RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj S t r o n a

2 Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie... 5 Cel i założenia projektowe... 7 Zastosowane metody badawcze... 9 Komitet Sterujący Postęp finansowy Postęp rzeczowy Zarządzanie projektem Rezultaty projektu Beneficjenci Ostateczni Produkty Promocja projektu Rekomendacje S t r o n a

3 Wstęp Niniejszy raport jest końcową oceną realizowanych działań w ramach pilotażowego projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 1. Został sporządzony na podstawie przeprowadzonej autoewaluacji. Autoewaluacja jest metodą, która pozwala na poznanie efektów działań, jakie wykonały Podmioty. Zgromadzona wiedza pozwala spojrzeć na wykonane działania w szerszej perspektywie, a co z tym powiązane, ulepszać kolejne projekty. Raport z ewaluacji ex post projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy adresowany jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę przy projekcie. Okres trwania projektu objęty badaniami ewaluacyjnymi: od 1 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2010 r. 2 W raporcie został ujęty stan na dzień 31 maja 2010 r. Wszystkie informacje, które pojawiły się po tym okresie nie zostały umieszczone w niniejszym dokumencie. 1 Okres realizacji projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: od 29 grudnia 2008 r. do 31 maja 2010 r. 2 Od 1 kwietnia 2009 r. pracę przy projekcie rozpoczął Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu. 3 S t r o n a

4 Skróty: BO Beneficjent Ostateczny CRZL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich IP2 Instytucja Pośrednicząca II stopnia IW Instytucja Wdrażająca KM Koordynator Merytoryczny KOP Karta Opisu Produktu KP Kierownik Projektu KR Koordynator Regionalny KS Komitet Sterujący ON Osoby Niepełnosprawne OzP Osoby z zaburzeniami psychicznymi PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PM Produkt Merytoryczny PZ Produkt Zarządczy 4 S t r o n a

5 Informacje o projekcie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6, odgrywając w nich ważną rolę Beneficjenta. Instytucją Wdrażającą jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy był ogólnopolskim projektem systemowym, którego działania skierowano do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia (rodzin oraz opiekunów). Realizacja tego przedsięwzięcia została zaplanowana na okres od 29 grudnia 2008 r. do 31 maja 2010 r., czyli 17 miesięcy, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA.POKL /08-00 zawartej w dniu 20 lutego 2009 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Partnerstwie z : Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/1 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.); Stowarzyszeniem Klub Wsparcia Psychicznego (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/2 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.); Stowarzyszeniem Nadzieja dla Rodziny (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/3 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r. ); 5 S t r o n a

6 Fundacją Klub Lokalnej Integracji Lonia (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/4 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.); Stowarzyszeniem Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/6 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.) Umowa o dofinansowanie niniejszego projektu została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 9 października 2009 r., Aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2009 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Umowy Partnerskie również zostały zmienione Aneksem nr 1 z dnia 20 listopada 2009 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 31 maja 2010 r. Budżet projektu wynosi ,06 PLN, w tym 85% współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. nie więcej niż ,95 PLN i 15% z wkładu własnego PFRON tj ,11 PLN. Zarządzanie projektem odbywało się zgodnie z elementami metodyki PRINCE 2., według której projekt definiowany jest, jako organizacja stworzona na pewien okres w celu wytworzenia jednego lub większej ilości produktów, zgodnie z założeniami i uzasadnieniem. Ostatni wniosek o dofinansowanie projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy został zaktualizowany i zaakceptowany przez IP2 16 kwietnia 2010 r. Jest to wniosek o sumie kontrolnej 59C4-0F23-9AEF S t r o n a

7 Cel i założenia projektowe Głównym celem projektu, zgodnie z jego założeniami, było opracowanie systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi obejmującego zindywidualizowane usługi adekwatne do ich potrzeb poprzez ponadregionalną współpracę organizacji zrzeszonych w Stowarzyszeniu POL-FAMILIA. Założono, że cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.: 1. zapewnienie grupie docelowej osobom z zaburzeniami psychicznymi, wsparcia we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez system doradztwa i poradnictwa zawodowego, wsparcie psychologiczne, staże i określenie ścieżki rozwoju zawodowego; 2. wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu; 3. nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami poprzez pozyskiwanie ofert staży zawodowych i ofert pracy. W projekcie założono również osiągnięcie następujących rezultatów twardych: 1. uczestnictwo 400 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; 2. znalezienie pracy przez 20 uczestników; 7 S t r o n a

8 3. skorzystanie z usług poradnictwa zawodowego przez 260 osób; 4. objęcie wsparciem psychologicznym 300 osób; 5. odbycie staży pracy przez 60 osób 6. objęcie wsparciem około 100 osób (rodzina, opiekunowie etc.) z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z fakultatywnych form wsparcia; 7. 5 konferencji w tym 1 inaugurująca rozpoczęcie projektu i 4 upowszechniające rezultaty; 8. 2 raporty ewaluacyjne: mid term, ex post. Założono również osiągnięcie następujących rezultatów miękkich: 1. zwiększenie kompetencji społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w projekcie; 2. rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem w społeczeństwie oraz życiem zawodowym; 3. rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy; 4. wzrost pewności siebie; 5. poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości; 6. zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy; 7. poprawa zdolności łatwiejszego wchodzenia w interakcje społeczne, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem; 8. wzrost odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy; 9. rozwój umiejętności pracy w zespole; 10. nawiązywanie relacji zawodowych; 11. wzrost świadomości społecznej rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi. 8 S t r o n a

9 Zastosowane metody badawcze Przedmiotem badań ewaluacyjnych projektu było zarządzanie projektem oraz Beneficjenci Ostateczni projektu. W trakcie ewaluacji przyjęto następujące kryteria: a) oceny skuteczności projektu: Czy osiągnięte zostały wszystkie zakładane w projekcie rezultaty? Czy udział w projekcie wpłynął na podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych wśród osób niepełnosprawnych? Czy projekt dostarczył osobom niepełnosprawnym informacji o możliwości znalezienia pracy i funkcjonowaniu rynku pracy? Czy udział w projekcie wpłynął na podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne możliwości u OzP? Z jakim powodzeniem rekrutowane były osoby zaangażowane w proces aktywizacji zawodowej? b) oceny użyteczności projektu: W jakim procencie projekt pozwolił zaktywizować zawodowo grupę osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi? W raporcie wykorzystano: dokumentację związaną z zarządzaniem projektem; dokumenty zatwierdzone przez Komitet Sterujący; raporty z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych; comiesięczne ankiety ewaluacyjne wypełniane od kwietnia 2009 r. do zakończenia projektu przez Kierownika Projektu, Koordynatora Merytorycznego i Koordynatorów Regionalnych. 9 S t r o n a

10 Komitet Sterujący Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projekt realizowany był zgodnie z elementami metodyki PRINCE2. Według tego zapisu Komitet Sterujący odpowiadał za monitorowanie i nadzór nad realizacją projektu, zgodnie ze swoimi kompetencjami opisanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu KS. W ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Prezes Zarządu PFRON, Zarządzeniem nr 65/2009 z dnia 20 maja 2009 r., powołał Komitet Sterujący, w którego skład weszli: Przewodniczący KS reprezentowany przez przedstawiciela Lidera (PFRON), Członkowie KS Główni Dostawcy reprezentowani przez przedstawicieli ze strony Partnerstwa 3 oraz Członek KS Główny Użytkownik reprezentujący przez przedstawiciela z ramienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na zmiany w składzie KS, Zarządzenie to zostało zmienione późniejszymi tj.: Zarządzeniem nr 123/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. oraz 34/2010 z dnia 31 maja 2010 r. Dla zachowania zasady równości w Partnerstwie uznano, że przedstawiciele wszystkich instytucji mają prawo głosowania. Jednak, zgodnie z zasadami metodyki Prince 2 w sprawach spornych decydujący głos należał do Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Od początku projektu do dnia 31 maja 2010 r., Komitet obradował jedenaście razy, w tym jeden raz w trybie nadzwyczajnym i dwa razy w trybie obiegowym. Na posiedzeniach podjęto 25 uchwał. Poniżej został przedstawiony ich rejestr: 3 w sumie 5 osób, po jednej osobie delegowanej przez każdego Partnera. 10 S t r o n a

11 Tabela nr 1 Rejestr uchwał podjętych w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Nr uchwały Treść uchwały (w sprawie) Data podjęcia Za uchwały Przeciw Wstrzy mało się 1/09 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Komitetu Sterującego 2/09 W sprawie zmiany na stanowisku Koordynatora merytorycznego 3/09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z I posiedzenia Komitetu Sterującego 4/09 W sprawie zatwierdzenia polityki monitoringu przepływów finansowych 5/09 W sprawie zatwierdzenia polityki rozliczeń finansowych 6/09 W sprawie zatwierdzenia strategii ewaluacji i monitoringu 7/09 W sprawie zatwierdzenia rejestru produktów wraz z wzorem karty szczegółowego opisu wypracowanego produktu r r r r r r r /09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z II posiedzenia Komitetu Sterującego r /09 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów oraz wzoru protokołu odbioru wypracowanego produktu r /09 W sprawie zatwierdzenia strategii promocji i upowszechniania projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy r /09 W sprawie zatwierdzenia instrukcji przepływu informacji w projekcie pn. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy r S t r o n a

12 12/09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z prac Komitetu Sterującego w trybie obiegowym r W sprawie zatwierdzenia protokołu z IV r. 13/09 Nadzwyczajnego Posiedzenia Komitetu Sterującego 14/09 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów r /09 W sprawie warunkowego odstąpienia od rozwiązania umowy r /09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z V Posiedzenia Komitetu Sterującego r /09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z VI Posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z VII posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia raportu z ewaluacji mid - term r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z VIII posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z IX posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia dokumentacji konferencyjnej r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z X posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów r S t r o n a

13 W ostatniej fazie realizacji projektu w maju 2010 r. zmieniono osobę na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Sterującego, co nie wpłynęło na realizację i zakończenie projektu. Wszystkie zmiany dotyczące składu KS zostały wprowadzone poprzez ww. Zarządzenia. Postęp finansowy Budżet projektu wynosił ,06 PLN, w tym 85% została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. nie więcej niż , 95 PLN i 15% z wkładu własnego PFRON tj , 11 PLN. Postęp finansowy w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy w podziale na wkład własny (Lider PFRON) i kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do całego budżetu został przedstawiony w poniższej tabeli. Tabela nr 2 Postęp finansowy w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Wnioski o płatność Ogółem (w PLN): Data zatwierdzenia przez CRZL r r r r. 33, r , r r , r r , r r , r r , r r , r. 13 S t r o n a

14 r , r r , r r , r. Suma wszystkich zaakceptowanych przez IW wniosków do dnia 31 maja 2010 r ,38 W momencie opracowywania niniejszego dokumentu do Instytucji Wdrażającej został złożony wniosek o płatność za okres od 1 do 31 kwietnia 2010 r. na sumę ,24 PLN jednak na obecnym etapie PFRON nie dysponuje informacją o ewentualnej akceptacji wniosku. Postęp rzeczowy Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem (Zadanie 1) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie powinno rozpocząć się początkiem stycznia 2009 r. Jednak wszystkie działania rozpoczęły się w drugiej połowie marca 2009 r. Późne podpisanie (w odniesieniu do pierwotnej wersji Harmonogramu realizacji projektu) umowy o dofinansowanie oraz Umów Partnerskich, a także rezygnacja jednego z Partnerów z udziału w projekcie 4 miało znaczący wpływ na terminowość w projekcie. Projekt według początkowych założeń (i taka też jest data uznana za początek projektu) powinien rozpocząć się 29 grudnia 2008 r. Jednak ostatecznie do podpisania Umowy 4 Zgodnie z założeniami do projektu miało przystąpić pięciu Partnerów regionalnych i jeden Partner merytoryczny, jednak w dniu podpisania Umów Partnerskich jedno ze Stowarzyszeń zrezygnowało ze wspólnej realizacji projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Zmiana ta nie wpłynęła na końcową realizację rezultatów, a w konsekwencji celów projektu. Pozostali Partnerzy przejęli zadania merytoryczne. 14 S t r o n a

15 o Dofinansowanie doszło 20 lutego 2009 r. a Umów Partnerskich 19 marca 2009 r. W związku z tym, rzeczywista realizacja projektu rozpoczęła się początkiem kwietnia 2009 r. Zatem, harmonogram realizacji w późniejszym okresie został dostosowany do powstałych opóźnień, a w konsekwencji czas trwania projektu został wydłużony o 3 miesiące 5. Na przełomie marca i kwietnia 2009 r. został zatrudniony zespół zarządzający projektem podpisano umowy z kluczowymi pracownikami projektu. Kluczowi pracownicy po stronie Partnerstwa zostali przeszkoleni podczas trzykrotnie zorganizowanych spotkań przez Lidera (dwudniowe szkolenia odbyły się w kwietniu, czerwcu oraz lipcu 2009 r.). W projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy do zarządzania projektem na cały okres realizacji zatrudnieni zostali: po stronie Lidera : Kierownik projektu, asystent kierownika projektu (od czerwca 2009 r.), radca prawny, specjalista ds. rozliczeń oraz specjalista ds. ewaluacji (od kwietnia 2009 r.); po stronie Partnera merytorycznego: Koordynator merytoryczny, specjalista ds. rozliczeń, koordynator ds. promocji projektu; po stronie Partnerów regionalnych: Koordynator regionalny; asystent koordynatora regionalnego (w Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu od maja 2009 r.); specjalista ds. rozliczeń. W trakcie realizacji projektu pojawił się problem w wywiązywaniu się z obowiązków Koordynatora merytorycznego. Po wielu próbach naprawienia sytuacji, we wrześniu 2009 r. nastąpiła zmiana osoby na tym stanowisku. Z analizy comiesięcznych ankiet wypełnianych przez zespół zarządzający projektem (Kierownika projektu, Koordynatora merytorycznego oraz koordynatorów regionalnych) wynika, że najczęściej pojawiającym się problemem w trakcie realizacji projektu jest komunikacja pomiędzy Liderem 5 Początkowy okres realizacji projektu to : r r. jednakże termin realizacji został wydłużony do r. m.in. ze względu na opóźnienia merytoryczne, które rzutowały na końcowe rozliczenie projektu. 15 S t r o n a

16 Partnerem merytorycznym Partnerami regionalnymi. Jednak sytuacja ta od początku października 2009 r. (zmiana osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynatora merytorycznego) zaczęła ulegać poprawie. Kolejną kwestią, która wpływała na jakość realizacji projektu była nieterminowość w nadsyłaniu dokumentów, o której powyżej zostało już wspomniane. Konsekwencją tej nieprawidłowości był brak możliwości przygotowania i terminowego składania przez Lidera stosownej dokumentacji do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Specjalista ds. ewaluacji zwrócił uwagę na ryzyko w braku możliwości reagowania na bieżące problemy, w związku z nierzetelnym wypełnianiem ankiet ewaluacyjnych przez Koordynatora merytorycznego i jednego z Koordynatorów regionalnych. Zapisy w wypełnianych ankietach powtarzały się w kolejnych miesiącach, a informacje w nich zawierane były niespójne i często nielogiczne. Sytuacja ta uległa zmianie od listopada 2009 r. Jednak brak informacji o problemach w projekcie ze strony Koordynatora merytorycznego oraz Koordynatorów regionalnych uniemożliwiało specjaliście ds. ewaluacji reagowanie na powstające ryzyka i zagrożenia. Rezultaty projektu Zgodnie z założeniami projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, które zostały opisane w rozdziale Cele i założenia projektowe niniejszego raportu, do końca maja 2010 r. osiągnięto niżej wymienione rezultaty twarde: 16 S t r o n a

17 Tabela nr 3 Osiągnięte rezultaty w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Rezultaty twarde Liczba podpisanych kontraktów Liczba osób objętych wsparciem doradcy zawodowego Liczba osób objętych wsparciem psychologicznym Liczba osób, które odbyły staż Liczba osób, które znalazły pracę Liczba osób z najbliższego otoczenia B.O. (rodzina, opiekunowie) Konferencja inaugurująca projekt Konferencje upowszechniające rezultaty projektu Zgodnie Ogółem % realizacji z wnioskiem o K M osiągnięto wskaźnika dofinansowanie , , , , , , , ,00 Trzeba jednak zauważyć, że podano stopień realizacji danego wskaźnika w odniesieniu do ostatniego aktualnego wniosku o dofinansowanie z 16 kwietnia 2010 r. o sumie kontrolnej 59C4-0F23-9AEF S t r o n a

18 W ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznym na rynku pracy założono również realizację rezultatów miękkich. Monitorując te wskaźniki, wykorzystano ankiety, które przeprowadzono na 120 Beneficjentach Ostatecznych (po 30 BO u każdego z Partnerów udzielających wsparcia). Wykres nr 1 Osiągnięte rezultaty miękkie w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy (jednostka procentowa) Czy dzięki udziale w projekcie pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Wybrana losowo grupa Beneficjentów Ostatecznych, która brała udział w wypełnianiu ankiet przeszła przynajmniej 2 formy wsparcia. 18 S t r o n a

19 Z przedstawionych danych wynika, że 67% badanych polepszyła stan swojego samopoczucia w odniesieniu do rynku pracy. Dzięki wsparciu uzyskanemu w projekcie połowa ankietowanych (50%) dowiedziała się, jak umiejętnie radzić sobie ze stresem. Dobrej organizacji czasu nauczyło się 70% ankietowanych. Na pozytywną ocenę łatwiejszego nawiązywania relacji interpersonalnych zdecydowało się 74% osób. 67% ankietowanych pozytywnie oceniła wiedzę, jaką zdobyła w trakcie projektu dotyczącą dobrej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Do polepszenia świadomości o swoich prawach na rynku pracy przyznało się 60% badanych. 70% dzięki udziale w projekcie jest bardziej świadoma swoich mocnych stron, a 74% respondentów jest bardziej pewna swoich umiejętności. Według 56% pytanych ich szanse na znalezienie pracy wzrosły. Podsumowując, zarówno założone rezultaty twarde, jak i miękkie w ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy zostały osiągnięte w stopniu zadawalającym. Beneficjenci Ostateczni Najważniejszym celem projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy było udzielenie wsparcia Beneficjentom Ostatecznym. Jednym z założonych rezultatów twardych było objęcie uczestnictwem w projekcie 400 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszystkie dane, które zostały opisane, odzwierciedlają stan na dzień 31 maja 2010 r. 19 S t r o n a

20 Wykres nr 2 Uczestnicy, którzy rozpoczęli udział w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Mężczyźni 213 Kobiety Do projektu zrekrutowano 433 osoby, w tym 220 kobiet i 213 mężczyzn. Wykres nr 3 Uczestnicy, którzy zakończyli udział w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Mężczyźni 210 Kobiety S t r o n a

21 Swój udział zakończyło 425 osób, Udzielane wsparcie przerwało 8 osób: 5 kobiet i 3 mężczyzn. 215 kobiet i 210 mężczyzn. Wykres nr 4 Zróżnicowanie ze względu na wiek wśród uczestników w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy wiek lata Kobiety Mężczyźni lata lata BO Wśród osób, które wzięły udział w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 34 osoby (21 kobiet i 13 mężczyzn) znajdują się w przedziale wiekowym między 15 a 24 rokiem życia. W kolejnej grupie wiekowej tj. między 25 a 54 rokiem życia wzięło udział w projekcie 333 osób (158 kobiet i 175 mężczyzn) jest to najliczniejsza grupa beneficjentów ostatecznych. Ostatnią grupą uczestników są osoby mające od 55 do 64 lat. Ten przekrój wiekowy reprezentowało 66 osób (41 kobiet i 25 mężczyzn). 21 S t r o n a

22 Wykres nr 4 Zróżnicowanie osób, które wzięły udział w projekcie: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy ze względu na wykształcenie. wyższe pomaturalne Kobiety Mężczyźni ponadgimnazjalne podstawowe, gimnazjalne i niższe W ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy pomoc udzielana była osobą niepełnosprawnym, które zostały zrekrutowane bez względu na ich wykształcenie. Zatem wśród 433 BO znajdowało się 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym bądź też niższym. Najbardziej liczną była grupa osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym: 213 beneficjentów (98 kobiet i 115 mężczyzn). Osoby z wykształceniem pomaturalnym, które rozpoczęły udział w projekcie to grupa 74 osobowa (41 kobiet i 33 mężczyzn). Pomoc była również udzielana 66 niepełnosprawnym (41 kobiet i 25 mężczyzn) posiadającym wykształcenie wyższe. Powyższe zestawienia pokazują, że podczas rekrutacji osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, została zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 22 S t r o n a

23 W projekcie również udział wzięło 61 osób z otoczenia BO, w tym 47 kobiet i 14 mężczyzn. Partnerzy, jako główne problemy w osiągnięciu tego rezultatu 6 uznali: brak zainteresowania rodzin; bardzo dużą liczba osób samotnych wśród BO; patologię wśród rodzin; brak możliwości udziału w projekcie osób z otoczenia BO z powodu braku czasu; uwarunkowania społeczne rodzin. wsparcia. Dla uczestników projektu przewidziane były różnego rodzaju formy Tabela nr 4 Formy wsparcia, z których skorzystali uczestnicy projektu: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy w podziale na zadania i etapy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie Opis Zadanie 3 3 Grupowe warsztaty psychologiczne Zadanie 3 4 Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego Zadanie 3 5 Indywidualne konsultacje lekarskie Zadanie 3 6 Szkolenie Beneficjentów w roli Asystenta/ki osoby niepełnosprawnej Zadanie 3 7 Wstępna praktyka BO w roli Asystenta/ki osoby niepełnosprawnej Zadanie 3 8 Staż zawodowy BO w roli 6 docelowo wsparcie miało zostać udzielone 100 osobom z otoczenia ON 23 S t r o n a

24 Asystenta/ki osoby niepełnosprawnej Zadanie 3 9 Szkolenie zawodowe, których ukończenie gwarantuje przywrócenie do zawodu Zadanie 3 10 Staż zawodowy BO związany z ukończeniem szkoleń zawodowych Zadanie 3 11 Szkolenie zawodowe umożliwiające BO zdobycie kwalifikacji zawodowych Zadanie 3 12 Staż zawodowy dla BO, którzy zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe Zadanie 3 13 Grupy wsparcia dla BO Zadanie 3 14 Indywidualne konsultacje psychologiczne Zadanie 3 15 Indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego Zadanie 3 16 Indywidualne konsultacje z radcą prawnym Zadanie 4 1 Fakultatywne konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów BO Zadanie 4 2 Fakultatywne grupy wsparcia dla rodzin BO Zadanie 5 1 Spotkania indywidualne Koordynatorów regionalnych z pracodawcami w celu uzyskania ofert pracy i staży 24 S t r o n a

25 Zadanie 5 2 Konsultacje z zakresu dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla BO Zadanie 5 3 Przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia osoby niepełnosprawnej jako pracownika/stażysty W trakcie realizacji projektu został zdiagnozowany problem dotyczący rekrutacji prowadzonej przez Partnerów regionalnych. Cześć osób rekrutowanych do projektu, nie posiadało orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub równoważnych dokumentów stwierdzających stopień niepełnosprawności. Źródło problemu zostało zdefiniowane w braku stosownych zapisów w dokumentacji rekrutacyjnej, a także w niewiedzy Partnerów, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pełni rolę Lidera w projekcie systemowym Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Waga problemu była na tyle wysoka, że pojawiło się ryzyko zarówno wygenerowania kosztów niekwalifikowanych, nie osiągnięcia zamierzonych wskaźników, jak i przerwania realizacji projektu. Jednak po przeanalizowaniu sytuacji i oszacowaniu skali problemu, która wyniosła niecałe 10% podjęto decyzję o kontynuacji projektu. Część uczestniczących korzystała jedynie z zajęć warsztatowych, które i tak odbywały się z innymi uczestnikami wsparcia posiadającymi wymagane orzeczenia. Zatem skala kosztów, uznanych za niekwalifikowane ze względu na błąd, który wystąpił w procesie rekrutacji, w konsekwencji nie zagroziła prawidłowej realizacji projektu (osiągnięciu zakładanych rezultatów). 25 S t r o n a

26 Produkty Rejestr produktów w projekcie pn. "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy" Lista produktów kod produktu Opisany przez Przewidywana data oddania produktu Obowiązująca data oddania produktu ZADANIA / ETAPY Nazwa produktu PZ - produkt zarządczy/ PM - produkt merytoryczny kto tworzy KOP/kto odbiera wynika z pierwotnego harmonogramu ZADANIE 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 3-4 Procedury zarządzania projektem i komunikacji wewnętrznej Opracowanie dokumentacji wspomagającej zarządzanie projektem PZ1 KP/KS Opracowane i złożone okresowe wnioski o płatność Wniosek o płatność PZ2 Sp.ds.rozl./ Prezes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , 3. ( ) , , 5. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) S t r o n a

27 ( ) ( ) 16 Opracowanie strategii promocji i upowszechniania Strategia promocji i upowszechniania, System Identyfikacji Wizualnej Projektu PZ3a KPR/KM/KS Opracowanie projektu witryny internetowej projektu Strona internetowa projektu PZ3b KPR/KM/KP Wykonany projekt i produkcja materiałów promocyjnych Materiały promocyjne PZ3c KPR/KM/KP Konferencja Inaugurująca rozpoczęcie projektu Konferencja Inaugurująca PZ3d KPR./KM/KP Opracowanie merytoryczne i organizacyjne planowanej konferencji Komplet dokumentacji konferencjnej PZ3e KPR/KM/KS Cykl konferencji podsumowujących realizację projektu / promujących rezultaty Konferencje promujące PZ3f KPR/KM/KP Zaprojektowana strategia ewaluacji Strategia ewaluacji PZ7a Sp. ds. ewaluacji/kp/ks Strategia mid-term Raport środkowy PZ7b Sp. ds. ewaluacji/kp/ks Strategia ex-post Raport końcowy PZ7c Sp. ds. ewaluacji/kp/ks ZADANIE 2: REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 27 S t r o n a

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo