Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I"

Transkrypt

1 Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II. Jolanta Paoczyk (Nr dopuszczenia 62/2009) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III. Jolanta Paoczyk Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)został pozytywnie zaopiniowany przez: Włodzimierza Kruszwickiego opinia dydaktyczno-merytoryczna i Zdzisława Nowakowskiego opinia dydaktyczno-merytoryczna PODSTAWA PROGRAMOWA:. Budowa i zastosowanie komputera [0 godz.] Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Opisywanie innych zastosowao informatyki. Ocena zagrożeo i ograniczeo, aspekty społeczne rozwoju i zastosowao informatyki. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne

2 .. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; - wie, jak należy zachowywad się w pracowni; - zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; - zna tematykę zajęd do realizacji w danym roku szkolnym. Podręcznik s.3.2. Zapoznanie z programem Total Comander. Uczeo zna narzędzia możliwości i funkcje programu. Wykonuje operacje na plikach przy pomocy programu. Łączy się przy pomocy protokołu ftp z serwerem..3. Obsługa szkolnego serwera danych. Uczeo potrafi pobierad i wysyład materiały z serwera przy pomocy programu Total Comander..4. Znaczenie komputera we współczesnym świecie. - wie, jaka jest rola komputera; - dostrzega potrzebę stosowania komputera oraz odpowiedniego oprogramowania do wykonywania różnorodnych czynności z zakresu różnych dziedzin; - wymienia dziedziny życia, w których komputer pełni ważną rolę; - cechy oprogramowania komputerowego mające wpływ na szersze zastosowanie komputerów; - wypowiada się na temat roli, jaką może pełnid komputer w przyszłości. - wyjaśnia i uzasadnia do czego może w przyszłości doprowadzid upowszechnienie komputerów.. - zna pojęcia informatyka, przetwarzanie informacji; - potrafi przeliczad liczby z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie; - wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych na język zrozumiały dla - wie, co to jest kod ASCII. 2

3 komputera; - wie, czym charakteryzuje się system dziesiętny, a czym dwójkowy; - rozumie i wyjaśnia pojęcie kod binarny. - wie jak prawidłowo zorganizowad stanowisko komputerowe; - wie, w jaki sposób dbad o sprzęt komputerowy; Podręcznik, podrozdział.3.5. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie, na czym polega higiena pracy z komputerem; - rozumie znaczenie pojęcia syndromu RSI - wie, jakim znakiem opatrzone są urządzenia elektryczne spełniające normy bezpieczeostwa; - wyjaśnia na co ma wpływ częstotliwośd odświeżania ekranu; Wyjaśnia do czego służą urządzenia UPS. - zna jednostkę częstotliwości; - wie, jak prawidłowo przechowywad nośniki informacji..6. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej. - zna pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; - dostrzega potrzebę poszanowania i ochrony pracy innych osób; - wie, jak zgodnie z prawem można korzystad z oprogramowania. - wyjaśnia koniecznośd prawnej ochrony twórczości; - wymienia, jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie prawnej; - wie, od kiedy w Polsce obowiązuje prawo autorskie; - wie, jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną..4 3

4 - potrafi wymienid elementy znajdujące się wewnątrz komputera; - wie, do czego niezbędne są poszczególne części komputera; Budowa komputera. - zna pojęcia: pecet, mikroprocesor, karty rozszerzeo, jednostki pamięci, dysk twardy; - wymienia jednostki pamięci komputera i określa ich wielkości; - potrafi scharakteryzowad elementy budowy komputera; - potrafi scharakteryzowad rodzaje pamięci. - wie, jakie są rodzaje pamięci; - zna rodzaje i zastosowanie nośników informacji..8. Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. - potrafi wymienid elementy znajdujące się poza obudową komputera; - za pojęcia: sterownik, rozdzielczość; - rozumie, w jakim celu należy podłączyd urządzenia zewnętrzne do komputera; - zna pojęcia: monitor CRT, monitor LCD, port, USB, Reset, Power. - potrafi scharakteryzowad, na czym polega komunikowanie się użytkownika z komputerem; - omawia przeznaczenie urządzeo znajdujących się poza obudową komputera; - wie jak połączyd elementy zestawu; - zna pojęcia PS/2, COM. 2.2 i Sprawdzian wiadomości..0 Omówienie i poprawa sprawdzianu. 4

5 2. System operacyjny [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Systemy operacyjne. Okna w Windows. Pulpit, ikony pulpitu. - zna i rozumie pojęcie system operacyjny; - wie skąd się biorą programy w systemie; - rozumie i potrafi wyjaśnid pojęcie instalacja programu, oprogramowanie; - zna funkcje systemu operacyjnego; - zna pojęcia: ikona, skrót, aplikacja, pasek zadao, panel sterowania; - otwiera kolejny program, plik lub folder (minimalizuje i przywraca okna); - wie, jakie programy współdziałają z systemem Windows; - wie, jakich zasad należy przestrzegad w przypadku instalowania nowego oprogramowania; - zna sposób tworzenia skrótów do programu; - wie, jak zmienid wygląd pulpitu; - potrafi zmienid wygląd ikon; - otwiera i przegląda Panel sterowania; - przegląda zasoby systemu (należy zwrócid uwagę, aby ucz. nie zmieniali ustawieo 3., 3.2, 3.3 5

6 - stosuje w praktyce różne układy okien; - potrafi nazwa elementy okna programu; systemowych); - rozumie pojęcie: ścieżka dostępu. - zamyka otwarte okna; - przegląda zawartośd okna Mój komputer (Komputer); - umie uruchomid wskazane programy za pomocą przycisku Start; - umie włączyd i wyłączyd komputer; - potrafi wymienid inne systemy operacyjne; - wymienia dowolne programy komputerowe; - wskazuje pliki i foldery (na pulpicie, w folderze Moje dokumenty); - wie, jak korzystad z Pomocy programu Podstawowe operacje na plikach i folderach. - potrafi zapisad plik (np. na przykładzie notatnika, otwartej i rozpoczętej gry); - charakteryzuje pojęcia: plik, folder; - rozumie pojęcie: rozszerzenie pliku; - wie, do czego służy kosz; - tworzy foldery, nadaje oraz zmienia - rozpoznaje rozszerzenia plików i przypisuje im programy; - otwiera Eksplorator Windows i tworzy w nim strukturę folderów; wie, w jaki sposób odzyskad skasowany plik

7 ich nazwy; - wie, jak utworzyd strukturę folderów w folderze Moje dokumenty (Dokumenty); - wie, w jaki sposób można sprawdzid właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i jego wielkośd); - potrafi wycinad, wklejad i kopiowad pliki i foldery; 2.3. Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych. - wyjaśnia na czym polega zarządzanie danymi; - wie, w jakim celu należy dbad o porządek na dysku; - umie porządkowad zasoby; - wyjaśnia pojęcia: kompresja danych, dekompresja, rozszerzenie pliku; - podaje przykłady aplikacji służących do zarządzania danymi; - umie posłużyd się wybranym programem do pakowania i rozpakowywania plików; - wie do czego służy Eksplorator Windows. - wymienia popularne formaty kompresji (ZIP, RAR) i wymienia programy nadające i odczytujące takie rozrzerzenia plików; - wyjaśnia na czym polega kompresja jakościowa, a na czym kompresja ilościowa; - uzasadnia, kiedy niezbędne jest pakowanie plików; - wypowiada się na temat standardowego menedżera plików, jakim jest Eksplorator Windows; - wyjaśnia w jaki sposób wbudowane mechanizmy systemu Windows (XP, Vista) umożliwiają kompresję i dekompresję plików bez użycia dodatkowych programów

8 2.4. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie. - wymienia rodzaje plików i przypisuje im programy, w których zostały utworzone; - wie, jakiego użyd polecenia do odszukania pliku lub folderu; - potrafi odszukad zaginiony w systemie plik lub folder; - rozpoznaje ikony i łączy je z aplikacjami nadającymi im określony wygląd; - wyjaśnia, dlaczego nieumiejętna zmiana rozszerzenia danego pliku może uniemożliwid jego otwarcie w danym programie; - stosuje do odszukiwania plików znaków wieloznacznych: *,? 3.4 (rozszerzenia i właściwości plików), podrozdział 3.6 (wyszukiwanie plików) 2.5. Ochrona przed wirusami komputerowymi. - zna pojęcie wirus komputerowy, program antywirusowy; - wie, w jaki sposób uchronid komputer przed wirusami; - dostrzega potrzebę ochrony antywirusowej. - wyjaśnia, na czym polega działanie programów antywirusowych Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 2.7 Omówienie 8

9 3. Podstawy grafiki [5 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Narzędzia i polecenia aplikacji Incscape. Optymalne wykorzystywanie możliwości programu. Dwiczenia 3 - używa podstawowych narzędzi programu graficznego Inkscape; - zna polecenia aplikacji; - stosuje i zmienia kolory pierwszo i drugoplanowe; - potrafi określad grubośd i kształt śladu dla wybranych narzędzi programu; - ustala atrybuty rysunku; - eksportuje rysunek w postaci bitmapy; - sprawnie posługuje się programem Inkscape Baner reklamowy. - stosuje różne narzędzia programu Paint; - tworzy określoną kompozycję w programie Paint; - stosuje podczas pracy różne narzędzia - wie, jak uruchomid pasek narzędzi tekstowych; - umie zmieniad atrybuty czcionki; - optymalnie wykorzystuje możliwości programu. 4. 9

10 aplikacji Paint. - umie zapisad swój rysunek oraz dopisywad do niego zmiany; - wie, jak tworzyd napisy w obszarze rysunku Projektujemy kartkę okolicznościową (świąteczną). - potrafi zaprojektowad i wykonad kartkę okolicznościową; - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint, Inkscape. - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku; - dba o estetykę i umiar w swojej pracy Praca z edytorem tekstu [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu. - zna i rozumie pojęcia: dokument, akapit, wiersz; - potrafi uruchomid edytor tekstu; - zna kilka skrótów usprawniających pracę w edytorze tekstu; - zna rodzaje kursorów w edytorze tekstu; - stosuje w praktyce zasady poprawnego 5.2 0

11 - wie, co to jest obszar roboczy; pisania tekstu. - wie, jak zapisad dokument tekstowy, jak dopisad do niego zmiany oraz jak zamknąd okno programu; - rozpoznaje ikonę dokumentu zapisanego w programie Word; - rozróżnia i nazywa elementy okna programu; - wie, jakie paski narzędzi znajdują się w edytorze tekstu; - wie do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij; - zna zasady poprawnego pisania tekstu Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity. - zna i rozumie pojęcie akapit; - umie przełączad się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych, minimalizowad je, przywracad, przemieszczad się w dokumencie; - stosuje różne ustawienia strony; - stosuje różne rodzaje wyrównania względem marginesów; - wie, jak określad odstępy między akapitami; - zna najpopularniejsze czcionki umie otworzyd zapisany w pliku dokument tekstowy; - dzieli tekst na akapity; - umie wskazad akapity w tekstach oraz wyjaśnid, po czym je poznad;

12 - umie zmienid rodzaj i rozmiar czcionki; - wie na czym polega formatowanie tekstu; - wyjaśnia, czym się różni redagowanie dokumentu od formatowania; 4.3. Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel. - potrafi wstawiad do tekstu symbole; - tworzy w dokumencie tekstowym tabele; - stosuje cieniowanie komórek tabeli. - umie formatowad symbole wstawione do tekstu; - potrafi wykonad do tabeli różne obramowania; - modyfikuje tabele (wstawianie symboli), Podrozdział 5.4 (tworzenie tabel) 4.4. Praca z dokumentem wielostronicowym, kolumny, tabulatory, pisownia, gramatyka. - określa cel projektu i zadania cząstkowe; - gromadzi materiały i opracowuje je; - poprawnie wpisuje teksty; - korzysta z różnych narzędzi edytora tekstu; - wie, co to jest sekcja i jak ją stosowad w praktyce; - rozróżnia i stosuje różne rodzaje tabulatorów; - modyfikuje kolumny i tabulatory dzieli tekst na kolumny. 2

13 4.5. Łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, numerowanie stron, wydruk. - wstawia do tekstu obrazy; - wie, jak korzystad z galerii ClipArt; - wstawia ozdobne napisy; - potrafi umieścid w tekście autokształty; - wstawia pola tekstowe, przemieszcza je i formatuje; - potrafi formatowad wstawione obrazy i obiekty; - umie zastosowad numerację stron; - umie sprawdzid w dokumencie pisownię; - umie modyfikowad ozdobne napisy WordArt; - wie, jak wypełnid kolorem autokształt; - wypełnia kolorem pola tekstowe, zmienia ich obramowanie, stosuje do nich cieo; - dba o estetykę swojej pracy; - wie jak zmodyfikowad numerację stron; - potrafi wstawid do dokumentu nagłówek i stopkę oraz wstawid w nich określone napisy; - umie wydrukowad wybrane strony dokumentu wie jak wydrukowad cały dokument Sprawdzian wiadomości i umiejętności. Omówienie sprawdzianu. PODSTAWA PROGRAMOWA: 5. Multimedia [2 godz.] Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne 3

14 Formy prezentacji w internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, Internet. - zna i rozumie pojęcia: multimedia i multimedialne programy edukacyjne; - dostrzega potrzebę stosowania multimediów; - potrafi korzystad z multimedialnego programu edukacyjnego; - potrafi odszukad określone treści w programie edukacyjnym; - wie, jak korzystad z encyklopedii; - wyjaśnia, co umożliwiają multimedia; - umie pobrad określone treści z programu; - wyjaśnia na czym polega aktywizujący charakter multimedialnych programów edukacyjnych. 6. i dostrzega interaktywnośd internetu; - zna różne formy prezentacji w internecie; - potrafi pobierad informacje z różnych źródeł Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem Windows Movie Maker. - zna i wymienia narzędzia i programy służą do multimedialnego przekazu; - wie jak pracowad z programem Windows Movie Maker; - zna budowę okna programu Windows Movie Maker; - umie importowad do programu multimedia: obrazy, filmiki, zdjęcia, wideo; - wie jak wykorzystad zdjęcia z własnych kolekcji; - umie dodawad muzykę; - wie jak dokonad zmiany czasu trwania przejśd; - umie dodawad napisy i tytuły; - wie jak publikowad film

15 - potrafi korzystad z pomocy programu; - umie dodawad w programie przejścia i efekty; - potrafi zapisad projekt. 6. Internet i sieci [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa WAN. - zna pojęcia: Internet, topologia sieci, protokół sieciowy; - wie, jakie są rodzaje sieci; - wie, w jaki sposób mogą byd połączone komputery; - wyjaśnia, na czym polega i co umożliwia praca w sieci lokalnej; - wymienia i charakteryzuje topologie sieci; - wymienia składniki niezbędne do budowy sieci; - wyjaśnia, co to jest adres IP komputera; - nazywa elementy składowe adresu internetowego; - wymienia cechy charakterystyczne dla 7., 7.2 i 7.3 (w wersji Windows Vista) 5

16 Praca w sieci lokalnej i globalnej. - zna pojęcia: wyszukiwarka, katalog stron WWW, portal; - wie, jaką siecią jest Internet; - wie co jest niezbędne do połączenia się z Internetem; portalu internetowego ; - wyjaśnia kiedy możliwe jest współużytkowanie zasobów, na przykład plików, programów, drukarek sieciowych, skanera. - rozpoznaje adres internetowy; - wie, do czego służy przeglądarka internetowa; - podaje przykłady adresów internetowych; - podaje przykłady portali internetowych Jak zachowad bezpieczeostwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z Internetu DBI - wie, na czym polega rozmowa w sieci; - dostrzega pozytywne i negatywne skutki korzystania z internetu; - przestrzega podstawowych zasad dotyczących zachowania bezpieczeostwa podczas rozmów w sieci; - wymienia korzyści wynikające z korzystania z internetu. - dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeostwo w sieci; - wymienia narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci; - potrafi uzasadnid, dlaczego należy zachowad ostrożnośd podczas korzystania z internetu. 7.3 (w wersji Windows XP) i 7.4 (w wersji Windows Vista) 6

17 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [2 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Arkusz kalkulacyjny pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel. 2 - potrafi uruchomid i zamknąd arkusz kalkulacyjny; zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, zakres komórek, formuła, pasek formuły, pole nazwy; - zna elementy okna arkusza kalkulacyjnego; - wie, do czego służy arkusz; - wie, jak oznaczone są kolumny a jak wiersze arkusza kalkulacyjnego; - potrafi wpisywad dane do arkusza, modyfikowad je, kasowad; - wie jak zmienid nazwę danego arkusza; - wie, do czego służy pasek formuły, - wie, jakie znaki można wpisywad do arkusza; - wie, jak wygląda formuła i gdzie mieści się w arkuszu. 8., tworzy w arkuszu tabele i je formatuje; - zapisuje efekty pracy i dopisuje do nich zmiany. 7

18 PODSTAWA PROGRAMOWA: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok szkolny II rok nauki klasa III. Zastosowanie komputera [2 godz.] Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Opisywanie innych zastosowao informatyki. Ocena zagrożeo i ograniczeo, aspekty społeczne rozwoju i zastosowao informatyki. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; - wie, jak należy zachowywad się w pracowni; - zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka; - zna tematykę zajęd w danym roku szkolnym. Podręcznik s.3.2. Zagrożenia i 8

19 pożytki wynikające z zastosowao komputerów i powszechnego dostępu do informacji. - wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają z zastosowao komputerów i powszechnego dostępu do informacji; - umie wyszczególnid, które treści wśród znalezionych w internecie są pozytywne, a które negatywne; - rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej; - wypowiada się na temat konsekwencji istnienia w internecie treści pozytywnych i negatywnych..2 - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wypowiada się, do czego zobowiązują licencje. - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; - wie, co w Internecie objęte jest prawem autorskim; - wyszukuje w internecie strony WWW związane z tematem. PODSTAWA PROGRAMOWA: 2. System operacyjny [ godz.] Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Korzystanie z sieci komputerowej. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Jak zadbad o bezpieczeostwo komputera i - wie w jakim celu należy stosowad odpowiednie zabezpieczenia i - wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i ustawieo; 3.7 9

20 danych? aktualizacje; - wie, jak dbad o komputer i zgromadzone w nim zasoby; - wie do czego służy zapora systemu Windows i jakie spełnia zadania; - umie wyjaśnid, dlaczego należy włączad funkcję automatycznych aktualizacji; - wie, jak zapobiegad wirusom komputerowym; - rozumie koniecznośd profilaktyki antywirusowej; - wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. - wyjaśnia na czym polega przywracanie plików z kopii zapasowej. 3. Podstawy grafiki [ 6 godz.] Podstawa programowa: Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Rodzaje grafiki. 4.2,

21 Podstawowe formaty graficzne. - wymienia rodzaje grafiki komputerowej i podaje przykłady programów; - wymienia inne niż Paint programy graficzne; - zna pojęcia: piksel, raster, grafika wektorowa; - rozumie, na czym polega zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy; - zna i wyjaśnia pojęcia: format graficzny, algorytm, kompresja obrazu, grafika wektorowa, grafika rastrowa, model barw, RGB; - wie, jakie są sposoby zapisu grafiki komputerowej; - zna formaty graficzne; - wie, od czego zależy wielkośd zapisanego pliku graficznego; - umie porównywad wielkości plików graficznych. - umie zapisad rysunek jako: mapę bitową monochromatyczną, mapę bitową 6, 24 kolorowa oraz 256 bitową; - wie, jak zmienid format pliku; - umie zapisad obraz w różnych formatach; - wymienia cechy podstawowych formatów graficznych; - rozumie i wyjaśnia pojęcia: kompresja stratna i bezstratna. 2

22 - wie, co to jest skanowanie, na czym ono polega; - umie zaimportowad obraz z innego komputera w sieci; 4.4, Importowanie grafiki. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż. 2 - wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie; - przegląda w danym programie obrazy i zdjęcia ; - otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je oraz dopisuje do nich zmiany; - wie, na czym polega przetwarzanie obrazów; - potrafi wymienid cechy charakterystyczne dla fotomontażu. - umie pobrad obrazek z internetu; - tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu; - umie wykonad spójną kompozycję graficzną Tworzenie grafiki wektorowej. 3 - zna pojęcie ścieżki - zna sposoby wykonywania operacji na ścieżkach. - tworzy proste grafiki wektorowe z wykorzystaniem operacji na ścieżkach. 4. Praca z edytorem tekstu [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba Wymagania programowe Środki 22

23 godzin ponad dydaktyczne wie, jakie elementy można wstawid do dokumentu tekstowego; - umie wyjaśnid na czym polega mechanizm OLE; Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków. - zna pojęcia obiekt, osadzanie obiektu; - umie wstawid dźwięk do dokumentu tekstowego; - wie, jak się wstawia wzory do dokumentu tekstowego; - wie, w jakich dokumentach nie wstawia się ozdobnych elementów i dźwięków. - wypowiada się, na czym polega połączenie dokumentu z plikiem źródłowym; - wie, w jaki sposób można aktualizowad plik graficzny połączony z plikiem źródłowym. - umie poruszad się po dokumencie wielostronicowym; - umie wstawid do dokumentu zakładkę i hiperłącze; Praca z dokumentem wielostronicowym -zakładka i hiperłącze. - wymienia cechy dokumentów wielostronicowych; - podaje przykłady dokumentów wielostronicowych; - zna pojęcia: zakładka, hiperłącze, nagłówek, stopka; - wyjaśnia celowośd wstawiania zakładki i hiperłącza; - posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem. - wyjaśnia, w jakim celu stosuje się nagłówek i stopkę oraz numerację stron. 23

24 Realizacja projektu Folder o mojej szkole. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk. 3 - wie, na czym polega realizacja projektu: Folder o mojej szkole ; - gromadzi do folderu materiały, zdjęcia i obrazy; - stosuje różne układy strony; - wpisuje tekst; - wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia; - wie, jakie otaczanie tekstem zastosowad do obrazów; - wie, jaki zastosowad układ tekstu; - umie formatowad teksty i obrazy; - wie, jak dopracowad szczegóły; - opracowuje plan działao; - umie dzielid tekst na kolumny; - właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach; - dba o estetykę i właściwą formę folderu; - dokonuje poprawek; - wie, jak przemieścid pomiędzy kolumnami tekst i obrazy sprawdza poprawnośd ortograficzną dokumentu; - drukuje folder; - ocenia pracę swoją i innych oraz uzasadnia tę ocenę. 4.5 Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową, dyplomy. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu z grafiką, rozmieszczenie - redaguje treśd zaproszenia; - wie, jak rozmieścid tekst na zaproszeniu; - łączy treśd zaproszenia z pasującym tematycznie obrazem; - stosuje właściwe dla zaproszenia - stosuje właściwy układ tekstu i określa marginesy; - umiejętnie stosuje elementy ozdobne; - potrafi zaprojektowad wygląd strony tytułowej zaproszenia; - analizuje i ocenia wygląd swojej pracy

25 całości na stronie. ustawienie strony i rozmieszczenie tekstu; - drukuje zaprojektowane zaproszenie. oraz prac innych uczniów. 5. Multimedia [3 godz.] Podstawa programowa: Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Prezentacje multimedialne zasady pracy z programem PowerPoint.. - rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna; - wie, jakie dokumenty można nazwad multimedialnymi; - umie otwierad i zamykad program do tworzenia prezentacji oraz zapisywad efekty swojej pracy; - zna funkcje programu PowerPoint; - stosuje narzędzia programu do tworzenia prezentacji multimedialnych; - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu PowerPoint samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów projektów. 25

26 Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): Organizujemy wycieczkę klasową do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji. 2 - wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - wie, jak ułożyd plan pracy; - potrafi wstawiad nowe slajdy; - dobiera tło; - wpisuje i formatuje teksty na slajdach; - wie, jak wstawiad różne obiekty do slajdów; - potrafi formatowad wstawione obiekty; - dokonuje animacji wstawionych obiektów; - wie, jak uatrakcyjnid wygląd prezentacji; - wie, jak ustalid przejścia między slajdami; - zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji; - tworzy spójną tematycznie prezentację; - potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji; - wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny; - potrafi zapisad prezentację jako: standardową, przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz; - rozpoznaje i określa po wyglądzie ikon, jaki zastosowano zapis prezentacji; - wie, w jakich formatach można zapisad prezentację; - potrafi odtworzyd zapisaną w różnych formatach prezentację; - dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa; - ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę zapisuje efekty swojej pracy; - wie, jak przygotowad prezentację do pokazu; - potrafi wyświetlid wykonaną 26

27 prezentację w formie pokazu. 6. Internet i sieci [3 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł. Współtworzenie zasobów w sieci. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowao. Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe ponad Środki dydaktyczne Ogólnopolska akcja DBI 6. Dzieo Bezpiecznego Internetu - zna zagrożenia związane z Internetem - zna procedury postępowania w sytuacji cyberprzemocy, naruszania dóbr osobistych innych ludzi. - potrafi właściwie reagowad w sytuacji zagrożenia w Internecie; 27

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek BUDOWA I ZASTOSOWANIE KOMPUTERA - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum 1. Budowa i zastosowanie komputera [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I Wymagania programowe Lp. Temat lekcji Podstawowe (dostateczny) Ponadpodstawowe (bardzo dobry) 1 2 4 5 stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień Podstawowe stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega potrzebę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum 1) Budowa i zastosowanie komputera Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; Wymagania programowe z informatyki w klasie II Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA I. Budowa i zastosowanie komputera [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I OPRACOWAŁ: Jacek Woroch Forma aktywności Waga Sprawdzian (praktyczny) 5 Test, 5 Album, 3 Prezentacja 3 Kartkówka 3 Zadanie domowe. Budowa i zastosowanie komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina) I rok nauki Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik elektroniczny: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Nauczyciel: Andrzej Irlik Autor: Jolanta Pańczyk Klasy: Ib, Ic, Id, Ie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Autor: Jolanta Pańczyk Nauczyciel: Andrzej Irlik Klasy: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If Wymagania

Bardziej szczegółowo

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nauczyciel: Dariusz Kwieciński dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [6.].. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 I rok nauki 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] 5 4 3 2 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III Gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe 6 5 4 3 2.. Organizacja pracy na zajęciach z informatyki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II OPRACOWAŁ: Jacek Woroch Forma aktywności Waga Sprawdzian (praktyczny) 5 Test, 5 Album, 3 Prezentacja 3 Kartkówka 3 Zadanie domowe. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Podręcznik: trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki Rok szkolny 204/205 Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 204/205 II rok nauki dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie III gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a (łącznie 99 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach 1&2 SGEE rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach 1&2 SGEE rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach &2 SGEE rok szkolny 206/207 dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 65 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) lub roczny cykl kształcenia (2 y w I roku nauki)

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki.

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w klasie II Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Podręcznik: dwuletni cykl kształcenia (II rok nauki godzina, III rok nauki - godzina) Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [ godz.] - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; - zna kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2.. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) wg program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) I rok nauki I semestr. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki

Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM I rok nauki KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] na: 6 5 4 3 2. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji.

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Program nauczania: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Klasa II 1 godzina tygodniowo (33 godziny), Klasa III 2 godziny tygodniowo (64 godziny) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu informatyka:

Wymagania z przedmiotu informatyka: Wymagania z przedmiotu informatyka: Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu Rok szkolny 2015/16 Andrzej Matras Kryteria ocen na poszczególne oceny: 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka Europejczyka

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka Europejczyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena informatyka Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista. Jolanta Pańczyk (Nr dopuszczenia 75/2009) Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI klasa 2 w GIMNAZJUM 6 I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów. 1. Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: wiadomości umiejętności postawy i przekonania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno komunikacyjnych. Wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy System Oceniania z informatyki obowiązujący od roku szkolnego 2009/200 (nowa podstawa programowa) SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. Sprawdzian praktyczny przy komputerze po skończonym

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczna - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina, łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania programowe Lp. Temat lekcji podstawowe ponadpodstawowe 2.1. 2.2. 2.3. 1 2 4 5 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. BHP podczas zajęć informatyki.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo