Visual Basic dla Aplikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Visual Basic dla Aplikacji"

Transkrypt

1 Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v v

2 Zastosowanie języka Visual Basic MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007) jako jako VBA: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Windows Script Host Visio MS MS Windows (Win95 i i NT) NT) jako jako VBS VBS lub lub WSH MS MS Server jako jako VBS VBS lub lub ASP ASP (Active Server Pages) MS MS Outlook jako jako VBS VBS oraz oraz VBA MS MS Internet Explorer jako jako VBS AutoCAD firmy AutoDesk jako jako VBS Corel (pakiet graficzny) jako jako VBA. 2

3 Zasadnicze elementy języka wysokiego poziomu Projekt (zestaw modułów oraz formularzy); Moduł (zestaw procedur oraz funkcji); Procedura (podprogram zawierający instrukcje); Instrukcja (słowo kluczowe samodzielne lub grupowe); Zmienna (statyczna lub dynamiczna, dane); Stała (zmienna z wartością ustaloną przy deklaracji); Operator (pojedynczy znak symbolizujący operację); Przedrostek (znak lub zestaw znaków, skrót polecenia). 3

4 Etykieta w programowaniu VBA Poprawne nazewnictwo zmiennych i i obiektów: nazwa winna rozpoczynać się sięod od litery; wewnątrz nazwy można używać znaku podkreślenia; nazwa nie nie może zawierać znaków & $ #?,,*..{ } ( ) [ ] = + - ^ % //\\ ~ < > : ; nazwa nie nie może zawierać spacji; nie nie wskazane jest jest stosowanie w nazwach polskich liter; liter; nazwa zmiennej może maksymalnie zawierać znaków; nazwa formularza lub lub formantu może zawierać do do znaków; nazwa nie nie może być byćtaka sama sama jak jak nazwa funkcji, instrukcji lub lub metody wbudowanej; moduł kodu kodu nie nie może zawierać procedur o tych tych samych nazwach; nazwy zmiennych mogą się siępowtarzać, gdy gdy są sądeklarowane lokalnie w procedurach, a nie nie w sekcji deklaracji modułu; należy zwrócić uwagę, że że VBA nie nie rozróżnia wielkich i i małych liter. liter. 4

5 Etykieta w programowaniu VBA c.d. Poprawianie czytelności kodu poprzez wstawianie wcięć. Cel: Cel: wyróżnianie bloków kodu, np. np. wyróżnianie zagnieżdżonych instrukcji: warunku If If Then...Else, pętli pętli Do Do Loop lub lub pętli pętli For For Next. Przykład: Do Do While x3 x3 <> <> Początek pętli x1 x1 = x1 x If If x1 x1 = x2 x2 Then Początek warunku x1 x1 = 5 Podprogram warunku spełnionego x2 x2 = Else W innym przypadku x1 x1 = x2 x2 Podprogram dla dla warunku x3 x3 = niespełnionego End End If If Loop Koniec pętli 5

6 Etykieta w programowaniu VBA c.d. Kontynuacja wiersza kodu w nowej linii. Cel: Cel: Możliwość wizualnej analizy długiego wiersza poleceń jako jako całości. Przykład: MsgBox Aby przenieść część instrukcji VBA VBA do do & _ następnego wiersza kodu, wpisz znak spacji & _ oraz znak podkreślenia na na końcu wiersza. Opatrywanie kodu VBA w komentarze. Public Sub Sub Zmienne Rem Rem Deklaracja nowej procedury Dim Dim x, y As As Integer Rem Rem Deklaracja zmiennych x = Przypisanie wartości zmiennej x y = Przypisanie wartośći zmiennej y End End Sub Sub Zakończenie kodu procedury 6

7 Typy danych Typ Opis Zakres wartości Pamięć Boolean Wartość logiczna Prawda (True) lub Fałsz (False) 2 bajty Byte Mała liczba całkowita Od 0 do bajt Integer Liczba całkowita Od do bajty Long Liczba całkowita Od do bajty Single Wartość zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji Od E38 do E-45 dla ujemnych wartości oraz od E-45 do E38 dla dodatnich wartości 4 bajty Double Wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji Od E308 do E-324 dla dodatnich wartości oraz od E-324 do E308 dla ujemnych 8 bajtów 7

8 Typy danych c.d. Typ Opis Zakres wartości Pamięć Currency Decimal Duża precyzyjna liczba (do 19 cyfr) Bardzo duża, bardzo precyzyjna liczba (do 29 cyfr) Od , 5808 do ,5807; cztery cyfry na prawo od przecinka +/ bez przecinka ; +/ z 28 miejscami na prawo od przecinka; najmniejsza niezerowa liczba: +/ bajtów 14 bajtów Date Daty i godziny Od 1 stycznia 100r. do 31 grudnia 9999r. 8 bajtów Object Obiekt Odniesienie do obiektu 4 bajty String Tekst o zmiennej długości Od 0 do około 2 miliardów znaków 10 bajtów +długość łańcucha 8

9 String Variant Typy danych c.d. Typ Opis Zakres wartości Pamięć Typ niestandardowy zdefiniowany za pomocą struktury Type Tekst o stałej długości Dowolna wartość Type DanePersonalne ID As Integer Nazwisko As String * 20 Adres As String * 30 End Type Grupa zmiennych używana jako całość Od 1 do około znaków Wartość numeryczna typ Double. Tekst o zmiennej długości od 0 do około 2 miliardów znaków Dopuszczalna wartość konkretnej zmiennej tworzącej grupę zależy od typu tej zmiennej długość łańcucha 22 bajty + długość łańcucha zależna od składników Tworzę typ zmiennej użytkownika. Tworzę elementy danych typu użytkownika. 9

10 Deklaracja zmiennych Option Explicit Pozycja początek modułu.wymuszenie deklaracji zmiennych. Przejrzystość kodu. Zasadnicza składnia podstawowego sposobu deklaracji zmiennej: Dynamiczna Statyczna Dim Zmienna As Typ_Danych Static Zmienna1 As Typ_Danych1 Przykłady: Dim x1 As Integer, x2 As Integer Dim z2 As Double Dim tekst1 As string*56 Static tekst2 As string 10

11 Deklaracja zmiennej i jej zasięg Zasięg zmiennej zależy od: miejsca, w którym zmienna jest zadeklarowana (sekcja deklaracji modułu, wnętrze procedury); słowa kluczowego służącego do do deklarowania zmiennej (Dim, Public, Private lub Static). Przykłady: Private Slowo As String Deklaracja lokalna Dim Komunikat As String Deklaracja lokalna Public Licznik As Long Deklaracja globalna Static Numer As Integer Deklaracja lokalna 11

12 Deklaracja zmiennej statycznej Cechy: zmienna statyczna nie nie zmienia swojej wartości po po wykonaniu procedury; globalna deklaracja w funkcji lub procedurze zamienia wszystkie deklaracje na na statyczne. Przykłady: Static Numer As As Integer Private Static Sub Procedura() Static Function Suma(x1 As As Integer, _ x2 x2 As As Integer) As As Double 12

13 Deklarowanie wielu zmiennych w wierszu Poprawna deklaracja zawiera (w (w kolejności): Słowo kluczowe (Dim, Private, Public), Nazwę zmiennej, Słowo kluczowe (As), Typ zmiennej. Po Po umieszczeniu znaku przecinka można powtórzyć punkty 2, 2, 3 i i Dim x1 x1 As As Integer, x2 x2 As As Integer, x3 x3 As As Integer Dim a1 a1 As As Currency, d1 d1 As As Date, s1 s1 As As String Dim x1, x2, x3 x3 As As Integer : Dim x4 x4 Uwaga: Zmienne typu Variant. 13

14 Stała literalna (symboliczna) Cel: określenie wartości, która nie nie zmienia się sięw czasie działania programu; możliwość globalnej zmiany deklaracji stałej stosowanej w programie; na na stałe przypisanie nazw wartościom, w celu podniesienia czytelności kodu. Przykłady: Public Const Nazwisko As As String = Kowalski Private Const Data As As Date = #1/10/1998# Const Stan As As Boolean = True Const Poniedziałek = 1, 1, Wtorek = 2 14

15 Wykorzystanie przyrostków w deklaracjach Przyrostek Typ zmiennej Przykład deklaracji % Integer Dim zmienna1%, zmienna2% & Long Dim wartosc1&, wartosc2&! Single # Currency $ String Dim slowo1!, slowo2! Dim x#, y# Dim x As Double, y As Double Dim Dim lancuch1$, lancuch2$ 15

16 Definiowanie niestandardowego typu danych [Private Public] Type nazwa_typu nazwa_elementu [([indeksy])] As typ [nazwa_elementu[([indeksy])] As typ]... End Type Public Private nazwa_typu nazwa_elementu indeksy typ Element nieobowiązkowy. Deklarowanie typów zdefiniowanych przez użytkownika dostępnych we wszystkich procedurach, modułach, projektach. Element nieobowiązkowy. Deklarowanie typu definiowanego przez użytkownika dostępnego tylko wewnątrz modułu. Element obowiązkowy. Nazwa typu definiowanego przez użytkownika. Element obowiązkowy. Nazwa elementu typu definiowanego przez użytkownika. Element nieobowiązkowy. Wymiary elementu będącego tablicą. Argument indeksy ma następującą składnię:[indeks_dolny To indeks_górny] Element obowiązkowy. Dowolnego rodzaju z wcześniejszej tabeli. 16

17 Charakterystyka zmiennej typu Variant Cechy: uniwersalność; możliwość przyporządkowania wartości dowolnego typu; dynamiczna zmiana typu wartości; zajętość dużego bloku pamięci oraz spowolnienie programu. Przykład: Dim WszystkieDane As As Variant, TypDanych WszystkieDane = 3 WszystkieDane = Dobrze WszystkieDane = #1/10/ :05:21# Zapytanie o typ bieżącej wartości TypDanych = TypeName(WszystkieDane) Date 17

18 Operatory arytmetyczne Operator Operacja Przykład + Dodawanie x + y - Odejmowanie i negacja 2 1 -x * Mnożenie 3 * 4 x * y ^ Potęgowanie 2 ^ 3 / Dzielenie 2 / 3 \ Dzielenie całkowite 2 \ 3 Mod Reszta z dzielenia 5 Mod 2 Sqr Pierwiastek kwadratowy Sqr(4) x ^ y x / y x \ y x Mod y Sqr(x) Funkcja posiadająca charakter operatora 18

19 Operatory porównywania i konkatenacji Operator Operacja Przykład = Równość, przypisanie x = 2 x = y <> Nierówność x <> 2 x <> y < Mniejszy x < 2 x < y > Większy x > 2 x > y <= Mniejszy lub równy x <= 2 x <= y >= Większy lub równy x >= 2 x >= y Is Sprawdzanie odwołań Object1 Is Object2 & lub + Konkatenacja łańcuchów "Wynik: " & x Like Porównywanie łańcuchów "abbba" Like "a*a" 19

20 Przykłady zastosowań operatora Like Dim Dim MojWynik MojWynik = "abbba" Like Like "a*a" "a*a" MojWynik = "F" "F" Like Like "[A-Z]" MojWynik = "F" "F" Like Like "[!A-Z]" MojWynik = "a2a" "a2a" Like Like "a#a" "a#a" MojWynik = "am5b" Like Like "a[l-p]#[!c-e]" MojWynik = "BAT123khg" Like Like "B?T*" MojWynik = "CAT123khg" Like Like "B?T*" Zwraca True. True. Zwraca True. True. Zwraca False. Zwraca True. True. Zwraca True. True. Zwraca True. True. Zwraca False. Znaki Znaki kluczowe w łańcuchu wzorcowym:? --dowolny pojedynczy znak, znak, ** --zero zero lub lub więcej więcej znaków, # --dowolna pojedyncza cyfra cyfra (0 9), (0 9), [Lista] [Lista] --dowolna pojedyncza litera litera z <Lista>, [!Lista] --dowolna pojedyncza litera litera z poza poza <Lista>,!! --negacja listy listy liter. liter. 20

21 Operatory logiczne Operator Operacja Przykład Not Negacja Not(x > y) And Koniunkcja x > y And a > b Or Alternatywa x > y Or a > b Xor Alternatywa wykluczająca x > y Xor a < b Eqv Równoważność x > y Eqv a > b Imp Implikacja x > y Imp a > b 21

22 Operacje logiczne (Not, And) Zastosowanie operatora: Not Dim Dim Test1, A, A, B, B, C, C, D A = : B = 8 : C = 6 : D = Null ' Przypisanie. Test1 = Not(A > B) B) ' Zwraca False. Test1 = Not(B > A) A) ' Zwraca True. Test1 = Not(C > D) D) ' Zwraca Null. Test1 = Not Not A ' Zwraca (negacja bitów). Zastosowanie operatora: And Dim Dim Test2, A, A, B, B, C, C, D A = : B = 8 : C = 6 : D = Null ' Przypisanie. Test2 = A > B And And B > C ' Zwraca True. Test2 = B > A And And B > C ' Zwraca False. Test2 = A > B And And B > D ' Zwraca Null. Test2 = A And And B ' Zwraca 8 (mnożenie bitów). 22

23 Operacje logiczne (Or, Xor) Zastosowanie operatora: Or Dim Dim Test3, A, A, B, B, C, C, D A = : B = 8 : C = 6 : D = Null Przypisanie. Test3 = A > B Or Or B > C ' Zwraca True. Test3 = A > B Or Or B > D ' Zwraca True. Test3 = B > D Or Or B > A ' Zwraca Null. Test3 = A Or Or B ' Zwraca (sumowanie bitów). Zastosowanie operatora: Xor Dim Dim Test4, A, A, B, B, C, C, D A = : B = 8 : C = 6 : D = Null ' Przypisanie. Test4 = A > B Xor Xor B > C ' Zwraca False. Test4 = B > A Xor Xor B > C ' Zwraca True. Test4 = B > A Xor Xor C > B ' Zwraca False. Test4 = B > D Xor Xor A > B ' Zwraca Null. Test4 = A Xor Xor B ' Zwraca 2 (wykluczanie pary bitów). 23

24 Operacje logiczne (Eqv, Imp) Zastosowanie operatora: Eqv Dim Dim Test5, A, A, B, B, C, C, D A = : B = 8 : C = 6 : D = Null ' Przypisanie. Test5 = A > B Eqv Eqv B > C ' Zwraca True. Test5 = B > A Eqv Eqv B > C ' Zwraca False. Test5 = A > B Eqv Eqv B > D ' Zwraca Null. Test5 = A Eqv Eqv B ' Zwraca -3-3 (porównanie bitów). Zastosowanie operatora: Imp Dim Dim Test6, A, A, B, B, C, C, D A = : B = 8 : C = 6 : D = Null ' Przypisanie. Test6 = A > B Imp Imp B > C ' Zwraca True. Test6 = A > B Imp Imp C > B ' Zwraca False. Test6 = B > A Imp Imp C > B ' Zwraca True. Test6 = B > A Imp Imp C > D ' Zwraca True. Test6 = C > D Imp Imp B > A ' Zwraca Null. Test6 = B Imp Imp A ' Zwraca -1-1 (włączanie bitów). 24

25 Option Base {0 1} Deklaracja tablic Początek modułu. Ograniczenie indeksów tablicy od dołu. Domyślna wartość 0. Tablice statyczne Dim NazwaTablicy(n) As TypDanych Dim NazwaTablicy(n,m,p,...) As TypDanych Dim NazwaTablicy(n1 To n2,m1 To m2,p1 To p2,...) As TypDanych Tablice dynamiczne Dim nazwatablicy() As TypDanych Do 60 wymiarów Option Base 1 Dim miesiace(11) As String Public wyniki(10, 10, 2) As Byte Static dane(1 To 5, 6 To 10) As Double Private wartosci() Tablica dynamiczna zmiennych Variant 25

26 Redeklaracja tablic dynamicznych (ReDim) Cel stosowania - ponowny przydział pamięci dla zmiennych reprezentujących tablice dynamiczne (w procedurze). ReDim [Preserve] nazwa_zmiennej (indeksy) [As typ] Preserve nazwa_zmiennej [, nazwa_zmiennej (indeksy) [As typ]]... Element nieobowiązkowy. Słowo kluczowe powodujące zachowanie danych istniejącej tablicy w przypadku zmiany jej ostatniego rozmiaru. Element obowiązkowy. Nazwa tablicy. indeksy typ Element nieobowiązkowy. Wymiary zmiennej tablicowej. Można zadeklarować do 60 wymiarów. Składnia: [indeks_dolny To] indeks_górny [, [indeks_dolny To] indeks_górny]... Element nieobowiązkowy. Typ danych zmiennej tablicowej. Możliwość zmiany tylko do dołu od typu Variant. 26

27 Redeklaracja tablic dynamicznych c.d. Przykład: Option Base 1 Dim Dim Tab() As As Integer 'Deklaracja tablicy dynamicznej. ReDim Tab(3, 2) 2) Określenie rozmiaru tablicy. ReDim Tab(3, 4) 4) Zmiana rozmiaru tablicy program wypełniający tablicę ReDim Preserve Tab(3, 5) 5) Zmiana rozmiaru z zachowaniem wcześniej wprowadzonych danych. Nienaruszona część tablicy (macierzy) Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Tab Nowe elementy tablicy (macierzy) 27

28 Odczyt indeksów tablicy Odczyt dolnego indeksu tablicy: LBound(NazwaTablicy[, NumerWymiaru]) Odczyt górnego indeksu tablicy: UBound(NazwaTablicy[, NumerWymiaru]) Option Base 1 Dim Dim Dolna, Gorna Dim Dim Matrix(1 To To 10, 10, 5 To To 15, 15, To To 20) 20) Dim Dim InnyMatrix(10) As As Double Dolna = LBound(Matrix, 1) 1) ' Zwraca Dolna = LBound(Matrix, 3) 3) ' Zwraca Dolna = LBound(InnyMatrix) ' Zwraca Gorna = UBound(Matrix, 1) 1) ' Zwraca Gorna = UBound(Matrix, 3) 3) ' Zwraca Gorna = UBound(InnyMatrix) ' Zwraca

29 Dialogowe okna komunikacyjne Okno informacyjne - funkcja MsgBox() MsgBox(strKomunikat[, intprzyciski] [, strnaglowek] [, strzbiorpomocy, intnumerkontekstu]) strkomunikat intprzyciski strnagłowek strzbiorpomocy intnumerkontekstu Wymagany. Łańcuch do 1024 znaków. Przechodzenie do nowej linii Chr(13).Wprowadzenie pustej linii Chr(10). Nie wymagany. Suma wartości określających wyświetlane przyciski, typ wyświetlanej ikony, przycisk domyślny, modalność okna. Wartość domyślna wynosi 0. Nie wymagany. Łańcuch określający nazwę okna informacyjnego. Domyślnie jest to nazwa aplikacji. Nie wymagany. Łańcuch określający nazwę zbioru z pomocą podręczną. Wymagany, gdy został określony intnumerkontekstu. Nie wymagany. Numer kontekstu pomocy podręcznej. Wymagany, gdy został wprowadzony strzbiorpomocy. 29

30 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno informacyjne Przyciski wyświetlane w oknie informacyjnym: Nazwa stałej Wartość Przyciski Polska wersja vbokonly 0 OK OK vbokcancel 1 OK, Cancel vbabortretryignore 2 Abort, Retry, Ignore vbyesnocancel 3 Yes, No, Cancel vbyesno 4 Yes, No vbretrycancel 5 Retry, Cancel vbmsgboxhelpbutton Help OK, Anuluj Przerwij, Ponów próbę, Zignoruj Tak, Nie, Anuluj Tak, Nie Ponów próbę, Anuluj Pomoc 30

31 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno informacyjne Nazwa stałej Wartość Opis Ikony wyświetlane w oknie komunikatu: vbcritical 16 Wyświetla ikonę zdarzenia krytycznego. vbquestion 32 Wyświetla ikonę zapytania. vbexclamation 48 Wyświetla ikonę wiadomości ostrzegawczej. vbinformation 64 Wyświetla ikonę informacyjną. Domyślne przyciski wyświetlane w oknie komunikatu: vbdefaultbutton1 0 Pierwszy przycisk jako domyślny. vbdefaultbutton2 256 Drugi przycisk jako domyślny. vbdefaultbutton3 512 Trzeci przycisk jako domyślny. vbdefaultbutton4 768 Czwarty przycisk jako domyślny. 31

32 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno informacyjne Nazwa stałej Wartość Opis Modalność okna komunikatu: vbapplicationmodal 0 Okno modalne w aplikacji; działanie bieżącej aplikacji zostanie wstrzymane, dopóki użytkownik nie odpowie na wyświetlony komunikat. vbsystemmodal 4096 Okno modalne w systemie; działanie wszystkich aplikacji zostanie wstrzymane, dopóki użytkownik nie odpowie na wyświetlony komunikat. Inne funkcje dotyczące wyświetlania okna i tekstu w oknie: vbmsgboxsetforeground Okno informacyjne na pierwszy plan. vbmsgboxright Polecenie dosunięcia tekstu do prawej strony. vbmsgboxrtlreading Odwrotne wprowadzanie tekstu do okna. 32

33 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno informacyjne Wartości zwracane przez funkcję MsgBox(): Nazwa stałej Wartość Opis vbok 1 Użytkownik wcisnął przycisk OK. vbcancel 2 Użytkownik wcisnął przycisk Cancel (Anuluj). vbabort 3 Użytkownik wcisnął przycisk Abort (Przerwij). vbretry 4 Użytkownik wcisnął przycisk Retry (Ponów próbę). vbignore 5 Użytkownik wcisnął przycisk Ignore (Zignoruj). vbyes 6 Użytkownik wcisnął przycisk Yes (Tak). vbno 7 Użytkownik wcisnął przycisk No (Nie). 33

34 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno informacyjne Przykłady: Dim Dim Info MsgBox "Zostały wykonane niezbędne obliczenia." P Info = MsgBox("Początkowy tekst informacyjny."& _ Chr(13) & "Przechodzę do do nowej linii.", _ vbdefaultbutton2 + vbinformation + vbyesnocancel + _ vbmsgboxhelpbutton, "Nazwa próbnego okna") P1 34

35 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno informacyjne Przykład --decyzyjne zamknięcie okna okna informacyjnego: Dim Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Resp, MyStr Msg Msg = "Czy chcesz kontynuować?"?" Style = vbyesno + vbcritical + vbdefaultbutton2 Title = "Prezentacja okna" Help = "DEMO.HLP" Ctxt = 1000 Resp = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt) If If Resp = vbyes Then MyStr = "Tak" Else MyStr = "Nie" End End If If MsgBox MyStr P 35

36 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno wprowadzania danych funkcja InputBox() strzmienna = InputBox( strpytanie [, strtytul] [,strdomyslne] strpytanie strtytul [,intxpoz] [,intypoz] [, strpomoc, intkontekst]) Argument obowiązkowy typu String określający komunikat umieszczany w oknie. Parametr opcjonalny typu String określający tytuł okna komunikatu. strdomyslne intxpoz intypoz strpomoc intkontekst Parametr opcjonalny typu String określający domyślną wartość wyświetlaną w polu tekstowym okna. Parametr opcjonalny typu Integer określający pozycję okna, w twipsach, w formularzu od lewego brzegu okna. Parametr opcjonalny typu Integer określający pozycję okienka, w twipsach, w formularzu od górnego brzegu okna. Parametr opcjonalny typu String określający zbiór pomocy. Parametr opcjonalny typu Integer określający kontekst pomocy. 36

37 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno wprowadzania danych Wartości zwracane przez funkcję InputBox() : Akcja Wybór przycisku OK Wybór przycisku Anuluj Opis Zwracana jest wartość typu String wpisana przez użytkownika do pola tekstowego lub zaakceptowana wartość domyślna. Zwracana jest wartość typu String w postaci pustego łańcucha. Przykład: Dim a, b, c As Integer a = InputBox("Podaj liczbę a: ") b = InputBox("Podaj liczbę b: ") c = a - (-b) MsgBox "Suma podanych liczb: " & c P 37

38 Dialogowe okna komunikacyjne c.d. Okno wprowadzania danych Przykłady: Dim Dim Message, Title, Def, War War Message = "Wprowadź wartość między 1 a 3" 3" 'Komunikat. Title = "Wprowadzanie danych" 'Nazwa okna. Def Def = "1" "1" ' Wartość bieżąca. P War War = InputBox(Message, Title, Def) 'Zastosowanie pomocy. Pojawienie się się przycisku Pomoc. War War = InputBox(Message, Title, Def,,,"DEMO.HLP", 10) 10) Wyświetlenie okna w pozycji 100, 100. War War = InputBox(Message, Title, Def, 100, 100) 38

39 Funkcje i podprogramy (procedury) Typy procedur: Podprogram deklarowana za za pomocą słowa kluczowego Sub. Może być uruchamiana samodzielnie. Można z jej jej wnętrza uruchamiać inne procedury Funkcja deklarowana za za pomocą słowa kluczowego Function. Zwraca wartość do do procedury przez którą została wywołana Procedura zdarzenia deklarowana za za pomocą słowa kluczowego Event. Uruchamiana najczęściej poprzez inicjowanie zdarzenia pochodzącego z obiektu wizualnego formularza Procedura właściwości deklarowana za za pomocą słowa kluczowego Property. Stosowana przy odczytywaniu lub modyfikowaniu wartości właściwości Makro podprogram bez parametrów najczęściej uruchamiany bezpośrednio z aplikacji. Można go go wywołać z parametrami z poziomu innej procedury. 39

40 Deklaracja i i składnia funkcji: Deklaracja zasięgu działania funkcji Deklaracja funkcji [Public Private] [Static] Function Nazwa [(ListaArgumentów)] [As TypZwracany] [instrukcje] Miejsce wprowadzania danych do funkcji [Nazwa = wyrażenie] Przestrzeń [Exit Function] ładunkowa funkcji (wnętrze) [instrukcje] [Nazwa = wyrażenie] End Function 40

41 Składnia listy argumentów funkcji [Optional] [ByVal ByRef] [ParamArray] NazwaZmiennej [( )] [As Typ] [= WarDomyślna] Optional ByVal ByRef ParamArray NazwaZmiennej Typ WarDomyślna Element nieobowiązkowy. Wskazuje, że argument nie jest wymagany. Element nieobowiązkowy. Wskazuje, że argument przekazywany jest przez wartość podaną w trakcie wywołania funkcji. Element nieobowiązkowy. Wskazuje, że argument przekazywany jest przez odwołanie do ostatnio przypisanej wartości. W języku Visual Basic ByRef jest ustawieniem domyślnym. Element nieobowiązkowy. Stosowany tylko jako ostatni argument na liście argumentów. Wskazuje, że ostatnim argumentem jest opcjonalna tablica z elementami typu Variant. Element obowiązkowy. Nazwa różna od wbudowanych. Element nieobowiązkowy. Dowolny typ danych. Element nieobowiązkowy. Stała lub konkretna wartość. 41

42 Funkcje przykłady deklaracji Function Pierwiastek(Argument As As Double) _ As As Double If If Argument < 0 Then 'Sprawdzanie argumentu. MsgBox "Podaj dodatnią wartość." Exit Function 'Wyjście z funkcji. Else Pierwiastek = Sqr(Argument) 'Zwraca wartość. End If If End Function P 42

43 Funkcje przykłady deklaracji i wywołań Deklaracja funkcji Function Obliczenia(ByVal Arg1 As As Integer, _ ParamArray ArgN()) Dim Wartosc Wywołanie funkcji jak poniżej: Wartosc = Obliczenia(4, 3,2,2,1) Lokalne zmienne otrzymały wartości: Arg1 = 4, 4, ArgN(0) = 3, 3, ArgN(1) = 2, 2, ArgN(2) = 1 Wywołanie funkcji poprzez przypisanie 43

44 Funkcje przykłady deklaracji i wywołań c.d. Public Function Srednia(ByVal Arg1 As As _ Integer, ParamArray ArgN()) Dim i As As Integer Srednia = 0 For i = 0 To To Arg1-1 Srednia = Srednia + ArgN(i) Next i Srednia = Srednia / Arg1 End Function Sub Wykonaj() MsgBox Srednia(6, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 6, 6, 7, 7, 8) 8) End Sub P 44

45 Funkcje przykłady deklaracji i wywołań c.d. Function Funkcja(MyStr As As String, Optional _ Arg1 As As Integer = 5, 5, Optional Arg2 _ = "Zofia") Deklaracja funkcji Dim RetVal Funkcja może być wywołana następująco: RetVal = Funkcja("Cześć", 2, 2, "Słowo") Wszystkie trzy argumenty dostarczone. RetVal = Funkcja("Test",, 5) 5) Ominięty drugi argument. RetVal = Funkcja(MyStr:="Cześć", Arg1:=7) Pierwszy i drugi argument wywołany według nazwy. Wywołanie funkcji poprzez przypisanie 45

46 Deklaracja zasięgu działania procedury Deklaracja procedury Deklaracja i i składnia procedury: [Public Private Friend] [Static] Sub Nazwa [(ListaArgumentów)] [instrukcje] Miejsce wprowadzania [Nazwa = wyrażenie] danych do procedury [Exit Sub] Przestrzeń ładunkowa procedury (wnętrze) [instrukcje] [Nazwa = wyrażenie] End Sub Friend deklaracja podobna do słowa kluczowego Public; stosowana wyłącznie w module klasy; procedura widoczna w całym projekcie, poza kontrolerem obiektów. 46

47 Składnia listy argumentów procedury [Optional] [ByVal ByRef] [ParamArray] NazwaZmiennej [( )] [As Typ] [= WarDomyślna] Optional ByVal ByRef ParamArray NazwaZmiennej Typ WarDomyślna Element nieobowiązkowy. Wskazuje, że argument nie jest wymagany. Element nieobowiązkowy. Wskazuje, że argument przekazywany jest przez wartość podaną w trakcie wywołania procedury. Element nieobowiązkowy. Wskazuje, że argument przekazywany jest przez odwołanie do ostatnio przypisanej wartości. W języku Visual Basic ByRef jest ustawieniem domyślnym. Element nieobowiązkowy. Stosowany tylko jako ostatni argument na liście argumentów. Wskazuje, że ostatnim argumentem jest opcjonalna tablica z elementami typu Variant. Element obowiązkowy. Nazwa różna od wbudowanych. Element nieobowiązkowy. Dowolny typ danych. Element nieobowiązkowy. Stała lub konkretna wartość. 47

48 Procedura przykład deklaracji Sub ObliczPole(Dlugosc, Szerokosc, Okno) 'Deklaracja zmiennej lokalnej Dim Pole As As Double. If If Dlugosc = 0 Or Or Szerokosc = 0 Then 'Jeżeli któryś z argumentów jest równy 0, 0, Exit Sub 'opuść natychmiast procedurę. End If If 'Oblicz pole prostokąta. Pole = Dlugosc * Szerokosc 'Wypisz wartość Pole w oknie MsgBox. If If Okno = True Then MsgBox Pole End Sub P 48

49 Procedura przykłady wywołań Private Sub PodajParametry() Dim x As As Single, y As As Single, z As As Boolean x = 10: y = 30: z = True Call ObliczPole(x, y, y, z) z) End Sub P Public Sub PodajParametry() Dim x As As Single, y As As Single, z As As Boolean x = 10: y = 60: z = True ObliczPole Dlugosc:=x, Szerokosc:= y, y, Okno:=z End Sub P1 49

50 Wbudowane instrukcje, funkcje i metody Zestawy instrukcji, funkcji i i metod można podzielić na: Formatujące dane (np. Format formatowanie danych według zadanego wzorca; możliwość tworzenia własnego wzorca) Konwertujące typy danych (możliwość kontrolowania typów danych i i tworzenia przejrzystego oraz czytelnego kodu) Manipulujące łańcuchami znaków (obcinanie, wydzielanie fragmentów, filtrowanie łańcuchów znaków) Manipulujące datami i i godzinami (wyodrębnianie składników, wykonywanie operacji matematycznych) Umożliwiające komunikację z użytkownikiem (Funkcje MsgBox oraz InputBox wizualny sposób wyświetlania komunikatów oraz pobierania danych od od użytkownika) Matematyczne, finansowe i i logiczne Wykonujące operacje wejścia oraz wyjścia. 50

51 Składnia instrukcji warunkowej (If) Instrukcja warunkowa: If If Then Else End If If If Ifwarunek Then [instrukcje] Przykład: If If d > 200 Then c=d If Ifwarunek Then instrukcje Else instrukcje Przykład: If If d > 200 Then c=d+2 Else c=d If If warunek1 Then instrukcje [ElseIf warunek2 Then instrukcje] [Else instrukcje] End If If 51

52 Przykład: Składnia instrukcji warunkowej (If) c.d. Private Sub Warunek(Num As As Long, _ Optional Cyfry As As Long) If If Num < Then Pierwszy warunek Cyfry = 1 ElseIf Num < 100 Then Drugi warunek Cyfry = 2 Else Pozostałe przypadki Cyfry = 3 End If If MsgBox "Jest to to wartość " &Cyfry& " cyfrowa." End Sub P 52

53 Instrukcja warunkowa (Select Case) Instrukcja:Select Case... End Select Składnia: Select Case WyrażenieTest [Case lista_wyrażeń_n [instrukcje_n]]... [Case Else [instrukcje_else]] End Select Przykład: Select Case Num Case 1 To 5 MsgBox "Przedział od 1 do 5" Case 6, 7, 8 MsgBox "Przedział od 6 do 8" Case 9 To 10 MsgBox "Przedział od 9 do 10" Case Is > 10 MsgBox "Wartość większa od 10." Case Else MsgBox "Poza przedziałem" & _ " liczb dodatnich." End Select P 53

54 Instrukcja warunkowa (While) Instrukcja warunkowa: While...Wend Wykonuje ciąg instrukcji, dopóki warunek posiada wartość True. Składnia: While warunek [instrukcje] Wend Przykład: Warunkowy początek pętli Punkt zapętlenia (While end) Private Sub Iter(n,Licz As As Long, Licz1 As As Long) Dim Licz2 As As Long While Licz < Licz1 Licz = Licz + n: n: Licz2 = Licz2 + 1 Wend MsgBox "Liczba iteracji wynosi: " & Licz2 End Sub P 54

55 Składnia: Iteracyjna instrukcja (For) For licznik = poczatek To Tokoniec [Step krok] [instrukcje] [Exit For] koniec poczatek [instrukcje] krok Next [licznik] Przykład: - liczba iteracji Dim Slowo, Znak, Ciag For Slowo = To To 1 Step -1-1 'Wykonaj powtórzeń. For Znak = 0 To To 9 'Wykonaj powtórzeń. Ciag = Ciag & Znak 'Dołącz cyfrę do do ciągu. Next Znak 'Zwiększ licznik. Ciag = Ciag & " " 'Dołącz znak spacji. Next Slowo P

56 Iteracyjna instrukcja (For) c.d. Składnia: For Each element In Ingrupa [instrukcje] [Exit For] [instrukcje] Next [element] Przykład: Dynamiczne określenie liczby iteracji Dim Istnieje, MojObiekt, MojaKolekcja Istnieje = False For Each MojObiekt In In MojaKolekcja If If MojObiekt.Text = "Egzamin" Then Istnieje = True Exit For End If If Next 56

57 Instrukcja pętli logicznej (Do... Loop) Powtarza blok instrukcji tak długo, jak długo warunek posiada wartość False. Składnia: Do [{While Until} warunek] [instrukcje] [Exit Do] [instrukcje] Loop Składnia alternatywna: Do [instrukcje] [Exit Do] [instrukcje] Loop [{While Until} warunek] Powtarza blok instrukcji tak długo, jak długo warunek posiada wartość True. 57

58 Przykład: Instrukcja pętli logicznej (Do... Loop) c.d. Dim Flaga, Licznik Flaga = True: Licznik = 0 Do Do 'Zewnętrzna pętla. Do Do While Licznik < 'Wewnętrzna pętla. Licznik = Licznik + 1 'Zwiększaj licznik. If If Licznik = Then Flaga = False Exit Do Do 'Wyjdź z wewnętrznej pętli. End If If Loop Loop Until (Flaga = False) Wyjdź z zewnętrznej pętli. P 58

59 Instrukcja pętli logicznej (Do... Loop) c.d. Przykład (bez (bez zastosowania słów słów kluczowych While Whilelub lub Until ): Until ): Public Sub Sub TestDanych() Dim Dim Odpowiedz As As String Odpowiedz = InputBox("Wpisz literę (A-E)") Do Do If If Odpowiedz = "" "" Then Then Odpowiedz = InputBox("Nic nie nie wpisałeś. " & _ "Wpisz literę A, A, B, B, C, C, D lub lub E.") E.") ElseIf Len(Odpowiedz) > 1 Then Then Odpowiedz = InputBox("Wpisz tylko tylko jedną jedną literę.") ElseIf Odpowiedz < "A" "A" Or Or Odpowiedz > "E" "E" Then Then Odpowiedz = InputBox("Nieprawidłowa litera. " & _ "Wpisz literę A, A, B, B, C, C, D lub lub E.") E.") Else Else MsgBox "Dziękuję. Dane Dane zostały przyjęte" Exit Exit Do Do End End If If Loop Loop End End Sub Sub P 59

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext])

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) Ćwiczenie 9 Komunikacja W tym ćwiczeniu występuje tworzenie procedury, w której istniej możliwości wyboru jak ma przebiegać program. Wybór ten jest dostępny w postaci formularzy, okien dialogowych i zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox ZFPBIG LABORATORIUM makro - napisany lub zarejestrowany program, przechowujący szereg poleceń Microsoft Excel,

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz 2. Programowanie 2.1. Struktura programu, edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu VB- cd Składowe programu Procedura jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKOKU GOTO

INSTRUKCJA SKOKU GOTO Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena()

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC. deklaracja nazwa As typ_zmiennej. deklaracja Dim, Private zasięg lokalny. - Public zasięg globalny Liczby całkowite: BYTE [0..

VISUAL BASIC. deklaracja nazwa As typ_zmiennej. deklaracja Dim, Private zasięg lokalny. - Public zasięg globalny Liczby całkowite: BYTE [0.. Poprawne nazewnictwo zmiennych i obiektów: VISUAL BASIC Nazwa powinna rozpoczynać się od litery; wewnątrz nazwy można używać znaku podkreślenia nazwa nie może zawiera znaków interpunkcyjnych:! @ & $ #?,

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET.

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Czym są procedury? Efektywne tworzenie często polegać będzie na ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych.

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 1 Algorytmy 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 2. Przeanalizuj podany algorytm wyznaczający minimalną liczbę spośród danych: a, b, c. dr Piotr Borkowski 1/10 3. Przeanalizuj podany algorytm

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T.Z iębakows ki: PROGRAMOWAN I E MAK R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować przy użyciu tzw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T. Zię b a k o ws k i: P ROG R A MO W A N I E M A K R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC SPIS TREŚCI 1. AUTOMATY KSIĘGOWE... 3 1.1. Opis modułu... 3 1.1.1. Iteracja FKV Iterator konto... 5 1.1.2. Iteracja Iterator

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA Opracowała: Joanna Kisielińska 1 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC LITERATURA M. Jeznach, Visual Basic w Excelu od podstaw, Translator s.c., Warszawa. A. Snarska, Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Elementy języków programowania

Elementy języków programowania Elementy języków programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie BasicCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości

Bardziej szczegółowo

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych.

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. Złożone typy danych - TABLICE TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. * Może przechowywać dowolny typ danych, typ

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania Lista 1

Wstęp do Programowania Lista 1 Wstęp do Programowania Lista 1 1 Wprowadzenie do środowiska MATLAB Zad. 1 Zapoznaj się z podstawowymi oknami dostępnymi w środowisku MATLAB: Command Window, Current Folder, Workspace i Command History.

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia nr 4: Okna dialogowe.

Program ćwiczenia nr 4: Okna dialogowe. Program ćwiczenia nr 4: Okna dialogowe. 1. Tworzenie okien dialogowych. 2. Umieszczanie i konfigurowanie elementów sterujących we własnych oknach dialogowych. 3. Tworzenie własnych okien dialogowych. 4.

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm VBA-podstawy cz. 1 1. Uwagi historyczne Nazwa BASIC pochodzi od słów "Beginner s All-purposes Symbolic Instruction", oznacza nazwę języka programowania, który powstał na początku lat 60-tych. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja plików graficznych

Automatyzacja plików graficznych Automatyzacja plików graficznych WSTĘP Tworzenie pliku makra 1 Pierwsza procedura - uruchomienie 4 Klawisz skrótu na pasku zadań 5 PODSTAWY PROGRAMOWANIA 6 MAKRO_1 tworzenie prostokąta 8 MAKRO_2 obrót

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator]

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator] VBA 2 HIERARCHIA OBIEKTÓW ODWOŁYWANIE SIĘ DO OBIEKTÓW WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW PĘTLE I INSTRUKCJE WARUNKOWE ZFPBIG LABORATORIUM Przypomnienie VBA Visual Basic for Application skryptowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1 Programowanie w Visual Basic Programowanie w Visual Basic 1 Visual Basic - dziś Programy tworzone w języku Visual Basic są programami zdarzeniowymi, co oznacza, że zdarzenia (np. działania użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA 4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA Centralnym miejscem systemu wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są makra (procedury, programy) przygotowane w środowisku

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo zmiennych

Nazewnictwo zmiennych Bieżący odcinek Akademii PC Kuriera rozpoczniemy od kontynuowania tematyki typu danych. Przypomnijmy może, że typy danych dzielą się na dwie grupy: typy wartościowe oraz typy referencyjne (wskaźnikowe).

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

wprowadź poniższy kod (Uwaga: powyższy kod powinien zostać zapisany w dwóch liniach):

wprowadź poniższy kod (Uwaga: powyższy kod powinien zostać zapisany w dwóch liniach): Poprzedni odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony był dalszemu opisowi roli zdarzeń w aplikacji. Omówione zostały również kontrolki czyli podstawowe komponenty, z jakich tworzony jest interfejs użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Zasady Programowania Strukturalnego

Zasady Programowania Strukturalnego Zasady Programowania Strukturalnego Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej rjakubowski@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~rjakubowski Tel: 33 46 Konsultacje w sem. letnim 11/12: środa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2014 1 / 38 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Tablice mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Załóżmy, że uprawiamy jogging i chcemy monitorować swoje postępy. W tym celu napiszemy program, który zlicza, ile czasu

Bardziej szczegółowo