Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie"

Transkrypt

1 KA-I JCU Lublin, 27 stycznia 2015 r. Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509, z późn. zm.), w związku z art. 121 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) przekazuje się zalecenia oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie od 20 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. w Okręgowym Szpitalu Kolejowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie ( Lublin, ul. Kruczkowskiego 21), zwanym w dalszej treści Szpitalem lub OSK, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i terminowości przychodów i kosztów powstałych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., a w szczególności: 1. Przychodów ze sprzedaży usług medycznych (pozostałe usługi medyczne). 2. Pozostałych przychodów operacyjnych (innych przychodów operacyjnych). 3. Kosztów działalności operacyjnej: 1) zużycia materiałów i energii, w tym materiały i sprzęt medyczny; 2) wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy. Oceny i ustalenia kontroli W okresie poddanym kontroli Dyrektorem Szpitala był Pan Karol Tarkowski. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CLXI/3289/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Pana Karola Tarkowskiego na stanowisko Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie, w/w powołany został na stanowisko dyrektora Szpitala z dniem 1 marca 2013 r. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. dyrektorem OSK był Pan Andrzej Szczepanowski. W okresie poddanym kontroli głównym księgowym Szpitala była Pani Danuta Miler. Dyrektor Szpitala powierzył w/w z dniem 16 sierpnia 2006 r. obowiązki głównego księgowego

2 na czas nieokreślony w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Szpitala. Pani Danuta Miler spełnia warunki do zajmowania stanowiska głównego księgowego określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). W związku z długotrwałą chorobą Głównej księgowej (zwolnienie lekarskie od 10 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., natomiast od 1 września 2014 r. do 27 lutego 2015 r. przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym), Dyrektor OSK powierzył w dniu 10 marca 2014 r. p. D Dąbrowskiej, księgowej OSK, pełnienie obowiązków głównej księgowej do odwołania. W/w złożyła zaświadczenie o niekaralności z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w trakcie kontroli w dniu 25 sierpnia 2014 r. Osobą odpowiedzialną za brak zaświadczenia w aktach osobowych w/w osoby jest pracownik kadr. W 2014 r. pracownikiem, który przygotowywał akta osobowe Pani DD była Pani AD kierownik Działu Kadrowo-Płacowego. Przychody ze sprzedaży usług medycznych (pozostałe usługi medyczne) W zakresie przychodów ze sprzedaży usług medycznych (pozostałych usług medycznych) w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (Protokół z przeprowadzenia dowodów Nr 2) - ocena pozytywna. Uzasadnienie oceny pozytywnej. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Zgodnie z art. 55 ust. 1 w/w ustawy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pozyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej. Zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą osobom innym niż wymienione w art. 44 (tj. ubezpieczonym) ustala kierownik, czyli w przypadku kontrolowanej jednostki jej dyrektor. Statut Szpitala stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIX/495/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 4 lutego 2013 r. przewiduje pozyskiwanie środków finansowych z odpłatnej działalności leczniczej. Cennik świadczeń zdrowotnych zawarto w załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Nr 27/2012 dyrektora z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie jednolitego cennika badań i pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych oraz zarządzeniem Nr 56/2013 Dyrektora z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za świadczenia zdrowotne stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego. Cennik ustalono zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy. Strona 2/9

3 Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałe usługi medyczne za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniosły ,75 zł w stosunku do planowanych ,00 zł. Kontroli poddano dokumenty źródłowe dotyczące 3 umów z wojewódzkimi jednostkami posiadającymi osobowość prawną, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie tj. z dnia r. z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, z dnia r. ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz z dnia r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz 1 umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej SP ZOZ (sprawdzono umowy, faktury, cenniki, zestawienia) - pod kątem terminowego i zgodnego z umowami i cennikiem świadczeń zdrowotnych pozyskiwania środków finansowych ze sprzedaży usług medycznych. Przychody ze sprzedaży uzyskano m.in. z następujących usług medycznych: hospitalizacje, badania laboratoryjne, badania rtg, konsultacje. W umowach zawartych z wojewódzkimi jednostkami posiadającymi osobowość prawną, ustalono 14 i 30 - dniowe terminy płatności z możliwością naliczania odsetek ustawowych, jednakże należności i zobowiązania rozliczano niezgodnie z zapisami umów, tj. metodą kompensacyjną oraz przelewami bez naliczania odsetek. Ceny w załączniku do umowy z dnia r. zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie oraz w załączniku do umowy z dnia r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (zleceniodawca) były niezgodne z obowiązującym cennikiem kontrolowanej jednostki. Stwierdzono też brak podpisu Dyrektora jednostki kontrolowanej na w/w cennikach stanowiących załączniki do umowy. W/w załączniki do umowy zostały podpisane przez dyrektorów szpitali, na których rzecz OSK wykonywał usługę. Wyjaśnienie złożył Dyrektor OSK w Lublinie: Mając na względzie zagwarantowanie korzystnej współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego, strony zawierają umowę następującej treści to fragment umowy zawartej 22 maja 2013 r. pomiędzy OSK w Lublinie a WSS im. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie. W ramach współpracy pomiędzy Szpitalami podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego wszystkie umowy oraz ceny usług były negocjowane pomiędzy Dyrektorami. ( ) Stawki sprzedaży usług medycznych były ustalane w ramach wzajemnych negocjacji ze Zleceniodawcami. Szpital musiał przyjąć stawki niższe aniżeli w cenniku, ponieważ inne placówki medyczne są bardziej konkurencyjne. Zależało nam na pozyskaniu stałego kontrahenta, który będzie u nas wykonywał usługi przez dłuższy czas w zamian za wynegocjowane stawki. Na bieżąco monitorowano ceny obowiązujące w innych placówkach medycznych z reguły były one niższe. Stąd wynikała potrzeba obniżenia cen. Strona 3/9

4 Każdorazowo przed podjęciem decyzji o obniżce ceny poniżej stawki wynikającej z cennika, analizowano koszty bezpośrednie realizacji usług i proponowana cena zawsze je pokrywała. Pozwala to na osiągnięcie dodatkowej marży na pokrycie kosztów stałych szpitala. Znajomość zasad ekonomii podpowiada, że wykonanie usług przez dłuższy czas po niższej cenie może przynieść większy zysk, aniżeli wykonanie drogich usług jednorazowo. Pozostałe przychody operacyjne (inne przychody operacyjne) W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (protokół z przeprowadzenia dowodów nr 3) ocena pozytywna. Uzasadnienie oceny pozytywnej W wydruku analityki konta 760 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. pozostałe przychody operacyjne, w pozycji: inne przychody operacyjne stanowią kwotę ,49 zł., co potwierdza wydruk z konta inne przychody operacyjne, gdzie ujęto w/w kwotę. Do kontroli pobrano wszystkie dokumenty źródłowe dotyczące innych przychodów operacyjnych w 2013 r., tj. księgowych dowodów wpłat, poleceń księgowania, faktur, zestawień i dokumentów pomocniczych. Poddane kontroli przychody zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) związane były pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Poddane kontroli pozostałe przychody operacyjne zostały prawidłowo ujęte przez Szpital i wpływy zaksięgowano w kwotach i terminach zgodnych z ich tytułami. W związku z powyższym w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Koszty zakup materiałów W zakresie kosztów działalności operacyjnej - zużycie materiałów i energii, w tym materiały i sprzęt medyczny, w obszarze poddanej kontroli działalności, przeprowadzone dowody zostały udokumentowane w aktach kontroli (protokół z przeprowadzenia dowodów nr 4) ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Uzasadnienie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości Kontrolujący na próbie losowo wybranych przeprowadzonych procedur zamówień publicznych sporządził 3 zestawienia zamówień publicznych zrealizowanych na materiały i sprzęt medyczny w 2013 r. Poddano kontroli: A. Zamówienie powyżej euro Dostawa produktów leczniczych, opatrunków i nici chirurgicznych. B. Zamówienia poniżej euro: 1) zakup leków, 2) zakup szczepionek. Strona 4/9

5 Ad 1. Ustalono, że w/w poddane kontroli zamówienia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy w zakresie przeprowadzonej procedury, tj. zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zarządzeniem wewnętrznym Nr 48/2010 Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących zamówień publicznych w OSK w Lublinie oraz Rewizji z dnia 3 stycznia 2014 r. do Instrukcji obiegu kontroli dokumentów dotyczących zamówień publicznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 48/2010. Ustalono jednocześnie następujące nieprawidłowości: 1) niezgodność ceny w umowie z ofertą: Kontroli poddano zrealizowane w roku 2013 zamówienie nr ZP 10/13, którego przedmiot stanowił zakup produktów leczniczych, opatrunków i nici chirurgicznych o wartości ,00 zł netto, co stanowi równowartość ,69 euro. Wartość netto i brutto poszczególnych pakietów w zawartych umowach była zgodna z wartościami netto i brutto w złożonych ofertach z wyjątkiem oferty złożonej przez firmę FRESENIUS KABI Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 209, Warszawa, w której pakiet nr 8 dotyczący zakupu leku o nazwie Propofol 1% MCT/LCT, emulsja do wstrzyknięć lub infuzji z 50 ml w ilości 500 w cenie jednostkowej 24,50 zł netto, miał wartość netto ,00 zł oraz ,00 z brutto. W zawartej umowie i przeprowadzonej procedurze przetargowej wykazywano inną kwotę, tj ,00 zł brutto. Przyczyną niezgodności, jak wynika z wyjaśnienia, była pomyłka pisarska. Skutkiem niezgodności jest różnica 90,00 zł brutto na niekorzyść OSK w Lublinie. Nieprawidłowo wykazana kwota brutto powyższego zadania nr 8 nie wpłynęła jednakże na wybór oferty, ponieważ ofertę złożyła tylko jedna firma. Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi p. S.D., zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. 2) opóźnienia w zapłacie za dostawy: Na podstawie dokonanych płatności jednostki za faktury wystawione przez wykonawców ww. zamówień ustalono, że zapłata za dostawy przedmiotu umowy następowała niezgodnie z terminami zawartymi w umowach. Kontrahenci nie naliczali ustawowych odsetek, ale odsetki mogą być naliczone w ciągu 3 lat od daty sprzedaży. Z wyjaśnienia Głównego księgowego z dnia r. r. wynika, iż opóźnienia wynikały ze stale pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala. Zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wystarczał na pokrycie bieżących zobowiązań wobec dostawców leków, materiałów medycznych oraz mediów. Przełożyło się to na terminowość zapłaty za zamówione dostawy, realizację zawartych porozumień oraz spłatę otrzymanych w minionych latach pożyczek. Rosnący z roku na rok poziom nadwykonań oraz niemożność uzyskania zapłaty z NFZ znacznie uszczupliły budżet naszej jednostki i spowodowały bardzo poważne opóźnienia w zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów. Dopiero niskoprocentowy kredyt poręczony w 2014 r. przez Urząd Marszałkowski pozwolił na restrukturyzację zadłużenia i zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań z 2013 r. Strona 5/9

6 Uznaje się powyższe wyjaśnienie i nie wskazuje w związku z tym osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowość. 3) brak dokładnego opisu faktur: Zapłata za dostarczone leki następowała na podstawie faktur, w których wymieniano nazwy poszczególnych leków z cenami jednostkowymi z kilku zawartych umów, np. z 2012 r. i 2013 r. Kontrahent nie wystawiał faktur do poszczególnych umów. Skutkiem takiego postępowania była nieprzejrzystość dokumentowania dowodów księgowych. Opierając się jedynie na analizie dowodów księgowych uznać można, że Dział księgowości, w tym Główna księgowa akceptując faktury pod względem formalnorachunkowym opierała się na informacji Kierownika Apteki (sprawdzenie pod względem merytorycznym), że leki wykazane na fakturze zostały przyjęte do magazynu. Zdaniem kontrolującego, jeżeli wydatek wynika z podpisanych umów, należy na fakturze podać numery i daty ich podpisania. Informacja ta niezbędna jest do prawidłowej ewidencji finansowo-księgowej. Skutkiem takiego postępowania była nieprzejrzystość dokumentowania dowodów księgowych. Osobami odpowiedzialnymi za nieprzejrzystość dokumentowania realizacji umów i zobowiązań były: - Główna księgowa, Pani Danuta Miler, która nie zainicjowała takich zmian w instrukcji obiegu dokumentów aby przy opisywaniu faktur wykazywać, których umów dotyczą, - Dyrektor Szpitala, Pan Karol Tarkowski, który nie dokonał odpowiednich zmian w instrukcji obiegu dokumentów dopuszczając w ten sposób do istnienia poważnej luki w kontroli zarządczej za której prawidłowość ponosi jednoosobową odpowiedzialność. 4) dokonywanie zakupu niezgodnie z warunkami umowy dotyczącymi ceny i ilości: Kontrolujący sprawdzili zakup leków na próbie losowej z umowy Nr 48/04/2013. Z przedłożonych kontrolującym wydruków komputerowych realizacji umowy Nr 48/04/2013 z dnia r., obowiązującej do r. na zakup 500 fiolek leku Propofol 1% MCT/LCT, emulsja do wstrzyknięć lub infuzji x 50 ml, cena jedn. brutto 26,46 zł wynika, iż zrealizowano zakup 740 fiolek leku, tj. o 240 fiolek więcej, na ogólną kwotę ,00 zł. Nieprawidłowość nie przyniosła strat dla Szpitala, gdyż zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Kierownika Apteki pomimo podwyższenia ceny jednostkowej w/w leku (aneks Nr 1) realizacji dokonywano w oparciu o wartość brutto z ceny jednostkowej ustalonej w dniu zawarcia umowy, tj. kwoty ,00 zł, która jednakże nie została przekroczona, gdyż zapłacono ,00 zł. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy wartość zakupionego leku w ilości 500 fiolek winna wynieść kwotę 8 100,00 zł. Osobą odpowiedzialną za dokonywanie zakupu niezgodnie z warunkami umowy dotyczącymi ceny i ilości jest kierownik apteki pani EDS. Strona 6/9

7 5) niezrealizowanie zakupu wszystkich leków pomimo postanowienia 6 ust. 3 zawartej umowy w treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego : Z przedstawionego w/w wydruku komputerowego APT/UM/12/2013 na zakup: 200 flakonów leku fluconazole 50 ml roztwór do inj. (2mg/1 ml), o wartości brutto 1 209,60 zł wynika, że zakupu tego nie zrealizowano, co zgodnie z 6 ust. 3 zawartej umowy o treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego może narazić Szpital na straty. Przyczyną nieprawidłowości było uznanie przez Kierownika apteki, że zastosowanie ma tu 1 ust. 5 Umowy w treści Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części preparatów bez roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wynikającej z braku zapotrzebowania ze strony oddziałów szpitalnych. Skutkiem tej nieprawidłowości było narażenie Szpitala na karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (60,48 zł). Osobą odpowiedzialną jest kierownik apteki, pani DS. Ad 2. Poddane kontroli zamówienia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy w zakresie przeprowadzonej procedury, tj. zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzeniem Wewnętrznym nr 128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty o której mowa w art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy. W zakresie kosztów działalności operacyjnej wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy, w obszarze działalności, która została skontrolowana, przeprowadzone dowody zostały udokumentowane w aktach kontroli. ocena pozytywna. Uzasadnienie oceny pozytywnej Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem Nr 22/2007 Dyrektora OSK z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu wynagradzania ustalił warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawanie innych świadczeń dla pracowników Szpitala zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności leczniczej oraz w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Czas pracy pracowników Szpitala jest zgodny z postanowieniami art. 93 ustawy o działalności leczniczej, tj. wynosi 7 godz. 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, a dla pracowników technicznych Strona 7/9

8 i obsługi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kontroli poddano: 1) w zakresie ustalania i wypłacania wynagrodzenia miesięcznego pracownikom zarządzającym w jednostce wynagrodzenie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i Głównego księgowego należne za miesiąc kwiecień i październik 2013 r. 2) w zakresie ustalania i wypłacania wynagrodzenia miesięcznego pracownikom nie zarządzającym w jednostce - wynagrodzenie po 3 pracowników należących do 5 następujących grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki-położne, technicy med. sekretarki med. i statystycy med., zespół higieny szpitalnej oraz administracja, należne za miesiąc kwiecień i październik 2013 r. Kontrolę prawidłowości naliczania wynagrodzeń przeprowadzono w zakresie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Kontrolę prawidłowości ustalania i wypłacania wynagrodzenia miesięcznego (wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkami) przeprowadzono na podstawie zgromadzonych w teczkach akt osobowych pracowników umów o pracę, aneksów do tych umów, dokumentów potwierdzających staż pracy oraz list płac. W wyniku kontroli teczek akt osobowych 17 wybranych pracowników ustalono, że jednostka przestrzega przepisów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). Kontrolujący ustalili, że dodatek za staż pracy kontrolowanych pracowników ustalany był zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynagradzania pracowników. W 2013 r. w Szpitalu przyznano i wypłacono pracownikom 73 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę ,00 zł. Kontroli poddano prawidłowość ustalenia prawa do 4 nagród jubileuszowych i ich wypłacenia. W aktach osobowych pracowników znajdowały się pisma Dyrektora potwierdzające nabycie uprawnień do nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody następowała w terminie nabycia uprawnień. Podstawa wymiaru i wysokość nagrody jubileuszowej została ustalona prawidłowo, tj. zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2013 r. w Szpitalu przyznano i wypłacono pracownikom 28 odpraw emerytalnorentowych na łączną kwotę ,05 zł. Kontroli poddano prawidłowość ustalenia prawa do 3 odpraw i ich wypłacenia. W aktach osobowych pracowników znajdowały się pisma Dyrektora potwierdzające przyznanie odprawy emerytalnej. Odprawy emerytalne naliczono zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz postanowieniami Regulaminu wynagradzania. Na podstawie kart wynagrodzeń poddanych kontroli pracowników za kwiecień i październik 2013 r. ustalono, że wszystkie wynagrodzenia zostały naliczone i wypłacone zgodnie z ustalonymi warunkami wynagrodzeń. Strona 8/9

9 Przedstawiając powyższe poleca się: 1. Przestrzegać przepisów art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zakresie spełniania warunków zatrudnianego pracownika do zajmowania stanowiska głównego księgowego. 2. Zabezpieczać interesy Szpitala poprzez zawieranie umów w sposób pozwalający na jednoznaczną interpretację zapisów w poszczególnych paragrafach, a w szczególności w zakresie naliczania kar umownych w przypadku niezrealizowania części umowy. 3. Spowodować zwrot kwoty 90,00 zł przez pracownika odpowiedzialnego za spowodowanie błędu pisarskiego w kwocie brutto złożonej oferty pakiet nr 8 na zakup leku przez firmę FRESENIUS KABI Sp. z o.o ul. Hrubieszowska 209, Warszawa. W zawartej umowie i przeprowadzonej procedurze przetargowej wykazywano kwotę ,00 zł brutto, natomiast w złożonej ofercie zaoferowano lek w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadzić do instrukcji obiegu dokumentów księgowych wymóg wskazywania w opisie faktury umów, których faktura dotyczy. Stosować tą zasadę w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji finansowo-księgowej. 5. Przestrzegać przy zakupach postanowień umów dotyczących ceny i ilości dostarczanych leków a w razie konieczności aneksować te umowy. Zarząd Województwa Lubelskiego oczekuje od Pani Dyrektor, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA /-/ Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu.. Podmiot uprawniony do kontroli Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Strona 9/9

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nr 1/2014 Redakcja: 00-916 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-02-01/2014 Nr ewid. 114/2014/P14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.45.2013.1 Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo