Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO"

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO Strona tytułowa: w ostatnim zdaniu dodaje się:, 28 maja 2010 r. Rozdział I: w pkt 1 wykreśla się wyrażenie: Rafał Matusiak Prezes Zarządu Rozdział II: w pkt 3 wyrażenie: Sadowego zastępuje się wyrażeniem: Sądowego pkt 4 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy na dzień r. Wynik finansowy za rok 2009 Ogółem kapitał własny na dzień r. w pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: ,00 zł, ,76 zł, ,54 zł. Towarzystwo na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu firmom: Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie. Dla SKOK Aktywny ZA, SKOK Stabilny ZA: - Arkadiusz Bogusz - Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji 227, Dla SKOK Fundusz Funduszy: - Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji 227, Dla SKOK Obligacji: - Adam Łukojć doradca inwestycyjny, nr licencji 229, - Tomasz Adamus doradca inwestycyjny, nr licencji 161, - Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji 227, - Arkadiusz Bogusz, Dla SKOK Akcji: - Tomasz Jędrzejczak doradca inwestycyjny, nr licencji 8, - Krzysztof Socha doradca inwestycyjny, nr licencji 209, - Mieszko Żakiewicz doradca inwestycyjny, nr licencji 230, Dla SKOK Gotówkowy: Andrzej Czarnecki doradca inwestycyjny, nr licencji 234, Dariusz Lasek Dyrektor Inwestycyjny. w pkt 8 wyrażenie: uczestników zastępuje się wyrażeniem: Uczestników w tytule pkt 8. 3 wykreśla się wyrażenie: zatrudnieni w Towarzystwie w pkt 8.3 po informacjach dotyczących Tomasza Karsznia dodaje się informacje w brzmieniu: Arkadiusz Bogusz Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. zatrudniony od maja 2006 r. jako zarządzający w Zespole Papierów Dłużnych. Zajmuje się instrumentami pochodnymi, papierami dłużnymi oraz operacjami walutowymi. Wcześniej zatrudniony w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. Rozdział III: w pkt 6.1.5, wyrażenie: transfer zastępuje się wyrażeniem: Transfer w pkt 6.1 dodaje się nowe jednostki redakcyjne oraz w brzmieniu: Osoba składająca pierwsze zlecenie nabycia Jednostek za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wpłatę na nabycie tych Jednostek dokonuje z własnego rachunku prowadzonego przez podmiot świadczący usługi finansowe. W przypadku niedochowania warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Dodatkowe warunki w zakresie składania pierwszych zleceń nabycia za pomocą środków porozumiewania się na odległość Fundusz może określić w odrębnym regulaminie. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 1

2 6.1.8 Fundusz może uzależnić realizację oświadczenia woli od przedstawienia, w sposób i w terminie wskazanym przez Fundusz, dodatkowych dokumentów lub informacji, których Fundusz może żądać na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu przedstawienia żądanych dokumentów lub informacji a w przypadku nieotrzymania, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszystkich albo niektórych żądanych informacji lub dokumentów, Fundusz może odmówić realizacji oświadczenia woli. w pkt 6.2 dodaje się nową jednostkę redakcyjną w brzmieniu: Fundusz może uzależnić realizację oświadczenia woli od przedstawienia, w sposób i w terminie wskazanym przez Fundusz, dodatkowych dokumentów lub informacji, których Fundusz może żądać na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu przedstawienia żądanych dokumentów lub informacji a w przypadku nieotrzymania, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszystkich albo niektórych żądanych informacji lub dokumentów, Fundusz może odmówić realizacji oświadczenia woli. pkt 6.3 otrzymuje brzmienie: 6.3 Zamiany Jednostek na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych W ramach Zamiany (zwanej dalej Konwersją) Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia żądać odkupienia Jednostek w jednym Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, pomniejszonej o należne opłaty i podatki, Jednostek innego funduszu (innych funduszy) zarządzanego przez Towarzystwo (Fundusz Docelowy). Odkupienie i nabycie Jednostek w ramach Konwersji następuje w tym samym Dniu Wyceny Konwersja podlega opłacie składającej się z części ruchomej i części stałej zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złożenia zlecenia, którą udostępnia się na stronie internetowej Zasady naliczania opłaty ruchomej: Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą Fundusz może uzależnić realizację oświadczenia woli od przedstawienia, w sposób i w terminie wskazanym przez Fundusz, dodatkowych dokumentów lub informacji, których Fundusz może żądać na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu przedstawienia żądanych dokumentów lub informacji a w przypadku nieotrzymania, w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszystkich albo niektórych żądanych informacji lub dokumentów, Fundusz może odmówić realizacji oświadczenia woli. pkt otrzymuje brzmienie: Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Kwota uzyskana z odkupienia Jednostek Uczestnictwa przekazywana jest przez Fundusz na rachunek Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego. Fundusz nie realizuje przelewów transgranicznych. Koszty przelewu na rachunek Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego nie obciążają tych osób. Koszty przekazu pieniężnego realizowanego m.in. na rzecz osób przedstawiających rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nie wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika lub osób, które Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji na wypadek śmierci, o ile Fundusz umożliwi taką formę wypłaty, obciążają te osoby. Przekaz zostanie pomniejszony o jego koszt. Wypłata następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczaniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi po najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. w pkt tiret pierwsze i w pkt tiret pierwsze, wyrażenie: wskazany w Instrukcji Płatniczej lub na inny wskazany przez Uczestnika rachunek zastępuje się wyrażeniem: albo jego przedstawiciela ustawowego w pkt tiret drugie, wyrażenie: wskazany w Instrukcji Płatniczej zastępuje się wyrażeniem: albo jego przedstawiciela ustawowego oraz wyrażenie: wskazany w Instrukcji Płatniczej lub na inny wskazany przez Uczestnika rachunek zastępuje się wyrażeniem: albo jego przedstawiciela ustawowego w pkt po wyrażeniu: zawyżenia WANSJU Towarzystwo dodaje się wyrażenie: alternatywnie Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 2

3 w pkt tiret drugie, wyrażenie: wskazany w Instrukcji Płatniczej lub na inny wskazany przez Uczestnika rachunek zastępuje się wyrażeniem: albo jego przedstawiciela ustawowego pkt 18.2 wykreśla się wyrażenie: Ponieważ Subfundusz powstał z przekształcenia SKOK FIO Aktywny ZA, wskaźnik WKC podano w odniesieniu do tego funduszu. zaś kolejne zdanie otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2009 wynosi 3,81 % w pkt tiret drugie, wykreśla się wyrażenie: w wysokości nie wyższej niż wartość nie pobranej uprzednio opłaty pkt tiret trzecie otrzymuje nowe brzmienie: - przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne, składające się z części ruchomej i części 2. Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w pkt pkt 5) otrzymuje brzmienie: w pkt w tabeli opłat manipulacyjnych, po wyrażeniu: opłata stała, pobierana raz w roku dodaje się pkt 19.1 otrzymuje brzmienie: 19.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2009 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2009 roku wynosiła tys. zł. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 3

4 19.2 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi minus 2,40% pkt 24.2 wykreśla się wyrażenie: Ponieważ Subfundusz powstał z przekształcenia SKOK FIO Stabilny ZA, wskaźnik WKC podano w odniesieniu do tego funduszu. zaś kolejne zdanie otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2009 wynosi 2,51 % w pkt tiret drugie, wykreśla się wyrażenie: w wysokości nie wyższej niż wartość nie pobranej uprzednio opłaty pkt tiret trzecie otrzymuje brzmienie: - przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne składające się z części ruchomej i części 2. Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w pkt pkt 5) otrzymuje brzmienie: w pkt w tabeli opłat manipulacyjnych, po wyrażeniu: opłata stała, pobierana raz w roku dodaje się pkt 25.1 otrzymuje brzmienie 25.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2009 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 4

5 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2009 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 3 lata wynosi 0,77% pkt 30.2 otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2009 wynosi 1,86 %. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do wskaźnika WKC nie wlicza się następujących kosztów: koszty transakcyjne, w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek i inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestnika oraz wartość świadczeń dodatkowych. w pkt tiret drugie, wykreśla się wyrażenie: w wysokości nie wyższej niż wartość nie pobranej uprzednio opłaty pkt tiret trzecie otrzymuje brzmienie: - przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne składające się z części ruchomej i części 2. Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w pkt pkt 5) otrzymuje brzmienie: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 5

6 w pkt w tabeli opłat manipulacyjnych, po wyrażeniu: opłata stała, pobierana raz w roku dodaje się pkt 31.1 otrzymuje brzmienie: 31.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2009 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2009 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi 13,27% pkt 36.2 wykreśla się wyrażenie: Ponieważ Subfundusz powstał z przekształcenia SKOK FIO Fundusz Funduszy, wskaźnik WKC podano w odniesieniu do tego funduszu zaś kolejne zdanie otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2009 wynosi 2,3 %. w pkt tiret drugie, wykreśla się wyrażenie: w wysokości nie wyższej niż wartość nie pobranej uprzednio opłaty pkt tiret trzecie otrzymuje brzmienie: - przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne składające się z części ruchomej i części Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 6

7 2. Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w pkt pkt 5) otrzymuje brzmienie: w pkt w tabeli opłat manipulacyjnych, po wyrażeniu: opłata stała, pobierana raz w roku dodaje się pkt 37.1 otrzymuje brzmienie: 37.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2009 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Funduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2009 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi minus 5,21%. pkt 42.2 wykreśla się wyrażenie: Ponieważ Subfundusz powstał z przekształcenia SKOK FIO Akcji, wskaźnik WKC podano w odniesieniu do tego funduszu zaś kolejne zdanie otrzymuje brzmienie: Wskaźnik WKC za rok 2009 wynosi 4,17 %. w pkt tiret drugie, wykreśla się wyrażenie: w wysokości nie wyższej niż wartość nie pobranej uprzednio opłaty pkt tiret trzecie otrzymuje brzmienie: - przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne składające się z części ruchomej i części Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 7

8 2. Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w pkt pkt 5) otrzymuje brzmienie: w pkt w tabeli opłat manipulacyjnych, po wyrażeniu: opłata stała, pobierana raz w roku dodaje się pkt 43.1 otrzymuje brzmienie: 43.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2009 r.) zgodnie ze sprawozdaniem Subfunduszu zbadanym przez biegłego rewidenta Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec 2009 roku wynosiła tys. zł Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2,3,5 i 10 lat Średnia stopa zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi minus 6,5%. w pkt tiret drugie, wykreśla się wyrażenie: w wysokości nie wyższej niż wartość nie pobranej uprzednio opłaty pkt tiret trzecie otrzymuje brzmienie: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 8

9 - przy Konwersji Jednostek Uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne składające się z części ruchomej i części 2. Zasady naliczania opłaty stałej: Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w pkt pkt 5) otrzymuje brzmienie: w pkt w tabeli opłat manipulacyjnych, po wyrażeniu: opłata stała, pobierana raz w roku dodaje się w pkt 49.1 wyrażenie 2008 r. zastępuje się wyrażeniem: 2009 r. Rozdział V: w pkt 2.1 wyrażenie: Fax zastępuje się wyrażeniem: Faks pkt 3.1 lit. a) otrzymuje brzmienie: Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. pkt 3.2 lit. a) otrzymuje brzmienie: Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy. pkt 3.2 lit. b) otrzymuje brzmienie: Dla SKOK Aktywny ZA, SKOK Stabilny ZA, SKOK Fundusz Funduszy - Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji 227, całość portfela Dla SKOK Obligacji: - Adam Łukojć doradca inwestycyjny, nr licencji 229, całość portfela - Tomasz Adamus doradca inwestycyjny, nr licencji 161, całość portfela - Tomasz Karsznia doradca inwestycyjny, nr licencji 227, całość portfela w pkt 3.3 lit. a) otrzymuje brzmienie: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Rozdział VII W pkt 1 - Wykaz definicji, pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu: wykreśla się definicję Instrukcja Płatnicza ustala się nowe brzmienie definicji Opłata Wyrównawcza Opłata pobierana zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy przy odkupywaniu Jednostek z tytułu niedochowania przez Uczestnika warunków określonych w umowie zawartej z Funduszem, regulaminie lub zobowiązaniu Uczestnika, na podstawie których został on zwolniony z obowiązku ponoszenia części lub całości opłaty manipulacyjnej. Poziom ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych może być uzależniony od rodzaju produktu, Funduszu bądź okresu oszczędzania, w związku z czym Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 9

10 szczegółowe zasady ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych mogą być uregulowane odrębnie w dokumentach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. po definicji Towarzystwo dodaje się definicję: Transfer Jednostek Uczestnictwa, Transfer w brzmieniu: Przeniesienie, na wniosek Uczestnika, posiadanych przez niego Jednostek z jednego lub większej liczby Rejestrów w danym Funduszu na inny Rejestr lub Rejestry w tym samym Funduszu lub przeniesienie Jednostek spadkodawcy do Rejestru spadkobiercy Uczestnika w tym samym Funduszu w przypadku wyrażenia oświadczenia woli o uczestnictwie w Funduszu, po definicji Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dodaje się definicję: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). W pkt 2 - statut SKOK Parasol FIO wprowadza się następujące zmiany: Art. 5 pkt 15) otrzymuje brzmienie: 15) Opłata Wyrównawcza opłata pobierana zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy przy odkupywaniu Jednostek z tytułu niedochowania przez Uczestnika warunków określonych w umowie zawartej z Funduszem, regulaminie lub zobowiązaniu Uczestnika, na podstawie których został on zwolniony z obowiązku ponoszenia części lub całości opłaty manipulacyjnej. Poziom ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych może być uzależniony od rodzaju produktu, Funduszu bądź okresu oszczędzania, w związku z czym szczegółowe zasady ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych mogą być uregulowane odrębnie w dokumentach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w Art. 5 pkt 35) znajdujący się na końcu zdania znak interpunkcyjny. zastępuje się znakiem interpunkcyjnym, w Art. 5 dodaje się pkt 36) w brzmieniu: 36) Transfer Jednostek Uczestnictwa, Transfer przeniesienie, na wniosek Uczestnika, posiadanych przez niego Jednostek z jednego lub większej liczby Subrejestrów w danym Subfunduszu na inny Subrejestr lub Subrejestry w tym samym Subfunduszu lub przeniesienie Jednostek spadkodawcy do Subrejestru spadkobiercy Uczestnika w tym samym Subfunduszu w przypadku wyrażenia oświadczenia woli o uczestnictwie w Subfunduszu. Art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Fundusz, za pośrednictwem Agenta Transferowego, sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa w formie określonej Ustawą, na adres wskazany przez Uczestnika Funduszu, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach lub w inny sposób dopuszczony przez Ustawę. Art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Potwierdzenie może mieć formę wydruku komputerowego lub każdą inną formę dopuszczoną przez Ustawę. Art. 24 otrzymuje brzmienie: Fundusz może zaoferować osobom pozostającym w związku małżeńskim nabywanie Jednostki Uczestnictwa na Wspólny Subrejestr Małżeński na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. O zaoferowaniu możliwości składania zleceń w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz poinformuje w sposób określony w art. 37 Statutu. Art. 25 otrzymuje brzmienie: O ile inny dokument nie stanowi inaczej, w tym w szczególności regulamin, w przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń dotyczących tego samego Subrejestru, są one realizowane w następującej kolejności: 1) odwołanie pełnomocnictwa, 2) blokada Subrejestru Uczestnika Funduszu, 3) pozostałe zlecenia wykonane są w następującym porządku: nabycie, Transfer, Zamiana, Konwersja, odkupienie. Art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Odwołalna blokada Subrejestru powstaje i ustaje z chwilą otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia ustanowienia lub odwołania blokady Subrejestru albo z upływem terminu określonego przez Uczestnika, co nie wpływa jednak na wykonanie żądania odkupienia, Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa otrzymanych przed dniem otrzymania przez Agenta Transferowego zlecenia blokady Subrejestru. Art. 29 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie: Art. 30 otrzymuje brzmienie: Przy odkupywaniu Jednostek Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Fundusz może przy odkupywaniu Jednostek pobrać Opłatę Wyrównawczą. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 10

11 w Art. 31 ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: Odkupienie i nabycie Jednostek w ramach Konwersji następuje w tym samym Dniu Wyceny. w Art. 31 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 2. Konwersja podlega opłacie składającej się z części ruchomej i części stałej zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złożenia zlecenia, którą udostępnia się na stronie internetowej 3. Zasady naliczania opłaty ruchomej: a) podstawę naliczenia części ruchomej opłaty stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat, wskazany dla wartości Jednostek 4. Część stała opłaty nie może wynosić więcej niż 1% wartości środków, uzyskanych w wyniku odkupienia Jednostek, będących przedmiotem Konwersji i pomniejszonych o opłatę ruchomą. w art. 31 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Art. 87 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 15. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może lokować więcej niż 20% Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Spis treści Umieszczony na końcu prospektu informacyjnego Spis treści otrzymuje brzmienie: SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 2 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2 ROZDZIAŁ II 2 DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 2 ROZDZIAŁ III 5 DANE O FUNDUSZU 5 ROZDZIAŁ IV 63 DANE O DEPOZYTARIUSZU 63 ROZDZIAŁ V 64 DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ 64 1 Agent Transferowy 64 2 Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 64 3 Podmiot, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią 65 4 Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych 65 5 Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu 66 6 Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu 66 ROZDZIAŁ VI 66 INFORMACJE DODATKOWE 66 ROZDZIAŁ VII 66 ZAŁĄCZNIKI 66 1 Wykaz definicji, pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu 66 2 Statut SKOK Parasol FIO 69 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 11

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA:

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: - po akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: Firma i siedziba spółki zarządzającej nie dotyczy.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/240 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy: UniKorona Pieniężny UniKorona Obligacje

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy: UniKorona Pieniężny UniKorona Obligacje 1/409 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy: 1) UniKorona Pieniężny 2) UniKorona Obligacje 3) UniDolar Pieniężny (dawniej: UniDolar Obligacje) 4) UniBezpieczna Alokacja (dawniej:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Balanced Open- Ended Investment

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NOVO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy Novo FIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 z wydzielonymi Subfunduszami:

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/265 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem.

1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie Funduszem. Statut UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Część I. Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art. 1. Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1/1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Oznaczenia Subfunduszy*: 1) UniEURIBOR 2) UniWIBID Plus (dawniej: UniWIBID; subfundusz powstały z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Funduszu: Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Amundi Parasolowy FIO.

Nazwa Funduszu: Fundusz działa pod nazwą Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Amundi Parasolowy FIO. Prospekt informacyjny Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 2 lutego 2015 r. Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz działa pod nazwą Legg Mason

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo