Regulamin Kart kredytowych Deutsche Bank PBC S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Kart kredytowych Deutsche Bank PBC S.A."

Transkrypt

1 Regulamin Kart kredytowych Deutsche Bank PBC S.A. 1 Regulamin określa warunki wydawania i korzystania z Kart kredytowych wydawanych przez Deutsche Bank PBC S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: Akceptant Automatyczna spłata Bank Blokada Karty CVC2 Cykl rozliczeniowy Kanały bankowości elektronicznej Karta (Karta kredytowa) Karta główna Karta dodatkowa Klient Kod dostępu Kod PIN Limit (Limit kredytowy) Podmiot przyjmujący zapłatę za towary lub usługi przy użyciu Karty Określona przez Posiadacza Karty kwota, którą Bank automatycznie obciąża rachunek prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Karty na poczet spłaty Zadłużenia Deutsche Bank PBC S.A, który jest wydawcą Karty Czasowe zablokowanie przez Bank możliwości używania Karty Trzycyfrowy numer identyfikacyjny wskazany na rewersie Karty służący do zabezpieczenia Transakcji internetowych i telefonicznych Powtarzalny, miesięczny okres rozliczeniowy dla Karty, po upływie którego Bank generuje Zestawienie Transakcji Kanały komunikacji z Bankiem za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, udostępnione przez Bank w celu korzystania z Usług bankowości elektronicznej Elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez Bank na wniosek Posiadacza Karty służący do dokonywania Transakcji, tj:. Karta db kredyt, Karta Deutsche Bank Silver, Karta Deutsche Bank Gold i Karta Deutsche Bank Platinum Karta, która została wydana Posiadaczowi Karty Karta, która została wydana Użytkownikowi Karty Posiadacz Karty lub Użytkownik Karty Poufny ciąg znaków zapewniający Posiadaczowi Karty lub Użytkownikowi Karty wyłączność dostępu do Kanałów bankowości elektronicznej Indywidualny, poufny numer identyfikacyjny przypisany do Karty, który z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Klienta w celu dokonania Transakcji Kwota określająca maksymalną wysokość zadłużenia, jakie można zaciągnąć na Rachunku Karty korzystając z Karty lub Kart wydanych na podstawie Umowy o Kartę kredytową 1

2 List informacyjny Minimalna kwota spłaty Numer Identyfikacyjny Klienta Posiadacz Karty Placówka Banku Rachunek Karty Regulamin Taryfa Opłat i Prowizji (Taryfa) Transakcja Tabela Limitów Transakcji Tabela Oprocentowania Dokument doręczany Klientowi przez Bank zawierający informacje określające wysokości Limitu kredytowego, numer Rachunku Karty, informację o typie Karty oraz Numer Identyfikacyjny Klienta (w przypadku Klientów, którym udostępniane są Kanały bankowości elektronicznej) Wykazana w Zestawieniu Transakcji minimalna kwota, jaką Posiadacz Karty zobowiązany jest spłacić w terminie spłaty określonym w Zestawieniu Transakcji Nadawany przez Bank ciąg cyfr umożliwiający identyfikację Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty w Kanałach bankowości elektronicznej Osoba fizyczna, z którą Bank zawarł Umowę o Kartę kredytową Jednostka organizacyjna Banku przeznaczona do obsługi Klientów Rachunek prowadzony przez Bank przeznaczony do ewidencjonowania Transakcji dokonanych przy użyciu Kart, wpłat, opłat, prowizji, odsetek związanych z wydaniem i używaniem Karty głównej i Kart dodatkowych Niniejszy Regulamin Kart kredytowych Deutsche Bank PBC S.A. Zestawienie prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie usług świadczonych na podstawie Umowy; 1) Transakcja gotówkowa - wypłata gotówki w bankomacie, kasie banku lub innym miejscu, w którym możliwa jest wypłata gotówki (np. urzędy pocztowe, niektóre punkty handlowo-usługowe ): 2) Transakcja bezgotówkowa dokonanie zapłaty przy użyciu Karty lub numeru Karty za produkty lub usługi (w tym realizowane przez Internet, telefon lub drogą pocztową) 3) Przelew z Rachunku Karty przelew dokonany w ciężar Rachunku Karty 4) Spłata zadłużenia z innej Karty przelew dokonany w ciężar Rachunku Karty przeznaczony na spłatę zadłużenia na Rachunku Karty prowadzonym w innym banku Dokument, w którym określana jest aktualnie obowiązująca wysokość limitów transakcji przypisanych poszczególnym typom Kart Dokument, w którym określana jest aktualnie obowiązująca wysokość oprocentowania dla Kart Kredytowych 2

3 Transakcja nieuprawniona Usługi bankowości elektronicznej Użytkownik Karty Wakacje od spłaty Wniosek Zadłużenie całkowite Zastrzeżenie Karty Zestawienie Transakcji Użycie Karty bez zgody i wiedzy Klienta przez nieuprawnioną osobę powodujące powstanie Zadłużenia na Rachunku Karty Usługi świadczone przez Bank przy wykorzystaniu Kanałów bankowości elektronicznej, na podstawie umowy o Usługi bankowości elektronicznej zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Karty Osoba fizyczna, której Bank wydał Kartę dodatkową na wniosek Posiadacza Karty i która jest upoważniona przez Posiadacza Karty do dokonywania Transakcji w ciężar Rachunku Karty Udostępniona przez Bank na wniosek Posiadacza Karty możliwość pominięcia w danym miesiącu obowiązku uiszczenia Minimalnej kwoty spłaty; niespłacona kwota zostanie uwzględniona w następnym Cyklu rozliczeniowym Oświadczenie woli Klienta złożone na formularzu bankowym dotyczące wydania i obsługi Karty Łączna kwota zobowiązań Klienta wobec Banku z tytułu Umowy o Kartę kredytową, która obejmuje sumę dokonanych Transakcji oraz należnych opłat, prowizji, odsetek i innych kosztów Dyspozycja wydana przez Klienta lub Bank, której konsekwencją jest zablokowanie możliwości używania Karty Wyciąg z Rachunku Karty generowany na koniec Cyklu rozliczeniowego 2 Postanowienia ogólne 1. Karta przeznaczona jest do dokonywania Transakcji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Do jednego Rachunku Karty może być wydanych łącznie nie więcej niż sześć Kart, w tym jedna Karta główna oraz nie więcej niż pięć Kart dodatkowych. 3. Bank wydaje Kartę w terminie do 14 dni od daty złożenia Wniosku wraz z innymi wymaganymi przez Bank dokumentami. 4. Karty dodatkowe wydawane są na podstawie wniosku Posiadacza Karty dla wskazanych przez niego osób fizycznych, które ukończyły 13 rok życia. 5. Wydawane Karty dodatkowe są tożsame typem z Kartą główną. 6. Bank może odmówić wydania Karty bez podania przyczyny. 7. Karta jest własnością Banku i powinna zostać zwrócona na każde jego żądanie. 8. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na awersie Karty. 9. Wydawana Karta jest nieaktywna. 10. Kod PIN może być nadany przez Klienta telefonicznie lub doręczony Klientowi przez Bank. Tryb nadania Kodu PIN dla danej Karty określany jest w Liście informacyjnym. 11. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Klient zobowiązany jest do: 3

4 a) Podpisania Karty w sposób trwały zgodnie ze wzorem podpisu Klienta złożonym w Banku. b) Aktywacji Karty telefonicznie, c) Nadania Kodu PIN do Karty telefonicznie, jeżeli Kod PIN nie został doręczony Klientowi przez Bank, zgodnie z informacjami zawartymi w Liście Informacyjnym. 12. Karta dodatkowa może zostać aktywowana wyłącznie przez Użytkownika Karty. 13. Aktywacja Karty dodatkowej może nastąpić wyłącznie po dokonaniu aktywacji Karty głównej. 3 Zasady korzystania z Kart kredytowych 1. Karta może być używana wyłącznie w okresie jej ważności i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Kartę kredytową oraz Regulaminie. 2. Użytkownik Karty może korzystać z Karty w ramach Limitu określonego przez Posiadacza Karty. Posiadacz Karty może złożyć wniosek o zmianę Limitu kredytowego dla Karty dodatkowej. Dyspozycja taka jest realizowana nie później niż w następnym dniu roboczym. 3. Transakcje dokonane przy użyciu Karty dodatkowej obciążają Rachunek Karty. Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za Transakcje dokonane przy użyciu Karty dodatkowej oraz za przekroczenie przez Użytkownika Karty Limitu kredytowego dla tej Karty. 4. Dokonanie Transakcji przy użyciu Karty potwierdzane jest przez Klienta Kodem PIN lub poprzez podpisanie dokumentu obciążeniowego zgodnie z podpisem złożonym na Karcie. Złożenie przez Klienta podpisu niezgodnego z podpisem na Karcie nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za Transakcję. 5. W przypadku przelewów dokonanych w ciężar Rachunku Karty potwierdzeniem dokonania Transakcji jest podanie Numeru Identyfikacyjnego Klienta oraz Kodu dostępu. 6. W przypadku Transakcji wykonywanych przez Internet, telefonicznie lub korespondencyjnie, potwierdzeniem dokonania Transakcji jest podanie Akceptantowi numeru Karty, jej daty ważności oraz numeru CVC2. 7. Trzykrotne błędne wprowadzenie Kodu PIN spowoduje automatyczne zablokowanie Karty i brak możliwości dokonywania Transakcji do czasu jej odblokowania przez Bank. 8. Na żądanie Akceptanta Klient zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Odmowa okazania dokumentu tożsamości może skutkować brakiem możliwości dokonania Transakcji. 9. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym, jeżeli Transakcja nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Banku. 10. Bank ma prawo odmówić realizacji Transakcji w przypadku przekroczenia Limitu kredytowego, w przypadku nieuregulowania przez Posiadacza Karty zadłużenia w wysokości wymagalnej Minimalnej kwoty spłaty lub w przypadku podejrzenia, iż Transakcja jest dokonywana przez osobę nieupoważnioną. 11. Transakcje księgowane są na Rachunku Karty niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia rozliczenia Transakcji przez organizację rozliczeniową. Bank nie ponosi odpowiedzialności za termin rozliczenia Transakcji przez organizację rozliczeniową. 12. Odsetki z tytułu Transakcji bezgotówkowych naliczone w danym Cyklu rozliczeniowym nie zostaną włączone do kwoty Zadłużenia, jeśli Posiadacz Karty spłaci Zadłużenie za ten Cykl 4

5 rozliczeniowy najpóźniej w terminie spłaty wskazanym w Zestawieniu Transakcji. 13. Odsetki określone w ust. 12 wraz z odsetkami za bieżący Cykl rozliczeniowy zostaną włączone do kwoty Zadłużenia po zakończeniu kolejnego Cyklu rozliczeniowego, jeżeli nie zostanie dokonana całkowita spłata Zadłużenia za poprzedni Cykl rozliczeniowy najpóźniej w terminie spłaty wskazanym w Zestawieniu Transakcji. 14. Transakcje w walutach obcych są przeliczane na walutę rozliczeniową Karty po kursie organizacji płatniczej rozliczającej Transakcję. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa Karty jest różna od waluty Rachunku Karty, Transakcje są przeliczane z waluty rozliczeniowej na walutę Rachunku Karty po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji. Walutą rozliczeniową Karty jest euro (EUR). 15. Posiadacz Karty może uzyskiwać informacje o wszystkich Transakcjach dokonanych na Rachunku Karty. Użytkownik Karty może uzyskiwać informacje wyłącznie o Transakcjach wykonanych wydaną mu Kartą dodatkową. 16. Klient zobowiązany jest do zachowania staranności w przechowywaniu Karty oraz Kodu PIN, a w szczególności nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, nieudostępniania osobom nieupoważnionym Karty, Kodu PIN, numeru Karty lub numeru CVC2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane w wyniku niedochowania powyższych zasad. 17. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku o utracie lub kradzieży Karty w celu jej zastrzeżenia bądź o zniszczeniu Karty, a także o zatrzymaniu Karty przez Akceptanta lub w bankomacie. 18. Karta traci ważność w przypadku: a) rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy o Kartę kredytową, b) zastrzeżenia Karty, c) upływu terminu ważności Karty, d) wymiany Karty na Kartę innego typu lub nową, e) śmierci Klienta. 19. Klient zobowiązany jest zwrócić Kartę do Banku lub zniszczyć ją w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie: a) w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy o Kartę kredytową, b) w przypadku upływu terminu ważności Karty, c) na każde żądanie Banku uzasadnione względami bezpieczeństwa, technicznymi lub operacyjnymi, pozostającymi w związku z Kartą. 20. Posiadacz Karty może złożyć wniosek o zmianę Cyklu rozliczeniowego. Dopuszcza się nie więcej niż dwukrotną zmianę Cyklu rozliczeniowego w roku kalendarzowym, zaś przerwa między zmianami nie może być krótsza niż jeden Cykl rozliczeniowy. 4 Wznowienie Karty 1. Bank dokonuje wznowienia Karty nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności. Karty nieaktywne nie są wznawiane. 2. Bank ma prawo odmówić Posiadaczowi Karty wznowienia Karty, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Kartę kredytową z dniem upływu terminu ważności Karty głównej oraz z zablokowaniem możliwości dokonywania Transakcji przez Użytkowników Kart dodatkowych. 3. Wznowiona Karta jest nieaktywna. 5

6 4. Wznowiona Karta wydawana jest z dotychczasowym Kodem PIN, jednakże Bank zastrzega sobie prawo zmiany Kodu PIN do Kart wznowionych, o czym poinformuje Klienta. 5. Wznowiona Karta wydawana jest z dotychczasowym Limitem kredytowym, chyba że Posiadacz Karty złoży wniosek o jego zmianę lub zaakceptuje nowy Limit kredytowy zaproponowany przez Bank. 6. Klient może zrezygnować ze wznowienia Karty najpóźniej na 45 dni przed upływem terminu jej ważności. Jeżeli Klient nie złoży w powyższym terminie oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia Karty, Bank może obciążyć Rachunek Karty opłatą roczną w wysokości zgodnej z Taryfą. 7. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty głównej Umowa o Kartę kredytową rozwiązuje się z upływem terminu ważności Karty głównej. 8. Utrata ważności Karty nie zwalnia z obowiązku spłaty Zadłużenia. Posiadacz Karty jest obciążany Transakcjami dokonanymi przed upływem terminu ważności Karty rozliczonymi po tym terminie i zaksięgowanymi w ciężar Rachunku Karty. 5 Limit kredytowy 1. Wykorzystywanie przyznanego przez Bank Limitu kredytowego następuje poprzez dokonywanie Transakcji Kartą przy jej fizycznym użyciu oraz bez fizycznego użycia Karty przy wykorzystywaniu numeru Karty lub Rachunku Karty. Dokonanie Transakcji powoduje obciążenie Rachunku Karty kwotą Transakcji, należnymi Bankowi opłatami i prowizjami oraz zaewidencjonowaniem odsetek. 2. Limit kredytowy ma charakter odnawialny. Każda Transakcja obciążeniowa zmniejsza dostępny Limit kredytowy. Każda operacja uznaniowa zaksięgowana na Rachunku Karty zwiększa dostępny Limit kredytowy w terminie nie późniejszym niż w następnym dniu roboczym od jej zaewidencjonowania w systemie Banku. 3. Bank zastrzega sobie prawo do obciążania Rachunku Karty kwotami Transakcji, odsetek, prowizji i innych opłat należnych zgodnie z Umową o Kartę kredytową bez względu na wysokość przyznanego Limitu. 4. W przypadku nieterminowej spłaty Zadłużenia lub w przypadku stwierdzenia przez Bank zagrożenia terminowej spłaty Zadłużenia Bank ma prawo obniżyć bez zgody Posiadacza Karty przyznany Limitu kredytowy, o czym niezwłocznie informuje Posiadacza Karty. Zmniejszenie Limitu kredytowego powoduje odpowiednie zmniejszenie Limitów ustalonych dla Kart dodatkowych. Poinformowanie o obniżeniu Limitu kredytowego może nastąpić w szczególności w postaci elektronicznej. 5. Bank może obniżyć Limit kredytowy na wniosek Posiadacza Karty. 6. W przypadku uzyskania uprzedniej zgody Posiadacza Karty Bank po weryfikacji zdolności kredytowej może podwyższyć przyznany Posiadaczowi Karty Limit kredytowy. Bank informuje o podwyższonym Limicie kredytowym odrębnym komunikatem, w szczególności w postaci elektronicznej. 7. Posiadacz Karty może złożyć wniosek o podwyższenie Limitu kredytowego dla swojej Karty. W takim przypadku dokonywana jest przez Bank ponowna ocena zdolności kredytowej wymaganych przez Bank dokumentów. 8. Bank może odmówić podniesienia Limitu kredytowego bez podania przyczyny. 9. Posiadacz Karty może dokonać wpłaty na Rachunek Karty w trakcie trwania Cyklu rozliczeniowego, a dokonana wpłata 6

7 zwiększy dostępne saldo Limitu kredytowego maksymalnie do wysokości przydzielonego przez Bank Limitu kredytowego. 10. Zaewidencjonowane na Rachunku Karty nadpłaty ponad przyznaną przez Bank maksymalną wysokość Limitu kredytowego są nieoprocentowane, a powstała nadpłata może zostać zaliczona na poczet przyszłego Zadłużenia lub zwrócona na wniosek Posiadacza Karty. 11. Posiadacz Karty zobowiązany jest do bieżącej kontroli wysokości swojego Zadłużenia wobec Banku. W przypadku przekroczenia Limitu kredytowego Posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania spłaty kwoty, o którą Limit kredytowy został przekroczony. Bank może zablokować wszystkie Karty wydane do Rachunku Karty do czasu spłaty Zadłużenia w wysokości powodującej przekroczenie Limitu kredytowego. Bank może obciążyć Posiadacza Karty opłatą za przekroczenie Limitu kredytowego w wysokości określonej w Taryfie. 12. Przy ustalaniu przekroczenia Limitu kredytowego uwzględnia się sumę wszystkich Transakcji dokonanych przez Klienta łącznie z Transakcjami wykonanymi przy użyciu Kart dodatkowych oraz należnych i niezapłaconych Bankowi opłat i prowizji określonych w Taryfie oraz odsetek. 13. Posiadacz Karty zobowiązany jest do spłaty Zadłużenia w terminach i kwotach wskazanych w Zestawieniach Transakcji lub pismach Banku wzywających do uregulowania Zadłużenia. Minimalna kwota spłaty wskazana na Zestawieniu Transakcji jest sumą opłat, prowizji, odsetek, kwoty przekroczenia przyznanego Limitu kredytowego oraz 4% wartości rozliczonych Transakcji. Do Minimalnej kwoty spłaty Bank dodaje przesuniętą w ramach opcji Wakacje od spłaty Minimalną kwotę spłaty lub niespłaconą część Minimalnej kwoty spłaty z poprzednich Cykli rozliczeniowych. 14. Datą spłaty Zadłużenia jest dzień, w którym środki wpłyną na Rachunek Karty. 15. W przypadku rozłożenia Zadłużenia na raty Minimalna kwota spłaty jest powiększana o ratę miesięczną, do czasu spłaty ostatniej raty. 16. Dokonane przez Posiadacza Karty wpłaty na Rachunek Karty są księgowane na poczet spłaty Zadłużenia w następującej kolejności: a) odsetki, b) opłaty i prowizje, c) Transakcja spłaty zadłużenia z innej Karty, d) przelew z Rachunku Karty, e) Transakcje gotówkowe, f) Transakcje bezgotówkowe, g) Plan ratalny Wygodna spłata. 17. W pierwszej kolejności wpłaty są alokowane na poczet Zadłużenia wynikającego z zakończonych Cykli rozliczeniowych. 18. Bank może potrącić swoje wymagalne wierzytelności przysługujące w związku z Umową z wymagalnych wierzytelności Posiadacza Karty wobec Banku, w tym m.in. wierzytelności wynikających z tytułu prowadzenia przez Bank na rzecz Posiadacza rachunków oszczędnościowych i terminowych, niezależnie od waluty tych wierzytelności. 19. Przykładowe wyliczenie rzeczywistej rocznej stopy procentowej i całkowitego kosztu kredytu w rozumieniu art.7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim lub innego przepisu, który go zmieni, uzupełni lub zastąpi, zamieszczone jest w Tabeli Oprocentowania. Wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitego kosztu kredytu może ulec zmianie i zależy w szczególności od wysokości Zadłużenia, wysokości stopy procentowej, terminu spłaty Zadłu- 7

8 żenia oraz rodzaju Transakcji, których dokonanie wpłynęło na powstanie Zadłużenia. 6 Zestawienia Transakcji 1. Bank sporządza i przesyła Zestawienia Transakcji wyłącznie za Cykle rozliczeniowe, w których nastąpiło obciążenie, uznanie, zmiana salda, nadpłata na Rachunku Karty. Zestawienia Transakcji nie są wysyłane za Cykle rozliczeniowe, w których Zadłużenie całkowite jest nie większe niż 10 zł. 2. Bank przesyła Posiadaczowi Karty Zestawienie Transakcji na wskazany przez niego adres do korespondencji lub adres Niedoręczenie Zestawienia Transakcji Posiadacz Karty zobowiązany jest zgłosić do Banku w terminie do 14 dni od daty zakończenia Cyklu rozliczeniowego. 4. Niedoręczenie Zestawienia Transakcji nie zwalnia Posiadacza Karty z obowiązku spłaty Minimalnej kwoty spłaty w terminie jej wymagalności. 5. Stwierdzenie niezgodności salda lub błąd w Zestawieniu Transakcji oraz inne nieprawidłowości Posiadacz Karty zobowiązany jest zgłosić w terminie do 14 dni od daty jego doręczenia. 7 Rozkładanie Transakcji na raty w ramach Planu ratalnego Wygodna spłata 1. Bank na wniosek Posiadacza Karty może rozłożyć na raty spłatę rozliczonych Transakcji dokonanych Kartą główną oraz Kartami dodatkowymi. Posiadacz Karty we wniosku wybiera sposób rozłożenia na raty spośród opcji udostępnionych przez Bank. 2. Posiadacz Karty może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty Transakcji na raty, jeżeli: a) Karta główna nie jest zastrzeżona lub zablokowana, b) terminowo reguluje zobowiązania wobec Banku, c) Transakcja spełnia warunki określone w Tabeli Limitów Transakcji. 3. Na raty mogą być rozłożone: a) wskazane przez Klienta Transakcje bezgotówkowe, b) całość lub część zadłużenia z tytułu spłaty zadłużenia z innej Karty. 4. Transakcja częściowo spłacona również może być rozłożona na raty. Rozłożeniu na raty podlega w takim przypadku niespłacona część tej Transakcji. 5. Od momentu rozłożenia Transakcji na raty naliczane są odsetki określone w Tabeli Oprocentowania. 6. W przypadku rozłożenia Transakcji na raty Posiadacz Karty zobowiązany jest do zapłaty opłaty za rozłożenie Transakcji na raty w wysokości określonej w Taryfie. 7. Bank niezwłocznie informuje Klienta o wysokości raty miesięcznej, na którą składa się kapitał oraz należne odsetki. 8. Rozłożenie Transakcji na raty nie zwiększa dostępnego na Rachunku Karty Limitu kredytowego. 9. Posiadacz Karty jest uprawniony do wcześniejszej spłaty całości lub części Transakcji rozłożonych na raty przed ustalonym terminem. W przypadku wcześniejszej spłaty środki przeznaczone na spłatę w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet spłaty aktualnego Zadłużenia na Karcie, a następnie na poczet Transakcji rozłożonej na raty. 10. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Kartę kredytową rozłożone na raty Zadłużenie staje się natychmiast wymagalne. 8

9 8 Automatyczna spłata Zadłużenia 1. Posiadacz Karty ma możliwość złożenia dyspozycji Automatycznej spłaty Zadłużenia. 2. Automatyczna spłata Zadłużenia może obejmować Minimalną kwotę spłaty lub całkowite saldo Zadłużenia. 3. Dyspozycja Automatycznej spłaty może zostać zrealizowana wyłącznie z rachunku osobistego prowadzonego w Banku, którego Posiadacz Karty jest właścicielem bądź jednym ze współwłaścicieli uprawnionym do samodzielnego dysponowania tym rachunkiem. 4. W przypadku zmiany numeru rachunku, z którego jest realizowana Automatyczna spłata, Posiadacz Karty jest zobowiązany do jego niezwłocznej aktualizacji. 5. Automatyczna spłata Zadłużenia będzie realizowana począwszy od danego Cyklu rozliczeniowego, jeżeli dyspozycja Automatycznej spłaty Zadłużenia zostanie złożona w tym Cyklu. 6. Posiadacz Karty jest zobowiązany do zapewnienia na rachunku, z którego ma być realizowana Automatyczna spłata, środków umożliwiających realizację dyspozycji w dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty Zadłużenia. 7. Dyspozycja Automatycznej spłaty nie będzie wykonana w przypadku: a) zamknięcia rachunku lub rozwiązania umowy rachunku, z którego miałaby być dokonana, b) odwołania dyspozycji, c) braku środków lub niewystarczającej ilości środków do realizacji dyspozycji, d) zajęcia środków na rachunku przez organy do tego upoważnione, e) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację dyspozycji (np.: wynikające z umowy rachunku, przepisów prawa lub innych okoliczności). 8. Automatyczną spłatę Bank realizuje niezależnie od wpłat na Rachunek Karty dokonywanych samodzielnie przez Posiadacza Karty. 9 Wakacje od spłaty 1. Na wniosek Posiadacza Karty Bank może udostępnić korzystanie z opcji Wakacje od spłaty, jeżeli Posiadacz Karty nie zalega ze spłatą bieżącej Minimalnej kwoty spłaty oraz nie ma przekroczonego Limitu Kredytowego i nie zalegał ze spłatą Zadłużenia w ostatnich trzech kolejnych Cyklach rozliczeniowych. 2. Posiadacz Karty może skorzystać z Wakacji od spłaty nie częściej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 3. Przesunięcie spłaty w ramach Wakacji od spłaty nie może dotyczyć Cyklu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Cyklu rozliczeniowym, w którym nastąpiło poprzednie przesunięcie spłaty. 4. Wakacje od spłaty mogą być udostępnione przez Bank pod warunkiem złożenia wniosku nie później niż na trzy dni przed końcem danego Cyklu rozliczeniowego. 10 Ubezpieczenia do Kart kredytowych 1. Bank udostępnia na rzecz Klienta pakiety ubezpieczeń w trybie i na warunkach określonych w 10 ust Klientowi korzystającemu z Karty db kredyt udostępnia się: 9

10 a) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta, b) Pakiet ubezpieczeń Gwarancja spłaty. Klient korzystający z Karty db kredyt zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową przysługującą w ramach pakietów określonych w pkt. a-b w momencie aktywacji Karty. 3. Klientowi korzystającemu z Karty Deutsche Bank Silver udostępnia się: a) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta, b) Pakiet ubezpieczeń Assistance, c) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna podróż, d) Pakiet ubezpieczeń Gwarancja spłaty. Klient korzystający z Karty Deutsche Bank Silver zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową przysługującą w ramach pakietów określonych w pkt. a-d w momencie aktywacji Karty. 4. Klientowi korzystającemu z Karty Deutsche Bank Gold udostępnia się: a) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta łącznie z pakietem ubezpieczeń Assistance b) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna podróż, c) Pakiet ubezpieczeń Gwarancja spłaty. Klient korzystający z Karty Deutsche Bank Gold zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową przysługującą w ramach pakietów określonych w pkt. a-b w momencie aktywacji Karty. 5. Klientowi korzystającemu z Karty Deutsche Bank Platinum udostępnia się: a) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta, b) Pakiet ubezpieczeń Assistance, c) Pakiet ubezpieczeń Bezpieczna podróż, d) Pakiet ubezpieczeń Gwarancja spłaty. Klient korzystający z Karty Deutsche Bank Platinum zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową przysługującą w ramach pakietów określonych w pkt. a-c w momencie aktywacji Karty. 6. Wysokość opłat za pakiety ubezpieczeniowe oraz tryb ich pobierania jest określony w Taryfie. 7. Opłaty za pakiety ubezpieczeniowe są naliczane w ciężar Limitu kredytowego. 8. Szczegółowe warunki korzystania przez Klienta z pakietów ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2-5, zostały określone w odrębnych dokumentach: a) Warunki ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Kart kredytowych typu Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Gold i Deutsche Bank Platinum wydawanych przez Deutsche Bank PBC S.A. b) Warunki ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Kart kredytowych db kredyt wydawanych przez Deutsche Bank PBC S.A., c) Warunki ubezpieczenia Assistance dla Posiadaczy i Użytkowników Kart kredytowych Deutsche Bank PBC S.A., które Bank doręcza Posiadaczowi Karty, na rzecz którego uaktywniany jest dany pakiet ubezpieczeń. 11 Pakiety usług dodatkowych 1. Bank udostępnia na rzecz Klienta korzystającego z Karty Deutsche Bank Gold oraz Deutsche Bank Platinum pakiety usług dodatkowych w trybie i na warunkach określonych w 11 ust Klientowi korzystającemu z Karty Deutsche Bank Gold udostępnia się Pakiet usług dodatkowych Concierge. 3. Klientowi korzystającemu z Karty Deutsche Bank Platinum udostępnia się: a) Pakiet usług dodatkowych Concierge, 10

11 b) Pakiet usług dodatkowych Priority Pass. Pakiety usług dodatkowych określone w pkt. a-b niniejszego ustępu zostają uruchomione przez Bank na rzecz Klienta w dniu aktywacji Karty. 4. Wysokość opłat za pakiety usług dodatkowych oraz tryb ich pobierania są określone w Taryfie. 5. Opłaty za pakiety usług dodatkowych naliczane są w ciężar Limitu kredytowego. 6. Szczegółowe warunki korzystania przez Klientów z pakietów usług dodatkowych, o których mowa w ust. 2-3, zostały określone w odrębnych dokumentach: a) Regulaminie programu Deutsche Bank Concierge, b) Warunkach użytkowania programu Priority Pass, które Bank doręcza Posiadaczowi Karty, na rzecz którego uaktywniany jest dany pakiet usług. 12 Usługi bankowości elektronicznej 1. Na wniosek Posiadacza Karty Bank wraz z wydaniem Karty może udostępnić Usługi bankowości elektronicznej poprzez Kanały bankowości elektronicznej. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Kanałów bankowości elektronicznej oraz obsługi Klienta w tych kanałach uregulowane są w Ogólnych warunkach umów o usługi bankowości elektronicznej w Deutsche Bank PBC S.A. oraz udostępnione na stronie internetowej Banku. 3. Wysokość opłat za czynności dokonywane za pośrednictwem Kanałów bankowości elektronicznej określona jest w Taryfie. 13 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie, telefonicznie, elektronicznie oraz osobiście w Placówce Banku. 2. W przypadku reklamowania Transakcji niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego w Placówce Banku lub przesłanie reklamacji faksem pod numer Banku podany Telefonicznie podczas zgłoszenia reklamacji. 3. Bank niezwłocznie przystępuje do rozpatrzenia reklamacji i w terminie 14 dni informuje Klienta o jej wyniku. 4. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony, o czym Bank informuje Klienta. 5. W przypadkach konieczności rozpatrzenia reklamacji przez organizację rozliczeniową lub inny podmiot, Bank informuje Klienta o wyniku reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi od organizacji rozliczeniowej lub innego podmiotu. 6. Bank może po przyjęciu zgłoszenia reklamacji Transakcji podjąć decyzję o warunkowym uznaniu Rachunku Karty kwotą będącą przedmiotem reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Bank ma prawo ponownie obciążyć Rachunek Karty kwotą będącą jej przedmiotem, powiększoną o wysokość opłat i prowizji określonych w Taryfie oraz odsetek określonych w Tabeli Oprocentowania. 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Bank uznaje właściwą kwotą Rachunek Karty niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. 8. W celu udokumentowania reklamacji Klient powinien udostępnić Bankowi potwierdzenia dokonania Transakcji lub dołączyć kopię innych dokumentów potwierdzających jej zasadność. 11

12 9. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest Transakcja dokonana przy użyciu Karty utraconej oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Klient zobowiązany jest do doręczenia Bankowi: a) zaświadczenia z policji lub prokuratury o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, b) dokładnego opisu okoliczności utraty Karty (data, miejsce, opis zdarzenia) oraz innych informacji potrzebnych do ustalenia zakresu odpowiedzialności Banku i Posiadacza Karty. 10. Bank może udzielić odpowiedzi na reklamację telefonicznie, w formie pisemnej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub SMS. 14 Zastrzeżenia i Blokady Kart 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Klient jest zobowiązany niezwłocznie dokonać jej Zastrzeżenia dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu przeznaczony do zastrzegania Kart określony na stronach internetowych Banku. 2. Konsekwencją Zastrzeżenia Karty jest trwałe zablokowanie możliwości dokonywania Transakcji przy jej użyciu. Nie jest możliwe odwołanie dokonanego Zastrzeżenia Karty ani odblokowanie zastrzeżonej Karty. 3. W miejsce Karty zastrzeżonej Bank niezwłocznie wydaje Klientowi nową Kartę, o ile dyspozycja osoby zastrzegającej nie stanowi inaczej. 4. Karta odnaleziona po dokonaniu jej Zastrzeżenia nie może być ponownie używana i powinna być niezwłocznie zwrócona do Banku. 5. Do czasu zastrzeżenia Karty Posiadacz Karty odpowiada za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku Transakcji dokonanych przy użyciu utraconej Karty, do kwoty stanowiącej równowartość 150 EUR wyliczonej według średniego kursu NBP z dnia dokonania zgłoszenia. 6. Blokada Karty oznacza czasowe uniemożliwienie dokonywania Transakcji przy jej użyciu i nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. 7. Bank ma prawo dokonać blokady lub zastrzeżenia Karty głównej i (lub) Karty dodatkowej w następujących przypadkach: a) wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy o Kartę kredytową albo odstąpienia od Umowy o Kartę kredytową, b) śmierci Klienta, c) podejrzenia pozyskania danych z Karty przez osobę nieuprawnioną, d) wypowiedzenia Umowy o Kartę kredytową w części dotyczącej Karty Dodatkowej (blokada Karty Dodatkowej), e) naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Umowy o Kartę kredytową lub Regulaminu, f) nieterminowej spłaty Zadłużenia lub zagrożenia terminowej spłaty Zadłużenia, g) przekroczenia Limitu kredytowego, h) naruszenia przez Klienta postanowień innych umów zawartych z Bankiem, jeżeli w ocenie Banku może to stanowić zagrożenie dla terminowej spłaty Zadłużenia, i) zaistnienia okoliczności, które mają negatywny wpływ na zdolność Klienta do regulowania jego zobowiązań pieniężnych wobec Banku, j) otrzymania przez Bank informacji, że Klient został zarejestrowany przez innego wydawcę elektronicznych instrumentów płatniczych jako posiadacz nienależycie wykonujący umowę o elektroniczny instrument płatniczy, k) uzasadnionego podejrzenia wobec Klienta o popełnieniu przestępstwa o charakterze majątkowym. 12

13 8. Zastrzeżenie lub Blokada Karty nie zwalniają Posiadacza Karty z obowiązku spłaty Zadłużenia za Transakcje faktycznie dokonane przez Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty oraz Transakcje, których dokonanie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Posiadacza Karty lub Użytkownika Karty. 15 Zmiana Regulaminu 1. Bank ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: a) wprowadzenie przez Bank nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi Regulaminem, b) wprowadzenie przez Bank nowych produktów lub modyfikację istniejących produktów Bankowych związanych z czynnościami objętymi Regulaminem, c) modyfikację systemu informatycznego Banku, przy pomocy którego Bank wykonuje czynności objęte Regulaminem, d) zmianę zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez Bank czynności objętych Regulaminem, e) zmianę polityki finansowej Banku, f) zmianę obowiązujących przepisów, g) zmianę warunków rynkowych obejmującą w szczególności zmiany wskaźników WIBOR, LIBOR, EURIBOR, zmiany wysokości stóp procentowych krajowego rynku pieniężnego, wysokości rezerwy obowiązkowej, wysokości stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. 2. Bank zawiadamia Posiadacza Karty o zmianie Regulaminu w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 3. Posiadacz Karty w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o Kartę kredytową. Oświadczenia dotyczące braku zgody na zmianę Regulaminu Posiadacz Karty może złożyć w postaci pisemnej lub telefonicznie. 4. W przypadku niedoręczenia do Banku przez Posiadacza Karty oświadczenia o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu w terminie wskazanym w ust. 3 uznaje się, że zmiana została przez niego zaakceptowana i jest wiążąca. 5. Regulamin wydany jest przez Bank na podstawie art. 109 Prawa bankowego i ma charakter wiążący Bank oraz Klienta na zasadach określonych w art kodeksu cywilnego, w brzmieniu nadanym temu przepisowi w chwili wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 6. W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową o Kartę kredytową Strony związane są postanowieniami Umowy o Kartę kredytową. 7. W odniesieniu do zmiany Taryfy, Tabeli Oprocentowania oraz Tabeli Limitów Transakcji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 16 Skutki wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy 1. Bank może w okresie wypowiedzenia Umowy o Kartę kredytową zablokować Kartę główną oraz Karty dodatkowe. W okresie wypowiedzenia Posiadacz Karty jest zobowiązany do wskazania Bankowi rachunku bankowego właściwego dla uznania środkami wszelkich nadpłat na Rachunku Karty. 2. W przypadku rozwiązania Umowy o Kartę kredytową Posiadacz Karty jest zobowiązany dokonać spłaty całości Zadłużenia 13

14 najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie. 3. Bank wysyła Posiadaczowi Karty informacje o stanie aktualnego Zadłużenia do czasu całkowitej spłaty Zadłużenia. 4. Umowa o Kartę kredytową rozwiązuje się najpóźniej z datą powiadomienia Banku o śmierci Posiadacza Karty. 17 Postanowienia końcowe 1. Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu systemu umożliwiającego dokonywanie Transakcji, potrzebnych do wykonania czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu, w szczególności jego konserwacji, ulepszenia lub zabezpieczenia. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: a) skutki ujawnienia tajemnicy bankowej osobie, która została zidentyfikowana jako Posiadacz Karty, b) skutki realizacji Transakcji wykonanych przy wykorzystaniu informacji poufnych ujawnionych przez Posiadacza Karty osobom trzecim, c) wadliwe działanie systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów, d) następstwa decyzji organów publicznych, e) następstwa działania siły wyższej rozumianej w szczególności jako katastrofa, wojna, atak terrorystyczny, strajk, rozruchy. 3. Bank ma prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem w sprawach związanych z używaniem przez niego Karty, w szczególności w celu potwierdzenia wykonania Transakcji. 4. Bank może nagrywać wszystkie rozmowy telefoniczne związane z realizacją Umowy za pomocą elektronicznych nośników informacji oraz wykorzystać je do celów dowodowych. 5. Posiadacz Karty jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bank o każdej zmianie swoich danych osobowych i danych Użytkowników Kart, w szczególności telefonów i adresów, w tym adresów poczty elektronicznej, a także o zmianie źródeł uzyskiwania dochodu oraz istotnym pogorszeniu się sytuacji finansowej. 6. Posiadacz Karty zobowiązuje się do złożenia na żądanie Banku dokumentów potwierdzających jego aktualną zdolność kredytową. 7. Posiadacz Karty przenoszący zadłużenie Kart(y) kredytowych(ej) z innego(innych) banku(banków) zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy stanowiącej podstawę wydania tej Karty(Kart) kredytowej(ych), której(ych) zadłużenie zostało spłacone z Rachunku Karty w Deutsche Bank PBC S.A. w terminie jednego miesiąca od daty aktywacji Karty kredytowej. 8. Posiadacz Karty zobowiązany jest do przekazania Użytkownikowi Karty informacji dotyczących zasad korzystania z Karty. 9. Bank może czasowo zawiesić świadczenie usług określonych w Regulaminie, w szczególności z przyczyn technologicznych. Bank informuje o dostępności usług bądź zawieszeniu ich świadczenia w Zestawieniu Transakcji, na stronie internetowej Banku, w Placówkach Banku lub w inny dostępny sposób. 10. Bank doręcza korespondencję związaną lub wynikającą z Umowy o Kartę kredytową w pierwszej kolejności na wskazany mu przez Posiadacza Karty adres korespondencyjny. W przypadku niepodejmowania korespondencji pochodzącej od Banku pod adresem korespondencyjnym Bank może przesłać taką korespondencję na adres zameldowania Posiadacza 14

15 Karty lub inny adres, pod którym według wiedzy Banku, Posiadacz Karty przebywa. 11. Korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną po upływie 10 dni od daty wysłania pisma przez Bank albo w dniu doręczenia, jeżeli została doręczona osobiście. 12. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Bank nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez inny podmiot uczestniczący w realizacji Transakcji bądź wynikające z zakłóceń w komunikacji z Klientem, jak również z błędnych lub niekompletnych dyspozycji lub innych poleceń Klienta. 13. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 15

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Rozdział 2. Wydanie karty 1 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 2 Rozdział 4. Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Załącznik nr 1do Uchwały nr 143/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 23.10.2015r. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową Poduszka Kredytowa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ PODUSZKA KREDYTOWA Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej Poduszka Kredytowa określa warunki w zakresie wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku Łódź, grudzień 2011 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Karty VISA BUSINESS KREDYTOWA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi karty VISA BUSINESS KREDYTOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki kart kredytowych.

Szczegółowe warunki kart kredytowych. Szczegółowe warunki kart kredytowych. 1 Limit Kredytowy i jego przeznaczenie 1.1 Limit kredytowy, który Bank przyznaje Posiadaczowi jest odnawialny, co oznacza możliwość wielokrotnego korzystania z niego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN kart kredytowych. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN kart kredytowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Zgierzu. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes, zwany dotychczas "Regulaminem wydawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych Bank podjął decyzję o: wyzerowaniu Szanowni Państwo, Zgierz, dnia 28 listopada 2014 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany polegające m.in. na zastąpieniu Regulaminu kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 139/KM/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 29.12.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 139/KM/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 29.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 139/KM/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo