OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Ul. Niecała 14, Lublin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. mup@mup.lublin.pl"

Transkrypt

1 OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne nazwa gminy/powiatu Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie dokładny adres Ul. Niecała 14, Lublin województwo lubelskie telefon adres strony internetowej faks adres 2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz): kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej; wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej; rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu; oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi; formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju; działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu; decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli; inne

2 3. Przedmiot działalności Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Jest partnerstwem czterosektorowym, jednym z pierwszych i nadal nielicznych działających w takiej formule w Polsce. Jego misją jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina i woj. lubelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki działalności Partnerstwa m.in. powstała pierwsza w Polsce instytucja parasolowa pn. Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych, której zadaniem jest pomoc w inicjowaniu partnerstw lokalnych i projektowych w miejscowościach, w których takie partnerstwa nie funkcjonują albo przestały funkcjonować, a system pomocy osobom wykluczonym społecznie nie działa skutecznie, uruchomiono Punkt Konsultacji Informacyjno-Doradczych dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już działających, wsparto budowę modelu franczyzy społecznej w Lublinie poprzez dofinansowanie i reaktywację działalności Kawiarnio- Księgarni Spółdzielnia, zatrudniającej osoby z grup szczególnego ryzyka, pozyskano 6,5 mln zł na realizację partnerskich projektów wspierających powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4. Opis działań 1) Szybkie reagowanie na problem i wsparcie na wielu płaszczyznach: Ze względu na udział 39 instytucji/organizacji i firm możliwa jest szybka identyfikacja problemu, określenie sposobów jego rozwiązania i sprawne zaopatrzenie osoby w kierunku poprawy jej sytuacji (zarówno udzielenie pomocy finansowej (MOPR), aktywizacja zawodowa i społeczna (instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe działające w tym obszarze), działania w kierunku pozyskania zatrudnienia (instytucje rynku pracy: MUP, PUP, OHP, biznes). Partnerstwo skraca drogę biurokratyczną do niezbędnego minimum i mając bazę ofert wsparcia jakimi dysponują poszczególni Partnerzy pozwala na sprawne przekierunkowanie osoby/rodziny do odpowiednich instytucji/organizacji/firm, które udzielą jej pomocy. Założeniem Szybkiego reagowania i wsparcia jest: pokazanie ludziom, że nie są pozostawieni sami sobie; utwierdzanie poczucia godności i własnej wartości; okazanie zrozumienia dla ludzkich przeżyć; przekonywanie ludzi, że ich problemy są ważne; pomaganie ludziom w tworzeniu strategii działania. Celem Szybkiego Reagowania jest wczesna interwencja. 2

3 2) Upowszechnianie informacji wśród Partnerów: W celu szybkiego podejmowania działań na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w ramach Partnerstwa stworzono system informatyczny-platformę wymiany informacji, dzięki której każdy z Partnerów może szybko i sprawnie upowszechnić informację o swojej ofercie wsparcia dla mieszkańców Lublina i woj. lubelskiego. Ponadto corocznie opracowywany i kolportowany bezpłatnie jest biuletyn informacyjny skierowany do lokalnych instytucji/organizacji/firm/świata nauki oraz informator z wykazem aktualnie realizowanych projektów i programów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Można go również pobrać w wersji elektronicznej ze strony MUP: lub Jakie są zalety takiej współpracy? dzięki szerokiej ofercie Partnerów osoby marginalizowane na rynku pracy szybko uzyskują profesjonalne wsparcie i pomoc, bez zbędnej biurokracji i odsyłania z instytucji do instytucji pozyskują umiejętności zawodowe w szybki i efektywny sposób, a tym samym mają zwiększone szanse na zatrudnienie; pracodawcy pozyskują wykwalifikowanych pracowników na konkretne stanowiska; pracodawcy mogą pozyskać pracownika przeszkolonego pod potrzeby w krótkim czasie. W celu upowszechniania oferty wsparcia kierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w centrum miasta tworzone są punkty informacyjne LPPS, partnerzy spotykają się również wymieniając informacjami i tworząc strategie działania co najmniej raz na kwartał. Przedstawiciele LPPS zapraszani są także do udziału w panelach dyskusyjnych, podczas których wypracowuje się innowacyjne metody działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. 3) Pozyskiwanie źródeł finansowania na realizację zadań wynikających z celów Partnerstwa: Ponieważ skuteczna pomoc osobom wykluczonym społecznie, ze względu na jej wieloaspektowość i złożoność, jest procesem wymagającym wielu nakładów finansowych ważnym elementem działalności Partnerstwa jest pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach realizowanych projektów unijnych. W tym celu w LPPS tworzone są zespoły projektowe złożone z przedstawicieli tych instytucji/organizacji/firm, które aktualnie zajmują się danym problemem społecznym. Ich zadaniem jest sporządzenie diagnozy problemu, określenie celu głównego i konkretnej grupy docelowej, która zostanie objęta wsparciem oraz przygotowanie gotowego wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie swojej działalności LPPS pozyskało 6,5 mln złotych na realizację 7 projektów partnerskich. Dodatkowo 3

4 pozyskiwane są również środki na innowacyjne działania, które mają w przyszłości zwiększyć skuteczność pomocy udzielanej społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego. Przykładem takiego projektu, który uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i został przewidziany do realizacji w latach jest projekt Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych. Jego celem jest stworzenie w Lublinie pierwszej w Polsce instytucji parasolowej, której zadaniem jest pomoc w inicjowaniu partnerstw lokalnych i projektowych w miejscowościach, w których takie partnerstwa nie funkcjonują, a system pomocy osobom wykluczonym społecznie nie działa skutecznie. Dodatkowo w ramach projektu zostanie uruchomiony portal inicjatyw: gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać do konkursu inicjatywy lokalne, które ich zdaniem warto jest zrealizować. W praktyce Inkubator pomoże np. zrewitalizować miejsca zaniedbane, gdzie rodziny z dziećmi nie mają warunków do normalnego funkcjonowania społecznego z zaangażowaniem nie tylko partnerów ze strony samorządu i organizacji pozarządowych ale również samych mieszkańców, którzy dzięki swojej pracy mogą poprawić własne warunki życiowe. Do tego typu zadania zatrudnieni będą Lokalni Liderzy, którzy wyłonieni zostaną spośród mieszkańców zgłaszających inicjatywy do realizacji. Pozwoli to docenić ich dotychczasowy społeczny wkład i potencjał włożony w poprawę warunków życiowych danej społeczności. 4) Działalność Punktu Konsultacji Informacyjno-Doradczych dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już działających: w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej utworzono w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (centrum koordynacyjne LPPS) Punkt Konsultacji Informacyjno-Doradczych dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już działających. Konsultacje są bezpłatne i odbywają się 2 razy w miesiącu w siedzibie MUP w Lublinie. 5) Działalność Kawiarnio- Księgarni Spółdzielnia, zatrudniającej osoby z grup szczególnego ryzyka: Lubelska Kawiarnio-Księgarnia działa jako podmiot ekonomii społecznej. Ma być szansą na powrót lub wejście członków tej spółdzielni na otwarty rynek pracy. W praktyce ma nauczyć nie tylko pracy, ale też zarabiania. Franczyza społeczna pomaga utrzymać się na rynku pracy dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej i stabilizuje sytuację finansową podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki zawartemu porozumieniu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie sfinansowano staże dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z podpisaną gwarancją ich zatrudnienia po zakończonym stażu. 4

5 6) Partnerskie bezpłatne porady eksperckie Z inicjatywy LPPS stworzono bezrobotnym mieszkańcom Lublina możliwość stałego korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia, które udzielane są przez pracowników ZUS, KRUS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w siedzibie urzędu pracy zlokalizowanej w centrum miasta. 5. Uzyskane efekty Działalność Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego doceniona została przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektem było przyznanie Nagrody Publiczności w II edycji Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne Roku Wartym do podkreślenia jest fakt, że przynależność do Partnerstwa jest bezpłatna. Przedstawiciele 39 instytucji/organizacji/firm/świata nauki działają charytatywnie, społecznie na rzecz dobra wspólnego. Wspierają inicjatywy lokalne wykorzystując własne zasoby i możliwości instytucjonalne łącząc zasoby wszystkich Partnerów. Podejmują oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wykaz podjętych działań i efektów ich realizacji na załączonym wydruku prezentacji multimedialnej (w niej znajdują się również skany artykułów prasowych). 6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu Przynależność do Partnerstwa jest bezpłatna. Przedstawiciele 39 instytucji/ organizacji/ firm/świata nauki działają charytatywnie, społecznie na rzecz dobra wspólnego. Wspierają inicjatywy lokalne wykorzystując własne zasoby i możliwości instytucjonalne łącząc zasoby wszystkich Partnerów. Centrum koordynacyjne znajduje się w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Tam też są wykorzystywane pomieszczenia i sprzęt na działalność LPPS. Materiały informacyjne, takie jak biuletyn czy informator o dostępnych formach wsparcia finansowany jest ze środków fakultatywnych będących w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Pozostałe formy wsparcia finansowane są ze środków pozyskanych w ramach 7 projektów partnerskich (6, 5 mln zł). 7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt? Koniecznym było wypracowanie standardów działania Partnerstwa oraz Modelu współpracy międzysektorowej. Udało nam się pozyskać środki finansowe z MPiPS na realizacje projektu pn. Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego : do pobrania na stronie: To umożliwiło sprawną realizacje pozostałych działań. Z wypracowanych standardów mogą korzystać również inne osoby zainteresowane uruchamianiem tego typu inicjatyw (wartość dodana). 5

6 8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem projektu Wzajemne zaufanie i wspólna praca w oparciu o wypracowane własne standardy działania. 6

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej (Program 25/75) Miasto Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. 1. Metodologia pracy W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Lublin 2011 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo