Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych"

Transkrypt

1 Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko, Materiały pomocnicze do dwiczeo z przedmiotów: Zasady wyceny bilansowej, Wycena w rachunkowości (ver ) Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Zadanie 1.1. Posługując się tabelą proszę wskazad źródło wybranych informacji dotyczących działalności spółki akcyjnej oraz ocenid przydatnośd tych informacji dla poszczególnych grup odbiorców w skali Lp. Źródło informacji Użytkownicy informacji 1. Wynik finansowy netto 2. Suma bilansowa 3. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4. Przychody ze sprzedaży netto 5. Wynik zdarzeo nadzwyczajnych 6. Stan zapasu towaru A 7. Próg rentowności produkcji wyrobu X 8. Wskaźnik rentowności sprzedaży towaru C 9. Marża brutto wydziału X 10. Misja jednostki 11. Główni konkurenci jednostki 12. Szanse i zagrożenia 13. Kapitalizacja rynkowa przedsiębiorstwa 14. Zasady ustalania wartości godziwej papierów wartościowych 15. Model wyceny nieruchomości inwestycyjnych 16. Zasady wyceny rozchodu towarów 17. Koszty badao i rozwoju 18. Koszty wdrożenia systemu zapewnienia jakości 19. Wartośd gruntów użytkowanych wieczyście 20. Metody wyceny papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności 21. Rezerwy na zobowiązania z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego RAZEM ŚREDNIA Zadanie 2.1. Proszę uzupełnid tabelę Lp. Wyszczególnienie 1. Wartości niematerialne i prawne (nabyta licencja na oprogramowanie ERP) 2. Budynek biurowy przyjęty w leasing finansowy 3. Maszyna starego typu, która nie jest wykorzystywana z uwagi na zmianę technologii produkcji 4. Nieruchomośd nabyta z zamiarem sprzedaży z zyskiem za 3 lata 5. Towar handlowy 6. Materiały produkcyjne Temat 2: Definicja aktywów i zobowiązao bezpośredni Wpływ korzyści ekonomicznych pośredni Rodzaj korzyści ekonomicznych środki pieniężne lub ekwiwalenty inne (jakie?) 1

2 7. Opakowania produktów gotowych 8. Produkty gotowe 9. Udzielone pożyczki 10. Filtry kominowe montowane zgodnie z normami, które będą obowiązywad od 2010 r. 11. Należnośd od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów 12. Udziały w spółce z o.o., pozyskane w wyniku przekazania środka trwałego w drodze aportu 13. Roczna lokata bankowa (depozyt) letnie obligacje Skarbu Paostwa Zadanie 2.2. Proszę uzupełnid tabelę Lp. Wyszczególnienie 1. Przyjęcie do użytkowania maszyny produkcyjnej, za którą zapłata nastąpi w późniejszym terminie 2. Przyjęcie do użytkowania kserokopiarki otrzymanej nieodpłatnie od sponsora 3. Przyjęcie z produkcji do magazynu wyrobów własnej produkcji 4. Wystawienie weksla jako zabezpieczenie zaciągniętej przez kontrahenta pożyczki (sytuacja finansowa kontrahenta jest bardzo dobra) 5. Rozpoczęcie sprawy sądowej, w wyniku której firma może otrzymad od miasta odszkodowanie w kwocie 10 mln złotych 6. Sprzedaż dużej partii towarów z odroczonym terminem płatności Koszty napraw gwarancyjnych pokrywa sprzedawca 7. Utworzenie odpisu aktualizującego wartośd towarów 8. Pogorszenie sytuacji finansowej kontrahenta, za którego spółka poręczyła (bardziej prawdopodobne jest, że kontrahent nie spłaci pożyczki niż, że spłata nastąpi) 9. Ogłoszenie upadłości kontrahenta, któremu spółka udzieliła poręczenia (upadłośd obejmująca likwidację majątku) 10. Zakup oprogramowania komputerowego za gotówkę 11. Koszty prac badawczych 12. Koszty prac rozwojowych 13. Zawarcie umowy z dostawcą, zobowiązującej kontrahenta do dostawy w przyszłym miesiącu 14. Zawarcie kontraktu Aktywa Zobowią zania BILANS Rezerwy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Kapitał własny Koszty Przychody INFORMACJA DODATKOWA Aktywa warunkowe Zobowiązania warunkowe 2

3 terminowego z opcją zakupu obligacji 15. Otrzymanie od kontrahenta zaliczki na poczet przyszłych dostaw 16. Nieodpłatne otrzymanie programu komputerowego 17. Zapłata z góry za pięcioletni okres najmu boxu handlowego 18. Zarząd jednostki otrzymał informację, że kilku kierowników wyższego szczebla w kolejnym roku wybiera się na emeryturę 19. Spółka otrzymała fakturę za opracowanie strony www umożliwiającej klientom zakupy przez Internet 20. Bank naliczył odsetki od kredytu zaciągniętego w związku z budową siedziby spółki 21. Koszty szkolenia kierowników średniego szczebla 22. Środki pieniężne przekazane w ukryciu wiceprezydentowi, stwarzające możliwości atrakcyjnych terenów w centrum miasta 23. Zawarcie umowy leasingu, zgodnie z którą podstawowe ryzyko i korzyści związane z przedmiotem leasingu są przenoszone na korzystającego (leasingobiorcę) 24. Nieodpłatne otrzymanie od gminy prawa wieczystego użytkowania gruntów na 99 lat Temat 3: Koncepcje zachowania kapitału Zadanie 3.1. Pośrednik nieruchomości BASZA nabył od komornika (płatne gotówką) atrakcyjne mieszkanie w szczecioskiej dzielnicy Niebuszewo za zł w styczniu 1990 roku, natomiast w marcu sprzedał za gotówkę mieszkanie za zł. Proszę ustalid: a) nominalny zysk ze sprzedaży i dokonad niezbędnych księgowao, wskazując wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, b) zysk z uwzględnieniem siły nabywczej, wiedząc że inflacja w styczniu i lutym 1990 r. wyniosła łącznie 104%. Zadanie 3.2. Przedsiębiorstwo handlowe TUREK nabyło w 2007 r. działkę budowlaną w Mierzynie za zł, a sprzedało w maju 2008 r. za zł. Proszę ustalid: a) nominalny zysk ze sprzedaży i dokonad niezbędnych księgowao, wskazując wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, b) zysk z uwzględnieniem siły nabywczej, wiedząc że ceny podobnych działek w analizowanym okresie wzrosły o 80%. Zadanie 3.3. Przedsiębiorstwo transportowe nabyło w grudniu 2003 r. ciągnik siodłowy VOLNO za zł. Przewidywany okres użytkowania pojazdu oszacowano na 5 lat, z zamiarem zakupu nowego ciągnika w grudniu 2008 r. Roczne odpisy amortyzacji w latach: wyniosły: zł/rok. W grudniu 2008 r. okazało się, że wartośd odtworzeniowa ciągnika wzrosła o 20%. 3

4 Czy wynik przedsiębiorstwa w analizowanym okresie był prawidłowy? Jeżeli nie, proszę zaproponowad sposób jego skorygowania. Zadanie 3.5. W jednostce gospodarczej przychody ze sprzedaży oraz koszty ich uzyskania kształtowały się następująco: 1. Wartośd zapasu towarów w cenie zakupu w 200X r.: zł 2. Wartośd zapasu identycznych towarów w cenie zakupu w 200X+1 r.: zł 3. Przychody ze sprzedaży towarów: zł Stopa inflacji w 200Xr. wynosiła 5%. Na podstawie przedstawionych informacji ustalid nominalny, realny oraz pozorny wynik ze sprzedaży według koncepcji: - zachowania kapitał nominalnego, - zachowania kapitału realnego, - zachowania substancji majątkowej. Zadanie 3.6. Kapitał własny przedsiębiorstwa handlowego BROBUD w Szczecinie wynosi zł. W styczniu 2009 roku przedsiębiorstwo zakupiło szt. pustaków po 8 zł/szt. Zapas został sprzedany w całości w dniu 30 stycznia 2009 roku po 9 zł/szt. Ustalid: nominalny, realny wynik finansowy brutto i netto oraz ilośd pustaków możliwą do zakupienia po uwzględnieniu wzrostu cen posługując się koncepcją: - zachowania kapitału nominalnego - zachowania kapitału realnego, - zachowania substancji majątkowej, Dodatkowe informacje: - indeks wzrostu cen towarów i usług w styczniu: 0,5%, - wzrost cen materiałów budowlanych w styczniu: 12%, - stopa podatku dochodowego od osób prawnych: 19% Temat 4: Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na składniki sprawozdania finansowego Zadanie 4.1. Działalnośd przedsiębiorstwa usługowego FREEZE S.A. polega na montażu klimatyzacji. Realizacja jednego ze zleceo (montaż klimatyzacji w supermarkecie) przebiegała następująco: 1. czerwiec 200X r.: podpisano umowę na realizację zlecenia w kwocie PLN + 22% VAT = PLN, oraz otrzymano zaliczkę w kwocie PLN. Wystawiono fakturę zaliczkową (stawka VAT 22% liczona w stu ). 2. lipiec 200X r.: a) zakupiono urządzenia klimatyzacyjne i materiały pomocnicze od dostawcy HOT za PLN, w tym PLN stanowi VAT naliczony (płatnośd w październiku), b) zapłacono należny VAT od faktury zaliczkowej: PLN. 3. sierpieo 200X r.: a) wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych przy realizacji zlecenia: PLN, wynagrodzenie brutto według listy płac: PLN, potrącenia: składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe): PLN, zdrowotne: PLN, zaliczki na podatek dochodowy: PLN. Zapłacono również składki ZUS obciążające pracodawcę w kwocie: PLN. b) wystawiono fakturę VAT na kwotę PLN + 22% VAT za wykonane usługi, 4. wrzesieo 200X r.: a) wpłata przelewem PLN od zleceniodawcy, b) uregulowano zobowiązanie z tytułu VAT: nadwyżka należnego VAT nad naliczonym wynosi: PLN PLN = PLN, 5. październik 200X r.: zapłacono dostawcy HOT za urządzenia klimatyzacyjne ( PLN). Polecenia do wykonania: a) przedstawid wynik z realizacji zlecenia w poszczególnych miesiącach kierując się: zasadą memoriałową, zasadą kasową. b) porównad otrzymane wyniki. Zadanie 4.2. W przedsiębiorstwie produkującym balony BABALOO wystąpiły następujące operacje: 1. (Fa VAT, Pz) zakup materiałów, które w połowie przyjęto do magazynu a w połowie przekazano do zużycia. Zapłata za materiały nastąpi w ciągu 14 dni od wystawienia faktury: zł 4

5 2. (WB) udzielono pożyczki zaprzyjaźnionej firmie PHU Honorata Tratatata: zł 3. (RK, Fa VAT) zakupiono za gotówkę i wydano do zużycia środki czyszczące: zł 4. (Fa VAT, OT) zakupiono i przyjęto do użytkowania zestaw komputerowy o wartości zł 5. (PK) miesięczny odpis amortyzacji maszyny zakupionej w poprzednim miesiącu: zł 6. (Fa VAT) faktura za energię elektryczną (1000 zł). Termin płatności w następnym miesiącu. 7. (RK) Wypłata pracownikowi zaliczki na podróż służbową: zł 8. Zapłata za materiały (dotyczy op. 1): zł 9. (R-K) Pracownik przedstawił rachunek dokumentujący koszty podróży służbowej: zł 10. (WB) wpłacono zaliczkę na poczet przyszłych dostaw materiałów: zł 11. (PK) Utworzono odpis aktualizujący nieściągalną należnośd od zaprzyjaźnionej firmy (operacja 2), 12. (PK) Utworzono rezerwę na zobowiązania z tytułu toczącego się postępowania sądowego w sprawie niewłaściwych materiałów, wykorzystanych do produkcji balonów dla dzieci: zł Porównad koszty i wydatki dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego według następującego wzoru: Lp. Wydatek Koszt Wydatek = Koszt Koszt, jeszcze nie wydatek Wydatek, jeszcze nie koszt Wydatek, rozliczający koszty wstecz zł zł - - Zadanie 4.3. Bilans przedsiębiorstwa STRACHAJŁO S.A. na dzieo 1 grudnia 200X r był następujący: AKTYWA A Aktywa trwałe A Kapitał własny PASYWA B Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Długoterminowe aktywa finansowe (nieruchomości inwestycyjne) Aktywa obrotowe B Kapitał zakładowy Zobowiązania Towary Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne w kasie Środki na rachunkach bankowych Należności z tytułu dostaw i usług Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług RAZEM W grudniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze: 1. Przeprowadzono inwentaryzację towarów, których wartośd w cenach zakupu wynosiła zł. Ze względu na szybki postęp technologiczny utrata wartości na dzieo bilansowy została oszacowana na 10%. 2. Naliczono kontrahentom kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usługi zł % pracowników (mężczyzn) w wieku od lat jest uprawnionych do odpraw emerytalnych. Szacuje się, że wydatki związane z tymi oprawami wyniosą łączne zł 4. Wartośd bilansowa maszyny wynosi zł. Maszyna jest przeznaczona do sprzedaży, a kontrahent oferuje kwotę zł 5. (PK) naliczono dodatnie różnice kursowe (niezrealizowane na dzieo bilansowy) zł 6. (PK) przeszacowano in plus wartośd nieruchomości inwestycyjnych zł 7. Należności od podmiotu TWARDZIEL w upadłości zł 8. (PK) Naliczono odsetki z tytułu udzielonej pożyczki zł Przedstaw uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat na koniec okresu w dwóch wariantach: - zgodnie z zasadą ostrożności - z pominięciem zasady ostrożności. Zadanie 4.4. Bilans przedsiębiorstwa handlowego EURO-CRASH kontynuującego działalnośd na dzieo przedstawia się następująco. AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Długoterminowe aktywa finansowe (nieruchomości inwestycyjne) Rozliczenia międzyokresowe kosztów A Kapitał własny Kapitał zakładowy

6 B Aktywa obrotowe B Zobowiązania Towary Środki pieniężne w kasie Środki na rachunkach bankowych Kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług RAZEM Sporządź bilans przy założeniu braku kontynuacji, wiedząc że: - wartośd rynkowa aktywów wynosi: a) środki trwałe: zł, b) nieruchomości inwestycyjne: zł, c) towary: zł, W skład wartości niematerialnych i prawnych wchodzi jedynie licencja na program ERP. W warunkach licencji przewidziano zakaz sprzedaży licencji osobom trzecim. Rozliczenia międzyokresowe obejmują zapłacony z góry czynsz za wynajem hal handlowej okres 5 lat (opłata nastąpiła w styczniu Nierozliczona częśd dotyczy czterech lat). Ze względu na budowę w mieście konkurencyjnego marketu w pobliżu istnieje możliwośd wynajęcia hali innej firmie za zł/rok. Temat 5: Zasady wstępnej wyceny aktywów Zadanie 5.1. (Parametry wyceny) Posługując się poniższą tabelą wskaż parametry stosowane do wstępnej wyceny aktywów i pasywów: AKTYWA I PASYWA PARAMETRY WYCENY Wartości niematerialne i prawne Cena zakupu Środki trwałe (nabyte) Cena nabycia Środki trwałe (wytworzone we własnym Cena sprzedaży netto zakresie) Środki trwałe (pozyskane nieodpłatnie aport, Koszt wytworzenia darowizna) Środki trwałe (pozyskane w drodze zakupu) Wartośd rynkowa Środki trwałe w budowie (nabyte) Wartośd godziwa Środki trwałe w budowie (wytworzone) Skorygowana cena nabycia Środki trwałe przyjęte w leasing operacyjny Skorygowana cena nabycia Środki trwałe przyjęte w leasing finansowy Skorygowana cena nabycia Zaliczki na środki trwałe w budowie Wartośd przeszacowana Należności długoterminowe Niższa z dwóch: wartośd godziwa lub wartośd zdyskontowanych wydatków związanych z umową Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (np. udziały w spółce zo.o.) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (np. akcje spółki notowanej na giełdzie) Nieruchomości inwestycyjne Udzielone pożyczki Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Materiały Towary Produkty gotowe Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Pożyczki krótkoterminowe Akcje notowane na giełdzie nabyte w celach spekulacyjnych Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Udziały (akcje) własne Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rezerwy Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Kapitał podstawowy Kwota wymaganej zapłaty Kwota wymagająca zapłaty Wartośd nominalne Wiarygodnie oszacowana wartośd 6

7 Zadanie 5.2. (Wstępna wycena zapasów) Jednostka nabyła materiały produkcyjne. Cena według faktury wynosiła zł netto. Podatek VAT 22% podlega odliczeniu od podatku należnego. Przed przyjęciem do magazynu poniesiono dodatkowe koszty związane z transportem materiałów w kwocie 200 zł. Proszę ustalid cenę zakupu oraz cenę nabycia materiałów. Zadanie 5.3. (Wstępna wycena zapasów) Firma zakupiła w hurtowni towary związane ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT. Cena towarów według faktury wynosiła zł netto. W takiej sytuacji podatek VAT w kwocie 440 zł nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Koszty zakupu według rachunku wyniosły 500 zł. Ustalid cenę zakupu oraz cenę nabycia towarów. Zadanie 5.4. (Wstępna wycena zapasów) Firma BRUM (podatnik VAT) wytwarza rowery. W sierpniu 200X r. otrzymano dostawę przerzutek z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Zgodnie z fakturą VAT: a) wartośd netto materiałów USD x 2,8 zł/usd zł b) cło zł c) podatek akcyzowy 500 zł d) podatek VAT 22% (4 300 zł x 22%) 946 zł Ustalid cenę zakupu i cenę nabycia materiałów. Zadanie 5.5. (Wstępna wycena zapasów) Drewno (towar) zostało zakupione za zł. Przed sprzedażą konieczne jest jego długotrwałe magazynowanie (sezonowanie). Koszty związane z magazynowaniem przed sprzedażą wynoszą zł, a suma odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup drewna wyniesie zł. Ustalid cenę nabycia towarów. Zadanie 5.6. (Wstępna wycena zapasów) Firma ZIUM (podatnik VAT) wytwarza ciężarki do dwiczeo. W sierpniu 200X r. otrzymano dostawę żeliwa. Zgodnie z zamówieniem: a) wartośd netto materiałów zł b) podatek VAT 22% (5 000 zł x 22%) zł c) razem zł Dostawca udzielił kupującemu 5% rabatu. Ustalid cenę zakupu. Zadanie 5.7. (Wstępna wycena zapasów) Gospodarstwo agroturystyczne SESZELE (zwolnione z podatku VAT) w grudniu 200X r. otrzymano dostawę napojów chłodzących. Zgodnie z fakturą VAT: a) wartośd materiałów w cenach zakupu zł b) koszty transportu 50 zł c) podatek VAT 22% 440 zł d) razem zł Ustalid cenę zakupu i cenę nabycia materiałów. Zadanie 5.8. (Wstępna wycena zapasów) W firmie produkcyjnej MOCE bezpośrednie koszty wytworzenia wyrobu B w ilości 100 szt. wyniosły zł, zmienne koszty wydziałowe zł, stałe koszty wydziałowe zł. Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej określono w tej jednostce na 120 szt. Ustal jednostkowy koszt wytworzenia produktu B. Zadanie 5.9. (Wstępna wycena zapasów) W firmie produkcyjnej DORUCH bezpośrednie koszty wytworzenia wyrobu A w ilości 200 szt. wyniosły zł, zmienne koszty wydziałowe zł, stałe koszty wydziałowe zł. Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej określono w tej jednostce na 80 szt. Ustal jednostkowy koszt wytworzenia produktu A. Zadanie (Wstępna wycena zapasów) W firmie produkcyjnej SROGI WALDI w lutym w związku z wytworzeniem 800 szt. produktu X poniesiono następujące koszty: Koszty bezpośrednio produkcyjne zł Zmienne koszty wydziałowe: zł Stałe koszty wydziałowe: zł, w tym: koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych: zł koszty strat produkcyjnych: zł Koszty ogólnego zarządu: 6000 zł Koszty magazynowania : zł, w tym: 7

8 koszty magazynowania związane z normalnym procesem produkcyjnym 800 zł Koszty sprzedaży: 400 zł Ustal całkowity oraz jednostkowy koszt wytworzenia produktu X. Zadanie (Wstępna wycena zapasów) Spółka KASKADA" produkuje kaski motocyklowe. Produkcja ma charakter powtarzalny. W bieżącym okresie wytworzono 80 szt. kasków, a sprzedano 150 szt. Spółka posiadała zapas kasków w ilości 120 szt., których koszt wytworzenia wyniósł 220 zł/szt. Rozchód produktów gotowych wycenia się metodą FIFO". Cena sprzedaży ustalona jest metodą koszt plus". Marża zysku wynosi 20%. Spółka wykorzystuje zdolnośd produkcyjną w 80% i w danym okresie poniosła następujące koszty: 1. zużycie materiałów bezpośrednich do produkcji kasków zł 2. podatek od nieruchomości dotyczący hali produkcyjnej zł 3. podatek od nieruchomości dotyczący biurowca 300 zł 4. koszty podróży służbowych 500 zł 5. zużycie energii przez maszyny na wydziale produkcyjnym zł 6. koszty odsetek od kredytu przypadających na produkowane wyroby zł Proszę ustalid koszty produktu, koszty okresu i wynik ze sprzedaży. Zadanie Środki trwałe otrzymane w drodze darowizny W listopadzie spółka handlowa otrzymała w formie darowizny od spółki PĘCZOK. samochód osobowy o wartości wg umowy zł (wartośd rynkowa zł). Pojazd został przyjęty do użytkowania (OT). Będzie wykorzystywany jako limuzyna reprezentacyjna. W grudniu zaksięgowano amortyzację (4000 zł) oraz przychody z tytułu darowizny dotyczące grudnia. Proszę sformułowad operację gospodarcze i dokonad niezbędnych księgowao. Zadanie 5.13 (Wstępna wycena środków trwałych) Hotel wyposażył salę konferencyjną w 500 krzeseł, których cena jednostkowa wynosi 150 zł/szt. Zobowiązanie uregulowano. Zaksięgowad zakup krzeseł, jeżeli: a) krzesła ze względu na niską wartośd zostaną jednorazowo zaliczone do kosztów, b) składniki zostaną ujęte jako środek trwały i amortyzowane (stopa amortyzacji 20%, metoda liniowa). Zaksięgowad pierwszy odpis amortyzacji miesięcznej. Proszę przedstawid wpływ obu rozwiązao na wybrane pozycje sprawozdania finansowego. Zadanie 5.14 (Wstępna wycena środków trwałych) KRÓLEWNA ŚNIEŻKA spółka z o.o. (podatnik VAT) produkująca lody zakupiła 16 września 200x r. samochód ciężarowy za zł + 22% VAT z zamiarem przystosowania go do funkcji chłodziarki. Zgodnie z fakturą VAT z dnia 25 września 200x r. koszty agregatu chłodniczego wraz z montażem wyniosły zł + 22% VAT. Zakup został częściowo sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu. W dniu 30 października 200x r. samochód został przyjęty do używania Do tego dnia firma LODEX wpłaciła do banku należne odsetki w kwocie zł. Ustal wartośd początkową środka trwałego. Zadanie 5.15 (Wstępna wycena środków trwałych) Przedsiębiorstwo produkcyjne MAJSTER spółka z o. o. otrzymało w styczniu 200X w formie darowizny budynek fabryczny od spółki KLEPKA S.A. Według ewidencji księgowej darczyocy wartośd początkowa budynku wynosiła zł, a dotychczasowe umorzenie zł. Zgodnie z umową wartośd przedmiotu darowizny ustalono na zł. Na podstawie opinii rzeczoznawcy wartośd rynkowa nieruchomości w dniu przekazania wynosiła zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2% (od wartości rynkowej) i jest kosztem obdarowanego. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy wyniosły zł i obciążają spółkę MAJSTER. Środek trwały został przyjęty do ewidencji w dniu 15 stycznia 200x r. Na podstawie przedstawionych założeo proszę: 1. Ustalid wartośd początkową środka trwałego. 2. Określid termin rozpoczęcia odpisów amortyzacji według prawa: a) bilansowego, b) podatkowego. Zadanie 5.16 (Wstępna wycena środków trwałych) Tartak DRZAZGA S.A. wytworzył w styczniu 200X r. maszynę do ciśnieniowej impregnacji drewna. Maszyna została przyjęta do użytkowania w dniu 1 lutego 200x r. Koszty związane z wytworzeniem maszyny we własnym zakresie kształtowały się następująco: koszty dokumentacji projektowej zł koszty materiałów zł koszty robocizny zł narzuty na wynagrodzenia zł koszty montażu zł 8

9 odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową maszyny (zapłacone do dnia przyjęcia do użytkowania) zł odsetki od kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w związku z budową maszyny (zapłacone po dniu przyjęcia do użytkowania) zł odsetki od lokat z czasowo niewykorzystanych środków z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego zł koszty magazynowania materiałów zużytych do wytworzenia maszyny zł koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zł zniszczenie materiałów przeznaczonych do budowy maszyny zł wynagrodzenie dyrektora finansowego zł Na podstawie przedstawionych założeo proszę ustalid wartośd początkową środka trwałego. Zadanie 5.17 (Wstępna wycena środków trwałych) Wskaż, które z niżej wymienionych kosztów mogą byd zaliczone do wartości początkowej środków trwałych: koszty otwarcia nowego zakładu; koszty administracyjne oraz inne ogólne koszty pośrednie. koszty rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji lub wśród nowego segmentu klientów (łącznie z kosztami szkoleo pracowników); koszty świadczeo pracowniczych poniesione wyłącznie w związku z wytworzeniem lub nabyciem pozycji rzeczowych aktywów trwałych; koszt przygotowania miejsca; koszty początkowej dostawy oraz koszty załadunku i rozładunku; koszty instalacji i montażu; koszty sprawdzenia, czy składnik aktywów działa poprawnie, pomniejszone o przychody netto ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków (np. próbna produkcja wytworzona w trakcie testowania); honoraria za profesjonalne usługi. koszty związane z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu lub świadczenia nowej usługi (łącznie z kosztami promocji i reklamy); Zadanie 5.18 (Wstępna wycena środków trwałych) Przedsiębiorstwo GRZAŁA S.A. zakupiło do swojej siedziby gazowy kocioł centralnego ogrzewania. Przed przyjęciem do użytkowania właściciel zastanawiał się, czy zakupiony kocioł zwiększy wartośd budynku i będzie ujęty jako wyposażenie, czy należy ująd ten element jako oddzielny środek trwały. Podpowiedz w jaki sposób należy ująd zakup kotła. Zadanie 5.19 (Wstępna wycena środków trwałych) Spółka z o. o. PUSTELNIK (podatnik VAT), wytwarzająca pustaki ceramiczne, zakupiła i przyjęła do eksploatacji używany samochód ciężarowy Ford Transit. Faktura zakupu z dnia 15 marca 200x roku zawiera następujące informacje: 1) cena zakupu samochodu ciężarowego zł 2) urządzenie chłodnicze zł 3) montaż chłodni zł 4) podatek VAT 22% zł 5) razem zł W dniu 20 marca 200X samochód został przyjęty do użytkowania (OT). Samochód ciężarowy zaliczany jest do grupy 7 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych). Podstawowa stopa amortyzacji według podatkowego wykazu stawek amortyzacyjnych nie może byd wyższa niż 20%. Na podstawie przedstawionych założeo proszę: 1. Ustalid wartośd początkową środka trwałego, 2. Przedstawid prawa wyboru w zakresie metod amortyzacji zakupionego pojazdu oraz wybrad metodę i stopę, pozwalającą na najkrótszy okres amortyzacji. 3. Obliczyd kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacji dla całego okresu używania pojazdu. Zadanie 5.20 (Wstępna wycena środków trwałych) Spółka z o. o. GOSIA (podatnik VAT) w Gryficach, wytwarzająca napoje bezalkoholowe, zakupiła i przyjęła do eksploatacji nowy samochód osobowy Ford Focus ST. Faktura zakupu z dnia 15 marca 200X roku zawiera następujące informacje: 1) cena zakupu fury zł 2) podatek VAT 22% zł 3) razem zł Samochód osobowy jest zaliczany do grupy 7 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych). Podstawowa stopa amortyzacji według podatkowego wykazu stawek amortyzacyjnych nie może byd wyższa niż 20%. Na podstawie przedstawionych założeo proszę: 9

10 1. Ustalid wartośd początkową środka trwałego. 2. Przedstawid prawa wyboru w zakresie metod amortyzacji zakupionego pojazdu oraz wybrad metodę i stopę, pozwalającą na najkrótszy okres amortyzacji. 3. Obliczyd kwotę rocznych i miesięcznych odpisów amortyzacji bilansowej i podatkowej, przyjmując, że kurs euro z dnia zakupu wynosi 4,5 zł/euro, natomiast z dnia przyjęcia do użytkowania: 4,2 zł/euro. Zadanie 5.21 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Przedsiębiorstwo budowlane MAKUMBA (podatnik VAT) nabyło budynek od osoby fizycznej z zamiarem sprzedaży z zyskiem za 5 lat. W związku z zakupem poniosło następujące wydatki: 1. cena zakupu zł 2. wynagrodzenie notariusza zł 3. VAT naliczony od wynagrodzenia notariusza zł 4. wiosek o wpis własności w księdze wieczystej zł 5. opłata sądowa za wpis własności w księdze wieczystej zł 6. podatek od czynności cywilno prawnych zł 7. prowizja biura nieruchomości zł 8. naliczony podatek VAT od prowizji biura nieruchomości zł Ustalid cenę nabycia nieruchomości. Zadanie 5.22 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Firma SOBOTA buduje supermarket, który w całości wynajmie jednej z zagranicznych sieci handlowych. W związku z budową poniesiono następujące koszty: a) dokumentacja projektowa zł, b) materiały bezpośrednie zł, c) robocizna bezpośrednia zł, W celu wygospodarowania terenu na potrzeby budowy zlikwidowano zbędny budynek magazynowy o wartości początkowej zł i dotychczasowym umorzeniu zł. Koszty likwidacji wyniosły zł. Ustalid koszt wytworzenia nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z uor oraz MSR 40. Zadanie 5.23 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Nieruchomośd inwestycyjna, której wartośd godziwa wynosi zł, została przyjęta w leasing finansowy na okres 10 lat. Roczna rata leasingu wynosi zł, natomiast stopa procentowa służąca do dyskontowania opłat leasingowych wynosi 5% rocznie. Ustalid wartośd początkową nieruchomości zgodnie z MSR 40. Zadanie 5.24 (Wstępna wycena nieruchomości inwestycyjnych) Hurtownia budowlana BUDO BUD S.A. w 2000 r. nabyła grunt, na którym wybudowała wiatę do magazynowania styropianu. Cena nabycia gruntu wyniosła zł, natomiast koszt wytworzenia nieruchomości zł. W 2006 roku okazało się, że gruntem interesuje się właściciel sieci hipermarketów KARFUR, z zamiarem długoterminowego wynajęcia. Wartośd godziwa gruntu wynosi zł. W styczniu 2007 roku rozebrano wiatę, której wartośd księgowa wynosiła 0 zł i po podpisaniu umowy nieruchomośd wynajęto spółce zarządzającej hipermarketami. Czy zgodnie z uor i MSR 40 przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych jest konieczne, a jeśli tak, w jaki sposób należy ustalid wartośd początkową tej inwestycji? W jaki sposób ująd różnicę wartości? 10

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA. RACHUNKOWOÂå FINANSOWA

ZAAWANSOWANA. RACHUNKOWOÂå FINANSOWA ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOÂå FINANSOWA AUTORZY: Anna Buczkowska 10 Monika Foremna-Pilarska 7 Stanis aw Hoƒko 6, 9 Magdalena Janowicz 5 Tomasz Kufel 1 Przemys aw Muçko 4, 8 Ewa Radawiecka 3 Anna Zbaraszewska

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

CALATRAVA CAPITAL S.A.

CALATRAVA CAPITAL S.A. CALATRAVA CAPITAL S.A. PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FI- NANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2010 r., a zakończony 30 czerwca 2010 r. i danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo