Systemy ochrony znaków towarowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ochrony znaków towarowych"

Transkrypt

1 Systemy ochrony znaków towarowych Gospodarowanie dobrami niematerialnymi powinno być traktowane jako odrębna dziedzina wiedzy. Integruje ono bowiem wiele coraz bardziej skomplikowanych zależności organizacyjno-prawnych. Etapy standaryzacji prawa własności przemysłowej Poniżej zostały przywołane podstawy prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej. Pierwszym etapem standaryzacji prawa własności przemysłowej było ustanowienie dyrektyw, do których należy zaliczyć: Dyrektywę nr 87 /54/ EWG Rady z dnia 16 grudnia 1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii układów scalonych, Dyrektywę nr 89 /104/ EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w dziedzinie znaków towarowych, Dyrektywę nr 98 /44/ EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Dyrektywę nr 98 /71/ EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych. Drugim etapem było uchwalenie jednolitego prawa europejskiego w odniesieniu do znaków towarowych. W dniu 20 grudnia 1993 r. uchwalono Rozporządzenie nr 40 /94/ Rady o znaku towarowym Wspólnoty, które ustanowiło autonomiczne prawo Wspólnoty w tej dziedzinie. Kolejnym źródłem prawa międzynarodowego w zakresie prawa własności przemysłowej są również umowy międzynarodowe. Obok wspomnianej wcześniej konwencji paryskiej zasadnicze znaczenie ma konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podpisana w Sztokholmie 14 lipca 1967 r., zwana też konwencją WIPO [i]. Systemy ochrony znaków Istnieją trzy podstawowe systemy ochrony znaku towarowego, które określa się jako: 1) tryb krajowy (zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym danego państwa),

2 2) tryb wspólnotowy (zgłoszenie należy przesłać do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante), 3) tryb międzynarodowy (podanie składa się w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie na podstawie krajowego zgłoszenia lub rejestracji krajowej). Systemy te są niezależne i nie wykluczają się nawzajem. Często określa się je jako systemy koegzystencyjne. Aby lepiej zrozumieć możliwość ochrony swojego znaku towarowego, należy poznać zasady jego zgłaszania, oczywiście oparte na przepisach określonych aktów prawnych, a także mieć świadomość zalet i wad poszczególnych systemów, w ramach których uzyskuje się taką ochronę. System krajowy Podstawowe przepisy prawa krajowego to: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz z późn. zm.), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania znaków towarowych (DzU nr 115, poz. 998; z 2005 r. nr. 109, poz. 911); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (DzU nr 90, poz. 1000, z 2004 r. nr 35, poz. 309, z 2008 r. nr 41, poz. 241). Aby otrzymać ochronę znaku towarowego na terenie Polski w trybie krajowym, należy złożyć w Urzędzie Patentowym RP podanie o rejestrację. Podanie można przesłać pocztą, złożyć osobiście przez 24 godziny na dobę lub przesłać w postaci elektronicznej (formularz jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Patentowego i jest dostępny dla posiadaczy Konta Premium w Internetowym Portalu Usługowym Urzędu). Na tej stronie zawarte są także informacje, jakie wymogi powinno spełniać podanie, aby zgłoszenie można było uznać za prawidłowe. Wraz z podaniem powinna być uiszczona opłata za zgłoszenie (550 PLN za formę papierową lub 500 PLN za formę elektroniczną oraz 120 PLN za każdą klasę towarową powyżej trzech). W przypadku nieuiszczenia opłaty za zgłoszenie postępowanie zostanie umorzone. Aby przybliżyć wymogi formalne, jakie należy spełnić w trakcie składania podania, można je w dużym uproszczeniu podzielić na dwie części: Podanie, które powinno zawierać:

3 nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz NIP, a także PESEL albo REGON, o ile zgłaszający go posiada; nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika; wniosek o udzielenie określonej kategorii prawa ochronnego, do wyboru: znak towarowy indywidualny, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo wspólne prawo ochronne; określenie znaku towarowego; wskazanie towarów/usług. 2. Pozostałe załączniki: dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający może z niego skorzystać; pięć fotografii lub odbitek znaku, a jeżeli znak jest barwny dodatkowo dwie fotografie lub odbitki czarno-białe; przy znaku dźwiękowym nośnik elektroniczny zawierający nagranie dźwięku; w przypadku kategorii ochrony (poza znakiem indywidualnym) regulamin używania znaku; pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika. Po przeprowadzeniu badania formalno-prawnego i merytorycznego Urząd Patentowy wydaje decyzję bądź o odmowie udzielenia prawa ochronnego, bądź o jego udzieleniu na okres 10 lat. W tym przypadku należna będzie opłata za I okres ochrony, która wynosi 400 PLN lub 450 PLN za każdą klasę powyżej trzech. Należy podkreślić, że w przypadku ubiegania się o ochronę wspólnych praw zarówno opłata za zgłoszenie, jak i za ochronę ulega zwiększeniu o 100%. Ochronę na znak towarowy można przedłużać na kolejne 10-letnie okresy. Taka ochrona może zatem trwać w nieograniczonym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak wniosku o przedłużenie ochrony i uiszczenie opłaty okresowej skutkuje wygaśnięciem prawa, czyli utratą prawa wyłącznego. Trzeba bowiem podkreślić, że taki rodzaj prawa jest swoistym monopolem osoby uprawnionej do używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Potwierdzeniem uzyskania ochrony jest wydany przez Urząd Patentowy dokument zwany świadectwem ochronnym na znak towarowy. Warto również zwrócić uwagę, że jednym z najważniejszych punktów podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów i/lub innych usług, czyli zakres ochrony, na jaki zostanie udzielone prawo wyłączne. Wykaz ten sporządza się według Międzynarodowej Klasyfikacji

4 Towarów i Usług, zwanej klasyfikacją nicejską. Polska jest stroną tego porozumienia od 1997 r. Na całość klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem sporządzania takiego wykazu dokładnie zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi w ogólnych uwagach klasyfikacji. Drugą klasyfikacją, wykorzystywaną przede wszystkim podczas badania znaków zwierających elementy graficzne, jest Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych, zwana klasyfikacją wiedeńską. Polska jest stroną tego porozumienia od 1997 r. Obie klasyfikacje umieszczone są również na stronie internetowej UPRP. Ustawa reguluje także przypadki, które przewidują, że prawo nie zostanie udzielone. Nie udziela się bowiem praw ochronnych na znaki, które: 1. jak wynika z definicji znaku towarowego, nie mogą być znakiem w rozumieniu ustawy; 2. nie mają dostatecznych znamion odróżniających (np. składają się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania rodzaju towaru, jakości, ilości, sposobu wytwarzania, składu czy funkcji lub przydatności); 3. weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane. Nie udziela się również praw ochronnych na znaki towarowe: 1. których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 2. które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 3. które ze swojej istoty mogą wprowadzić w błąd. Szczególne wyłączenia dotyczą znaków towarowych, jeżeli: 1. zostały zgłoszone w złej wierze, 2. zawierają nazwy, skróty nazw bądź symbole, na których używanie zgłaszający nie ma zezwolenia właściwego organu państwa albo organizacji (np. RP, ONZ, symbol czerwonego krzyża, symbol kółek olimpijskich); 3. zawierają elementy będące symbolami o charakterze religijnym, patriotycznym, kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową (np. JP II, kotwica jako symbol Polski Walczącej); 4. stanowią formę lub inną właściwość towaru bądź opakowania, która jest uwarunkowana jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znaczenie wartości towaru (np. standardowa butelka). Ponadto niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny, który narusza prawa nabyte z wcześniejszym pierwszeństwem przez inne osoby. System międzynarodowy System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest uregulowany następującymi umowami międzynarodowymi:

5 Porozumieniem madryckim dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z 14 kwietnia 1891 r., którego Polska stała się członkiem od 18 marca 1991 r. (DzU z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515), Protokołem do Porozumienia madryckiego przyjętym 27 czerwca 1989 r., który Polskę obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r. (DzU z 2003 r., nr 13, poz. 129). Sposób stosowania tych aktów precyzują: wspólny regulamin wykonawczy z 18 stycznia 1996 r. (opublikowany w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP nr 4/1996, tekst ze zmianami wg stanu na r. WUP 1/2003); instrukcje administracyjne, które zostały opublikowane łącznie ze zmodyfikowanym tekstem regulaminu i stanowią jego załącznik. Istotą systemu międzynarodowego jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację znaku towarowego w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający, w wyniku rejestracji bądź jednego zgłoszenia dokonanego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość ochrony w wyznaczonych krajach. Administracją systemu madryckiego zajmuje się Biuro Międzynarodowe WIPO z siedzibą w Genewie. Warunkiem ubiegania się o rejestrację międzynarodową znaku towarowego w trybie Porozumienia madryckiego jest uzyskanie rejestracji znaku w kraju pochodzenia, natomiast w trybie Protokołu do Porozumienia madryckiego konieczne jest dokonanie zgłoszenia znaku lub uzyskanie jego rejestracji również w kraju pochodzenia. Przed dokonaniem zgłoszenia międzynarodowego zainteresowany powinien ustalić, jaki urząd może być jego urzędem pochodzenia. W przypadku zamiaru dokonania zgłoszenia międzynarodowego na podstawie Porozumienia madryckiego jest to: urząd kraju pochodzenia osoby zgłaszającej, w którym zgłaszający posiada rzeczywiste i istniejące w obrocie przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, państwo będące stroną tego porozumienia, w którym zgłaszający ma miejsce zamieszkania (jeżeli nie ma przedsiębiorstwa), państwo, którego obywatelem jest zgłaszający (jeżeli nie ma przedsiębiorstwa ani miejsca zamieszkania). Zgłaszający powinien respektować podaną kolejność kryteriów przy wyborze kraju pochodzenia. W przypadku zamiaru dokonania zgłoszenia międzynarodowego na podstawie Protokołu do Porozumienia madryckiego zgłaszający ma wolny wybór co do przyjęcia kryterium wyboru kraju pochodzenia. Niestety, będzie to miało wpływ na możliwość wyboru krajów, w których zechce uzyskać ochronę. Z tego też powodu są trzy rodzaje zgłoszeń międzynarodowych: gdy urzędem pochodzenia jest urząd kraju związanego Porozumieniem madryckim, można wyznaczyć kraje, które są tylko stroną tego porozumienia,

6 gdy urzędem pochodzenia jest urząd kraju związanego Protokołem do Porozumienia madryckiego, można wyznaczyć kraje, które są jego stroną, gdy urzędem pochodzenia jest urząd kraju związanego Porozumieniem madryckim i Protokołem do Porozumienia madryckiego, mogą być wyznaczone kraje, które są stronami tych porozumień. Zgłoszenie międzynarodowe w przypadku Polski jako kraju pochodzenia powinno być wniesione do Biura Międzynarodowego w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach opracowanych przez WIPO. Wykaz formularzy zwarty jest w instrukcjach administracyjnych. W tym przypadku Urząd Patentowy RP służy pomocą przy ich wypełnianiu. Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać m.in.: kopię znaku, który musi być identyczny jak ten w zgłoszeniu podstawowym, a także wykaz towarów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług. Zgłoszenie powinno być dokonane w języku angielskim lub francuskim. Urząd Patentowy RP pobiera opłatę od wniosku o rejestrację międzynarodową w wysokości 600 PLN. Natomiast Biuro Międzynarodowe pobiera już opłaty za wyspecyfikowane wymogi formalne. Opłaty te wnosi się bezpośrednio do biura (we frankach szwajcarskich), a składają się na nie: opłaty podstawowe, których wielkość zależy od tego, czy znak jest czarno-biały, czy kolorowy, opłaty dodatkowe (za każdą klasę towarową powyżej trzech), opłaty uzupełniające (za wyznaczenie krajów). Tak to wygląda w przypadku polskiego przedsiębiorcy. Niemiecki biznesmen musi z kolei dokonać zgłoszenia lub uzyskać rejestrację w Niemieckim Urzędzie Patentowym, a następnie wystąpić o rejestrację swojego znaku, wyznaczając państwa, w których taką ochronę chce uzyskać. Wówczas Biuro Międzynarodowe przesyła do urzędów patentowych tych państw tzw. notyfikacje. Na podstawie przesłanych dokumentów każda sprawa wchodzi w etap postępowania wg ustawodawstwa danego kraju. W konsekwencji urząd bądź uznaje rejestrację międzynarodową i udziela ochrony na terytorium swojego państwa, bądź wydaje decyzję o odmowie uznania skutków tej rejestracji. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO. System wspólnotowy Podstawowym aktem prawnym regulującym wspólnotowy system rejestracji znaku towarowego jest Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (poprzednie rozporządzenie Rady WE 40/94). Organem, który został powołany do rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, jest Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania). Wejście Polski do Unii Europejskiej zmusiło firmy do zmiany polityki znaku towarowego. Od 1 maja 2004 r. wszystkie rejestrowane w OHIM znaki są chronione w 27 krajach członkowskich, w tym także w Polsce. Procedura

7 wspólnotowego znaku towarowego (CTM) jest bardziej złożona, dlatego zostanie przedstawiona w niekonwencjonalny sposób przez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Co oznacza, że CTM ma charakter unitarny? Zarówno zgłoszenia CTM, jak i rejestracje obejmują całą Unię Europejską. Rozciągają się one automatycznie na terytorium 27 krajów członkowskich Wspólnoty. Nie można zatem ograniczyć ochrony do jednego kraju Unii. Należy podkreślić, że charakterystyczną cechą jest to, że dzięki jednej procedurze przed jednym urzędem uzyskuje się ochronę. Nie ma zatem konieczności zgłaszania znaku do każdego z urzędów krajowych. Ponadto w przypadku decyzji o unieważnieniu znaku, odmowy jego rejestracji czy przedłużenia rejestracji taki stan prawny będzie obowiązywał we wszystkich państwach członkowskche. Ta sytuacja dotyczy także cesji i udzielonych licencji. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia CTM? OHIM uznaje następujące sposoby składania dokumentów: bezpośrednie złożenie w Wydziale Zgłoszeń lub przez 24 godziny na dobę w skrzynce pocztowej przy urzędzie, pocztą kurierską, em; telefaksem; w postaci elektronicznej. Od 12 listopada 2002 r. zgłoszenie może być wniesione za pośrednictwem internetu, na stronie service.oami.eu.int/forms/ctmapplication/. W tym zakresie prezydent OHIM wydał decyzję, w której wskazane są wymogi dotyczące elektronicznego dokonywania zgłoszeń w szczególności określono formaty przesyłania danych, dla dokumentacji w formacie PDF, a przy grafice JPG. Jakie oznaczenia mogą być rejestrowane jako CTM? Opierając się na definicji znaku, wyodrębnia się następujące oznaczenia, które mogą być zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy: słowne, zawierające litery, cyfry oraz kombinacie liter, cyfr i słów, graficzne, w tym również w kolorze,

8 kolory i kombinacje kolorów, trójwymiarowe, dźwiękowe. Zgłoszenie musi zawierać prezentację graficzną znaku. Jest to wymóg bezwzględny. Jakie oznaczenia nie mogą być zarejestrowane jako CTM? Znak ocenia się według: bezwzględnych warunków odmowy (obligatoryjne badanie przez OHIM), względnych warunków odmowy (w trybie sporządzania raportów i wnoszenia sprzeciwów). Nie rejestruje się znaku, jeżeli jest on powszechnie znany w krajach Unii oraz gdy jest zgłoszony do ochrony z naruszeniem art. 6 ter konwencji paryskiej (dotyczy to nazw organizacji międzynarodowych, ich skrótów, emblematów, odznak). Podczas gdy urząd prowadzi ex officio badania przy bezwzględnych warunkach odmowy, to względne warunki oceniane są w momencie złożenia sprzeciwu osób, których prawa mogą być naruszane. Jakie są podstawowe opłaty? Za zgłoszenie 900 EUR EUR za każdą klasę towarową/usługową powyżej trzech. Za zgłoszenie elektroniczne 750 EUR EUR za każdą klasę towarową/usługową powyżej trzech. Za rejestrację znaku towarowego 850 EUR EUR za każdą klasę towarową/usługową powyżej trzech. Uwaga! Euro jest jedyną walutą, w jakiej uiszcza się tego typu opłaty. Kiedy należy dokonać opłaty za zgłoszenie i rejestrację znaku towarowego? Podstawowa opłata za zgłoszenie musi być uiszczona w ciągu 1 miesiąca od uznanej daty zgłoszenia. W przypadku rejestracji znaku OHIM zawiadamia o terminie uiszczenia opłaty za rejestrację. Czy można wnieść opłaty za pośrednictwem urzędów krajów członkowskich?

9 Jest to niemożliwe, wszystkie opłaty wnosi się do OHIM. Czy można stworzyć swoje konto w OHIM? Należy złożyć wniosek o otwarcie konta do Departamentu Finansowego w OHIM, z minimalną kwotą 3000 EUR. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji Nie są rejestrowane: ü oznaczenia, które nie spełniają wymogów definicji znaku, ü znaki towarowe, które są pozbawione odróżniającego charakteru, ü znaki towarowe, które składają się wyłącznie z elementów niepodlegających ochronie, np. jakość, ilość, przeznaczenie itp., ü znaki towarowe, które mogą wprowadzić w błąd opinię publiczną co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów/usług, ü znaki towarowe, odnośnie do których właściwe organy nie wydały zezwolenia, a odmowa rejestracji następuje na podstawie art. 6 ter konwencji paryskiej, ü znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6 ter, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych organów. Względne podstawy odmowy rejestracji Względne podstawy odmowy mogą być podnoszone w wyniku sprzeciwu uprawnionego do zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku (wcześniejszy znak towarowy).wcześniejszy znak towarowy to: ü znak, który ma uprzednie pierwszeństwo, ü wspólnotowy znak towarowy, ü znak krajowy, ü znak krajów Beneluksu, ü znak towarowy uzyskany w wyniku rejestracji międzynarodowej.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 października 2004 r. Unia Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, w wyniku czego doszło do połączenia systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z systemem wspólnotowego znaku towarowego. Uprawnieni do rejestracji międzynarodowej mogą występować do Unii Europejskiej z wnioskami o objęcie ochroną na terytorium UE. Następnie są one przekazywane do OHIM. Przystąpienie Unii Europejskiej do Protokołu stwarza również możliwość zgłoszenia do międzynarodowej rejestracji w OHIM w oparciu o zgłoszenie lub rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. W tym przypadku istnieje możliwość ochrony na terytorium 64 państw będących stronami Protokołu. Przed stworzeniem wspólnotowego znaku towarowego przedsiębiorcy mogli korzystać z dwóch różnych procedur w celu ochrony swojego znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej. Firmy mogły rejestrować swój znak towarowy równolegle w każdym kraju UE (krajowy system rejestracji znaków towarowych) lub przez jedno zgłoszenie do WIPO, lecz musiały się ograniczać wyłącznie do krajów należących do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych (międzynarodowy system rejestracji znaków). Wspólnotowy znak towarowy może stanowić alternatywę lub uzupełnienie do dwóch wcześniejszych systemów. Te trzy systemy umożliwiają przedsiębiorcom rozwijanie systemu ochrony znaku towarowego spełniającego ich wymagania. Marta Czyż dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych Urząd Patentowy RP [i] DzU z dnia 24 marca 1975 r., nr 9, poz. 49.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Co może być znakiem towarowym?

Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? Łukasz Żelechowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Pojęcie znaku towarowego (I) Definicja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO 28 stycznia 2011 r. Co może być znakiem towarowym? Urząd Miasta Zduńska Wola nazwa, wyraz; fraza, zdanie, slogan; symbol, motyw; logo; projekt, kompozycja,

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46:

Znaki towarowe. wer. 11 with modifications. Wojciech Myszka :46: Znaki towarowe wer. 11 with modifications Wojciech Myszka 2017-01-08 16:46:45 +0100 Małe podsumowanie Mamy fantastyczny pomysł, który trafia do produkcji. Jak go chronić? Jeżeli nie grozi łatwe odkrycie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce

Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Ochrona wynalazków za granicą w praktyce Joanna Bocheńska rzecznik patentowy Warszawa, 09.10.2013 Terytorialność ochrony Uzyskana ochrona skutkuje wyłącznie na tym terytorium, na którym została udzielona

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Autorka przybliża procedurę zastrzegania znaku, związane z nią koszty oraz problemy z uzyskaniem prawa ochrony na znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Zanim złożymy podanie o rejestrację znaku powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 9 Ochrona własności intelektualnej Wykład 9 Podmioty praw do wynalazków Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje: Twórcy Współtwórcom wynalazku Pracodawcy lub zamawiającemu Przedsiębiorcy lub

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna chronić swój znak towarowy?

Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Ochrona Własności Intelektualnej cz. III dr inŝ.tomasz Ruść Spis treści Co to jest znak towarowy? Dlaczego opłaca się bronić znak towarowy? Jak moŝna chronić swój znak towarowy? Jakie są kategorie znaków

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego Rejestracja wzoru przemysłowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego

Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego Zagrożenia po zgłoszeniu a zagrożenia po rejestracji znaku towarowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (URHW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię EUIPO NOTES-PL CONV.IR. - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH Piotr Godlewski, rzecznik patentowy (JWP Rzecznicy Patentowi) Praktycznie każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, w których zawarte są, bądź które same w sobie są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH

INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCYCH WYNALAZKI Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA

Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, Radosław Piekarz Kancelaria A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz SKA Ewelina Sroczyńska, prawnik Ewelina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011

PROCEDURY PATENTOWE. Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic. Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 PROCEDURY PATENTOWE Europa: Północ, Wschód - biznes bez granic Świnoujście - Heringsdorf 27-29 kwietnia 2011 Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP Własność intelektualna: wynalazki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1615 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Wzory przemysłowe. Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Wzory przemysłowe Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa Title Wzory of the przemysłowe presentation 18.05.2012. Date # 2 Co to jest wzór przemysłowy? Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Termin: 29-30.09.2014 r.

Termin: 29-30.09.2014 r. Strona 1 Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej jako skutecznej komercjalizacji rozwiązań technicznych oraz oznaczeń indywidualizujących występujących w obrocie gospodarczym Termin: 29-30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP

Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Urząd Patentowy RP Postępowanie w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP Departament Badań Znaków Towarowych Ewa Węgielska Święcicka ekspert OZNACZENIE ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Traktatem singapurskim o prawie znaków towarowych i regulaminem do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę EUIPO NOTES-PL CONV - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym

Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym een.ec.europa.eu Dr Mariusz Kondrat Adwokat/ Rzecznik Patentowy Ewa Niesiobędzka-Krause Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl WZORY PRZEMYSŁOWE

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Seminarium naukowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE realizowane w ramach projektu Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej

ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej Wstęp Świadomość konieczności ochrony dóbr niematerialnych na współczesnym rynku oraz dostrzeganie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem cudzych

Bardziej szczegółowo

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego?

Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Na czym polega prawo ochronne znaku towarowego? Praca napisana W Katedrze

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Ochrona własności przemysłowej klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw ochrona dóbr osobistych prawo do firmy prawo do know how prawo do baz danych prawa do nowych odmian roślin lub ras zwierząt Przedmioty ochrony własności przemysłowej RODZAJ WŁASNOW ASNOŚCI wynalazek wzór

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie 2015-10 Procedura sprzeciwu 商 标 异 议 商 标 异 议 程 序 特 点 Specyfika procedury sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego 异 议 前 置, 即 注 册 前 异 议 初 步 审 定 公 告 之 日

Bardziej szczegółowo

Procedura patentowania w Polsce

Procedura patentowania w Polsce Procedura patentowania w Polsce Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 11:05:00 2 Co do zasady w Uzbekistanie chronione są prawa własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe. Procedury związane z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony własności. przemysłowej

Systemy ochrony własności. przemysłowej Systemy ochrony własności Title of the presentation Date # przemysłowej Krajowy Międzynarodowy Regionalne Urząd Patentowy RP i inne urzędy krajowe Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 ŹRÓDŁA PRAWA (W OGÓLNOŚCI) Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1410) wraz z przepisami wykonawczymi Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski

Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować Ochrona styl wynalazku poza granicami Polski Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Adam Wiśniewski Urząd Patentowy RP Data i miejsce prezentacji Spotkanie informacyjne programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 366 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne.

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ochrona własności przemysłowej. Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z UWAGI OGÓLNE Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu, w UHRW

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP

Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Horyzont 2020 dla MŚP -Fast Track to Innovationi Instrument MŚP Badanie czystości patentowej Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. Marek Truszczyński Departament Badań Patentowych UPRP Własność intelektualna:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne...

Spis treści. Wykaz skrótów Od Redaktorów Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej Uwagi wstępne... Spis treści Wykaz skrótów...15 Od Redaktorów...19 Wprowadzenie...23 I. Ogólne wiadomości o konwencji paryskiej...23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Powody i okoliczności zawarcia konwencji... 24 3. Rewizje konwencji...

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2016. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 22 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 71/2016. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 22 lipca 2016 r. Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH w Polsce i w Unii Europejskiej

OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH w Polsce i w Unii Europejskiej OCHRONA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH w Polsce i w Unii Europejskiej WSTĘP Wygląd zewnętrzny produktów ma bardzo często dominujące znaczenie podczas wyborów dokonywanych przez potencjalnych klientów. Współczesne

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej 1)

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 136, poz. 958. Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla znaku towarowego Unii Europejskiej

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla znaku towarowego Unii Europejskiej EUIPO NOTES-PL APP.CTM-03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla znaku towarowego Unii Europejskiej Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie od EUIPO lub też

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. (druk nr 1049)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. (druk nr 1049) Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (druk nr 1049) I. Cel i przedmiot ustawy Podstawowym celem ustawy nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 1.... (oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości

Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości Regulamin używania znaku towarowego identyfikującego konkurs Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 1 1. Znakowi towarowemu słowno-graficznemu: Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku towarowego

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.20 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (druk nr 882)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (druk nr 882) Druk nr 1176 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI GOSPODARKI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (druk nr 882) Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo