REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: ) przy Placu Orląt Lwowskich 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy w wysokości: zł, w całości wpłacony, NIP: , REGON: ( Organizator ). 3. Loteria zaczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku (włączając w to postępowanie reklamacyjne). 4. Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U nr 201 poz z późn.zm.) oraz niniejszego regulaminu Loterii ( Regulamin ). 5. Loteria ma zasięg ogólnopolski i jest dostępna w następujących kanałach sprzedaży produktów Organizatora: a) Placówkach Bankowych, b) Placówkach Partnerskich, Biurach Kredytowych oraz Punktach Obsługi Klienta w sieci e-leclerc prowadzonych przez przedsiębiorców, którym Organizator powierzył wykonywanie pośrednictwa w zakresie określonych czynności bankowych zwanych dalej łącznie Placówkami Banku oraz c) serwisie telefonicznym/infolinia CA24, d) serwisach internetowych w odniesieniu do wniosków zainicjowanych za pośrednictwem serwisów internetowych. 6. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie od roku do roku spełni warunki określone w 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu ( Uczestnik ). 7. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora również jako współkredytobiorcy oraz członkowie Komisji, o której mowa w 4 Regulaminu. Pracownikami Organizatora są osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 8. Sprzedażą promocyjną objęte są pożyczki gotówkowe udzielane przez Organizatora, w jednym z kanałów sprzedaży wymienionych w pkt 5 niniejszego paragrafu. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o umowie o kredyt lub kredyt gotówkowy należy przez to rozumieć umowę pożyczki lub pożyczkę gotówkową udzielaną przez Organizatora ( Umowa o kredyt gotówkowy ). Zawieranie Umów o kredyt gotówkowy uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpocznie się dnia roku i zakończy w dniu roku. Umowy o kredyty gotówkowe zawarte przed lub po ww. terminie nie uprawniają do wzięcia udziału w Loterii. 9. Dane osobowe uczestników loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celu realizacji Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii promocyjnej jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej

2 ustawy Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. 2. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 1. Aby zostać uczestnikiem Loterii należy w terminie od dnia roku do dnia roku spełnić łącznie następujące warunki: a) w wybranych kanałach sprzedaży wskazanych w 1 pkt 5 Regulaminu zawrzeć Umowę o kredyt gotówkowy z Organizatorem, b) następnie dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii według zasad określonych w pkt 2,3,4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej do końca dnia poprzedzajacego dzień losowania zgodnie z tabelą losowań określoną w 5 pkt 1 Regulaminu. 2. Zgłoszenia udziału w Loterii mogą być dokonane pisemnie na formularzu promocyjnym ( Formularz ) lub telefonicznie pod numerem telefonu lub lub lub Wszystkie połączenia telefoniczne dokonane przez Uczestników w celu zgłoszenia udziału w Loterii są nagrywane. Koszt połączenia z ww. numerami taryfikowany jest wg stawki operatora obsługującego danego Użytkownika. W przypadku, gdy Uczestnik zawiera więcej niż jedną Umowę o kredyt gotówkowy, może dokonać zgłoszenia udziału w Loterii wyłącznie jeden raz. 3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii powinnno zawierać następujące dane Uczestnika: - Imię i nazwisko - Nr telefonu kontaktowego - Pesel oraz - Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem - Zgodę na udział w loterii - Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii (m.in.: wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród), - Podpis Uczestnika ( w przypadku zgłoszenia na formularzu ). 4. W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie trwania Loterii odstąpi od Umowy kredytu gotówkowego zaciągniętego w terminie wymienionym w pkt 1 niniejszego paragrafu, wówczas traci status Uczestnika Loterii oraz traci prawo do losowania i otrzymania nagród w Loterii. 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie w przypadku dokonania przynajmniej jednego zgłoszenia udziału w Loterii oraz każdorazowego spełnienia warunków, o których mowa pkt 1 a niniejszego paragrafu. 6. Każdy Uczestnik, który spełnił warunki pkt 1 niniejszego paragrafu otrzymuje jeden udział w losowaniu nagród, z zastrzeżeniem iż jedna zawarta Umowa o kredyt gotówkowy uprawnia Uczestnika do otrzymania jednego losu. W przypadku, gdy Uczestnik zawrze więcej niż jedną Umowę o kredyt gotówkowy, wówczas przysługuje

3 mu odpowiednia liczba losów, według zasady, iż jeden los przysługuje za jedną podpisaną Umowę o kredyt gotówkowy. 3. NAGRODY 1. W Loterii przewidziano 25 nagród, każda w postaci spłaty przez Organizatora całego zobowiązania Uczestnika powstałego w wyniku zawarcia Umowy o kredyt gotówkowy tj. kwoty stanowiącej równowartość zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu gotówkowego wraz z odsetkami z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia (z zastrzeżeniem, iż wartość nagrody nie może przekroczyć zł) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 11,11% wartości wypłacanej nagrody (maksymalna wartość dodatkowej nagrody pieniężnej nie przekroczy wartości zł). 2. Łączna, maksymalna wartość puli nagród wynosi ,00 zł. 3. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej Loterii wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; z uwzględnieniem art.21 ust.1 pkt 6a tejże ustawy podatek zostanie pobrany i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora. 4. Uczestnik nie może domagać się zamiany wygranej na inną nagrodę, w szczególności zmiany przeznaczenia środków pieniężnych. 4. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 1. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie i w placówkach banku w czasie trwania Loterii. 2. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną dalej Komisją i wydał Regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 3. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za realizację wyznaczonych przez Bank czynności związanych z przebiegiem Loterii. 4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Banku. 5. LOSOWANIE NAGRÓD 1. Losowania wszystkich nagród odbywać się będą codziennie w dni robocze od roku do roku w lokalu przy Placu Orląt Lwowskich 1, Wrocław pod nadzorem członków Komisji Loterii ( Komisja ). Szczegółowe daty losowań wraz z zakresem czasowym, w którym Uczestnicy muszą zawrzeć Umowę o kredyt gotówkowy, z którego odbędzie się dane losowanie szczegółowo określa poniższa tabela losowań ( Tabela ):

4 Kolumna I: zakres czasowy, w którym Uczestnicy zawierają Umowy o kredyt gotówkowy Kolumna II: nr losowania Kolumna III: data losowania Kolumna IV: dzień tygodnia Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Piątek Poniedziałek Wtorek Środa W poszczególnym losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy w odpowiednim terminie wskazanym w kolumnie I Tabeli zawarli Umowę o kredyt gotówkowy oraz najpóźniej na dzień przed określonym losowaniem spełnili warunek 2 pkt 1 b) Regulaminu. Osoby, które zawrą Umowę o kredyt gotówkowy w terminie określonym w kolumnie I Tabeli, jednak nie dokonają zgłoszenia udziału w Loterii najpóźniej dzień przed dniem losowania, ktorego termin określa kolumna III Tabeli, wówczas nie biorą

5 udziału w losowaniu. Przykładowo: Uczestnik, który podpisze Umowę o kredyt gotówkowy w dniu roku i dokona zgłoszenia udziału w Loterii w dniu roku nie bierze udziału w losowaniu w dniu roku (zgodnie z kolumną III Tabeli) oraz w pozostałych losowaniach jeśli nie podpisze kolejnej Umowy o kredyt gotówkowy. 3. Przebieg każdego losowania jest następujący: a) podczas każdego z powyższych losowań zostanie rozlosowana jedna nagroda, b) podczas każdego z powyższych losowań zostanie wylosowane pięć zgłoszeń: jedno zwycięskie zgłoszenie oraz cztery zgłoszenia rezerwowe. Zgłoszenia zostaną umieszczone w protokole losowania według kolejności losowania, c) z przeprowadzonych losowań zostanie sporządzony protokół. W dniu danego losowania (bezpośrednio po zakończeniu danego losowania), zostanie przeprowadzona weryfikacja prawa do wylosowanej nagrody i ustalona lista Laureatów Loterii. Organizator wykona w godzinach maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z weryfikowanym Uczestnikiem. Próby połączeń będą wykonywane do momentu, w którym nastąpi skuteczne połączenie z weryfikowanym Uczestnikiem, jednak próby będą podejmowane nie dłużej niż do czasu wykonania trzech nieudanych prób połączeń telefonicznych. Każda z prób połączeń zostanie wykonana w odstępie maksymalnie 20 minut. Wylosowani Uczestnicy będą weryfikowani według kolejności umieszczenia ich w protokole. 4. Weryfikowany Uczestnik, w rozmowie telefonicznej zostanie powiadomiony o wyniku losowania. Uczestnik ten jest zobowiązany podczas połączenia telefonicznego wyrazić zgodę: na nagrywanie rozmowy telefonicznej, na przyjęcie nagrody, oraz na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia oraz nazwy miejscowości zamieszkania i wysokości wygranej. 5. Przez nieudaną próbę połączenia z weryfikowaną osobą rozumie się: nieodebranie połączenia przez 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), połączenie z inną osobą niż weryfikowany Uczestnik. 6. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie spełni wszystkich warunków określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu lub Organizator nie uzyska połączenia telefonicznego zgodnie z trybem pkt 5 niniejszego paragrafu, wówczas osoba ta traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo do nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika umieszczonego w protokole. 7. Weryfikacja wylosowanych Uczestników jest prowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższych punktach (w kolejności umieszczenia Uczestników w protokole) do czasu rozdysponowania nagrody lub do końca listy 5-ciu wylosowanych Uczestników. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają do dyspozycji Organizatora. 8. Wszystkie rozmowy z Uczestnikami będą nagrywane w celach dowodowych.

6 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 1. Wylosowany Uczestnik utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: a) odstąpił od Umowy o kredyt gotówkowy; lub b) nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków Regulaminu lub c) Organizatorowi nie uda się połączyć telefonicznie w trybie 5 Regulaminu lub d) Uczestnik nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej lub e) Uczestnik nie potwierdzi zgody na przyjęcie nagrody oraz na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia, nazwy miejscowości zamieszkania i wysokości wygranej. 2. Nagrody pieniężne zostaną przelane na rachunek przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu zawartej z Laureatem Umowy o kredyt gotówkowy najpóźniej do dnia roku. 3. Ostateczny termin przekazania nagród upływa roku. 4. Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). 7. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do dnia roku. 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listem poleconym. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 8. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 1. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu. Wszystkie treści zawarte w materiałach

7 reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 3. Uczestnik Loterii nie ma prawa przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 4. Uczestnik Loterii jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MEGA LOTERIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (wiosna 2013) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (wiosna 2013) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (wiosna 2013) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę

Regulamin loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę Regulamin loterii audioteksowej Wybieram e-fakturę 1. Nazwa loterii audioteksowej Loteria audioteksowa nosi nazwę: Wybieram e-fakturę (dalej: Loteria ). 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię audioteksową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION.

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA POGROMCY MOSTKÓW CIEPLNYCH 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Promocyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Promocyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Promocyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo