Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Podstawa prawna sporz¹dzenia Prospektu Informacyjnego: art. 124 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dziennik Ustaw nr 139, poz. 933, z póÿniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a tak e skrótu tego prospektu (Dziennik Ustaw nr 77, poz. 817). Warszawa, 2 stycznia 2002 r.

2 Spis treœci Rozdzia³ 1 DANE O FUNDUSZU 3 Rozdzia³ 2 PODMIOTY OBS UGUJ CE FUNDUSZ 5 Rozdzia³ 3 INFORMACJE DODATKOWE 6 Rozdzia³ 4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 6

3 ROZDZIA 1 DANE O FUNDUSZU 1.1 Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz zosta³ wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 12 listopada 2001, pod numerem RFj Czas trwania Funduszu, je eli jest ograniczony Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 1.3 Cele inwestycyjne Funduszu, podstawowe zasady polityki inwestycyjnej oraz wiod¹ce kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu, a tak e dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych wed³ug stanu na koniec ostatniego roku obrotowego w podziale na podstawowe rodzaje lokat dopuszczalnych dla Funduszu Cel inwestycyjny: Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoœci aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz nie gwarantuje osi¹gniêcia celu inwestycyjnego. Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej: Uczestnikami Funduszu mog¹ byæ wy³¹cznie osoby prawne i zgodnie z Ustaw¹ o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne okreœlone w tej ustawie dla funduszu inwestycyjnego mieszanego. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestycje w papiery d³u ne i inne instrumenty finansowe. Kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego: G³ównym kryterium, którym bêdzie kierowa³ siê Fundusz, jest bezpieczeñstwo powierzonych œrodków, dlatego zdecydowana wiêkszoœæ aktywów Funduszu bêdzie ulokowana w d³u nych papierach wartoœciowych, g³ównie emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski. Dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych wed³ug stanu na koniec ostatniego roku obrotowego w podziale na podstawowe rodzaje lokat dopuszczalnych dla danego funduszu: Okres dzia³ania Funduszu jest krótszy ni rok obrotowy. 1.4 Zwiêz³y opis ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z przyjêt¹ polityk¹ inwestycyjn¹ Funduszu, z uwzglêdnieniem opisu ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe dopuszczalne dla danego Funduszu, w tym profilu inwestora, zgodnego z prowadzon¹ przez Fundusz polityk¹ inwestycyjn¹ Opis ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z przyjêt¹ polityk¹ inwestycyjn¹ Funduszu: Uczestnicy Funduszu akceptuj¹ umiarkowane ryzyko wynikaj¹ce z inwestycji œrodków Funduszu w d³ugoterminowe papiery d³u ne. Inwestycje w instrumenty d³u ne zwi¹zane s¹ z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem niewyp³acalnoœci emitenta. Ryzyko stopy procentowej polega na wra liwoœci wartoœci jednostek Funduszu na zmiany rynkowej stopy procentowej. Poniewa Fundusz inwestuje w d³ugoterminowe papiery d³u ne, ryzyko stopy procentowej mo e byæ znaczne w porównaniu do krótkoterminowych instrumentów d³u nych. Ryzyko niewyp³acalnoœci emitenta polega na niesp³aceniu przez emitenta w terminie nale nej kwoty z tytu³u wyemitowanych papierów d³u nych. Opis ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe: -Inwestycje w bony i obligacje skarbowe zwi¹zane s¹ z minimalnym ryzykiem niewyp³acalnoœci, gdy ich emitentem jest Skarb Pañstwa. Powy sze instrumenty s¹ obci¹ one ryzykiem stopy procentowej uzale nionym od konstrukcji instrumentu (zmienne lub sta³e oprocentowanie) oraz terminu pozostaj¹cego do jego wykupu. - Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi¹ ¹ siê z wy szym poziomem ryzyka niewyp³acalnoœci, uzale nionym od wiarygodnoœci kredytowej emitenta. Ryzyko stopy procentowej zale y od konstrukcji instrumentu i terminu pozostaj¹cego do jego wykupu. - Inwestycje w lokaty bankowe zwi¹zane s¹ z ryzykiem niewyp³acalnoœci banku. - Lokowanie aktywów Funduszu na rynkach zagranicznych wi¹ e siê z ryzykiem zmian kursu z³otego do walut obcych. -Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne wynika z mo liwoœci odchylania siê ceny instrumentu pochodnego od ceny instrumentu bazowego. -Ryzyko zawierania transakcji terminowej polega na mo liwoœci niedotrzymania warunków transakcji przez drug¹ stronê. - Nabywanie jednostek uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych zwi¹zane jest z ryzykiem niepowodzenia w realizacji polityki inwestycyjnej przez te fundusze. 1.5 Informacja o wysokoœci op³at i prowizji zwi¹zanych z uczestnictwem w Funduszu oraz kosztów obci¹ aj¹cych Fundusz Op³aty zwi¹zane z uczestnictwem w Funduszu: Towarzystwo z tytu³u dystrybucji Jednostek Uczestnictwa oraz organizacji i nadzoru nad dystrybucj¹ Jednostek Uczestnictwa pobiera op³atê dystrybucyjn¹ w wysokoœci nie wy szej ni 2% wp³aty dokonanej przez nabywcê Jednostek Uczestnictwa. Wysokoœæ op³aty dystrybucyjnej jest okreœlana w Tabeli Op³at udostêpnianej Uczestnikom Funduszu w Punktach Obs³ugi Funduszu. Podstaw¹ okreœlenia procentowej stawki op³aty dystrybucyjnej zgodnie z Tabel¹ Op³at jest suma bie ¹cej wartoœci rejestru danego Uczestnika Funduszu oraz wysokoœci wp³aty dokonanej w œrodkach pieniê nych. Towarzystwo mo e zmniejszyæ op³atê dystrybucyjn¹ lub zwolniæ z tej op³aty osoby dokonuj¹ce jednorazowej wp³aty œrodków pieniê nych w wysokoœci przekraczaj¹cej z³. lub wnosz¹ce papiery wartoœciowe o wartoœci przekraczaj¹cej z³., a tak e osoby dokonuj¹ce drugiej i nastêpnych wp³at w przypadku, gdy wartoœæ posiadanych przez te osoby Jednostek Uczestnictwa przekroczy z³. W przypadku wniesienia do Funduszu papierów wartoœciowych Towarzystwo okreœla kwotê nale nej op³aty dystrybucyjnej w oparciu o wartoœæ wniesionych papierów wartoœciowych w Dniu Wyceny, w którym ustalana jest iloœæ Jednostek Uczestnictwa zbywanych za wniesione papiery wartoœciowe, pomniejszaj¹c o naliczon¹ op³atê dystrybucyjn¹ wartoœæ papierów wartoœciowych podlegaj¹c¹ przeliczeniu na Jednostki Uczestnictwa. Towarzystwo mo e prowadziæ akcje promocyjne polegaj¹ce na zbywaniu Jednostek Uczestnictwa bez pobierania op³aty dystrybucyjnej lub z pobieraniem tej op³aty w wysokoœci ni szej, ni wynika z Tabeli Op³at. O prowadzeniu akcji promocyjnej Towarzystwo og³asza w dzienniku "Prawo i Gospodarka". Dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiêdzy funduszami zarz¹dzanymi przez Towarzystwo podlega op³acie za konwersjê zgodnie z Tabel¹ Op³at. W przypadku konwersji op³ata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym jest pomniejszana o wysokoœæ op³aty dystrybucyjnej wczeœniej uiszczonej przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa w funduszu Ÿród³owym. Uczestnik zwolniony jest z op³aty dystrybucyjnej, gdy op³ata dystrybucyjna w funduszu Ÿród³owym jest wy sza od op³aty dystrybucyjnej w funduszu docelowym. W przypadku gdy nabycie w funduszu Ÿród³owym nast¹pi³o na podstawie konwersji, od op³aty dystrybucyjnej w funduszu docelowym odlicza siê kwotê w wysokoœci op³aty dystrybucyjnej obowi¹zuj¹cej zgodnie z Tabel¹ Op³at w funduszu Ÿród³owym dla danego przedzia³u kwotowego. Koszty obci¹ aj¹ce Fundusz: Towarzystwo z tytu³u zarz¹dzania Funduszem pobiera ze œrodków Funduszu, na koniec ka dego miesi¹ca wynagrodzenie Towarzystwa, obejmuj¹ce kwotê nie wiêksz¹ ni kwota stanowi¹ca równowartoœæ 1% w skali roku naliczon¹ od Wartoœci Aktywów Netto Funduszu w danym dniu. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa tworzy siê ka dego dnia w danym roku obrotowym, 3

4 w ciê ar kosztów Funduszu, rezerwê w kwocie równej wysokoœci naliczonego w tym dniu wynagrodzenia Towarzystwa. Towarzystwo z w³asnych œrodków, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Funduszu, z wyj¹tkiem kosztów z tytu³u us³ug maklerskich, op³at transakcyjnych zwi¹zanych z nabywaniem i zbywaniem papierów wartoœciowych, prowizji bankowych zwi¹zanych z przekazywaniem œrodków pieniê nych i obs³ug¹ rachunków bankowych Funduszu, podatków i innych obci¹ eñ na³o onych przez w³aœciwe organy pañstwowe w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Funduszu, które pokrywane s¹ bezpoœrednio z aktywów Funduszu i nie podlegaj¹ limitowaniu. 1.6 Informacja na temat obowi¹zków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników, wraz ze wskazaniem obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym informacja, czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wi¹ e siê koniecznoœæ uiszczania podatku dochodowego Poni ej zamieszczono jedynie ogólne informacje dotycz¹ce obowi¹zków podatkowych Funduszu i jego Uczestników. Szczególne zasady opodatkowania osób prawnych nie maj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz¹du przewiduj¹ stosowne umowy miêdzynarodowe. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci lub podejmowania konkretnych decyzji zaleca siê poradê doradcy podatkowego. Obowi¹zki podatkowe Funduszu: Fundusz inwestycyjny jest osob¹ prawn¹, obowi¹zki podatkowe Funduszu reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póÿn. zm.). Zgodnie z artyku³em 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia siê od podatku fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów Ustawy z o Funduszach Inwestycyjnych. Obowi¹zki podatkowe Uczestników Funduszu (osób prawnych) zwi¹zane z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa: Obowi¹zki podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póÿn. zm.). W przypadku osi¹gania dochodów z tytu³u posiadania Jednostek Uczestnictwa przez osoby prawne istnieje obowi¹zek uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez wzglêdu na rodzaj Ÿróde³ przychodów, z jakich dochód zosta³ osi¹gniêty. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochodem podlegaj¹cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest nadwy ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osi¹gniêta w roku podatkowym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przychodami s¹ w szczególnoœci: otrzymane pieni¹dze, wartoœci pieniê ne, w tym równie ró nice kursowe, a kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodu. Jednak e nie uwa a siê za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wydatki te s¹ jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a tak e z tytu³u umorzenia Jednostek Uczestnictwa w przypadku likwidacji funduszu (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Po ustaleniu podstawy opodatkowania, podatek oblicza siê przy zastosowaniu stawki okreœlonej w art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 1.7 Informacje o podstawowych zasadach wyp³aty dochodów Funduszu Uczestnikom Funduszu, o ile statut przewiduje wyp³acanie tych dochodów bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Statut Funduszu nie przewiduje wyp³acania dochodów bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 1.8 Podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeñ, z tym e je eli w okresie dwóch tygodni suma wartoœci odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia za ¹dano, stanowi kwotê przekraczaj¹c¹ 10% wartoœci aktywów Funduszu, Fundusz mo e zawiesiæ odkupywanie Jednostek Uczestnictwa na dwa tygodnie. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nastêpuje w Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest dzieñ, na który przypada sesja na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nastêpuje po z³o eniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji o dokonaniu wp³aty w kwocie nie ni szej ni obowi¹zuj¹ca w dniu z³o enia zlecenia minimalna kwota wp³aty wnoszonej przez nabywcê na rzecz Funduszu. W przypadku wniesienia do Funduszu papierów wartoœciowych zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nastêpuje po z³o eniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, udzieleniu przez Towarzystwo zgody na wniesienie papierów wartoœciowych i uzyskaniu przez Agenta Transferowego informacji o zapisaniu na rachunku papierów wartoœciowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza papierów wartoœciowych w iloœciach, rodzajach i nazwach zgodnych z pisemn¹ zgod¹ Towarzystwa na wniesienie do Funduszu tych papierów wartoœciowych. Uczestnik Funduszu posiadaj¹cy otwarty rejestr mo e nabywaæ Jednostki Uczestnictwa poprzez dokonanie bezpoœredniej wp³at œrodków pieniê nych na rachunek Funduszu. Dokonana wp³ata jest równoznaczna ze z³o eniem zlecenia. Uczestnik Funduszu mo e upowa niæ inne podmioty, w szczególnoœci bank, do dokonywania w jego imieniu wp³at na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Funduszu. Wp³aty do Funduszu mog¹ byæ dokonywane w œrodkach pieniê nych. Do Funduszu, za pisemn¹ zgod¹ Towarzystwa mog¹ byæ równie wniesione papiery wartoœciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa albo Narodowy Bank Polski oraz papiery wartoœciowe emitowane lub gwarantowane przez miêdzynarodowe instytucje finansowe, których cz³onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z pañstw nale ¹cych do OECD, bêd¹ce zgodnie z 15 ust. 1 Statutu Funduszu przedmiotem lokat Funduszu. Minimalna kwota wp³aty wynosi z³. dla pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, a dla ka dego nastêpnego z³. W przypadku wniesienia do Funduszu papierów wartoœciowych, minimalna wartoœæ wnoszonych papierów obliczona w dniu uzyskania pisemnej zgody Towarzystwa na wniesienie tych papierów, wynosi z³ dla pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, a dla ka dego nastêpnego z³. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie zbycia z Dnia Wyceny nastêpuj¹cego po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie oraz informacjê o otrzymanych przez Fundusz œrodkach pieniê nych lub informacjê o wp³yniêciu œrodków pieniê nych na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez bezpoœredni¹ wp³atê na rachunek Funduszu. W przypadku, gdy warunki okreœlone powy ej zostan¹ spe³nione w Dniu Wyceny przed rozpoczêciem sesji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, nabywca Jednostek Uczestnictwa nabêdzie Jednostki Uczestnictwa po cenie z tego Dnia Wyceny. Nabywca Jednostek Uczestnictwa wnosz¹cy do Funduszu papiery wartoœciowe nabywa Jednostki Uczestnictwa po cenie zbycia z Dnia Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma pisemn¹ zgodê Towarzystwa na wniesienie tych papierów wartoœciowych oraz zlecenie i informacjê o zapisaniu papierów wartoœciowych, zgodnych ze specyfikacj¹ zawart¹ w pisemnej zgodzie Towarzystwa, na rachunku papierów wartoœciowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa tak¹ iloœæ Jednostek 4

5 Uczestnictwa Funduszu, która stanowi iloraz kwoty powierzonych œrodków i Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Jednostkê Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Kwotê powierzonych œrodków pieniê nych ustala siê jako wp³atê wniesion¹ przez nabywcê do Funduszu pomniejszon¹ o op³atê dystrybucyjn¹. Nabywca Jednostek Uczestnictwa wnosz¹cy do Funduszu papiery wartoœciowe nabywa tak¹ iloœæ Jednostek Uczestnictwa Funduszu, która stanowi iloraz wartoœci wniesionych do Funduszu papierów wartoœciowych w Dniu Wyceny pomniejszonej o naliczon¹ op³atê dystrybucyjn¹ i Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Jednostkê Uczestnictwa w tym samym Dniu Wyceny. Wartoœæ wniesionych do Funduszu papierów wartoœciowych ustala siê w Dniu Wyceny, w którym ustalana jest liczba zbywanych Jednostek Uczestnictwa. Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nastêpuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonan¹ wp³atê. Za dokonan¹ wp³atê rozumie siê wp³yniêcie œrodków pieniê nych na rachunek Funduszu, a za wniesienie papierów wartoœciowych rozumie siê zapisanie papierów wartoœciowych na rachunku papierów wartoœciowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Jednostki Uczestnictwa s¹ przydzielane z dok³adnoœci¹ do szeœciu miejsc po przecinku. W przypadku, gdy wp³acona kwota na nabycie Jednostek Uczestnictwa jest ró na od kwoty okreœlonej w zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa, zlecenie nabycia jest realizowane do wysokoœci kwoty wp³aty. Podstawê odkupienia Jednostek Uczestnictwa stanowi z³o one przez Uczestnika Funduszu zlecenie odkupienia, które mo e zawieraæ dyspozycje odkupienia okreœlonej liczby Jednostek Uczestnictwa, lub odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której wyp³acona zostanie okreœlona kwota œrodków pieniê nych, lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Cena Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest równa Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Jednostkê Uczestnictwa obliczonej w najbli szym Dniu Wyceny nastêpuj¹cym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy takie zlecenie Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny przed rozpoczêciem sesji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, cena odkupienia jest równa Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Jednostkê Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastêpuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu³u odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Z chwil¹ odkupienia Jednostki Uczestnictwa s¹ umarzane z mocy prawa. Fundusz dokonuje wyp³aty kwoty nale nej Uczestnikowi z tytu³u odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez z³o enie polecenia przelewu œrodków pieniê nych na rachunek bankowy wskazany w rejestrze Uczestnika. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 1.9 Czêstotliwoœæ ustalania Wartoœci Aktywów Netto na Jednostkê Uczestnictwa oraz miejsce i sposób podawania tych informacji do publicznej wiadomoœci Fundusz dokonuje wyceny swoich aktywów, ustalenia Wartoœci Aktywów Netto Funduszu, ustalenia Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Jednostkê Uczestnictwa oraz ustalenia ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest dzieñ, na który przypada sesja na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Informacja o Wartoœci Aktywów Netto Funduszu na Jednostkê Uczestnictwa udostêpniana jest przez Towarzystwo. Ponadto Fundusz og³asza wartoœæ Jednostek Uczestnictwa w dzienniku "Prawo i Gospodarka" w najbli szym wydaniu przypadaj¹cym po Dniu Wyceny podstawowe dane finansowe Funduszu w ujêciu historycznym Okres dzia³ania Funduszu jest krótszy ni rok obrotowy informacja o utworzeniu rady inwestorów Statut Funduszu nie przewiduje utworzenia rady inwestorów Informacja, e Jednostki Uczestnictwa nie mog¹ byæ zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegaj¹ dziedziczeniu, jak równie e mog¹ byæ przedmiotem zastawu Jednostki Uczestnictwa nie mog¹ byæ zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Uczestnikami Funduszu mog¹ byæ wy³¹cznie osoby prawne, zatem przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych dotycz¹ce dziedziczenia nie maj¹ zastosowania do Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Jednostki Uczestnictwa mog¹ byæ przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu nastêpuje wy³¹cznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na ¹danie zg³oszone w postêpowaniu egzekucyjnym. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje siê skuteczne z chwil¹ dokonania, na wniosek zastawcy, odpowiedniego zapisu w rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu towarzystwu umowy zastawu. Przed dat¹ wymagalnoœci wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem zastawca nie mo e bez zgody zastawnika zg³osiæ Funduszowi ¹dania odkupienia Jednostek Uczestnictwa obci¹ onych zastawem. Je eli wierzytelnoœæ zabezpieczona zastawem sta³a siê wymagalna, zastawca mo e zg³osiæ Funduszowi ¹danie odkupienia Jednostek Uczestnictwa obci¹ onych zastawem, jednak e wyp³ata na rzecz zastawcy œrodków pieniê nych z tytu³u odkupienia przez Fundusz tych jednostek mo e nast¹piæ po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzaj¹cego wygaœniêcie wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem. Powy sze zasady stosuje siê odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem s¹ Jednostki Uczestnictwa, je eli nie s¹ sprzeczne z przepisami ustaw reguluj¹cych ustanowienie i wygaœniêcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych do zastawu na Jednostkach Uczestnictwa stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego. ROZDZIA 2 PODMIOTY OBS UGUJ CE FUNDUSZ 2.1 Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych a) firma, siedziba i adres Towarzystwa bêd¹cego organem Funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem g³ównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej firma: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna adres: Plac Trzech Krzy y 10/14, Warszawa telefon: telefaks: internet: b) oznaczenie s¹du rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, a tak e datê wpisu do rejestru oznaczenie s¹du: S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego numer: KRS data wpisu: r. 5

6 2.2 Firma (nazwa), siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi firma: ING Bank Œl¹ski Spó³ka Akcyjna siedziba: Katowice adres: ul. Sokolska 34, Katowice telefon: Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna podmiotu prowadz¹cego rejestr uczestników funduszu (agenta transferowego) firma: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna adres: Plac Trzech Krzy y 10/14, Warszawa telefon: telefaks: forma prawna: Spó³ka Akcyjna 2.4 Dane o podmiotach, które poœrednicz¹ w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa a) firma (nazwa), siedziba, adres i forma prawna podmiotu firma: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. adres: Plac Trzech Krzy y 10/14, Warszawa forma prawna: Spó³k Akcyjna b) wskazanie miejsca, gdzie mo na uzyskaæ informacje o punktach zbywaj¹cych i odkupuj¹cych Jednostki Uczestnictwa Informacje o punktach zbywaj¹cych i odkupuj¹cych jednostki uczestnictwa mo na uzyskaæ w Towarzystwie lub pod numerem infolinii: Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleci³o zarz¹dzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego czêœci¹ a) firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu firma: ING Investment Management (Polska) Spó³ka Akcyjna adres: Plac trzech Krzy y 10/14, Warszawa b) imiona i nazwiska oraz numery licencji doradców inwestycyjnych Miros³aw Panek - licencja numer 4 Sebastian Buczek - licencja numer 64 Micha³ Szymañski - licencja numer Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi polegaj¹ce na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartoœciowymi Towarzystwo nie korzysta z us³ug podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi polegaj¹ce na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartoœciowymi 2.7 Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych Funduszu firma: KPMG Polska Audyt Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ adres: ul. Ch³odna 51, Warszawa ROZDZIA 3 INFORMACJE DODATKOWE 3.1 Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbêdne inwestorom do w³aœciwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz Uczestnikami Funduszu mog¹ byæ wy³¹cznie osoby prawne i zgodnie z Ustaw¹ o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne okreœlone w tej ustawie dla funduszu inwestycyjnego mieszanego. Do Funduszu, na warunkach okreœlonych w 34 Statutu Funduszu, przez ca³y czas jego trwania, mog¹ byæ wniesione wy³¹cznie papiery wartoœciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa albo Narodowy Bank Polski oraz papiery wartoœciowe emitowane lub gwarantowane przez miêdzynarodowe instytucje finansowe, których cz³onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z pañstw nale ¹cych do OECD, bêd¹ce zgodnie z 15 ust. 1 Statutu Funduszu przedmiotem lokat Funduszu. Dotychczas do Funduszu zosta³y wniesione obligacje przez Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie ING Nationale Nederlanden S.A. 3.2 Wskazanie miejsc, w których zostanie udostêpniony prospekt, oraz miejsc, w których mo na uzyskaæ dodatkowe informacje o Funduszu Prospekt informacyjny Funduszu jest dostêpny w siedzibie Towarzystwa. Dodatkowe informacje o Funduszu mo na uzyskaæ w Towarzystwie. 3.3 Informacjê, e pe³ny prospekt oraz roczne i pó³roczne sprawozdanie finansowe funduszu s¹ nieodp³atnie udostêpniane Uczestnikowi przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz dorêczane na ¹danie Uczestnika Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz udostêpnia nieodp³atnie roczne i pó³roczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny Funduszu. Na ¹danie Uczestnika Funduszu, Fundusz dorêcza mu roczne i pó³roczne sprawozdania finansowe oraz prospekt informacyjny. ROZDZIA 4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W SKRÓCIE PROSPEKTU 4.1 Data i miejsce sporz¹dzenia skrótu prospektu 2 stycznia 2002 r., Warszawa 4.2 Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w skrócie prospektu Dorota Winczewska, Leszek Jedlecki, Sebastian Buczek 4.3 W³asnorêcznie podpisane oœwiadczenia osób wymienionych w pkt 4.2 Oœwiadczam, e informacje zawarte w skrócie prospektu s¹ prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a tak e skrótu tego prospektu. Oœwiadczam tak e, e wedle mojej najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w skrócie prospektu, okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Funduszu. Dorota Winczewska Leszek Jedlecki Sebastian Buczek Prezes Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du Cz³onek Zarz¹du 6

7 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plac Trzech Krzy y 10/14, Warszawa tel.: (0-22) , fax: (0-22) infolinia:

Spis treœci. Rozdzia³ pierwszy Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym... 2

Spis treœci. Rozdzia³ pierwszy Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym... 2 Spis treœci Rozdzia³ pierwszy Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym......................................... 2 Rozdzia³ drugi Dane o ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot (Polska), przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OCHRONY KAPITAŁU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OCHRONY KAPITAŁU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OCHRONY KAPITAŁU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO

Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 2 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO Siedziba Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO lub PID FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KBC PORTFEL VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC Portfel VIP SFIO) z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC Portfel Pieniężny Subfundusz KBC Portfel

Bardziej szczegółowo

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,144,454.28 1,846,027.47 1. Lokaty 1,144,316.13 1,846,027.47 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 138.15 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo