RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj S t r o n a

2 Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie... 5 Cel i założenia projektowe... 7 Zastosowane metody badawcze... 9 Komitet Sterujący Postęp finansowy Postęp rzeczowy Zarządzanie projektem Rezultaty projektu Beneficjenci Ostateczni Produkty Promocja projektu Rekomendacje S t r o n a

3 Wstęp Niniejszy raport jest końcową oceną realizowanych działań w ramach pilotażowego projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 1. Został sporządzony na podstawie przeprowadzonej autoewaluacji. Autoewaluacja jest metodą, która pozwala na poznanie efektów działań, jakie wykonały Podmioty. Zgromadzona wiedza pozwala spojrzeć na wykonane działania w szerszej perspektywie, a co z tym powiązane, ulepszać kolejne projekty. Raport z ewaluacji ex post projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy adresowany jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę przy projekcie. Okres trwania projektu objęty badaniami ewaluacyjnymi: od 1 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2010 r. 2 W raporcie został ujęty stan na dzień 31 maja 2010 r. Wszystkie informacje, które pojawiły się po tym okresie nie zostały umieszczone w niniejszym dokumencie. 1 Okres realizacji projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: od 29 grudnia 2008 r. do 31 maja 2010 r. 2 Od 1 kwietnia 2009 r. pracę przy projekcie rozpoczął Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu. 3 S t r o n a

4 Skróty: BO Beneficjent Ostateczny CRZL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich IP2 Instytucja Pośrednicząca II stopnia IW Instytucja Wdrażająca KM Koordynator Merytoryczny KOP Karta Opisu Produktu KP Kierownik Projektu KR Koordynator Regionalny KS Komitet Sterujący ON Osoby Niepełnosprawne OzP Osoby z zaburzeniami psychicznymi PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PM Produkt Merytoryczny PZ Produkt Zarządczy 4 S t r o n a

5 Informacje o projekcie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6, odgrywając w nich ważną rolę Beneficjenta. Instytucją Wdrażającą jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy był ogólnopolskim projektem systemowym, którego działania skierowano do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia (rodzin oraz opiekunów). Realizacja tego przedsięwzięcia została zaplanowana na okres od 29 grudnia 2008 r. do 31 maja 2010 r., czyli 17 miesięcy, na podstawie umowy o dofinansowanie UDA.POKL /08-00 zawartej w dniu 20 lutego 2009 r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Partnerstwie z : Związkiem Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/1 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.); Stowarzyszeniem Klub Wsparcia Psychicznego (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/2 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.); Stowarzyszeniem Nadzieja dla Rodziny (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/3 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r. ); 5 S t r o n a

6 Fundacją Klub Lokalnej Integracji Lonia (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/4 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.); Stowarzyszeniem Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca (na podstawie Umowy Partnerskiej nr 2009/03/07/6 zawartej z PFRON w dniu 19 marca 2009 r.) Umowa o dofinansowanie niniejszego projektu została zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 9 października 2009 r., Aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2009 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Umowy Partnerskie również zostały zmienione Aneksem nr 1 z dnia 20 listopada 2009 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 31 maja 2010 r. Budżet projektu wynosi ,06 PLN, w tym 85% współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. nie więcej niż ,95 PLN i 15% z wkładu własnego PFRON tj ,11 PLN. Zarządzanie projektem odbywało się zgodnie z elementami metodyki PRINCE 2., według której projekt definiowany jest, jako organizacja stworzona na pewien okres w celu wytworzenia jednego lub większej ilości produktów, zgodnie z założeniami i uzasadnieniem. Ostatni wniosek o dofinansowanie projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy został zaktualizowany i zaakceptowany przez IP2 16 kwietnia 2010 r. Jest to wniosek o sumie kontrolnej 59C4-0F23-9AEF S t r o n a

7 Cel i założenia projektowe Głównym celem projektu, zgodnie z jego założeniami, było opracowanie systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi obejmującego zindywidualizowane usługi adekwatne do ich potrzeb poprzez ponadregionalną współpracę organizacji zrzeszonych w Stowarzyszeniu POL-FAMILIA. Założono, że cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.: 1. zapewnienie grupie docelowej osobom z zaburzeniami psychicznymi, wsparcia we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez system doradztwa i poradnictwa zawodowego, wsparcie psychologiczne, staże i określenie ścieżki rozwoju zawodowego; 2. wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu; 3. nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami poprzez pozyskiwanie ofert staży zawodowych i ofert pracy. W projekcie założono również osiągnięcie następujących rezultatów twardych: 1. uczestnictwo 400 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; 2. znalezienie pracy przez 20 uczestników; 7 S t r o n a

8 3. skorzystanie z usług poradnictwa zawodowego przez 260 osób; 4. objęcie wsparciem psychologicznym 300 osób; 5. odbycie staży pracy przez 60 osób 6. objęcie wsparciem około 100 osób (rodzina, opiekunowie etc.) z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z fakultatywnych form wsparcia; 7. 5 konferencji w tym 1 inaugurująca rozpoczęcie projektu i 4 upowszechniające rezultaty; 8. 2 raporty ewaluacyjne: mid term, ex post. Założono również osiągnięcie następujących rezultatów miękkich: 1. zwiększenie kompetencji społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w projekcie; 2. rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem w społeczeństwie oraz życiem zawodowym; 3. rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy; 4. wzrost pewności siebie; 5. poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości; 6. zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy; 7. poprawa zdolności łatwiejszego wchodzenia w interakcje społeczne, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem; 8. wzrost odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy; 9. rozwój umiejętności pracy w zespole; 10. nawiązywanie relacji zawodowych; 11. wzrost świadomości społecznej rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi. 8 S t r o n a

9 Zastosowane metody badawcze Przedmiotem badań ewaluacyjnych projektu było zarządzanie projektem oraz Beneficjenci Ostateczni projektu. W trakcie ewaluacji przyjęto następujące kryteria: a) oceny skuteczności projektu: Czy osiągnięte zostały wszystkie zakładane w projekcie rezultaty? Czy udział w projekcie wpłynął na podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych wśród osób niepełnosprawnych? Czy projekt dostarczył osobom niepełnosprawnym informacji o możliwości znalezienia pracy i funkcjonowaniu rynku pracy? Czy udział w projekcie wpłynął na podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne możliwości u OzP? Z jakim powodzeniem rekrutowane były osoby zaangażowane w proces aktywizacji zawodowej? b) oceny użyteczności projektu: W jakim procencie projekt pozwolił zaktywizować zawodowo grupę osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi? W raporcie wykorzystano: dokumentację związaną z zarządzaniem projektem; dokumenty zatwierdzone przez Komitet Sterujący; raporty z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Ostatecznych; comiesięczne ankiety ewaluacyjne wypełniane od kwietnia 2009 r. do zakończenia projektu przez Kierownika Projektu, Koordynatora Merytorycznego i Koordynatorów Regionalnych. 9 S t r o n a

10 Komitet Sterujący Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projekt realizowany był zgodnie z elementami metodyki PRINCE2. Według tego zapisu Komitet Sterujący odpowiadał za monitorowanie i nadzór nad realizacją projektu, zgodnie ze swoimi kompetencjami opisanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu KS. W ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Prezes Zarządu PFRON, Zarządzeniem nr 65/2009 z dnia 20 maja 2009 r., powołał Komitet Sterujący, w którego skład weszli: Przewodniczący KS reprezentowany przez przedstawiciela Lidera (PFRON), Członkowie KS Główni Dostawcy reprezentowani przez przedstawicieli ze strony Partnerstwa 3 oraz Członek KS Główny Użytkownik reprezentujący przez przedstawiciela z ramienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na zmiany w składzie KS, Zarządzenie to zostało zmienione późniejszymi tj.: Zarządzeniem nr 123/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. oraz 34/2010 z dnia 31 maja 2010 r. Dla zachowania zasady równości w Partnerstwie uznano, że przedstawiciele wszystkich instytucji mają prawo głosowania. Jednak, zgodnie z zasadami metodyki Prince 2 w sprawach spornych decydujący głos należał do Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Od początku projektu do dnia 31 maja 2010 r., Komitet obradował jedenaście razy, w tym jeden raz w trybie nadzwyczajnym i dwa razy w trybie obiegowym. Na posiedzeniach podjęto 25 uchwał. Poniżej został przedstawiony ich rejestr: 3 w sumie 5 osób, po jednej osobie delegowanej przez każdego Partnera. 10 S t r o n a

11 Tabela nr 1 Rejestr uchwał podjętych w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Nr uchwały Treść uchwały (w sprawie) Data podjęcia Za uchwały Przeciw Wstrzy mało się 1/09 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Komitetu Sterującego 2/09 W sprawie zmiany na stanowisku Koordynatora merytorycznego 3/09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z I posiedzenia Komitetu Sterującego 4/09 W sprawie zatwierdzenia polityki monitoringu przepływów finansowych 5/09 W sprawie zatwierdzenia polityki rozliczeń finansowych 6/09 W sprawie zatwierdzenia strategii ewaluacji i monitoringu 7/09 W sprawie zatwierdzenia rejestru produktów wraz z wzorem karty szczegółowego opisu wypracowanego produktu r r r r r r r /09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z II posiedzenia Komitetu Sterującego r /09 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów oraz wzoru protokołu odbioru wypracowanego produktu r /09 W sprawie zatwierdzenia strategii promocji i upowszechniania projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy r /09 W sprawie zatwierdzenia instrukcji przepływu informacji w projekcie pn. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy r S t r o n a

12 12/09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z prac Komitetu Sterującego w trybie obiegowym r W sprawie zatwierdzenia protokołu z IV r. 13/09 Nadzwyczajnego Posiedzenia Komitetu Sterującego 14/09 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów r /09 W sprawie warunkowego odstąpienia od rozwiązania umowy r /09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z V Posiedzenia Komitetu Sterującego r /09 W sprawie zatwierdzenia protokołu z VI Posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z VII posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia raportu z ewaluacji mid - term r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z VIII posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z IX posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia dokumentacji konferencyjnej r /10 W sprawie zatwierdzenia protokołu z X posiedzenia Komitetu Sterującego r /10 W sprawie zatwierdzenia zmian w rejestrze produktów r S t r o n a

13 W ostatniej fazie realizacji projektu w maju 2010 r. zmieniono osobę na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Sterującego, co nie wpłynęło na realizację i zakończenie projektu. Wszystkie zmiany dotyczące składu KS zostały wprowadzone poprzez ww. Zarządzenia. Postęp finansowy Budżet projektu wynosił ,06 PLN, w tym 85% została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. nie więcej niż , 95 PLN i 15% z wkładu własnego PFRON tj , 11 PLN. Postęp finansowy w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy w podziale na wkład własny (Lider PFRON) i kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do całego budżetu został przedstawiony w poniższej tabeli. Tabela nr 2 Postęp finansowy w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Wnioski o płatność Ogółem (w PLN): Data zatwierdzenia przez CRZL r r r r. 33, r , r r , r r , r r , r r , r r , r. 13 S t r o n a

14 r , r r , r r , r. Suma wszystkich zaakceptowanych przez IW wniosków do dnia 31 maja 2010 r ,38 W momencie opracowywania niniejszego dokumentu do Instytucji Wdrażającej został złożony wniosek o płatność za okres od 1 do 31 kwietnia 2010 r. na sumę ,24 PLN jednak na obecnym etapie PFRON nie dysponuje informacją o ewentualnej akceptacji wniosku. Postęp rzeczowy Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem (Zadanie 1) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie powinno rozpocząć się początkiem stycznia 2009 r. Jednak wszystkie działania rozpoczęły się w drugiej połowie marca 2009 r. Późne podpisanie (w odniesieniu do pierwotnej wersji Harmonogramu realizacji projektu) umowy o dofinansowanie oraz Umów Partnerskich, a także rezygnacja jednego z Partnerów z udziału w projekcie 4 miało znaczący wpływ na terminowość w projekcie. Projekt według początkowych założeń (i taka też jest data uznana za początek projektu) powinien rozpocząć się 29 grudnia 2008 r. Jednak ostatecznie do podpisania Umowy 4 Zgodnie z założeniami do projektu miało przystąpić pięciu Partnerów regionalnych i jeden Partner merytoryczny, jednak w dniu podpisania Umów Partnerskich jedno ze Stowarzyszeń zrezygnowało ze wspólnej realizacji projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Zmiana ta nie wpłynęła na końcową realizację rezultatów, a w konsekwencji celów projektu. Pozostali Partnerzy przejęli zadania merytoryczne. 14 S t r o n a

15 o Dofinansowanie doszło 20 lutego 2009 r. a Umów Partnerskich 19 marca 2009 r. W związku z tym, rzeczywista realizacja projektu rozpoczęła się początkiem kwietnia 2009 r. Zatem, harmonogram realizacji w późniejszym okresie został dostosowany do powstałych opóźnień, a w konsekwencji czas trwania projektu został wydłużony o 3 miesiące 5. Na przełomie marca i kwietnia 2009 r. został zatrudniony zespół zarządzający projektem podpisano umowy z kluczowymi pracownikami projektu. Kluczowi pracownicy po stronie Partnerstwa zostali przeszkoleni podczas trzykrotnie zorganizowanych spotkań przez Lidera (dwudniowe szkolenia odbyły się w kwietniu, czerwcu oraz lipcu 2009 r.). W projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy do zarządzania projektem na cały okres realizacji zatrudnieni zostali: po stronie Lidera : Kierownik projektu, asystent kierownika projektu (od czerwca 2009 r.), radca prawny, specjalista ds. rozliczeń oraz specjalista ds. ewaluacji (od kwietnia 2009 r.); po stronie Partnera merytorycznego: Koordynator merytoryczny, specjalista ds. rozliczeń, koordynator ds. promocji projektu; po stronie Partnerów regionalnych: Koordynator regionalny; asystent koordynatora regionalnego (w Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu od maja 2009 r.); specjalista ds. rozliczeń. W trakcie realizacji projektu pojawił się problem w wywiązywaniu się z obowiązków Koordynatora merytorycznego. Po wielu próbach naprawienia sytuacji, we wrześniu 2009 r. nastąpiła zmiana osoby na tym stanowisku. Z analizy comiesięcznych ankiet wypełnianych przez zespół zarządzający projektem (Kierownika projektu, Koordynatora merytorycznego oraz koordynatorów regionalnych) wynika, że najczęściej pojawiającym się problemem w trakcie realizacji projektu jest komunikacja pomiędzy Liderem 5 Początkowy okres realizacji projektu to : r r. jednakże termin realizacji został wydłużony do r. m.in. ze względu na opóźnienia merytoryczne, które rzutowały na końcowe rozliczenie projektu. 15 S t r o n a

16 Partnerem merytorycznym Partnerami regionalnymi. Jednak sytuacja ta od początku października 2009 r. (zmiana osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynatora merytorycznego) zaczęła ulegać poprawie. Kolejną kwestią, która wpływała na jakość realizacji projektu była nieterminowość w nadsyłaniu dokumentów, o której powyżej zostało już wspomniane. Konsekwencją tej nieprawidłowości był brak możliwości przygotowania i terminowego składania przez Lidera stosownej dokumentacji do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Specjalista ds. ewaluacji zwrócił uwagę na ryzyko w braku możliwości reagowania na bieżące problemy, w związku z nierzetelnym wypełnianiem ankiet ewaluacyjnych przez Koordynatora merytorycznego i jednego z Koordynatorów regionalnych. Zapisy w wypełnianych ankietach powtarzały się w kolejnych miesiącach, a informacje w nich zawierane były niespójne i często nielogiczne. Sytuacja ta uległa zmianie od listopada 2009 r. Jednak brak informacji o problemach w projekcie ze strony Koordynatora merytorycznego oraz Koordynatorów regionalnych uniemożliwiało specjaliście ds. ewaluacji reagowanie na powstające ryzyka i zagrożenia. Rezultaty projektu Zgodnie z założeniami projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, które zostały opisane w rozdziale Cele i założenia projektowe niniejszego raportu, do końca maja 2010 r. osiągnięto niżej wymienione rezultaty twarde: 16 S t r o n a

17 Tabela nr 3 Osiągnięte rezultaty w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Rezultaty twarde Liczba podpisanych kontraktów Liczba osób objętych wsparciem doradcy zawodowego Liczba osób objętych wsparciem psychologicznym Liczba osób, które odbyły staż Liczba osób, które znalazły pracę Liczba osób z najbliższego otoczenia B.O. (rodzina, opiekunowie) Konferencja inaugurująca projekt Konferencje upowszechniające rezultaty projektu Zgodnie Ogółem % realizacji z wnioskiem o K M osiągnięto wskaźnika dofinansowanie , , , , , , , ,00 Trzeba jednak zauważyć, że podano stopień realizacji danego wskaźnika w odniesieniu do ostatniego aktualnego wniosku o dofinansowanie z 16 kwietnia 2010 r. o sumie kontrolnej 59C4-0F23-9AEF S t r o n a

18 W ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznym na rynku pracy założono również realizację rezultatów miękkich. Monitorując te wskaźniki, wykorzystano ankiety, które przeprowadzono na 120 Beneficjentach Ostatecznych (po 30 BO u każdego z Partnerów udzielających wsparcia). Wykres nr 1 Osiągnięte rezultaty miękkie w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy (jednostka procentowa) Czy dzięki udziale w projekcie pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Wybrana losowo grupa Beneficjentów Ostatecznych, która brała udział w wypełnianiu ankiet przeszła przynajmniej 2 formy wsparcia. 18 S t r o n a

19 Z przedstawionych danych wynika, że 67% badanych polepszyła stan swojego samopoczucia w odniesieniu do rynku pracy. Dzięki wsparciu uzyskanemu w projekcie połowa ankietowanych (50%) dowiedziała się, jak umiejętnie radzić sobie ze stresem. Dobrej organizacji czasu nauczyło się 70% ankietowanych. Na pozytywną ocenę łatwiejszego nawiązywania relacji interpersonalnych zdecydowało się 74% osób. 67% ankietowanych pozytywnie oceniła wiedzę, jaką zdobyła w trakcie projektu dotyczącą dobrej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Do polepszenia świadomości o swoich prawach na rynku pracy przyznało się 60% badanych. 70% dzięki udziale w projekcie jest bardziej świadoma swoich mocnych stron, a 74% respondentów jest bardziej pewna swoich umiejętności. Według 56% pytanych ich szanse na znalezienie pracy wzrosły. Podsumowując, zarówno założone rezultaty twarde, jak i miękkie w ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy zostały osiągnięte w stopniu zadawalającym. Beneficjenci Ostateczni Najważniejszym celem projektu pt. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy było udzielenie wsparcia Beneficjentom Ostatecznym. Jednym z założonych rezultatów twardych było objęcie uczestnictwem w projekcie 400 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszystkie dane, które zostały opisane, odzwierciedlają stan na dzień 31 maja 2010 r. 19 S t r o n a

20 Wykres nr 2 Uczestnicy, którzy rozpoczęli udział w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Mężczyźni 213 Kobiety Do projektu zrekrutowano 433 osoby, w tym 220 kobiet i 213 mężczyzn. Wykres nr 3 Uczestnicy, którzy zakończyli udział w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy Mężczyźni 210 Kobiety S t r o n a

21 Swój udział zakończyło 425 osób, Udzielane wsparcie przerwało 8 osób: 5 kobiet i 3 mężczyzn. 215 kobiet i 210 mężczyzn. Wykres nr 4 Zróżnicowanie ze względu na wiek wśród uczestników w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy wiek lata Kobiety Mężczyźni lata lata BO Wśród osób, które wzięły udział w projekcie Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 34 osoby (21 kobiet i 13 mężczyzn) znajdują się w przedziale wiekowym między 15 a 24 rokiem życia. W kolejnej grupie wiekowej tj. między 25 a 54 rokiem życia wzięło udział w projekcie 333 osób (158 kobiet i 175 mężczyzn) jest to najliczniejsza grupa beneficjentów ostatecznych. Ostatnią grupą uczestników są osoby mające od 55 do 64 lat. Ten przekrój wiekowy reprezentowało 66 osób (41 kobiet i 25 mężczyzn). 21 S t r o n a

22 Wykres nr 4 Zróżnicowanie osób, które wzięły udział w projekcie: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy ze względu na wykształcenie. wyższe pomaturalne Kobiety Mężczyźni ponadgimnazjalne podstawowe, gimnazjalne i niższe W ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy pomoc udzielana była osobą niepełnosprawnym, które zostały zrekrutowane bez względu na ich wykształcenie. Zatem wśród 433 BO znajdowało się 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym bądź też niższym. Najbardziej liczną była grupa osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym: 213 beneficjentów (98 kobiet i 115 mężczyzn). Osoby z wykształceniem pomaturalnym, które rozpoczęły udział w projekcie to grupa 74 osobowa (41 kobiet i 33 mężczyzn). Pomoc była również udzielana 66 niepełnosprawnym (41 kobiet i 25 mężczyzn) posiadającym wykształcenie wyższe. Powyższe zestawienia pokazują, że podczas rekrutacji osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, została zachowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 22 S t r o n a

23 W projekcie również udział wzięło 61 osób z otoczenia BO, w tym 47 kobiet i 14 mężczyzn. Partnerzy, jako główne problemy w osiągnięciu tego rezultatu 6 uznali: brak zainteresowania rodzin; bardzo dużą liczba osób samotnych wśród BO; patologię wśród rodzin; brak możliwości udziału w projekcie osób z otoczenia BO z powodu braku czasu; uwarunkowania społeczne rodzin. wsparcia. Dla uczestników projektu przewidziane były różnego rodzaju formy Tabela nr 4 Formy wsparcia, z których skorzystali uczestnicy projektu: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy w podziale na zadania i etapy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie Opis Zadanie 3 3 Grupowe warsztaty psychologiczne Zadanie 3 4 Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego Zadanie 3 5 Indywidualne konsultacje lekarskie Zadanie 3 6 Szkolenie Beneficjentów w roli Asystenta/ki osoby niepełnosprawnej Zadanie 3 7 Wstępna praktyka BO w roli Asystenta/ki osoby niepełnosprawnej Zadanie 3 8 Staż zawodowy BO w roli 6 docelowo wsparcie miało zostać udzielone 100 osobom z otoczenia ON 23 S t r o n a

24 Asystenta/ki osoby niepełnosprawnej Zadanie 3 9 Szkolenie zawodowe, których ukończenie gwarantuje przywrócenie do zawodu Zadanie 3 10 Staż zawodowy BO związany z ukończeniem szkoleń zawodowych Zadanie 3 11 Szkolenie zawodowe umożliwiające BO zdobycie kwalifikacji zawodowych Zadanie 3 12 Staż zawodowy dla BO, którzy zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe Zadanie 3 13 Grupy wsparcia dla BO Zadanie 3 14 Indywidualne konsultacje psychologiczne Zadanie 3 15 Indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego Zadanie 3 16 Indywidualne konsultacje z radcą prawnym Zadanie 4 1 Fakultatywne konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów BO Zadanie 4 2 Fakultatywne grupy wsparcia dla rodzin BO Zadanie 5 1 Spotkania indywidualne Koordynatorów regionalnych z pracodawcami w celu uzyskania ofert pracy i staży 24 S t r o n a

25 Zadanie 5 2 Konsultacje z zakresu dostosowania i wyposażenia stanowisk pracy dla BO Zadanie 5 3 Przygotowanie pracodawcy i jego zespołu do przyjęcia osoby niepełnosprawnej jako pracownika/stażysty W trakcie realizacji projektu został zdiagnozowany problem dotyczący rekrutacji prowadzonej przez Partnerów regionalnych. Cześć osób rekrutowanych do projektu, nie posiadało orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub równoważnych dokumentów stwierdzających stopień niepełnosprawności. Źródło problemu zostało zdefiniowane w braku stosownych zapisów w dokumentacji rekrutacyjnej, a także w niewiedzy Partnerów, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pełni rolę Lidera w projekcie systemowym Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy, działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Waga problemu była na tyle wysoka, że pojawiło się ryzyko zarówno wygenerowania kosztów niekwalifikowanych, nie osiągnięcia zamierzonych wskaźników, jak i przerwania realizacji projektu. Jednak po przeanalizowaniu sytuacji i oszacowaniu skali problemu, która wyniosła niecałe 10% podjęto decyzję o kontynuacji projektu. Część uczestniczących korzystała jedynie z zajęć warsztatowych, które i tak odbywały się z innymi uczestnikami wsparcia posiadającymi wymagane orzeczenia. Zatem skala kosztów, uznanych za niekwalifikowane ze względu na błąd, który wystąpił w procesie rekrutacji, w konsekwencji nie zagroziła prawidłowej realizacji projektu (osiągnięciu zakładanych rezultatów). 25 S t r o n a

26 Produkty Rejestr produktów w projekcie pn. "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy" Lista produktów kod produktu Opisany przez Przewidywana data oddania produktu Obowiązująca data oddania produktu ZADANIA / ETAPY Nazwa produktu PZ - produkt zarządczy/ PM - produkt merytoryczny kto tworzy KOP/kto odbiera wynika z pierwotnego harmonogramu ZADANIE 1: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 3-4 Procedury zarządzania projektem i komunikacji wewnętrznej Opracowanie dokumentacji wspomagającej zarządzanie projektem PZ1 KP/KS Opracowane i złożone okresowe wnioski o płatność Wniosek o płatność PZ2 Sp.ds.rozl./ Prezes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , 3. ( ) , , 5. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) S t r o n a

27 ( ) ( ) 16 Opracowanie strategii promocji i upowszechniania Strategia promocji i upowszechniania, System Identyfikacji Wizualnej Projektu PZ3a KPR/KM/KS Opracowanie projektu witryny internetowej projektu Strona internetowa projektu PZ3b KPR/KM/KP Wykonany projekt i produkcja materiałów promocyjnych Materiały promocyjne PZ3c KPR/KM/KP Konferencja Inaugurująca rozpoczęcie projektu Konferencja Inaugurująca PZ3d KPR./KM/KP Opracowanie merytoryczne i organizacyjne planowanej konferencji Komplet dokumentacji konferencjnej PZ3e KPR/KM/KS Cykl konferencji podsumowujących realizację projektu / promujących rezultaty Konferencje promujące PZ3f KPR/KM/KP Zaprojektowana strategia ewaluacji Strategia ewaluacji PZ7a Sp. ds. ewaluacji/kp/ks Strategia mid-term Raport środkowy PZ7b Sp. ds. ewaluacji/kp/ks Strategia ex-post Raport końcowy PZ7c Sp. ds. ewaluacji/kp/ks ZADANIE 2: REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 27 S t r o n a

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II Strona 0 Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY II

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY II Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR 1 WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY II Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. MOGĘ WIĘCEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach z dnia 02.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Czas na pracę Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowy folder z realizacji projektu

Pamiątkowy folder z realizacji projektu Pamiątkowy folder z realizacji projektu 1. Informacje ogólne o projekcie Projekt nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe, realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp., był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Sprawni w pracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Sprawni w pracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do projektu systemowego pn. Sprawni w pracy. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: SIWZ/01/11-2013 Białowieża, 26-11-2013r. TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00,

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, 1 Spis treści: 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne 3 2. Zasady rekrutacji do Projektu 4 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych I. DANE OGÓLNE - PROJEKT 1. Tytuł Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr I do zarządzenia Nr 5/ 2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pt. Zespół żłobków Jacek

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. w Projekcie Bez Barier - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. w Projekcie Bez Barier - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Bez Barier - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pn.: Bez Barier aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: METAMORFOZA. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU,,Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej

REGULAMIN PROJEKTU,,Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej Projekt Romano drom-projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej REGULAMIN PROJEKTU,,Romano drom- projekt na rzecz wałbrzyskiej społeczności romskiej Regulamin Projektu określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo