REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) , zwana dalej: Organizatorem. 2. Wszelka korespondencja związana z niniejszą Loterią, a w szczególności reklamacje, winna być kierowana na adres: LUBELLA, Lublin 2, skrytka pocztowa nr 187 (dalej: Centrum Dystrybucyjne Loterii), z dopiskiem Promocja Lubella. 3. Loteria prowadzona będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 12 września 2014 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. 5. Loteria prowadzona jest w celu promocji makaronów marki Lubella, sosów marki Lubella,, mąki marki Lubella i kasz marki Lubella z oferty handlowej LUBELLA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Lublinie, kod pocztowy , ul. Wrotkowska Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii, zwane dalej Produktami Promocyjnymi, to: a) makarony Lubella (Classic, Pełne Ziarno, Jajeczna: Krajanka i Krajaneczka) w oznaczonych promocyjnymi naklejkami opakowaniach, b) sosy Lubella w oznaczonych promocyjnymi naklejkami opakowaniach, c) mąki Lubella (Puszysta, Pełne Ziarno) w oznaczonych promocyjnymi naklejkami opakowaniach, d) kasze Lubella w oznaczonych promocyjnymi naklejkami opakowaniach. 7. Każdy Produkt Promocyjny zawiera nalepkę, pod którą znajduje się unikalny alfanumeryczny kod promocyjny, zwany dalej "kodem promocyjnym". Produkty ze wskazanego w ust. 6 asortymentu, na których nie zostanie umieszczona nalepka z kodem promocyjnym, nie stanowią Produktów Promocyjnych. 8. Sprzedaż Produktów Promocyjnych trwa od 12września 2014 r. do dnia 7 grudnia 2014 r. 9. Towary znajdujące się w ewentualnej sprzedaży przed dniem 12 września 2014 r. lub po dniu 7 grudnia 2014 r. nie stanowią Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego regulaminu. 10. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz ze zmianami) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. 11. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Loterii oraz dystrybutora Produktów Promocyjnych - LUBELLA Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. 1

2 12. Produkty Promocyjne będą sprzedawane w specjalnie oznaczonych opakowaniach promocyjnych zawierających informacje o okresie, w którym można dokonywać zgłoszeń udziału w Loterii, oraz o adresie strony internetowej, na której dostępny jest niniejszy regulamin. 2. Warunki uczestnictwa w Loterii 1. Uczestnikami Loterii mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, nabywające Produkty Promocyjne objęte sprzedażą w ramach Loterii jako konsumenci w rozumieniu art k.c., przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Loterii przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Loterii za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 2. Osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą wziąć udział w Loterii pod warunkiem nabycia w okresie sprzedaży, określonym w 1 ust. 8, Produktu Promocyjnego, zawierającego naklejkę z kodem promocyjnym, w dowolnym punkcie handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fragment opakowania zawierający kod promocyjny (naklejka z opakowania promocyjnego), albo paragon potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego, powinny być zachowane przez uczestnika i doręczone Organizatorowi na jego żądanie pod rygorem odmowy wydania nagrody. 3. Aby wziąć udział w Loterii, osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w ust. 2 musi, w okresie od dnia 1 października 2014 r. do 7 grudnia 2014 r., dokonać zgłoszenia udziału w Loterii poprzez zarejestrowanie się na stronie (dalej: strona internetowa Loterii) z podaniem tam adresu e- mail w celach kontaktowych oraz kodu promocyjnego na stronie. 4. Osoba, która zarejestrowała kod za pośrednictwem strony jest dalej zwana uczestnikiem. 5. W przypadku próby zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego przed dniem 1 października 2014 r. lub po dniu 7 grudnia 2014 r., zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system komputerowy obsługujący Loterię i automatycznie zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zgłoszenie jest przedwczesne lub spóźnione, ze wskazaniem okresu, w którym należy lub należało dokonać zgłoszenia. 3. Nagrody w Loterii 1. W Loterii przewidziano następujące nagrody: a) 10 (słownie: dziesięć) nagród I stopnia w postaci jednodniowego kursu gotowania prowadzonego przez szefa kuchni warszawskiej restauracji, odbywającego się w Warszawie, w terminie uzgodnionym pomiędzy laureatami, a Organizatorem, nie późniejszym niż 27 lutego 2015 r., o wartości 1.580,55 zł (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy) brutto jeden, każdy wraz z dodatkową kwotą pieniężną 400,- zł (słownie: czterysta złotych) przeznaczoną na pokrycie kosztów dojazdu laureata do Warszawy. Łączna wartość wszystkich nagród I stopnia wynosi ,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset pięć złotych pięćdziesiąt groszy) brutto. b) (słownie: dziesięć tysięcy) nagród II stopnia w postaci fartuszków kuchennych o wartości 21,40 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy s) brutto każdy. Łączna wartość wszystkich nagród II stopnia wynosi ,- zł,- zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych) ) brutto. 2

3 2. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi ,50 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset pięć złotych pięćdziesiąt groszy) brutto. 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody w Loterii o jednorazowej wartości nieprzewyższającej kwoty 2.280,- zł nie podlegają opodatkowaniu 4. Zasady losowania nagród w Loterii, nadzór nad Loterią 1. W Loterii odbędą się następujące losowania: a) nagrody dzienne (II stopnia), o których mowa w 3 ust. 1 lit. b), są losowane w 47 losowaniach odbywających się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 11 listopada 2014 r.) od dnia 2 października 2014 roku do dnia 8 grudnia 2014 r. (rozpoczęcie losowania o godzinie 12:00). W każdym losowaniu biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane w systemie komputerowym w dniu poprzedzającym losowanie, z tym, że w losowaniach odbywających się w poniedziałki biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane od piątku do niedzieli poprzedzającej losowanie, natomiast w losowaniu odbywającym się w dniu 12 listopada 2014 r. biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane w dniach 10 i 11 listopada 2014 r.. W każdym losowaniu nagród II stopnia losuje się 200 nagród,. z wyjątkiem 10 losowań odbywających się w poniedziałki, w których losowane będzie po 260 nagród II stopnia. b) nagrody tygodniowe (I stopnia), o których mowa w 3 ust. 1 lit. a), losowane będą w 10 losowaniach odbywających się bezpośrednio po losowaniach nagród II stopnia, w każdy poniedziałek w okresie od dnia 6 października 2014 r. do dnia 8 grudnia 2014 r.. W każdym losowaniu nagród I stopnia biorą wszystkie kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane w systemie komputerowym w tygodniu poprzedzającym losowanie (od poniedziałku do niedzieli), z tym, że w losowaniu odbywającym się w dniu 6 października 2014 r. biorą udział kody promocyjne zgłoszone i zarejestrowane przez system komputerowy w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 5 października 2014 r. W każdym losowaniu nagród I stopnia po losowaniu laureata losowany jest laureat rezerwowy. 2. Wszystkie losowania nagród w Loterii odbędą się w siedzibie Organizatora. 3. Losowania nagród w Loterii przeprowadza przewodniczący Komisji, o której mowa w ust. 4 przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz uniemożliwiającego wpływ czynnika ludzkiego na wynik losowania, w obecności innych członków tej Komisji. 4.. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawować będzie Komisja powołana przez Organizatora Loterii, w skład której wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, upoważniające do sprawowania nadzoru nad loteriami promocyjnymi. 5. Z przebiegu losowań zostanie sporządzony protokół. 5. Zasady ogłaszania wyników i wydawania nagród w Loterii 1. Laureaci nagród w Loterii zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 7 dni od daty danego losowania nagrody, za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez 3

4 Organizatora na adres podany przez uczestnika w toku rejestracji na stronie internetowej Loterii. 2. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, laureat winien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem poczty zwrotną wiadomość z podaniem danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody,tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto lub miejscowość), a także numer telefonu w celach kontaktowych (fakultatywnie), natomiast laureat nagrody I stopnia dodatkowo powinien podać numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota pieniężna, o której mowa w 3 ust. 1 lit. a). W przypadku niepodania numeru konta bankowego w zakreślonym powyżej terminie wskazana wyżej kwota pieniężna zostanie przekazana laureatowi przekazem pocztowym na podany adres zamieszkania. 3. Na żądanie Organizatora zawarte w wiadomości wysłanej do laureata w ciągu 14 dni od daty losowania nagrody, laureat obowiązany jest przesłać do Organizatora listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, względnie dostarczyć Organizatorowi osobiście, w terminie 7 dni od otrzymania przez Uczestnika wiadomości , zawiadomienia o wygranej, zwycięski kod promocyjny wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego, względnie dowód zakupu tego Produktu (paragon). W przypadku skorzystania z usług operatora pocztowego o zachowaniu powyższego terminu decyduje data nadania przesyłki potwierdzona stemplem pocztowym, pod warunkiem doręczenia przesyłki w terminie 14 dni od otrzymania od Organizatora wezwania do przesłania fragmentu opakowania z kodem promocyjnym lub dowodu zakupu. 4. Laureat traci prawo do nagrody w razie niepodania wymaganych danych, w zakreślonych w ust. 2 i 3 terminach, lub podania nieprawidłowych danych koniecznych dla wydania nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niemożność skontaktowania się z laureatem w sposób określony w ust. 1 z powodu podania niewłaściwych danych kontaktowych (adresu ), powoduje utratę prawa do nagrody. 5. W przypadku niepodania przez laureata nagrody I stopnia wszystkich danych określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu informacji (z wyjątkiem numeru telefonu, którego podanie jest fakultatywne) we wskazanym tam terminie, lub niedoręczenia Organizatorowi na jego żądanie fragmentu opakowania ze zwycięskim kodem promocyjnym lub dowodu zakupu w terminie wskazanym w ust. 3, nagroda zostanie przyznana laureatowi rezerwowemu. W takim przypadku ust. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z tym, że powiadomienie laureata rezerwowego o uzyskaniu prawa do nagrody nastąpi w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu obowiązujących pierwotnego laureata terminów określonych w ust. 2 lub Nagroda I stopnia (kurs gotowania) zostanie wydana laureatowi w terminie z nim uzgodnionym, nie późniejszym niż 27 lutego 2015 r. Kwota pieniężna, o której mowa w 3 ust. 1 lit. a), przeznaczona na pokrycie kosztów dojazdu do Warszawy, zostanie przekazana laureatowi przelewem bądź przekazem pocztowym, w terminie wcześniejszym niż dzień, w którym odbędzie się kurs gotowania, nie później jednak niż do dnia 16 lutego 2015 r. 7. Nagrody II stopnia zostaną doręczone laureatowi pocztową przesyłką poleconą, wysłaną na adres zamieszkania podany przez laureata, w terminie nie późniejszym niż 27 lutego 2015 r. 8. W wiadomości informującej o wygranej, o której mowa w ust.1, laureat nagrody II stopnia zostanie poinformowany przez Organizatora o możliwości wybrania hasła nadrukowanego na fartuch kuchenny stanowiący nagrodę spośród haseł 4

5 zaproponowanych przez Organizatora na stronie internetowej Loterii. Wyboru hasła laureat może dokonać w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej, po zalogowaniu się na stronę internetową Loterii. W przypadku niedokonania wyboru hasła przez laureata, hasło zostanie ustalone przez Organizatora według jego uznania. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Loterii. Nagrody nieodebrane przez laureata pozostają własnością Organizatora. 10. Lista laureatów nagród I oraz II stopnia (z podaniem wyłącznie imienia i nazwiska) zostanie ogłoszona na stronie internetowej i będzie się tam znajdować co najmniej do dnia 27 lutego 2015 r. r. 11. Ostateczny termin wydania nagród upływa z dniem 27 lutego 2015 r. 6. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Centrum Dystrybucyjnego Loterii, w kopercie z dopiskiem Promocja Lubella - reklamacja, w terminie do dnia 16 marca 2015 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, pod warunkiem jej otrzymania przez Organizatora nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 14 kwietnia 2015 r. 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego regulaminu. 5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 21 kwietnia 2015 r. (decyduje data doręczenia listu poleconego uczestnikowi). 6. Wszelkie roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zm.). 3. Niniejszy Regulamin Loterii dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora w okresie trwania Loterii określonym w 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Informacja o dostępności regulaminu umieszczona będzie na opakowaniach Produktów Promocyjnych. 4. Zasady przeprowadzania Loterii określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Materiały promocyjnoreklamowe dotyczące Loterii nie wprowadzają w błąd co do zasad Loterii ani wartości i rodzaju nagród. 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie. 5

6 6. Przesłanie wiadomości do Organizatora jest możliwe za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego przesłania przez uczestnika zgłoszenia udziału w Loterii z powodu niesprawności lub wadliwego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, z którego korzysta uczestnik, a także awarii i czasowych przerw w działaniu sieci telekomunikacyjnych (telefonicznej i internetowej), z których korzysta uczestnik dokonując zgłoszenia. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez uczestnika, a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem. 9. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników Loterii będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Loterii. Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. Kraków, dnia Dyrektor Izby Celnej w Krakowie 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo