Przedział czasowy i czynniki predykcyjne ustępowania niesprawności po nawrocie niedokrwiennego udaru mózgu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedział czasowy i czynniki predykcyjne ustępowania niesprawności po nawrocie niedokrwiennego udaru mózgu"

Transkrypt

1 Przedział czasowy i czynniki predykcyjne ustępowania niesprawności po nawrocie niedokrwiennego udaru mózgu G.J. Hankey, MD, FRCP, FRACP; J. Spiesser, MSc; Z. Hakimi, PharmD; P. Carita, PhD; i S. Gabriel, MD Streszczenie Cel badania: Ocena, jak często i w jakim stopniu odzyskują sprawność chorzy niesprawni po nawrocie niedokrwiennego udaru mózgu i jakie są tego czynniki predykcyjne. Metody: Pacjentów uczestniczących w badaniu MATCH (Management of Atherothrombosis with Clopidogrel in High Risk Patients) poddano prospektywnej ocenie sprawności za pomocą zmodyfikowanej skali Rankin (mrs) po 1, 3, 6, 12, 18 miesiącach od rozpoczęcia udziału w badaniu oraz po nawrocie udaru. Przeprowadzono analizę, zmierzającą do ustalenia, jak często w ciągu 18 miesięcy obserwacji chorzy niesprawni po nawrocie udaru (mrs 3) odzyskiwali sprawność (zmniejszenie wyniku w skali mrs <3). Za pomocą analizy regresji wieloczynnikowej według modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa poszukiwano także czynników predykcyjnych odzyskania sprawności. Wyniki: Po nawrocie udaru niesprawność wykazywało 345 (54%) z 637 chorych; przed wystąpieniem nawrotu niesprawnych było 115 (33%) z nich, sprawnych 23 (66%). U 135 chorych (39%) stwierdzono po nawrocie umiarkowaną niesprawność (mrs 3), u 139 (4%) wyraźną (mrs 4), u pozostałych 71 (21%) całkowitą (mrs 5). W okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 12 miesięcy, sprawność odzyskało 117 chorych (34%; 95% CI: 29 39%), w tym 68 ze 135 (5%; 42 59%) umiarkowanie niesprawnych, 45 z 139 (32%; 25 41%) wyraźnie niesprawnych i 4 z 71 (6%; 2 14%) całkowicie niesprawnych; 7 (2,3%) chorych zmarło. Mediana czasu od wystąpienia nawrotu do odzyskania sprawności wynosiła 6 miesięcy (mrs 3) lub 18 miesięcy (mrs 4); po 18 miesiącach sprawności nie odzyskało 94% wykazujących całkowitą niesprawność. Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi odzyskania sprawności były umiarkowana niesprawność w chwili wystąpienia nawrotu (mrs 3) w porównaniu z wyraźną (mrs 4: hazard względny [HR] 1,5; 95% CI: 1,4 2,3) i całkowitą niesprawnością (mrs 5: HR 7,6; 2,7 2) oraz brak niesprawności w porównaniu z występowaniem niesprawności w okresie poprzedzającym nawrót (HR 4,; 2,3 6,8). Wnioski: Najwięcej chorych odzyskało sprawność w pierwszych 6 miesiącach po wystąpieniu nawrotu udaru niedokrwiennego; 1/3 pacjentów odzyskała sprawność w ciągu 12 miesięcy. Znamiennymi czynnikami predykcyjnymi odzyskania sprawności były brak niesprawności przed nawrotem udaru oraz małe nasilenie nawrotu. NEUROLOGY 27;68:22 25 W ciągu 5 lat po pierwszym w życiu udarze mózgu co najmniej u 25% chorych występuje nawrót udaru, który w 1/4 przypadków kończy się zgonem w ciągu 28 dni. 1 Ryzyko nawrotu jest największe w pierwszych 6 miesiącach po wystąpieniu pierwszego udaru, a w ciągu 1 lat 6-krotnie większe niż ryzyko wystąpienia pierwszego udaru w ogólnej populacji w tym samym wieku i tej samej płci. 2 Nawrót wielokrotnie zwiększa ryzyko niesprawności oraz zależności od opieki instytucjonalnej; 3 niemal połowa chorych wykazuje trwałą niesprawność, a 1/7 wymaga opieki instytucjonalnej. 2 Dostępnych jest niewiele danych klinicznych dotyczących częstości występowania nawrotu udaru i stopnia niesprawności po nawrocie oraz czynników predykcyjnych jej ustępowania możliwych do oceny w chwili zachorowania. Postanowiliśmy ocenić te problemy kliniczne w dużej grupie chorych po udarze niedokrwiennym uczestniczących w badaniu Management of Atherothrombosis with Clopidogrel in High Risk Patients (MATCH). 4 Methody. Plan badania. Przeprowadzono prospektywne badanie obserwacyjne i prognostyczne, obejmujące kohortę pacjentów uczestniczących w badaniu MATCH, wykazujących niesprawność czynnościową (wynik w zmodyfikowanej skali Rankin [mrs] 3) po nawrocie udaru niedokrwiennego, który wystąpił w okresie obserwacji. Plan i wyniki kliniczne badania MATCH przedstawiono we wcześniejszej publikacji. 4 Badanie to przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby w celu porównania kwasu acetylosalicylowego (75 mg na dobę) i placebo u 7599 pacjentów należących do grupy dużego ryzyka, którzy przebyli niedawno udar niedokrwienny (n = 5994) lub przemijający napad niedokrwienia mózgu (n = 165) i przyjmowali już klopidogrel w dawce 75 mg na dobę. Z: Stroke Unit (G.J.H.), Royal Perth Hospital, Perth, School of Medicine and Pharmacology (G.J.H.), University of Western Australia, Crawley, Australia; sanofi-aventis recherche and développement (J.S., Z.H., P.C., S.G.), Bagneux, Francja. Badanie MATCH było sponsorowane przez sanofi-synthelabo recherche oraz współfinansowane w USA przez sanofi-synthelabo i Bristol Myers Squibb. G.J.H. uczestniczył w badaniu MATCH jako badacz i otrzymywał wynagrodzenie za konsultacje oraz honoraria od firm sanofi-aventis oraz Bristol Myers Squibb. Wszyscy pozostali autorzy są zatrudnieni przez sanofi-aventis recherche and développement. Dane przedstawiono częściowo w postaci ustnej prezentacji podczas 14th European Stroke Conference w dniach maja 25 roku w Bolonii, we Włoszech. Praca wpłynęła 21 marca 26 r.; przyjęto do druku 29 września 26 r. Korespondencję oraz prośby o kopie oryginału należy kierować do: Dr. G.J. Hankey, Stroke Unit, Department of Neurology, Royal Perth Hospital, 197 Wellington St., Perth, Australia, 6; Copyright 27 by AAN Enterprises, Inc. 45

2 Chorzy, którzy odzyskali Chorzy, sprawność którzy odzyskali Chorzy, sprawność którzy odzyskali Chorzy, sprawność którzy odzyskali Chorzy, sprawność którzy odzyskali Chorzy, sprawność którzy odzyskali sprawność 1,,9,8,7,6,5,4 1,,3,9,2,8,7,6, ,4 1,,3 Rycina,9 1. Czas sprawni do przed odzyskania epizodem nawrotu, sprawności niesprawni po (mrs jego wystąpieniu <3) ze,2 niesprawni przed i po epizodzie nawrotu stanu,8 niesprawności (mrs 3) po nawrocie udaru niedokrwiennego,7 (n = 345) mrs = zmodyfikowana skala Rankin, ,5,4 1,,3,9,2,8,7, ,5,4 1,,3,9,2,8,7, ,5,4 1,,3,9,2,8,7,6, ,4 Pacjentów oceniano na początku badania oraz po 1, 3, 6, 12 i 18 miesiącach. 1 Jeżeli w 2 okresie obserwacji 3 4 doszło do 5 nawrotu 6 udaru, następną ocenę przeprowadzano krótko po jego wystąpieniu. W kolejnych badaniach kontrolnych, które odbywały się w punktach czasowych ustalonych w chwili rozpoczęcia udziału w badaniu MATCH, oceniano wynik w zmodyfikowanej skali Rankin (w porównaniu z pierwotną skalą uwzględniała ona dodatkowo ocenę zaburzeń mowy i zaburzeń czynności poznawczych). 5,6 Pacjentów oceniały pielęgniarki wyszkolone w dziedzinie metodologii badań klinicznych na podstawie wywiadu zbieranego w czasie bezpośrednich wizyt, odbywających się w różnych punktach czasowych; jeżeli ze względu na otępienie lub afazję niemożliwe było uzyskanie wywiadu od chorego, informacje zbierano od najlepszego dostępnego informatora spośród osób opiekujących się chorym. Zwykle był to krewny lub opiekun medyczny. Na potrzeby przedstawianego badania chorych przydzielonych losowo do grup otrzymujących w badaniu MATCH placebo albo kwas acetylosalicylowy połączyliśmy w jedną kohortę. Przyjęliśmy, że wynik 2 punktów w skali mrs oznaczał brak niesprawności, a 3 5 punktów występowanie niesprawności; odzyskanie sprawności określiliśmy jako powrót wyniku mrs do wartości <3. Odnotowaliśmy początkowe cechy pacjentów wykazujących niesprawność po nawrocie udaru. W analizie powrotu sprawności ze stanu niesprawności uwzględniliśmy populację chorych wykazujących niesprawność po nawrocie udaru. Stopień niesprawności w chwili wystąpienia nawrotu ustalaliśmy na podstawnego wyników ostatniego przed tym zdarzeniem badania klinicznego. Dla każdego poziomu niesprawności (mrs 3, 4, 5) ustalaliśmy czas odzyskiwania sprawności. 46 NEUROLOGY wydanie polskie 2/ Rycina 2. Czas do odzyskania sprawności (mrs <3) ze stanu niesprawności (mrs 3) po nawrocie udaru niedokrwiennego (n = 345) w zależności od sprawności lub niesprawności przed wystąpieniem nawrotu 4 (sprawni 5 6 n = 23; niesprawni n = 115). mrs = zmodyfikowana skala Rankin,3,2 sprawni przed epizodem nawrotu, niesprawni po jego wystąpieniu niesprawni przed i po epizodzie nawrotu Cho Chorzy, którzy odzyskali sprawność ,,9,8,7,6,5,4,3, Rycina 3. Czas do odzyskania sprawności (mrs <3) ze stanu niesprawności (mrs 3) po nawrocie udaru (n = 345) w zależności od stopnia niesprawności (mrs 3, 4 i 5) w chwili wystąpienia nawrotu (n = 345) Analiza statystyczna. Odsetek chorych niesprawnych odzyskujących sprawność wraz z upływem czasu przedstawiono za pomocą krzywych przeżycia Kaplana i Meiera. Krzywe przeżycia dla każdej współzmiennej porównano za pomocą testu log-rank. Wpływ wszystkich współzmiennych na czas odzyskiwania sprawności oceniono za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Początkowo, po wprowadzeniu poprawki w stosunku do wieku i płci uwzględnionych w modelu sprawdzono indywidualny związek z badanym punktem końcowym 12 współzmiennych, obejmujących wiek, płeć, czas leczenia, stan czynnościowy w chwili wystąpienia nawrotu (niesprawność lub sprawność), stopień niesprawności w chwili wystąpienia nawrotu (mrs 3, 4, 5), rasę, kraj (region), typ epizodu kwalifikującego (udar lub przemijający napad niedokrwienia mózgu), klasyfikację z badania TOAST (Trial of ORG 1172 in Acute Stroke Treatment), choroby współistniejące oraz używanie alkoholu i tytoniu. Wszystkie współzmienne włączono do wyjściowego modelu wieloczynnikowego, eliminując następnie krokowo każdą zmienną, dla której p >,5. Wyliczono punkt szacunkowy hazardu względnego (wraz z dwustronnym 95% CI) wiążącego się ze skróceniem czasu odzyskiwania sprawności przez chorych wykazujących niesprawność po nawrocie udaru niedokrwiennego. Wyniki. Charakterystyka pacjentów. W ciągu 18-miesięcznej obserwacji u 637 (8,4%; 95% CI: 7,7 9,1%) spośród 7599 pacjentów uczestniczących w badaniu MATCH wystąpiły 74 epizody nawrotu udaru. Po nawrocie niesprawnych było 345 (54%) chorych. W czasie ostatniej przed wystąpieniem nawrotu oceny klinicznej 23 z nich było sprawnych, zaś 115 (33%) wykazywało niesprawność. W tabeli 1. przedstawiono charakterystykę pacjentów w chwili wystąpienia nawrotu. Mediana czasu upływającego od rozpoczęcia udziału w badaniu do wystąpienia nawrotu wynosiła 6 miesięcy (zakres: 19 miesięcy). Mediana czasu upływającego od wystąpienia nawrotu udaru do przeprowadzenia oceny za pomocą skali mrs wynosiła 4 dni (zakres: 1 43 dni). W chwili wystąpienia nawrotu umiarkowaną niesprawność (mrs 3) stwierdzono u 135 chorych (39%; 95% CI: 34 44%), wyraźną (mrs 4) u 139 (4%; 35 46%), a całkowitą (mrs 5) u 71 (21%; 16 25%; tab. 2.). Przed zakończeniem okresu obserwacji (mediana 12 miesięcy [zakres: 1 19 miesięcy]) zmarło 7 (2,3%) z 345 pacjentów wykazujących niesprawność po nawrocie udaru (26 niesprawnych i 44 sprawnych przed wystąpieniem nawrotu). Odzyskanie niezależności czynnościowej. Z 345 chorych niesprawnych po nawrocie udaru niedokrwiennego

3 Tabela 1. Charakterystyka pacjentów wykazujących niesprawność po nawrocie udaru niedokrwiennego (n = 345)* Cecha n (%) wiek, lata średnia (SD) 69,2 (9,9) zakresy wieku, lata <65 99 (28,7) (39,4) (33,9) płeć mężczyźni 219 (63,5) epizod kwalifikujący do udziału w badaniu przemijający napad niedokrwienia mózgu 42 (12,2) udar niedokrwienny 33 (87,8) klasyfikacja TOAST zatorowość pochodzenia sercowego 1 (2,9) miażdżyca dużych naczyń 124 (35,9) zamknięcie drobnych naczyń 168 (48,7) udar z powodu innych nieustalonych przyczyn 4 (1,1) nieustalona przyczyna 24 (7,) dane kliniczne na początku badania wcześniejszy udar niedokrwienny 122 (35,4) wcześniejszy przemijający napad niedokrwienia 14 (4,1) mózgu przydział do grupy terapeutycznej kwas acetylosalicylowy 168 (48,7) placebo 177 (51,3) niesprawność (mrs >3) w okresie przed 115 (33) wystąpieniem nawrotu * Dotyczy wyłącznie udaru niedokrwiennego. Chory mógł przebyć więcej niż jeden epizod. Przed włączeniem do badania TOAST = Trial of ORG 1172 in Acute Stroke Treatment mrs = wynik w zmodyfikowanej skali Rankin sprawność w okresie obserwacji (mediana 12 miesięcy; zakres: 1 19 miesięcy) odzyskało 117 (34%; 29 39%); u pozostałych 228 (66%) nie stwierdzono poprawy wyniku mrs (tab. 2.). Krzywa przeżycia Kaplana i Meiera ilustrująca prawdopodobieństwo odzyskania sprawności w ciągu 18 miesięcy pokazuje, że najwięcej chorych odzyskało sprawność w pierwszych 6 miesiącach (18 dniach) po wystąpieniu nawrotu udaru niedokrwiennego (ryc. 1.). Czynniki wykazujące związek z odzyskaniem sprawności. W tabeli 3. przedstawiono znamienne niezależne czynniki predykcyjne rokowania, wykazujące związek z odzyskaniem sprawności po nawrocie udaru niedokrwiennego. Po wprowadzeniu poprawki na wiek i płeć ustalono, że największą wartość predykcyjną rokowania miały niesprawność przed nawrotem udaru i nasilenie nawrotu. Prawdopodobieństwo odzyskania sprawności przez chorych sprawnych przed nawrotem było 4-krotnie większe niż wśród niesprawnych (HR: 3,99, 2,34 6,82; ryc. 2.). Sprawność odzyskało 68 ze 135 (5%; 42 59%) chorych umiarkowanie niesprawnych, 45 ze 139 wyraźnie niesprawnych (32%; 25 41%) i 4 z 71 całkowicie niesprawnych (6%, 2 14%; tab. 2.; ryc. 3.). Prawdopodobieństwo odzyskania sprawności przez chorych wykazujących umiarkowaną niesprawność po nawrocie było ponad 7-krotnie większe nić wśród całkowicie niesprawnych (HR: 7,58; 2,7 2,). Tempo odzyskiwania sprawności. Medianę czasu do odzyskania sprawności oszacowano na 177 dni w przypadku pacjentów wykazujących umiarkowaną niesprawność w chwili nawrotu, 55 dni w odniesieniu do mających wyraźną niesprawność i ponad 6 dni u całkowicie niesprawnych (p <,1). Wśród wykazujących umiarkowaną niesprawność najwięcej chorych odzyskało sprawność w pierwszych 3 miesiącach po nawrocie; w późniejszym okresie tempo poprawy było mniejsze (ryc. 3.). Omówienie. W przedstawianym badaniu 1/3 pacjentów wykazujących niesprawność po nawrocie udaru niedokrwiennego odzyskała niezależność czynnościową w ciągu 12 miesięcy. Czas odzyskiwania sprawności był krótszy (mediana 6 miesięcy) u chorych z umiarkowaną niesprawnością niż wykazujących całkowitą niesprawność (mediana 18 miesięcy). Prawdopodobieństwo odzyskania sprawności było tym mniejsze, im większa była niesprawność (wyrażona wynikiem w skali mrs): sprawność odzyskało tylko 6% całkowicie niesprawnych (mrs 5). Znamiennymi niezależnymi czynnikami predykcyjnymi odzyskania sprawności były brak niesprawności przed wystąpieniem nawrotu i mniejsza niesprawność spowodowana nawrotem (mrs 3 vs 4 lub 5). Wśród głównych zalet tego badania należy wymienić: a) uzyskanie danych dotyczących rokowania po nawrocie udaru niedokrwiennego, obejmujących dużą liczbę takich incydentów, b) przeprowadzanie oceny czynnościowej wkrótce po wystąpieniu nawrotu (mediana 4 dni), dzięki czemu była ona dokładniejsza, c) prospektywną, systematyczną i kompletną obserwację po pierwszym i kolejnych udarach niedokrwiennych, obejmującą liczne wizyty kontrolne w ciągu długiego okresu czasu (12 miesięcy), d) ocenę odzyskiwania sprawności za pomocą jednolitego, poddanego walidacji, wiarygodnego i powszechnie stosowanego wskaźnika (mrs) oraz e) analizę rokowania i czynników predykcyjnych rokowania przeprowadzoną za pomocą technik aktuarialnych (analiza przeżycia Kaplana i Meiera) i regresji wielokrotnej (model Coxa). Ocenę w skali mrs za każdym razem przeprowadzały pielęgniarki przeszkolone w metodologii badań klinicznych w czasie bezpośredniego zbierania wywiadu w różnych punktach czasowych; wywiad od najlepszego dostępnego informatora (zwykle krewnego lub opiekuna medycznego) zbierano telefonicznie tylko w przypadku zgonu lub wystąpienia istotnych dla badania zdarzeń klinicznych albo poważnych zdarzeń niepożądanych. Ograniczeniem badania był brak jednoznacznych danych dotyczących rehabilitacji chorych po udarze; z tego powodu nie uwzględniono tej zmiennej jako czynnika rokowniczego w analizie regresji. W badaniu brały udział liczne ośrodki z wielu krajów, nie uwzględniono jednak zależności między intensywnością i jakością rehabilitacji a odzyskiwaniem 2/27 NEUROLOGY wydanie polskie 47

4 Tabela 2. Odzyskanie sprawności (mrs <3) w okresie obserwacji (mediana 12 miesięcy [zakres: 1 19 miesięcy]) po nawrocie udaru niedokrwiennego powodującego niesprawność Wynik mrs w chwili nawrotu udaru niedokrwiennego cecha niesprawność w chwili wystąpienia nawrotu (mrs 3),* n (%) 135 (39,1) 139 (4,3) 71 (2,6) odzyskanie sprawności (mrs <3), n (%) 68 (5,4) 95% CI: (32,4) 95% CI: (5,6) 95% CI: 2 14 bez zmiany wyniku mrs 67 (49,6) 94 (67,6) 67 (94,4) liczba dni do odzyskana sprawności, mediana (rozstęp kwartylowy) 177 (74 537) 55 ( ) >6 (>6 >6) * Liczba (%) pacjentów wykazujących różne stopnie niesprawności w początkowej ocenie po wystąpieniu nawrotu Liczba (%) pacjentów wykazujących różne stopnie niesprawności w początkowej ocenie po wystąpieniu nawrotu, którzy odzyskali sprawność przed zakończeniem okresu obserwacji (mediana 12 miesięcy; zakres 1 19 miesięcy). Liczba (%) pacjentów wykazujących różne stopnie niesprawności w początkowej ocenie po wystąpieniu nawrotu, którzy nie odzyskali sprawności przed zakończeniem okresu obserwacji. Nie można podać dokładnej wartości, ponieważ 67/71 (94%) pacjentów nie odzyskało sprawności. Tabela 3. Wieloczynnikowy model predykcyjny odzyskania sprawności po nawrocie udaru niedokrwiennego powodującego niesprawność* Czynnik predykcyjny Hazard względny 95% CI p mrs 3 (vs mrs 4) w chwili nawrotu 1,54 1,4 2,27,285 mrs 4 (vs mrs 5) w chwili nawrotu 7,58 2,7 2,,1 sprawność przed nawrotem (vs niesprawność) 3,99 2,34 6,82 <,1 * Model obejmujący dane 345 pacjentów wykazujących niesprawność po nawrocie udaru niedokrwiennego sprawności. Chorzy mogli być rehabilitowani w szpitalu lub ambulatoryjnie, co mogło wpływać na wyniki leczenia. Pobyt w szpitalnym ośrodku udarowym, zapewniającym udział w leczeniu specjalistów różnych dziedzin, koordynującym opiekę rehabilitacyjną w okresie hospitalizacji i po wypisie do domu oraz szkolącym opiekunów pacjenta, rzeczywiście wiąże się z mniejszą śmiertelnością i niesprawnością oraz rzadszym korzystaniem z przewlekłej opieki instytucjonalnej w porównaniu z hospitalizacją na oddziale ogólnym. 7 Dzięki oddziałom udarowym wrócić do domu może dodatkowo 5 na 1 pacjentów leczonych z powodu udaru. 8 Wiarygodność uzyskanych danych osłabia mała, ograniczona okresem obserwacji (18 miesięcy) liczba wizyt kontrolnych i ocen klinicznych w przypadku chorych, u których nawrót wystąpił późno. Sądzimy jednak, że dłuższy okres obserwacji nie zmieniłby istotnie głównych wyników badania. Nie badaliśmy zmian nasilenia niesprawności (między poszczególnymi poziomami niesprawności wyrażonymi wynikiem mrs 5, 4 lub 3), mimo że zmniejszanie się wyniku mrs mogłoby być przesłanką, świadcząca o poprawie. Dodatkowym ograniczeniem analizy regresji jest niemożność rozróżnienia chorych, u których wystąpił pojedynczy epizod, od mających więcej nawrotów. Wśród 345 chorych, u których wystąpił nawrót udaru niedokrwiennego, u 42 (12,2%) epizodem kwalifikującym do udziału w badaniu MATCH był przemijający napad niedokrwienia mózgu. Niektórzy z tych chorych przebyli wcześniej udar niedokrwienny, dla innych jednak udar nawrotowy powodujący niesprawność był w rzeczywistości pierwszym w życiu udarem niedokrwiennym. Analiza uwzględniająca przemijający napad niedokrwienia mózgu jako epizod kwalifikujący do udziału w badaniu nie wykazała jednak, aby był to istotny czynnikiem predykcyjny odzyskania sprawności. Rozpatrując ekonomiczno-zdrowotne implikacje uzyskanych wyników, proponujemy 6-miesięczną rehabilitację chorych wykazujących umiarkowaną niesprawność i 18-miesięczną wyraźnie niesprawnych; należy oczekiwać, że całkowicie niesprawni będą wymagać rehabilitacji do końca życia. Te zasady są zgodne z wynikami jednego badania, w którym jako predykator kosztu stosowano skalę Barthel. 9 Autorzy tego badania sformułowali wniosek, że przyszłe systemy refundacji kosztów rehabilitacji chorych po udarze powinny uwzględniać zarówno stan czynnościowy, jak i nasilenie ubytków neurologicznych. W innym badaniu uzyskano odmienne wyniki, sugerujące, że średni całkowity koszt pierwszego w życiu epizodu niedokrwiennego jest zbliżony do kosztu nawrotu, nawet uwzględniwszy stopień niesprawności. 1 Przyczyną odmiennych wyników mogły być różnice wielkości i charakterystyki badanych grup. W drugim z wymienionych badań 1 czas ho- 48 NEUROLOGY wydanie polskie 2/27

5 spitalizacji i rozkład stopnia niesprawności (wynik w skali Rankin 2, 3 oraz 4 5) u chorych po pierwszym w życiu udarze były podobne jak po nawrocie (n = 89). W przeprowadzonym przez nas badaniu obejmującym liczniejszą grupę, chorzy, którzy przebyli nawrót udaru, byli bardziej niesprawni niż po pierwszym epizodzie udaru niedokrwiennego. Uzyskane przez nas dane mogą być przydatne w przyszłych badaniach dotyczących kosztów leczenia nawrotów udaru. Podziękowania Autorzy dziękują MATCH Study Steering Committee, badaczom oraz wszystkim pielęgniarkom i rodzinom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia ocen klinicznych za pomocą skali Rankin. Piśmiennictwo 1. Hardie K, Jamrozik K, Hankey GJ, Broadhurst R, Anderson C. Trends in five-year survival and risk of recurrent strokes after first-ever stroke in the Perth Community Stroke Study. Cerebrovasc Dis 25;19: Hardie K, Hankey GJ, Jamrozik K, Broadhurst RJ, Anderson C. Tenyear risk of first recurrent stroke and disability after first-ever stroke in the Perth Community Stroke Study. Stroke 24;35: Hankey GJ, Jamrozik K, Broadhurst RJ, Forbes S, Anderson CS. Longterm disability after first-ever stroke and related prognostic factors in the Perth Community Stroke Study, Stroke 22;33: Diener HC, Bogousslavsky J, Brass LM, et al. Aspirin and clopidogrel compared with clopidogrel alone after recent ischaemic stroke or transient ischaemic attack in high-risk patients (MATCH): randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 24;364: Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 6. II. Prognosis. Scott Med J 1957;2: Farrell B, Godwin J, Richards S, Warlow C. The United Kingdom Transient Ischaemic Attack (UK-TIA) aspirin trial: final results. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54: Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev 22:CD Langhorne P, Duncan P. Does the organization of postacute stroke care really matter? Stroke 21;32: Caro JJ, Huybrechts KF, Kelley HE. Predicting treatment costs after acute ischemic stroke on the basis of patient characteristics at presentation and early dysfunction. Stroke 21;32: Spieler JF, De Pouvourville G, Amarenco P. Cost of a recurrent vs. cost of first-ever stroke over an 18-month period. Eur J Neurol 23;1: /27 NEUROLOGY wydanie polskie 49

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

Obiektywizacja wczesnych i odległych następstw ciężkich izolowanych urazów czaszkowo-mózgowych

Obiektywizacja wczesnych i odległych następstw ciężkich izolowanych urazów czaszkowo-mózgowych mgr Małgorzata Beata Rutkowska Obiektywizacja wczesnych i odległych następstw ciężkich izolowanych urazów czaszkowo-mózgowych STRESZCZENIE Wprowadzenie Duża liczba ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych sprawia,

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej lek. Marioli Wodzińskiej pt. Występowanie zakażeń układu moczowego a funkcjonowanie fizyczne u osób po udarze mózgu

Recenzja pracy doktorskiej lek. Marioli Wodzińskiej pt. Występowanie zakażeń układu moczowego a funkcjonowanie fizyczne u osób po udarze mózgu Recenzja pracy doktorskiej lek. Marioli Wodzińskiej pt. Występowanie zakażeń układu moczowego a funkcjonowanie fizyczne u osób po udarze mózgu Przedstawiona mi do oceny praca liczy 98 stron maszynopisu

Bardziej szczegółowo

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym?

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Piotr Potemski Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta

Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta Copyright All rights reserved 211 AMEDS Centrum 2 PACJENCI W badaniu wzięła udział grupa 47 pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Neurologii Interwencyjnej

Rozwój Neurologii Interwencyjnej Rozwój Neurologii Interwencyjnej Centra Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu Adam Kobayashi Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu II Klinika Neurologiczna INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI POUDAROWEJ W POLSCE

MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI POUDAROWEJ W POLSCE MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI POUDAROWEJ W POLSCE Anna Członkowska 1,2, Iwona Sarzyńska-Długosz 1 W ramach działalności Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf Załącznik nr 1 Opis programu zdrowotnego pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego

Bardziej szczegółowo

Udar Mózgu opłaca się o nim mówić

Udar Mózgu opłaca się o nim mówić Udar Mózgu opłaca się o nim mówić XIV Forum Szpitali Poznań 26-27 listopada 2015 Tomasz Solecki Boehringer Ingelheim FILM Typy udarów mózgu Udar niedokrwienny Udar krwotoczny Krwotok podpajęczynówkowy

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Konferencje naukowe a praktyka kliniczna Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia

Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia Wpływ badań klinicznych na jakość świadczeń w oddziale kardiologicznymdoświadczenia własne Marek Bronisz, Eligiusz Patalas PSZOZ Szpital Powiatowy im. L. Błażka w Inowrocławiu Definicja Jakość opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Załącznik nr 1. Program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych Załącznik nr 1 Program zdrowotny pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego się

Bardziej szczegółowo

Dodanie kwasu acetylosalicylowego do klopidogrelu po przemijającym napadzie niedokrwienia mózgu i udarze niedokrwiennym

Dodanie kwasu acetylosalicylowego do klopidogrelu po przemijającym napadzie niedokrwienia mózgu i udarze niedokrwiennym Opinie i przeglądy Dodanie kwasu acetylosalicylowego do klopidogrelu po przemijającym napadzie niedokrwienia mózgu i udarze niedokrwiennym Korzyści nie równoważą ryzyka Graeme J. Hankey, MD, FRCP, FRACP,

Bardziej szczegółowo

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej

lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej lek. Olga Możeńska Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej w populacji chorych z istotną niedomykalnością zastawki mitralnej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu Maciej Niewada PLAN Udar epidemia? Jak migotanie przedsionków wpływa na udar? Nowe leki przeciwkrzepliwe:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2

MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2 JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2 MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKTUARIALNA ZAGADNIENIA AKTUARIALNE TEORIA I PRAKTYKA WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce.

Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce. Ile kosztuje pacjentki zaawansowana choroba nowotworowa rak piersi? Seminarium Innowacje w leczeniu raka piersi ocena dostępności w Polsce. Warszawa, 17 stycznia 2014 ZAAWANSOWANY RAK PIERSI Badanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie wybranych czynników ryzyka i skali D.Norton Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU PRACA DOKTORSKA STRESZCZENIE

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU PRACA DOKTORSKA STRESZCZENIE UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU PRACA DOKTORSKA STRESZCZENIE ZASTOSOWANIE KINESIOTAPINGU W LECZENIU BÓLU I DYSFUNKCJI BARKU U OSÓB PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGU Anna Kręgiel PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ

Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Interwencyjne Leczenie STEMI w Polsce w roku 2003 na Podstawie Bazy Danych Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK Realizacja Programu Terapeutycznego NFZ Adam Witkowski, Instytut Kardiologii w Warszawie Paweł

Bardziej szczegółowo

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część populacji, którą podaje się badaniu statystycznemu

Bardziej szczegółowo

NCBR: POIG /12

NCBR: POIG /12 Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną czy jesteśmy gotowi do leczenia? Krzysztof Krysta

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP,

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii Przesłanki i Dowody

Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii Przesłanki i Dowody Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii Przesłanki i Dowody Dr n.med Anna Czernuszenko Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Zagórze k/warszawy Prezentowane materiały

Bardziej szczegółowo

Czy można ograniczyć strefę udaru mózgu?

Czy można ograniczyć strefę udaru mózgu? Czy można ograniczyć strefę udaru mózgu? Agnieszka Słowik Klinika Neurologii UJ CM Epidemiologia udaru mózgu m w Polsce 70 000 przypadków rocznie 175/100 000 rocznie wśród mężczyzn 125/100 000 rocznie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM Marcin Kurzyna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Choroby

Bardziej szczegółowo

statystyka badania epidemiologiczne

statystyka badania epidemiologiczne statystyka badania epidemiologiczne Epidemiologia Epi = wśród Demos = lud Logos = nauka Epidemiologia to nauka zajmująca się badaniem rozprzestrzenienia i uwarunkowań chorób u ludzi, wykorzystująca tą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań klinicznych. Zespół EBM Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rodzaje badań klinicznych. Zespół EBM Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Rodzaje badań klinicznych Zespół EBM Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Dwie fundamentalne zasady EBM Zasada 1 Dane z badań naukowych nie wystarczają do podejmowania decyzji klinicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Marek Ciecierski, Zygmunt Mackiewicz, Arkadiusz Jawień Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Bydgoszczy Kierownik

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza przeżycia. Czym zajmuje się analiza przeżycia?

Analiza przeżycia. Czym zajmuje się analiza przeżycia? ANALIZA PRZEŻYCIA Analiza przeżycia Czym zajmuje się analiza przeżycia? http://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/04/survival-analysis-model-you/ Analiza przeżycia Jest to inaczej analiza czasu trwania

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3.

jest zbudowany i które są niezbędne do jego prawidłowej (fizjologicznej pracy) a taką zapewniają mu zgodnie z badaniami nnkt EPA+DHA omega-3. Opis publikacji Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk. A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ:

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: 1 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 778 81-805 SOPOT TEL. (58) 555-78-78 MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: CENTRUM POMOCOWE CARITAS im. Św. Ojca Pio ODDZIAŁ REHABILITACJI ul. Jęczmienna 8,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEŻYCIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEŻYCIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEŻYCIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE Jan Walewski, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. W latach 1997

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE. Raport końcowy

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE. Raport końcowy Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE Raport końcowy Cel badania Celem badania była weryfikacja zgodności sposobu przyjmowania tobramycyny wziewnej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego

Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Leczenie systemowe raka nie-jasnokomórkowego Piotr Tomczak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Onkologii Jastrzębia Góra Nie-jasnokomórkowy rak nerki (ncc RCC) niejednorodna grupa o zróżnicowanej histologii

Bardziej szczegółowo

Stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation. What choose, warfarin or aspirin? The BAFTA study results

Stroke prevention in an elderly community population with atrial fibrillation. What choose, warfarin or aspirin? The BAFTA study results Akademia Medycyny GERIATRIA OPARTA NA FAKTACH/EVIDENCE-BASED GERIATRICS Wpłynęło: 01.12.2009 Zaakceptowano: 04.12.2009 Przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w grupie osób w wieku podeszłym

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE

ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE ZABURZENIE DEPRESYJNE NAWRACAJĄCE F33 Zaburzenia depresyjne nawracające F.33.0 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Całościowe sprawozdanie końcowe. Monitoring postmarketingowy urządzenia medycznego BIOSYNCHRON 1000 Anti Dekubitus (wersja aktywna i pasywna)

Całościowe sprawozdanie końcowe. Monitoring postmarketingowy urządzenia medycznego BIOSYNCHRON 1000 Anti Dekubitus (wersja aktywna i pasywna) Całościowe sprawozdanie końcowe Monitoring postmarketingowy urządzenia medycznego BIOSYNCHRON 1000 Anti Dekubitus (wersja aktywna i pasywna) 1 Opis: Otwarte badania kliniczne z udziałem użytkowników oceniające

Bardziej szczegółowo

Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014)

Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014) Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej (wytyczne ESC 2014) Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej PP_1 PP_2

Bardziej szczegółowo

Zapadalność (epidemiologia)

Zapadalność (epidemiologia) Chorobowość Chorobowość (ang. prevalence rate) liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców (np. na 100 tys. mieszkańców). Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Typ histopatologiczny

Typ histopatologiczny Typ histopatologiczny Wiek Stopieo zróżnicowania nowotworu Typ I (hormonozależny) Adenocarcinoma Adenoacanthoma Naciekanie przestrzeni naczyniowych Wielkośd guza Typ II (hormononiezależny) Serous papillary

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Anna Syta-Krzyżanowska, Monika Chorąży, Wiesław Drozdowski. AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 26-30

Streszczenie. Summary. Anna Syta-Krzyżanowska, Monika Chorąży, Wiesław Drozdowski. AKTUALN NEUROL 2010, 10 (1), p. 26-30 Anna Syta-Krzyżanowska, Monika Chorąży, Wiesław Drozdowski Aktualn Neurol 2010, 10 (1), p. 26-30 Received: 21.01.2010 Accepted: 17.03.2010 Published: 31.03.2010 Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 61/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej Przezcewnikowa nieoperacyjna

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 3 rokowanie, profilaktyka

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 3 rokowanie, profilaktyka Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 3 rokowanie, profilaktyka Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny 1 Konsekwencje burzy

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UWAGA! atrakcyjne rozwiązanie na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej

Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Wyniki badania CLARINET w jelitowotrzustkowych nowotworach neuroendokrynnych GEP-NET/NEN bez czynności wydzielniczej Jarosław B. Ćwikła UWM Olsztyn i CMKP Warszawa jbcwikla@interia.pl Wieloośrodkowe, randomizowane

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

Standardy postępowania w chorobach otępiennych. Maria Barcikowska

Standardy postępowania w chorobach otępiennych. Maria Barcikowska Standardy postępowania w chorobach otępiennych Maria Barcikowska Rozwój wiedzy od 1984 1. Przestało obowiązywać rozpoznanie AD przez wykluczenie - fenotyp został ostatecznie zdefiniowany 2. Rozwój metod

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA

Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie

Bardziej szczegółowo