Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych"

Transkrypt

1 Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko, Materiały pomocnicze do dwiczeo z przedmiotów: Zasady wyceny bilansowej, Wycena w rachunkowości (ver ) Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Zadanie 1.1. Posługując się tabelą proszę wskazad źródło wybranych informacji dotyczących działalności spółki akcyjnej oraz ocenid przydatnośd tych informacji dla poszczególnych grup odbiorców w skali Lp. Źródło informacji Użytkownicy informacji 1. Wynik finansowy netto 2. Suma bilansowa 3. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4. Przychody ze sprzedaży netto 5. Wynik zdarzeo nadzwyczajnych 6. Stan zapasu towaru A 7. Próg rentowności produkcji wyrobu X 8. Wskaźnik rentowności sprzedaży towaru C 9. Marża brutto wydziału X 10. Misja jednostki 11. Główni konkurenci jednostki 12. Szanse i zagrożenia 13. Kapitalizacja rynkowa przedsiębiorstwa 14. Zasady ustalania wartości godziwej papierów wartościowych 15. Model wyceny nieruchomości inwestycyjnych 16. Zasady wyceny rozchodu towarów 17. Koszty badao i rozwoju 18. Koszty wdrożenia systemu zapewnienia jakości 19. Wartośd gruntów użytkowanych wieczyście 20. Metody wyceny papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności 21. Rezerwy na zobowiązania z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego RAZEM ŚREDNIA Zadanie 2.1. Proszę uzupełnid tabelę Lp. Wyszczególnienie 1. Wartości niematerialne i prawne (nabyta licencja na oprogramowanie ERP) 2. Budynek biurowy przyjęty w leasing finansowy 3. Maszyna starego typu, która nie jest wykorzystywana z uwagi na zmianę technologii produkcji 4. Nieruchomośd nabyta z zamiarem sprzedaży z zyskiem za 3 lata 5. Towar handlowy 6. Materiały produkcyjne Temat 2: Definicja aktywów i zobowiązao bezpośredni Wpływ korzyści ekonomicznych pośredni Rodzaj korzyści ekonomicznych środki pieniężne lub ekwiwalenty inne (jakie?) 1

2 7. Opakowania produktów gotowych 8. Produkty gotowe 9. Udzielone pożyczki 10. Filtry kominowe montowane zgodnie z normami, które będą obowiązywad od 2010 r. 11. Należnośd od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów 12. Udziały w spółce z o.o., pozyskane w wyniku przekazania środka trwałego w drodze aportu 13. Roczna lokata bankowa (depozyt) letnie obligacje Skarbu Paostwa Zadanie 2.2. Proszę uzupełnid tabelę Lp. Wyszczególnienie 1. Przyjęcie do użytkowania maszyny produkcyjnej, za którą zapłata nastąpi w późniejszym terminie 2. Przyjęcie do użytkowania kserokopiarki otrzymanej nieodpłatnie od sponsora 3. Przyjęcie z produkcji do magazynu wyrobów własnej produkcji 4. Wystawienie weksla jako zabezpieczenie zaciągniętej przez kontrahenta pożyczki (sytuacja finansowa kontrahenta jest bardzo dobra) 5. Rozpoczęcie sprawy sądowej, w wyniku której firma może otrzymad od miasta odszkodowanie w kwocie 10 mln złotych 6. Sprzedaż dużej partii towarów z odroczonym terminem płatności Koszty napraw gwarancyjnych pokrywa sprzedawca 7. Utworzenie odpisu aktualizującego wartośd towarów 8. Pogorszenie sytuacji finansowej kontrahenta, za którego spółka poręczyła (bardziej prawdopodobne jest, że kontrahent nie spłaci pożyczki niż, że spłata nastąpi) 9. Ogłoszenie upadłości kontrahenta, któremu spółka udzieliła poręczenia (upadłośd obejmująca likwidację majątku) 10. Zakup oprogramowania komputerowego za gotówkę 11. Koszty prac badawczych 12. Koszty prac rozwojowych 13. Zawarcie umowy z dostawcą, zobowiązującej kontrahenta do dostawy w przyszłym miesiącu 14. Zawarcie kontraktu Aktywa Zobowią zania BILANS Rezerwy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Kapitał własny Koszty Przychody INFORMACJA DODATKOWA Aktywa warunkowe Zobowiązania warunkowe 2

3 terminowego z opcją zakupu obligacji 15. Otrzymanie od kontrahenta zaliczki na poczet przyszłych dostaw 16. Nieodpłatne otrzymanie programu komputerowego 17. Zapłata z góry za pięcioletni okres najmu boxu handlowego 18. Zarząd jednostki otrzymał informację, że kilku kierowników wyższego szczebla w kolejnym roku wybiera się na emeryturę 19. Spółka otrzymała fakturę za opracowanie strony www umożliwiającej klientom zakupy przez Internet 20. Bank naliczył odsetki od kredytu zaciągniętego w związku z budową siedziby spółki 21. Koszty szkolenia kierowników średniego szczebla 22. Środki pieniężne przekazane w ukryciu wiceprezydentowi, stwarzające możliwości atrakcyjnych terenów w centrum miasta 23. Zawarcie umowy leasingu, zgodnie z którą podstawowe ryzyko i korzyści związane z przedmiotem leasingu są przenoszone na korzystającego (leasingobiorcę) 24. Nieodpłatne otrzymanie od gminy prawa wieczystego użytkowania gruntów na 99 lat Temat 3: Koncepcje zachowania kapitału Zadanie 3.1. Pośrednik nieruchomości BASZA nabył od komornika (płatne gotówką) atrakcyjne mieszkanie w szczecioskiej dzielnicy Niebuszewo za zł w styczniu 1990 roku, natomiast w marcu sprzedał za gotówkę mieszkanie za zł. Proszę ustalid: a) nominalny zysk ze sprzedaży i dokonad niezbędnych księgowao, wskazując wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, b) zysk z uwzględnieniem siły nabywczej, wiedząc że inflacja w styczniu i lutym 1990 r. wyniosła łącznie 104%. Zadanie 3.2. Przedsiębiorstwo handlowe TUREK nabyło w 2007 r. działkę budowlaną w Mierzynie za zł, a sprzedało w maju 2008 r. za zł. Proszę ustalid: a) nominalny zysk ze sprzedaży i dokonad niezbędnych księgowao, wskazując wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, b) zysk z uwzględnieniem siły nabywczej, wiedząc że ceny podobnych działek w analizowanym okresie wzrosły o 80%. Zadanie 3.3. Przedsiębiorstwo transportowe nabyło w grudniu 2003 r. ciągnik siodłowy VOLNO za zł. Przewidywany okres użytkowania pojazdu oszacowano na 5 lat, z zamiarem zakupu nowego ciągnika w grudniu 2008 r. Roczne odpisy amortyzacji w latach: wyniosły: zł/rok. W grudniu 2008 r. okazało się, że wartośd odtworzeniowa ciągnika wzrosła o 20%. 3

4 Czy wynik przedsiębiorstwa w analizowanym okresie był prawidłowy? Jeżeli nie, proszę zaproponowad sposób jego skorygowania. Zadanie 3.5. W jednostce gospodarczej przychody ze sprzedaży oraz koszty ich uzyskania kształtowały się następująco: 1. Wartośd zapasu towarów w cenie zakupu w 200X r.: zł 2. Wartośd zapasu identycznych towarów w cenie zakupu w 200X+1 r.: zł 3. Przychody ze sprzedaży towarów: zł Stopa inflacji w 200Xr. wynosiła 5%. Na podstawie przedstawionych informacji ustalid nominalny, realny oraz pozorny wynik ze sprzedaży według koncepcji: - zachowania kapitał nominalnego, - zachowania kapitału realnego, - zachowania substancji majątkowej. Zadanie 3.6. Kapitał własny przedsiębiorstwa handlowego BROBUD w Szczecinie wynosi zł. W styczniu 2009 roku przedsiębiorstwo zakupiło szt. pustaków po 8 zł/szt. Zapas został sprzedany w całości w dniu 30 stycznia 2009 roku po 9 zł/szt. Ustalid: nominalny, realny wynik finansowy brutto i netto oraz ilośd pustaków możliwą do zakupienia po uwzględnieniu wzrostu cen posługując się koncepcją: - zachowania kapitału nominalnego - zachowania kapitału realnego, - zachowania substancji majątkowej, Dodatkowe informacje: - indeks wzrostu cen towarów i usług w styczniu: 0,5%, - wzrost cen materiałów budowlanych w styczniu: 12%, - stopa podatku dochodowego od osób prawnych: 19% Temat 4: Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na składniki sprawozdania finansowego Zadanie 4.1. Działalnośd przedsiębiorstwa usługowego FREEZE S.A. polega na montażu klimatyzacji. Realizacja jednego ze zleceo (montaż klimatyzacji w supermarkecie) przebiegała następująco: 1. czerwiec 200X r.: podpisano umowę na realizację zlecenia w kwocie PLN + 22% VAT = PLN, oraz otrzymano zaliczkę w kwocie PLN. Wystawiono fakturę zaliczkową (stawka VAT 22% liczona w stu ). 2. lipiec 200X r.: a) zakupiono urządzenia klimatyzacyjne i materiały pomocnicze od dostawcy HOT za PLN, w tym PLN stanowi VAT naliczony (płatnośd w październiku), b) zapłacono należny VAT od faktury zaliczkowej: PLN. 3. sierpieo 200X r.: a) wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych przy realizacji zlecenia: PLN, wynagrodzenie brutto według listy płac: PLN, potrącenia: składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe): PLN, zdrowotne: PLN, zaliczki na podatek dochodowy: PLN. Zapłacono również składki ZUS obciążające pracodawcę w kwocie: PLN. b) wystawiono fakturę VAT na kwotę PLN + 22% VAT za wykonane usługi, 4. wrzesieo 200X r.: a) wpłata przelewem PLN od zleceniodawcy, b) uregulowano zobowiązanie z tytułu VAT: nadwyżka należnego VAT nad naliczonym wynosi: PLN PLN = PLN, 5. październik 200X r.: zapłacono dostawcy HOT za urządzenia klimatyzacyjne ( PLN). Polecenia do wykonania: a) przedstawid wynik z realizacji zlecenia w poszczególnych miesiącach kierując się: zasadą memoriałową, zasadą kasową. b) porównad otrzymane wyniki. Zadanie 4.2. W przedsiębiorstwie produkującym balony BABALOO wystąpiły następujące operacje: 1. (Fa VAT, Pz) zakup materiałów, które w połowie przyjęto do magazynu a w połowie przekazano do zużycia. Zapłata za materiały nastąpi w ciągu 14 dni od wystawienia faktury: zł 4

5 2. (WB) udzielono pożyczki zaprzyjaźnionej firmie PHU Honorata Tratatata: zł 3. (RK, Fa VAT) zakupiono za gotówkę i wydano do zużycia środki czyszczące: zł 4. (Fa VAT, OT) zakupiono i przyjęto do użytkowania zestaw komputerowy o wartości zł 5. (PK) miesięczny odpis amortyzacji maszyny zakupionej w poprzednim miesiącu: zł 6. (Fa VAT) faktura za energię elektryczną (1000 zł). Termin płatności w następnym miesiącu. 7. (RK) Wypłata pracownikowi zaliczki na podróż służbową: zł 8. Zapłata za materiały (dotyczy op. 1): zł 9. (R-K) Pracownik przedstawił rachunek dokumentujący koszty podróży służbowej: zł 10. (WB) wpłacono zaliczkę na poczet przyszłych dostaw materiałów: zł 11. (PK) Utworzono odpis aktualizujący nieściągalną należnośd od zaprzyjaźnionej firmy (operacja 2), 12. (PK) Utworzono rezerwę na zobowiązania z tytułu toczącego się postępowania sądowego w sprawie niewłaściwych materiałów, wykorzystanych do produkcji balonów dla dzieci: zł Porównad koszty i wydatki dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego według następującego wzoru: Lp. Wydatek Koszt Wydatek = Koszt Koszt, jeszcze nie wydatek Wydatek, jeszcze nie koszt Wydatek, rozliczający koszty wstecz zł zł - - Zadanie 4.3. Bilans przedsiębiorstwa STRACHAJŁO S.A. na dzieo 1 grudnia 200X r był następujący: AKTYWA A Aktywa trwałe A Kapitał własny PASYWA B Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Długoterminowe aktywa finansowe (nieruchomości inwestycyjne) Aktywa obrotowe B Kapitał zakładowy Zobowiązania Towary Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne w kasie Środki na rachunkach bankowych Należności z tytułu dostaw i usług Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług RAZEM W grudniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Przeprowadzono inwentaryzację towarów, których wartośd w cenach zakupu wynosiła zł. Ze względu na szybki postęp technologiczny utrata wartości na dzieo bilansowy została oszacowana na 10%. 2. Naliczono kontrahentom kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usługi zł % pracowników (mężczyzn) w wieku od lat jest uprawnionych do odpraw emerytalnych. Szacuje się, że wydatki związane z tymi oprawami wyniosą łączne zł 4. Wartośd bilansowa maszyny wynosi zł. Maszyna jest przeznaczona do sprzedaży, a kontrahent oferuje kwotę zł 5. (PK) naliczono dodatnie różnice kursowe (niezrealizowane na dzieo bilansowy) zł 6. (PK) przeszacowano in plus wartośd nieruchomości inwestycyjnych zł 7. Należności od podmiotu TWARDZIEL w upadłości zł 8. (PK) Naliczono odsetki z tytułu udzielonej pożyczki zł Przedstaw uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat na koniec okresu w dwóch wariantach: - zgodnie z zasadą ostrożności - z pominięciem zasady ostrożności. Zadanie 4.4. Bilans przedsiębiorstwa handlowego EURO-CRASH kontynuującego działalnośd na dzieo przedstawia się następująco. AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Długoterminowe aktywa finansowe (nieruchomości inwestycyjne) Rozliczenia międzyokresowe kosztów A Kapitał własny Kapitał zakładowy

6 B Aktywa obrotowe B Zobowiązania Towary Środki pieniężne w kasie Środki na rachunkach bankowych Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług RAZEM Sporządź bilans przy założeniu braku kontynuacji, wiedząc że: - wartośd rynkowa aktywów wynosi: a) środki trwałe: zł, b) nieruchomości inwestycyjne: zł, c) towary: zł, W skład wartości niematerialnych i prawnych wchodzi jedynie licencja na program ERP. W warunkach licencji przewidziano zakaz sprzedaży licencji osobom trzecim. Rozliczenia międzyokresowe obejmują zapłacony z góry czynsz za wynajem hal handlowej okres 5 lat (opłata nastąpiła w styczniu Nierozliczona częśd dotyczy czterech lat). Ze względu na budowę w mieście konkurencyjnego marketu w pobliżu istnieje możliwośd wynajęcia hali innej firmie za zł/rok. Temat 5: Zasady wstępnej wyceny aktywów Zadanie 5.1. (Parametry wyceny) Posługując się poniższą tabelą wskaż parametry stosowane do wstępnej wyceny aktywów i pasywów: AKTYWA I PASYWA PARAMETRY WYCENY Wartości niematerialne i prawne Cena zakupu Środki trwałe (nabyte) Cena nabycia Środki trwałe (wytworzone we własnym Cena sprzedaży netto zakresie) Środki trwałe (pozyskane nieodpłatnie aport, Koszt wytworzenia darowizna) Środki trwałe (pozyskane w drodze zakupu) Wartośd rynkowa Środki trwałe w budowie (nabyte) Wartośd godziwa Środki trwałe w budowie (wytworzone) Skorygowana cena nabycia Środki trwałe przyjęte w leasing operacyjny Skorygowana cena nabycia Środki trwałe przyjęte w leasing finansowy Skorygowana cena nabycia Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartośd przeszacowana Należności długoterminowe Niższa z dwóch: wartośd godziwa lub wartośd zdyskontowanych wydatków związanych z umową Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (np. udziały w spółce zo.o.) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (np. akcje spółki notowanej na giełdzie) Nieruchomości inwestycyjne Udzielone pożyczki Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Materiały Towary Produkty gotowe Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Pożyczki krótkoterminowe Akcje notowane na giełdzie nabyte w celach spekulacyjnych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Udziały (akcje) własne Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Kapitał podstawowy Kwota wymaganej zapłaty Kwota wymagająca zapłaty Wartośd nominalne Wiarygodnie oszacowana wartośd 6

7 Zadanie 5.2. (Wstępna wycena zapasów) Jednostka nabyła materiały produkcyjne. Cena według faktury wynosiła zł netto. Podatek VAT 22% podlega odliczeniu od podatku należnego. Przed przyjęciem do magazynu poniesiono dodatkowe koszty związane z transportem materiałów w kwocie 200 zł. Proszę ustalid cenę zakupu oraz cenę nabycia materiałów. Zadanie 5.3. (Wstępna wycena zapasów) Firma zakupiła w hurtowni towary związane ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT. Cena towarów według faktury wynosiła zł netto. W takiej sytuacji podatek VAT w kwocie 440 zł nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Koszty zakupu według rachunku wyniosły 500 zł. Ustalid cenę zakupu oraz cenę nabycia towarów. Zadanie 5.4. (Wstępna wycena zapasów) Firma BRUM (podatnik VAT) wytwarza rowery. W sierpniu 200X r. otrzymano dostawę przerzutek z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Zgodnie z fakturą VAT: a) wartośd netto materiałów USD x 2,8 zł/usd zł b) cło zł c) podatek akcyzowy 500 zł d) podatek VAT 22% (4 300 zł x 22%) 946 zł Ustalid cenę zakupu i cenę nabycia materiałów. Zadanie 5.5. (Wstępna wycena zapasów) Drewno (towar) zostało zakupione za zł. Przed sprzedażą konieczne jest jego długotrwałe magazynowanie (sezonowanie). Koszty związane z magazynowaniem przed sprzedażą wynoszą zł, a suma odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup drewna wyniesie zł. Ustalid cenę nabycia towarów. Zadanie 5.6. (Wstępna wycena zapasów) Firma ZIUM (podatnik VAT) wytwarza ciężarki do dwiczeo. W sierpniu 200X r. otrzymano dostawę żeliwa. Zgodnie z zamówieniem: a) wartośd netto materiałów zł b) podatek VAT 22% (5 000 zł x 22%) zł c) razem zł Dostawca udzielił kupującemu 5% rabatu. Ustalid cenę zakupu. Zadanie 5.7. (Wstępna wycena zapasów) Gospodarstwo agroturystyczne SESZELE (zwolnione z podatku VAT) w grudniu 200X r. otrzymano dostawę napojów chłodzących. Zgodnie z fakturą VAT: a) wartośd materiałów w cenach zakupu zł b) koszty transportu 50 zł c) podatek VAT 22% 440 zł d) razem zł Ustalid cenę zakupu i cenę nabycia materiałów. Zadanie 5.8. (Wstępna wycena zapasów) W firmie produkcyjnej MOCE bezpośrednie koszty wytworzenia wyrobu B w ilości 100 szt. wyniosły zł, zmienne koszty wydziałowe zł, stałe koszty wydziałowe zł. Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej określono w tej jednostce na 120 szt. Ustal jednostkowy koszt wytworzenia produktu B. Zadanie 5.9. (Wstępna wycena zapasów) W firmie produkcyjnej DORUCH bezpośrednie koszty wytworzenia wyrobu A w ilości 200 szt. wyniosły zł, zmienne koszty wydziałowe zł, stałe koszty wydziałowe zł. Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej określono w tej jednostce na 80 szt. Ustal jednostkowy koszt wytworzenia produktu A. Zadanie (Wstępna wycena zapasów) W firmie produkcyjnej SROGI WALDI w lutym w związku z wytworzeniem 800 szt. produktu X poniesiono następujące koszty: Koszty bezpośrednio produkcyjne zł Zmienne koszty wydziałowe: zł Stałe koszty wydziałowe: zł, w tym: koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych: zł koszty strat produkcyjnych: zł Koszty ogólnego zarządu: 6000 zł Koszty magazynowania : zł, w tym: 7

8 koszty magazynowania związane z normalnym procesem produkcyjnym 800 zł Koszty sprzedaży: 400 zł Ustal całkowity oraz jednostkowy koszt wytworzenia produktu X. Zadanie (Wstępna wycena zapasów) Spółka KASKADA" produkuje kaski motocyklowe. Produkcja ma charakter powtarzalny. W bieżącym okresie wytworzono 80 szt. kasków, a sprzedano 150 szt. Spółka posiadała zapas kasków w ilości 120 szt., których koszt wytworzenia wyniósł 220 zł/szt. Rozchód produktów gotowych wycenia się metodą FIFO". Cena sprzedaży ustalona jest metodą koszt plus". Marża zysku wynosi 20%. Spółka wykorzystuje zdolnośd produkcyjną w 80% i w danym okresie poniosła następujące koszty: 1. zużycie materiałów bezpośrednich do produkcji kasków zł 2. podatek od nieruchomości dotyczący hali produkcyjnej zł 3. podatek od nieruchomości dotyczący biurowca 300 zł 4. koszty podróży służbowych 500 zł 5. zużycie energii przez maszyny na wydziale produkcyjnym zł 6. koszty odsetek od kredytu przypadających na produkowane wyroby zł Proszę ustalid koszty produktu, koszty okresu i wynik ze sprzedaży. Zadanie Środki trwałe otrzymane w drodze darowizny W listopadzie spółka handlowa otrzymała w formie darowizny od spółki PĘCZOK. samochód osobowy o wartości wg umowy zł (wartośd rynkowa zł). Pojazd został przyjęty do użytkowania (OT). Będzie wykorzystywany jako limuzyna reprezentacyjna. W grudniu zaksięgowano amortyzację (4000 zł) oraz przychody z tytułu darowizny dotyczące grudnia. Proszę sformułowad operację gospodarcze i dokonad niezbędnych księgowao. Zadanie 5.13 (Wstępna wycena środków trwałych) Hotel wyposażył salę konferencyjną w 500 krzeseł, których cena jednostkowa wynosi 150 zł/szt. Zobowiązanie uregulowano. Zaksięgowad zakup krzeseł, jeżeli: a) krzesła ze względu na niską wartośd zostaną jednorazowo zaliczone do kosztów, b) składniki zostaną ujęte jako środek trwały i amortyzowane (stopa amortyzacji 20%, metoda liniowa). Zaksięgowad pierwszy odpis amortyzacji miesięcznej. Proszę przedstawid wpływ obu rozwiązao na wybrane pozycje sprawozdania finansowego. Zadanie 5.14 (Wstępna wycena środków trwałych) KRÓLEWNA ŚNIEŻKA spółka z o.o. (podatnik VAT) produkująca lody zakupiła 16 września 200x r. samochód ciężarowy za zł + 22% VAT z zamiarem przystosowania go do funkcji chłodziarki. Zgodnie z fakturą VAT z dnia 25 września 200x r. koszty agregatu chłodniczego wraz z montażem wyniosły zł + 22% VAT. Zakup został częściowo sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu. W dniu 30 października 200x r. samochód został przyjęty do używania Do tego dnia firma LODEX wpłaciła do banku należne odsetki w kwocie zł. Ustal wartośd początkową środka trwałego. Zadanie 5.15 (Wstępna wycena środków trwałych) Przedsiębiorstwo produkcyjne MAJSTER spółka z o. o. otrzymało w styczniu 200X w formie darowizny budynek fabryczny od spółki KLEPKA S.A. Według ewidencji księgowej darczyocy wartośd początkowa budynku wynosiła zł, a dotychczasowe umorzenie zł. Zgodnie z umową wartośd przedmiotu darowizny ustalono na zł. Na podstawie opinii rzeczoznawcy wartośd rynkowa nieruchomości w dniu przekazania wynosiła zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2% (od wartości rynkowej) i jest kosztem obdarowanego. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy wyniosły zł i obciążają spółkę MAJSTER. Środek trwały został przyjęty do ewidencji w dniu 15 stycznia 200x r. Na podstawie przedstawionych założeo proszę: 1. Ustalid wartośd początkową środka trwałego. 2. Określid termin rozpoczęcia odpisów amortyzacji według prawa: a) bilansowego, b) podatkowego. Zadanie 5.16 (Wstępna wycena środków trwałych) Tartak DRZAZGA S.A. wytworzył w styczniu 200X r. maszynę do ciśnieniowej impregnacji drewna. Maszyna została przyjęta do użytkowania w dniu 1 lutego 200x r. Koszty związane z wytworzeniem maszyny we własnym zakresie kształtowały się następująco: koszty dokumentacji projektowej zł koszty materiałów zł koszty robocizny zł narzuty na wynagrodzenia zł koszty montażu zł 8

9 odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową maszyny (zapłacone do dnia przyjęcia do użytkowania) zł odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową maszyny (zapłacone po dniu przyjęcia do użytkowania) zł odsetki od lokat z czasowo niewykorzystanych środków z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego zł koszty magazynowania materiałów zużytych do wytworzenia maszyny zł koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zł zniszczenie materiałów przeznaczonych do budowy maszyny zł wynagrodzenie dyrektora finansowego zł Na podstawie przedstawionych założeo proszę ustalid wartośd początkową środka trwałego. Zadanie 5.17 (Wstępna wycena środków trwałych) Wskaż, które z niżej wymienionych kosztów mogą byd zaliczone do wartości początkowej środków trwałych: koszty otwarcia nowego zakładu; koszty administracyjne oraz inne ogólne koszty pośrednie. koszty rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji lub wśród nowego segmentu klientów (łącznie z kosztami szkoleo pracowników); koszty świadczeo pracowniczych poniesione wyłącznie w związku z wytworzeniem lub nabyciem pozycji rzeczowych aktywów trwałych; koszt przygotowania miejsca; koszty początkowej dostawy oraz koszty załadunku i rozładunku; koszty instalacji i montażu; koszty sprawdzenia, czy składnik aktywów działa poprawnie, pomniejszone o przychody netto ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków (np. próbna produkcja wytworzona w trakcie testowania); honoraria za profesjonalne usługi. koszty związane z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu lub świadczenia nowej usługi (łącznie z kosztami promocji i reklamy); Zadanie 5.18 (Wstępna wycena środków trwałych) Przedsiębiorstwo GRZAŁA S.A. zakupiło do swojej siedziby gazowy kocioł centralnego ogrzewania. Przed przyjęciem do użytkowania właściciel zastanawiał się, czy zakupiony kocioł zwiększy wartośd budynku i będzie ujęty jako wyposażenie, czy należy ująd ten element jako oddzielny środek trwały. Podpowiedz w jaki sposób należy ująd zakup kotła. Zadanie 5.19 (Wstępna wycena środków trwałych) Spółka z o. o. PUSTELNIK (podatnik VAT), wytwarzająca pustaki ceramiczne, zakupiła i przyjęła do eksploatacji używany samochód ciężarowy Ford Transit. Faktura zakupu z dnia 15 marca 200x roku zawiera następujące informacje: 1) cena zakupu samochodu ciężarowego zł 2) urządzenie chłodnicze zł 3) montaż chłodni zł 4) podatek VAT 22% zł 5) razem zł W dniu 20 marca 200X samochód został przyjęty do użytkowania (OT). Samochód ciężarowy zaliczany jest do grupy 7 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych). Podstawowa stopa amortyzacji według podatkowego wykazu stawek amortyzacyjnych nie może byd wyższa niż 20%. Na podstawie przedstawionych założeo proszę: 1. Ustalid wartośd początkową środka trwałego, 2. Przedstawid prawa wyboru w zakresie metod amortyzacji zakupionego pojazdu oraz wybrad metodę i stopę, pozwalającą na najkrótszy okres amortyzacji. 3. Obliczyd kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacji dla całego okresu używania pojazdu. Zadanie 5.20 (Wstępna wycena środków trwałych) Spółka z o. o. GOSIA (podatnik VAT) w Gryficach, wytwarzająca napoje bezalkoholowe, zakupiła i przyjęła do eksploatacji nowy samochód osobowy Ford Focus ST. Faktura zakupu z dnia 15 marca 200X roku zawiera następujące informacje: 1) cena zakupu fury zł 2) podatek VAT 22% zł 3) razem zł Samochód osobowy jest zaliczany do grupy 7 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych). Podstawowa stopa amortyzacji według podatkowego wykazu stawek amortyzacyjnych nie może byd wyższa niż 20%. Na podstawie przedstawionych założeo proszę: 9

10 1. Ustalid wartośd początkową środka trwałego. 2. Przedstawid prawa wyboru w zakresie metod amortyzacji zakupionego pojazdu oraz wybrad metodę i stopę, pozwalającą na najkrótszy okres amortyzacji. 3. Obliczyd kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacji bilansowej i podatkowej, przyjmując, że kurs euro z dnia zakupu wynosi 4,5 zł/euro, natomiast z dnia przyjęcia do użytkowania: 4,2 zł/euro. Zadanie 5.21 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Przedsiębiorstwo budowlane MAKUMBA (podatnik VAT) nabyło budynek od osoby fizycznej z zamiarem sprzedaży z zyskiem za 5 lat. W związku z zakupem poniosło następujące wydatki: 1. cena zakupu zł 2. wynagrodzenie notariusza zł 3. VAT naliczony od wynagrodzenia notariusza zł 4. wiosek o wpis własności w księdze wieczystej zł 5. opłata sądowa za wpis własności w księdze wieczystej zł 6. podatek od czynności cywilno prawnych zł 7. prowizja biura nieruchomości zł 8. naliczony podatek VAT od prowizji biura nieruchomości zł Ustalid cenę nabycia nieruchomości. Zadanie 5.22 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Firma SOBOTA buduje supermarket, który w całości wynajmie jednej z zagranicznych sieci handlowych. W związku z budową poniesiono następujące koszty: a) dokumentacja projektowa zł, b) materiały bezpośrednie zł, c) robocizna bezpośrednia zł, W celu wygospodarowania terenu na potrzeby budowy zlikwidowano zbędny budynek magazynowy o wartości początkowej zł i dotychczasowym umorzeniu zł. Koszty likwidacji wyniosły zł. Ustalid koszt wytworzenia nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z uor oraz MSR 40. Zadanie 5.23 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Nieruchomośd inwestycyjna, której wartośd godziwa wynosi zł, została przyjęta w leasing finansowy na okres 10 lat. Roczna rata leasingu wynosi zł, natomiast stopa procentowa służąca do dyskontowania opłat leasingowych wynosi 5% rocznie. Ustalid wartośd początkową nieruchomości zgodnie z MSR 40. Zadanie 5.24 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Hurtownia budowlana BUDO BUD S.A. w 2000 r. nabyła grunt, na którym wybudowała wiatę do magazynowania styropianu. Cena nabycia gruntu wyniosła zł, natomiast koszt wytworzenia nieruchomości zł. W 2006 roku okazało się, że gruntem interesuje się właściciel sieci hipermarketów KARFUR, z zamiarem długoterminowego wynajęcia. Wartośd godziwa gruntu wynosi zł. W styczniu 2007 roku rozebrano wiatę, której wartośd księgowa wynosiła 0 zł i po podpisaniu umowy nieruchomośd wynajęto spółce zarządzającej hipermarketami. Czy zgodnie z uor i MSR 40 przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych jest konieczne, a jeśli tak, w jaki sposób należy ustalid wartośd początkową tej inwestycji? W jaki sposób ująd różnicę wartości? 10

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów Rozdział 1 Wycena aktywów i pasywów Zadanie 1.1 Spółka akcyjna AGNES zgodnie z aktem notarialnym nabyła grunt o wartości 200 000 zł z zamiarem rozszerzenia swojej działalności. Opłata notarialna związana

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. METODY OBLICZANIA AMORTYZACJI Przedsiębiorstwo produkcyjne KOKSOWNIK S.A. w Koszalinie zakupiło w czerwcu 200X roku środki trwałe. Informacje o środkach trwałych przyjętych do działalności

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI Opracował SH 05.2003 ksiegowyroku@poczta.onet.pl Kontakt telefoniczny (091) 444-1945 Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 ZADANIA POWTÓRZENIOWE PRZED II KOLOKWIUM Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI ZADANIE 1 Firma Dyktator mody spółka z o. o. (podatnik VAT) zajmuje się wytwarzaniem eleganckich garniturów dla panów w różnym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo