PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA"

Transkrypt

1 Opracowała: Joanna Kisielińska 1 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE: VISUAL BASIC LITERATURA M. Jeznach, Visual Basic w Excelu od podstaw, Translator s.c., Warszawa. A. Snarska, Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, Mikom, Warszawa R. Thayer, Visual Basic 6. Księga eksperta, Helion, Gliwice J. Walkenbach Programowanie Excel Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) NA PRZYKŁADZIE EXCELA VBA jest językiem programowania wysokiego poziomu dołączonym do wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office. Pozwala tworzyć makropolecenia. Makropolecenia umożliwiają automatyzowanie czynności wykonywanych w Excelu.. Tworzenie makropolecenia: nagrywanie pisanie w edytorze

2 Opracowała: Joanna Kisielińska 2 MAKROPOLECENIA REJESTROWANE W EXCELU Ograniczenia: rejestrować można jedynie proste makra nie można rejestrować makr zawierających pętle, używających zmiennych, czy wyświetlających okna dialogowe polecenia zarejestrowane cechuje zwykle zdecydowana nadmiarowość (wymaga to często usuwania zbędnych poleceń) Zapisywanie skoroszytu polecenie Plik Zapisz jako Skoroszyt programu Excel z obsługą makr Nagranie (rejestracja) makropolecenia polecenie Widok Makra Zarejestruj makro wpisać nazwę makra i klawisz skrótu, opis w oknie, przycisk [OK]. wykonać ciąg czynności, które ma wykonywać makro zakończyć rejestrację - polecenie Widok Makra Zatrzymaj rejestrowanie

3 Opracowała: Joanna Kisielińska 3 Uruchamianie makropolecenia polecenie Widok Makra Wyświetl makra wybrać makro które chcemy uruchomić przycisk Uruchom lub kombinacja klawiszy uruchamiająca makro Usuwanie makropolecenia polecenie Widok Makra Wyświetl makra wybrać makro przycisk Usuń Miejsce przechowywania makropolecenia Opcje pola Przechowuj makro w: Ten skoroszyt Nowy skoroszyt Skoroszyt makr osobistych Odwołanie względne i bezwzględne Dodawanie do arkusza przycisku wywołującego makro Wstaw pole tekstowe wprowadź nazwę makra Menu Podręczne Przypisz makro Edycja makro Poprawki do zarejestrowanego makra mogą być nanoszone w oknie Edytora VB, gdzie dostępny jest kod makra. Konieczna jest znajomość VB, aby dokonać odpowiednich zmian.

4 Opracowała: Joanna Kisielińska 4 PODSTAWOWE INFORMACJE I DEFINICJE VBA wykonywanie działań w VBA odbywa się za pomocą kodu VBA wpisywane lub rejestrowane makropolecenia (kody VBA) są przechowywane w module VBA moduł VBA składa się z procedur (procedura to kod programu stanowiący pewną całość i wykonujący pewne działania) Sub Nazwa(nazwy parametrów) ciąg instrukcji i deklaracji są dwa typy procedur Sub (typowa procedura) oraz Function (funkcja) VBA operuje obiektami zawartymi w swojej rodzimej aplikacji. Np. obiektami są skoroszyty, arkusze, zakresy, wykresy... klasy obiektów tworzą strukturę hierarchiczną. Obiekty mogą pełnić funkcję kontenerów dla innych obiektów. Excel (obiekt o nazwie Application - aplikacja) Workbook (skoroszyty), CommandBar (pasek narzędziowy) Worksheet (arkusz), Chart (wykres) Range (zakres) Powiązania między obiektami określane są jako model obiektowy identyczne obiekty tworzą kolekcję Np. kolekcja Worksheets - wszystkie arkusze danego skoroszytu. Kolekcja Charts - wszystkie wykresy w danym skoroszycie. odwołanie do obiektu zawartego w innym obiekcie musi zawierać jego lokalizację w hierarchii. Między kontenerem, a jego składnikiem musi być kropka. Np. Application.Woorkbooks( Zeszyt1.xls ).Worksheets( Arkusz1 )

5 Opracowała: Joanna Kisielińska 5 obiekty mają właściwości. Właściwości obiektu ustawienia obiektu. Obiekt Range ma właściwości Value i Name Właściwości obiektów można określać i zmieniać. Odwołanie się do właściwości obiekt, a po kropce właściwość. Np. Worksheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Value W VBA występują zmienne, którym można przypisywać różne wartości. Stopa= Worksheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Value Obiekty mają metody. Metoda - działanie wykonane na obiekcie. Np. metodą obiektu Range jest ClearContents. Odwołanie do metody - obiekt, a po kropce metoda. Np. Range( A18 ). ClearContents w VBA występują instrukcje typowe dla każdego języka programowania takie jak instrukcja warunkowa, pętle, tablice itp. OKNO EDYTORA VISUAL BASIC wywołanie kombinacja klawiszy [ALT+F11]

6 Opracowała: Joanna Kisielińska 6 OKNO EDYTORA VISUAL BASIC Okno eksploratora projektów, Okno właściwości, Okno kodu

7 Opracowała: Joanna Kisielińska 7 OKNO CODE Okno Code przechowuje cztery rodzaje kodów VBA procedury Sub procedury Function procedury Property Deklaracje Uruchamianie procedury z okna Edytora VBA klawisz [F5] polecenie menu Run Run Sub/UserForm przycisk

8 Opracowała: Joanna Kisielińska 8 OBIEKTY I KOLEKCJE OBIEKT Obiekt jest elementem Excela, którym można operować ręcznie lub przy użyciu makropoleceń. aplikacja Excel skoroszyt arkusz zakres arkusza formant określonego typu arkusz wykresu wykres seria danych na wykresie MODEL OBIEKTOWY Modelem obiektowym nazywamy hierarchię obiektów Excela. Lista obiektów Excela - polecenie View Edytora VBA) Object Browser (w oknie

9 Opracowała: Joanna Kisielińska 9 KOLEKCJA Kolekcja - grupa obiektów należących do tej samej klasy. NP. Workbooks Workbooks.Worksheets Workbooks.Sheets Odwołanie obiektu - nazwa w nawiasach okrągłych i cudzysłowie po nazwie kolekcji. Worksheets("Arkusz1") lub Worksheets(1) ODWOŁANIA DO OBIEKTÓW Odwołanie do obiektu Excela wymaga podania kolejno obiektów nadrzędnych oddzielonych kropkami. Workbooks("Obliczenia").Worksheets("Dane") Workbooks("Obliczenia ").Worksheets("Dane").Range("A1") Pełne odwołania Application.Workbooks("Obliczenia ").Worksheets("Dane") Application. Workbooks("Obliczenia ").Worksheets("Dane"). _ Range("A1") Uwaga: Znak kontynuacji linii to podkreślenie po spacji. W odwołaniu można pomijać obiekty aktualnie aktywne. Jeśli aktywnym skoroszytem jest Obliczenia, można go pominąć: Worksheets("Dane") Worksheets("Dane").Range("A1") Jeśli aktywnym skoroszytem jest Dane: Range("A1") Uwaga: Jeśli kody VBA mają być uniwersalne muszą w dużym zakresie operować obiektami aktywnymi.

10 Opracowała: Joanna Kisielińska 10 WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU Przykłady Właściwości - cechy obiektów, które można oglądać i zmieniać. Obiekty tej samej klasy maja te same właściwości. Ustawienie właściwości - instrukcją podstawienia (=) w kodzie VBA. Odwołanie do właściwości obiektu - nazwa obiektu i po kropce nazwa właściwości. Obiekty mają swoje właściwości domyślne - nie potrzeba ich specyfikować. Sub PokażWartość() Wartość= Worksheets("Arkusz1").Range("A1").Value MsgBox Wartość Sub ZmieńWartość() Worksheets("Dane").Range("B8").Value=340 METODY OBIEKTU Metody - działania, operacje, jakie mogą być wykonywane z udziałem obiektów. Obiekty tej samej klasy maja te same metody. Wywołanie metody obiektu - nazwa obiektu i po kropce nazwy metody. Przykłady Sub WyczyśćZakres() Worksheets("Arkusz1").Range("A1:C3").Clear

11 Opracowała: Joanna Kisielińska 11 WŁAŚCIWOŚCI I METODY POSIADAJĄCE PARAMETRY parametry oddzielane są przecinkami parametry opcjonalne można pomijać parametry mają nazwy (mogą być pominięte w odwołaniu) nazwa_parametru := wartość lub wartość jeśli w odwołaniu używane są nazwy parametrów - kolejność ich podawania jest dowolna jeśli nazwy są pominięte - kolejność podawania parametrów jest istotna Parametry właściwości Parametry właściwości dokładniej określają ich cechy. Po nazwie właściwości w nawiasach okrągłych, oddzielone przecinkami. Parametry metody Parametry metod precyzyjniej określają sposób ich działania. Po nazwie metody, oddzielone przecinkami. Przykłady Parametry właściwości Range("A1").Address(False) Range("A1").Address(rowAbsolute:=False) Parametry metody Workbooks("zadania2.xls").Protect xyzzy, True, True Workbooks("zadania2.xls").Protect, True, True Workbooks("zadania2.xls").Protect Password:= xyzzy,structure:=true,_ Window:=True Workboosks("zadania2.xls").Protect Structure:=True, Window:=True

12 Opracowała: Joanna Kisielińska 12 PRACA Z OBIEKTAMI - NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU COMMENT Comment - komentarz do komórki Z poziomu arkusza - Wstaw Komentarz Aby uzyskać pomoc na temat dowolnego obiekt należy wpisać jego nazwę w oknie Code i nacisnąć klawisz [F1] Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz Parent nie Zwraca obiekt rodzic (nadrzędny) komentarza jest to zakres Shape nie Zwraca obiekt Shape, określający kształt, w którym umieszczony jest komentarz Visible tak True komentarz jest widoczny, False - niewidoczny Metody Metoda Opis Delete Usuwa komentarz Next Zwraca obiekt Comment, stanowiący następny komentarz Previous Zwraca obiekt Comment, stanowiący poprzedni komentarz Text Wstawia tekst do komentarza (ma 3 parametry) Kolekcja Comments Kolekcja ta obejmuje wszystkie komentarze z danego arkusza (kolekcja ta może być pusta). Komentarze są ponumerowane od 1. MsgBox Worksheets("Arkusz1").Comments(1).Text MsgBox Activesheet.Comments.Count MsgBox Activesheet.Comments(1).Parent.Address For Each cmt In Activesheet. Comments MsgBox cmt.text Next cmt Range( B12 ). AddComment komentarz wstawiony z kodu VBA

13 Opracowała: Joanna Kisielińska 13 WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU APPLICATION Właściwość Zwracany obiekt ActiveCell Aktywna komórka ActiveSheet Aktywny arkusz ActiveWindow Aktywne okno ActiveWorkbook Aktywny skoroszyt RangeSelection Zaznaczone komórki na arkuszu (tylko dla obiektu Window) Selection Zaznaczony obiekt (moży byc to Range, Shape, ChartObject... ThisWorkbook Skoroszyt, który zawiera wywoływaną procedurę Odwołanie do obiektów przy pomocy wymienionych właściwości jest bardzo ogólne, ponieważ nie wymaga precyzowania obiektów, które będą używane. ActiveCell.Value = "LEKCJA VBA" ActiveCell.ClearContents MsgBox ActiveSheet.Name MsgBox ActiveWorkbook.Name Selection.Value = 12 lub ActiveWindow.RangeSelection.Value = 12

14 Opracowała: Joanna Kisielińska 14 DOSTĘP DO KOMÓREK ARKUSZA właściwości Range obiektu Worksheet lub obiektu Range właściwości Cells obiektu Worksheet właściwości Offset obiektu Range Właściwość Range Właściwość Range zwraca obiekt Range Jest właściwością obiektu Worksheet lub Range Dostęp do zakres komórek (może być pojedyncza komórka) Składnia: Przykłady obiekt.range(komórka) obiekt.range(komórka1, komórka2) Worksheets( Arkusz1 ).Range( A1 ).Value= abcd Worksheets( Arkusz1 ).Range( Dane ).Value=300 Worksheets( Arkusz1 ).Range( A5:B7 ).Value=123 lub Worksheets( Arkusz1 ).Range( A5, B7 ).Value=123 Worksheets( Arkusz1 ).Range( A1:B10 B5:C15 ).Value=13.5 Uwaga: spacja oznacza część wspólną Worksheets( Arkusz1 ).Range( A1,C1,E1 ).Value= X

15 Opracowała: Joanna Kisielińska 15 Właściwość Cells Właściwość Cells jest zawarta w obiekcie Worksheet lub Range. Dostęp do pojedynczej komórki. Składnia: obiekt.cells (IndeksWiersza, IndeksKolumny) obiekt.cells (IndeksWiersza) obiekt.cells Dwa parametry: IndeksWiersza zmienia się w zakresie od 1 do IndeksKolumny zmienia się w zakresie od 1 do 256 Jeden parametr: IndeksWiersza zmienia się w zakresie od 1 do (65 536x256), komórki numerowane są wierszami Przykłady Worksheets("Arkusz1").Cells(1, 1) = 198 Worksheets("Arkusz1").Cells(5, 2) = Cells ActiveSheet.Cells(1, 1) = 200 ActiveCell.Cells(1, 1) = 3000 ActiveCell.Cells(1 + 2, 1 + 3) = 8000 ActiveSheet.Cells(770) = "komórka" (B4 770=3*256+2) Uwaga: właściwość Cells obiektu Range. Parametr IndeksWiersza i IndeksKolumny obliczane są wówczas wewnątrz obszaru. Range( B2:E5 ).Cells(4,1) = "Napis" Range( H20:J30 ).Cells(16) = "Napis"

16 Opracowała: Joanna Kisielińska 16 Właściwość Offset (przesunięcie) Właściwość Offset jest zawarta w obiekcie Range. Dostęp do pojedynczej komórki i zakresu. Składnia: obiekt.offset (PrzesunięcieWiersza, PrzesunięcieKolumny) PrzesunięcieWiersza: 0 brak przesunięcia >0 przesunięcie w dół <0 - przesunięcie w górę PrzesunięcieKolumny: 0 brak przesunięcia >0 przesunięcie w prawo <0 - przesunięcie w lewo Przesunięcia odlicza się od: komórki wyspecyfikowanej dla obiektu Range komórki aktywnej dla właściwości ActiveCell ActiveCell.Offset(1, 0) = ABCD ActiveCell.Offset(0, -1) = ABCD Range("A1").Offset(5, 5) = "Napis" Range("B2").Offset(2, 2) = "Napis" Range("B2:C3").Offset(3, 3) = "Tabela"

17 Opracowała: Joanna Kisielińska 17 ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY WPRO- WADZANIU KODU VBA Kod VBA składa się z instrukcji. Każdy język programowania zawiera określony zestaw instrukcji, które pozwalają realizować określone operacje. Zwykle jedną instrukcję umieszcza się w jednym wierszu np: Sub test() x=2 y=5 z=x+y MsgBox z Jeśli chcemy w jednym wierszu umieścić więcej niż jedną instrukcję, należy oddzielić je dwukropkami: Sub test() x=2 : y=5 : z=x+y MsgBox z Jeśli instrukcja jest długa, można podzielić ją na wiersze kombinacją znaków _. Workbook("zadania2.xls").Protekt Password:= xyzzy, _ Structure:=True, Window:=True Komentarze Komentarz - tekst objaśniający, nie ma żadnego wpływu na wykonanie kodu. Wszystko, co występuje po znaku apostrofa do końca linii jest komentarzem. Sub test() procedura dodaje dwie liczby x=2 y=5 z=x+y sumowanie liczb MsgBox z

18 Opracowała: Joanna Kisielińska 18 Działania podjęte po wprowadzeniu linii kodu VBA w oknie Edytora: w celu zwiększenia czytelności obok operatorów wstawiane są spacje z=x+y z = x + y (z = x + y) powiększanie lub zmniejszanie litery w słowach kluczowych tak, aby zgadzały się z przyjętym zapisem Dana=activesheet.range("a1").value=12 Dana = ActiveSheet.Range("a1").Value = 12 Dana=ACTIVESHEET.range("a1").value=12 Dana = ActiveSheet.Range("a1").Value = 12 wielkość znaków nie ma żadnego znaczenia w nazwach! AXY axy, Axy, axy itd. VBA modyfikuje nazwę do postaci, w jakiej ostatnio została zapisana (zmienia wcześniejsze zapisy): AXY=15: axy=18:axy=20:axy=45 axy = 15: axy = 18: axy = 20: axy = 45 wyjątek! - zmienne zadeklarowane (słowem kluczowym Dim): Dim AXY AXY=15: axy=18:axy=20:axy=45 AXY = 15: AXY = 18: AXY = 20: AXY = 45 VBA po wprowadzeniu wiersza kodu sprawdza jego poprawność syntaktyczną (składniową) Wyświetlanie komunikatu o błędzie kompilacji - musi być aktywna opcja Auto Syntax Check (okna Options Edytora VBA). Tools Options

19 Opracowała: Joanna Kisielińska 19 ZMIENNE W VBA I ICH TYPY Zmienna jest miejscem w pamięci operacyjnej, przeznaczonym do przechowywania danych, które przyjmować mogą podczas wykonywania kodu VBA różne wartości. Zmienne mają nazwy. Zmienne zajmują określony obszar w pamięci operacyjnej, którego wielkość zależy od tego, jaki jest typ zmiennej. Nazwy zmiennych w VBA nazwa zmiennej jest ciągiem znaków (liter i cyfr), który musi zaczynać się od litery duże i małe litery traktowane są jednakowo w nazwie nie można używać spacji ( _) w nazwie nie można używać znaków #, $, %, &,! i kropki maksymalna długość nazwy to 254 znaki nazwa zmiennej nie może być słowem kluczowym Np. Poprawne nazwy - as34, Nowe_słowo, TablicaZDanymi Nie poprawne nazwy - CV&13, 123AD, Adresy pracowników Typy zmiennych w VBA Typ danych Rozmiar Przedział zmienności Byte - Bajt 1 bajt 0 do 255 Boolean - Logiczny 2 bajty True lub False Integer - Całkowity 2 bajty do Long - Całkowity długi 4 bajty do Single - Rzeczywisty 4 bajty -3,40E38 do -1,40E-45 1,40E-45 do 3,40E38 8 bajtów -1,79E308 do -14,94E ,94E-324 do 1,79E308 Double - Rzeczywisty podwójnej precyzji Currency - Walutowy 8 bajtów -92,2E11 do 92,2E11 Date - Data 8 bajtów od 1 I 100r. do 31 XII 9999r. Object - obiektowy 4 bajty odwołanie do dowolnego obiektu String - Łańcuchowy 10 bajtów + długość do 2 mld. znaków (zmiennej długości) łańcucha String - Łańcuchowy długość łańcucha do znaków (stałej długości) Variant (z liczbami) 16 bajtów zmienna uniwersalna jak Double Variant (ze znakami) 22 bajty + długość zmienna uniwersalna łańcucha User defined Definiowany przez użytkownika zależy od definicji rozmiar zmienny

20 Opracowała: Joanna Kisielińska 20 Deklaracje zmiennych Dim zmienna1 As typ1, zmienna2 As typ2, zmienna3 As typ3... Np. Dim a As Integer, DS As Double Dim TekstLekcji As String * 50, TekstZadania As String Uwaga: Nie można używać listy zmiennych: Dim a, f, j1 As Integer x, DS As Double ŹLE Variant - typ domyślny Zmienna nie musi być zadeklarowana (nadawany jest jej typ Variant). Wymuszanie deklarowania zmiennych Na początku modułu należy wpisać instrukcję: Option Explicit Użycie zmiennej bez deklaracji powoduje wówczas komunikat: Zasięg zmiennych zmienna lokalna zmienna o zasięgu cały moduł zmienne publiczne

21 Opracowała: Joanna Kisielińska 21 Typy stałych: STAŁE W VBA I ICH TYPY literalne symboliczne Definicja stałej Tylko stałe symboliczne za pomocą słowa kluczowego Const. Stałej można przypisać określony typ, jeśli nie to nadawany jest jej typ domyślny Variant. Składnia: Const stała1[ As typ1] = literał1, stała2[ As typ2] = literał2... Np. Const a1 =.876, b= abcd, i12=18. Const ad As Integer=123, t1 As String = zadanie do wykonania Zasięg stałych tak jak zasięg zmiennych Public Const Pi = 3.14 Zdefiniowanej stałej nie można ponownie przypisać nowej wartości! Uwaga: W VBA występują stałe predefiniowane, które można używać bez definiowania (ich definicje zostały umieszczone przez twórców oprogramowania). Listę stałych i ich wartości znaleźć można w plikach pomocy. WYRAŻENIA Wyrażenie jest ciągiem argumentów (operandów) i operatorów, którego zadaniem jest wyznaczanie nowej wartości. Operatory to symbole wykonywanych operacji, operandy to wielkości, na których operacje są wykonywane.

22 Opracowała: Joanna Kisielińska 22 Operatory Operatory arytmetyczne + dodawanie - odejmowanie * mnożenie ^ potęgowanie / dzielenie \ dzielenie (część całkowita wyniku) Mod dzielenie modulo (reszta z Sqr pierwiastek kwadratowy dzielenia) Operatory porównań = równy <> różny > większy < mniejszy >= większy lub równy <= mniejszy lub równy Like wykorzystywany do porównywania tekstów Operatory logiczne And koniunkcja (iloczyn logiczny) Or altrnatywa (suma logiczna) Imp implikacja Eqv równoważność Not negacja Xor nierównoważność Inne & konkatenacja : operator zakresu ; operator łączący wiele odwołań w jedno SUMA(A1:B3;D4:E6) = operator przypisania zmienna = wyrażenie spacja operator przecięcia - tworzy odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań (B7:D7 C6:C8) C7 Kolejność wykonywania działań o kolejności wykonywania działań decydują priorytety jeśli obok siebie występują operatory o tym samym priorytecie, wykonane zostaną kolejno od lewej kolejność wykonywania działań zmieniają nawiasy Priorytety działań: : (dwukropek) (pojedyncza spacja) ; (średnik) - Not (minus -3) ^ * i / + i & = < > <= >= <> And Or Imp Eqv Xor

23 Opracowała: Joanna Kisielińska 23 Przykłady A/B*C A/(B*C) 23 \ 5 = 4 23 Mod 5 = 3 A>2 And B<= *4^7+34/19 z 1.3^ *7 3.5^2 y * ^ *3^3 (34+12)^3/23*4+25 Operator & Sub asd() Dim A As String, b As String, k As String A = "Baza" b = "danych" k = A & " " & b & " o firmie" Baza danych o firmie MsgBox k Jeśli łańcuchy są stałej długości, to co się nie mieści jest ucinane. Dim A As String, b As String, k As String*7 A = "Baza" b = "danych" k = A & " " & b & " o firmie" Baza da MsgBox k Operator Like Porównywanie łańcuchów. "tekst1" Like "tekst2" Tekstem wzorcowym jest "tekst2" "styczeń" Like "luty" "luty" Like "luty" False True W tekście wzorcowym można używać znaków globalnych * i? "luty" Like "lu*" True "lu*" Like "luty" False "avb" Like "a?b" True "AVB" Like "a?b" False

24 Opracowała: Joanna Kisielińska 24 KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM Operacja wejścia/wyjścia (we/wy) - wymiana informacji między użytkownikiem i programem. operacja wyjścia operacja wejścia W VBA: operacje wyjścia - funkcja MsgBox operacje wejścia - InputBox Funkcja MsgBox wyświetlanie informacji w postaci komunikatów wyświetlanie wartości wybranych zmiennych Składnia funkcji zmienna=msgbox(prompt[,buttons] [,title][,helpfile,context]) prompt (komunikat, wymagany) tekst wyświetlany w oknie komunikatu buttons (przyciski, opcjonalny) wyrażenie, którego wartość określa przyciski i ikony wyświetlane w oknie informacyjnym title (tytuł, opcjonalny) helpfile context ewentualny tytuł okna informacyjnego (plik pomocy i temat pomocy, opcjonalne) jeśli chcemy, aby w oknie znalazł się przycisk Pomoc Wartości predefiniowanych stałych do określania wartości parametru buttons (buttons=st1+st2+st3) Stała Wartość Przyciski Liczba i rodzaje przycisków (st1) vbokonly 0 OK vbokcancel 1 OK, Anuluj vbabortretryignore 2 Przerwij, Ponów próbę, Zignoruj vbyesnocancel 3 Tak, Nie, Anuluj vbyesno 4 Tak, Nie vbretrycancel 5 Ponów próbę, Anuluj Wygląd ikony (st2) vbcritical 16 Komunikat błędu vbquestion 32 Pytanie vbexclaimation 48 Ostrzeżenie vbinformation 64 Informacja Przycisk domyślny (st3) vbdefaultbutton1 0 przycisk 1 vbdefaultbutton2 256 przycisk 2 vbdefaultbutton3 512 przycisk 3

25 Opracowała: Joanna Kisielińska 25 Przykłady i = MsgBox("to jest komunikat", , "tytuł okna") i = MsgBox("to jest komunikat", vbokcancel + vbcritical, "tytuł okna") i = MsgBox("to jest komunikat", , "tytuł okna") i = MsgBox("to jest komunikat", vbabortretryignore + vbquestion + _ vbdefaultbutton3, "tytuł okna") Zmiana linii w komunikacie - wewnątrz tekstu stała vbcrlf kom = "Wartość" & vbcrlf & "zmiennej" & vbcrlf & "jest niewłaściwa" i = MsgBox(kom) Wartości zwracane przez funkcję MsgBox W zależności od tego, jaki przycisk naciśnie użytkownik, funkcja zwraca wartości odpowiednio: 1 OK 2 Anuluj 3 Przerwij 4 Ponów próbę 5 Zignoruj 6 Tak 7 Nie odp = MsgBox("wybór", 4) MsgBox odp Jeśli wybrane zostanie Tak, w kolejnym oknie pojawi się 6, jeśli Nie wyświetlona zostanie liczba 7.

26 Opracowała: Joanna Kisielińska 26 MsgBox jako polecenie Jeśli używamy tylko pierwszego parametru można MsgBox wywołać jako polecenie. kom = "Wartość" & vbcrlf & "zmiennej" & vbcrlf & "jest niewłaściwa" MsgBox kom Wyświetlanie wartości zmiennej Wyświetlenie samej wartości zmiennej: MsgBox nazwa zmiennej lub k=msgbox(nazwa zmiennej) Wyświetlenie komunikatu i wartości zmiennej: MsgBox "komunikat" & nazwa zmiennej lub k=msgbox("komunikat" & nazwa zmiennej) Przykłady i=7 MsgBox "i=" & i t= abcd MsgBox "t=" & t Funkcja InputBox Funkcja pozwalająca na pobranie danych od użytkownika w specjalnym oknie dialogowym. Uwaga: W jednym oknie można pobrać jedynie jedną wartość, która zwracana jest przez funkcję InputBox w postaci łańcucha. Składnia funkcji zmienna (typu String lub Variant) =InputBox(prompt[,title] [,default] [,xpos] [,ypos] [,helpfile,context]) prompt (zapytanie, wymagany) tekst wyświetlany w oknie dialogowym title (tytuł, opcjonalny) ewentualny tytuł okna dialogowego default (wartość_domyślna, opcjonalny) wartość domyślna wyświetlana w oknie dialogowym xpos (pozycjax, pozycja y, opcjonalne) ypos helpfile context współrzędne ekranowe lewego górnego rogu okna (plik pomocy i temat pomocy, opcjonalne) jeśli chcemy, aby w oknie znalazł się przycisk Pomoc

27 Opracowała: Joanna Kisielińska 27 Sub wczytywanie() Dim s As String s = InputBox("wpisz tekst") Funkcja InputBox zwraca tekst. Sub wczytywania() Dim x As Integer x = InputBox("wpisz liczbę") Wpisanie tekstu powoduje błąd wykonania (Run-time error nr błędu ), wynikający z niezgodności typów. Przykłady Dim x As Integer x = InputBox("wpisz liczbę") x = x + 1 MsgBox x wprowadzono - 1,234 wyświetlone - 2 Dim x As Single x = InputBox("wpisz liczbę") x = x + 1 MsgBox x wprowadzono - 1,234 wyświetlone 2,234 Zmienna X ma typ Variant x = InputBox("wpisz liczbę") x = x + 1 MsgBox x wprowadzono - 1,234 wyświetlone 2,234

28 Opracowała: Joanna Kisielińska 28 Podstawowe funkcje konwersji Nazwa Działanie CInt(s) Zamienia łańcuch na liczbę Integer CLng(s) Zamienia łańcuch na liczbę Long CSng(s) Zamienia łańcuch na liczbę Single CDbl(s) Zamienia łańcuch na liczbę Double CCur(s) Zamienia łańcuch na liczbę Currency CDate(s) Zamienia łańcuch na datę Metoda InputBox Metoda InputBox, działa podobnie jak funkcja InputBox, ale pozwala określić pożądany typ zwracanej wartości. Składnia funkcji obiekt.inputbox(prompt[,title] [,default] [,xpos] [,ypos] [,helpfile,context][,type]) prompt (zapytanie, wymagany) tekst wyświetlany w oknie dialogowym title (tytuł, opcjonalny) ewentualny tytuł okna dialogowego default (wartość_domyślna, opcjonalny) wartość domyślna wyświetlana w oknie dialogowym xpos (pozycjax, pozycja y, opcjonalne) ypos współrzędne ekranowe lewego górnego rogu okna helpfile (plik pomocy i temat pomocy, opcjonalne) context type jeśli chcemy, aby w oknie znalazł się przycisk Pomoc (type, opcjonalny) parametr ten określa, jakiego typu wartość zwróci metoda Wartości parametru type i ich znaczenie Wartość Znaczenie 0 formuła 1 liczba 2 łańcuch 4 wartość logiczna 8 adres komórki w postaci obiektu typu Range 16 wartość błędu 64 tablica wartości

29 Opracowała: Joanna Kisielińska 29 Przykład Formuła Sub formuła() s = Application.InputBox("wpisz formułę","wejście", "***",,,,, 0) MsgBox TypeName(s) MsgBox "Napiałeś " & s INSTRUKCJA WARUNKOWA IF Składnia instrukcji If If warunek Then instrukcje_prawda Else instrukcje_fałsz If warunek Then instrukcje_prawda warunek instrukcje_prawda instrukcje_fałsz Jeżeli instrukcja jest zbyt długa, można rozbić ja na kilka wierszy stosując znaki kontynuacji _, lub użyć instrukcji If w postaci rozbitej na kilka wierszy: If warunek Then instrukcje_prawda Else instrukcje_fałsz End If Przykład Obliczanie wartości bezwzględnej: Sub moduł() x = InputBox("Podaj liczbę") x = Val(x) If x < 0 Then x = -x MsgBox "Wartość bezwględna liczby jest równa" & Str(x)

30 Opracowała: Joanna Kisielińska 30 Porównanie liczb: Sub moduł() x = InputBox("Podaj liczbę a") a = Val(x) y = InputBox("Podaj liczbę b") b = Val(y) If a > b Then MsgBox pierwsza liczba jest większa" Else MsgBox druga liczba jest większa, lub liczby są równe" EndIf Instrukcja warunkowa, często jest przedstawiana w postaci schematu blokowego.

31 Opracowała: Joanna Kisielińska 31 Zagnieżdżona instrukcja If Instrukcja If może być zagnieżdżona w instrukcji If. Taki przypadek zachodzi, jeśli instrukcje_prawda lub/i instrukcje_fałsz są instrukcjami warunkowymi If. Przykład Sub powitanie() If Time < 0.5 Then MsgBox "Miłego dnia" ElseIf Time < 0.75 Then MsgBox "Miłego popołudnia" Else MsgBox "Miłego wieczoru" End If Użycie daty: Sub datr() Dim z As Date z = InputBox("podaj datę") If z < #1/1/2000# Then MsgBox "data z poprzedniego tysiąclecia" Else: MsgBox "data z nowego tysiąclecia" End If

32 Opracowała: Joanna Kisielińska 32 INSTRUKCJA WYBORU CASE Składnia instrukcji Case Select Case wyrażenie_sterujące [Case listawyrażeń_1 [instrukcje_1]] [Case listawyrażeń_2 [instrukcje_2]]... [Case else [instrukcje_e]] End Select gdzie: wyrażenie _sterujące wartość tego wyrażenia decyduje o tym, które instrukcje zostaną wykonane listawyrażeń_n lista wartości dla danego przypadku, jeśli wyrażenie_sterujące jest równe jednej z tych wartości, wykonane zostaną instrukcje_n może mieć postać: wyrażenie 10+15; 19 itp wyrażenie To wyrażenie 2 To 5 ( 2, 3, 4, 5) Is operator_porównanie wyrażenie - <>18; =12; >=10 instrukcje_e instrukcje, które zostaną wykonane, jeżeli wyrażenie _sterujące nie było równe żadnej wartości spośród listawyrażeń_n Uwaga: Wybór przypadku powinien być jednoznaczny Inny zapis: Case listawyrażeń_1: instrukcja_a instrukcje_b Przykłady Sub od() Dim x As Integer x = InputBox("Podaj liczbę") Select Case x Case Is < 0: MsgBox "Ujemna" Case 0 To 10: MsgBox "0-10" Case 11, 12: MsgBox "11,12" Case Else: MsgBox "większa od 12" End Select

33 Opracowała: Joanna Kisielińska 33 Sub powitanie() Select Case Time Case Is < 0.5 MsgBox "Miłego dnia" Case 0.5 To 0.75 MsgBox "Miłego popołudnia" Case Else MsgBox "Miłego wieczoru" End Select Sub powitanie() Select Case Time Case Is < 0.5: MsgBox "Miłego dnia" Case 0.5 To 0.75: MsgBox "Miłego popołudnia" Case Else: MsgBox "Miłego wieczoru" End Select Sub znaki() z = InputBox("podaj znak") Select Case z Case "a" To "z": MsgBox "Podano małą literę" Case "A" To "Z": MsgBox "Podano dużą literę" Case "0" To "9": MsgBox "Podano cyfrę" Case Else: MsgBox "Znak nie jest literą, ani cyfrą" End Select Zamiana liczby punktów zapis słowny oceny Sub ocena() Dim z As Integer z = InputBox("podaj liczbę punktów") Select Case z Case 0 To 50: MsgBox "niedostateczny" Case 51 To 60: MsgBox "dostateczny" Case 61 To 70: MsgBox "dostateczny plus" Case 71 To 80: MsgBox "dobry" Case 81 To 90: MsgBox "dobry plus" Case 91 To 100: MsgBox "bardzo dobry" Case Else: MsgBox "Liczba punktów musi być z przedziału 0-100" End Select Rozwiązanie przy pomocy instrukcji If Sub ocena() Dim z As Integer z = InputBox("podaj liczbę punktów") If z < 0 Then MsgBox "Liczba punktów musi być z przedziału 0-100" ElseIf z < 51 Then MsgBox "niedostateczny" ElseIf z < 61 Then MsgBox "dostateczny" ElseIf z < 71 Then MsgBox "dostateczny plus" ElseIf z < 81 Then MsgBox "dobry" ElseIf z < 91 Then MsgBox "dobry plus" ElseIf z <= 100 Then MsgBox "bardzo dobry" Else: MsgBox "Liczba punktów musi być z przedziału 0-100" End If :

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm

VBA-podstawy cz. 1. Począwszy od wersji Office 2010 skoroszyty Excel wsparte makrami VB mają rozszerzenie.xlsm VBA-podstawy cz. 1 1. Uwagi historyczne Nazwa BASIC pochodzi od słów "Beginner s All-purposes Symbolic Instruction", oznacza nazwę języka programowania, który powstał na początku lat 60-tych. Pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox

VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox VBA 1 VBA TYPY PROCEDUR (PODPROGRAM, FUNKCJA) ZMIENNE, DEKLARACJA ZMIENNYCH FUNKCJA MsgBox ZFPBIG LABORATORIUM makro - napisany lub zarejestrowany program, przechowujący szereg poleceń Microsoft Excel,

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T. Zię b a k o ws k i: P ROG R A MO W A N I E M A K R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz 2. Programowanie 2.1. Struktura programu, edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu VB- cd Składowe programu Procedura jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator]

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator] VBA 2 HIERARCHIA OBIEKTÓW ODWOŁYWANIE SIĘ DO OBIEKTÓW WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW PĘTLE I INSTRUKCJE WARUNKOWE ZFPBIG LABORATORIUM Przypomnienie VBA Visual Basic for Application skryptowy język programowania

Bardziej szczegółowo

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext])

MsgBox(Komunikat [, Przyciski] [, Tytuł] [, PlikHelp, HelpContext]) Ćwiczenie 9 Komunikacja W tym ćwiczeniu występuje tworzenie procedury, w której istniej możliwości wyboru jak ma przebiegać program. Wybór ten jest dostępny w postaci formularzy, okien dialogowych i zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w VBA

Wprowadzenie do programowania w VBA Wprowadzenie do programowania w VBA Spis treści Struktura programu... 1 Typy danych... 2 Deklaracja zmiennych i stałych... 2 Deklaracja tablic... 3 Instrukcja przypisania... 3 Wprowadzanie danych... 3

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T.Z iębakows ki: PROGRAMOWAN I E MAK R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować przy użyciu tzw.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Obsługa makr

Ćwiczenie 1 Obsługa makr Ćwiczenie 1 Obsługa makr Celem ćwiczenia jest pokazanie podstaw pracy z makrami w MS Excel. Makra można tworzyć szybko nagrywać - bez koniecznej znajomości języka Visual Basic, w którym zapisywane jest

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKOKU GOTO

INSTRUKCJA SKOKU GOTO Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena()

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu

VBA praca z makrami w Excelu VBA praca z makrami w Excelu Dariusz Aksamit Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Przedmiot Programowanie w języku Visual Basic for Application (VBA) Semestr zimowy 2016/2017 Opiekun przedmiotu: dr

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych.

1 Algorytmy. Algorytmy i VBA. 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 1 Algorytmy 1. Zapoznaj się z symboliką schematów blokowych. 2. Przeanalizuj podany algorytm wyznaczający minimalną liczbę spośród danych: a, b, c. dr Piotr Borkowski 1/10 3. Przeanalizuj podany algorytm

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Maxima i Visual Basic w Excelu

Maxima i Visual Basic w Excelu 12 marca 2013 Maxima - zapoznanie z programem Maxima to program - system algebry komputerowej. Podstawowa różnica w stosunku do klasycznych programów obliczeniowych jest możliwość wykonywania obliczeń

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6. 1 Makropolecenia wprowadzenie. 2 Formatowanie komórek. 2.1 Rejestrowanie makra. Legenda: tekst do wpisania

Laboratorium 6. 1 Makropolecenia wprowadzenie. 2 Formatowanie komórek. 2.1 Rejestrowanie makra. Legenda: tekst do wpisania Laboratorium 6 1 Makropolecenia wprowadzenie Często powtarzane zadania można zautomatyzować za pomocą makropoleceń (inaczej: makr). Makro to seria poleceń wykonywanych w module języka MS Visual Basic for

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1

Programowanie w Visual Basic. Programowanie w Visual Basic 1 Programowanie w Visual Basic Programowanie w Visual Basic 1 Visual Basic - dziś Programy tworzone w języku Visual Basic są programami zdarzeniowymi, co oznacza, że zdarzenia (np. działania użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze

VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze VBA praca z makrami w Excelu: piszemy kod! Ulepszamy program! 0. Parę uwag o samym edytorze Ustawienia Edytora VB Wymuszanie deklarowania zmienny Wyłączenie ostrzeżeń o błędnej składni Włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Autor: Sergiusz Flanczewski Zmierz się z Excelem! Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki Przekazywanie danych pomiędzy procedurami,

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications Wprowadzenie, makra

Visual Basic for Applications Wprowadzenie, makra Visual Basic for Applications Wprowadzenie, makra 1. Zarejestruj Makro o nazwie: WpiszNazwisko, które wpisuje w bieżącym arkuszu w komórce C2 Twoje Imię i Nazwisko a następnie zmienia kolor czcionki na

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET.

Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Ten odcinek Akademii PC Kuriera poświęcony zostanie tworzeniu i wykorzystaniu funkcji i procedur w języku Visual Basic.NET. Czym są procedury? Efektywne tworzenie często polegać będzie na ponownym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja plików graficznych

Automatyzacja plików graficznych Automatyzacja plików graficznych WSTĘP Tworzenie pliku makra 1 Pierwsza procedura - uruchomienie 4 Klawisz skrótu na pasku zadań 5 PODSTAWY PROGRAMOWANIA 6 MAKRO_1 tworzenie prostokąta 8 MAKRO_2 obrót

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC. deklaracja nazwa As typ_zmiennej. deklaracja Dim, Private zasięg lokalny. - Public zasięg globalny Liczby całkowite: BYTE [0..

VISUAL BASIC. deklaracja nazwa As typ_zmiennej. deklaracja Dim, Private zasięg lokalny. - Public zasięg globalny Liczby całkowite: BYTE [0.. Poprawne nazewnictwo zmiennych i obiektów: VISUAL BASIC Nazwa powinna rozpoczynać się od litery; wewnątrz nazwy można używać znaku podkreślenia nazwa nie może zawiera znaków interpunkcyjnych:! @ & $ #?,

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ

14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ 14. TWORZENIE MAKROPOLECEŃ Makro (inaczej makropolecenie) jest ciągiem poleceń i instrukcji programu MS Word, działającym i uruchamianym podobnie jak pojedyncze polecenie, służące do automatycznego wykonania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Elementy języków programowania

Elementy języków programowania Elementy języków programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Elektroenergetyki Technologie informatyczne

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Elektroenergetyki Technologie informatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Elektroenergetyki Technologie informatyczne Microsoft Excel Ćw. 5 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie do języka VBA Zaimplementowany w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów

Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów Zajęcia: VBA TEMAT: VBA PROCEDURY NUMERYCZNE Metoda bisekcji i metoda trapezów W ramach zajęć oprogramujemy jedną, wybraną metodę numeryczną: metodę bisekcji numerycznego rozwiązywania równania nieliniowego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia. Makropolecenia zastosowanie w MS Excel

Makropolecenia. Makropolecenia zastosowanie w MS Excel Makropolecenia zastosowanie w MS Excel 04.07.2007 1 1. Nagrywanie i odtwarzanie makropolecenia Ćwiczenie 1 Utworzyć makro, które scali komórki A1:A5 i wstawi bieżącą datę, wyśrodkowaną w pionie i w poziomie

Bardziej szczegółowo

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych.

TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. Złożone typy danych - TABLICE TABLICA (ang. array) pojedyncza zmienna z wieloma komórkami, w których można zapamiętać wiele wartości tego samego typu danych. * Może przechowywać dowolny typ danych, typ

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo