SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)"

Transkrypt

1 SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ulicy Władysława IV 22, Sopot, adres internetowy: zwane dalej Towarzystwem 1

2 ROZDZIAŁ I DANE O FUNDUSZU SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 1.1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru Funduszy inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 6 lipca 2007 r. pod numerem RFi Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe Czas trwania Funduszu Czas trwania Funduszu jest nieograniczony Zwięzłe określenie celu inwestycyjnego Funduszu. Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, głównie poprzez inwestowanie w akcje spółek publicznych. Ponadto Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz lokaty bankowe.. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej. Cele inwestycyjne Funduszu, podstawowe zasady polityki inwestycyjnej oraz wiodące kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu Aktywa Funduszu będą lokowane głównie w akcje spółek publicznych (do 100% wartości Aktywów Funduszu) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym kraju należącym do Unii Europejskiej. Minimalne zaangażowanie Aktywów Funduszu w akcje spółek publicznych nie może być niższe niż 80%. Środki nie zainwestowane w akcje będą inwestowane w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować swoje Aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszy, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. - Kryteria doboru lokat przez Fundusz: 1. Fundusz przy doborze lokat w akcje spółek publicznych, w celu osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, będzie brał pod uwagę następujące kryteria: 1) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta; 2) prognozowany wzrost wyceny papieru wartościowego; 3) polityka dywidend; 4) analiza porównawcza wskaźników wyceny spółek; 5) ryzyko działalności emitenta; 6) perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka; 7) ocena występujących trendów rynkowych oraz analiza fundamentalna; 8) spełnienie wymogów dywersyfikacji lokat. 2. Fundusz przy doborze lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty runku pieniężnego, będzie brał pod uwagę następujące kryteria: 1) bieżącą ocenę sytuacji gospodarczej kraju; 2) poziom stóp procentowych; 3) ryzyko płynności emitenta; 4) możliwość wzrostu ceny dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego. 3. Fundusz przy doborze lokat w instrumenty pochodne, będzie brał pod uwagę następujące kryteria: 1) płynności; 2

3 2) ceny; 3) dostępności; 4) zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym; 5) dostosowania charakterystyki instrumentu pochodnego do polityki inwestycyjnej oraz instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu. 4. Przy doborze lokat w depozyty bankowe Fundusz będzie dokonywać porównania oprocentowania depozytów bankowych w różnych bankach, uwzględniając jednocześnie inne czynniki mające wpływ na ocenę danej oferty, w szczególności: 1) możliwość i szybkość rozliczenia transakcji; 2) bezpieczeństwo rozliczenia transakcji z tym kontrahentem. - Fundusz nie stosuje szczególnej strategii inwestycyjnej w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym ani w odniesieniu do określonej kategorii lokat, ani w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. - Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w ustawie oraz w statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonych kategorii lokat. - Jeżeli Fundusz dokonuje lokat w obligacje wskazanie ich charakterystyki z uwzględnieniem rodzaju emitenta (rządowy, korporacyjny), terminu wykupu oraz wymaganego poziomu ratingu. Fundusz może lokować swoje aktywa między innymi w obligacje, które lub których emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz które są: - emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub - dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub - pozostałe. Maksymalny termin wykupu obligacji wchodzących w skład lokat Funduszu określonych w tiret jeden do dwa nieograniczony, tiret trzy ograniczony do 10 lat. Fundusz nie definiuje minimalnego poziomu ratingu dla obligacji i emitentów obligacji. - wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez Fundusz, a jeżeli Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, także wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Funduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem mogą być instrumenty pochodne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. - Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu będzie się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej polityki strategii zarządzania Wartość Jednostek Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości aktywów Funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym uczestnik może, w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu lub strategią zarządzania, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie. Inwestycja w Jednostki Uczestnictwa Funduszu związana jest z różnymi rodzajami ryzyk. Do najważniejszych z nich należą: Ryzyko rynkowe Ryzyko inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Funduszu związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi. Wpływ na wartość dłużnych papierów wartościowych mają m. in. zmiany stóp procentowych, zmiany oczekiwań co do wiarygodności kredytowej emitentów papierów wartościowych i płynność rynku. Ryzyko 3

4 zmian stóp procentowych jest wyższe, gdy papiery dłużne mają dłuższy okres zapadalności. Z reguły wzrost stóp procentowych prowadzi do spadku wartości dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie procentowej. Ryzyko kredytowe emitenta Ryzyko kredytowe emitenta jest różne dla poszczególnych emitentów i związane jest ze zdolnością do terminowej realizacji zobowiązań opisanych w warunkach emisji. Jakiekolwiek opóźnienie w realizacji zobowiązań przez emitenta może oznaczać poniesienie strat przez Fundusz, a tym samym mieć wpływ na wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Działalność Funduszu związana jest także z istnieniem ryzyka kredytowego stron, z którymi zawierane są transakcje dotyczące dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko podatkowe Brak stabilności systemu podatkowego w Polsce nie wyklucza wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących przepisach w zakresie opodatkowania dochodów zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Istnieje możliwość, że inwestowanie w Fundusz związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi Uczestników. Uczestnicy Funduszu powinni zwrócić uwagę, iż indywidualne zyski z inwestycji mogą być uzależnione zarówno od warunków i zasad opodatkowania takich dochodów, jak również od pobieranych opłat manipulacyjnych. Ryzyko rozliczeń Istnieje możliwość nieterminowych rozliczeń transakcji Funduszu, realizacji przekazów pieniężnych, a także niewypłacalności banków i innych pośredników. Ryzyko płynności Niskie obroty na giełdach, ryzyko niewprowadzenia do obrotu papierów nabytych w emisjach publicznych oraz ryzyko niskich obrotów na rynku międzybankowym mogą spowodować konieczność sprzedaży papierów po cenach nie odzwierciedlających ich rzeczywistej wartości, a także doprowadzić do sytuacji, że zbycie papierów będzie niemożliwe. Ponadto w związku z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu wiążą się następujące ryzyka: - ryzyko walutowe, - ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, - ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, - ryzyko związane z otwarciem likwidacji Funduszu, - ryzyko związane z przejęciem zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, - ryzyko związane ze zmianą depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, - ryzyko związane z połączeniem Funduszu z innym Funduszem, - ryzyko związane ze zmianą polityki inwestycyjnej Funduszu. Szczegółowe informacje o wszystkich rodzajach ryzyka są zawarte w prospekcie Funduszu Określenie profilu inwestora Fundusz przeznaczony jest dla dynamicznych inwestorów, którzy planują oszczędzanie długoterminowe (minimum 5 lat), oczekują wysokiej stopy zwrotu w dłuższym okresie oraz akceptują wahania jednostek uczestnictwa związane z przyjętą przez Fundusz politykę inwestycyjną. Polecany inwestorom, którzy nie zakładają aktywnego zarządzania swoimi środkami Zwięzłe określenie obowiązków podatkowych Funduszu. Informacje o obowiązkach podatkowych uczestników Funduszu są zawarte w prospekcie. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Poniżej zamieszczono ogólne informacje dotyczące obowiązków podatkowych Funduszu i jego uczestników. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejmowania konkretnych decyzji zaleca się poradę doradcy podatkowego lub prawnego. Obowiązki podatkowe Funduszu Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną i obowiązki podatkowe Funduszu reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Obowiązki podatkowe osób fizycznych Uczestników Funduszu związane z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, dochody z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym o stawce 19%. Podstawa prawna opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym art. 30a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych źródłami przychodów są m. in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. 4

5 Zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie łączy się z dochodami (przychodami) opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 Ustawy i pobiera się od tego zryczałtowany podatek w wysokości 19% wypłaconej kwoty dochodu. Obowiązki podatkowe osób prawnych - Uczestników Funduszu - związane z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dochody tych podmiotów z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód został osiągnięty Informacja o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Fundusz 1) wskaźnik WKC nie dotyczy. 2) opis zakładanej struktury kosztów Za Zarządzanie i reprezentowanie Funduszu Towarzystwo pobiera ze środków Funduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 4,0% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, kiedy rok kalendarzowy liczy 366 dni. (Art. 38 ust.1 Statutu Funduszu) Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny i wypłacane jest ze środków Fundusz w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wszelkie koszty działalności Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z otrzymanego wynagrodzenia, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i opłat wynikających z zobowiązujących przepisów prawa, opłat transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych, prowizji i opłat za przechowywanie papierów wartościowych i obsługę rachunków bankowych Funduszu, kosztów wynagrodzenia likwidatora Funduszu w wysokości 0,1% wartości Aktywów Netto Funduszu, nie wyższej jednak niż ,00 złotych, opłat i kosztów likwidacji Funduszu, kosztów prawnych działalności Funduszu do wysokości 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku kalendarzowym, kosztów doradców prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości aktywów Netto Funduszu w roku kalendarzowym, podatków i innych obciążeń nakładanych przez właściwe organy władzy publicznej na Fundusz w związku z działalnością Funduszu. Średnia Wartość Aktywów Netto obliczana jest w następujący sposób: suma Wartości Aktywów Netto na koniec miesiąca podzielona przez liczbę 12. (12 miesięcy).koszty te są pokrywane przez Fundusz i są kosztami nielimitowanymi. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów nielimitowanych Funduszu ze środków własnych, w tym z otrzymywanego wynagrodzenia. 3) wskazanie wszystkich kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych nie dotyczy 4) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczonych bezpośrednio przez Uczestnika Fundusz pobiera z tytułu nabycia Opłatę Manipulacyjną, składającą się z części stałej i procentowej. Część stała opłaty manipulacyjnej wynosi 25 złotych i jest pobierana przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w roku kalendarzowym od wszystkich Uczestników Funduszu, którzy dokonują po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Fundusz może nie częściej niż raz w roku dokonać podwyższenia opłaty stałej. Pierwsza waloryzacja może być dokonana po 1 stycznia 2008 r. Część procentowa Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż 4,5 % wartości środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu. Aktualna wysokość Opłaty Manipulacyjnej jest określona w Tabeli Opłat udostępnianej Uczestnikom Funduszu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Funduszu. Towarzystwo może obniżyć stawkę Opłaty Manipulacyjnej lub zwolnić z tej opłaty, m.in. w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości przekraczającej kwotę ,00 złotych, kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu. Wysokość udzielonego zwolnienia z opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od warunków promocji. W przypadku niedotrzymania warunków promocji, Fundusz ma prawo pobrać opłatę wyrównawczą w wysokości nie wyższej niż wartość niedobranej uprzednio opłaty manipulacyjnej od kwoty rzeczywiście wpłaconej. Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO Fundusz może pobierać Opłatę Wyrównawczą na zasadach określonych w PSO. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej w wypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej w związku z reinwestycją w ramach Funduszu przysługuje Uczestnikowi jeden raz w roku kalendarzowym. 5

6 Przy konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłatę składającą się z części stałej i części ruchomej zgodnie z Tabelą Opłat. Stawka części ruchomej opłaty stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek według Tabeli Opłat dla Funduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnika Funduszu. Uczestnik jest zwolniony z części ruchomej opłaty, jeżeli opłata manipulacyjna pobrana w Funduszu jest większa niż opłata manipulacyjna w Funduszu Docelowym. Podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi wartość Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu w Dniu Wyceny. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pobierana jest od wartości Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji. Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. Towarzystwo może zwolnić z powyższych opłat w okresie promocji, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej 5) wskazanie miejsc, w których Uczestnik może otrzymać informację o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy nie dotyczy 6) wskazanie wskaźnika SOP nie dotyczy 7) wskazanie miejsc, w których Uczestnik może otrzymać informację o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy nie dotyczy 8) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym jest określony sposób obliczania wskaźnika WKC, wskaźnika SWKC albo wskaźnika SWZKC oraz wskaźnika SOP nie dotyczy 9) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, uzależnionej od wyników Funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu nie dotyczy 10) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie, których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot nie dotyczy 11) wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych świadczeń na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem- nie dotyczy 12) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa pkt. 10 oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu - nie dotyczy Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym 1) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2006 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Funduszu 2) Wartość Aktywów Netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego miesiąca w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych, a jeżeli fundusz prowadzi działalność dłużej niż pięć lat na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych. 3) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat. 4) Wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, obliczone odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych. 5) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej wzorcem (benchmark), określony w statucie funduszu a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce. Fundusz nie ma określonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. 6

7 6) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów o których mowa w pkt. 3 i 4. 7) Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 8) Źródłem danych przedstawionych w pkt 1) jest sprawozdanie finansowe Funduszu, a źródłem danych przedstawionych w pkt 2) dane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych S.A Zwięzła charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu. a) Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii. b) Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, c) Jednostki podlegają dziedziczeniu, d) Jednostki mogą być przedmiotem zastawu, jednakże zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. e) Jednostki Uczestnictwa nie podlegają oprocentowaniu Podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach. Nabywcą Jednostek Uczestnictwa może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna wynosić nie mniej niż 100 złotych, każda następna wpłata nie mniej niż 50 złotych. Fundusz może określić niższą pierwszą wpłatę, nie niższą jednak niż 20 złotych. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości aktywów netto na Jednostkę z Dnia Wyceny pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz Depozytariusz przekazał informację Agentowi Transferowemu o wpłacie środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu do godziny W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny lub środki na nabycie Jednostek Uczestnictwa wpłynęły na rachunek Funduszu później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje, według wartości aktywów netto na jednostkę z następnego Dnia Wyceny przypadającego po danym Dniu Wyceny. Postanowienie powyższe nie dotyczy wpłat bezpośrednich, o których mowa w ust. 8 art.26 statutu. Kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez dokonanie bezpośredniej wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu wskazany przez Fundusz. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia nabycia. Nabycie następuje po uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji przekazanej przez Depozytariusza do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny o dokonaniu wpłaty na rachunek Funduszu w kwocie nie niższej niż minimalna kwota jednorazowej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie następuje według Wartości Aktywów Netto na Jednostkę z Dnia Wyceny. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty za Jednostki Uczestnictwa. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień uznania kwotą wpłaty rachunku Funduszu. Uczestnik otrzymuje liczbę Jednostek Uczestnictwa wynikającą z podzielenia kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną, przez Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa są przydzielane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Podstawę odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi złożone przez Uczestnika Funduszu zlecenie odkupienia, które może zawierać dyspozycję odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której otrzymana zostanie określona kwota środków pieniężnych, odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze, bądź systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości aktywów netto na Jednostkę z Dnia Wyceny, pod warunkiem, że nie później niż do godziny dnia poprzedzającego ten Dzień Wyceny Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy Agent 7

8 Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa później niż do godziny dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje według wartości aktywów netto na Jednostkę z następnego Dnia Wyceny, przypadającego po danym Dniu Wyceny. Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, poprzez złożenie polecenia przelewu kwoty należnej Uczestnikowi, na rachunek należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w banku krajowym lub zagranicznym działającym ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem umowę o składanie zleceń za pomocą telefonu lub telefaksu w przypadku, gdy Fundusz zaoferuje możliwość składania zleceń za ich pomocą. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rejestr małżonków. Małżonkowie są wówczas współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na wspólnym rejestrze małżonków Określenie sposobu zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami Informacja o podstawowych zasadach wypłaty dochodów Funduszu uczestnikom Funduszu, o ile statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek Statut Funduszu nie przewiduje wypłacania dochodów bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Informacje o częstotliwości ustalania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa jest w każdym Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i CeTO są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach. Cena zbycia i odkupienia jednostek będzie podawana na stronie internetowej Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa jest publikowana na stronie internetowej nie później niż do godziny czasu polskiego Informacje o utworzeniu rady inwestorów ROZDZIAŁ II PODMIOTY OBSŁUGUJĄCE FUNDUSZ 2.1. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej Firma: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Sopot Adres: Władysława IV 22, Sopot Tel. (+48 58) Fax (+48 58) Internet: Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru W dniu 19 grudnia 2003 r. Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Firma, siedziba, adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi Firma : ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach Bank może używać skrótu firmy ING Bank Śląski S.A. Siedziba: Katowice Adres: Katowice, ul. Sokolska 34 8

9 Telefon: (+48 32) Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna podmiotu prowadzącego rejestr uczestników Funduszu (Agenta Transferowego) Firma: Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cybernetyki 21 Telefon: (+48 22) Faks: (+48 22) Forma prawna: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Dane o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupieniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 2.5. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Firma, siedziba, i adres podmiotu Firma: Legg Mason Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Pl Piłsudskiego 2 Imiona i nazwiska oraz numery licencji doradców inwestycyjnych Tomasz Jędrzejczak doradca inwestycyjny, nr licencji 8, Adam Drozdowski doradca inwestycyjny, nr licencji Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi Towarzystwo nie korzysta z usług podmiotów świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu Firma: BDO Numerica Sp. Z o. o. Siedziba: Warszawa Adres: Postępu Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Firma: Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cybernetyki 21 ROZDZIAŁ III INFORMACJE DODATKOWE 3.1. Inne informacje, których zamieszczenie, zdaniem Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz Odpowiedzialność Uczestnika Osoba, która zamierza nabyć Jednostki Uczestnictwa Funduszu powinna szczegółowo zapoznać się z treścią całego niniejszego prospektu i zasięgnąć porady własnego niezależnego doradcy w zakresie przepisów prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień podatkowych, odnoszących się do nabycia lub posiadania przez nią Jednostek Uczestnictwa, jak również odkupienia ich przez Fundusz Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt oraz miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu Prospekt informacyjny będzie udostępniony w siedzibie Towarzystwa, a także na stronie internetowej Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem telefonu nr (+48 58) , a także na stronie internetowej Informacje, że pełny prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika 9

10 Na żądanie Uczestnika Funduszu, Fundusz doręcza mu roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Komisja Nadzoru Finansowego jest organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi 3.5. Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz datę ostatniej aktualizacji skrótu prospektu Skrót prospektu został sporządzony dnia 27 marca 2007 r. w Sopocie. Aktualizacja r., r. ROZDZIAŁ IV OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W SKRÓCIE PROSPEKTU 4.1. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w skrócie prospektu Rafał Matusiak, Leszek Dudzin, Katarzyna Uniwersał 4.2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie osób wymienionych w pkt 4.1. Oświadczamy, iż informacje dotyczące Funduszu zawarte w skrócie prospektu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także że wedle najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w skrócie prospektu, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Rafał Matusiak Leszek Dudzin Katarzyna Uniwersał Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 10

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) FUNDUSZ JEST SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: SUPERFUND RED

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz inwestycyjny moŝe uŝywać nazwy Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO do dnia 3 sierpnia 2004 roku fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r.

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r. Statut Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 21 marca 2014 r. Przepisy ogólne 1. 1. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo