INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC

2 SPIS TREŚCI 1. AUTOMATY KSIĘGOWE Opis modułu Iteracja FKV Iterator konto Iteracja Iterator prosty Iteracja Iterator tabela Iteracja REP Iterator atrybut Selekcja FKV Selektor konto Selekcja FKV Selektor kwota Selekcja Selektor dopytanie liczba Selekcja Selektor dopytanie znaki Selekcja Selektor SQL liczba Selekcja Selektor SQL znaki Generacja FKV Generator dekret Generacja FKV Generator pozycja Generacja FKV Generator obroty Wyliczenie Wyliczenie znaki Wyliczenie Wyliczenie liczba Warunek Warunek Automaty wywołanie VISUAL BASIC W SIMPLE.ERP Visual Basic Script Typy zmiennych Deklaracje stałych Deklaracje tabel Listy Operatory matematyczne Operatory porównania Operatory logiczne Inne Instrukcje Instrukcja warunkowa If..Then..Else Instrukcja wyboru Case Pętla Do..Loop Pętla For..Next Pętla For Each..Next Procedury i funkcje Okna dialogowe Konwersje typów, funkcje pomocnicze Sprawdzanie podtypów Konwersja typów Funkcje daty i czasu Funkcje dotyczące tekstów Przeszukiwanie tekstów INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 1 SIMPLE.ERP

3 Długość tekstu Porównanie Łączenie elementów tablic Funkcje dostępu do atrybutów Funkcje dostępu do danych przez SQL Funkcje obsługi błędów Zwracanie kodu wyjścia Podstawowe rodzaje zdarzeń INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 2 SIMPLE.ERP

4 1. AUTOMATY KSIĘGOWE 1.1. Opis modułu W opcji Funkcje specjalne automaty jest możliwe zdefiniowanie i wykonanie automatycznych przeliczeń danych zapisanych w systemie. Funkcjonalność automatów umożliwia definiowanie i uruchamianie sekwencji operacji. Szczególnym rodzajem automatów mogą być automaty księgowe pozwalające definiować np. operacje przeksięgowań, rozliczania kosztów. Istnieją dwa rodzaje automatów: zdefiniowany w określonym kontekście (np. Automat FK) związany z konkretnym obiektem tego kontekstu (np. konto księgowe z planu kont) i uruchamiany automatycznie w momencie kiedy obiekt zmienia swój stan (np. aktualizacja obrotów na koncie księgowym); uruchamiany jako akcja z pulpitu, nie związany z żadnym kontekstem. Okno definicji pierwszego rodzaju automatów wywoływane jest poprzez akcję w oknie definicji obiektu danego kontekstu (np. prawy przycisk na koncie z planu kont). W tym przypadku użytkownik definiuje kolejne wersje automatu. Okno definicji drugiego rodzaju automatów wywoływane jest w tej opcji systemu. W tym przypadku użytkownik musi najpierw zdefiniować automat, a następnie jego wersje. Jedynym zaimplementowanym obecnie kontekstem automatów jest kontekst automatów uruchamiane podczas aktualizacji obrotów na koncie Automat FK obroty omówiony na końcu tego rozdziału. Automaty bez kontekstu mogą być uruchamiane poprzez wyciągnięcia akcji Automaty wywołania na pulpit użytkownika i przypisanie do tej akcji parametrów jej uruchomienia. Analogicznie jak skrypt użytkownika z pulpitu. Automat posiada dwa atrybuty: unikalny identyfikator 32 znakowy; nazwę 60 znakową. Każdy automat posiada jedną lub więcej wersji. Wersja posiada cztery atrybuty: nazwę wesji; datę od kiedy obowiązuje; flagę prywatności; INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 3 SIMPLE.ERP

5 flagę aktywności. Wersje definiowane są w obrębie okresów rozliczeniowych. Flaga prywatności pozwala na to, aby automat widoczny był jedynie przez użytkownika, który go zdefiniował i mógł być uruchamiany jedynie przez niego. Kombinacja atrybutów: flaga aktywności i daty obowiązywania pozwala wersjonować automaty w czasie. Każdy automat zbudowany jest z kolejnych kroków - pozycji automatu. Każdy krok automatu jest określonego typu. O funkcjonalności związanej z danym krokiem decyduje rodzaj komponentu, z którego został utworzony dany krok. Wszystkie komponenty są predefiniowane i podzielone na obszary funkcjonalne: iteracja grupa komponentów pozwalająca na definiowanie iteracyjnego przetwarzania (np. akcja dla każdego konta z danego zakresu lub akcja dla każdej wartości atrybutu danej klasy z repozytorium); selekcja grupa komponentów pozwalająca na pobieranie wartości (np. pobranie konta księgowego, kwoty obrotów); generacja grupa komponentów realizujących przetwarzanie (np. tworzących dekret, pozycję dekretu lub aktualizujących obroty na koncie księgowym); wyliczenie grupa komponentów pozwalająca wyliczać wartości liczbowe lub tekstowe; warunek komponent pozwalający podjąć określone działania pod warunkiem, że spełniony jest dany warunek (np. obroty większe od...); skrypt komponent pozwalający wpisać bezpośrednio fragment kodu w VisualBasic Script. Każdy z obszarów funkcjonalnych może być następnie podzielony na obszary związane z daną funkcjonalnością systemu SIMPLE.ERP: ERP.FK finanse; REP repozytorium; ERP.OT obrót towarowy. Możliwość używania tych komponentów w określonym obszarze systemu SIMPLE.ERP uwarunkowana jest posiadaniem licencji na ten obszar. Komponenty nie związane z żadnym z obszarów są komponentami systemowymi. Istnieją dwa rodzaje zmiennych: predefiniowane ($okres$, $podokres$); INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 4 SIMPLE.ERP

6 predefiniowane wynikające z kontekstu (np. $dekret_okres$ w kontekście FK_DEKRET); dodawane podczas definiowania kolejnych kroków automatu (np. po definicji kroku wyliczenie pojawi się na liście zmienna, która w tym kroku zostanie wyliczona). Wiele komponentów pozwala określić zakres początkowy i końcowy oraz wybrać poprzez filtr odpowiednie wartości z tego zakresu. Przykład dla komponentu: Iterator FKV konto: konto początkowe: konto końcowe: maska na wartości: 5-01 Definicja ta pozwoli wybrać konta od do , które spełniają filtr: 5-01, czyli dowolne konto zespołu 5 kończące się analityką 01. Poniżej znajduje się omówienie poszczególnych komponentów i ich atrybutów: Iteracja FKV Iterator konto Komponent pozwala zdefiniować przetwarzanie dla każdego konta w określonym zakresie. Zakres definiowany poprzez atrybuty: okres konto początkowe konto końcowe maska na wartości zmienna Na poniższym rysunku został przedstawiony krok automatu, w którym dla bieżącego okresu dla wszystkich kont % zostanie wykonana pętla po kontach z zakresu Każde kolejne konto zostanie podstawione pod zmienną $konto$. W obrębie takiej pętli będzie można odwołać się do tej zmiennej i wykonać jakieś czynności. Rys. Komponent Iteracja FKV Iterator konto INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 5 SIMPLE.ERP

7 Iteracja Iterator prosty Komponent pozwala zdefiniować powtarzające się określoną liczbę razy przetwarzanie. Atrybuty: indeks początkowy (wartość lub zmienna) indeks końcowy (wartość lub zmienna) krok (wartość lub zmienna) zmienna Rys. Komponent Iteracja Iterator prosty Iteracja Iterator tabela Komponent pozwala zdefiniować powtarzające się przetwarzanie dla każdego elementu ze zbioru. Zbiór zdefiniowany jest jako fragment tabeli bazodanowej poprzez atrybuty: tabela kolumna maska na wartości zmienna Rys. Komponent Iteracja Iterator tabela Iteracja REP Iterator atrybut Komponent pozwala zdefiniować powtarzające się przetwarzanie dla każdej zbioru wartości atrybutu danej klasy. Zbiór określony jest poprzez atrybuty: INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 6 SIMPLE.ERP

8 klasa atrybut wartość początkowa wartość końcowa maska na wartości zmienna Rys. Komponent Iteracja REP Iterator atrybut Selekcja FKV Selektor konto Komponent pozwala pobrać konto oraz zweryfikować jego poprawność. Opisany jest przez atrybuty: okres system kont konto zmienna Rys. Komponent Selekcja FKV selektor konto Selekcja FKV Selektor kwota Komponent pozwala pobrać kwotę obrotów z danego konta. Opisany jest przez atrybuty: okres podokres INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 7 SIMPLE.ERP

9 system kont system ewidencji konto rodzaj kwoty kwota waluta status zmienna Rys. Komponent Selekcja FKV selektor kwota Selekcja Selektor dopytanie liczba Komponent umożliwia aby podczas działania automatu operator musiał podać kwotę. Opisany jest przez atrybuty: komunikat dopytania zmienna Rys. Komponent Selekcja dopytanie liczba Selekcja Selektor dopytanie znaki Komponent umożliwia aby podczas działania automatu operator musiał podać ciąg znaków. Opisany jest przez atrybuty: komunikat dopytania zmienna INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 8 SIMPLE.ERP

10 Rys. Komponent Selekcja dopytanie znaki Selekcja Selektor SQL liczba Komponent pozwala zdefiniować zapytanie SQL, które pobierze jakąś wartość liczbową z bazy podczas działania automatu. Opisany jest przez atrybuty: zapytanie SQL zmienna Rys. Komponent Selekcja SQL kwota Selekcja Selektor SQL znaki Komponent pozwala zdefiniować zapytanie SQL, które pobierze jakiś ciąg znaków z bazy podczas działania automatu. Opisany jest przez atrybuty: zapytanie SQL zmienna Rys. Komponent Selekcja SQL znaki INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 9 SIMPLE.ERP

11 Generacja FKV Generator dekret Komponent służy do wygenerowania nagłówka dekretu. Opisany jest przez atrybuty: okres podokres oddział typ dekretu identyfikator opis zmienna Rys. Komponent Generacja FKV Generator dekret Generacja FKV Generator pozycja Komponent służy do wygenerowania pozycji dekretu. Może być użyty tylko w przypadku transakcyjnego systemu ewidencji. Opisany jest przez atrybuty: system kont system ewidencji identyfikator opis konto waluta strona kwota WT (wartość lub zmienna) kwota WB (wartość lub zmienna) kwota EU (wartość lub zmienna) kwota IL (wartość lub zmienna) zmienna dekretu INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 10 SIMPLE.ERP

12 Rys. Komponent Generacja FKV Generator pozycja Generacja FKV Generator obroty Komponent służy do wygenerowania obrotów na koncie. Może być użyty tylko w przypadku nie transakcyjnego systemu ewidencji. Opisany jest przez atrybuty: Okres podokres system kont system ewidencji konto waluta status trona rodzaj kwoty kwota (wartość lub zmienna) Rys. Komponent Generacja FKV Generator obroty Wyliczenie Wyliczenie znaki Komponent służy do zbudowania wartości znakowej z innych wartości znakowych. Opisany jest przez atrybuty: wyrażenie zmienna INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 11 SIMPLE.ERP

13 Rys. Komponent Wyliczenie znaki Wyliczenie Wyliczenie liczba Komponent służy do wyliczenia wartości liczbowej na podstawie innych wartości liczbowych. Opisany jest przez atrybuty: wyrażenie zmienna Rys. Komponent Wyliczenie kwota Warunek Warunek Komponent służy do umożliwienia przetwarzania warunkowego. Opisany jest przez atrybuty: Wyrażenie Rys. Komponent Warunek INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 12 SIMPLE.ERP

14 Skrypt Skrypt Komponent służy do wpisanie fragmentu kodu w Visual Basic skrypcie. Opisany jest przez atrybuty: Skrypt Rys. Komponent Skrypt Lista komponentów w kolejnych wersjach może być rozszerzana poprzez dodanie komponentów realizujących nową funkcjonalność. Definiowanie kolejnych kroków wersji automatu odbywa się poprzez przeciąganie komponentu z drzewa komponentów na listę z krokami automatu. Dany element może być wstawiony na końcu lub w dowolnym miejscu w środku. Dwuklik lewym przyciskiem myszy na danym kroku powoduje otwarcie okna, które służy do zdefiniowania szczegółów danego kroku. Po zdefiniowaniu szczegółów i powrocie do głównego okna aktualizowany jest automatycznie skrótowy opis kroku automatu. Cechą charakterystyczną definicji automatu jest wizualne przedstawienie komponentów typu iterator i warunek i przetwarzania, które w obrębie tych komponentów się wykonuje, poprzez wcięcie z lewej strony oznaczające podrzędność komponentu względem komponentu nadrzędnego. Rys. Wizualne przedstawienie komponentów iterator i warunek INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 13 SIMPLE.ERP

15 W przykładzie przedstawionym na powyższym rysunku w pierwszym kroku tworzony jest nagłówek dekretu. Następnie dla każdego konta z zakresu wykonywane są cztery kroki: dwa warunki i jeżeli konto z iteratora jest mniejsze niż 405 powstaje pozycja dekretu, a w przypadku gdy konto jest większe lub równe 405 zostają jedynie zaktualizowane obroty na koncie. Istnieje możliwość podpięcia automatu do konta księgowego. Uruchomienie automatu następuje w momencie kiedy obroty na koncie podczas zatwierdzania dekretów właściwego aktualizowane są obroty. Zasada działania tego rodzaju automatów podobna jest do dotychczasowego mechanizmu Hook ów zaczepów do VBScript u. Atrybuty jakie dostaje każdy automat uruchamiany w tym kontekście: identyfikator okresu: $dekret_okres$ identyfikator podokresu: $dekret_podokres$ identyfikator systemu kont: $dekret_syskont$ identyfikator systemu ewidencji: $dekret_sysewid$ identyfikator konta: $dekret_konto$ identyfikator waluty: $dekret_waluta$ strona ( WN, MA ): $dekret_strona$ rodzaj kwoty ( WT, WB, EU, IL ): $dekret_rodzaj$ kwota: $dekret_kwota$ Rys. Uruchomienie definicji automatów z kontekstu INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 14 SIMPLE.ERP

16 Rys. Definicja automatu w kontekście W przypadku definiowania automatu w kontekście np. FK_DEKRET użytkownik określa jedynie wersje i kroki wersji nie definiuje automatu Automaty wywołanie W opcji Funkcje specjalne automaty wywołanie możliwe jest wykonanie uprzednio zdefiniowanego automatu. Aby z tego skorzystać należy opcję tę wyciągnąć na pulpit użytkownika, a następnie jako parametr uruchomienia tej akcji wskazać automat który ma być wykonany INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 15 SIMPLE.ERP

17 2. VISUAL BASIC W SIMPLE.ERP 2.1. Visual Basic Script Język VBScript jest skryptowym językiem pozwalającym tworzyć programy wsadowe w systemach Windows (Windows Scripting Host) Używany jest również do tworzenia stron internetowych jako alternatywa do JavaScript Typy zmiennych VBScript posiada tylko jeden typ zmiennej, przechowujący zarówno dane liczbowe jak i tekst. Typ ten nazywa się Variant Typ Variant może być określany przez następujące podtypy: Boolean Byte Integer Currency Long Single Double Date (Time) String Object Error Deklaracje stałych Użycie stałych wymaga ich zadeklarowania. Deklaracja stałych polega na podaniu frazy Const i nazwy stałej o raz po znaku równa się wartości, którą będzie reprezentowała. Nazwy stałych podlegają tym samym ograniczeniom, co i zmiennych. Const MojaNazwa= Mój program Const MojaBaza= Pokazowa Deklaracje tabel Deklaracji tabeli wygląda identycznie jak zmiennej i podlega tym samym ograniczeniom. Różnica polega na konieczności podania rozmiarów przed jej użyciem. INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 16 SIMPLE.ERP

18 Definicja z podaniem rozmiaru: Dim MojaTabela (35) Dim MojaTabelaDwuwymiarowa (12,18) Definicja z późniejszym podaniem rozmiaru: Dim MojaTabela() ReDim MojaTabela(35) Listy Array(lista_danych) definicja listy danych Przykład: Dim A A=Array(10,20,30,40) B=A(2) do B podstawiamy Operatory matematyczne Dostępne operatory matematyczne: / - dzielenie, \ - dzielenie całkowite, * - mnożenie, - - odejmowanie, + - dodawanie, & - dodawanie ciągu znaków Operatory porównania Dostępne operatory porównywania: = - równy, <> - różny, < - mniejszy, > - większy, <= - mniejszy równy, >= - większy równy, Is odpowiadający INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 17 SIMPLE.ERP

19 Operatory logiczne Dostępne operatory logiczne: Not negacja, And iloczyn logiczny, Or suma logiczna, Xor exclusion (rozłączność), Eqv odpowiadający, Imp - implikacja Inne Zawijanie długiego wiersza czy instrukcji wykonujemy poprzez: _ Przykład: err1 = msgbox( To jest bardzo długi tekst komunikatu, 32, _ Nazwa okna ) Komentarze uzyskuje się poprzez znak apostrofu lub słowa REM. Przykład: wyświetlanie komunikatu err1 = msgbox( Komunikat nr 2 ) 2.2. Instrukcje Instrukcja warunkowa If..Then..Else Jednoliniowa instrukcja If : If MojaData<Now Then MojaData=Now End If Wieloliniowa instrukcja If : If MojaData<Now Then AlertLabel.ForeColor=vbRed Else AlertLabel.ForeColor=vbBlack End if Wielowarunkowa instrukcja If: If Cena<=15 Then MsgBox Niska cena ElseIf Cena >15 And Cena < 25 Then INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 18 SIMPLE.ERP

20 MsgBox Średnia cena ElseIf Cena >=25 And Cena < 40 Then MsgBox Wysoka cena Else MsgBox Nie kupuj End If Instrukcja wyboru Case Tę instrukcję stosujemy przy dużej liczbie warunków: Slect Case SposobZaplaty Case Gotówka IloscDni = 0 Case Przelew 14 IloscDni = 14 Case Przelew 31 IloscDni = 31 Case Else IloscDni = 7 End Select Pętla Do..Loop Warunek sprawdzany przed wykonaniem poleceń w pętli: Do While licznik < 10 licznik=licznik+1 Loop Warunek sprawdzany po wykonaniu poleceń w pętli: Do licznik=licznik+1 Loop While licznik < 10 Wcześniejsze opuszczenie pętli: Do Until licznik > 10 licznik = licznik + 1 If licznik = 8 Then Exit Do Loop INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 19 SIMPLE.ERP

21 Pętla For..Next Funkcje wewnętrzne pętli są uruchamiane określoną ilość razy : For licznik = 1 To 10 Step 2 MojaProcedura Next Formuła Step określa skok. Jeżeli skok równy jest jeden można ją pominąć. Krok może być również wartością ujemną Pętla For Each..Next Dla każdego elementu z listy wykonaj pętlę: Sub costam() Dim MojObiekt, MojaKolekcja(3) MojaKolekcja(1) = "Belgia" MojaKolekcja(2) = "Polska" MojaKolekcja(3) = "Holandia" For Each MojObiekt In MojaKolekcja If MojObiekt = "Polska" Then MsgBox MojObiekt Exit For End If Next End Sub 2.3. Procedury i funkcje Procedury stanowią szereg poleceń zamkniętych pomiędzy Sub i End Sub Funkcje różnią się od procedur tym, że zawsze zwracają wartość Definicja procedury: Sub <nazwa_procedury> ( argumenty) <deklaracja zmiennych>... polecenia i wywołanie innych procedur i funkcji... End Sub INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 20 SIMPLE.ERP

22 Definicja funkcji Function <nazwa_funkcji> ( parametry) <deklaracje zmiennych>... polecenia i wywołanie innych procedur i funkcji... <nazwa_funkcji> = <wartość> End Function 2.4. Okna dialogowe InputBox okno wprowadzania danych: var = InputBox(komunikat [,nazwa] [,wartość_domyślna] [,xpoz] [,ypoz] [,plik_pomocy, kontekst]) MsgBox okno komunikatów: var = MsgBox(komunikat [,rodzaj_ikon_i_klawiszy] [,nazwa] [,plik_pomocy, kontekst]) MsgBox ikony i przyciski: Stała Wartość Opis vbokonly 0 Wyświetla tylko przycisk OK. vbokcancel 1 Wyświetla przyciski OK i Cancel vbabortretryignore 2 Wyświetla przyciski Abort, Retry i Ignore vbyesnocancel 3 Wyświetla przyciski Yes, No i Cancel vbyesno 4 Wyświetla przyciski Yes i No vbretrycancel 5 Wyświetla przyciski Retry i Cancel vbcritical 16 Wyświetla ikonę Display Critical Message vbquestion 32 Wyświetla ikonę Warning Query vbexclamation 48 Wyświetla ikonę Warning Message vbinformation 64 Wyświetla ikonę Information Message vbdefaultbutton1 0 Pierwszy przycisk domyślny vbdefaultbutton2 256 Drugi przycisk domyślny vbdefaultbutton3 512 Trzeci przycisk domyślny vbdefaultbutton4 768 Czwarty przycisk domyślny vbapplicationmodal 0 Application modal użytkownik musi odpowiedzieć na okno komunikatu przed kontynuacją pracy w INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 21 SIMPLE.ERP

23 vbsystemmodal 4096 bieżącej aplikacji System modal - w systemach Win16 wszystkie aplikacje zostają uśpione (suspended) dopóki użytkownik nie odpowie na okno komunikatu. W systemach Win32 stała ta powoduje wyświetlenie okna komunikatu będącego zawsze na wierzchu wszystkich uruchomionych aplikacji. (dostępne w vbsdoc) MsgBox zwracane wartości: Każdy z przycisków umieszczonych na msgbox() zwraca unikalny kod: Zmienna Wartość Opis vbok 1 Został naciśnięty przycisk OK. vbcancel 2 Został naciśnięty przycisk Cancel vbabort 3 Został naciśnięty przycisk Abort vbretry 4 Został naciśnięty przycisk Retry vbignore 5 Został naciśnięty przycisk Ignore vbyes 6 Został naciśnięty przycisk Yes vbno 7 Został naciśnięty przycisk No 2.5. Konwersje typów, funkcje pomocnicze Sprawdzanie podtypów IsArray() sprawdza czy dana zmienna jest tablicą IsDate() - sprawdza czy dana zmienna jest datą IsEmpty() - sprawdza czy dana zmienna jest pusta IsNull() - sprawdza czy wartością zmienna zawiera wartość typu Null IsNumeric() - sprawdza czy dana zmienna jest liczbą VarType() podaje jakiego podtypu jest zmienna Konwersja typów CBool() konwertuje na wartość logiczną CByte() konwertuje na wartość typu byte CCur() - konwertuje na wartość typu kwota CDate() - konwertuje na datę CDbl() konwertuje na liczbę podwójnej precyzji INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 22 SIMPLE.ERP

24 CInt() konwertuje na wartość typu całkowitego CLng() konwertuje na wartość liczby całkowitej długiej Hex() konwertuje na wartość szesnastkową CStr() konwertuje na tekst Funkcje daty i czasu Date() zwraca systemową datę DateAdd() podaje datę po dodaniu określonego okresu (lat, miesięcy, dni) DateDiff() wylicza różnicę pomiędzy datami (w latach, miesiącach, dniach) DateValue() zamienia datę tekstową na liczbową Day() zwraca dzień miesiąca Month() zwraca miesiąc wskazanej daty MonthName() zwraca nazwę miesiąca Now() podaje aktualną datę i czas systemowy WeekDay() podaje dzień tygodnia WeekDayName() podaje nazwę dnia tygodnia Year() podaje rok wskazanej daty Funkcje dotyczące tekstów Asc(tekst) podaje kod ASCII pierwszego znaku z ciągu znaków Chr(liczba) podaje znak będący odpowiednikiem kodu ASCII LCase(tekst) zamienia wszystkie litery ciągu na małe UCase(tekst) zamienia wszystkie litery ciągu na duże StrReverse(tekst) odwraca ciąg znaków Przeszukiwanie tekstów InStr(start, ciąg_przeszukiwany, ciąg_szukany [, sposób_porównania]) - zwraca numer pozycji pierwszego znaku szukanego ciągu InStrRev(ciąg_przeszukiwany, ciąg_szukany [, pozycja_końcowa] [, sposób_porównania]) - zwraca numer pozycji pierwszego znaku szukanego ciągu przeszukując od końca Replace(tekst, ciąg_szukany, ciąg_nowy [, poz_startowa] [,liczba_podciągów] [,sposób_porównania]) zamienia we wskazanym tekście ciąg znaków wskazanym ciągiem Sposób porównania: 0 binarny CS, 1 tekstowy CI INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 23 SIMPLE.ERP

25 Długość tekstu Left(tekst, długość) podaje ciąg obcięty na wskazaną długość Mid(tekst, znak_startowy, ilosc_znakow) wycina ze wskazanego miejsca określoną ilość znaków Right(tekst, ilość_znaków) obcina ciąg z prawej strony Len(tekst) oblicza długość ciągu LTrim(tekst), RTrim(tekst), Trim(tekst) - odcinają nieznaczące spacje z ciągu LTrim z lewej strony, RTrim z prawej strony, Trim z obu stron Porównanie StrComp(tekst1, tekst2, sposób) porównuje dwa ciągi znaków, zwraca: -1 - jeżeli tekst1 jest bliżej w skali ASC niż tekst2, 0 - jeżeli są równe, 1 - jeśli tekst1 jest dalej, Null jeżeli którykolwiek z tekstów jest Null Łączenie elementów tablic Join(tablica) - zwraca zsumowane elementy tablicy Dim Tablica(3) Dim Tekst Tablica(0)= Wlazł Tablica(1)= kotek Tablica(2)= na Tablica(3)= płotek Tekst=Join(Tablica) 2.6. Funkcje dostępu do atrybutów Dane widoczne są tylko za pośrednictwem obiektu PB i roli użytkownika SSV. Wymiana danych realizowana jest w tym samym połączeniu co SSV (nie jest wymagane nowe połączenie, np. poprzez ADO). Wszelkie modyfikacje danych przeprowadzane są w otwartej transakcji. Możliwy jest dostęp do innych baz przez ADO. GetAttribute (ByVal obj As String, ByRef value As Variant) As Integer SetAttribute (ByVal obj As String, ByVal value As Variant) As Integer CreateObject (ByVal obj As String, ByVal objtype As String) As Integer GetItemString (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 24 SIMPLE.ERP

26 GetItemLong (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer GetItemDate (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer GetItemNumber (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByRef value As Variant) As Integer SetItem (ByVal obj As String, ByVal row As Long, ByVal column As String, ByVal value As Variant) As Integer ScrollToRow (ByVal obj As String, ByVal row As Variant) As Integer RowCount (ByVal obj As String, ByRef value As Variant) As Integer GetRow (ByVal obj As String, ByRef value As Variant) As Integer Retrieve (ByRef Rows As Long, ParamArray Args()) As Integer Save () As Integer Przykłady wywołań: err1 = PB.GetItemString( naglowek, 1, magazyn, s_mag) err1 = PB.RowCount( pozycje, ilepoz) err1 = PB.SetItem( pozycje, ilepoz, magazyn, s_mag) Statusy wywołania funkcji: -2 - brak metody lub atrybutu obiektu BSO -1 - pozostałe błędy 0 lub 1 - wykonanie poprawne 2.7. Funkcje dostępu do danych przez SQL SQLSelect(obiekt_txt, sql_txt) tworzy obiekt napełniony danymi z zapytania sql_txt SQLCommand(sql_txt) pozwala wykonać pozostałe instrukcje SQL, np. Insert czy Update Przykłady wywołań: sql_query = select wytwor_id, censprzed from wytwor err1 = PB.SQLSelect( OCeny, sql_query) err1 = PB.GetItemNumber( OCeny, 1, censprzed, cena_spr) 2.8. Funkcje obsługi błędów GetErrorText () As String GetErrorDescription () As String INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 25 SIMPLE.ERP

27 ClearError () As Integer 2.9. Zwracanie kodu wyjścia Każdy skrypt użyty w hooku SSV musi zwracać kod wyjścia. Na podstawie jego wartości system SSV decyduje czy wywołać główną procedurę w hooku. SetReturnValue (ByVal value As Variant) As Integer Przykład: If blad = 0 then Err1 = PB.SetReturnValue(1) Else Err1 = PB.SetReturnValue(-1) End If Podstawowe rodzaje zdarzeń Funkcja użytkownika Przed edycją dokumentu Przed usunięciem pozycji Przed zapisem dokumentu Przed zatwierdzeniem dokumentu Po dekretacji Po dodaniu pozycji Po zatwierdzeniu Przejście nagłówek pozycja Sprawdzenie dokumentu Sprawdzenie nagłówka Sprawdzenie pozycji INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 26 SIMPLE.ERP

28 INSTRUKCJA 2.1. Visual Basic 27 SIMPLE.ERP

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Majątek Trwały INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Majątek Trwały SPIS TREŚCI 1. Parametryzacja ERP.MT... 2 1.1. Słowniki... 2 1.1.1. Forma przyjęcia,... 3 1.1.2. Forma własności... 3 1.1.3. Likwidacja... 3 1.1.4. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Dariusz Pietrzyk Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Podstawy programowania operacje na danych w MS Excel ISBN 978-83-912106-8-0 Copyright by Dariusz Pietrzyk & Wydawnictwo Studio em (www.sem.net.pl) Żadna

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Praca Bieżąca SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady pracy z dokumentami... 3 1.1. Edycja dokumentu... 3 1.2. Status dokumentu... 6 1.3. Edytowanie dokumentu... 7 1.4. Lista dokumentów... 8

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Visual Basic.Net

Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wykłady z informa t yki Janusz Górczyński Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 20012 Zeszyt ten jest ósmą pozycją w serii materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podstawowe obiekty w systemie SPIS TREŚCI 1. Podstawowe obiekty w systemie... 3 1.1. Menu i pulpit... 3 1.2. Menu administratora... 4 1.3. Menu użytkownika... 4 1.4. Pulpit użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 1 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH służy do tworzenia skryptów w różnych językach np. Visuat Basic Script, Java Script,

Bardziej szczegółowo