-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ GARCZAREK

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4

1. Dane ogólne: 1.1 Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku zwierzętarni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 1. Dane ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo