Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I"

Transkrypt

1 Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II. Jolanta Paoczyk (Nr dopuszczenia 62/2009) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III. Jolanta Paoczyk Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)został pozytywnie zaopiniowany przez: Włodzimierza Kruszwickiego opinia dydaktyczno-merytoryczna i Zdzisława Nowakowskiego opinia dydaktyczno-merytoryczna PODSTAWA PROGRAMOWA:. Budowa i zastosowanie komputera [0 godz.] Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Opisywanie innych zastosowao informatyki. Ocena zagrożeo i ograniczeo, aspekty społeczne rozwoju i zastosowao informatyki. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne

2 .. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; - wie, jak należy zachowywad się w pracowni; - zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; - zna tematykę zajęd do realizacji w danym roku szkolnym. Podręcznik s.3.2. Zapoznanie z programem Total Comander. Uczeo zna narzędzia możliwości i funkcje programu. Wykonuje operacje na plikach przy pomocy programu. Łączy się przy pomocy protokołu ftp z serwerem..3. Obsługa szkolnego serwera danych. Uczeo potrafi pobierad i wysyład materiały z serwera przy pomocy programu Total Comander..4. Znaczenie komputera we współczesnym świecie. - wie, jaka jest rola komputera; - dostrzega potrzebę stosowania komputera oraz odpowiedniego oprogramowania do wykonywania różnorodnych czynności z zakresu różnych dziedzin; - wymienia dziedziny życia, w których komputer pełni ważną rolę; - cechy oprogramowania komputerowego mające wpływ na szersze zastosowanie komputerów; - wypowiada się na temat roli, jaką może pełnid komputer w przyszłości. - wyjaśnia i uzasadnia do czego może w przyszłości doprowadzid upowszechnienie komputerów.. - zna pojęcia informatyka, przetwarzanie informacji; - potrafi przeliczad liczby z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie; - wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych na język zrozumiały dla - wie, co to jest kod ASCII. 2

3 komputera; - wie, czym charakteryzuje się system dziesiętny, a czym dwójkowy; - rozumie i wyjaśnia pojęcie kod binarny. - wie jak prawidłowo zorganizowad stanowisko komputerowe; - wie, w jaki sposób dbad o sprzęt komputerowy; Podręcznik, podrozdział.3.5. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie, na czym polega higiena pracy z komputerem; - rozumie znaczenie pojęcia syndromu RSI - wie, jakim znakiem opatrzone są urządzenia elektryczne spełniające normy bezpieczeostwa; - wyjaśnia na co ma wpływ częstotliwośd odświeżania ekranu; Wyjaśnia do czego służą urządzenia UPS. - zna jednostkę częstotliwości; - wie, jak prawidłowo przechowywad nośniki informacji..6. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej. - zna pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; - dostrzega potrzebę poszanowania i ochrony pracy innych osób; - wie, jak zgodnie z prawem można korzystad z oprogramowania. - wyjaśnia koniecznośd prawnej ochrony twórczości; - wymienia, jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie prawnej; - wie, od kiedy w Polsce obowiązuje prawo autorskie; - wie, jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną..4 3

4 - potrafi wymienid elementy znajdujące się wewnątrz komputera; - wie, do czego niezbędne są poszczególne części komputera; Budowa komputera. - zna pojęcia: pecet, mikroprocesor, karty rozszerzeo, jednostki pamięci, dysk twardy; - wymienia jednostki pamięci komputera i określa ich wielkości; - potrafi scharakteryzowad elementy budowy komputera; - potrafi scharakteryzowad rodzaje pamięci. - wie, jakie są rodzaje pamięci; - zna rodzaje i zastosowanie nośników informacji..8. Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. - potrafi wymienid elementy znajdujące się poza obudową komputera; - za pojęcia: sterownik, rozdzielczość; - rozumie, w jakim celu należy podłączyd urządzenia zewnętrzne do komputera; - zna pojęcia: monitor CRT, monitor LCD, port, USB, Reset, Power. - potrafi scharakteryzowad, na czym polega komunikowanie się użytkownika z komputerem; - omawia przeznaczenie urządzeo znajdujących się poza obudową komputera; - wie jak połączyd elementy zestawu; - zna pojęcia PS/2, COM. 2.2 i Sprawdzian wiadomości..0 Omówienie i poprawa sprawdzianu. 4

5 2. System operacyjny [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Systemy operacyjne. Okna w Windows. Pulpit, ikony pulpitu. - zna i rozumie pojęcie system operacyjny; - wie skąd się biorą programy w systemie; - rozumie i potrafi wyjaśnid pojęcie instalacja programu, oprogramowanie; - zna funkcje systemu operacyjnego; - zna pojęcia: ikona, skrót, aplikacja, pasek zadao, panel sterowania; - otwiera kolejny program, plik lub folder (minimalizuje i przywraca okna); - wie, jakie programy współdziałają z systemem Windows; - wie, jakich zasad należy przestrzegad w przypadku instalowania nowego oprogramowania; - zna sposób tworzenia skrótów do programu; - wie, jak zmienid wygląd pulpitu; - potrafi zmienid wygląd ikon; - otwiera i przegląda Panel sterowania; - przegląda zasoby systemu (należy zwrócid uwagę, aby ucz. nie zmieniali ustawieo 3., 3.2, 3.3 5

6 - stosuje w praktyce różne układy okien; - potrafi nazwa elementy okna programu; systemowych); - rozumie pojęcie: ścieżka dostępu. - zamyka otwarte okna; - przegląda zawartośd okna Mój komputer (Komputer); - umie uruchomid wskazane programy za pomocą przycisku Start; - umie włączyd i wyłączyd komputer; - potrafi wymienid inne systemy operacyjne; - wymienia dowolne programy komputerowe; - wskazuje pliki i foldery (na pulpicie, w folderze Moje dokumenty); - wie, jak korzystad z Pomocy programu Podstawowe operacje na plikach i folderach. - potrafi zapisad plik (np. na przykładzie notatnika, otwartej i rozpoczętej gry); - charakteryzuje pojęcia: plik, folder; - rozumie pojęcie: rozszerzenie pliku; - wie, do czego służy kosz; - tworzy foldery, nadaje oraz zmienia - rozpoznaje rozszerzenia plików i przypisuje im programy; - otwiera Eksplorator Windows i tworzy w nim strukturę folderów; wie, w jaki sposób odzyskad skasowany plik

7 ich nazwy; - wie, jak utworzyd strukturę folderów w folderze Moje dokumenty (Dokumenty); - wie, w jaki sposób można sprawdzid właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i jego wielkośd); - potrafi wycinad, wklejad i kopiowad pliki i foldery; 2.3. Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych. - wyjaśnia na czym polega zarządzanie danymi; - wie, w jakim celu należy dbad o porządek na dysku; - umie porządkowad zasoby; - wyjaśnia pojęcia: kompresja danych, dekompresja, rozszerzenie pliku; - podaje przykłady aplikacji służących do zarządzania danymi; - umie posłużyd się wybranym programem do pakowania i rozpakowywania plików; - wie do czego służy Eksplorator Windows. - wymienia popularne formaty kompresji (ZIP, RAR) i wymienia programy nadające i odczytujące takie rozrzerzenia plików; - wyjaśnia na czym polega kompresja jakościowa, a na czym kompresja ilościowa; - uzasadnia, kiedy niezbędne jest pakowanie plików; - wypowiada się na temat standardowego menedżera plików, jakim jest Eksplorator Windows; - wyjaśnia w jaki sposób wbudowane mechanizmy systemu Windows (XP, Vista) umożliwiają kompresję i dekompresję plików bez użycia dodatkowych programów

8 2.4. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie. - wymienia rodzaje plików i przypisuje im programy, w których zostały utworzone; - wie, jakiego użyd polecenia do odszukania pliku lub folderu; - potrafi odszukad zaginiony w systemie plik lub folder; - rozpoznaje ikony i łączy je z aplikacjami nadającymi im określony wygląd; - wyjaśnia, dlaczego nieumiejętna zmiana rozszerzenia danego pliku może uniemożliwid jego otwarcie w danym programie; - stosuje do odszukiwania plików znaków wieloznacznych: *,? 3.4 (rozszerzenia i właściwości plików), podrozdział 3.6 (wyszukiwanie plików) 2.5. Ochrona przed wirusami komputerowymi. - zna pojęcie wirus komputerowy, program antywirusowy; - wie, w jaki sposób uchronid komputer przed wirusami; - dostrzega potrzebę ochrony antywirusowej. - wyjaśnia, na czym polega działanie programów antywirusowych Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 2.7 Omówienie 8

9 3. Podstawy grafiki [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Narzędzia i polecenia aplikacji Incscape. Optymalne wykorzystywanie możliwości programu. Dwiczenia 3 - używa podstawowych narzędzi programu graficznego Inkscape; - zna polecenia aplikacji; - stosuje i zmienia kolory pierwszo i drugoplanowe; - potrafi określad grubośd i kształt śladu dla wybranych narzędzi programu; - ustala atrybuty rysunku; - eksportuje rysunek w postaci bitmapy; - sprawnie posługuje się programem Inkscape Baner reklamowy. - stosuje różne narzędzia programu Paint; - tworzy określoną kompozycję w programie Paint; - stosuje podczas pracy różne narzędzia - wie, jak uruchomid pasek narzędzi tekstowych; - umie zmieniad atrybuty czcionki; - optymalnie wykorzystuje możliwości programu. 4. 9

10 aplikacji Paint. - umie zapisad swój rysunek oraz dopisywad do niego zmiany; - wie, jak tworzyd napisy w obszarze rysunku Projektujemy kartkę okolicznościową (świąteczną). - potrafi zaprojektowad i wykonad kartkę okolicznościową; - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint, Inkscape. - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku; - dba o estetykę i umiar w swojej pracy Praca z edytorem tekstu [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu. - zna i rozumie pojęcia: dokument, akapit, wiersz; - potrafi uruchomid edytor tekstu; - zna kilka skrótów usprawniających pracę w edytorze tekstu; - zna rodzaje kursorów w edytorze tekstu; - stosuje w praktyce zasady poprawnego 5.2 0

11 - wie, co to jest obszar roboczy; pisania tekstu. - wie, jak zapisad dokument tekstowy, jak dopisad do niego zmiany oraz jak zamknąd okno programu; - rozpoznaje ikonę dokumentu zapisanego w programie Word; - rozróżnia i nazywa elementy okna programu; - wie, jakie paski narzędzi znajdują się w edytorze tekstu; - wie do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij; - zna zasady poprawnego pisania tekstu Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity. - zna i rozumie pojęcie akapit; - umie przełączad się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych, minimalizowad je, przywracad, przemieszczad się w dokumencie; - stosuje różne ustawienia strony; - stosuje różne rodzaje wyrównania względem marginesów; - wie, jak określad odstępy między akapitami; - zna najpopularniejsze czcionki umie otworzyd zapisany w pliku dokument tekstowy; - dzieli tekst na akapity; - umie wskazad akapity w tekstach oraz wyjaśnid, po czym je poznad;

12 - umie zmienid rodzaj i rozmiar czcionki; - wie na czym polega formatowanie tekstu; - wyjaśnia, czym się różni redagowanie dokumentu od formatowania; 4.3. Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel. - potrafi wstawiad do tekstu symbole; - tworzy w dokumencie tekstowym tabele; - stosuje cieniowanie komórek tabeli. - umie formatowad symbole wstawione do tekstu; - potrafi wykonad do tabeli różne obramowania; - modyfikuje tabele (wstawianie symboli), Podrozdział 5.4 (tworzenie tabel) 4.4. Praca z dokumentem wielostronicowym, kolumny, tabulatory, pisownia, gramatyka. - określa cel projektu i zadania cząstkowe; - gromadzi materiały i opracowuje je; - poprawnie wpisuje teksty; - korzysta z różnych narzędzi edytora tekstu; - wie, co to jest sekcja i jak ją stosowad w praktyce; - rozróżnia i stosuje różne rodzaje tabulatorów; - modyfikuje kolumny i tabulatory dzieli tekst na kolumny. 2

13 4.5. Łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, numerowanie stron, wydruk. - wstawia do tekstu obrazy; - wie, jak korzystad z galerii ClipArt; - wstawia ozdobne napisy; - potrafi umieścid w tekście autokształty; - wstawia pola tekstowe, przemieszcza je i formatuje; - potrafi formatowad wstawione obrazy i obiekty; - umie zastosowad numerację stron; - umie sprawdzid w dokumencie pisownię; - umie modyfikowad ozdobne napisy WordArt; - wie, jak wypełnid kolorem autokształt; - wypełnia kolorem pola tekstowe, zmienia ich obramowanie, stosuje do nich cieo; - dba o estetykę swojej pracy; - wie jak zmodyfikowad numerację stron; - potrafi wstawid do dokumentu nagłówek i stopkę oraz wstawid w nich określone napisy; - umie wydrukowad wybrane strony dokumentu wie jak wydrukowad cały dokument Sprawdzian wiadomości i umiejętności. Omówienie sprawdzianu. PODSTAWA PROGRAMOWA: 5. Multimedia [2 godz.] Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne 3

14 Formy prezentacji w internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, Internet. - zna i rozumie pojęcia: multimedia i multimedialne programy edukacyjne; - dostrzega potrzebę stosowania multimediów; - potrafi korzystad z multimedialnego programu edukacyjnego; - potrafi odszukad określone treści w programie edukacyjnym; - wie, jak korzystad z encyklopedii; - wyjaśnia, co umożliwiają multimedia; - umie pobrad określone treści z programu; - wyjaśnia na czym polega aktywizujący charakter multimedialnych programów edukacyjnych. 6. i dostrzega interaktywnośd internetu; - zna różne formy prezentacji w internecie; - potrafi pobierad informacje z różnych źródeł Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem Windows Movie Maker. - zna i wymienia narzędzia i programy służą do multimedialnego przekazu; - wie jak pracowad z programem Windows Movie Maker; - zna budowę okna programu Windows Movie Maker; - umie importowad do programu multimedia: obrazy, filmiki, zdjęcia, wideo; - wie jak wykorzystad zdjęcia z własnych kolekcji; - umie dodawad muzykę; - wie jak dokonad zmiany czasu trwania przejśd; - umie dodawad napisy i tytuły; - wie jak publikowad film

15 - potrafi korzystad z pomocy programu; - umie dodawad w programie przejścia i efekty; - potrafi zapisad projekt. 6. Internet i sieci [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa WAN. - zna pojęcia: Internet, topologia sieci, protokół sieciowy; - wie, jakie są rodzaje sieci; - wie, w jaki sposób mogą byd połączone komputery; - wyjaśnia, na czym polega i co umożliwia praca w sieci lokalnej; - wymienia i charakteryzuje topologie sieci; - wymienia składniki niezbędne do budowy sieci; - wyjaśnia, co to jest adres IP komputera; - nazywa elementy składowe adresu internetowego; - wymienia cechy charakterystyczne dla 7., 7.2 i 7.3 (w wersji Windows Vista) 5

16 Praca w sieci lokalnej i globalnej. - zna pojęcia: wyszukiwarka, katalog stron WWW, portal; - wie, jaką siecią jest Internet; - wie co jest niezbędne do połączenia się z Internetem; portalu internetowego ; - wyjaśnia kiedy możliwe jest współużytkowanie zasobów, na przykład plików, programów, drukarek sieciowych, skanera. - rozpoznaje adres internetowy; - wie, do czego służy przeglądarka internetowa; - podaje przykłady adresów internetowych; - podaje przykłady portali internetowych Jak zachowad bezpieczeostwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z Internetu DBI - wie, na czym polega rozmowa w sieci; - dostrzega pozytywne i negatywne skutki korzystania z internetu; - przestrzega podstawowych zasad dotyczących zachowania bezpieczeostwa podczas rozmów w sieci; - wymienia korzyści wynikające z korzystania z internetu. - dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeostwo w sieci; - wymienia narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci; - potrafi uzasadnid, dlaczego należy zachowad ostrożnośd podczas korzystania z internetu. 7.3 (w wersji Windows XP) i 7.4 (w wersji Windows Vista) 6

17 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Arkusz kalkulacyjny pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel. 2 - potrafi uruchomid i zamknąd arkusz kalkulacyjny; zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, zakres komórek, formuła, pasek formuły, pole nazwy; - zna elementy okna arkusza kalkulacyjnego; - wie, do czego służy arkusz; - wie, jak oznaczone są kolumny a jak wiersze arkusza kalkulacyjnego; - potrafi wpisywad dane do arkusza, modyfikowad je, kasowad; - wie jak zmienid nazwę danego arkusza; - wie, do czego służy pasek formuły, - wie, jakie znaki można wpisywad do arkusza; - wie, jak wygląda formuła i gdzie mieści się w arkuszu. 8., tworzy w arkuszu tabele i je formatuje; - zapisuje efekty pracy i dopisuje do nich zmiany. 7

18 PODSTAWA PROGRAMOWA: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok szkolny II rok nauki klasa III. Zastosowanie komputera [2 godz.] Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Opisywanie innych zastosowao informatyki. Ocena zagrożeo i ograniczeo, aspekty społeczne rozwoju i zastosowao informatyki. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; - wie, jak należy zachowywad się w pracowni; - zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; - zna tematykę zajęd w danym roku szkolnym. Podręcznik s.3.2. Zagrożenia i 8

19 pożytki wynikające z zastosowao komputerów i powszechnego dostępu do informacji. - wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają z zastosowao komputerów i powszechnego dostępu do informacji; - umie wyszczególnid, które treści wśród znalezionych w internecie są pozytywne, a które negatywne; - rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej; - wypowiada się na temat konsekwencji istnienia w internecie treści pozytywnych i negatywnych..2 - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wypowiada się, do czego zobowiązują licencje. - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; - wie, co w Internecie objęte jest prawem autorskim; - wyszukuje w internecie strony WWW związane z tematem. PODSTAWA PROGRAMOWA: 2. System operacyjny [ godz.] Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Jak zadbad o bezpieczeostwo komputera i - wie w jakim celu należy stosowad odpowiednie zabezpieczenia i - wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i ustawieo; 3.7 9

20 danych? aktualizacje; - wie, jak dbad o komputer i zgromadzone w nim zasoby; - wie do czego służy zapora systemu Windows i jakie spełnia zadania; - umie wyjaśnid, dlaczego należy włączad funkcję automatycznych aktualizacji; - wie, jak zapobiegad wirusom komputerowym; - rozumie koniecznośd profilaktyki antywirusowej; - wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. - wyjaśnia na czym polega przywracanie plików z kopii zapasowej. 3. Podstawy grafiki [ 6 godz.] Podstawa programowa: Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Rodzaje grafiki. 4.2,

21 Podstawowe formaty graficzne. - wymienia rodzaje grafiki komputerowej i podaje przykłady programów; - wymienia inne niż Paint programy graficzne; - zna pojęcia: piksel, raster, grafika wektorowa; - rozumie, na czym polega zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy; - zna i wyjaśnia pojęcia: format graficzny, algorytm, kompresja obrazu, grafika wektorowa, grafika rastrowa, model barw, RGB; - wie, jakie są sposoby zapisu grafiki komputerowej; - zna formaty graficzne; - wie, od czego zależy wielkośd zapisanego pliku graficznego; - umie porównywad wielkości plików graficznych. - umie zapisad rysunek jako: mapę bitową monochromatyczną, mapę bitową 6, 24 kolorowa oraz 256 bitową; - wie, jak zmienid format pliku; - umie zapisad obraz w różnych formatach; - wymienia cechy podstawowych formatów graficznych; - rozumie i wyjaśnia pojęcia: kompresja stratna i bezstratna. 2

22 - wie, co to jest skanowanie, na czym ono polega; - umie zaimportowad obraz z innego komputera w sieci; 4.4, Importowanie grafiki. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż. 2 - wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie; - przegląda w danym programie obrazy i zdjęcia ; - otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je oraz dopisuje do nich zmiany; - wie, na czym polega przetwarzanie obrazów; - potrafi wymienid cechy charakterystyczne dla fotomontażu. - umie pobrad obrazek z internetu; - tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu; - umie wykonad spójną kompozycję graficzną Tworzenie grafiki wektorowej. 3 - zna pojęcie ścieżki - zna sposoby wykonywania operacji na ścieżkach. - tworzy proste grafiki wektorowe z wykorzystaniem operacji na ścieżkach. 4. Praca z edytorem tekstu [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba Wymagania programowe Środki 22

23 godzin ponad dydaktyczne wie, jakie elementy można wstawid do dokumentu tekstowego; - umie wyjaśnid na czym polega mechanizm OLE; Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków. - zna pojęcia obiekt, osadzanie obiektu; - umie wstawid dźwięk do dokumentu tekstowego; - wie, jak się wstawia wzory do dokumentu tekstowego; - wie, w jakich dokumentach nie wstawia się ozdobnych elementów i dźwięków. - wypowiada się, na czym polega połączenie dokumentu z plikiem źródłowym; - wie, w jaki sposób można aktualizowad plik graficzny połączony z plikiem źródłowym. - umie poruszad się po dokumencie wielostronicowym; - umie wstawid do dokumentu zakładkę i hiperłącze; Praca z dokumentem wielostronicowym -zakładka i hiperłącze. - wymienia cechy dokumentów wielostronicowych; - podaje przykłady dokumentów wielostronicowych; - zna pojęcia: zakładka, hiperłącze, nagłówek, stopka; - wyjaśnia celowośd wstawiania zakładki i hiperłącza; - posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem. - wyjaśnia, w jakim celu stosuje się nagłówek i stopkę oraz numerację stron. 23

24 Realizacja projektu Folder o mojej szkole. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk. 3 - wie, na czym polega realizacja projektu: Folder o mojej szkole ; - gromadzi do folderu materiały, zdjęcia i obrazy; - stosuje różne układy strony; - wpisuje tekst; - wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia; - wie, jakie otaczanie tekstem zastosowad do obrazów; - wie, jaki zastosowad układ tekstu; - umie formatowad teksty i obrazy; - wie, jak dopracowad szczegóły; - opracowuje plan działao; - umie dzielid tekst na kolumny; - właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach; - dba o estetykę i właściwą formę folderu; - dokonuje poprawek; - wie, jak przemieścid pomiędzy kolumnami tekst i obrazy sprawdza poprawnośd ortograficzną dokumentu; - drukuje folder; - ocenia pracę swoją i innych oraz uzasadnia tę ocenę. 4.5 Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową, dyplomy. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu z grafiką, rozmieszczenie - redaguje treśd zaproszenia; - wie, jak rozmieścid tekst na zaproszeniu; - łączy treśd zaproszenia z pasującym tematycznie obrazem; - stosuje właściwe dla zaproszenia - stosuje właściwy układ tekstu i określa marginesy; - umiejętnie stosuje elementy ozdobne; - potrafi zaprojektowad wygląd strony tytułowej zaproszenia; - analizuje i ocenia wygląd swojej pracy

25 całości na stronie. ustawienie strony i rozmieszczenie tekstu; - drukuje zaprojektowane zaproszenie. oraz prac innych uczniów. 5. Multimedia [3 godz.] Podstawa programowa: Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Prezentacje multimedialne zasady pracy z programem PowerPoint.. - rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna; - wie, jakie dokumenty można nazwad multimedialnymi; - umie otwierad i zamykad program do tworzenia prezentacji oraz zapisywad efekty swojej pracy; - zna funkcje programu PowerPoint; - stosuje narzędzia programu do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu PowerPoint samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów. 25

26 Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): Organizujemy wycieczkę klasową do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji. 2 - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - wie, jak ułożyd plan pracy; - potrafi wstawiad nowe slajdy; - dobiera tło; - wpisuje i formatuje teksty na slajdach; - wie, jak wstawiad różne obiekty do slajdów; - potrafi formatowad wstawione obiekty; - dokonuje animacji wstawionych obiektów; - wie, jak uatrakcyjnid wygląd prezentacji; - wie, jak ustalid przejścia między slajdami; - zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji; - tworzy spójną tematycznie prezentację; - potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji; - wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny; - potrafi zapisad prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz; - rozpoznaje i określa po wyglądzie ikon, jaki zastosowano zapis prezentacji; - wie, w jakich formatach można zapisad prezentację; - potrafi odtworzyd zapisaną w różnych formatach prezentację; - dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa; - ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę zapisuje efekty swojej pracy; - wie, jak przygotowad prezentację do pokazu; - potrafi wyświetlid wykonaną 26

27 prezentację w formie pokazu. 6. Internet i sieci [3 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Ogólnopolska akcja DBI 6. Dzieo Bezpiecznego Internetu - zna zagrożenia związane z Internetem - zna procedury postępowania w sytuacji cyberprzemocy, naruszania dóbr osobistych innych ludzi. - potrafi właściwie reagowad w sytuacji zagrożenia w Internecie; 27

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

JESTEM BEZPIECZNY W SIECI INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MISTRZ KOMPUTERA I. CELE: Cele ogólne konkursu: Cele wychowawcze konkursu: II.

PROGRAM I REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MISTRZ KOMPUTERA I. CELE: Cele ogólne konkursu: Cele wychowawcze konkursu: II. PROGRAM I REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO MISTRZ KOMPUTERA I. CELE: Cele ogólne konkursu: 1. Wdrożenie uczniów do stosowania komputera, oprogramowania i sieci. Internet do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Komputer na miarę umie nazwać i scharakteryzować różne rodzaje komputerów, w tym stacjonarne, netbooki,

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo