Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED /09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba typy grafiki. 3. Przykłady programów obliczeniowych ogólnych i wyspecjalizowanych. 4. Języki programowania i ich charakterystyka. 5. Języki i programy do tworzenia stron internetowych. 6. Języki i programy do projektowania relacyjnych baz danych. 7. Wymień i scharakteryzuj programy do analizy i projektowania obwodów. 8. Wymień i scharakteryzuj programy do analizy pól elektromagnetycznych. 9. Wymień najważniejsze znaczniki języka HTML i podaj ich znaczenie. 10. Scharakteryzuj generatory stron internetowych. 11. Wymień i porównaj programy wspomagające obliczenia matematyczne. 12. Charakterystyka programów Visio Technical, Corel Draw. 13. Przeznaczenie i możliwości programu PowerPoint. 14. Co to są szablony i pola w edytorze równań matematycznych programu Word for Windows. 15. Różnica w formatowaniu liczb i tekstu w komórce. 16. Na czym polega działanie uchwytu wypełnienia ( inteligentnego kopiowania ) komórek? 17. Czym różni się skoroszyt od arkusza? 18. Przykłady formuł w Excelu. 19. Na czym polega różnica w adresowaniu względnym i bezwzględnym komórek w Excelu. 20. Naszkicuj i omów przykład prostego arkusza zawierającego formułę z warunkiem logicznym. 21. Co to są predefiniowane serie danych w Excelu? Podać przykłady. 22. Sposoby formatowania danych tekstowych i liczbowych oraz komórek w Excelu. 23. Typy formatowania danych i komórek w Excelu. 24. Różnice między wykresem typu liniowego i typu XY 25. Etapy tworzenia wykresu w Excelu 26. Sposoby wydawania poleceń w AutoCADzie. 27. Punkty lokalizacyjne obiektów rysunkowych w programie AutoCAD - cel stosowania i ich typy. 28. Różnica między stałym a chwilowym trybem lokalizacji. 29. Wymień sposoby rysowania precyzyjnego. 30. Wymień polecenia modyfikacji obiektów rysunkowych w programie AutoCAD. 31. Typy wymiarowania w programie AutoCAD. 32. Różnica między wymiarowaniem szeregowym i wymiarowaniem od bazy. 33. Wymień polecenia modyfikacji obiektów rysunkowych w programie AutoCAD. 34. Omów parametry polecenia SZYK PROSTOKĄTNY. 35. Omów parametry polecenia SZYK KOŁOWY. 36. Co to jest rysunek izometryczny. 37. Typy modelowania trójwymiarowego w programie AutoCAD. 38. Globalny i lokalne układy współrzędnych. Pytania z prezentacji studenckich AutoCAD 1.Jakie korzyści dają warstwy? Możliwość grupowania tych samych elementów na jednej warstwie 2.Dlaczego zaleca się stosowanie warstw? Zaleca się ich stosowanie ponieważ rysunek staje się przejrzysty. 3.Kiedy używa się kreskowanie? Kreskowanie używa się w przekrojach, pół widokach-pół przekrojach. 4.Co umożliwia zwymiarowanie obiektu? Umożliwia zrealizowanie projektu w odpowiednich wymiarach. 5.O nakazuje zasada wymiarów koniecznych? Zasada ta nakazuje podawanie na rysunku tylko koniecznych wymiarów

2 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / AutoCAD wyposażono w VBA (Visual Basic for Applications). W jakim celu? VBA wspomaga, ułatwia i skraca czas tworzenia projektu poprzez automatyzację pracy z programem. 2. Które funkcje AutoCAD a ułatwiają precyzyjne rysowanie? - polecenia tekstowe (obszar dialogowy) - skok i siatka - lokalizacja względem obiektu 3. Czy rysunki utworzone za pomocą AutoCAD a można edytować w programach graficznych? Tak, wystarczy użyć funkcji Eksportuj i zapisać plik w wymaganym formacie. 1. Podstawowe polecenia w programie AutoCAD służące do edycji brył? Suma, różnica, iloczyn, zwężenie powierzchni. 2. Czym różni się widok: model krawędziowy 3D od widoku ukryj? W widoku model krawędziowy 3D w aktualnym rzucie bryły widać wszystkie krawędzie zarówno widoczne jak i niewidoczne. W widoku Ukryj widać tylko krawędzie widoczne w rzeczywistości dla aktualnego położenia bryły. 3. Do czego służy polecenie EDPLIN? Polecenie EDPLIN powoduje przekształcenie obiektu w pojedynczy segment polilinii 2D, który można następnie poddać edycji. Można wykorzystać tę operację do łączenia linii i łuków w polilinię. 4. Podstawowe polecenia do tworzenia obiektów 3D z obiektów 2D? Podstawowe polecenia do tworzenia obiektów 3D z obiektów 2D to: wyciągnij, przekręć. 5. Do czego służy polecenie SUMA? Łączy wybrane regiony lub bryły poprzez dodawanie, czyli z kilku brył powstaje jedna bryła o kształcie złożonym z sumy brył składowych. 6. Napisz formułę która utworzy nam prostokąt o długości boków a= Napisz formułę która utworzy nam prostą o długości 400 która nachylona jest pod kątem Napisz formułę która utworzy nam prosta o długości 200,25 9. Podaj skrót klawiszowy który pozwoli nam utworzyć blok. 10. Co przypisane jest do każdej warstwy w AutoCadzie. Kolor linii, typ linii, grubość kresek. 1. Co to jest i do czego się stosuje wyciągnięcia? Jest to narzędzie wywoływane poleceniem extrude służące do tworzenia brył trójwymiarowych z prostych szkiców 2D. 2. Co to jest Algebra Boole a i do czego się ją stosuje? Jest to narzędzie stosowane do modyfikacji bryl 3D takich jak wykonywanie otworów w bryłach, różnorakich wybrań, lub tworzenie z kilku brył jednej bryły poprzez ich sumę. Operacje te opierają się na działaniach takich jak suma, iloczyn i różnica, tzn że od jednej bryły możemy odjąć drugą bryłę, znaleźć ich część wspólną lub ich sumę. 3. Co to jest polilinia i do czego się ją stosuje? Jest to narzędzie wywoływane poleceniem 3P Polilinia jest najczęściej wykorzystywana do tworzenia szkicow profili, ktore są następnie wyciągane do trzeciego wymiaru.kolejnym zastosowaniem polilinii jest moŝliwość obrysowywania nią np. skanowanych obiektow mam tu na myśli rzuty bądź mapy. Oszczędza to pracę i daje projektantowi większe pole manewru ze zwektoryzowanym rysunkiem. 4. Czy AutoCAD zalicza się do programów CAD/CAM? Programy CAD/CAM to programy służące jednocześnie do wspomagania tworzenia dokumentacji technicznej produkcji jak i wspomagania wytwarzania projektowanego produktu (Computer Aided Manufacture), zaś AutoCAD jest tylko programem CAD czyli Computer Aided Design czyli słuzy tylko do komputerowego wspomagania projektowania. Do czego stosuje się warstwy w AutoCadzie? Wprowadzenie warstw w AutoCAD-zie ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość grupowania tych samych elementów na jednej warstwie (kreskowanie, linie konturowe itd.). rysunek staje się bardziej czytelny, można wyłączyć lub włączyć dodolne elementy, np. linie wymiarowanie, osie symetrii, linie pomocnicze. W zamierzchłych czasach kolory przypisywane do warstw były odpowiednio interpretowane przez plotery pisakowe (odpowiedni kolor zawierał informacje o odpowiednim rodzaju linii) -- ten sposób jest wykorzystywany do dziś. Excel 1 Jakie są kategorie, na które dzielą się funkcje? (wymień 3) Matematyczne Statystyczne Logiczne Tekstowe Finansowe Bazy danych Informacyjne Daty i Czasu Wyszukiwania i adresu 2 Do czego można wykorzystać funkcje? Funkcje możemy stosować zarówno przy prostych obliczeniach (ILOCZYN, SILNIA) w arkuszu kalkulacyjnym, jak i tych bardziej skomplikowanych (np. SUMA.JEŻELI czy też WYZNACZNIK.MACIERZ) 3 Co to są MAKRA? Makra są to niewielkie programy, służące do rozszerzenia funkcjonalności programów.

3 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / Jak nazywa się język, w którym programujemy MAKRA? Microsoft Visual Basic 5 Jakie są sposoby programowania MAKR? Rejestrowanie czynności wykonanych w programie Pisanie skryptów bezpośrednio kodem w edytorze języka Visual Basic 1. Podaj różnice między adresowaniem względnym a adresowaniem bezwzględnym. Odp. Adresowanie względne powoduje że podczas kopiowania formuły adresy komórek w niej zawartych zmieniają się. Po zastosowaniu adresowania bezwzględnego adresy komórek podczas kopiowania formuły nie ulegają zmianie. 2. Co się dzieje gdy w arkuszu występują odwołania cykliczne? Program Excel automatycznie odnajduje komórki powodujące odwołania cykliczne wyświetla komunikat o ich wystąpieniu i uruchamia narzędzie Odwołania cykliczne. 3. Do czego służy funkcja COMPLEX? Jaka jest jej składnia? Odp. Funkcja ta przekształca współczynniki rzeczywiste i urojone w liczbę zespoloną w postaci x + yi lub x + yj. COMPLEX (część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona ) 4. Do czego służą makra? Odp. Makro jest serią poleceń i funkcji, które są przechowywane w module Visual Basic. Makro ma na celu zautomatyzować pewne określone przez użytkownika czynności aby nie było konieczności odwoływania się do skomplikowanych algorytmów postępowania albo tworzenia rozbudowanych formuł. 5. Do czego służy funkcja logiczna JEŻELI oraz jaka jest jej składnia? Odp. Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli wartością tą będzie FAŁSZ. Funkcję JEŻELI należy wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. Składnia JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz ) 6. Co będzie wynikiem formuły wprowadzonej do poniższego arkusza : =SUMY.POŚREDNIE(1;A2:A4) A B C Wynikiem tej formuły będzie liczba 8 będąca średnią z zakresu komórek A2:A4. 7. Co to jest DDE? Jest to protokół umożliwiający wymianę danych między programami systemu Microsoft Windows. 8. Do czego służy funkcja =STOPNIE(wartość)? Aby wyrazić argument wartość w stopniach. 9. Co będzie wynikiem formuły : =ADRES(1;1)? Wynikiem będzie $A$1 10. Do czego służy funkcja =LITERY.MAŁE(tekst)? Konwertuje wszystkie duże litery w ciągu tekstowym na małe. Argument tekst to tekst, który należy przekonwertować na małe litery. 11. Co należy zrobić w przypadku gdy arkusz Excel przy próbie zastosowania funkcji operujących na liczbach zespolonych sygnalizuje błąd (#ARG!)? Odp.: Jeśli funkcja nie jest dostępna, należy uruchomić Instalatora, aby zainstalować dodatek Analysis Toolpak. Po zainstalowaniu dodatek należy uaktywnić używając polecenia Dodatki w menu Narzędzia. 12. Podaj nazwę i składnię funkcji, która zamienia liczby z dziedziny liczb rzeczywistych na liczby z dziedziny liczb zespolonych. Odp.: Jest to funkcja COMPLEX, składnia tej funkcji jest następująca: COMPLEX(część_rzeczywista;część_urojona) 13. Podaj przykład, co należy wpisać do danej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Excel, aby uzyskać liczbę zespoloną: 3+4i? Odp.: Aby uzyskać liczbę zespoloną 3+4i należy wpisać do danej komórki: =complex(3;4) 14. Jakie postaci liczb zespolonych są akceptowane przez arkusz Excel? Odp.: Arkusz Excel akceptuje liczby zespolone postaci: x+yi lub x+yj, w przypadku podania innej składni liczby zespolonej program sygnalizuje błąd (#ARG!) 15. Podaj jaka będzie zawartość komórki A2 ( i dlaczego), jeśli wpisano do niej funkcję: =IMCONJUGATE(A1)? W komórce A1 znajduje się liczba zespolona 12-8j. Odp.: W komórce A2 pojawi się liczba zespolona 12+8j, jest tak dlatego, że funkcja IMCOJUGATE podaje wartość liczby sprzężonej do danej liczby zespolonej. 16. Podaj jaka będzie zawartość komórki C1 jeśli wpisano do niej funkcję: =IMSUB(A1;B1)? W komórce A1 znajduje się liczba zespolona 12-8j, a w komórce B1liczba 5+4j Odp.: W komórce C1 pojawi się liczba zespolona 7-12j, jest tak dlatego, że funkcja IMSUB wykonała odejmowanie na liczbach zespolonych: (12-8j)-(5+4j)=7-12j.

4 CorelDraw KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / Co dzięki Corel owi możemy zrobić? edytowanie zdjęć, tworzenie własnej grafiki jak np. loga stosowanie efektów do tekstu i wiele innych. 2. Ile jest dostępnych wersji Corel a? Od początku istnienia Corel a wyszło 13 wersji, najnowszą jest wersja oznaczona X3 z 2006 roku. skład pakietu: CorelDRAW X3, Corel PHOTO-PAINT X3, Corel CAPTURE X3, Bitstream Font Navigator 5, Duplexing Wizard, SB Profiler 3. Ile kosztuje program? CorelDRAW X3 cena z allegro: Kup Teraz! 499,00 zł 4. Wymień kilka funkcji dostępnych w programie. np. soczewka, obwiedna, metamorfoza, efekt 3D, obrys i wiele innych 5. Co to są krzywe Béziera? Krzywe Béziera są parametrycznymi krzywymi trzeciego stopnia i znajdują szerokie zastosowanie w modelowaniu kształtu figur i powierzchni. Kształt krzywej Béziera jest określony czterema punktami: dwoma punktami krańcowymi krzywej (tzw. węzłami) (P1, P4) oraz dwoma punktami kontrolnymi (P2, P3). 1. Czym różni się grafika rastrowa od wektorowej? W rysunku rastrowym wszystko jest zapamiętywane jako punkty, natomiast w rysunku wektorowym odcinek jest zapamiętywany jako zbiór dwóch punktów (początkowy i końcowy) o określonych współrzędnych. 2. Wymień 3 sposoby wypełniania obiektów w CorelDraw. Np. tonalne, deseniem, teksturą 3. Czy możemy za pomocą programu CorelDraw edytować zdjęcia?? Nie. Program służy do pracy z obiektami (okręgi, kwadraty itp ) 4. Wymienić trzy dowolne efekty, jakie można zastosować w CorelDraw. Odp. Prespektywa, obwiednia, metamorfoza 5. Do którego narzędzia należy czynność 'spawaj'? A.połączenie obiektów, B.kształtowanie obiektów, C.odzielanie obiektów. Odp. B.kształtowanie obiektów. GIMP 1.Co to jest grafika rastrowa? reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym 2. Wymień przynajmniej 3 programy bazujące na grafice rastrowej GIMP Adobe Photoshop Microsoft Paint Paint.Net 3. Podaj najważniejszą różnicę między grafiką rastrową a wektorową. grafika wektorowa pokazuje obraz używając obiektów geometrycznych takich, jak krzywe, czy poligony, natomiast grafika rastrowa opiera się na pikselach 4. Adobe Photoshop i GIMP są do siebie podobne, jednak na pierwszy rzut oka różnią się od siebie, czym? Liczbą otwartych okien podczas pracy w danym programie (w GIMPie jest to kilka okien) 5. Podaj wady i zalety GIMPa. Zalety:-można go pobrać za darmo ze strony producenta, - możliwość poszerzenia możliwości programu poprzez ściąganie dodatkowych wtyczek Wady: - praca w kilku okienkach, co przy przełączaniu różnych aplikacji potrafi utrudnić korzystanie z aplikacji 1. Wymień kilka typów plików jakie zapisuje GIMP JPG; XCF; GIF, GBR; HTML;TIF; 2. Opisz opcje skalowania i kadrowania. Skalowanie proporcjonalna zmiana rozmiaru obrazu. Kadrowanie - polega ono na wyselekcjonowaniu interesującego nas fragmentu zdjęcia 3. Wymień podstawowe parametry pędzla. Kształt, promień, ostrza, twardość, współczynnik proporcji, przezroczystość 4. Narzędzia do wyostrzania dostępne w programie GIMP wady i zalety. Wyostrzanie zaleta: szybkość, wady: skromne mozliwosci konfiguracji, wzrost szumu. Wzmocnienie większe możliwości konfiguracji, zwiekszanie szumu. Wmocnienie krawędzi najbardziej czasochłonne, zalety: nie zwiększa szumu,największe możliwości panowania nad wyostrzaniem 5. Kanały dostępne w narzędziu poziomy. Wartość (kanał jasnosci), Czerwony, Zielony, Niebieski 6. Wymień kilka trybów mieszania warstw w programie GIMP Zwykły, Przenikanie, Mnożenie, Dzielenie, Przesiewanie, Pokrywanie, Rozjaśnainie, Wypalanie, Twarde światło, Miękkie światło, Wydobycie ziarna, Połączenie ziarna, Suma, Różnica, Tylko jaśniejsze, Tylko ciemniejsze, Odcień, Nasycenie, Kolor, Wartość.

5 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / Różnica pomiędzy ścieżką a zaznaczeniem Ścieżki w przeciwieństwie do zaznaczenia rysowane są podobnie jak wykreśla się figury wektorowe (wektorowe gdyż łatwo opisać je za pomocą równań matematycznych - składają się z linii, powierzchni i figur). Ścieżka nie jest połączona z rysunkiem więc obrysowanie ścieżką nie daje nam możliwości wycięcia elementu znajdującego się wewnątrz w tym celu ścieżkę należy konwertować na zaznaczenie. OpenOffice 1. Jak zostać posiadaczem pakietu Open Office? Wystarczy pobrać pakiet Open Office z oficjalnej strony producenta. 2. Jakie są składniki pakietu Open Office? Writer Calc Impress Draw Math 3. Gdzie szukamy odpowiedzi na powstałe pytania odnośnie używania programu Open Office? Na oficjalnej stronie producenta. 4. Dlaczego wiele firm korzysta z Open Officea? Firmy korzystają z Open Officea, ponieważ jest on w pełni darmowy i możemy go wykorzystywać do celów komercyjnych. 5. Czy możemy za pomocą Open Officea otwierać i modyfikować pliki stworzone w programie Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office 2007? Open Office jest na tyle kompatybilnym i elastycznym programem, który umożliwia nam bezproblemowe działanie z plikami większości innych producentów pakietów biurowych. Modyfikacja i wprowadzanie zmian do tych dokumentów nie stanowi większych trudności. Po dokonanych zmianach możemy zapisać plik w dowolnym formacie. 1. Jak się nazywała pierwsza wersja Openoffice a? Staroffice 2. Jak będzie wyglądać funkcja w Calc opisująca funkcje: cos(30 ) cos(30*pi()/180) 3. Napisz formułę w Math dla wyrażenia: sqrt 2 over x_2 * x^3 = 5 4. Wymień trzy programy wchodzące w skład pakietu Openoffice. Writer, Calc, Impress. 5. Wymień trzy wersje Openoffice a. OpenofficePL Standard, Openoffice.ux.pl, Openoffice.org Pajączek 1. Dlaczego Pajączek? Pajączek jest jednym z programów które możemy polecić każdemu użytkownikowi, użytkownicy mniej zaawansowani mogą skorzystać z kursów doszkalających HTML,PHP, JAVA, a użytkownicy troszkę bardziej zaawansowani wystarczy że będą działać wg wyżej zamieszczonych schematów. Bardzo ważnym atutem programu jest jego cena, gdyż możemy nabyć podstawową wersję Standard już poniżej 100zł. Posiada pomoc przy pisaniu składni kodu która [podczas pisania podpowiada nam jak powinien kod wyglądać. 2. Dla kogo jest Pajączek? Tak jak powyżej jest dla mniej lub bardziej zaawansowanych użytkowników 3. Czy można edytować strony www? Programem Pajączek możemy edytować dowolne strony WWW pisane w języku obsługiwanym przez program. 1. Do edycji czego służy Pajączek? Stron WWW: języka HTML, innych języków znacznikowych, języków skryptowych (JavaScript, VB Script, PHP) i innych 2. W jakich trybach można dokonywać edycji dokumentów Tekstowy (widoczny kod źródłowy, pracujemy bezpośrednio na nim) i graficzny (praca na zasadzie wybierz, kopiujwklej ). Można oczywiście przełączać między tymi trybami, pracując faktycznie w trybie mieszanym. 3. Czy Pajączek wymaga znajomości HTML? Dlaczego? Nie, program pozwala początkującym tworzenie stron na podstawie formularza lub wklejając elementy w trybie graficznym. 4. Czy istnieją wersje testowe programu pozwalające na zapoznanie się ze sposobem pracy w Pajączku? Tak, na stronie domowej Pajączka znajduje się kilka wersji testowych tej aplikacji, pozwalających na 40 uruchomień. 5. Czy interfejs programu jest w języku polskim? Tak, jest to aplikacja w całości napisana w języku polskim, więc posługiwanie się interfejsem programu nie powoduje kłopotu. Dostępne są także instrukcje do programu na stronie Photoshop 1. Dlaczego Photoshop? Największy zbiór filtrów, obsługiwanych formatów plików, warstwowość daje najszersze możliwości obróbki obrazu specjalistom (i nie tylko) wielu dziedzin.

6 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / Czym się Photoshop jeszcze wyróżnia? Wparcie i ciągłe ulepszanie jego funkcjonalności pozwala użytkownikom być na czasie ze wszystkimi trendami tworzenia i obróbki grafiki. 3. Czy potrzebne jest wsparcie innymi programami?? Photoshop jest programem kombajnem, zawierającym wszelkie możliwe narzędzia potrzebne przy pracy z obrazami cyfrowymi. 4. Do czego służą filtry? Filtry służą między innymi do zmiany geometrii bądź stylizacji bądź kolorystyki pliku graficznego. 5. Co to jest grafika rastrowa? Reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym 6. Czy barwa/nasycenie dotyczy się całego obrazka? Tak ta opcja dotyczy całego obrazka ( wszystkich warstw) z uwzględnieniem podstawowych kolorów. Do wybranych warstw możemy posłużyć się opcją koloru selektywnego 1. Jaki tryb malowania musi być ustawiony w narzędziu Pędzel, aby podczas operacji redukcji czerwonych oczu zamalowywane źrenice traciły swoją barwę? Jest to tryb malowania KOLOR dostępny w opcjach każdego z narzędzi 2. Która z metod redukcji czerwonych oczu jest metoda lepsza (uzasadnij)? Metoda pędzla jest metodą szybszą jednakże nie zawsze jest skuteczna, natomiast metoda zmiany parametrów nasycenia i jasności daje się stosować do praktycznie każdego zdjęciai daje pożądane rezultaty. 3. W jakim celu przy zmianie koloru oczu kopiujemy je (oczy) do nowej warstwy? Kopiowanie oczu do nowej warstwy (po uprzednim wtopieniu) stosujemy aby nowy kolor oczu dopasowywał się nasyceniem, jasnością do pierwotnego koloru tęczówki oka. 4. Jaka kombinacja klawiszy pozwala nam na pobranie koloru i zakrycie np. piega w metodzie pędzla korygującego? Poprzez przytrzymanie klawisza Alt i kliknięcie lewym przyciskiem myszy obok piega pobieramy kolor retuszu. Natomiast aby usunąć pieg puszczamy przycisk Alt i najeżdżając na piega lewym przyciskiem myszy retuszujemy niedoskonałość. 5. Jaki filtr zastosowany został w prezentacji do usuwania piegów, gdzie w Menu on się znajduje? Do retuszu piegów zastosowany został filtr Rozmycie gaussowskie. Znajduje się on w menu Filtr Rozmycie Rozmycie gaussowskie. 1. Na czym polega optymalizacja? To proces dostrajania jakości wyświetlania i rozmiaru pliku obrazka do użytku w internecie lub innych elektronicznych środkach przekazu. 2. Co to dithering? Dithering oznacza metodę symulacji kolorów niedostępnych w systemie wyświetlania danego komputera. Obrazki z przewagą jednolitych kolorów mogą lepiej wyglądać bez ditheringu. W przypadku obrazków z płynnymi przejściami tonalnymi (zwłaszcza z kolorowymi gradientami) dithering jest często niezbędny dla uniknięcia powstawania pasków koloru. 3. Wymienić rodzaje ditheringu? Dyfuzyjny,Wzorek, Szum 4. Na czym polega optymalizacja wyważona? Optymalizacja wyważona umożliwia płynne różnicowanie ustawień optymalizacji na obrazku za pomocą masek z warstw tekstowych, warstw kształtów i kanałów alfa. Technika ta zapewnia wyższą jakość w najważniejszych obszarach obrazka, nie powiększając niepotrzebnie rozmiaru pliku. Dzięki optymalizacji ważonej można tworzyć stopniowe wariacje w ditheringu plików GIF, PNG-8 i WBMP, ustawieniach stratności GIF i kompresji JPEG. Optymalizacja ważona umożliwia również nadawanie priorytetu kolorom w zaznaczonych obszarach obrazka podczas generowania tabeli kolorów. 5. Kiedy nie można stosować stratności? Opcji Stratność nie można używać razem z opcją Przeplot ani z algorytmami ditheringu Szum i Wzorek. 6. Jakie są podstawowe funkcje programu Photoshop? - przeglądarka plików, - edytor obrazów, - narzędzie do tworzenia grafik, - narzędzie do tworzenia stron internetowych 7. Podaj różnice pomiędzy grafika wektorowa a obrazem bitmapowym? Obrazy bitmapowe składają się z siatki punktów nazywanych pikselami, natomiast grafika wektorowa składa się z linii i krzywych zdefiniowanych matematycznie, za pomocą wektorów. Grafikę wektorowa wykorzystujemy najczęściej do opisu tekstu oraz wyróżnień a obrazy bitmapowe stosuje się najczęściej do zapisu i obróbki obrazów ciągłotonowych. 8. Wymień najważniejsze elementy obszaru roboczego i napisz do czego służą? -Pasek menu Zawiera szereg menu dotyczących różnych zadań. W programie pasek menu można dostosować do swoich potrzeb, na przykład pewne elementy menu można ukryć, inne wyświetlić, a jeszcze inne wyróżnić wybranym kolorem. -Pasek opcji Zawiera opcje dotyczące używania narzędzi. -Paleta narzędziowa Zawiera narzędzia do tworzenia i edycji obrazków. -Aktywny obszar obrazka W obszarze tym jest wyświetlana zawartość otwartego (i aktywnego) pliku. -Studnia palet Pomaga ustawić inne palety w obszarze roboczym.

7 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / Palety Pomagają w modyfikacji i kontrolowaniu obrazków. Rozmieszczenie palet w obszarze roboczym można dostosować do swoich potrzeb. W programie istnieje możliwość dostosowania poszczególnych menu: pewne elementy menu można ukryć, inne wyświetlić, a jeszcze inne wyróżnić wybranym kolorem. 9.Podaj ogólne podstawowe grupy narzędzi w programie? -narzędzia do zaznaczania -narzędzia do kadrowania i odcięć - narzędzia do retuszu - narzędzia do malowania -narzędzia do rysowania i tekstu -narzędzia do adnotacji, pomiaru i nawigacji 10. Jakie możliwości daje nam praca na warstwach w programie Photoshop? Warstwy pozwalają nam opracowywać wybrane elementy obrazków bez modyfikacji innych elementów. Operacje na warstwach, na przykład zmiana ich kolejności czy atrybutów, stanowią jedną z metod projektowania obrazów. Derive 1. Co umożliwia program Derive? Derive pozwala na: dokładne obliczenia na ułamkach i l iczbach niewymiernych; obliczenia symboliczne na wyrażeniach algebraicznych (wykonywanie działań i redukcja wyrazów podobnych, rozkład na czynniki wielomianów, obliczanie pochodnych, granic funkcji, ); dokładne rozwiązywanie równań i nierówności; łatwe i szybkie wykonywanie wykresów funkcji; przygotowywanie, edycję, wydruk oraz zachowywanie tekstów matematycznych; obliczenia na liczbach zespolonych; różniczkowanie, całkowanie i wiele innych skomplikowanych czynności matematycznych. 2. Jaką rolę program Derive odgrywa w pracy inżyniera? Dla inżyniera, Derive jest idealnym narzędziem pozwalającym na szybki dostęp do wielkiej liczby matematycznych procedur i funkcji. Zaletą w zastosowaniach inżynierskich jest fakt wykonywania przejrzystych wizualizacji problemów technicznych. Wykorzystując program Derive w codziennej pracy, szybko można zauważyć, że stanowi on łatwe w użyciu i bardzo silne środowisko obliczeń matematycznych. 3. Dlaczego kiedy używamy nawiasów kwadratowych podczas wprowadzania wyrażenia np. 5 [x+y], wynik nie jest poprawny? W Derive nawiasy kwadratowe używane są jedynie do wprowadzania wektorów i macierzy. Do kontrolowania kolejności wykonywanych operacji używane są nawiasy zwykłe, a nie kwadratowe. 4. Jak narysować wykres 3D dwóch przecinających się płaszczyzn? Podświetl i wyrysuj wyrażenie definiujące pierwszą płaszczyznę w oknie grafiki 3D. Następnie wróć do okna algebraicznego, podświetl i wyrysuj wyrażenie określające drugą płaszczyznę. Obracanie wykresów pomoże w lepszej wizualizacji przecięcia. 5. Jak szybko przemieszczać się między oknem algebraicznym a oknem grafiki 3D? W tym celu używamy skrótu : Ctrl+1 Jest to jeden z ważniejszych i często wykorzystywanych skrótów, ułatwia i przyśpiesza nam pracę w programie. 1. Wymień trzy przykładowe typy obliczeń. Oprócz typowego obliczania równań i nierówności warto wymienić takie działania jak: różniczkowanie, całkowanie czy obliczanie granicy. Jakie zalety posiada program Derive. Przejrzysty interfejs, łatwe wprowadzanie równań, możliwość dodawania tekstów oraz dokumentowanie badań. 3. Czy program potrafi wyświetlać graficzne przebiegi funkcji? Tak, program potrafi wyświetlić przebiegi 2D jak i 3D a także mamy możliwość odczytywania danych z wykresów. 4. Czy możliwe jest wykorzystanie wykonanych obliczeń w innym edytorze np. Word? Tak, program ma możliwość zapisu w formacie pliku RTF, dzięki czemu możemy go edytować w innych programach. Dreamweaver 1. Dlaczego Dreamweaver? Dreamweaver jest programem łatwym w obsłudze, można za pomocą jego zrobić prosta stronę WWW nie znając nawet podstawowych komend w kodzie HTML, posiada on również kolorowanie znaczników, komentarzy co jest bardzo pomocne i przejrzyste dla bardziej zaawansowanych użytkowników. 2. Dla kogo przeznaczony jest Dreamweaver? Dreamweaver przeznaczony jest przede wszystkich dla ludzi którzy nie interesują się i nie chcą się wgłębiać w budowę strukture stron WWW oraz uczyć się kodu HTML, a chcą stworzyć swoja własna prosta stronę WWW 3. Czy jest do końca idealnym programem? Dreamweaver nie jest do końca idealnym programem, ponieważ dodaje on do kodu strony rożne niepotrzebne znaczniki, komendy które zwiększają objętość strony co tym samym wydłuża czas włączania się naszej strony. Kod stworzony przez Dreamweaver jest bardzo trudny do odczytania i zmiany przez programistę 1.Jak dużo czasu zajmuje zrobienie strony w programie? Odpowiedz jest dosyć trudna do zdefiniowania jednoznacznego ponieważ zależy jak bardzo dbali będziemy od szczegóły naszej strony. Mi zrobienie mojej pierwszej strony z aukcją zawierająca kilka linków zajeło ok. 5 godzin przy pracy jak designer. 2.Jak szybko można opanować podstawowe funkcje programu? Podstawowe funkcje programu możemy odgadnąć intuicyjnie gdyż program ma podobne funkcje do aplikacji microsoft word. Każdy po ok. 2 godzinach z pracy z programem nie powinien mieć większych trudności z wykonaniem prostej strony internetowej.

8 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / Czy Macromedia Dreamweaver MX pozwala na korzystanie z kaskadowych arkuszy styli (CSS)? Tak, macromedia dreamweaver mx posiada potężny panel dzięki któremu w łatwy sposób zdefiniujemy style(wygląd linków, tła, tekstu, wybranych komórek [wszystko to zapisuje się w jednym pliku o rozszerzeniu.css i można zmienić styl całej strony]) naszej strony. 2. Czy dzieki macromedia dreamweaver mx możemy wykonywac skrypty php odrazu podczas ich tworzenia? Tak. Taką funkcje zapewnia macromedia coldfusion, który po doinstalowaniu rozszerza możliwości dreamweavera o wykonywanie skryptów php od razu w oknie programu. 3. Jakie tryby edycji łączy w sobie Macromedia Dreamweaver MX? Macromedia Dreamweaver łączy w sobie 2 tryby edycji: tworzenie strony w środowisku programistycznym (edycja kodu HTML) oraz wizualnym (WYSWIG), dzięki czemu tworzenie stron jest łatwe. Dodatkowo dreamweaver posiada wiele funkcji sprawdzających oraz optymalizujących kod. 4. Jakiego skrótu klawiszowego należy użyć aby wywołać panel Reference i co on zawiera? Shift+F1. Jest to panel, w którym są wyświetlane szczegółowe informacje na temat komend języka HTML, CSS, JavaScript, ASP i JSP oraz przykłady ich zastosowania. 5. Jakiego skrótu klawiszowego należy użyć aby wstawić animację flash do dokumentu html? Ctrl+Alt+F FrontPage 1. Czemu należy nadawać nazwy plików, zdjęć oraz podstrony bez polskich znaków z małej litery i bez spacji? Ponieważ, strona po wrzuceniu już na serwer nie będzie działała poprawnie w innych przeglądarkach. 2. Jakie są dwie główne możliwości programu FrontPage? Tworzenie nowych stron oraz edytowanie już zrobionych. 3. Czy program FrontPage 2003 jest programem bezpłatnym? Niestety program FrontPage 2003 występuje w pakiecie Microsoft Office, który jest pakietem płatnym. 4. Dlaczego program FrontPage 2003 jest taki łatwy w obsłudze? Ponieważ zawiera wiele pomocniczych guzików oraz narzędzi, które pozwalają nam zrobić stronę internetową bez ingerencji w " kod strony ". 5. Czy program FrontPage zawiera narzędzia pomocnicze do wykrywania błędów w kodzie strony? Program FrontPage ma funkcje, która podkreśla błędne polecenia. 1. Dlaczego program FrontPage może być wykorzystywany przez każdego? Ponieważ nie wymaga on znajomości języka HTML przy tworzeniu witryn internetowych 2. Do czego służy Hiperłącze? Do przechodzenia od pliku do pliku umieszczonego w dowolnym miejscu sieci internetowej. 3. Czy program FrontPage może wykorzystywać składniki innych programów z serii Office Tak, gdyż wchodzi on również w skład tego oprogramowania i jest z nim całkowicie kompatybilny 4. Czy program FrontPage może służyć do edycji obrazów? Tak, gdyż umożliwiają to narzędzia edycji obrazów zawarte w pasku narzędzi Obrazy. Grapher 1. Dlaczego program Grapher 2.11 jest użyteczny? Program ten jest bardzo prosty w obsłudze, posiada mało skomplikowane funkcje oraz posiada nakładkę w języku polskim. 2. Jak można przenieść nasz nowo powstały wykres? Robimy to za pomocą funkcji zapisz jako obraz, plik graficzny jest wtedy zapisywany w formacie BMP lub BM. 3. Co daje nam używanie funkcji regresja? Funkcja ta pozwala na wyrysowanie najbardziej przybliżonej charakterystyki na podstawie wartości z naszych tabeli. PSpice 1. Czym są markery napięciowe, prądowe i do czego służą? Markery napięciowe i prądowe są to swojego rodzaju mierniki napięcia i prądu, a służą do z czytywania poszczególnych wartości na każdym elemencie układu bądź na każdej ścieżce. W miejscu ustawienia markera jest rysowana wybrana charakterystyka. 2. Do czego służy przestawiona wcześniej zakładka Analysis? Zakładka Analys jest to zakładka symulacyjna której używamy do wyboru i wprowadzenia parametrów wybranej analizy. Rozpoczyna ona symulacje i dzięki jej możliwościom możemy wyświetlić parametry układu w zakładce listening. 3. Który z programów Pspice czy Electronics WorkBanch bym polecił i dlaczego? Jeżeli miałbym wybór to nie używałbym Pspica, do projektowania układów co prawda zawiera w sobie o wiele więcej bibliotek niż Electronics WorkBanch ale jeśli chodzi o samo projektowanie układów to pozycja 2 jest o wiele bardziej przyjazna dla użytkownika który zaczyna zabawę z tego typu programami. 1. Co zrobić gdy w bibliotece programu nie ma elementu który chce użyć? Są dwa wyjścia z tej sytuacji. Wielu producentów udostępnia biblioteki swoich wyrobów na stronach internetowych bądź,

9 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED /09. 9 wraz z produktem. Wystarczy poszukać. Drugim wyjściem jest samodzielne stworzenie biblioteki elementu w podprogramie Model Editor 2. Co zrobić gdy chce zapisać wyniki symulacji? Każdą wykreśloną charakterystykę można edytować z zapisywaniem wyłączne. Pliki mogą być zapisywane w formacie odczytywanym przez program PSpice lub w formie mapy bitowej. Ponadto istnieje możliwość zapisu wyników symulacji w formie pliku tekstowego. 3. Co należy zrobić aby przeprowadzić analizę parametryczną ze względu na temperaturę? W menu analysis setup należy wybrać bądź analizę parametryczną (Parametric) i wprowadzić jako parametr temperaturę, bądź bezpośrednio wybrać analizę temperaturową. Jednak trzeba konieczne zaznaczyć do czego ma się odnosić ta analiza. W związku z tym należy wybrać jeszcze co najmniej jedną analizę nieparametryczną np. analizę zmiennoprądową. SolidEdge 1. Czym jest program Solid Edge? Solid Edge jest jednym z najnowocześniejszych systemów trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania wykorzystującym jądro Parasolid. 2. Na jakie podstawowe moduły dzieli się Solid Edge? Do podstawowych modułów programu Solid Edge zalicza się moduły Draft, Part, Sheet metal, Assembly oraz Weldment. 3. Co to jest PathFinder? PathFinder jest narzędziem okna EdgeBar umożliwiającym na dostęp do kolejnych operacji wykonywania projektu pozwalając na ich edycje, usuwanie, blokowanie, ukrywanie, zmianę kolejności bądź nazwy. 4. Do czego służy moduł Part? Moduł Part służy do modelowania pojedyńczych części niezależnie od stopnia ich skomplikowania. 5. Za pomocą którego modułu programu możemy zaprojektować spawaną konstrukcje hali przemysłowej? Możemy tego dokonać za pomocą modułu Weldment. 1. Co to jest i do czego służy pasek wstęgowy? Pasek zmieniający swój wygląd w zależności od wykonywanego polecenia,pozwala na zmianę parametrów rysowanego lub edytowanego obiektu ( np. kolor, grubość, długość itd.) 2. Sposoby rysowania prostokąta w module Draft? -narysowanie przybliżonego zarysu figury, -narysowanie przekątnej prostokąta, -zaznaczenie trzech kolejnych jego wierzchołków. 3. Na czym polega kreskowanie, jak się je robi? odp: W Solid Edge w zasadzie nie istnieje polecenie kreskowania obszaru. Obszar można wypełnić, a na wypełnienie składają się: tło i wzór, czyli kreskowanie. 4. Jakie są rodzaje wymiarowań? Do dyspozycji mamy 5 rodzaji wymiarowań: 1. Smart Dimension narzędzie do wymiarowania pojedynczych 5. elementów. 2. Odległość między (Distance between) wymiarowanie odległości między dwoma wskazanymi punktami. 3. Kąt między (Angle between) wymiarowanie kątów. 4. Współrzędne (Coordinate Dimension) wymiarowanie za pomocą współrzędnych w stosunku do określonego wcześniej początku układu. 5. Średnica połówkowa (Symmetric Diameter) wymiarowanie średnic połówkowych 6. Czy Solid Edge posiada swoją tablice znaków? Moduł Draft nie posiada swojej własnej tablicy znaków, korzysta z tablicy systemu, na którym został zainstalowany. 7. W czym pomaga funkcja Jnteli Sketch? Pomaga tworzyć elementy o konkretnych cechach (np. poziome, pionowe) lub pozostające w określonych relacjach w stosunku do innych obiektów na rysunku (np. styczne, prostopadłe). www 1. Do czego służą kaskadowe arkusze stylów - CSS? Kaskadowe arkusze stylów - CSS jest to język używany do określenia formatowania elementów witryny internetowej, takich jak kolory, rysunki tła, czcionki, marginesy, akapity, itp, itd. 2. Jaka właściwiość CSS pozwala dodać tło np. do obrazka? Border. 3. Jaki znacznik tworzy wiersze w tabeli, a jaki służy do tworzenia komórek? Tworzenie wierszy - znacznik <tr> tworzenie komórek - znacznik <td>. Derive 1. Co umożliwia program Derive? Derive pozwala na: dokładne obliczenia na ułamkach i liczbach niewymiernych; obliczenia symboliczne na wyrażeniach algebraicznych (wykonywanie działań i redukcja wyrazów podobnych, rozkład na czynniki wielomianów, obliczanie pochodnych, granic funkcji, ); dokładne rozwiązywanie równań i nierówności; łatwe i szybkie wykonywanie wykresów funkcji; przygotowywanie, edycję, wydruk oraz zachowywanie tekstów matematycznych; obliczenia na liczbach zespolonych; różniczkowanie, całkowanie i wiele innych skomplikowanych czynności matematycznych. 2. Jaką rolę program Derive odgrywa w pracy inżyniera? Dla inżyniera, Derive jest idealnym narzędziem pozwalającym na szybki dostęp do wielkiej liczby matematycznych procedur i

10 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / funkcji. Zaletą w zastosowaniach inżynierskich jest fakt wykonywania przejrzystych wizualizacji problemów technicznych. Wykorzystując program Derive w codziennej pracy, szybko można zauważyć, że stanowi on łatwe w użyciu i bardzo silne środowisko obliczeń matematycznych. 3. Dlaczego kiedy używamy nawiasów kwadratowych podczas wprowadzania wyrażenia np. 5 [x+y], wynik nie jest poprawny? W Derive nawiasy kwadratowe używane są jedynie do wprowadzania wektorów i macierzy. Do kontrolowania kolejności wykonywanych operacji używane są nawiasy zwykłe, a nie kwadratowe. 4. Jak narysować wykres 3D dwóch przecinających się płaszczyzn? Podświetl i wyrysuj wyrażenie definiujące pierwszą płaszczyznę w oknie grafiki 3D. Następnie wróć do okna algebraicznego, podświetl i wyrysuj wyrażenie określające drugą płaszczyznę. Obracanie wykresów pomoże w lepszej wizualizacji przecięcia. 5. Jak szybko przemieszczać się między oknem algebraicznym a oknem grafiki 3D? W tym celu używamy skrótu : Ctrl+1 Jest to jeden z ważniejszych i często wykorzystywanych skrótów, ułatwia i przyśpiesza nam pracę w programie. Macromedia Flash 1. Wymień metody tworzenia animacji we Flashu. Tworzenie Animacji Klatka po klatce Klatki kluczowe (-motion tween -shape tweed). 2. Co to jest Action Script? Zapisany we Flashu skrypt zawierający zestaw komend sterujących zachowaniem Flasha w czasie odtwarzania (np. w przeglądarce). 3. Co to jest aktywator i do czego służy? Button (aktywator). Wciśnięcie go wywołuje odpowiednie działanie (akcję) Flash a zaprogramowaną w ActionScripcie. 4. Co to jest Shape tweed. Jest to rodzaj animacji w którym Flash animuje transformację jednego kształtu w drugi pomiędzy wybranymi klatkami kluczowymi. 5. Jakie znane formaty plików obsługuje Flash Muzyczne : mp3, wav. Video: mpeg, wmv, mov. Mapy bitowe: png, bmp, jpg Bazy danych w Delphi 1. Wymień 3 typy baz danych. (dbase, Paradox, Interbase, MySQL, Informix, Oracle) 2. Wymień modele aplikacji bazodanowych. (lokalne, sieciowe, klient-serwer) 3. Do czego służy pole kluczowe w tabeli? (Pole kluczowe pozwala w jednoznaczny sposób zidentyfikować rekord) 4. Jaki mechanizm obsługi baz danych został wykorzystany w przykładzie? (BDE- Borland Database Engine) 5. Do czego służy komponent dbgrid? (Komponent dbgrid służy do przedstawienia zestawu rekordów w postaci siatki) 6. Co jest sygnalizowane przez ustawienie właściwości tabeli EOF na wartość True? (Zestaw rekordów osiągnął koniec tabeli- bieżący rekord jest ostatnim) Matlab 1. Jaka komenda służy do uzyskania pomocy? Odp. help 2. Jak definiuje się macierz 2x2? Odp. np. A = [1 2; 3 4] 3. Jaki będzie wynik operacji x = 1:0.5:2? Odp. x = Jaka macierz powstanie po wykonaniu instrukcji ones(2)? Odp Do czego służy funkcja plot(x,y)? Odp. Funkcja plot(x,y) służy do rysowania dwuwymiarowych wykresów. Protel 1. Podaj kilka programów z jakich składa się pakiet Protel i do czego poszczególne programy służą? Schematic edycja schematów ideowych wraz z edycją elementów przeznaczonych do programowej symulacji działania układu; PCB projektowanie płytek drukowanych (automatycznie, ręcznie lub półautomatycznie); Schematic Library edycja własnych układów scalonych, tranzystorów, złącz itd.; PCB Library edycja własnych elementów (wyglądu oraz rozmieszczenia ich pól lutowniczych na płytce drukowanej); Spread Scheet prosty arkusz kalkulacyjny. Dzięki liście elementów generowanej przez moduł Schematic możemy przeprowadzić kalkulację kosztów zużytych części; Text document edytor tekstu; Waveform edytor przebiegów. 2. Czym różnią się skróty klawiaturowe w Protelu od skrótów w innych programach? W Protel-u nie trzeba naciskać klawisza Alt tak jak w innych programach, wystarczy tylko litery (kolejne litery polecenia), np. drukowanie F, R. Ułatwia to i przyspiesza pracę więc warto stosować skróty klawiszowe. 3. W jakim formacie zapisuje Protel 99SE i jakie cechy posiada ten format? Protel używa formatu *.ppd (design database) jest to baza danych, w której zapisywać można zapisywać poszczególne

11 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED / pliki (można je eksportować i zapisywać osobno), w ten sposób cały projekt jest zapisany w jednym pliku. Ułatwia t w szczególności prace na dużych projektach. 4. Wymień przynajmniej dwa główne moduły pakietu Protel Design Explorer 99SE. 5. Ile warstw może posiadać projektowany obwód drukowany? 6. Do czego służy i co zawiera paleta Power Objects w edytorze schematów? 7. Do czego służy Auto Placer? MS Visio 1. Do czego możemy wykorzystać program Microsoft Office Visio 2003? Program możemy wykorzystać do tworzenia diagramów biznesowych i technicznych służących do dokumentowania i organizowania złożonych zagadnień, procesów oraz systemów. 2. Wymień 5 podstawowych kategorii szablonów dostępnych w programie Microsoft Office Visio 2003? Inżynieria budowlana, inżynieria elektryczna, oprogramowanie, schematy blokowe, mapy. 3. Czy program Microsoft Visio 2003 obsługuje obiekty Clipart? tak 4. Jak możemy podzielić kształty którymi operuje się programie Visio? 1-W, 2-W - jednowymiarowe, dwuwymiarowe. 5. W jaki sposób tworzymy swój własny wzornik? W zakładce plik-kształty klikamy na nowy wzornik. Przenosimy do tego wzornika wcześniej utworzone kształty. 6. Co trzeba zrobić, żeby dodać wymiar pewnej ściany budynku? Należy zaznaczyć dany obiekt, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać dodaj wymiar 7. Jak należy połączyć dwa obszary w przypadku pomieszczenia o kształcie róznym od prostokątnego? Należy zaznaczyć kształty, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pole sumuj. Electronics Workbench 1. Jakie podprogramy umożliwiające szybkie projektowanie podzespołów elektrycznych są dostępne w wersji studenckiej programu EWB? W wersji studenckiej jest to program do projektowania filtrów i timerów 2. Wymień główne zalety korzystania z programu. Oszczędność czasu i pieniędzy (np na budowę model). Możliwość zasymulowania pracy układu 3. Jakie 3 główne grupy elementów są dostępne w programie? Elementy wirtualne, rzeczywiste i mierniki. 4. Do czego służy funkcja Create Subcircuit:? 5. Pozwala na dodanie tzw. ' czarnej skrzynki, dzięki której możemy jeden duży obwód, schemat podzielić na kilka małych schematów umieszczonych w blokach. Inaczej mówiąc służy do tworzenia schematów blokowych. 6. Wymienić 4 urządzenia zastosowane w programie. 7. Multimetr Generator funkcji Oscyloskop Wykreślacz charakterystyk ( Bode Plotter)

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE NAZWA PROGRAMU DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE PROGRAMY DO EDYCJI I OBRÓBKI ZDJĘĆ WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację

EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Wydział Informatyki Katedra Systemów Informacyjnych Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Łukasz Ziemiańczyk Nr albumu 3265 EduCASE Narzędzie CASE wspomagające edukację Praca magisterska dr Mariusz Trzaska

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo