SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO"

Transkrypt

1 SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KBC PORTFEL VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC Portfel VIP SFIO) z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC Portfel Pieniężny Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny Subfundusz KBC Portfel Akcyjny Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek Warszawa Rzeczpospolita Polska utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna 85/87, Warszawa

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 Rozdział I Dane o Funduszu...3 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Pieniężny...6 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny...11 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcyjny...15 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek...19 Rozdział II Podmioty obsługujące Fundusz...22 Rozdział III Informacje dodatkowe

3 Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 15 marca 2006 r. 2. Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów danego Subfunduszu i jego zobowiązań i w związku z tym Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Subfunduszu. 3. Informacje o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu, dodatkowo należy wskazać, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji. W celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. 4. Wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz - jeżeli Fundusz zbywa więcej niż jedną kategorię jednostek. Nie dotyczy. 5. Zwięzłe informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 1) Zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: - podpiszą z Towarzystwem Umowę, i - dokonają pierwszej wpłaty w wysokości nie niższej niż /sto tysięcy/ złotych. Wpłaty do Subfunduszu mogą być dokonywane: - w złotych polskich na rachunek bankowy Funduszu prowadzony na rzecz wybranego Subfunduszu lub - w papierach wartościowych na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz wybranego Subfunduszu u Depozytariusza wskazanego w pisemnej zgodzie Towarzystwa lub - łącznie w złotych polskich na rachunek bankowy Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu i papierach wartościowych na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza wskazanego w pisemnej zgodzie Towarzystwa. Wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa powinna być dokonana w złotych polskich i/lub w dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcjach i/lub dłużnych papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. Wartość wpłaty w papierach wartościowych zostanie ustalona w Dniu Wyceny, w którym papiery wartościowe zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Towarzystwo, przy zastosowaniu metod i zasad wyceny obowiązujących dla poszczególnych Subfunduszy, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Prospektu. Wpłata w papierach wartościowych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Towarzystwa, w której określa się dane identyfikujące papiery wartościowe (w szczególności rodzaj i nazwę emitenta) ilość papierów wartościowych, wskazuje Subfundusz, na rzecz którego może być dokonana wpłata oraz termin, po upływie którego wygasa zgoda Towarzystwa. Towarzystwo może odmówić zgody na wniesienie papierów wartościowych w przypadku gdy ich posiadanie w ocenie Towarzystwa nie leży w interesie Uczestników Funduszu, a także w przypadku gdyby ich wniesienie spowodowało: 1) naruszenie limitów inwestycyjnych Funduszu/Subfunduszu, 2) istotne ograniczenie płynności lokat Funduszu/Subfunduszu, 3) zaburzenie struktury lokat Funduszu/Subfunduszu, 4) naruszenie wewnętrznych limitów kredytowych obowiązujących w Towarzystwie. Zgoda lub odmowa wydania zgody jest przekazywana klientowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo wniosku klienta/uczestnika. Fundusz oraz Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa. W przypadku wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, dokonanie przydziału Jednostek przez Fundusz uważa się za równoznaczne z udzieleniem zgody

4 Wpłat w papierach wartościowych można dokonywać w drodze przeniesienia ich na rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony u Depozytariusza na rzecz wskazanego przez Towarzystwo Subfunduszu. Fundusz oraz Towarzystwo nie odpowiadają za opóźnienia w zapisywaniu wnoszonych do Funduszu papierów wartościowych na rachunku Funduszu prowadzonym na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza oraz za skutki tych opóźnień. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Funduszu prowadzony na rzecz wybranego Subfunduszu u Depozytariusza lub dokonanie wpłaty w papierach wartościowych na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza wskazanego w pisemnej zgodzie Towarzystwa lub dokonanie wpłaty łącznej poprzez przekazanie środków pieniężnych i dokonanie wpłaty w papierach wartościowych na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza wskazanego w pisemnej zgodzie Towarzystwa. Wpływ środków pieniężnych i/lub papierów wartościowych na rachunek bankowy Funduszu prowadzony na rzecz wybranego Subfunduszu u Depozytariusza równoznaczny jest ze złożeniem zlecenia nabycia. Każde kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika danego Subfunduszu może być dokonywane poprzez wpłatę bezpośrednią w ten sposób, że przekaże on środki pieniężne na ich nabycie, w wysokości nie niższej niż /pięć tysięcy/ złotych, na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza lub dokona wpłaty w papierach wartościowych o wartości nie niższej niż /pięć tysięcy/ złotych na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza wskazanego w pisemnej zgodzie Towarzystwa lub dokona wpłaty łącznej w wysokości nie niższej niż /pięć tysięcy/ złotych poprzez przekazanie środków pieniężnych i dokonanie wpłaty w papierach wartościowych na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza wskazanego w pisemnej zgodzie Towarzystwa. Dokonanie wpłaty w powyższym trybie jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu. Na dokumencie wpłaty środków Uczestnik Funduszu powinien podać numer rachunku bankowego wskazany przez Fundusz oraz dane umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności: imię i nazwisko lub firmę (nazwę), numer Rejestru albo numer PESEL/REGON. W przypadku gdy Uczestnik nie poda wszystkich wymaganych danych, jednakże ich zakres pozwala w wystarczającym stopniu na właściwą identyfikację Uczestnika, zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze nastąpi na podstawie dostępnych danych identyfikujących Uczestnika. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z oczekiwaniami Uczestnika w chwili dokonania wpłaty, jeżeli dołożył należytej staranności w realizacji wpłaty w oparciu o posiadane dane. Z wyłączeniem czynności związanych z dokonaniem pierwszej i kolejnych wpłat do Funduszu pozostałe czynności prawne związane z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa dokonywane być mogą za pośrednictwem Towarzystwa, działającego w imieniu Uczestników Funduszu na podstawie zawartej Umowy i zgodnie z zakresem pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, które stanowi załącznik do Umowy. Otwarcie Rejestru i subrejestrów oraz wpisanie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Agenta Transferowego następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informacji od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych lub zapisaniu papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza. W przypadku pierwszej lub kolejnej wpłaty nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy dokonuje wpisania nabytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru. Przez dzień dokonania wpłaty środków rozumie się dzień uznania wpłaty środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu prowadzonym na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza lub dzień zapisania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym na rzecz Subfunduszu u Depozytariusza, a także dzień złożenia zlecenia zamiany. W przypadku, gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych i/lub wpłaty w papierach wartościowych na pokrycie tego zlecenia w Dniu Wyceny do godziny Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa, a Agent Transferowy wpisuje do Rejestru nabyte Jednostki Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z tego Dnia Wyceny. Jeżeli zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informacja od Depozytariusza o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych i/lub zapisaniu na rachunku papierów wartościowych na pokrycie tego zlecenia zostaną dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie obowiązuje cena nabycia z następnego Dnia Wyceny. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszach po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przez łączną liczbę Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu prezentowaną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Kwota minimalnej wpłaty może być obniżona w stosunku do kwot określonych powyżej w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Fundusz w odniesieniu do wszystkich Uczestników Funduszu, przy czym kwota wpłaty nie może być niższa od /jeden tysiąc/ złotych. Obniżenie kwoty minimalnej wpłaty może być dokonane w każdym czasie na czas określony albo nieokreślony. O obniżeniu kwoty minimalnej wpłaty Fundusz poinformuje Uczestników w sposób określony w art. 78 ust. 1 Statutu Funduszu

5 2) Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa: Na podstawie zawartej Umowy i zgodnie z zakresem pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, które stanowi załącznik do Umowy realizacja dyspozycji Uczestników Funduszu dotyczących odkupywania Jednostek Uczestnictwa dokonywana jest za pośrednictwem Towarzystwa działającego w imieniu tych Uczestników Funduszu. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszach po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przez łączną liczbę Jednostek Uczestnictwa w tym Subfunduszu ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby odkupionych Jednostek oraz kwoty należnej z tytułu odkupienia według ceny odkupienia w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, to kwota wypłacana z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest pomniejszana, w stosunku do kwot stawianych do jego dyspozycji zgodnie z postanowieniami niniejszego podpunktu o kwotę odprowadzanego przez Fundusz w imieniu Uczestnika podatku. Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zawierać następujące dyspozycje: 1) odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, 2) odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której otrzymana zostanie określona kwota środków pieniężnych, 3) odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa dostępnych w Rejestrze. Fundusz dokonując odkupienia identyfikuje Jednostki Uczestnictwa podlegające odkupieniu i odkupuje Jednostki Uczestnictwa począwszy od Jednostek Uczestnictwa nabytych najwcześniej (metoda FIFO). Jeżeli zlecenie odkupienia opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Rejestrze odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa. 6. Określenie sposobu zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki związane z innym Subfunduszem - w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Na podstawie zawartej Umowy i zgodnie z zakresem pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, które stanowi załącznik do Umowy realizacja dyspozycji Klientów i Uczestników Funduszu dotyczących zamiany dokonywana jest za pośrednictwem Towarzystwa działającego w imieniu tych Klientów i Uczestników Funduszu. Na podstawie jednego zlecenia Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfundusz Docelowy). Jeżeli zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny jego realizacja następuje według ceny odkupienia i nabycia obliczonej nie wcześniej niż w dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał to zlecenie zamiany. Zlecenie zamiany może wskazywać liczbę Jednostek Uczestnictwa mających podlegać Zamianie lub zamiany takiej liczby Jednostek Uczestnictwa w wyniku odkupienia których otrzymana zostanie określona kwota środków pieniężnych. Jeżeli zlecenia zamiany opiewa na liczbę Jednostek Uczestnictwa większą niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze lub na kwotę wyższą niż wartość Jednostek Uczestnictwa znajdujących się w Rejestrze zamianie podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa. Zamiana nie podlega opłacie. 7. Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Fundusz publikuje i udostępnia do publicznej wiadomości informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy oraz cenie zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny, na stronach internetowych Towarzystwa ( niezwłocznie po dokonaniu wyceny, nie później niż do godziny 19 w dniu dokonania wyceny

6 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Pieniężny 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa - wskazanie gwaranta. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale dołoży wszelkich starań do jego realizacji. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. W pozostałym zakresie nie dotyczy. 2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności: a. wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfunduszu nie są lokowane w akcje. Przy uwzględnieniu przyjętego kryterium doboru lokat, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane: 1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 80 /osiemdziesiąt/ % wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 2) pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego kategorie lokat określone w art Statutu. Maksymalny, ważony wartością lokat średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym poprzez średni termin do wykupu poszczególnych lokata należy rozumieć: 1) w przypadku instrumentów zmiennoprocentowych termin do wykupu najbliższego kuponu, 2) w przypadku instrumentów stałoprocentowych średni, ważony wartością bieżącą termin do wykupu poszczególnych kuponów i nominału danego instrumentu, 3) w przypadku instrumentów zerokuponowych termin do wykupu nominału, 4) w przypadku instrumentu nabytego przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu termin do tego odkupu, 5) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży termin do wykupu tego instrumentu, 6) w przypadku depozytu bankowego termin wymagalności depozytu. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. b. Wskazanie, czy Subfundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat. Subfundusz koncentruje się głównie na instrumentach finansowych emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c. Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Zgodnie z art. 28 Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. 3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. Wysokość stopy zwrotu, jaką uczestnicy uzyskają w wyniku inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, uzależniona jest od zmian kursów rynkowych papierów wartościowych. Z uwagi na charakter lokat Funduszu decydujący wpływ na zachowanie się kursów dłużnych papierów wartościowych ma wysokość i zmiany rynkowych stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych prowadzi do spadku kursów dłużnych papierów wartościowych, a - 6 -

7 tym samym obniżenia wyceny Jednostek Uczestnictwa. Spadek rynkowych stóp procentowych powoduje wzrost kursów dłużnych papierów wartościowych. Ryzyko rynkowe. Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z następującymi ryzykami: 1) Ryzyko kredytowe. 2) Ryzyko rozliczenia. 3) Ryzyko płynności. 4) Ryzyko walutowe. 5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów. 6) Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków. 7) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. 8) Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, 9) Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, 10) Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji, 11) Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: - Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu. - Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo. - Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz. - Przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty. - Połączenie Funduszu z innym funduszem. - Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 12) Ryzyko inflacji. 13) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. 4. Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Z uwagi na profil inwestycyjny Funduszu przeznaczony jest on dla Inwestorów, którzy nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i chcą przede wszystkim ochronić realną wartość oszczędności. Fundusz rekomendowany dla klientów o krótkim horyzoncie inwestycyjnym- jako alternatywa dla lokat a vista. Minimalny horyzont inwestycyjny dla inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje 1 miesiąc od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz. 1. Wskazanie wartości wskaźnika WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok oraz że kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym Subfunduszu. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,05%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku Kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu 2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika. Z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie są pobierane opłaty manipulacyjne. 3. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, uzależnionej od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Nie dotyczy

8 4. Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Przeniesienie kosztów działalności Subfunduszu pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo może nastąpić na podstawie zapisu Statutu Funduszu (art. 34 Statutu), który wskazuje, że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz z własnych środków. 5. Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Umowy z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską nie przewidują świadczeń dodatkowych w rozumieniu 2 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Wszelkie dodatkowe usługi świadczone są w ramach wynagrodzenia za usługę główną i nie mają wpływu na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzania Subfunduszem. 6. Wskazanie miejsca w prospekcie informacyjnym Funduszu, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4, oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu. Dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4 oraz o wpływie tych umów na interes uczestników Funduszu zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu w Rozdziale III Dane o Funduszu. 6. Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym. 1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w tys. zł: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych subfunduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10. Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata. 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 4,00% 2 lata 3. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej "wzorcem" (benchmark) - wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce. Wzorcem (benchmarkiem), stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, a w szczególności dla uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji, jest stopa zwrotu z m-dniowego indeksu rynku pieniężnego w okresie od t 1 do t 2, oznaczona B ( t 1, t2), wyrażona wzorem: - 8 -

9 B( t2 ) B( t1, t2 ) = 1 K( t1, t2 ) B( t ) gdzie: 1 B ( t 1 ) wartość indeksu benchmarku w dniu t 1 B ( t 2 ) wartość indeksu benchmarku w dniu t 2 K t 1, t ) wyrażona procentowo wartość kosztów stałych funduszu (w tym opłata za zarządzanie ( 2 Funduszem) przypadająca na dany okres Wartość indeksu benchmarku na dowolną datę t n wyraża się rekurencyjną formułą: B( t n gdzie: ) WIBID1M ( t ) DF( t 1 DF( tn tn tn 1 12 = ) 365 n 1 n B( tn 1 ) 1 1) WIBID M ( ) - stopa oprocentowania miesięcznych depozytów bankowych obowiązująca w dniu t n-1 1 t n 1 WIBID1M ( przyrostu odsetek t n 1 ) t 12 n t n DF( tn ) WIBID1M ( tn ) WIBID M ( t ) 1 - efekt odsetkowy - przyrost indeksu benchmarku wynikający z = - czynnik dyskontowy dla okresu miesięcznego przy stopie 1 n DF( t DF( t n n 1 ) 1 ) B ( t 0 ) = efekt kapitałowy - przyrost indeksu benchmarku wynikający ze zmiany stopy procentowej 4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 2. Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata

10 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 4,71% 2 lata 5. Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz od Uczestnika opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości

11 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa - wskazanie gwaranta. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu dokonanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale dołoży wszelkich starań do jego realizacji. W pozostałym zakresie nie dotyczy. 2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności: a. wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfundusz nie są lokowane w akcje. Przy uwzględnieniu przyjętego powyżej kryterium doboru lokat, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane: 1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w Aktywach Subfunduszu nie będzie niższy niż 80 /osiemdziesiąt/ % wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 2) pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego kategorie lokat określone w art Statutu. Minimalny, ważony wartością lokat średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może być krótszy niż 12 miesięcy, przy czym poprzez średni termin do wykupu poszczególnych lokata należy rozumieć: 1) w przypadku instrumentów zmiennoprocentowych termin do wykupu najbliższego kuponu, 2) w przypadku instrumentów stałoprocentowych średni, ważony wartością bieżącą termin do wykupu poszczególnych kuponów i nominału danego instrumentu, 3) w przypadku instrumentów zerokuponowych termin do wykupu nominału, 4) w przypadku instrumentu nabytego przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu termin do tego odkupu, 5) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży termin do wykupu tego instrumentu, 6) w przypadku depozytu bankowego termin wymagalności depozytu. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. b. Wskazanie, czy Subfundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat. Subfundusz koncentruje się głównie na instrumentach finansowych emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c. Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Zgodnie z art. 40 Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. 3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. Ryzyko zmiany cen papierów wartościowych spowodowane zmianami różnych czynników rynkowych. Ponieważ co najmniej 80% wartości Aktywów Funduszu musi być lokowane w papiery dłużne, z czego główną część stanowią średnio i długoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa o stałym kuponie, Fundusz jest w

12 sposób znaczący narażony na ryzyko stopy procentowej. Poziom stóp procentowych jest z kolei pochodną sytuacji gospodarczej, politycznej i uwarunkowań prawnych kraju oraz oczekiwań Inwestorów, co do przyszłości powyższych czynników. Ryzyko rynkowe. Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z następującymi ryzykami: 1) Ryzyko kredytowe. 2) Ryzyko rozliczenia. 3) Ryzyko płynności. 4) Ryzyko walutowe. 5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów. 6) Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków. 7) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne 8) Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, 9) Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, 10) Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji, 11) Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: - Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu. - Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo. - Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz. - Przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty. - Połączenie Funduszu z innym funduszem. - Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 12) Ryzyko inflacji. 13) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. 4. Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Z uwagi na profil inwestycyjny Funduszu przeznaczony jest on dla Inwestorów, którzy nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i chcą osiągnąć zyski wyższe od lokat bankowych oraz alternatywnych form inwestowania. Minimalny horyzont inwestycyjny dla inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje 1 rok od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz. 1. Wskazanie wartości wskaźnika WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok oraz że kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym Subfunduszu. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,61%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku Kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu 2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika. Z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie są pobierane opłaty manipulacyjne. 3. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, uzależnionej od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Nie dotyczy. 4. Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot

13 Przeniesienie kosztów działalności Subfunduszu pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo może nastąpić na podstawie zapisu Statutu Funduszu (art. 46 Statutu), który wskazuje, że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz z własnych środków. 5. Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Umowy z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską nie przewidują świadczeń dodatkowych w rozumieniu 2 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Wszelkie dodatkowe usługi świadczone są w ramach wynagrodzenia za usługę główną i nie mają wpływu na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzania Subfunduszem. 7. Wskazanie miejsca w prospekcie informacyjnym Funduszu, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4, oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu. Dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4 oraz o wpływie tych umów na interes uczestników Funduszu zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu w Rozdziale III Dane o Funduszu. 6. Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym. 1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w tys. zł: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych subfunduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10. Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata. 6,00% 5,00% 4,83% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2 lata 3. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej "wzorcem" (benchmark) - wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce. Wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, a w szczególności dla uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji jest stopa zwrotu z indeksu EFFAS polskich obligacji skarbowych stałoprocentowych o zapadalności od 1 roku do 5 lat (PBGI 1-5) publikowanego przez serwis Bloomberg, pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie Funduszem). 4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt

14 Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata. 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 4,47% 2 lata 5. Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Subfundusz od Uczestnika opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości

15 KBC PORTFEL VIP SFIO - Subfundusz KBC Portfel Akcyjny 1. Cel inwestycyjny Subfunduszu ze wskazaniem, że Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa - wskazanie gwaranta. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu dokonanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale dołoży wszelkich starań do jego realizacji. W pozostałym zakresie nie dotyczy. 2. Zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej, w tym w szczególności: a. wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Subfunduszu, a także jeżeli Subfundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych - wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Subfundusz, Przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów doboru lokat, Aktywa portfela inwestycyjnego Subfunduszu mogą być lokowane: 1) do 100 /sto/ % wartości Aktywów Subfunduszu w akcje oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, przy czym udział akcji oraz tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w akcje, nie będzie niższy niż 60 /sześćdziesiąt/ % Wartości Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6-8 w zw. z art. 50 ust. 3 Statutu, 2) pozostała część wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż akcje kategorie lokat określone w art Statutu. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. b. Wskazanie, czy Subfundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat. Subfundusz koncentruje się głównie na instrumentach finansowych emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. c. Wskazanie, czy Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wraz ze wskazaniem, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. Zgodnie z art. 52 Statutu Funduszu, Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. 3. Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu lub strategią zarządzania ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. Wysokość stopy zwrotu, jaką uczestnicy uzyskają w wyniku inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, uzależniona jest od zmian kursów rynkowych papierów wartościowych i wyceny pozostałych lokat wchodzących w skład Aktywów Funduszu. Z uwagi na charakter lokat Funduszu, który od 60% do 100% swoich Aktywów może inwestować w akcje stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa uzależniona będzie głównie od koniunktury giełdowej. Wzrost gospodarczy powodujący poprawę wyników finansowych spółek powodował będzie wzrost ich kursów na GPW a tym samym wzrost Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Ryzyko rynkowe. Przyjęta polityka inwestycyjna Subfunduszu i jak również strategia zarządzania Subfunduszem wiążą się również z następującymi ryzykami: 1) Ryzyko kredytowe. 2) Ryzyko rozliczenia. 3) Ryzyko płynności. 4) Ryzyko walutowe. 5) Ryzyko związane z przechowywaniem Aktywów

16 6) Ryzyko związane z koncentracją Aktywów lub rynków. 7) Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. 8) Ryzyko nie osiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją, 9) Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, 10) Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Subfundusz transakcji, 11) Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ: - Otwarcie likwidacji Funduszu i Subfunduszu. - Przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo. - Zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz. - Przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty. - Połączenie Funduszu z innym funduszem. - Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu. 12) Ryzyko inflacji. 13) Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. 4. Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Z uwagi na profil inwestycyjny Funduszu przeznaczony jest on dla Inwestorów, którzy akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje i chcą osiągnąć ponad przeciętne zyski. Minimalny horyzont inwestycyjny dla inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu obejmuje 5 lat od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz. 1. Wskazanie wartości wskaźnika WKC, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok oraz że kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym Subfunduszu. Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 3,77%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku Kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu. 2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika. Z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie są pobierane opłaty manipulacyjne. 3. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, uzależnionej od wyników Subfunduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Nie dotyczy. 4. Wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot. Przeniesienie kosztów działalności Subfunduszu pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo może nastąpić na podstawie zapisu Statutu Funduszu (art. 58 Statutu), który wskazuje, że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Fundusz z własnych środków. 5. Wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Umowy z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską nie przewidują świadczeń dodatkowych w rozumieniu 2 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także

17 skrótu tego prospektu. Wszelkie dodatkowe usługi świadczone są w ramach wynagrodzenia za usługę główną i nie mają wpływu na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzania Subfunduszem. 6. Wskazanie miejsca w prospekcie informacyjnym Funduszu, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4, oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu. Dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 4 oraz o wpływie tych umów na interes uczestników Funduszu zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu w Rozdziale III Dane o Funduszu. 6. Podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym. 1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła: zł. 2. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 2 lata, w przypadku subfunduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych subfunduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10. Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata. 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -26,47% 2 lata 3. Jeżeli Subfundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej "wzorcem" (benchmark) - wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce. Wzorcem (benchmarkiem) stanowiącym odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego Funduszu, a w szczególności dla uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji jest stopa zwrotu z indeksu WIG20, pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie Funduszem). 4. Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 2. Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 3 kwietnia 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 2 lata

SKRÓT PROSPEKT TU INFORMACYJN NEGO

SKRÓT PROSPEKT TU INFORMACYJN NEGO SKRÓT PROSPEKT TU INFORMACYJN NEGO KBC Akcji Małych Spółek Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC Akcji Małych Spółek SFIO) Warszawa Rzeczpospolita Polska utworzonego i zarządzanego przez:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku (PZU FIO Ochrony Majątku)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku (PZU FIO Ochrony Majątku) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku (PZU FIO Ochrony Majątku) z siedzibą w Warszawie, Rzeczpospolita Polska działającego uprzednio pod nazwą: PZU Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (PZU FIO Parasolowy)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (PZU FIO Parasolowy) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego () Oznaczenia subfunduszy: PZU Gotówkowy PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PZU Bezpiecznego Inwestowania PZU Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ, PZU FIO POLONEZ)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ, PZU FIO POLONEZ) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ (, PZU FIO POLONEZ) z siedzibą w Warszawie, Rzeczpospolita Polska Organem PZU Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Skrót Prospektu Informacyjnego Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami; Amplico FIO Parasol Krajowy (zwany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO)

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Skrót Prospektu Informacyjnego SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Siedziba SEB FIO: Warszawa Kraj siedziby SEB FIO: Rzeczpospolita Polska Organem SEB FIO jest SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND

Bardziej szczegółowo

W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego

W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: SFIO TP SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza o zmianach w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego

Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer FIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, w skład Funduszu wchodzą następujące

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: DWS Poland Open-Ended Investment Fund Liquid Deposit.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO

Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 2 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO Siedziba Funduszu

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Akcji Małych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego

Skrót Prospektu Informacyjnego Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 18 stycznia 2013 r. Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji (PZU FIO Optymalnej Alokacji)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji (PZU FIO Optymalnej Alokacji) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji () z siedzibą w Warszawie, Rzeczpospolita Polska Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 lutego 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 lutego 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 lutego 2010 r. Rozdział II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem )

Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) Oznaczenia subfunduszy: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny SFIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy.

Allianz Globalny SFIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu Ustawy. SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Allianz Globalny SFIOS z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz BRIC - Allianz Akcji Azji i Pacyfiku Allianz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI DUŻYCH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Equities Large Caps

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH FIO Parasolowy) Organem Funduszu jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Bonifraterska 17, 00-203

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego. Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skrót Prospektu Informacyjnego. Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skrót Prospektu Informacyjnego Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Obligacji fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. Rozdział I Dane o Funduszu. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. Rozdział I Dane o Funduszu. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty KWIECIEŃ 2010 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (NOBLE FUNDS SFIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (NOBLE FUNDS SFIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Rozdział I. DANE O FUNDUSZU 1. INFORMACJE O FUNDUSZU 1.1. INFORMACJE WSPÓLNE DLA SUBFUNDUSZY 1.1.1. Data i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 1. W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje brzmienie: W imieniu Towarzystwa działają:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. Niniejszym AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: Investor Balanced Open- Ended Investment

Bardziej szczegółowo

dla Uczestników Funduszu: członek Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. ;

dla Uczestników Funduszu: członek Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. ; 25 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (skrót - SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYNEGO IDEA PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYNEGO IDEA PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYNEGO IDEA PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać skróconej nazwy: IDEA PREMIUM SFIO Siedziba Funduszu: Warszawa Kraj siedziby Funduszu: Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO Warszawa, 31 lipca 2013 r. Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA (nazwa skrócona: SKARBIEC-OBLIGACJA) z siedzibą w Warszawie kraj siedziby: Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO lub PID FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Siedzibą Allianz FIO jest Warszawa, Polska.

Siedzibą Allianz FIO jest Warszawa, Polska. SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji - Allianz Akcji Plus - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - Allianz Selektywny

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka Prestiż Subfundusz Arka Prestiż Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo