Ekonomia wykład 01. dr Adam Salomon

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomia wykład 01. dr Adam Salomon"

Transkrypt

1 Ekonomia wykład 01 dr Adam Salomon

2 Ekonomia: EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2

3 Co to jest Ekonomia? Nie jest łatwo powiedzieć, co to jest ekonomia. Jest wiele definicji ekonomii Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 3

4 Ekonomia a gospodarowanie EKONOMIA jest nauką gromadzącą i porządkującą prawdziwą wiedzę o gospodarowaniu. GOSPODAROWANIE oznacza PRODUKOWANIE i DZIELENIE (między ludzi) DÓBR, czyli wszystkiego, co zaspokaja ludzkie potrzeby. PRODUKOWANIE dóbr robienie dóbr przez ludzi, którzy pracują, tworząc jedne dobra z innych (za pomocą innych) dóbr. DZIELENIE dóbr przekazywanie wyprodukowanych dóbr konkretnym osobom. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 4

5 Dobra ekonomiczne DOBRAMI są RZECZY (np. szkła kontaktowe, budynek, w którym jesteśmy, żurek z jajem i kiełbasą serwowany w restauracji Pod Kogutem na Rakowieckiej w Warszawie, itd. ) i USŁUGI (np. strzyżenie męskie w zakładzie fryzjerskim, usługi transportowe LOT-u, koncert Budki Suflera itd.). = Wszystko co ma wartość dla sprzedającego i kupującego. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 5

6 Ekonomia Ekonomia jest nauką badającą, jak ludzie radzą sobie z rzadkością. Ekonomia zajmuje się badaniem zachowań podmiotów gospodarczych (i ekonomicznych konsekwencji tych zachowań) w zakresie sposobu wykorzystania ograniczonych zasobów - w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 6

7 Ekonomia i rzadkość Rzadkość jest podstawowym faktem życia gospodarczego: dostępne zasoby (czynniki produkcji) są ograniczone, natomiast potrzeby ludzkie są nieograniczone. Rzadkość wymusza dokonywanie wyboru. Czynniki produkcji wykorzystywane przy produkcji jednego dobra nie mogą być jednocześnie wykorzystane przy produkcji innych dóbr. Oznacza to, ze produkując jakieś dobra, jednocześnie rezygnujemy z wytwarzania innych dóbr. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 7

8 Ekonomiczne myślenie W warunkach rzadkości dóbr i zasobów warto pamiętać o tym, że: 1. wszystko kosztuje ( nie istnieją darmowe obiady ); 2. prawie zawsze istnieją alternatywne możliwości wykorzystania ograniczonych zasobów; 3. należy szukać najlepszych rozwiązań. (np. maksymalizujących korzyści/użyteczność lub minimalizujących koszty/straty); 4. jakość naszych decyzji zależy od wiedzy oraz od informacji, jakie zgromadzimy. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 8

9 Koszt alternatywny i krzywa możliwości produkcyjnych Koszt alternatywny (opportunity cost) reprezentuje wartość najbardziej cennej nie wykorzystanej alternatywy. Graficzną ilustracją kosztu alternatywnego jest krzywa (granica) możliwości produkcyjnych (rys. 1.1). Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 9

10 Krzywa możliwości produkcyjnych Pokazuje ona alternatywne kombinacje dóbr i usług finalnych, które mogą być wytworzone w danym okresie. przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i technologii. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 10

11 Ekonomia pozytywna Ekonomia pozytywna zajmuje się światem gospodarczym takim, jakim on jest. Pozwala na możliwie bezstronne uogólnianie procesów i mechanizmów gospodarczych. Tworzy fundament, na którym budowane są różne szkoły myślenia normatywnego. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 11

12 Ekonomia normatywna Ekonomia normatywna zajmuje się światem gospodarczym takim, jaki powinien być. Posługuje się sądami wartościującymi: Jakie powinny być kierunki polityki gospodarczej, podaż pieniądza, stopa bezrobocia, stopa inflacji itp. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 12

13 Ekonomia = Makroekonomia + Mikroekonomia Ekonomia jest nauką społeczną, która tłumaczy zachowania ludzi. To, ze ekonomista interesuje się różnymi podmiotami (np. człowiekiem, przedsiębiorstwem, gałęzią przemysłu, całą gospodarką), skutkuje podziałem ekonomii na MIKROEKONOMIĘ i MAKROEKONOMIĘ. W gospodarowaniu wykorzystywane są zasoby, czyli rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług. Do podstawowych zasobów zaliczamy ziemię, pracę, kapitał i technologię. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 13

14 Makroekonomia Makroekonomia zajmuje się współzależnościami pomiędzy wielkimi agregatami, takimi jak: dochód narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, zasoby kapitałowe, wielkość zatrudnienia, poziom cen, podaż pieniądza, budżet państwa, bilans płatniczy itp. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 14

15 Mikroekonomia Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych uczestników gospodarki rynkowej (konsumentów, producentów) oraz analizą rynków poszczególnych dóbr i usług. Mikroekonomia bada tylko wybrane części gospodarki jest badaniem pojedynczych rynków zboża, książek i tak dalej, które funkcjonują w ramach gospodarki narodowej. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 15

16 Teoria i model ekonomiczny TEORIA Teoria jest to zestaw abstrakcji dotyczących rzeczywistości. MODEL Model jest to teoretyczne uogólnienie określonego fragmentu badanej rzeczywistości, które w sposób uproszczony odwzorowuje zachodzące procesy ekonomiczne. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 16

17 Rola modeli w ekonomii (1) Ekonomia zajmuje się wyjaśnianiem zachowań gospodarczych jednostek i społeczeństw za pomocą metod naukowych, a te (w wielkim skrócie) polegają na formułowaniu modeli ekonomicznych, czyli konstrukcji teoretycznych, które zawierają upraszczające rzeczywistość założenia (dotyczące zachowania się podmiotów gospodarczych), które mogą być stosowane do wyciagnięcia wniosków dotyczących relacji pomiędzy zmiennymi stosowanymi w modelu. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 17

18 Rola modeli w ekonomii (2) Modele stosowane są zatem do wyjaśnienia i przewidywania zjawisk ekonomicznych. Zmienne ekonomiczne dzielimy na: zmienne endogeniczne (zmienne, których wartości są określane wewnątrz modelu) i zmienne egzogeniczne (wpływają na zmienne endogeniczne lecz ich wartości są wyznaczone poza modelem). Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 18

19 Formułowanie i sprawdzanie modeli ekonomicznych Modele mogą być formułowane słownie, graficznie lub algebraicznie. Sprawdzanie modeli ekonomicznych odbywa się za pomocą konfrontowania ich z danymi empirycznymi. Zasadniczo można stwierdzić, że jeżeli wyniki badania empirycznego są sprzeczne z przewidywaniami teorii, to teorię należy odrzucić. Empiryczną weryfikacją modeli ekonomicznych zajmuje się ekonometria. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 19

20 Rola ekonometrii w badaniach ekonomicznych Ekonometria zajmuje się ilościowym mierzeniem związków między badanymi wielkościami przy wykorzystaniu danych ekonomicznych. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 20

21 Ćwiczenie 1.1. W tab. 1.1 i na rys. 1.2 pokazano różne kombinacje produkcji żywności i dóbr przemysłowych w gospodarce w pełni wykorzystującej czynniki produkcji. A. Oblicz koszt alternatywny zwiększenia produkcji żywności od 0 do 20 jednostek oraz dalszego wzrostu produkcji żywności do 40, 60, 80 jednostek. B. Wyjaśnij, jak i dlaczego zmienia się koszt alternatywny. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 21

22 Ćwiczenie 1.1. odpowiedź W tab. 1.1 i na rys. 1.2 pokazano różne kombinacje produkcji żywności i dóbr przemysłowych w gospodarce w pełni wykorzystującej czynniki produkcji. A. Oblicz koszt alternatywny zwiększenia produkcji żywności od 0 do 20 jednostek oraz dalszego wzrostu produkcji żywności do 40, 60, 80 jednostek. B. Wyjaśnij, jak i dlaczego zmienia się koszt alternatywny. Odpowiedź: Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 22

23 Ćwiczenie 1.2. Na rys. 1.3 zaprezentowano granice możliwości produkcji dla kombinacji dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych w latach 1997 i A. Jeżeli w 1997 r. wszystkie zasoby zostałyby użyte do produkcji dóbr inwestycyjnych, to w jakim punkcie (z oznaczonych na rysunku) byśmy się znaleźli? B. Zakładając, że w 1997 r. wszystkie zasoby będą w pełni wykorzystane, a my zdecydujemy się zwiększyć produkcję dóbr konsumpcyjnych, do jakiego punktu możemy się przemieścić? C. Jeżeli w 1997 r. będziemy mieli do czynienia z bezrobociem, w jakim punkcie się znajdziemy? D. W 1997 r., przy występującym bezrobociu, jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję dóbr Inwestycyjnych bez zmniejszania produkcji dóbr konsumpcyjnych. Do jakiego punktu możemy się przemieścić? E. Jeżeli ilość zasobów zwiększy się z czasem (do 2000 r.), do jakiego punktu możemy się przemieścić? Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 23

24 Ćwiczenie 1.2. odpowiedź Na rys. 1.3 zaprezentowano granice możliwości produkcji dla kombinacji dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych w latach 1997 i A. Jeżeli w 1997 r. wszystkie zasoby zostałyby użyte do produkcji dóbr inwestycyjnych, to w jakim punkcie (z oznaczonych na rysunku) byśmy się znaleźli? B. Zakładając, że w 1997 r. wszystkie zasoby będą w pełni wykorzystane, a my zdecydujemy się zwiększyć produkcję dóbr konsumpcyjnych, do jakiego punktu możemy się przemieścić? C. Jeżeli w 1997 r. będziemy mieli do czynienia z bezrobociem, w jakim punkcie się znajdziemy? D. W 1997 r., przy występującym bezrobociu, jesteśmy w stanie zwiększyć produkcję dóbr Inwestycyjnych bez zmniejszania produkcji dóbr konsumpcyjnych. Do jakiego punktu możemy się przemieścić? E. Jeżeli ilość zasobów zwiększy się z czasem (do 2000 r.), do jakiego punktu możemy się przemieścić? Odpowiedź: Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 24

25 Ćwiczenie 1.3. Poniższe zasoby są wykorzystywane przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni w procesie kształcenia studentów. Zaklasyfikuj je jako: ziemię (Z), pracę (P) lub kapitał (K). A. Wykłady prowadzone przez doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. B. Węgiel używany w kotłowni szkoły. C. Komputery używane w dziale rekrutacji. D. Przyjmowanie studentów przez dziekana. E. Tablice w salach wykładowych. F. Woda używana w eksperymentach technicznych. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 25

26 Ćwiczenie 1.3. odpowiedź Poniższe zasoby są wykorzystywane przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni w procesie kształcenia studentów. Zaklasyfikuj je jako: ziemię (Z), pracę (P) lub kapitał (K). A. Wykłady prowadzone przez doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. B. Węgiel używany w kotłowni szkoły. C. Komputery używane w dziale rekrutacji. D. Przyjmowanie studentów przez dziekana. E. Tablice w salach wykładowych. F. Woda używana w eksperymentach technicznych. Odpowiedź: Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 26

27 Ćwiczenie 1.4. Które z poniższych stwierdzeń wchodzą w zakres ekonomii pozytywnej (P), a które normatywnej (N)? A. W latach cena ropy naftowej wzrosła ponad 3-krotnie. B. Rząd polski powinien prowadzić politykę antyrecesyjną. C. Gospodarka Wielkiej Brytanii jest bardziej zbliżona do wolnego rynku niż gospodarka Albanii. D. Palenie tytoniu jest antyspołeczne i powinno być zabronione. E. Wprowadzenie wyższych podatków na tytoń zniechęca palaczy okazjonalnych. F. We wczesnych latach osiemdziesiątych XX w. w większości krajów Europy Zachodniej zanotowano gwałtowny wzrost stopy bezrobocia. G. Płaca nominalna powinna być podniesiona, aby pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. H. Zmniejszenie wartości złotówki stymuluje sprzedaż towarów polskich w innych krajach. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 27

28 Ćwiczenie odpowiedź Które z poniższych stwierdzeń wchodzą w zakres ekonomii pozytywnej (P), a które normatywnej (N)? A. W latach cena ropy naftowej wzrosła ponad 3-krotnie. B. Rząd polski powinien prowadzić politykę antyrecesyjną. C. Gospodarka Wielkiej Brytanii jest bardziej zbliżona do wolnego rynku niż gospodarka Albanii. D. Palenie tytoniu jest antyspołeczne i powinno być zabronione. E. Wprowadzenie wyższych podatków na tytoń zniechęca palaczy okazjonalnych. F. We wczesnych latach osiemdziesiątych XX w. w większości krajów Europy Zachodniej zanotowano gwałtowny wzrost stopy bezrobocia. G. Płaca nominalna powinna być podniesiona, aby pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. H. Zmniejszenie wartości złotówki stymuluje sprzedaż towarów polskich w innych krajach. Odpowiedź: Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 28

29 Ćwiczenie 1.5. (1) Zidentyfikuj poniższe sądy, jako wchodzące w zakres: mikroekonomii (mikro) lub makroekonomii (makro). A. Susza powoduje wzrost cen zboża. B. Rząd Francji redukuje wysokość podatku dochodowego od przedsiębiorstw, aby stymulować wzrost inwestycji. C. Zwiększenie wydatków konsumpcyjnych powoduje inflację. D. Konsumenci kupują więcej wołowiny niż wieprzowiny. E. Stopa bezrobocia zwiększyła się o 3%. F. PGNiG cały zysk za 2011 r. (8,3 min zł) przeznaczył na kapitał zapasowy. G. Według prognoz IBnGR wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 1,8%. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 29

30 Ćwiczenie 1.5. (2) H. W 2011 r. producenci odzieży skórzanej obniżyli zatrudnienie o 44%. I. POLAR zainwestował prawie 0,5 mid zł w modernizację zakładu produkcji sprzętu chłodniczego w Wólce Małej. J. Stopa bezrobocia odnotowana na koniec marca 2012 była najwyższa od 15 miesięcy. K. W 2011 r. inwestycje firm prywatnych wzrosły nominalnie o 80%, gdy w sektorze publicznym wzrost ten wyniósł 30%. L. KGHM Polska Miedź SA jest największym eksporterem w przemyśle metalurgicznym. M. Po pierwszym kwartale 2012 deficyt budżetu państwa wyniósł 6,9 mid zł. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 30

31 Ćwiczenie 1.5. odpowiedź Zidentyfikuj poniższe sądy, jako wchodzące w zakres: mikroekonomii (mikro) lub makroekonomii (makro). A. Susza powoduje wzrost cen zboża. B. Rząd Francji redukuje wysokość podatku dochodowego od przedsiębiorstw, aby stymulować wzrost inwestycji. C. Zwiększenie wydatków konsumpcyjnych powoduje inflację. D. Konsumenci kupują więcej wołowiny niż wieprzowiny. E. Stopa bezrobocia zwiększyła się o 3%. F. PGNiG cały zysk za 2011 r. (8,3 min zł) przeznaczył na kapitał zapasowy. G. Według prognoz IBnGR wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 1,8%. H. W 2011 r. producenci odzieży skórzanej obniżyli zatrudnienie o 44%. I. POLAR zainwestował prawie 0,5 mid zł w modernizację zakładu produkcji sprzętu chłodniczego w Wólce Małej. J. Stopa bezrobocia odnotowana na koniec marca 2012 była najwyższa od 15 miesięcy. K. W 2011 r. inwestycje firm prywatnych wzrosły nominalnie o 80%, gdy w sektorze publicznym wzrost ten wyniósł 30%. L. KGHM Polska Miedź SA jest największym eksporterem w przemyśle metalurgicznym. M. Po pierwszym kwartale 2012 deficyt budżetu państwa wyniósł1 6,9 mid zł. Odpowiedź: Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 31

32 Ćwiczenie 1.6. Poniżej przedstawiono listę różnych kategorii ekonomicznych. Które z wymienionych kategorii należą do zasobów, a które do strumieni (przepływów)? konsumpcja ziemia inwestycje oszczędności praca wydajność pracy produkcja dochód zasoby naturalne kapitał rzeczowy dług publiczny deficyt budżetowy eksport podaż pieniądza siła robocza Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 32

33 Ćwiczenie 1.6. odpowiedź Poniżej przedstawiono listę różnych kategorii ekonomicznych. Które z wymienionych kategorii należą do zasobów, a które do strumieni (przepływów)? konsumpcja ziemia inwestycje oszczędności praca wydajność pracy produkcja dochód zasoby naturalne kapitał rzeczowy dług publiczny deficyt budżetowy eksport podaż pieniądza siła robocza Strumienie przedstawiono pogrubione na niebieskim tle; Zasoby przedstawiono czcionką zwykłą na białym tle. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 33

34 Test wyboru pytanie 1.1. Zdanie: nie istnieją darmowe obiady" oznacza, że: a) każdy musi płacić za to, co otrzymuje; b) jeżeli jedna osoba zyskuje, któraś musi tracić; c) zasoby są ograniczone, dlatego każde dobro kosztuje; d) opieka socjalna jest nieefektywna. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 34

35 Test wyboru pytanie 1.2. Ekonomiczne działanie oznacza, że dany człowiek: a) kupuje zawsze najtańszy towar; b) dokonuje wyboru po linii najmniejszego oporu; c) dokonuje wyboru w sposób celowy, maksymalizując korzyści przy minimalizacji kosztów; d) zarabia dużo pieniędzy. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 35

36 Test wyboru pytanie 1.3. Makroekonomia zajmuje się: a) funkcjonowaniem prywatnej firmy; b) zachowaniem jednostki; c) rynkiem pracy; d) gospodarką jako całością. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 36

37 Test wyboru pytanie 1.4. Mikroekonomia zajmuje się: a) handlem międzynarodowym; b) wybranym segmentem gospodarki; c) gospodarką światową; d) tym, jak powinna funkcjonować gospodarka kraju. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 37

38 Test wyboru pytanie 1.5. Który z poniższych wskaźników ma charakter mikroekonomiczny? a) poziom dochodu narodowego; b) cena jabłek; c) poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej; d) indeks cen konsumpcyjnych. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 38

39 Test wyboru pytanie 1.6. Ekonomię możemy najlepiej zdefiniować jako studia nad problemem: a) jak najrozsądniej wydać pieniądze; b) dlaczego zasoby są ograniczone; c) jak firmy maksymalizują zyski; d) jak społeczeństwo wybiera spośród alternatywnych zastosowań ograniczonych zasobów. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 39

40 Test wyboru pytanie 1.7. Sądy ekonomii normatywnej: a) mogą być na bieżąco testowane; b) są uznawane przez wszystkich ekonomistów; c) pokrywają się z sądami ekonomii pozytywnej; d) bazują na różnych wartościach i preferencjach. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 40

41 Test wyboru pytanie 1.8. Efektywność ekonomiczną możemy najlepiej opisać jako: a) maksymalny wzrost ilości zasobów; b) maksymalną produkcję z dostępnych zasobów; c) minimalne wykorzystanie zasobów przy minimalnej produkcji; d) maksymalne wykorzystanie zasobów przy minimalnej produkcji. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 41

42 Test wyboru pytanie 1.9. Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych może być spowodowane przez: a) zmniejszenie się poziomu bezrobocia; b) wzrost poziomu inflacji; c) zmianę technologii; d) zmianę gustów konsumentów. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 42

43 Test wyboru pytanie Wzrost gospodarczy możemy przedstawić w formie graficznej jako: a) ruch wzdłuż granicy możliwości produkcyjnych; b) przesunięcie na zewnątrz granicy możliwości produkcyjnych; c) przesunięcie do wewnątrz granicy możliwości produkcyjnych; d) Ruch z punktu leżącego powyżej granicy możliwości produkcyjnych do punktu leżącego na granicy możliwości produkcyjnych. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 43

44 Test wyboru pytanie Gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się sądami wartościującymi, jakie powinny być ceny, poziom produkcji, dochody, kierunki polityki rządu, to: a) mikroekonomia; b) ekonomia; c) ekonomia pozytywna; d) ekonomia normatywna. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 44

45 Test wyboru pytanie Głównym kosztem edukacji w szkole wyższej jest: a) opłata za akademik; b) koszt zakupu podręczników; c) koszt alternatywny edukacji; d) koszt zakupu ubrań. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 45

46 Test wyboru pytanie W gospodarce rynkowej, największy wpływ na rodzaj produkowanych dóbr mają: a) producenci; b) rząd; c) konsumenci; d) związki zawodowe. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 46

47 Test wyboru odpowiedzi EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 47

48 Zdania prawdziwe i fałszywe zdanie 1.1. Teoria stanowi uproszczoną wersję rzeczywiści. Prawda czy Fałsz? Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 48

49 Zdania prawdziwe i fałszywe zdanie 1.2. Ekonomia pozytywna określa, jak powinna funkcjonować gospodarka, natomiast ekonomia normatywna opisuje fakty ekonomiczne. Prawda czy Fałsz? Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 49

50 Zdania prawdziwe i fałszywe zdanie 1.3. Jeżeli zasoby są w pełni wykorzystane, to jedyną drogą zwiększenia produkcji jednego dobra jest zmniejszenie produkcji innego dobra. Prawda czy Fałsz? Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 50

51 Zdania prawdziwe i fałszywe zdanie 1.4. Zawsze kiedy mamy do czynienia z wyborem ekonomicznym, pojawia się koszt alternatywny. Prawda czy Fałsz? Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 51

52 Zdania prawdziwe i fałszywe zdanie 1.5. Efektywność ekonomiczna oznacza maksymalizowanie produkcji poprzez staranną alokację zasobów, uwzględniającą preferencje nabywców oraz możliwości i ograniczenia producentów. Prawda czy Fałsz? Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 52

53 Zdania prawdziwe i fałszywe odpowiedzi EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 53

54 Ekonomia (WN AM w Gdyni) dziękuję za uwagę Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 54

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Podaj inne przykłady problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych.

Zad. 2 Podaj inne przykłady problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Lista 1 Zad 1. Które z następujących zagadnień mają charakter mikroekonomiczny, które zaś makroekonomiczny: a) dlaczego obniżyła się cena jabłek", b) dlaczego wzrósł poziom cen w Polsce", c) dlaczego wzrosło

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomista jako naukowiec. Myśleć jak ekonomista. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Ekonomiści odgrywają podwójną rolę:

Ekonomista jako naukowiec. Myśleć jak ekonomista. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Ekonomiści odgrywają podwójną rolę: 2 Myśleć jak ekonomista P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl

Podstawy ekonomii wykład I-II. Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii wykład I-II Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Podstawy ekonomii -teoria EKONOMIA nazwą ta posługiwał się Arystoteles (gr. oikos 'dom',

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 04. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 04. dr Adam Salomon wykład 04 dr Adam Salomon Ekonomia: RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rachunek dochodu narodowego Rachunek dochodu narodowego (national-income

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ABC eknomii Prof. Agnieszka Poczta-Wajda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 kwietnia 2019 r. Czym zajmuje się ekonomia? zasoby potrzeby ludzkie problem rzadkości naturalne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06 dr Adam Salomon : ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników, dotyczące ilości czasu, który chcą

Bardziej szczegółowo

Podstawy metodologiczne ekonomii

Podstawy metodologiczne ekonomii Jerzy Wilkin Wykład 2 Podstawy metodologiczne ekonomii Modele w ekonomii Rzeczywistość gospodarcza a jej teoretyczne odwzorowanie Model konstrukcja teoretyczna, będąca uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Janina Godłów-Legiędź

Janina Godłów-Legiędź Janina Godłów-Legiędź I. Mikroekonomia 1. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. 2. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. 3. Przedsiębiorstwo. 4. Teoria podziału. Rynki czynników

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja

Ekonomika i organizacja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Ekonomika i organizacja produkcji Ekonomika i organizacja produkcji Wymiar godzinowy: 30 h wykładów Wykłady zakończone

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami (prawa ekonomiczne).

Ekonomia. Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami (prawa ekonomiczne). Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Ekonomia - nauka o procesach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 04. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 04. dr Adam Salomon wykład 04 dr Adam Salomon : RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rachunek dochodu narodowego Rachunek dochodu narodowego (national-income accounting)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH Akademia Młodego Ekonomisty Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? dr Adam Karbowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 19 marca 2019 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia Podstawowe zagadnienia Każda społeczność staje przed koniecznością rozwiązania trzech podstawowych problemw codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi - co wytwarzać - dla kogo je wytwarzać Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia ćwiczenia nr 3 Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na

Mikroekonomia ćwiczenia nr 3 Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na Mikroekonomia ćwiczenia nr 3 Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia mgr inż. Jacek Kobak Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Mikroekonomia WSTT

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E WS K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E WS K A MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E WS K A WYKŁAD X WZROST GOSPODARCZY Malthusiański model wzrostu gospodarczego Wprowadzenie Stan ustalony Efekt wzrostu produktywności Kontrola wzrostu urodzeń

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 02. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 02 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynek Rynek jest to proces,

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon KTiL

Podstawy ekonomii wykład 01. dr Adam Salomon KTiL Podstawy ekonomii wykład 01 dr Adam Salomon KTiL Ekonomia: EKONOMIA. WPROWADZENIE TEORETYCZNE Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki UM w Gdyni 2 Rola ekonomistów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: EKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością. Makroekonomia - zajmuje się współzależnościami pomiędzy wielkimi agregatami, takimi jak: dochód

Bardziej szczegółowo

Model Davida Ricardo

Model Davida Ricardo Model Davida Ricardo mgr eszek incenciak 15 lutego 2005 r. 1 Założenia modelu Analiza w modelu Ricardo opiera się na następujących założeniach: istnieje doskonała konkurencja na rynku dóbr i rynku pracy;

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym różni się makroekonomia od mikroekonomii? W mikroekonomii koncentrujemy się na próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii WSTĘP I EKONOMICZNE MYŚLENIE Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Wstęp ekonomiczne myślenie Wstęp - ekonomiczne myślenie wybrane myśli przewodnie Minimalizacja nakładów Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 07. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 07. dr Adam Salomon wykład 07 dr Adam Salomon : WZROST GOSPODARCZY I CYKL KONIUNKTURALNY 2 program wykładu 07 WZROST GOSPODARCZY I CYKL KONIUNKTURALNY. Koniunktura gospodarcza. Wskaźniki koniunktury. Wzrost i rozwój gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia

Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia Zajęcia dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia mgr inż. Jacek Kobak Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Mikroekonomia WSTT w Świdnicy mgr inż. Jacek Kobak

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne

WYKŁAD 2. Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne WYKŁAD 2 Problemy makroekonomii i wielkości makroekonomiczne PLAN WYKŁADU Przedmiot makroekonomii Wzrost gospodarczy stagnacja wahania koniunktury Inflacja bezrobocie Krzywa Phillipsa (inflacja a bezrobocie)

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Wyd. 5 zm. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp (S. Marciniak) 11 Część I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Program i literatura

Ekonomia. Program i literatura Ekonomia Program i literatura I. Mikroekonomia 1. 2. 3. 4. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Typy systemów ekonomicznych. Rynki produktów. Popyt. Podaż. Cena. Przedsiębiorstwo. Teoria podziału. Rynki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r.

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) r. OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 1.10.2018 r. I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu Makro- i mikroekonomia 2. Kod modułu zajęć/przedmiotu (10--a1-s; 10--a1-ns) 3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Rachunek dochodu narodowego i model gospodarki

Wykład 8. Rachunek dochodu narodowego i model gospodarki Wykład 8. Rachunek dochodu narodowego i model gospodarki 1. Makroekonomia. Makroekonomia bada gospodarkę narodową jako całość i wpływające na nią wielkości makroekonomiczne oraz ich powiązania. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

WITAM NA MAKROEKONOMII!!! dr Krzysztof Kołodziejczyk

WITAM NA MAKROEKONOMII!!! dr Krzysztof Kołodziejczyk WITAM NA MAKROEKONOMII!!! dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/ahuofy Plan 1. Wprowadzenie do kursu ----------------------------------------------------------- 2. Wprowadzenie do makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW

Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wyposażenie w czynniki produkcji a handel międzynarodowy WYKŁAD 2 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, CE UW Wprowadzenie Gdyby praca była jedynym czynnikiem produkcji, przewaga komparatywna mogłaby

Bardziej szczegółowo

RZADKOŚĆ OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY. Konieczność dokonywania wyboru

RZADKOŚĆ OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY. Konieczność dokonywania wyboru Wykład: EKONOMIA OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY RZADKOŚĆ Konieczność dokonywania wyboru Produkując jakieś dobra, jednocześnie rezygnujemy z produkcji innych dóbr. Rzadkość - ograniczona ilość

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO EKONOMII. Jerzy Wilkin. Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Wykład 1. J.Wilkin - EKONOMIA

WSTĘP DO EKONOMII. Jerzy Wilkin. Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Wykład 1. J.Wilkin - EKONOMIA WSTĘP DO EKONOMII Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW Wykład 1 Podstawowe informacje o wykładzie Zajęcia odbywają się tylko w formie wykładu; ważne jest nabywanie umiejętności słuchania, rozumienia

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XII WZROST GOSPODARCZY cd. Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Zasoby i strumienie STRUMIENIE ZASOBY Strumienie: dochody liczba

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Ekonomia Makroekonomia Mikroekonomia

Ekonomia Ekonomia Makroekonomia Mikroekonomia Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość jest podstawowym faktem

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka

Akademia Młodego Ekonomisty. Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? dr Anna Jałowiec-Gardocka Uniwersytet w Białymstoku 15 marca 2012 r. Czym zajmuje się ekonomia? Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA OGRANICZONE ZASOBY NIEOGRANICZONE POTRZEBY RZADKOŚĆ Konieczność dokonywania wyboru Produkując jakieś dobra, jednocześnie rezygnujemy z produkcji innych

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 3 Inflacja Karol Strzeliński 1 Inflacja Wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr, usług (i czynników produkcji) w jakimś okresie czasu. Stopa inflacji to wzrost wyrażony

Bardziej szczegółowo

Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów PODSTAWY EKONOMII TR/1/PP/EKON 11 6

Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów PODSTAWY EKONOMII TR/1/PP/EKON 11 6 Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów PODSTAWY EKONOMII TR/1/PP/EKON 11 6 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia I stopień Rok/Semestr 2017/2018 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 6

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 6 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 6 Wstęp do Makroekonomii Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Po co jest Makroekonomia? Model makroekonomiczny Film SNA Kartkówka 2 Po co zajmować się makroekonomią?

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 8 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 8 Wprowadzenie do części finansowej: Przypomnienie SNA, Bilans Płatniczy Tomasz Gajderowicz Agenda Eksperyment badawczy Mierniki wartości Dochodu Produktu

Bardziej szczegółowo

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mikroekonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIP-1-103-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MAKROEKONOMIA E. Logistyka (inżynierska) niestacjonarne. I stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE MAKROEKONOMIA E. Logistyka (inżynierska) niestacjonarne. I stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok MAKROEKONOMIA E Logistyka (inżynierska) niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo