elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej"

Transkrypt

1 elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, Warszawa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 1. WPROWADZENIE CEL DOKUMENTU SŁOWNIK POJĘĆ WYMAGANIA PODSTAWOWE KONTO UśYTKOWNIKA ZAKŁADANIE KONTA NA EPUAP JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO SYSTEMU EPUAP? Logowanie za pomocą hasła lub certyfikatu Certyfikat Nazwa uŝytkownika i hasło Wybór podmiotu Zwracane informacje Przypomnij login Przypomnij hasło / 40

3 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla uŝytkowników systemu epuap. Niniejszy dokument opisuje podsystem bezpieczeństwa. W dokumencie opisane są operacje związane z uwierzytelnianiem do systemu epuap oraz zarządzaniem swoim kontem Słownik pojęć Nazwa UŜytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Objaśnienie Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności portalu epuap. unikalna nazwa uŝytkownika w skali całego systemu uŝywana w celu jednoznacznego określenia toŝsamości uŝytkownika. jest to przyznanie przez draco danej osobie wyboru określonego zachowania w kontekście aplikacji w jakiej zostało ono zdefiniowane. zbiór uprawnienień i praw dostępu do aplikacji, który moŝna przypisać uŝytkownikowi. Podmiot, w ramach którego dany uŝytkownik posiada uprawnienia do wykonywania pewnych operacji. 3 / 40

4 1.3. Wymagania podstawowe Rozdział przedstawia wymagania podstawowe dotyczące korzystania z funkcjonalności systemu epuap takich jak: uwierzytelnianie z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych podpisywanie dokumentów Wymagania: Przeglądarka internetowa: o Internet Explorer w wersji 6.0 lub 7.0 o Mozilla Firefox w wersji o Opera w wersji 9.20 Włączony JavaScript w przeglądarce Zainstalowane certyfikaty GlobalSign Primary Object Publishing CA oraz GlobalSign ObjectSign CA znajdujące się pod adresem: Odpowiednie ustawienia przeglądarki pozwalające na instalowanie komonentów słuŝących do uwierzytelnienia przy pomocy certyfikatu o Internet Explorer Narzędzia -> Opcje Internetowe -> Zabezpieczenia -> Poziom niestandardowy: Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX: Włącz Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX: Włącz Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX: Wyłącz Pobieranie podpisanych formantów ActiveX: Monituj Uruchamianie formantów ActiceX i dodatków plug-in: Włącz Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne: Monituj Zachowania elementów binarnych i skryptów: Włącz Dodanie adresu serwera uwierzytelniającego (https://draco.epuap.gov.pl) do witryn zaufanych o Mozilla Firefox oraz Opera 4 / 40

5 Dodanie adresu serwera uwierzytelniającego (https://draco.epuap.gov.pl) do witryn zaufanych Zainstalowanie komponentów słuŝących do uwierzytelnienia przy pomocy certyfikatu o Internet Explorer EpuapSignAX o Mozilla Firefox NPSignPlugin o Opera NPSignPlugin 5 / 40

6 2. Konto uŝytkownika Opis: Aby uŝytkownik mógł korzystać z systemu, konieczne jest zarejestrowanie się w systemie. W tym celu uŝytkownik powinien utworzyć swoje konto. Po załoŝeniu konta, uŝytkownik moŝe zalogować się do systemu. Istnieje moŝliwość edycji parametrów konta, jak równieŝ wyświetlenie uprawnień. Mozliwe jest usunięcie konta z systemu Zakładanie konta na epuap Krok 1. Po wejściu na stronę uŝytkownikowi wyświetli się strona główna epuap. W celu zarejestrowania się na platformie epuap, naleŝy na stronie głównej nacisnąć link ZałóŜ konto. 6 / 40

7 Rysunek 1. Strona główna 7 / 40

8 Krok 2. Po naciśnięciu linku uŝytkownikowi wyświetli się formatka z regulaminem epuap oraz oświadczeniem woli, które uŝytkownik musi zaakceptować. Aby zaakceptować regulamin epuapu uŝytkownik musi zaznaczyć check-box Akceptuję powyŝszy regulamin oraz nastepnie nacisnąć przycisk Dalej. JeŜeli uŝytkownik nie zaakceptuje regulaminu epuap i tym samym nie wyrazi zgody na przechowywanie swoich danych osobowych w systemie, konto dla tego uŝytkownika nie zostanie załoŝone. 8 / 40

9 Rysunek 2. Regulamin oraz oświadczenie woli 9 / 40

10 Krok 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej uŝytkownikowi wyświetli się następna strona z formularzem do wprowadzania danych. W celu utworzenia konta, uŝytkownik wprowadza swoje dane do pól Login (nazwę, którą chce wykorzystywać podczas logowania do systemu), Imię oraz Nazwisko, (jeŝeli chce otrzymywać korespondencję zwrotną drogą mailową). Następnie uŝytkownik wybiera metodę uwierzytelniania zaznaczając check-box Wybieram logowanie w oparciu o hasło lub Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat. W przypadku zaznaczenia check-boxa, naleŝy uzupełnić pola Hasło oraz Powtórz hasło, które znajdują się bezpośrednio pod check-boxem. W przypadku zaznaczenia check-boxa, pojawi się komunikat informujący o konieczności podania poprawnego certyfikatu uwierzytelniającego. Przed załoŝeniem konta naleŝy dodatkowo uzupełnić tekst podany na rysunku. Aby zatwierdzić wprowadzone informacje uŝytkownik uruchamia przycisk ZałóŜ. 10 / 40

11 Rysunek 3. Zakładanie konta uŝytkownika 11 / 40

12 Krok 4. JeŜeli wszystkie dane uzupełniliśmy prawidłowo, a w przypadku wybrania opcji Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat w oknie, które się pojawiło wskazaliśmy prawidłowy certyfikat uwierzytelniający, uŝytkownikowi wyświetli się komunikat o poprawnym załoŝeniu konta i jego identyfikatorze. Identyfikator uŝytkownika naleŝy zapamiętać. Na ekranie wyświetlona jest takŝe informacja o tym, Ŝe w pełni funkcjonalne konto uŝytkownika, musi być przypisane do organizacji (podmiotu). W tym miejscu moŝna zaznaczyć checkbox Chcę załoŝyć organizację, która będzie domyślnie powiązania z załoŝonym kontem, oraz kliknąć Dalej, w celu przejścia do portletu zakładania organizacji. W przypadku nie znaczenia check-boxa Chcę załoŝyć organizację, kliknięcie przycisku Zamknij, kończy proces zakładania konta. JeŜeli uŝytkownik zakłada nowe konto na platformie epuap w większości wypadków zaakceptowanie check-box a Chcę załoŝyć organizację jest niezbędne. JeŜeli uŝytkownik załoŝy wyłącznie konto uŝytkownika a nie załoŝy organizacji, nie będzie w stanie zalogować się do systemu epuap. W epuap logowanie nastepuje po sprawdzeniu konta dla uŝytkownika + konta dla organizacji (podmiotu). Dlatego teŝ niezbędne jest, aby uŝytkownik posiadał przynajmniej jedną organizację (podmiot). UŜytkownik, który posiada tylko same konto moŝe jedynie się zalogować jeŝeli ktoś zaimportuje jego konto do swojej organizacji. Oznacza to jednak, Ŝe temu uŝytkownikowi została przydzielona organizacja. Poprzez swoje konto loguje się wówczas do udostępnionej organizacji. Reasumując jedną organizację (podmiot) moŝe wykorzystywać kilku uŝytkowników. 12 / 40

13 Rysunek 4. ZałoŜenie konta 13 / 40

14 Krok 5. W przypadku wyraŝenia (w poprzednim kroku) chęci załoŝenia organizacji powiązanej z załoŝonym kontem uŝytkownika, zostanie wyświetlony ekran zakładania nowego profilu. NaleŜy zaznaczyć rodzaj profilu, oraz uzupełnić odpowiednie pola profilu, m.in. Identyfikator podmiotu Imię oraz Nazwisko. Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych informacji, naleŝy przesłać dane poprzez naciśnięcie przycisku Prześlij. 14 / 40

15 Rysunek 5. Nowy profil 15 / 40

16 Krok 6. Zostanie wyświetlona strona podsumowująca wykonane działania, która wyświetla wygenerowany Identyfikator uŝytkownika, a takŝe Identyfikator podmiotu. Identyfikatory te naleŝy zapamiętać, poniewaŝ identyfikują one uŝytkownika w systemie epuap. Kliknięcie przycisku Zaloguj kończy proces zakładania konta i podmiotu. 16 / 40

17 2.2. Jak zalogować się do systemu epuap? W poniŝszym rozdziale opisano komponent słuŝący do uwierzytelniania uŝytkowników do aplikacji chronionych przez system bezpieczeństwa. Przedstawione zostaną kolejne fazy logowania się oraz opis poszczególnych interfejsów Logowanie za pomocą hasła lub certyfikatu W celu zalogowania do systemu epuap oraz aplikacji, z których będzie korzystał uŝytkownik, zostaje on przekierowany na stronę logowania (zrzut ekranu poniŝej). Uwierzytelnianie do systemu epuap moŝliwe jest na dwa sposoby: o o z wykorzystaniem nazwy uŝytkownika i hasła z wykorzystaniem nazwy uŝytkownika oraz certyfikatu kwalifikowanego Strona umoŝliwia takŝe skorzystanie z funkcji przypomnienia zapomnianego loginu lub hasła. W przypadku konieczności skorzystania z tych funkcji naleŝy kliknąć na odpowiedni link: o o Przypomnij login Przypomnij hasło Aby moŝliwe było skorzystanie z tej opcji, wymagane jest, aby informacje o adresie uŝytkownika zapisane w systemie były prawidłowe. 17 / 40

18 Krok 1. Po wejściu na stronę https://epuap.gov.pl/wps/myportal uŝytkownikowi wyświetli się strona główna epuap. W celu skorzystania z systemu uŝytkownik musi posiadać swoje konto na platformie epuap. JeŜeli uŝytkownik załoŝył juŝ wcześniej swoje konto na epuap wystarczy, Ŝe na stronie głównej naciśnie link Zaloguj się. 18 / 40

19 Rysunek 6. Strona główna 19 / 40

20 Krok 2. Po naciśnieciu linku wyświetli się strona słuŝąca do uwierzytelnienia się uŝytkownika w systemie epuap. UŜytkownik wprowadza swój login w polu Login, wartość w polu Metodę uwierzytelnienia pozostawia jako login/hasło lub login/certyfikat i potwierdza przyciskiem OK. UŜytkownik ma moŝliwość zamiast logowania hasłem, załogować się do systemu za pomocą certiyfikatu. MoŜe tego dokonać poprzez zmianę wartości w polu Metoda uwierzytelnienia na login/certyfikat. 20 / 40

21 Rysunek 7. Strona logowania Certyfikat JeŜeli uŝytkownik wybrał logowanie przy pomocy certyfikatu, zostanie wyświetlona strona, na której za pierwszym razem trzeba będzie zainstalować komponent umoŝliwiający uwierzytelnienie. W przypadku Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox i Netscape okno instalatora (przy odpowiednich ustawieniach przeglądarki) pojawi się automatycznie. W przypadku przeglądarki 21 / 40

22 Opera komponent nie jest instalowany automatycznie i naleŝy samodzielnie pobrać instalator, klikając na link wskazany na stronie (opis znajduje się poniŝej w sekcji Opera). Przycisk Anuluj umoŝliwia powrócenie do poprzedniej strony i rozpoczęcie procesu logowania od nowa (np. w celu zmiany wyboru metody uwierzytelnienia lub anulowania konieczności instalowania kontrolki). Aby zainstalować odpowiednie kontrolki naleŝy: 1. Zainstalować certyfikat wystawcy certyfikatu, którym podpisana jest kontrolka 2. W przypadku Mozilla Firefox naleŝy dodać adres strony do witryn zaufanych 3. Instalacja komponentów wymaga uprawnień administratora Microsoft Internet Explorer Logowanie przez certyfikat odbywa się przy pomocy kontrolki ActiveX. Jest ona dostarczana w postaci pliku EpuapSign.cab, który naleŝy zainstalować. SłuŜy do podpisywania losowego ciągu dostarczonego przez Engine kluczem prywatnym wskazanym przez uŝytkownika. Podczas pierwszego logowania się poprzez certyfikat, kontrolka jest instalowana. Przy odpowiednich ustawieniach przeglądaki internetowej uŝytkownikowi pojawia się okno: Rysunek 8. Instalacja komponentu 22 / 40

23 NaleŜy wybrać Zainstaluj. Po poprawnej instalacji rozpoczyna się proces uwierzytelnienia. UŜytkownikowi zostaje wyświetlona dyspozycja do podpisania. NaleŜy wybrać OK Rysunek 9. Zatwierdzanie dyspozycji Następnie naleŝy wskazać certyfikat, który będzie wykorzystany do uwierzytelnienia: Rysunek 10. Wybór certyfikatu 23 / 40

24 Następnie (w zaleŝności od posiadanego oprogramowania do obsługi kart), uŝytkownik zostanie poproszony o wpisanie PINu do karty mikroprocesorowej, na której znajduje się certyfikat. Po pomyśnym przejście autentykacji uŝytkownik przekierowywany jest na kolejną stronę. Ponowne próby logowania przy uŝyciu certyfikatu nie będą wymagały instalacji komponentu. Poprawnie zainstalowana kontrolka do logowania pojawia się w spisie obiektów jako EpuapSignAX Control: Rysunek 11. Spis obiektów Mozilla Firefox Proces logowania wygląda analogicznie jak w przypadku Micfosoft Internet Explorer. Jedyną róŝnicą z punktu widzenia uŝytkownika, jest wygląd instalatora komponentu. Logowanie przez certyfikat odbywa się przy pomocy Pluginu SignPlugin. Podczas pierwszego logowania się poprzez certyfikat plugin jest instalowany. UŜytkownikowi pojawia się okno: 24 / 40

25 Rysunek 12. Instalacja oprogramowania NaleŜy wybrać Zainstaluj. Rozpoczyna się wówczas proces instalacji komponentu, który trwa kilka sekund. Rysunek 13. Proces instalacji Zakończenie instalacji potwierdzane jest komunikatem: 25 / 40

26 Rysunek 14. Zakończenie instalacji Po poprawnej instalacji rozpoczyna się proces uwierzytelnienia, który przebiega w taki sam sposób jak w przypadku Microsoft Internet Explorer. Opera Logowanie przez certyfikat odbywa się przy pomocy pluginu. Podczas pierwszego logowania się poprzez certyfikat naleŝy samodzielnie zainstalować komponent. Na instalator wskazuje link umieszczony na stronie. Uruchomienie instalatora spowoduje wyświetlenie okna: Rysunek 15. Instalacja komponentu 26 / 40

27 NaleŜy wybrać Zainstaluj. Na kolejnym ekranie uŝytkownik informowany jest o postępie procesu instalacji: Rysunek 16. Proces instalacji JeŜeli instlacja zostanie zakończona, naleŝy wybrać Dalej. UŜytkownik zostanie powiadomiony o kończeniu pracy kreatora. Rysunek 17. Zakończenie instalacji 27 / 40

28 Po instalacji naleŝy ponownie uruchomić przeglądarkę. Proces uwierzytelnienia będzie przebiegał analogicznie jak w przypadku Microsoft Internet Explorer Nazwa uŝytkownika i hasło JeŜeli uŝytkownik wybrał logowanie przy pomocy hasła to po wpisaniu loginu, wyborze metody uwierzytelnienia przez hasło oraz zaakceptowaniu tych danych, pojawia się strona umoŝliwiająca wprowadzenie hasła. UŜytkownik podaje hasło, po czym wybiera przycisk OK. W procesie autentykacji system rozróŝnia duŝe i małe litery równieŝ dla hasła. Przycisk Anuluj umoŝliwia powrócenie do poprzedniej strony i rozpoczęcie procesu logowania od nowa (np. w celu zmiany wyboru metody uwierzytelnienia). Krok 3. Na kolejnym ekranie uŝytkownik musi podać poprawne hasło w polu Hasło oraz zatwierdzić je przyciskiem OK. 28 / 40

29 Rysunek 18. Wpisanie hasła 29 / 40

30 Wybór podmiotu Po poprawnej autentykacji typowy uŝytkownik zostaje przekierowany do aplikacji. W przypadku gdy uŝytkownik naleŝy do kilku organizacji zostaje przekierowany na stronę z wyborem podmiotu, w kontekście którego ma nastąpić uwierzytelnienie. UŜytkownik wybiera podmiot, po czym akceptuje swój wybór klikając Zaloguj. W przypadku, gdy uŝytkownik wybierze podmiot, w konteście którego nie ma praw do aplikacji, zostanie wyświetlona strona z odmową dostępu. Krok 4. Po naciśnięciu przycisku uŝytkownikowi ukazuje się kolejny ekran, na którym wybiera podmiot w imieniu którego chce występować w systemie epuap. JeŜeli uŝytkownik posiada więcej niŝ jeden podmiot, wybiera ten właściwy poprzez wybranie go z listy wartości w polu Podmiot a następnie zatwierdza swój wybór przyciskiem Zaloguj UŜytkownik moŝe posiadać dowolną liczbę podmiotów, w których imieniu uwierzytelnia się na platformie epuap. 30 / 40

31 Rysunek 19. Wybranie podmiotu Krok 5. W przypadku poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych, uŝytkownik loguje się do systemu epuap. Informacje o tym czy uŝytkownik zalogował się do systemu i w ramach jakiego podmiotu pracuje, wyświetlaja się obszarze ekranu. w górnym 31 / 40

32 Rysunek 20. Ekran zalogowango uŝytkownika 32 / 40

33 Zwracane informacje W przypadku nieudanego uwierzytelnienia lub autoryzacji, odpowiednie informacje zostają wyświetlone. W przypadku podania przez uŝytkownika błędnych danych uwierzytelniających (błędny login, hasło lub certyfikat), zostanie wyświetlony komunikat: Uwierzytelnienie nie powiodło się. W przypadku braku moŝliwości autoryzacji w konteście wybranego podmiotu pojawia się komunikat Autoryzacja nie powiodła się Przypomnij login JeŜeli uŝytkownik, który stworzył wcześniej konto na epuap zapomniał swojego loginu, system umoŝliwia mu skorzystanie z funkcji przypomnienia zapomnianego loginu. W przypadku konieczności skorzystania z tych funkcji naleŝy kliknąć na odpowiedni link: o Przypomnij login Aby moŝliwe było skorzystanie z tej opcji, wymagane jest, aby informacje o adresie uŝytkownika zapisane w systemie były prawidłowe. Krok 1. Po wejściu na stronę https://epuap.gov.pl/wps/myportal uŝytkownikowi wyświetli się strona główna epuap. W celu skorzystania z systemu uŝytkownik musi posiadać swoje konto na platformie epuap. JeŜeli uŝytkownik załoŝył juŝ wcześniej swoje konto na epuap wystarczy, Ŝe na stronie głównej naciśnie link Zaloguj się. 33 / 40

34 Rysunek 21. Strona główna 34 / 40

35 Krok 2. Po naciśnieciu linku wyświetli się strona słuŝąca do uwierzytelnienia się uŝytkownika w systemie epuap. UŜytkownik, który zapomniał swojego loginu naciska na link Przypomnij Login. Rysunek 22. Strona logowania 35 / 40

36 Krok 3. W celu przypomnienia loginu, uŝytkownik wprowadza swój adres , który zadeklarował podczas zakładania konta na epuap. Następnie wprowadza go w pole Podaj i potwierdza przyciskiem Przypomnij. Rysunek 23. Przypomnij login Krok 4. Na ekranie uŝytkownika powinien pojawić się komunikat o powodzeniu akcji a na podany adres wysłane przypomnienie listy loginów. 36 / 40

37 Przypomnij hasło JeŜeli uŝytkownik, który stworzył wcześniej konto na epuap zapomniał swojego hasła, system umoŝliwia mu skorzystanie z funkcji przypomnienia zapomnianego hasła. W przypadku konieczności skorzystania z tej funkcji naleŝy kliknąć na odpowiedni link: o Przypomnij hasło Aby moŝliwe było skorzystanie z tej opcji, wymagane jest, aby informacje o adresie uŝytkownika zapisane w systemie były prawidłowe. Krok 1. Po wejściu na stronę https://epuap.gov.pl/wps/myportal uŝytkownikowi wyświetli się strona główna epuap. W celu skorzystania z systemu uŝytkownik musi posiadać swoje konto na platformie epuap. JeŜeli uŝytkownik załoŝył juŝ wcześniej swoje konto na epuap wystarczy, Ŝe na stronie głównej naciśnie link Zaloguj się. 37 / 40

38 Rysunek 24. Strona główna 38 / 40

39 Krok 2. Po naciśnieciu linku wyświetli się strona słuŝąca do uwierzytelnienia się uŝytkownika w systemie epuap. UŜytkownik, który zapomniał swojego hasła naciska na link Przypomnij hasło. Rysunek 25. Strona logowania 39 / 40

40 Krok 3. W celu przypomnienia hasła, uŝytkownik wprowadza swój login oraz adres , który zadeklarował podczas zakładania konta na epuap. Następnie potwierdza przyciskiem Przypomnij. Rysunek 26. Przypomnij hasło Krok 4. Na ekranie uŝytkownika powinien pojawić się komunikat o powodzeniu akcji a na podany adres wysłane przypomnienie hasła bądź wysłanie nowego hasła. 40 / 40

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo