Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie"

Transkrypt

1 KA-I JCU Lublin, 27 stycznia 2015 r. Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509, z późn. zm.), w związku z art. 121 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) przekazuje się zalecenia oparte na ocenach oraz ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w okresie od 20 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r. w Okręgowym Szpitalu Kolejowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie ( Lublin, ul. Kruczkowskiego 21), zwanym w dalszej treści Szpitalem lub OSK, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i terminowości przychodów i kosztów powstałych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., a w szczególności: 1. Przychodów ze sprzedaży usług medycznych (pozostałe usługi medyczne). 2. Pozostałych przychodów operacyjnych (innych przychodów operacyjnych). 3. Kosztów działalności operacyjnej: 1) zużycia materiałów i energii, w tym materiały i sprzęt medyczny; 2) wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy. Oceny i ustalenia kontroli W okresie poddanym kontroli Dyrektorem Szpitala był Pan Karol Tarkowski. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CLXI/3289/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Pana Karola Tarkowskiego na stanowisko Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie, w/w powołany został na stanowisko dyrektora Szpitala z dniem 1 marca 2013 r. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. dyrektorem OSK był Pan Andrzej Szczepanowski. W okresie poddanym kontroli głównym księgowym Szpitala była Pani Danuta Miler. Dyrektor Szpitala powierzył w/w z dniem 16 sierpnia 2006 r. obowiązki głównego księgowego

2 na czas nieokreślony w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Szpitala. Pani Danuta Miler spełnia warunki do zajmowania stanowiska głównego księgowego określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). W związku z długotrwałą chorobą Głównej księgowej (zwolnienie lekarskie od 10 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., natomiast od 1 września 2014 r. do 27 lutego 2015 r. przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym), Dyrektor OSK powierzył w dniu 10 marca 2014 r. p. D Dąbrowskiej, księgowej OSK, pełnienie obowiązków głównej księgowej do odwołania. W/w złożyła zaświadczenie o niekaralności z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w trakcie kontroli w dniu 25 sierpnia 2014 r. Osobą odpowiedzialną za brak zaświadczenia w aktach osobowych w/w osoby jest pracownik kadr. W 2014 r. pracownikiem, który przygotowywał akta osobowe Pani DD była Pani AD kierownik Działu Kadrowo-Płacowego. Przychody ze sprzedaży usług medycznych (pozostałe usługi medyczne) W zakresie przychodów ze sprzedaży usług medycznych (pozostałych usług medycznych) w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (Protokół z przeprowadzenia dowodów Nr 2) - ocena pozytywna. Uzasadnienie oceny pozytywnej. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Zgodnie z art. 55 ust. 1 w/w ustawy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pozyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej. Zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą osobom innym niż wymienione w art. 44 (tj. ubezpieczonym) ustala kierownik, czyli w przypadku kontrolowanej jednostki jej dyrektor. Statut Szpitala stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIX/495/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 4 lutego 2013 r. przewiduje pozyskiwanie środków finansowych z odpłatnej działalności leczniczej. Cennik świadczeń zdrowotnych zawarto w załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Nr 27/2012 dyrektora z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie jednolitego cennika badań i pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych oraz zarządzeniem Nr 56/2013 Dyrektora z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za świadczenia zdrowotne stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego. Cennik ustalono zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy. Strona 2/9

3 Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałe usługi medyczne za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniosły ,75 zł w stosunku do planowanych ,00 zł. Kontroli poddano dokumenty źródłowe dotyczące 3 umów z wojewódzkimi jednostkami posiadającymi osobowość prawną, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie tj. z dnia r. z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, z dnia r. ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz z dnia r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz 1 umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej SP ZOZ (sprawdzono umowy, faktury, cenniki, zestawienia) - pod kątem terminowego i zgodnego z umowami i cennikiem świadczeń zdrowotnych pozyskiwania środków finansowych ze sprzedaży usług medycznych. Przychody ze sprzedaży uzyskano m.in. z następujących usług medycznych: hospitalizacje, badania laboratoryjne, badania rtg, konsultacje. W umowach zawartych z wojewódzkimi jednostkami posiadającymi osobowość prawną, ustalono 14 i 30 - dniowe terminy płatności z możliwością naliczania odsetek ustawowych, jednakże należności i zobowiązania rozliczano niezgodnie z zapisami umów, tj. metodą kompensacyjną oraz przelewami bez naliczania odsetek. Ceny w załączniku do umowy z dnia r. zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie oraz w załączniku do umowy z dnia r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (zleceniodawca) były niezgodne z obowiązującym cennikiem kontrolowanej jednostki. Stwierdzono też brak podpisu Dyrektora jednostki kontrolowanej na w/w cennikach stanowiących załączniki do umowy. W/w załączniki do umowy zostały podpisane przez dyrektorów szpitali, na których rzecz OSK wykonywał usługę. Wyjaśnienie złożył Dyrektor OSK w Lublinie: Mając na względzie zagwarantowanie korzystnej współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego, strony zawierają umowę następującej treści to fragment umowy zawartej 22 maja 2013 r. pomiędzy OSK w Lublinie a WSS im. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie. W ramach współpracy pomiędzy Szpitalami podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego wszystkie umowy oraz ceny usług były negocjowane pomiędzy Dyrektorami. ( ) Stawki sprzedaży usług medycznych były ustalane w ramach wzajemnych negocjacji ze Zleceniodawcami. Szpital musiał przyjąć stawki niższe aniżeli w cenniku, ponieważ inne placówki medyczne są bardziej konkurencyjne. Zależało nam na pozyskaniu stałego kontrahenta, który będzie u nas wykonywał usługi przez dłuższy czas w zamian za wynegocjowane stawki. Na bieżąco monitorowano ceny obowiązujące w innych placówkach medycznych z reguły były one niższe. Stąd wynikała potrzeba obniżenia cen. Strona 3/9

4 Każdorazowo przed podjęciem decyzji o obniżce ceny poniżej stawki wynikającej z cennika, analizowano koszty bezpośrednie realizacji usług i proponowana cena zawsze je pokrywała. Pozwala to na osiągnięcie dodatkowej marży na pokrycie kosztów stałych szpitala. Znajomość zasad ekonomii podpowiada, że wykonanie usług przez dłuższy czas po niższej cenie może przynieść większy zysk, aniżeli wykonanie drogich usług jednorazowo. Pozostałe przychody operacyjne (inne przychody operacyjne) W zakresie pozostałych przychodów operacyjnych, w obszarze działalności, która została skontrolowana, a przeprowadzone dowody udokumentowane w aktach kontroli (protokół z przeprowadzenia dowodów nr 3) ocena pozytywna. Uzasadnienie oceny pozytywnej W wydruku analityki konta 760 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. pozostałe przychody operacyjne, w pozycji: inne przychody operacyjne stanowią kwotę ,49 zł., co potwierdza wydruk z konta inne przychody operacyjne, gdzie ujęto w/w kwotę. Do kontroli pobrano wszystkie dokumenty źródłowe dotyczące innych przychodów operacyjnych w 2013 r., tj. księgowych dowodów wpłat, poleceń księgowania, faktur, zestawień i dokumentów pomocniczych. Poddane kontroli przychody zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) związane były pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Poddane kontroli pozostałe przychody operacyjne zostały prawidłowo ujęte przez Szpital i wpływy zaksięgowano w kwotach i terminach zgodnych z ich tytułami. W związku z powyższym w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Koszty zakup materiałów W zakresie kosztów działalności operacyjnej - zużycie materiałów i energii, w tym materiały i sprzęt medyczny, w obszarze poddanej kontroli działalności, przeprowadzone dowody zostały udokumentowane w aktach kontroli (protokół z przeprowadzenia dowodów nr 4) ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Uzasadnienie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości Kontrolujący na próbie losowo wybranych przeprowadzonych procedur zamówień publicznych sporządził 3 zestawienia zamówień publicznych zrealizowanych na materiały i sprzęt medyczny w 2013 r. Poddano kontroli: A. Zamówienie powyżej euro Dostawa produktów leczniczych, opatrunków i nici chirurgicznych. B. Zamówienia poniżej euro: 1) zakup leków, 2) zakup szczepionek. Strona 4/9

5 Ad 1. Ustalono, że w/w poddane kontroli zamówienia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy w zakresie przeprowadzonej procedury, tj. zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zarządzeniem wewnętrznym Nr 48/2010 Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących zamówień publicznych w OSK w Lublinie oraz Rewizji z dnia 3 stycznia 2014 r. do Instrukcji obiegu kontroli dokumentów dotyczących zamówień publicznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 48/2010. Ustalono jednocześnie następujące nieprawidłowości: 1) niezgodność ceny w umowie z ofertą: Kontroli poddano zrealizowane w roku 2013 zamówienie nr ZP 10/13, którego przedmiot stanowił zakup produktów leczniczych, opatrunków i nici chirurgicznych o wartości ,00 zł netto, co stanowi równowartość ,69 euro. Wartość netto i brutto poszczególnych pakietów w zawartych umowach była zgodna z wartościami netto i brutto w złożonych ofertach z wyjątkiem oferty złożonej przez firmę FRESENIUS KABI Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 209, Warszawa, w której pakiet nr 8 dotyczący zakupu leku o nazwie Propofol 1% MCT/LCT, emulsja do wstrzyknięć lub infuzji z 50 ml w ilości 500 w cenie jednostkowej 24,50 zł netto, miał wartość netto ,00 zł oraz ,00 z brutto. W zawartej umowie i przeprowadzonej procedurze przetargowej wykazywano inną kwotę, tj ,00 zł brutto. Przyczyną niezgodności, jak wynika z wyjaśnienia, była pomyłka pisarska. Skutkiem niezgodności jest różnica 90,00 zł brutto na niekorzyść OSK w Lublinie. Nieprawidłowo wykazana kwota brutto powyższego zadania nr 8 nie wpłynęła jednakże na wybór oferty, ponieważ ofertę złożyła tylko jedna firma. Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi p. S.D., zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. 2) opóźnienia w zapłacie za dostawy: Na podstawie dokonanych płatności jednostki za faktury wystawione przez wykonawców ww. zamówień ustalono, że zapłata za dostawy przedmiotu umowy następowała niezgodnie z terminami zawartymi w umowach. Kontrahenci nie naliczali ustawowych odsetek, ale odsetki mogą być naliczone w ciągu 3 lat od daty sprzedaży. Z wyjaśnienia Głównego księgowego z dnia r. r. wynika, iż opóźnienia wynikały ze stale pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala. Zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wystarczał na pokrycie bieżących zobowiązań wobec dostawców leków, materiałów medycznych oraz mediów. Przełożyło się to na terminowość zapłaty za zamówione dostawy, realizację zawartych porozumień oraz spłatę otrzymanych w minionych latach pożyczek. Rosnący z roku na rok poziom nadwykonań oraz niemożność uzyskania zapłaty z NFZ znacznie uszczupliły budżet naszej jednostki i spowodowały bardzo poważne opóźnienia w zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów. Dopiero niskoprocentowy kredyt poręczony w 2014 r. przez Urząd Marszałkowski pozwolił na restrukturyzację zadłużenia i zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań z 2013 r. Strona 5/9

6 Uznaje się powyższe wyjaśnienie i nie wskazuje w związku z tym osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowość. 3) brak dokładnego opisu faktur: Zapłata za dostarczone leki następowała na podstawie faktur, w których wymieniano nazwy poszczególnych leków z cenami jednostkowymi z kilku zawartych umów, np. z 2012 r. i 2013 r. Kontrahent nie wystawiał faktur do poszczególnych umów. Skutkiem takiego postępowania była nieprzejrzystość dokumentowania dowodów księgowych. Opierając się jedynie na analizie dowodów księgowych uznać można, że Dział księgowości, w tym Główna księgowa akceptując faktury pod względem formalnorachunkowym opierała się na informacji Kierownika Apteki (sprawdzenie pod względem merytorycznym), że leki wykazane na fakturze zostały przyjęte do magazynu. Zdaniem kontrolującego, jeżeli wydatek wynika z podpisanych umów, należy na fakturze podać numery i daty ich podpisania. Informacja ta niezbędna jest do prawidłowej ewidencji finansowo-księgowej. Skutkiem takiego postępowania była nieprzejrzystość dokumentowania dowodów księgowych. Osobami odpowiedzialnymi za nieprzejrzystość dokumentowania realizacji umów i zobowiązań były: - Główna księgowa, Pani Danuta Miler, która nie zainicjowała takich zmian w instrukcji obiegu dokumentów aby przy opisywaniu faktur wykazywać, których umów dotyczą, - Dyrektor Szpitala, Pan Karol Tarkowski, który nie dokonał odpowiednich zmian w instrukcji obiegu dokumentów dopuszczając w ten sposób do istnienia poważnej luki w kontroli zarządczej za której prawidłowość ponosi jednoosobową odpowiedzialność. 4) dokonywanie zakupu niezgodnie z warunkami umowy dotyczącymi ceny i ilości: Kontrolujący sprawdzili zakup leków na próbie losowej z umowy Nr 48/04/2013. Z przedłożonych kontrolującym wydruków komputerowych realizacji umowy Nr 48/04/2013 z dnia r., obowiązującej do r. na zakup 500 fiolek leku Propofol 1% MCT/LCT, emulsja do wstrzyknięć lub infuzji x 50 ml, cena jedn. brutto 26,46 zł wynika, iż zrealizowano zakup 740 fiolek leku, tj. o 240 fiolek więcej, na ogólną kwotę ,00 zł. Nieprawidłowość nie przyniosła strat dla Szpitala, gdyż zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Kierownika Apteki pomimo podwyższenia ceny jednostkowej w/w leku (aneks Nr 1) realizacji dokonywano w oparciu o wartość brutto z ceny jednostkowej ustalonej w dniu zawarcia umowy, tj. kwoty ,00 zł, która jednakże nie została przekroczona, gdyż zapłacono ,00 zł. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy wartość zakupionego leku w ilości 500 fiolek winna wynieść kwotę 8 100,00 zł. Osobą odpowiedzialną za dokonywanie zakupu niezgodnie z warunkami umowy dotyczącymi ceny i ilości jest kierownik apteki pani EDS. Strona 6/9

7 5) niezrealizowanie zakupu wszystkich leków pomimo postanowienia 6 ust. 3 zawartej umowy w treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego : Z przedstawionego w/w wydruku komputerowego APT/UM/12/2013 na zakup: 200 flakonów leku fluconazole 50 ml roztwór do inj. (2mg/1 ml), o wartości brutto 1 209,60 zł wynika, że zakupu tego nie zrealizowano, co zgodnie z 6 ust. 3 zawartej umowy o treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego może narazić Szpital na straty. Przyczyną nieprawidłowości było uznanie przez Kierownika apteki, że zastosowanie ma tu 1 ust. 5 Umowy w treści Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części preparatów bez roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wynikającej z braku zapotrzebowania ze strony oddziałów szpitalnych. Skutkiem tej nieprawidłowości było narażenie Szpitala na karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (60,48 zł). Osobą odpowiedzialną jest kierownik apteki, pani DS. Ad 2. Poddane kontroli zamówienia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy w zakresie przeprowadzonej procedury, tj. zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzeniem Wewnętrznym nr 128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty o której mowa w art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy. W zakresie kosztów działalności operacyjnej wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy, w obszarze działalności, która została skontrolowana, przeprowadzone dowody zostały udokumentowane w aktach kontroli. ocena pozytywna. Uzasadnienie oceny pozytywnej Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem Nr 22/2007 Dyrektora OSK z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu wynagradzania ustalił warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawanie innych świadczeń dla pracowników Szpitala zgodnie z postanowieniami ustawy o działalności leczniczej oraz w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Czas pracy pracowników Szpitala jest zgodny z postanowieniami art. 93 ustawy o działalności leczniczej, tj. wynosi 7 godz. 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, a dla pracowników technicznych Strona 7/9

8 i obsługi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kontroli poddano: 1) w zakresie ustalania i wypłacania wynagrodzenia miesięcznego pracownikom zarządzającym w jednostce wynagrodzenie zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i Głównego księgowego należne za miesiąc kwiecień i październik 2013 r. 2) w zakresie ustalania i wypłacania wynagrodzenia miesięcznego pracownikom nie zarządzającym w jednostce - wynagrodzenie po 3 pracowników należących do 5 następujących grup zawodowych: lekarze, pielęgniarki-położne, technicy med. sekretarki med. i statystycy med., zespół higieny szpitalnej oraz administracja, należne za miesiąc kwiecień i październik 2013 r. Kontrolę prawidłowości naliczania wynagrodzeń przeprowadzono w zakresie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Kontrolę prawidłowości ustalania i wypłacania wynagrodzenia miesięcznego (wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkami) przeprowadzono na podstawie zgromadzonych w teczkach akt osobowych pracowników umów o pracę, aneksów do tych umów, dokumentów potwierdzających staż pracy oraz list płac. W wyniku kontroli teczek akt osobowych 17 wybranych pracowników ustalono, że jednostka przestrzega przepisów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.). Kontrolujący ustalili, że dodatek za staż pracy kontrolowanych pracowników ustalany był zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynagradzania pracowników. W 2013 r. w Szpitalu przyznano i wypłacono pracownikom 73 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę ,00 zł. Kontroli poddano prawidłowość ustalenia prawa do 4 nagród jubileuszowych i ich wypłacenia. W aktach osobowych pracowników znajdowały się pisma Dyrektora potwierdzające nabycie uprawnień do nagrody jubileuszowej. Wypłata nagrody następowała w terminie nabycia uprawnień. Podstawa wymiaru i wysokość nagrody jubileuszowej została ustalona prawidłowo, tj. zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2013 r. w Szpitalu przyznano i wypłacono pracownikom 28 odpraw emerytalnorentowych na łączną kwotę ,05 zł. Kontroli poddano prawidłowość ustalenia prawa do 3 odpraw i ich wypłacenia. W aktach osobowych pracowników znajdowały się pisma Dyrektora potwierdzające przyznanie odprawy emerytalnej. Odprawy emerytalne naliczono zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz postanowieniami Regulaminu wynagradzania. Na podstawie kart wynagrodzeń poddanych kontroli pracowników za kwiecień i październik 2013 r. ustalono, że wszystkie wynagrodzenia zostały naliczone i wypłacone zgodnie z ustalonymi warunkami wynagrodzeń. Strona 8/9

9 Przedstawiając powyższe poleca się: 1. Przestrzegać przepisów art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w zakresie spełniania warunków zatrudnianego pracownika do zajmowania stanowiska głównego księgowego. 2. Zabezpieczać interesy Szpitala poprzez zawieranie umów w sposób pozwalający na jednoznaczną interpretację zapisów w poszczególnych paragrafach, a w szczególności w zakresie naliczania kar umownych w przypadku niezrealizowania części umowy. 3. Spowodować zwrot kwoty 90,00 zł przez pracownika odpowiedzialnego za spowodowanie błędu pisarskiego w kwocie brutto złożonej oferty pakiet nr 8 na zakup leku przez firmę FRESENIUS KABI Sp. z o.o ul. Hrubieszowska 209, Warszawa. W zawartej umowie i przeprowadzonej procedurze przetargowej wykazywano kwotę ,00 zł brutto, natomiast w złożonej ofercie zaoferowano lek w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadzić do instrukcji obiegu dokumentów księgowych wymóg wskazywania w opisie faktury umów, których faktura dotyczy. Stosować tą zasadę w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji finansowo-księgowej. 5. Przestrzegać przy zakupach postanowień umów dotyczących ceny i ilości dostarczanych leków a w razie konieczności aneksować te umowy. Zarząd Województwa Lubelskiego oczekuje od Pani Dyrektor, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA /-/ Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu.. Podmiot uprawniony do kontroli Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Strona 9/9

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Pani Helena Zwierzyńska-Studzińska Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Pani Helena Zwierzyńska-Studzińska Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie KA-I.1711.95.2013.EWP Lublin, 14 stycznia 2014 r. Pani Helena Zwierzyńska-Studzińska Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Szanowna Pani mgr Justyna Baic Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców ul. Szkolna 17 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim

Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim KA-I.1711.13.2015.DRK Lublin, 15 lipca 2015 r. Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Sośnicowice, 9 marzec 2012r.

Sośnicowice, 9 marzec 2012r. Sośnicowice, 9 marzec 2012r. Szanowna Pani Monika Morawiec Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach Wystąpienie pokontrolne Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych. Lędziny, 29.12.2006 r Protokół nr IX/2006 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-24/09 Opole dnia 31 maja 2010r. Pan Józef Sebesta Marszałek

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem 1.03.2002 r.

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem 1.03.2002 r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w dniach od 22-24 października 2007 r. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 7 lutego 2008 r. NKO-401-33/07 Pani Janina Serafin Kierownik

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2014.BDus Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne B-KO. 1711.16.2011 Czeladź, dnia 30.06.2011 r. Pani mgr Beata Zawiła Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10 w Czeladzi Wystąpienie pokontrolne Zgodnie z rocznym planem kontroli w dniach od 6 do 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.6.2015 Kraków, dnia 26 marca 2015 r. Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej Spółka Cywilna Wojciech Niedziela Agata Niedziela ul. Karwacjanów 6 38-300 Gorlice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Umowa kontraktowa na udzielenie świadczeń z zakresu usług ogólnostomatologiczych Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną przez: 1. mgr Kazimierz KAPŁON Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo